Regulamin Organizacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny"

Transkrypt

1 Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/ Regulamin Organizacyjny Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację i zasady działania Muzeum Lotnictwa Polskiego, zwanego dalej Muzeum, w tym zakresy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy. 2. Organizatorem Muzeumjest Województwo Małopolskie. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie pod numerem 16/ Muzeum działa na podstawie Statutu Muzeum, nadanego uchwałą Nr 440/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z 29 maja 2008 r., ze zmianami. Strukturę organizacyjną Muzeumtworzą: 1) Dział Inwentaryzacji Muzealiów (DIM); Rozdział II Struktura organizacyjna Muzeum 2 2) Dział Edukacji i Upowszechniania Muzealiów (DEUM); 3) Dział Konserwacji Muzealiów (DKM); 4) Dział Administracji (DA); 5) Biblioteka Naukowa i Archiwum (BNiA), funkcjonująca na prawach działu; 6) Dział Finansowy (DF); 7) Wieloosobowe Stanowisko ds. Inwestycji (SI); 8) Stanowisko ds. Promocji i Marketingu; 9) Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych; 10) Stanowisko ds. Pracowniczych; 11) Stanowisko ds. Sekretariatu (SEK). Schemat organizacyjny Muzeum został określony w załączniku do niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1). 3 Rozdział III Zarządzanie 4 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny. 2. Szczegółowy zakres działania i uprawnienia Dyrektora zostały określone w Statucie Muzeum. 3. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne i wyodrębnione stanowiska:

2 1) Dział Edukacji i Upowszechniania Muzealiów; 2) Wieloosobowe Stanowisko ds. Inwestycji; 3) Stanowisko ds. Pracowniczych; 4) Stanowisko ds. Sekretariatu. 1. Pozostałymi komórkami organizacyjnymi Dyrektor Muzeum kieruje za pośrednictwem: 1) Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, który może równocześnie pełnić funkcję Głównego Inwentaryzatora; 2) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych; 3) Głównego Księgowego, pełniącego równocześnie funkcję kierownika Działu Finansowego. 1. Dyrektor w drodze zarządzenia może powoływać zespoły zadaniowe. 1. Do zakresu zadań Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych należy w szczególności: 1) współdziałanie z Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjnych oraz koordynacja prac w zakresie strategii i programów rozwoju Muzeum; 5 2) współdziałanie z Dyrektorem w zakresie polityki wystawienniczej, działalności edukacyjnej oraz organizacji konferencji naukowych; 3) współdziałanie z Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjnych i pracownikiem ds. Promocji i Marketingu w zakresie działalności promocyjno-marketingowej i informacyjnej Muzeum; 4) współdziałanie z Dyrektorem, Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjnych i Głównym Księgowym w zakresie: 1. projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych; 2. planów rzeczowo-finansowych i sprawozdawczości Muzeum. 5) koordynacja współpracy z instytucjami muzealnymi i naukowymi; 6) nadzór nad sporządzaniem informacji na potrzeby wydawnictw muzealnych; 7) współdziałanie z Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjnych w zakresie remontów i inwestycji; 1. Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych bezpośrednio podlegają: 1) Główny Inwentaryzator; 2) Dział Konserwacji Muzealiów; 3) Biblioteka Naukowa i Archiwum. 1. Do zakresu zadań Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych należy w szczególności: 1) nadzór nad całością spraw administracyjnych w Muzeum; 2) współdziałanie z Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych w zakresie strategii i programów rozwoju Muzeum; 3) nadzór i koordynacja działalności promocyjno-marketingowej Muzeum; 4) współdziałanie z Dyrektorem, Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych i Głównym Księgowym w zakresie: a) projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych; b) planów rzeczowo-finansowych i sprawozdawczości Muzeum. 5) nadzór nad administrowaniem majątkiem Muzeum za wyjątkiem muzealiów; 6) nadzór nad sporządzaniem informacji na potrzeby sprawozdawczości i innych;

3 7) współdziałanie z Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych w zakresie remontów i inwestycji; 8) koordynacja działań związanych z opracowywaniem wniosków o finansowanie projektów, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych; 9) nadzór nad realizacją zadań w zakresie bhp, ppoż. i OC. 1. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych bezpośrednio podlegają: 1) Dział Administracji; 2) Stanowisko ds. Promocji i Marketingu; 3) Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. 1. Do zakresu zadań Głównego Inwentaryzatora należy w szczególności: 1) kierowanie całokształtem spraw związanych z dokumentacją naukową i inwentaryzacją muzealiów oraz współpraca w tym zakresie z Działem Inwentaryzacji Muzealiów; 6 2) organizowanie, nadzorowanie oraz dokumentowanie gospodarki muzealiami, w tym również w zakresie ruchu muzealiów; 3) koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem muzealiów; 4) dokonywanie kwalifikacji i wyceny muzealiów przy współpracy w Komisją Zakupu i Wyceny Muzealiów; 5) współpraca z Biblioteką Naukową i Archiwum w zakresie sporządzania dokumentacji dotyczącej ruchu muzealiów. 1. Głównemu Inwentaryzatorowi bezpośrednio podlega Dział Inwentaryzacji Muzealiów (DIM). 1. Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) organizowanie, kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy Działu Finansowego; 2) koordynacja i nadzór w zakresie opracowywania planów rzeczowo-finansowych oraz sporządzania sprawozdań; 3) prowadzenie rachunkowości Muzeum; 4) prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum oraz sporządzanie analiz finansowych; 5) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej Muzeum. 1. Główny Księgowy: 1) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie stanu składników majątkowych i wyniku finansowego Muzeum; 2) reprezentuje Muzeum na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw, w szczególności wobec ZUS, US. 1. Głównemu Księgowemu bezpośrednio podlega Dział Finansowy W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych lub na podstawie pisemnego upoważnienia inny pracownik. 2. Zastępcy Dyrektora odpowiadają przed Dyrektorem za całokształt spraw należących do ich

4 ramowego zakresu obowiązków i uprawnień służbowych określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Komórki organizacyjne, stanowiska pracy oraz organy kolegialne działają zgodnie z ramowym zakresem obowiązków i uprawnień określonych niniejszym Regulaminem. 4. W komórkach organizacyjnych, w których nie utworzono stanowiska zastępcy kierownika, w razie niemożności wykonywania funkcji przez kierownika zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik na podstawie pisemnego upoważnienia. 5. Prawo do podejmowania decyzji i reprezentowania Muzeum na zewnątrz w zakresie działalności Muzeum posiada Dyrektor oraz Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy w ramach udzielonych im upoważnień. 6. Do wyłącznych uprawnień Dyrektora, a w razie jego nieobecności, Zastępcy Dyrektora, o którym mowa w ust.1 oraz zgodnie z 15 Statutu należy podpisywanie: 1) pism kierowanych do organów administracji państwowej i samorządowej; 2) wszelkich aktów o charakterze normatywnym; 3) pism związanych z prowadzonymi w Muzeum kontrolami; 4) pism zawierających decyzje związane ze zmianami organizacyjnymi oraz pism wyznaczających bądź zmieniających zadania ujęte w planach Muzeum. 1. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych oraz Główny Księgowy upoważnieni są do podpisywania wszelkich pism z zakresu działania nadzorowanych przez nich komórek organizacyjnych i stanowisk pracy oraz odpowiadają za merytoryczne załatwianie spraw z uwzględnieniem interesu Muzeum. Rozdział IV Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność stanowisk kierowniczych i wyodrębnionych stanowisk pracy 1. Do obowiązków pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz na wyodrębnionych stanowiskach pracy należy w szczególności: 9 1) pełna teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień dotyczących obszaru działania komórki organizacyjnej lub wyodrębnionego stanowiska pracy oraz znajomość przepisów prawa i regulacji wewnętrznych w tym zakresie oraz podnoszenie kwalifikacji własnych i pracowników. 1. Kierowanie samodzielnie powierzoną komórką, w tym poprzez: 1) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych oraz okresowych sprawozdań z działalności; 2) opracowywanie wniosków finansowych i preliminarzy wydatków oraz planów zakupu środków niezbędnych do realizacji zadań; 3) gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z planem oraz przepisami prawa, w tym w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych; 4) organizowanie pracy podległych pracowników; 5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa i regulacji wewnętrznych; 6) kontrolę merytoryczną realizowanych zadań oraz sporządzanych dokumentów; 7) kontrolę bieżącą w zakresie gospodarowania składnikami majątku Muzeum. 1. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych oraz na wyodrębnionych stanowiskach pracy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za: 1) prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej lub wyodrębnionego stanowiska pracy; 2) stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stan zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwnapadowego w budynkach i pomieszczeniach komórki organizacyjnej lub wyodrębnionego

5 stanowiska pracy; 3) prowadzenie dokumentacji z zakresu działania komórki organizacyjnej lub wyodrębnionego stanowiska pracy; 4) właściwe wykorzystanie pozostającego w ich dyspozycji mienia Muzeum; 5) opracowywanie planów, sprawozdań i materiałów informacyjnych dotyczących komórki organizacyjnej lub wyodrębnionego stanowiska pracy; 6) przygotowywanie wniosków finansowych i kosztorysów oraz bezpośrednie kontrolowanie zgodności z nimi wydatkowania środków przez komórkę organizacyjną lub wyodrębnione stanowisko pracy Objęcie stanowiska kierowniczego lub wyodrębnionego stanowiska pracy odbywa się na podstawie umowy o pracę. 2. Zdanie i objęcie stanowiska kierowniczego lub wyodrębnionego stanowiska pracy odbywa się osobiście, tj. z udziałem zdającego i obejmującego. W szczególnych przypadkach objęcie stanowiska może się odbyć bez zdającego. 3. Dyrektor Muzeum może zarządzić komisyjne zdanie i objęcie stanowiska. Jest ono obowiązkowe, gdy związane jest z odpowiedzialnością materialną oraz w przypadkach, gdy odbywa się bez udziału zdającego. Dyrektor Muzeum określa skład komisji oraz zakres i termin zakończenia jej działalności. 4. Z komisyjnego przekazania obowiązków sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji oraz zdający i przyjmujący. W przypadku, gdy zdanie i przejęcie stanowiska odbywa się bez udziału komisji, protokół sporządzają i podpisują zdający i przyjmujący. Rozdział V Zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i wyodrębnionych stanowisk pracy Do zadań Działu Inwentaryzacji Muzealiów należy w szczególności: 1) gromadzenie muzealiów oraz prowadzenie rejestru umów związanych z nabywaniem i wypożyczaniem zbiorów; 2) prowadzenie, zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, dokumentacji w zakresie muzealiów, w tym dotyczącej ruchu oraz inwentaryzacji muzealiów; 3) przygotowywanie planów konserwatorsko-remontowych muzealiów; 4) współpraca z Działem Konserwacji Muzealiów w zakresie sporządzania dokumentacji techniczno-konserwatorskiej muzealiów oraz prowadzenia prac konserwatorsko-remontowych muzealiów; 5) sporządzanie opinii konserwatorskich dla muzealiów proponowanych do zakupu oraz wypożyczanych na zewnątrz; 6) opracowywanie i przygotowywanie katalogów oraz innych publikacji muzealnych we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Muzeum; 7) prowadzenie działalności naukowo-badawczej; 8) współpraca merytoryczna z innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami muzealnymi zajmującymi się historią lotnictwa; 9) przygotowywanie konferencji i innych przedsięwzięć kulturalnych i naukowych we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Muzeum; 10) prowadzenie magazynu muzealiów. 1. Działem Inwentaryzacji Muzealiów kieruje kierownik działu.

6 12 1. Do zadań Działu Edukacji i Upowszechniania Muzealiów należy w szczególności: 1) planowanie, opracowywanie i realizacja ekspozycji stałych i czasowych; 2) zabezpieczanie obsługi przewodnickiej; 3) organizacja i prowadzenie projektów edukacyjnych oraz stała współpraca ze szkołami; 4) pozyskiwanie partnerów do realizacji projektów edukacyjnych; 5) współorganizacja z jednostkami zewnętrznymi imprez edukacyjnych (również plenerowych); 6) udzielanie konsultacji z zakresu historii lotnictwa; 7) przygotowywanie konferencji i innych przedsięwzięć kulturalnych i naukowych; 8) współpraca z Działem Inwentaryzacji Muzealiów przy opracowaniu wydawnictw; 9) dokumentacja fotograficzna i filmowa wystaw i innych wydarzeń kulturalnych i naukowych; 10) prowadzenie kroniki działalności Muzeum. 1. Działem Edukacji i Upowszechniania Muzealiów kieruje kierownik działu Do zadań Działu Konserwacji Muzealiów należy w szczególności: 1) wykonywanie prac konserwatorsko-remontowych muzealiów; 2) sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej muzealiów, w tym dokumentacji fotograficznej; 3) doraźna konserwacja muzealiów znajdujących się na ekspozycjach muzealnych; 4) prowadzenie całokształtu spraw związanych z transportem muzealiów; 5) prowadzenie magazynu technicznego. 1. Działem Konserwacji Muzealiów kieruje kierownik działu Do zadań Biblioteki Naukowej i Archiwum należy w szczególności: 1) pozyskiwanie i gromadzenie zbiorów bibliotecznych i archiwaliów; 2) opracowywanie księgozbioru w katalogach alfabetycznych i rzeczowych; 3) digitalizacja archiwaliów i prowadzenie komputerowej bazy danych; 4) udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelni; 5) prowadzenie kwerend w innych archiwach w zakresie historii lotnictwa; 6) współpraca z Głównym Inwentaryzatorem w zakresie dokumentacji muzealiów; 7) współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej; 8) realizacja programu międzymuzealnej wymiany wydawnictw. 1. Biblioteką Naukową i Archiwum kieruje kierownik Biblioteki Naukowej i Archiwum Do zadań Działu Administracji należy w szczególności: 1) administrowanie majątkiem Muzeum; 2) zapewnienie utrzymania infrastruktury technicznej; 3) realizacja zaopatrzenia na potrzeby bieżącej działalności Muzeum; 4) zabezpieczenie potrzeb transportowych Muzeum;

7 5) organizowanie i realizacja zamówień publicznych; 6) koordynacja działań związanych z opracowywaniem wniosków o finansowanie projektów; 7) analiza formalno-prawna działań Muzeum na etapie planowania i realizacji projektów; 8) prowadzenie spraw w zakresie umów sponsorskich zawieranych przez Muzeum; 9) przygotowywanie oraz koordynacja imprez i wydarzeń nie objętych podstawową działalnością Muzeum; 10) pomoc formalno-prawna w negocjowaniu umów; 11) opracowywanie umów, aktów wewnętrznych i innych dokumentów związanych z działalnością Muzeum; 12) gromadzenie aktów normatywnych oraz prowadzenie rejestru regulacji wewnętrznych; 13) prowadzenie rezerwacji i sprzedaży biletów; 14) prowadzenie kasy Muzeum; 15) prowadzenie sklepu muzealnego i kawiarni; 16) prowadzenie spraw w zakresie ppoż. i OC; 17) prowadzenie archiwum zakładowego. 1. Działem Administracji kieruje kierownik działu Do zadań Działu Finansowego należy w szczególności: 1) realizacja polityki rachunkowości przyjętej w Muzeum; 2) obsługa finansowo-księgowa Muzeum; 3) sporządzanie planów i sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów wynikających z przepisów prawa i regulacji wewnętrznych. 1. Działem Finansowym kieruje Główny Księgowy. 17 Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Inwestycji należy: 1) planowanie, organizowanie i realizacja działalności inwestycyjnej Muzeum; 2) współpraca z Działem Administracji przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji Muzeum; 3) współpraca z Działem Administracji w zakresie zamówień publicznych w sprawach związanych z działalnością inwestycyjną Muzeum; 4) współpraca z Głównym Księgowym, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych oraz Działem Finansowym w sprawach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. Do zadań pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych należy organizowanie pozyskiwania ze źródeł zewnętrznych środków finansowanych przeznaczonych na realizację zadań statutowych Muzeum, a w szczególności: 1) prowadzenie bazy danych i analiza możliwości finansowania działań Muzeum ze źródeł zewnętrznych; 18 2) wyszukiwanie i pozyskiwanie potencjalnych sponsorów Muzeum; 3) negocjowanie warunków oraz przygotowywanie projektów umów sponsorskich; 4) analiza możliwości pozyskania finansowania działalności Muzeum lub poszczególnych

8 programów z funduszy pochodzących ze źródeł zewnętrznych; 5) przygotowywanie i prowadzenie we współpracy z Dyrektorem, Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych i Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjnych dokumentacji niezbędnej do pozyskania funduszy pochodzących ze źródeł zewnętrznych; 6) współpraca z instytucjami nadzorującymi wydatkowanie funduszy pochodzących ze źródeł zewnętrznych. 19 Do zadań Stanowisko ds. Promocji i Marketingu należy kreowanie polityki marketingowej i strategii promocyjnej Muzeum, reprezentowanie Muzeum na zewnątrz w zakresie określonym zakresem obowiązków lub pełnomocnictwami, a w szczególności: 1) opracowywanie i realizacja strategii marketingowej Muzeum; 2) prowadzenie strony internetowej Muzeum oraz obsługa BIP; 3) opracowywanie rocznych oraz krótkoterminowych planów promocji i reklamy Muzeum oraz ich realizacja; 4) kreowanie we współpracy z Dyrektorem, Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych i Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjnych wizerunku Muzeum; 5) współpraca z innymi instytucjami kultury i podmiotami w zakresie promocji Muzeum; 6) utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z prasą, radiem i telewizją, w tym opracowywanie komunikatów dla środków komunikacji społecznej; 7) współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i wyodrębnionymi stanowiskami pracy dla realizacji jednolitej polityki informacyjnej Muzeum; 8) edytorskie przygotowywanie wydawnictw muzealnych; 9) prowadzenie ewidencji, magazynu i dystrybucji wydawnictw. 20 Do zadań Stanowiska ds. Pracowniczych należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw osobowych i socjalnych pracowników Muzeum; 2) współpraca z Urzędem Pracy; 3) prowadzenie spraw w zakresie bhp. 21 Do zadań Stanowiska ds. Sekretariatu należy w szczególności: 1) prowadzenie i kompleksowa obsługa sekretariatu; 2) obsługa kancelaryjna Muzeum; 3) obsługa administracyjno-biurowa Rady Muzeum. 1. Aktami normatywnymi Muzeum są: 1) zarządzenia Dyrektora Muzeum; Rozdział VI Wydawanie aktów normatywnych 22

9 2) pisma okólne; 3) polecenia służbowe. 1. Zarządzenia regulują problemy wymagające trwałych ustaleń i jedności działania, które, ze względu na ich znaczenie, muszą być wykonywane w sposób jednolity. 2. Pisma okólne ustalają jednolitą interpretację obowiązujących przepisów lub jednolity tryb postępowania w określonych sprawach, jak również mają charakter powiadomienia o podjętych decyzjach, będących przedmiotem zainteresowania wielu komórek organizacyjnych i stanowisk pracy Muzeum. 3. Polecenia służbowe regulują problemy wymagające doraźnego ustalenia celu działania i sposobu jego realizacji. 4. Projekty aktów normatywnych Muzeum opracowują kierownicy komórek organizacyjnych, których sprawa dotyczy albo osoby lub zespoły wyznaczone przez Dyrektora Muzeum. 5. Projekty zarządzeń i pism okólnych powinny być uzgadniane z kierownikami komórek organizacyjnych i pracownikami wyodrębnionych stanowisk pracy, których sprawa bezpośrednio lub pośrednio dotyczy Zasady i normy postępowania z dokumentacją Muzeum, w tym w zakresie obiegu korespondencji, zawiera Instrukcja Kancelaryjna. 2. Szczegółowe zasady opracowywania i obiegu dokumentów finansowych w Muzeum reguluje odrębna instrukcja. Rozdział VII Kolegia Doradcze Dyrektor może powoływać kolegia i zespoły doradcze na podstawie odrębnych zarządzeń. 24 Rozdział VIII Przepisy końcowe 1. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonane w trybie jego wprowadzenia. 2. Regulamin organizacyjny Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez organizatora Traci moc Regulamin organizacyjny Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z dnia 1 grudnia 2000 roku. Załączniki Regulamin_Organizacyjny_MLP.pdf Data: :16:35 Rozmiar: k Schemat_Organizacyjny_MLP.pdf Data: :16:35 Rozmiar: k Zalacznik_nr2_do_regulaminu_MLP.pdf Data: :16:35 Rozmiar: 41.51k Zarzadzenie_nr_3_2015.pdf

10 Data: :16:35 Rozmiar: k Liczba odwiedzin: 336 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Administrator Podmiotu MPL Czas wytworzenia: :57:26 Czas publikacji: :21:18 Data przeniesienia do archiwum: Brak

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA DOKUMENTACJI SZTUKI TADEUSZA KANTORA CRICOTEKA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA DOKUMENTACJI SZTUKI TADEUSZA KANTORA CRICOTEKA W KRAKOWIE Załącznik do uchwały nr 1329/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA DOKUMENTACJI SZTUKI TADEUSZA KANTORA CRICOTEKA W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r.

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r. Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Na podstawie ustawy z 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Nowohucka Biblioteka Publiczna zwana dalej Biblioteką jest miejską instytucją kultury wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 /15 Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 31.08.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 1068/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum Archeologicznego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH Załącznik do Zarządzenia Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH I. Postanowienia ogólne. 1 Muzeum Narodowe w Kielcach zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2016 Dyrektora Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie z dnia 13 sierpnia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA z

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA z DR.011.2.2015 ZARZĄDZENIE NR 2/2015 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA z 11.03.2015 w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta wprowadzonego zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Na podstawie art. 13 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego w Łodzi zwanym dalej regulaminem określa: 1) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w ŚWINOUJŚCIU. I. Postanowienia ogólne :

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w ŚWINOUJŚCIU. I. Postanowienia ogólne : Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MRM w Świnoujściu z dnia 30 kwietnia 2013 r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w ŚWINOUJŚCIU I. Postanowienia ogólne : 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII STATUT UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/146/12 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr XIV/146/12 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 marca 2012 r. Uchwała Nr XIV/146/12 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Muzeum Pojezierza Łęczyńsko Włodawskiego we Włodawie Na podstawie przepisu art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia Ogólne

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia Ogólne S T A T U T Załącznik do Zarządzenia Nr 2 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 stycznia 2006 r. MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie, zwanej dalej Biblioteką

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O O P O L U

S T A T U T Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O O P O L U W uzgodnieniu Załącznik do uchwały Nr XXXVI/375/2009 Minister Kultury Sejmiku Woj. Opolskiego i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września S T A T U T M U Z E U M Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O W O P O

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie

Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny określa typ placówki oraz szczegółową organizację Pogotowia Opiekuńczego przy

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 38 Ministra Kultury z dnia 10 czerwca 2002 r. STATUT Muzeum Narodowego w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Poznaniu zwane dalej Muzeum działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny jest podstawowym wewnętrznym aktem normatywnym określającym strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. Statut Muzeum

W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. Statut Muzeum UCHWAŁA NR LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE Złocieniecki Ośrodek Kultury, zwany dalej ZOK" jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Muzeum Sztuki w Łodzi, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2013 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.04.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Ziemi Lubuskiej W Zielonej Górze

STATUT Muzeum Ziemi Lubuskiej W Zielonej Górze W uzgodnieniu: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do uchwały Nr 116/756/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2000 r. z późn. zm. STATUT Muzeum Ziemi Lubuskiej W Zielonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNYMALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNYMALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ORGANIZACYJNYMALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego zwany dalej MORD

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie jest wojewódzką samorządową instytucją

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Okręgowego w Lesznie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Organizatorem Muzeum jest samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Statut Muzeum Okręgowego w Lesznie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Organizatorem Muzeum jest samorząd Województwa Wielkopolskiego. załącznik do uchwały nr XIV/390/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: nadania statutu Muzeum Okręgowego w Lesznie Statut Muzeum Okręgowego w Lesznie I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUCJI FILMOWEJ SILESIA FILM W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUCJI FILMOWEJ SILESIA FILM W KATOWICACH Załącznik do uchwały nr 2633/190/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.09.2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUCJI FILMOWEJ SILESIA FILM W KATOWICACH KATOWICE 2012 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Statut Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie załącznik do uchwały nr LI/987/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: przyjęcia projektu statutu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Statut Muzeum

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum PRL - u

Statut Muzeum PRL - u W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Muzeum PRL - u (w organizacji) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Muzeum PRL-u, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM SPIS ROZDZIAŁÓW I. Postanowienia ogólne II. Zadania Biblioteki III. Struktura organizacyjna Biblioteki IV. Zadania komórek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie

Regulamin organizacyjny Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego instytucji kultury pn. Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie Regulamin organizacyjny Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie; Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie; Rozdział 1 Postanowienia ogólne w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie Regulamin organizacyjny Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich Załącznik do Zarządzenia Nr Oro.0050.210.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012 Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Statut Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XIII/254/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2007 r. I. Postanowienia ogólne Statut Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 1 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zwany dalej ZKM utworzony został Uchwałą Nr XLVI/ 346 / 92 Rady Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 2250/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.10.2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ W PRUDNIKU

STATUT MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ W PRUDNIKU STATUT MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ W PRUDNIKU I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum Ziemi Prudnickiej zwane dalej Muzeum działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 14 maja 2003 r. S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Warszawie, zwane dalej Muzeum, powstało

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora WiMBP w Gdańsku z dnia 25 marca 2016

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI przedkładam SEKRETARZ Mł~STArŁOC f\j~ ~W -... ~. ak&pmw~~ffpi' l. (podpis pracownika Zespołu Systemów Zarządzania) we współpracy z Il :. (podpis kierownika komórki orga izacyjnej) zatwierdzam (podpis Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania oddziału Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie pod nazwą Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie i nadania statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 3538 UCHWAŁA NR XXI/162/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Łazienki Królewskie Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 20 czerwca 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Muzeum Narodowe w Krakowie, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Nr 4/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo