PROCES PROWADZENIA REJESTRÓW W UPRP OPIS STANU OBECNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCES PROWADZENIA REJESTRÓW W UPRP OPIS STANU OBECNEGO"

Transkrypt

1 PROCES PROWADZENIA REJESTRÓW W UPRP OPIS STANU OBECNEGO

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Metodyka Proces dotyczący wpisu udzielonego prawa do rejestru patentowego lub rejestru wzorów użytkowych (PL) Proces dotyczący wpisu nowo udzielonego patentu europejskiego do wyodrębnionej części rejestru patentowego (PL/EP) Procesy dotyczące zmian w rejestrach Proces dotyczący wpisu do rejestru oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartej Proces dotyczący wpisu do rejestru wniosku o zajęcie oraz decyzji Proces dotyczący wpisu do rejestru zastawu na wniosek lub zastawu rejestrowego Proces dotyczący wpisu do rejestru wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzji Proces dotyczący wpisu do rejestru wniosku o unieważnienie oraz decyzji Proces dotyczący wpisu do rejestru wygaszenia z mocy ustawy Proces dotyczący wpisu do rejestru decyzji o wygaszeniu z powodu braku opłaty Proces dotyczący wpisu do rejestru decyzji o wygaszeniu na wniosek (rezygnacja z ochrony) Proces sprostowania wpisu w rejestrze Proces dotyczący zmiany w rejestrze danych uprawnionego/ twórcy /licencjobiorcy Proces dotyczący wpisu do rejestru przekształcenia patentu dodatkowego w samoistny Proces dotyczący wpisu do rejestru informacji o udzieleniu patentu dodatkowego Proces wpisu do rejestru sprzeciwu oraz decyzji Uwagi do procesów Strona 2

3 1. WSTĘP Strona 3

4 2. METODYKA Przy realizacji zadania opisu procesów UPRP postępowano według następującej metodyki: 1. Przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami Zamawiającego. 2. Opisanie zidentyfikowanych procesów: a. Przedstawienie celu procesu b. Przedstawienie uczestników procesu c. Przedstawienie głównych kroków procesu 3. Graficzne przedstawienie procesu przy wykorzystaniu notacji UML na podstawie zebranych podczas wywiadów informacji. Opis notacji wykorzystanej w diagramach przedstawiono w poniższej tabeli. Numery przy czynnościach nie sa numerami porządkowymi, umożliwiają jednoznaczna identyfikacje danej czynności w trakcie wymiany uwag do dokumentu. 4. Przedstawienie uwag do procesów Symbol wykorzystany w diagramie act UPRP - Legenda A Wykonywana czynność Znaczenie symbolu act UPRP - Legenda A act UPRP - Legenda Departament UPRP act UPRP - Legenda A Wykonywany proces składający się z szeregu czynności Obszar kompetencji, tu Departament w którym wykonywany jest dany fragment procesu Bramka rozdzielająca wykonanie czynności A lub czynności B B act UPRP - Legenda A Bramka rozdzielająca wykonanie czynności A i czynności B B act UPRP - Legenda A Bramka łącząca B act UP... act UP... Początek procesu Koniec procesu Strona 4

5 3. PROCES DOTYCZĄCY WPISU UDZIELONEGO PRAWA DO REJESTRU PATENTOWEGO LUB REJESTRU WZORÓW UŻYTKOWYCH (PL) Cel procesu: Utworzenie karty rejestrowej potwierdzającej stan prawny nowo udzielonego prawa wyłącznego. Główny uczestnik procesu: Departament rejestrów [DR] Główne kroki procesu: Przyjęcie decyzji warunkowej o udzieleniu prawa z [DP] Nadanie numeru rejestru i założenie stronicy rejestru papierowego Publikacja informacji o udzieleniu użytkowy systemów zewnętrznych patentu lub prawa ochronnego na wzór Strona 5

6 act UPRP Procedura odwoławcza Przekazanie decyzji o udzieleniu prawa z [DP] Nie wniesiono opłaty za I-wszy okres ochronny SOPRANO - decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej SOPRANO - przekazanie na status Archiwum SOPRANO - przygotowanie publikacji do WUP systemów zewnętrznych Przekazanie akt do archiwum Departament Rejestrów [DR] Porównanie danych z akt z danymi w SOPRANO Wniesiono opłatę za I-wszy okres ochrony Błędy w aktach Błędy w SOPRANO Przekazanie akt do odpowiedniego departamentu merytorycznego SOPRANO - modyfikacja danych na podstawie akt PAPIER - Założenie Karty Rejestrowej (wydruk z SOPRANO) Dane poprawne Błąd SOPRANO - przygotowanie dokumentu potwierdzającego udzielone prawo Przekazanie akt do [DP] oraz sprostowanie/zmiana w SOPRANO Odbiór akt z [DP] oraz poprawa danych w SOPRANO Wydanie dokumnetu potwierdzajacego udzielone prawo wraz z niezbednymi pieczęciami Przekazanie akt do Kompaktusów Weryfikacja danych SOPRANO-PAPIER Dane są zgodne SOPRANO - przygotowanie publikacji do WUP systemów zewnętrznych SOPRANO - Nadanie numeru prawa Rysunek 1 Proces Wpis udzielonego prawa do rejestru patentowego lub rejestru wzorów użytkowych (PL) Strona 6

7 4. PROCES DOTYCZĄCY WPISU NOWO UDZIELONEGO PATENTU EUROPEJSKIEGO DO WYODRĘBNIONEJ CZĘŚCI REJESTRU PATENTOWEGO (PL/EP) Cel procesu: Utworzenie karty rejestrowej potwierdzającej stan prawny nowo udzielonego patentu europejskiego chronionego na terytorium RP Główni uczestnicy procesu: Departament Zgłoszeń (DZ) Departament Rejestrów (DR) Główne kroki procesu: Przyjęcie wniosku Weryfikacja formalno-prawna złożonych dokumentów Założenie strony rejestru Publikacja informacji o ochronie PL/EP na terytorium RP oraz eksport danych do systemów zewnętrznych Strona 7

8 act UPRP - wpis do Rejestru EU Departament Zgłoszeń [DZ] SOPRANO - Rejestracja wniosku na podstawie przesłanego tłumaczenia przyznanego patentu SOPRANO - wprowadzenie pełnomocnika, ilości stron i daty zgłoszenia tłumaczenia Braki formalno-prawne SOPRANO - wezwanie do uzupełnienia braków formalno-prawnych SOPRANO - wysłanie informacji dot. pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia Uzupełniono braki formalno-prawne Odwołanie Procedura odwoławcza Przekazanie akt do [DR] Zwrot akt do [DZ] TAK Czy są braki? Weryfikacja poprawności formalno-prawnej akt Deaprtament Rejestrów [DR] NIE SOPRANO - Korekta danych bibliograficznych SOPRANO - wysłanie wezwania oraz danych podlegających wpisowi do rejestru w celu weryfikacji przez uprawnionego i uiszczenia opłaty za publikację Czy dane prawidlowe? NIE TAK PAPIER - wprowadzenie danych do Rejestru SOPRANO - Przygotowanie publikacji do WUP systemów zewnętrznych Rysunek 2 Proces Wpis nowo - udzielonego patentu europejskiego do wyodrębnionej części rejestru patentowego (PL/EP) Strona 8

9 5. PROCESY DOTYCZĄCE ZMIAN W REJESTRACH Zmiany w rejestrach mogą być dokonywane tylko pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Wprowadzenie zmian w rejestrze wiąże się z dodaniem nowej informacji, która może dotyczyć następujących zagadnień: Cel proces: Oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartej (rysunek 3) Wniosku o wpis zajęcia (rysunek 4) Zastawu (rysunek 5) Wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (rysunek 6) Wniosku o unieważnienie (rysunek 7) Wygaszenie z mocy ustawy (rysunek 8) Wygaszenie z powodu braku opłaty (rysunek 9) Wniosek o wygaszenie - zrzeczenie się ochrony przez uprawnionego (rysunek 10) Sprostowanie wpisu w rejestrze (rysunek 11) Wniosek o zmianę w rejestrze (rysunek 12) Przekształcenie patentu dodatkowego w samoistny (rysunek 13) Wpis informacji o udzieleniu patentu dodatkowego (rysunek 14) Wpis sprzeciwu (rysunek 15) Utrzymanie aktualnych danych w rejestrach poprzez dokonywanie zmian podlegających wpisowi do rejestru. Główny uczestnik procesów: Departament Rejestrów (DR) Główne kroki procesów o zmianę: Przyjęcie wniosków i dokumentów związanych ze zmianą w rejestrze Weryfikacja formalno-prawna wniosków i dokumentów Wpisanie nowych informacji do rejestru Publikacja informacji o zmianie w rejestrze systemów zewnętrznych Strona 9

10 5.1. Proces dotyczący wpisu do rejestru oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartej act UPRP - Rys.3 - zmiany w Rejestrze - oświadczenie o gotowości udzielenia licencji otwartej Nie wniesiono opłaty SOPRANO - wysłanie pisma o pozostawieniu bez rozpatrzenia Wniesiono opłatę Departament rejestrów [DR] SOPRANO - wprowadzenie oświadczenia do bazy SOPRANO - wezwanie do opłaty NIE Czy uiszczono opłatę? TAK SOPRANO- Wprowadzenie do bazy + automatyczna zmiana opłat za ochronę o 50% PAPIER - wpis do Rejestru (Rubryka D) systemów zewnetrznych dla Przygotowanie publikacji do WUP Rysunek 3 Proces Wpis do Rejestru - oświadczenie o gotowości udzielenia licencji otwartej Strona 10

11 5.2. Proces dotyczący wpisu do rejestru wniosku o zajęcie oraz decyzji act UPRP - Rys.4 - zmiany w Rejestrze - wniosek o wpis zajecia Opłata nie wpłynęła Wysłanie pisma o pozostawieniu bez rozpatrzenia NIE Opłata wpłynęła Wezwanie o opłatę Departament rejestrów [DR] Wpłynięcie wniosku z Kancelarii UPRP systemów zewnętrznych Czy opłata uiszczona? TAK Przygotowanie publikacji do WUP SOPRANO - wprowadzenie wniosku do bazy PAPIER - wpis do rejestru (Rubryka F) NIE PAPIER - wpis do rejestru (Rubryka F) Odwołanie od decyzji? SOPRANO - przygotowanie publikacji do WUP SOPRANO - podjęcie jednej z decyzji: wpis zajęcia, odmowa wpisu, umorzenie postepowania. TAK Procedura odwoławcza Rysunek 4 Proces Wpis do Rejestru wniosek o wpis zajęcia Strona 11

12 5.3. Proces dotyczący wpisu do rejestru zastawu na wniosek lub zastawu rejestrowego act UPRP - Rys.5 - zmiany w Rejestrze - wniosek o wpis zastawu lub zastaw rejstrowy na podstawie postanowienia sadu nie wniesiono opłaty Wysłanie pisma o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniesiono opłatę Departament rejestrów [DR] SOPRANO - wprowadzenie wniosku SOPRANO - wezwanie o opłatę NIE Czy uiszczono opłatę? TAK SOPRANO - przygotowanie decyzji NIE Procedura odwoławcza TAK Odwołanie od decyji? SOPRANO - wpowadzenie postanowienia sądu PAPIER - wpis do rejestru (Rubryka D) Przygotowanie publikacji do WUP systemów zewnetrznych Rysunek 5 Proces Wpis do Rejestru wpis zastawu na wniosek lub zastawu rejestrowego na podstawie postanowienia sądu Strona 12

13 5.4. Proces dotyczący wpisu do rejestru wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzji act UPRP - Rys.6 - Wpis do Rejestru wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (SPC) Departament Zgłoszeń [DZ] SOPRANO - wprowadzenie wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (SPC) SOPRANO - przygotowanie publikacji do WUP systemów zewnętrznych Departament Badań Patentowych [DP] Przeprowadzenie badania merytorycznego przez ekspertów SOPRANO - Odmowa udzielenia dodatkowego prawa ochronnego (SPC) SOPRANO - Udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (SPC) SOPRANO - przygotowanie publikacji do WUP systemów zewnetrznych Departament Rejestrów [DR] SOPRANO - przygotowanie publikacji do WUP PAPIER - wpis do Rejestru (Rubryka E) systemów zewnetrznych PAPIER - wpis do Rejestru (Rubryka F) Rysunek 6 Proces Wpis do Rejestru wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (SPC) Strona 13

14 5.5. Proces dotyczący wpisu do rejestru wniosku o unieważnienie oraz decyzji act UPRP - Rys.7 - zmiany w Rejestrze - wniosek o uniewaznienie Informacja z [DO] o wpłynięciu wniosku o unieważnienie SOPRANO - wprowadzenie wniosku do bazy PAPIER - wpis wniosku do Rejestru (Rubryka F) SOPRANO - wprowadzenie decyzji podjetej w [DO] do bazy: (1) unieważnienie prawa, (2) unieważnienie w części, (3) umorzenie postepowania, (4) oddalenie wniosku PAPIER - wpis decyzji do Rejestru (Rubryka F, G oraz prawy górny róg karty rejestrowej - decyzje (1),(2); Rubryka F - decyzje (3),(4) Departament Rejestrów [DR] systemów zewnetrznych SOPRANO - Przygotowanie publikacji do WUP Decyzja (1) lub (2) Decyzja (3) lub (4) systemów zewnetrznych Decyzja (2) Decyzja (1) Przekazanie do archiwum (zmiana statusu w SOPRANO i przekazanie akt) Rysunek 7 Proces Wpis do Rejestru wniosek o unieważnienie Strona 14

15 5.6. Proces dotyczący wpisu do rejestru wygaszenia z mocy ustawy act UPRP - Rys.8 - Proces Wpis do Rejestru wygaszenie z mocy ustawyzmiany w Rejestrze Departament Rejestrów [DR] Wygaszenie z mocy ustawy po okresie na który zostało udzielone prawo SOPRANO - Przekazanie na status Archiwum praw wygaszonych z mocy ustawy PAPIER- wpis do Rejestru (Rubryka G oraz prawy górny róg karty rejestrowej) Przekazanie akt do Archiwum systemów zewnętrznych Rysunek 8 Proces Wpis do Rejestru wygaszenie z mocy ustawy Strona 15

16 5.7. Proces dotyczący wpisu do rejestru decyzji o wygaszeniu z powodu braku opłaty act UPRP - Rys.9 - Proces dotyczący wpisu do rejestru decyzji o wygaszeniu z powodu braku opłaty Departament Rejestrów [DR] SOPRANO - decyzja o wygaszeniu prawa z powodu braku opłaty Odwołanie Procedura odwoławcza SOPRANO - przedłużenie ochrony Przekazanie akt do archiwum systemów zewnętrznych SOPRANO - przekazanie akt do archiwum PAPIER - wpis do rejestru (Rubryka G oraz prawy górny róg karty rejestrowej) SOPRANO - przygotowanie publikacji do WUP Rysunek 9: Proces Wpis do Rejestru wygaszenie z powodu braku opłaty Strona 16

17 5.8. Proces dotyczący wpisu do rejestru decyzji o wygaszeniu na wniosek (rezygnacja z ochrony) act UPRP - Rys.10 - Proces dotyczący wpisu do rejestru decyzji o wygaszeniu na wniosek (rezygnacja z ochrony) Wysłanie pisma o pozostawieniu bez rozpoznania Opłata wniesiona Wezwanie o opłatę Procedura odwoławcza Departament Rejestrów [DR] SOPRANO - wprowadzenie wniosku o wygaszenie (rezygnacja z ochrony) Brak opłaty SOPRANO - decyzja o wygaszeniu na wniosek (rezygnacja z ochrony) Odwołanie SOPRANO - przedłużenie ochrony PAPIER - wpis do Rejestru (Rubryka G oraz prawy górny róg karty rejestrowej) SOPRANO - przekazanie praw na status Archiwum SOPRANO - przygotowanie publikacji do WUP systemów zewnętrznych Przekazanie akt do archiwum Rysunek 10 Proces Wpis do Rejestru wygaszenie na wniosek (rezygnacja z ochrony) Strona 17

18 5.9. Proces sprostowania wpisu w rejestrze act UPRP - Rys.11 - Proces Wpis do Rejestru sprostowanie wpisu w rejestrze Procedura odwoławcza Odwołanie Departament Rejestrów [DR] SOPRANO - poprawa danych w bazie SOPRANO - przygotowanie postanowienia o sprostowaniu (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów) SOPRANO - Przygotowanie publikacji do WUP PAPIER - wpis do Rejestru (może być w każdej rubryce, zależnie czego dotyczy sprostowanie) systemów zewnętrznych Zwrot decyzji o udzieleniu do [DP] Odbiór z [DP] zmiany lub sprostowania decyzji (na podstawie KPA) SOPRANO - poprawa danych w bazie Rysunek 11 Proces Wpis do Rejestru sprostowanie wpisu w rejestrze Strona 18

19 5.10.Proces dotyczący zmiany w rejestrze danych uprawnionego/ twórcy /licencjobiorcy act UPRP - Rys.12 Opłata nie wniesiona Opłata wniesiona Wysłanie pisma o pozostawieniu bez rozpoznania SOPRANO - wezwanie o opłatę Departament Rejestrów [DR] SOPRANO - wprowadzenie wniosku o zmianę w Rejestrze SOPRANO - decyzja o zmianie w Rejestrze Opłata wniesiona Rozpatrzenie wniosku SOPRANO - wprowadzenie nowych danych do bazy Wezwanie Postanowieniem o uzupełnienie braków formalnych Uzupełniono braki wniosku Decyzja o umorzeniu postępowania Odwołanie Odwołanie Procedura odwoławcza PAPIER - wpis do Rejestru (Rubryka A jeśli zmiana uprawnionego, Rubryka C jeśli zmiana twórcy, Rubryka D jeśli wpis licencjobiorcy) Przygotowanie publikacji do WUP systemów zewnętrznych Rysunek 12 Proces Zmiana w Rejestrze - zmiana uprawnionego, twórcy, licencjobiorcy Strona 19

20 5.11.Proces dotyczący wpisu do rejestru przekształcenia patentu dodatkowego w samoistny act UPRP - Rys. 13 Departament Rejestrów [DR] Wpłynęła opłata za ochronę patentu dodatkowego SOPRANO- wykonanie operacji przekształcenia patentu dodatkowego w samoistny + automatyczne narzucenie należności za ochronę PAPIER - wpis do Rejestru informacji o przekształceniu patentu dodatkowego w samoistny (Rubryka E) Przygotowanie publikacji do WUP systemów zewnętrznych Rysunek 13 Proces Wpis do Rejestru przekształcenie patentu dodatkowego w samoistny 5.12.Proces dotyczący wpisu do rejestru informacji o udzieleniu patentu dodatkowego act UPRP - Rys. 14 Departament Rejestrów [DR] Przekazanie decyzji o udzieleniu patentu dodatkowego z [DP] PAPIER- wpis do rejestru informacji o udzielonym patencie dodatkowym w karcie patentu głównego (Rubryka E) Rysunek 14 Proces Wpis do Rejestru wpis informacji o udzieleniu patentu dodatkowego Strona 20

21 5.13. Proces wpisu do rejestru sprzeciwu oraz decyzji act UPRP - Rys.15 - zmiany w Rejestrze - sprzeciw PAPIER - wpis do Rejstru informacji o decyzji uchylającej decyzje o udzieleniu (Rubryka F, G oraz prawy górny róg karty rejestrowej) SOPRANO - wprowadzenie informacji o decyzji uchylającej decyzje o udzieleniu NIE brak odpowiedzi Decyzja uchylająca decyzję o udzieleniu Odwołanie od decyzji? TAK Procedura odwoławcza Departament rejestrów [DR] SOPRANO - wprowadzenie sprzeciwu Decyzja (2) PAPIER- wpis sprzeciwu do Rejestru (Rubryka F) systemów zewnętrznych Wysłanie do uprawnionego zawiadomienia o sprzeciwie Decyzja (3) lub (4) Sprzeciw bezzasadny Przekazanie sprawy do [DO] SOPRANO - wprowadzenie decyzji podjetej w [DO]: (1) unieważnienie prawa, (2) unieważnienie w części, (3) umorzenie postepowania, (4) oddalenie wniosku Przekazanie do archiwum (przekazanie akt i zmiana statusu w SOPRANO) Przygotowanie publikacji do WUP Decyzja (1) lub (2) PAPIER - wpis do Rejstru (Rubryka F, G oraz prawy górny róg karty rejestrowej - decyzje (1),(2); Rubryka F - decyzja (3),(4)) Rysunek 15 Proces Wpis do Rejestru Sprzeciw Strona 21

22 6. UWAGI DO PROCESÓW Podczas omawiana i analizy przebiegu procesów w UPRP odnotowano następujące uwagi i spostrzeżenia: 1. Dane są powielane zarówno w systemie informatycznym jak i w papierowych aktach sprawy oraz w papierowym rejestrze. 2. Dane z systemu Soprano nie są uznawane przez użytkowników za w pełni wiarygodne. 3. Dane wpisane do rejestru (Księgi rejestrowej) mogą podlegać zmianie tylko w uzasadnionych przypadkach np. w oparciu o decyzję wydaną na wniosek lub w wyniku oświadczenia strony uprawnionej czy zmiany stanu faktycznego (wpis z Urzędu informacji o wygaśnięciu po upływie okresu ochrony). 4. System Soprano pozwala na wprowadzanie zmian do rekordów, których zmiany nie dotyczą, poprzez edycję słowników i zmianę wszystkich rekordów przypisanych do zmienianych słowników (zaawansowany użytkownik lub administrator bez problemu zmienia w Soprano dane w słownikach nie pozostawiając najmniejszego nawet śladu zmiany). 5. Słowniki Soprano powinny być modyfikowane tylko przez dodanie nowego rekordu. Wyjątkiem jest edycja rekordu gdy konieczne jest usunięcie literówki. W systemie Soprano nie ma rozróżnienia i odpowiednich blokad edycji danych słownikowych. Prowadzone przez UPRP działania wprowadzenia ww. obostrzeń oraz ograniczenia ilości osób mających uprawnienia do edycji słowników, poprawią z pewnością jakość danych, ale nie zapewnią pełnej rozliczalności w Soprano (Soprano nie przechowuje informacji o tym kto i kiedy zmienił lub wprowadził dane w słowniku). 6. W systemie Soprano nie ma odpowiedniego zabezpieczenia przed edycją danych słownikowych (także tych danych które zostały wpisane do Rejestru) dla osób spoza Departamentu Rejestru. 7. Zdarzają się nieprawidłowości w danych zawartych w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa (tytuł wynalazku, nazwa uprawnionego, siedziba, kraj, data zgłoszenia, data udzielenia decyzji, nr patentu głównego w przypadku patentu dodatkowego). W takim przypadku akta zwracane są do Departamentu Badań Patentowych w celu sprostowania, uchylenia, lub zmiany decyzji. Zmiany danych muszą być dokonane w systemie i w aktach. 8. W przypadku stwierdzenia błędu w danych zawartych w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa błędy w danych w systemie Soprano poprawiane są przez pracowników Departamentu Rejestrów, natomiast akta zawierające błędy zwracane są do danego departamentu merytorycznego. 9. Decyzja do akt drukowana jest z systemu Soprano w postaci pliku RTF, który jest edytowalny. Zdarza się, że przy zauważeniu błędu na wydruku, edytowany jest plik RTF zamiast poprawienie danych w systemie Soprano i wygenerowanie ponownego Strona 22

23 wydruku. Jeśli DR nie wyłapie błędu to zostanie on powielony nie tylko przy wpisie do rejestru, ale także na innych dokumentach wydawanych przez UPRP (np. na świadectwie i publikacji). Możliwość edycji jest konieczna, ponieważ system Soprano nie pozwala na przechowywanie wszystkich danych niezbędnych dla wygenerowania decyzji np. nie jest zintegrowany z Modułem Rozliczeń, z którego pobierane są wysokości wyjaśnianych opłat, a które znajdują się na pismach informacyjnych oraz brak jest możliwości przechowywania wszystkich danych niezbędnych do wydania decyzji (np. decyzja o zmianie musi być dostarczona obecnemu i poprzedniemu pełnomocnikowi w Soprano nie ma możliwości umieszczenia na decyzji danych poprzedniego pełnomocnika). 10. Niespójność pomiędzy aktami, a danymi w systemie Soprano w chwili wydania decyzji warunkowej o udzieleniu prawa szacuje się na poziomie 15%. Brak jest danych dotyczących spójności danych między Soprano a rejestrem papierowym (należy pamiętać, iż np. wydając wyciąg z rejestru pracownik UPRP musi mieć zaufanie do danych niespójność w danych skutkować będzie poświadczeniem nieprawdy, co rodzić może odpowiedzialność karną pracownika!). 11. W systemie Soprano rejestrowane są dane dotyczące rejestrów: patenty krajowe, patenty europejskie, wzory użytkowe, dodatkowe prawa ochronne do patentów krajowych. Pozostałe rejestry nie są przetwarzana w systemie Soprano, np.: Znaki towarowe i wzory przemysłowe przetwarzane są w systemie MARPOL. System ten nie ma możliwości modyfikowania bazy i tworzenia dodatkowych okien. Zeskanowane dokumenty - przetwarzane są w systemie MADRAS. W systemie przechowywane są zeskanowane dokumenty przychodzące i wychodzące w postaci plików TIF, dla patentów (od numeru zgłoszenia p ) i wzorów użytkowych (od numeru zgłoszenia W ) patenty europejskie nie są skanowane Wzory przemysłowe (dawniej wzory zdobnicze) - przetwarzane są w systemie REVELATION (dane w tym systemie są tylko do podglądu) oraz w systemie WZOPRZEM (pochodna MARPOL). 12. Konieczne jest umożliwienie udostępniania (publikowania) danych historycznych. Obecnie udostępniane dane nie obejmują pełnego zakresu danych rejestrowych, brakuje danych historycznych jak i niektórych wpisów bieżących z Soprano. Należy pamiętać, że dane udostępniane w formie elektronicznej powinny mieć ten sam zakres informacji co dane udostępniane z rejestrów papierowych (powinny być widoczne, udostępnione wpisy sprzed wprowadzenia zmiany w rejestrze) 13. W systemie Soprano nie ma ustawionej blokady na modyfikację danych po założeniu rejestru. Rejestr elektroniczny musi zapewnić, że dane mogą być modyfikowane jedynie przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie Rejestru w celu zapewnienia zgodności akt (dokumentów papierowych) z danymi w rejestrze. Strona 23

24 14. W systemie Soprano Dodatkowe prawo ochronne (SPC) do już zarejestrowanego patentu, traktowane jest jako osobny rekord. SPC jest przedłużeniem patentu o dodatkowe lata ochrony (ochrona patentu trwa 20 lat od daty zgłoszenia, SPC to maksymalnie dodatkowe 5,5 roku ochrony). W systemie Soprano tworzony jest oddzielny rekord, w konsekwencji przy publikacji danych tworzone są dwie oddzielne pozycje zamiast jednej. Strona 24

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 września 2016 r.

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1623 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz.

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. 241) TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH Załącznik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2017 r. Poz. 115 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13

Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13 3 Wstęp........................................... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji................. 13 Rozdział I Zasady ogólne.............................. 13 Zasada 1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Opłaty za ochronę wynalazków w postępowaniu przed Urzędem Patentowym

Opłaty za ochronę wynalazków w postępowaniu przed Urzędem Patentowym Opłaty za ochronę wynalazków w postępowaniu przed Urzędem Patentowym Jolanta Bator Naczelnik Wydziału Patentów i Wzorów w Departamencie Rejestrów Wysokość opłat w postępowaniu przed Urzędem reguluje: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Załącznik Nr 27 do Zarządzenia 78/2015 z dnia 15 września 2015 r. Spis treści Użyte pojęcia i skróty...3 Wprowadzenie...3 Obsługa wniosku

Bardziej szczegółowo

Procedura patentowania w Polsce

Procedura patentowania w Polsce Procedura patentowania w Polsce Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Zasady ogólne Wstęp W sprawach ex parte W sprawach inter partes... 3

Spis treści. 1 Zasady ogólne Wstęp W sprawach ex parte W sprawach inter partes... 3 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ A ZASADY OGÓLNE DZIAŁ 7 ZMIANA DECYZJI Wytyczne

Bardziej szczegółowo

System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji Opis zmian w wersji

System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji Opis zmian w wersji www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji Opis zmian w wersji 2.2.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wersja 2.2.0... 3 Wstęp.... 3 Wykaz zmian.... 4 Plan Sprawdzeń.... 5 Słownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego

Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego E-KARTOTEKA 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a) E-KARTOTEKA Internetowy System Czynszowy służący do udostępniania danych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Treść

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Treść Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra http://bip.jeleniagora.pl/contents/content/7/1 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Treść Zasady udostępniania i przekazywania informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.30.0 1 grudnia 2014 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych Komentarz: Liczba stron: 24 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie sposobu i zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Puławy

Instrukcja w sprawie sposobu i zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Puławy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr A/61/16 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 24 marca 2016 r. Instrukcja w sprawie sposobu i zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Puławy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 22 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 22 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock Warszawa, 2 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.1.6.2014 Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.13.2013 Kielce, 27.05.2013 Pan Ryszard Pazera Wójt Gminy Masłów Pan Sylwester Wojtyna Przewodniczący Rady Gminy Masłów Wystąpienie pokontrolne Kontrolę problemową

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania ochrony. Zofia Gródek Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

Źródła finansowania ochrony. Zofia Gródek Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Źródła finansowania ochrony własności intelektualnej Zofia Gródek Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Cel Działania ania 5.4 Poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

25 lat. Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych

25 lat. Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ochrona własności przemysłowej. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 2015 Ochrona własności przemysłowej Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Cel Poddziałania Celem poddziałania jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 11 sierpnia 2014 r. WK-R.431.5.1.2014 Pan Krzysztof Murawski Wójt Gminy Wolanów Urząd Gminy w Wolanowie ul. Radomska 20 26 625 Wolanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA WARSZTATY DLA RODZICÓW, czyli jak być wystarczająco dobrym rodzicem

REGULAMIN UCZESTNICTWA WARSZTATY DLA RODZICÓW, czyli jak być wystarczająco dobrym rodzicem REGULAMIN UCZESTNICTWA WARSZTATY DLA RODZICÓW, czyli jak być wystarczająco dobrym rodzicem Postanowienia Ogólne 1 SŁOWNIK DEFINICJI Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie terminów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE... 11 Rozdział I Postanowienia ogólne... 11

Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE... 11 Rozdział I Postanowienia ogólne... 11 Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE............. 11 Rozdział I Postanowienia ogólne..................... 11 Artykuł 1 Europejskie prawo dotyczące udzielania patentów........ 11 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-bok w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. Moduł - program komputerowy pozwalający na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl )

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) do końca Marca 2007 r. 1. Dodano opcję umieszczania inicjałów sędziego na zwrotce

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-011/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Prawo własności przemysłowej

1. Prawo własności przemysłowej 1. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) Tekst jednolity z dnia 17 września 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1410) 1 Spis treści Art. TytułI.Przepisyogólne... 1

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

1. Swor generacja pliku xml znacznik , 2. Sprawa zakładka Wierzytelności sortowanie pozycji

1. Swor generacja pliku xml znacznik <strona nazwisko>, <opis> 2. Sprawa zakładka Wierzytelności sortowanie pozycji 1. Swor generacja pliku xml znacznik , Poprawiono zakładanie znacznika dla dłużnika w sprawie oraz generowanie danych dla znacznika , który zawiera teraz

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika przygotował: Adam Mazur, maj 2014 Currenda sp. z o.o.; 30-34 8 Kraków, ul. Bobr zy ńs k iego 39b/17 tel. (12 ) 358-01-3 1, (12)

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes materiały pomocnicze Warszawa, styczeń 2017 1. Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu za rok 2012

SPRAWOZDANIE z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu za rok 2012 SPRAWOZDANIE z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu za rok 2012 W okresie objętym sprawozdaniem Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych

Bardziej szczegółowo

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny Regulamin Wydawania Atestów Higienicznych i Świadectw Jakości Zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... IX XI Rozdział I. Świadczenia rodzinne rodzaje i charaker... 1 1. Rodzaje świadczeń rodzinnych... 1 2. Organizacja działu związana z przyznawaniem prawa do świadczeń rodzinnych...

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Obsługa deklaracji na podatek od nieruchomości

Obsługa deklaracji na podatek od nieruchomości Obsługa deklaracji na podatek od nieruchomości Załącznik Nr 14 do Zarządzenia 78/2015 z dnia 15 września 2015 r. Spis treści Użyte pojęcia i skróty...3 Wprowadzenie...3 Obsługa deklaracji na podatek od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne. Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski

Umowy licencyjne. Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski Umowy licencyjne Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski Źródła prawa Ustawa Prawo własności przemysłowej Kodeks cywilny Rozporządzenie Komisji WE nr 772/2004 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz J. Sputowski Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wykaz stali z projektu.

Wykaz stali z projektu. Wykaz stali z projektu. Program służy do wykonywania wykazu stali z wielu rysunków. Może być również wykorzystywany do sprawdzania poprawności opisu stali na wykonywanym rysunku. Aby korzystać z programu

Bardziej szczegółowo

System rejestracji zawodników

System rejestracji zawodników POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY System rejestracji zawodników Michał Małaczek Indeks Cel Zawartość serwisu Opis paneli Licencje Cel Celem systemu jest utworzenie pełnej bazy zawodników oraz umożliwienie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Procedura postępowania przy ustalaniu prawa do świadczenia

Rozdział II. Procedura postępowania przy ustalaniu prawa do świadczenia Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Świadczenie wychowawcze rodzaje i charakter... 1 1. Podział świadczenia wychowawczego... 1 2. Organizacja działu związana z przyznawaniem prawa do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE LISTY WPŁAT ZA AKTYWACJĘ Instrukcja

ELEKTRONICZNE LISTY WPŁAT ZA AKTYWACJĘ Instrukcja ELEKTRONICZNE LISTY WPŁAT ZA AKTYWACJĘ Instrukcja Elektroniczne listy wpłat zostały stworzone dla poprawy efektywności przekazywania list zbiorczych z wpłatami Rodziców za aktywację kont Uczniów. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie sprawozdawczości danych pacjentów uprawnionych, posługujących się dokumentami wydanymi przez inne niż Polska kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie sprawozdawczości danych pacjentów uprawnionych, posługujących się dokumentami wydanymi przez inne niż Polska kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie sprawozdawczości danych pacjentów uprawnionych, posługujących się dokumentami wydanymi przez inne niż Polska kraje UE/EFTA Wydział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Sygnatura Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Tytuł dokumentu: Instrukcja wypełniania wniosku o dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) Systemy instytucjonalne Wersja: 1.5 Data wersji:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie subskrypcji jest ustawione jako usługa systemowa i uruchamia się automatycznie w określonych odstępach czasowych.

Przetwarzanie subskrypcji jest ustawione jako usługa systemowa i uruchamia się automatycznie w określonych odstępach czasowych. Subskrypcje PESEL Przetwarzanie subskrypcji jest ustawione jako usługa systemowa i uruchamia się automatycznie w określonych odstępach czasowych. Główne funkcje Subskrypcji PESEL Wyróżniono następujące

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 3 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 3 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad i trybu korzystania z Systemu Skanowania, Indeksowania i Archiwizacji Dokumentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania elektronicznego systemu dostępu do informacji w Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Łaziskach Górnych

Zasady funkcjonowania elektronicznego systemu dostępu do informacji w Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Łaziskach Górnych Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych Zasady funkcjonowania elektronicznego systemu dostępu do informacji w Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Łaziskach Górnych POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Załącznik nr do Zarządzenia nr 59/4 Starosty Kłodzkiego z dnia 0 września 204 Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 3 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014 PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa Warszawa Plan prezentacji Co to jest wynalazek? Patent jak go uzyskać? Co nam daje patentowanie? Wzór użytkowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania Załącznik do zarządzenia Nr 8/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin Instrukcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 227/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat

ZARZĄDZENIE NR 227/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat ZARZĄDZENIE NR 227/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/5/2017 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 27 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr IX/5/2017 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 27 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr IX/5/2017 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu świadczenia przez Krajową Radę Notarialną usług w zakresie zapewnienia prezesom sądów oraz osobom przez nich

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Przedmowa do wydania 2 Wstęp Wykaz skrótów Literatura Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej i ogólna charakterystyka prawa własności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign Spis treści 1. SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign... 2 2. Otrzymywanie wiadomości e-mail z powiadomieniem... 2 3. Podpisywanie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza odwołania

Objaśnienia do formularza odwołania 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu w Urzędzie lub pobrać z witryny internetowej EUIPO (http://www.euipo.europa.eu/). Formularz można powielać bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Karta Pabianiczanina. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Karta Pabianiczanina. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Karta Pabianiczanina Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady nadawania uprawnień, wydawania i użytkowania karty uprawniającej do korzystania z systemu ulg w ramach

Bardziej szczegółowo

Ochrona wynalazków za granicą w praktyce

Ochrona wynalazków za granicą w praktyce Ochrona wynalazków za granicą w praktyce Joanna Bocheńska rzecznik patentowy Warszawa, 09.10.2013 Terytorialność ochrony Uzyskana ochrona skutkuje wyłącznie na tym terytorium, na którym została udzielona

Bardziej szczegółowo

Praca z systemem POL-on. Zaznaczanie toków do eksportu.

Praca z systemem POL-on. Zaznaczanie toków do eksportu. Praca z systemem POL-on. Zaznaczanie toków do eksportu. Niniejszy dokument będzie przedstawiał instrukcję użytkownika części systemu SID związaną z systemem POL-on, a dokładniej przygotowaniem danych do

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik teleinformatyk 312[02]-02 Czerwiec 2009

Komentarz technik teleinformatyk 312[02]-02 Czerwiec 2009 Strona 1 z 16 Strona 2 z 16 Strona 3 z 16 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji. III. Wykaz działań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWIZOWANIA W USOS TECZEK PRZEWODÓW DOKTORSKICH

INSTRUKCJA ARCHIWIZOWANIA W USOS TECZEK PRZEWODÓW DOKTORSKICH INSTRUKCJA ARCHIWIZOWANIA W USOS TECZEK PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY DO ARCHIWUM UW (maj 2013, Grażyna Kurzyna, Archiwum UW ) Teczki przewodów doktorskich zarejestrowanych w USOS,

Bardziej szczegółowo