UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada- Korzeniowskiego w Gdańsku Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406) w związku 8 ust. 2 Statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada- Korzeniowskiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 777/ XXXVII/14Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada- Korzeniowskiego w Gdańsku, uchwala się, co następuje: 1. Pozytywnie opiniuje się zmianę Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. Treść zmienionego Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 UZASADNIENIE Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez jej Dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. W związku z reorganizacją wewnętrzną Biblioteki, w tym likwidacji Sekcji Literatury Pomorza oraz Pracowni Komiksowej Dyrektor WiMBP w Gdańsku wystąpił do Zarządu Województwa Pomorskiego o zaopiniowanie zmiany Regulaminu. Biblioteka otrzymała pozytywną opinię w tej kwestii od Miasta Gdańska oraz funkcjonujących w Bibliotece związków zawodowych. W związku z powyższym uznaję się przyjęcie uchwały za zasadne.

3 Załącznik do Uchwały Nr 258/336/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 marca 2014 roku Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku 1 Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną oraz zasady zarządzania instytucją kultury, jaką jest Biblioteka. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, zwana dalej Biblioteką, działa w szczególności na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 642 ze zm. 1 ), 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406), 3) umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Miasta Gdańska w dniu 20 marca 2013 roku, 4) Statutu nadanego Uchwałą Nr 777/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 roku, 5) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Kierownictwo Biblioteki sprawuje Dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. 2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 1) planowanie i kontrola działalności Biblioteki, 2) prowadzenie polityki kadrowej Biblioteki, 3) zapewnienie filiom i działom Biblioteki właściwych warunków działania, 4) nadzór nad sprawami finansowymi Biblioteki i czuwanie nad prawidłową realizacją wydatków. 3. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio następujące działy i stanowiska: 1) Dział Marketingu i Public Relations, 2) Dział Spraw Pracowniczych, 3) Sekretariat, 4) Dział Promocji Literatury, 5) Radca Prawny, 6) Specjalista ds. BHP, 7) Specjalista ds. obrony cywilnej. 1 Dz. U. z 2012 r., poz. 908; Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1230; Dz. U r., poz. 829

4 4. Dyrektor ustala zakres czynności dla Z-cy Dyrektora ds. Merytorycznych, Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych oraz zakresy czynności specjalistów i kierowników działów i sekcji bezpośrednio podległych dyrektorowi. 5. Zakresy czynności kierowników podległych działów ustalają Z-cy Dyrektora. 6. Zakres czynności Głównego Księgowego ustala Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych Z upoważnienia Dyrektora, lub w razie jego nieobecności, Biblioteką kieruje Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych lub Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych. 2. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych należy w szczególności koordynacja pracy podległych działów oraz wydzielonych jednostek zgodnie ze schematem organizacyjnym. Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych podlegają bezpośrednio następujące działy i jednostki organizacyjne: 1) Dział Instrukcyjno Szkoleniowy, 2) Filie Biblioteczne, 3) Dział Organizacji Sieci Miejskiej, 4) Dział Gromadzenia Zbiorów, 5) Biblioteka Składowa, 6) Dział Opracowania Zbiorów, 7) Dział Regionalny, 8) Bibliotekarz Systemowy, 9) American Corner, 10) Biblioteczny Ośrodek Informacji, 11) Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych. 3. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych należy w szczególności koordynacja prac w pionach administracyjnym i księgowym oraz w wydzielonych jednostkach zgodnie ze schematem organizacyjnym. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno Administracyjnych podlegają bezpośrednio następujące działy i stanowiska: 1) Główny Księgowy - Dział Finansowo Księgowy, 2) Dział Administracji, 3) Specjalista ds. Zamówień Publicznych, 4) Administrator Sieci Komputerowej. 4 Celem wszelkich prac realizowanych przez działy i filie Biblioteki jest prawidłowa obsługa czytelników bibliotek publicznych Miasta Gdańska i województwa pomorskiego. 5 Do zadań Działu Marketingu i Public Relations należy: 1. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gdańska, 2. promowanie Biblioteki i jej działań,

5 3. prowadzenie strony internetowej Biblioteki, 4. działalność wydawnicza, 5. współpraca z komórkami ds. promocji organów lokalnych władz samorządowych woj. pomorskiego, 6. współpraca z mediami. 6 Do zadań Działu Spraw Pracowniczych należy: 1. prowadzenie polityki kadrowej, 2. prowadzenie całokształtu spraw osobowych związanych ze stosunkiem pracy, prowadzenie całokształtu spraw socjalnych we współpracy z Komisją Socjalną, 3. opracowywanie w uzgodnieniu z radcą prawnym projektów aktów normatywnych Biblioteki, w szczególności regulaminów i zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji, 4. badanie potrzeb kadrowych oraz szkoleniowych dla poszczególnych działów i komórek organizacyjnych Biblioteki, 7 Do zadań Sekretariatu należy: 1. prowadzenie sekretariatu głównego oraz koordynowanie czynności sekretaryjnych w komórkach organizacyjnych Biblioteki, 2. prowadzenie terminarzy spraw ustalonych przez Dyrekcję i egzekwowanie dotrzymania terminów, 3. obsługa sekretariatu Dyrekcji oraz przyjmowanie interesantów, 4. piecza nad aktami i korespondencją, 5. organizowanie doręczania korespondencji instytucjom na terenie m. Gdańska i filiom bibliotecznym, 6. organizowanie obiegu dokumentów zgodnie z dekretacją dyrekcji, 7. czuwanie nad zachowaniem prawidłowego obiegu pism wpływających i wypływających z Biblioteki. 8 Do zadań Działu Promocji Literatury należy: 1. inicjowanie i organizowanie różnorodnych form promowania książki i czytelnictwa, 2. współpraca z filiami Biblioteki w zakresie promocji książki i czytelnictwa. 9 Radca Prawny w szczególności: 1. udziela opinii w zakresie stosowania prawa, 2. udziela pomocy przy opracowywaniu projektów aktów normatywnych obowiązujących w Bibliotece, 3. opiniuje: 1) projekty umów zawieranych przez Bibliotekę, 2) odmowy lub uznania zgłaszanych roszczeń,

6 3) dokumenty związane ze sprawami pracowniczym, 4. nadzoruje prawidłowość wprowadzania dokumentacji przetargowej, 5. zastępuje Bibliotekę w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, administracyjnymi lub w postępowaniu egzekucyjnym zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o Radcach Prawnych (z późniejszymi poprawkami). 10 Do zadań Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego należy przede wszystkim: 1. udzielanie pomocy merytorycznej oraz instrukcyjno-metodycznej bibliotekom samorządowym, 2. badanie potrzeb czytelniczych, 3. prowadzenie sprawozdawczości rocznej dotyczącej księgozbiorów i czytelnictwa woj. pomorskiego na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, 4. organizacja szkoleń, 5. pomoc instrukcyjno- metodyczna w zakresie komputeryzacji bibliotek samorządowych woj. pomorskiego, 6. inicjowanie wspólnego dla sieci bibliotek publicznych woj. pomorskiego kierunku komputeryzacji, 7. organizowanie szkoleń z zakresu komputeryzacji dla bibliotekarzy bibliotek publicznych woj. pomorskiego, 8. koordynacja projektów zewnętrznych w bibliotekach woj. pomorskiego, 9. prowadzenie Czytelni Bibliologicznej. 11 Do zadań filii bilbliotecznych w Gdańsku należy przede wszystkim: 1. gromadzenie zbiorów zgodnie z przyjętymi założeniami, 2. udostępnianie zbiorów czytelnikom wg obowiązującego regulaminu, 3. udzielanie informacji na podstawie własnych zbiorów, katalogów on - line oraz we współpracy z BOI, 4. prowadzenie działalności promującej książki i bibliotekę, 5. aktywizacja kulturalna społeczności lokalnej, 6. kształtowanie profilu księgozbioru zgodnie z oczekiwaniem środowiska lokalnego, 7. współdziałanie z Działem Marketingu i Public Relations, Działem Promocji Literatury. 12 Do zadań Działu Organizacji Sieci Miejskiej należy: 1. udzielanie pomocy merytorycznej oraz instrukcyjno- metodycznej filiom bibliotecznym, 2. opracowywanie w uzgodnieniu z radcą prawnym projektów aktów normatywnych Biblioteki, w szczególności regulaminów i zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji, 3. badanie potrzeb czytelniczych, 4. projektowanie struktury filialnej na terenie Gdańska, 5. prowadzenie statystyki kwartalnej, półrocznej i rocznej,

7 6. opracowywanie materiałów metodycznych, 7. prowadzenie dokumentacji windykacyjnej i czuwanie nad prawidłowością działań związanych z windykacją, 8. prowadzenie skontrum w filiach oraz w innych komórkach organizacyjnych Biblioteki zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych. 13 Do zadań Działu Gromadzenia Zbiorów należy przede wszystkim: 1. gromadzenie i uzupełnianie zbiorów Biblioteki, 2. prenumerata czasopism i wydawnictw ciągłych dla Biblioteki, 3. prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 14 Do zadań Biblioteki Składowej należy przede wszystkim: 1. działalność na rzecz prawidłowego wykorzystania wszelkiego rodzaju materiałów bibliotecznych w bibliotekach publicznych m. Gdańska, 2. przyjmowanie zbiorów bibliotecznych wyselekcjonowanych z bibliotek publicznych m. Gdańska, pozyskiwanych z bibliotek likwidowanych, darów itp. i przekazywanie ich innym bibliotekom (także poza sieć bibliotek publicznych), 3. prowadzenie biblioteki zasobów archiwalnych. Do zadań Działu Opracowania Zbiorów należy przede wszystkim: 1. opracowanie książek wpływających do bibliotek publicznych Gdańska, 2. prowadzenie centralnego katalogu zbiorów zgromadzonych w Bibliotece, 3. udzielanie informacji o zbiorach w oparciu o katalog centralny, Do zadań Działu Regionalnego należy przede wszystkim: 1. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów dotyczących regionu pomorskiego, 2. prowadzenie Czytelni Regionalnej, 3. opracowywanie Bibliografii Pomorza Gdańskiego, 4. udzielanie informacji o regionie, 5. rozwój i opieka nad Pomorską Siecią Informacji Regionalnej, 6. współpraca w zakresie promocji, edukacji oraz informacji regionalnej z bibliotekami województwa pomorskiego.

8 17 Do zadań American Corner należy: 1. prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem American Corner, w tym gromadzenie, opracowanie i udostępnianie literatury dotyczącej Stanów Zjednoczonych oraz twórczości z nimi związanej, 2. współpraca z Ambasadą Stanów Zjednoczonych, organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i na świecie, 3. inicjowanie i organizowanie różnorodnych form upowszechniania kultury amerykańskiej, 4. współpraca ze środowiskiem akademickim, zagranicznymi studentami studiującymi w Gdańsku oraz lektorami języka angielskiego. 18 Do zadań Bibliotecznego Ośrodka Informacji należy: 1. udzielanie informacji indywidualnej i zbiorowej użytkownikom sieci bibliotek publicznych i innych, 2. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-bibliograficznych, 3. opracowywanie Słownika Pisarzy Wybrzeża. 19 Do zadań Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych należy: 1. udostępnianie zbiorów i informacji z zakresu rehabilitacji, w tym również alternatywnych materiałów bibliotecznych, 2. prezentacja różnorodnych form oddziaływania terapeutycznego książek, 3. działalność metodyczna w zakresie problematyki czytelnictwa osób niesprawnych czytelniczo, 4. współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami osób chorych i niepełnosprawnych, 5. pozyskiwanie środków pozabudżetowych wspierających działalność Ośrodka. 20 Do zadań Bibliotekarza Systemowego należy: 1. opracowanie kierunków komputeryzacji Biblioteki, 2. koordynowanie prac komputerowych pomiędzy działami, sekcjami i filiami Biblioteki, 3. nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych, 4. pomoc instrukcyjno-szkoleniową w zakresie komputeryzacji bibliotek samorządowych woj. pomorskiego, 5. prowadzenie szkoleń z zakresu komputeryzacji dla pracowników Biblioteki i bibliotekarzy bibliotek publicznych woj. pomorskiego.

9 21 Do zadań Głównego Księgowego, które uregulowane są odrębnymi przepisami, należy przede wszystkim: 1. prawidłowy obieg dokumentów finansowych i księgowych, 2. opracowywanie corocznych analiz działalności finansowej Biblioteki oraz jej stanu majątkowego, 3. wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie określonym obowiązującymi przepisami finansowymi, Główny Księgowy sprawuje nadzór nad Działem Finansowo-Księgowym Biblioteki i jest za tę działalność bezpośrednio odpowiedzialny przed Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych. 22 Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy: 1. prowadzenie spraw finansowych Biblioteki, 2. prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej, 3. terminowe dokonywanie wypłat pracownikom Biblioteki, 4. rozliczanie z Działem Gromadzenia stanu ilościowego i wartościowego zbiorów, 5. rozliczanie wynagrodzeń pracowników Biblioteki, 6. prowadzenie kasy Biblioteki. 23 Do zadań Działu Administracji należy: 1. gospodarowanie nieruchomościami oraz bieżąca konserwacja i zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu i urządzeń technicznych, 2. prowadzenie wspólnie z Działem Finansowo-Księgowym gospodarki środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi, 3. prowadzenie gospodarki transportowej, 4. prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawami najmu i eksploatacji lokali filii bibliotecznych, 5. nadzór i współpraca z podmiotami gospodarczymi obsługi technicznoadministracyjnej działającymi na rzecz Biblioteki, 6. prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej Biblioteki, 7. prowadzenie pracowni introligatorskiej, kserograficznej oraz plastycznej, 8. prowadzenie archiwum Biblioteki wg obowiązujących norm i zasad, 9. opracowywanie w uzgodnieniu z radcą prawnym projektów aktów normatywnych Biblioteki, w szczególności regulaminów i zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji, 10. nadzór nad obsługą centrali telefonicznej, 11. gospodarowanie sprzętem komputerowym, jego naprawa, konserwacja i zabezpieczenie.

10 24 Do zadań Specjalisty ds. Zamówień Publicznych należy: 1. przygotowywanie przetargów zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych oraz nadzór nad ich prawidłowym przebiegiem i realizacją, 2. prowadzenie dokumentacji przetargowej, 3. współpraca z innymi działami Biblioteki w sprawach dotyczących przetargów, 4. współpraca w sprawach dotyczących zamówień publicznych z odpowiednimi komórkami Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miejskiego. 25 Do zadań Specjalisty ds. BHP należy działanie na rzecz zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż. w placówkach Biblioteki, opracowanie w uzgodnieniu z radcą prawnym projektów aktów normatywnych Biblioteki, w szczególności regulaminów i zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji 26 Do zadań Specjalisty ds. obrony cywilnej należy realizowanie zadań obrony cywilnej zleconej przez Dyrektora Biblioteki oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Gdańsku lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku 27 Do zadań Administratora Sieci Komputerowej należy: 1. administrowanie siecią komputerową Biblioteki, 2. administrowanie i konserwacja serwerów oraz pomieszczeń serwerowych Biblioteki, 3. zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa pracy sieci komputerowej Biblioteki Dyrektor Biblioteki i Główny Księgowy przedstawiają plany i sprawozdania sporządzone wg obowiązujących przepisów i składają je w odpowiednich urzędach. 2. Plany pracy i sprawozdania przygotowywane są w oparciu o materiały dostarczane przez kierowników Działów i samodzielnych pracowników Biblioteki Kontrola wewnętrzna odbywa się na podstawie dostarczanych sprawozdań (kwartalnych i rocznych) oraz bezpośredniego nadzoru sprawowanego przez dyrektora, Dział Spraw Pracowniczych i kierowników.

11 30 1. W Bibliotece obowiązują następujące regulaminy i instrukcje: 1) Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, 2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 3) instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, 4) instrukcja kasowa, 5) regulaminy dotyczące udzielania zamówień publicznych, 6) procedury kontroli finansowej, 7) instrukcja inwentaryzacyjna, 8) Zakładowy Plan Kont, 9) instrukcja archiwalna, 10) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, 11) instrukcje dotyczące obrony cywilnej, 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Biblioteki Dyrektor reguluje zarządzeniami wewnętrznymi. 3. Wszystkie sprawy związane z zapewnieniem porządku, dyscypliny pracy oraz przestrzegania prawa pracy w Bibliotece reguluje m.in. regulamin pracy. 4. Regulamin organizacyjny wprowadzany jest w życie zarządzeniem Dyrektora po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska oraz opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych. 5. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.

12

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /2014 Dyrektora MGOKiS w Stąporkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stargard Szczeciński, kwiecień 2015 1. Spółka nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2011 Prezesa SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. z dnia 28.06.2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STROŃSKIEGO PARKU AKTYWNOŚCI JASKINIA NIEDŹWIEDZIA SP. Z O.O. Stronie Śląskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu, zwany dalej MOSiR, został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ Warszawa, dnia 1 września 2010 r. Nr 3 TREŚĆ: POZ.: ZARZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 Zarządzenie nr 5 Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo