SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str Opis stanu istniejącego str Założenia projektowe str Opis technologii osuszania ścian piwnicznych str Opis zakresu prac remontowych dachu str Opis technologii i zakresu robót remontowych elewacji, tarasów i balkonów str Roboty towarzyszące. str Uwagi końcowe str.16 II. INFORMACJA BIOZ str.17 III. OBLICZENIA STATYCZNE str Część rysunkowa str Plan sytuacyjny 1: Inwentaryzacja DCP - Rzut piwnic (w poziomie przyziemia) 1: Inwentaryzacja DCP - Rzut parteru 1: Inwentaryzacja DCP - Rzut piętra 1: Inwentaryzacja DCP - Rzut poddasza 1: Inwentaryzacja DCP rzut dachu 1: Inwentaryzacja DCP Przekroje: A-A, B-B, C-C 1: Stan istniejący - Elewacja północna mapa uszkodzeń 1: Stan istniejący - Elewacja południowa mapa uszkodzeń 1: Stan istniejący - Elewacja wschodnia mapa uszkodzeń 1: Technologia remontu elewacji - Elewacja północna 1: Technologia remontu elewacji - Elewacja południowa 1: Technologia remontu elewacji - Elewacja wschodnia 1: Technologia remontu elewacji Naprawa rys konstrukcyjnych 1: Technologia remontu elewacji Kolorystyka, Elewacja północna 1: Technologia remontu elewacji Kolorystyka, Elewacja południowa 1: Technologia remontu elewacji Kolorystyka, Elewacja wschodnia 1: Technologia remontu dachu Rzut dachu 1: Technologia remontu dachu Przekrój A-A Piętro i strych 1:50 20 Wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej - Rzut Poddasza 1:100, 1:10 21 Technologia osuszania piwnic Schemat wykonania przepony izolacyjnej Rzut piwnic 1: Technologia osuszania piwnic Przekrój A-A część piwniczna 1: Technologia osuszania piwnic Schemat rozmieszczenia otworów iniekcyjnych Szczegół (przekroju A-A ) 1:10 1

2 24 Tarasy od strony północnej Piętro i parter: Rzuty i przekrój 1:20 25 Balustrada tarasu od strony północnej piętro: Przekroje, rzuty zbrojenie elementów 1:20 26 Balustrada tarasu od strony północnej piętro: Elementy prefabrykowane tralka T1 1:20 27 Balustrada tarasu od strony północnej piętro: Elementy prefabrykowane E1, E2, E3, E4 1:20 28 Balustrada tarasu od strony południowej piętro: Detale Rzut i przekrój 1:20 29 Balustrada tarasu od strony południowej piętro: Elementy prefabrykowane tralka T2 1:20 30 Szczegóły stolarki okiennej na podstawie okna O6 1:10,1:5 31 Wykaz okien skrzynkowych w części nadziemnej Arkusz nr 1 1:50 32 Wykaz okien skrzynkowych w części nadziemnej Arkusz nr 2 1:50 33 Wykaz drzwi balkonowych skrzynkowych 1:25 34 Wykaz okien piwnicznych 1:50 35 Wykaz okien i naświetli na poddaszu 1:50 36 Wykaz drzwi zewnętrznych 1: Zadaszenie nad wejściem od strony południowej Rzut, Detale 1:10, 1:5 38. Plansza z próbkami kolorów zaprojektowanymi na elewacjach Załączniki - przekładka str Oświadczenie projektantów str Uprawnienia głównego projektanta str Zaświadczenie głównego projektanta o wpisie do MOIA str Uprawnienia projektanta konstrukcji str Zaświadczenie projektanta konstrukcji o wpisie do MOIIB str Uprawnienia sprawdzającego w zakresie konstrukcji str Zaświadczenie sprawdzającego o wpisie do MOIIB str Uprawnienia sprawdzającego w zakresie architektury str Zaświadczenie sprawdzającego o wpisie do MOIA str Wytyczne konserwatorskie z dn str Wytyczne konserwatorskie uzupełniające z dn str Decyzja nr 1132 N/10 - nakaz wykonania prac remontowych str

3 I OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1 NAZWA OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno - budowlany, remontu elewacji i dachu z osuszeniem fundamentów w budynku przy ul. Płockiej 11 w Warszawie. 1.2 INWESTOR: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy, Warszawa, ul. Bema JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P.P.U. ABIX bis, Warszawa, ul. Janiszowska 9 we współpracy z APPA Autorska Pracownia Projektowania Architektonicznego mgr inż. Arch. Paweł Wróblewski, Warszawa, ul. Okocimska 3 m PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa na prace projektowe, zawarta z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Wola, M.St. Warszawy, a PPU ABIX Bis Sp. z o.o., reprezentowaną przez Włodzimierza Frączka. Inwentaryzacja do celów projektowych wykonana na podstawie pomiarów obiektu z maja i czerwca 2020r. Uzgodnienia z Inwestorem, Dokumentacja archiwalna obiektu: projekt remontu z balkonów i tarasu z 1994r, ekspertyza stanu technicznego z kwietnia 2009r. Zalecenia konserwatorskie z lipca 2010r i zalecenia dodatkowe z sierpnia 2010r. wydane na wniosek Inwestora w porozumieniu z jednostką projektową. Obowiązujące przepisy prawne i aktualna baza normatywna. Mapa w skali 1:500 wg stanu archiwalnego 1.5 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań techniczno budowlanych niezbędnych dla realizacji przedmiotowej inwestycji i spełniających prawne wymogi projektu budowlanego. W zakresie opracowania pozostaje remont dachu, elewacji, ze szczególnym uwzględnieniem balkonów i tarasów oraz osuszenie zawilgoconych ścian fundamentowych. 2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 2.1 RYS HISTORYCZNY I CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Budynek ten jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A i został określony jako "willa Adama Emila Kowalskiego", wzniesiona w 1917r. Pierwotnie na parterze budynku znajdowały się biura i magazyny zakładów garbarskich zlokalizowanych w sąsiednim obiekcie. Pierwsze piętro było wykorzystane jako mieszkanie właściciela domu. Znajdowały się tam też pokoje gościnne. Po wojnie budynek został odebrany właścicielowi i zajęty przez wojsko najpierw rosyjskie, a następnie polskie. Znajdowały się tam biura. W późniejszym okresie 3

4 zamieszkały tam rodziny wojskowe, a następnie budynek został przekazany Zarządowi Budynków w Dzielnicy Wola. Cały budynek został podzielony na małe mieszkania, według numeracji jest ich 18, ale niektóre lokale są oznaczone podwójnymi numerami, więc praktycznie mieszkań jest 14. Z wyjątkiem lokalu Nr 18 na poddaszu wszystkie lokale są zamieszkane. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, poddasze, częściowo adaptowane na cele mieszkalne i jest całkowicie podpiwniczony. Głównu trzon budynku jest prostokątny z wystającym od strony północnej ryzalitem akcentowanym półkolistym tarasem. Obiekt usytuowany jest po zachodniej stronie ul. Płockiej na odcinku pomiędzy ul. Wolską i Kasprzaka, Nie został on wybudowany jako część ciągłej zabudowy tej ulicy lecz jako obiekt wolnostojący. Główna oś budynku leży na linii wschód - zachód. Budynek i dziedzińce z urządzona zielenią po jego północnej i południowej stronie niejako rozcina pierzeję ulicy Płockiej, tworząc bardzo interesujący akcent urbanistyczny. W tym układzie budynek ten posiada trzy elewacje: Elewacja podłużna od strony południowejoraz poprzeczna wschodnia mogą być uznane za elewacje frontowe. Elewacja wschodnia znajduje się w linii rozgraniczającej ulicy Płockiej. Elewacja północna ma charakter elewacji ogrodowej. Po stronie zachodniej został do omawianego budynku dostawiony obiekt firmy Dantex. Firma zajęła też północną część pomieszczenia garażowego w przyziemiu i pomieszczenia nad w/w garażem, włączając tę część elewacji północnej budynku Płocka 11 w obręb swojej posesji i oddzielając ją ogrodzeniem. Ta część elewacji naszego budynku znajdująca się za ogrodzeniem została wykończona jak nowy budynek biurowy DANTEX. W decyzji konserwatorskiej wymagane przywrócenie poprzedniej sytuacji pod względem wyglądu i kolorystyki budynku. Budynek posiada dwie wewnętrzne klatki schodowe. Do klatki zachodniej prowadza dwa wejścia - od południa i północy, z których czynne jest tylko wejście południowe. Wejście do głównej klatki schodowej w części wschodniej, od strony ul. Płockiej jest również nieczynne. Poziom parteru jest wyniesiony ponad teren o około 1,20 m. Wszystkie kondygnacje są bardzo wysokie: podziemie ma w świetle około 2,80, parter i I piętro około 3,50 m, a poddasze około 2,50 m przy czym w niektórych pomieszczeniach wysokość jest zmniejszona w wyniku zainstalowania podwieszonych sufitów. Jedynie pomieszczenia mieszkalne lokalu Nr 13/14 znajdujące się nad garażem mają zaniżoną wysokość do około 2,20 m. Wejście do tego mieszkania prowadzi z klatki schodowej po 7-miu stopniach (różnica wysokości ponad 1,0 m). Budynek posiada wysoki dach. Ze względu na kształt obiektu dach jest wielospadowy. Doświetlenie poddasza stanowią okna w ściankach kolankowych i naświetla typu wole oko w połaci dachu. Część pomieszczeń posiada lukarny i świetliki połaciowe nieotwierane, szklone szkłem zbrojonym - wszystkie na połaci północnej. Od strony południowej znajdują się dwie lukarny omówione poniżej. Obiekt wzniesiono w stylu eklektycznym nawiązującym do neobaroku i neoklasycyzmu popularnych pod koniec XIX i na początku XXw. Elewacje budynku są bogato dekorowane. Elewacja południowa posiada dwa owalne wykusze w poziomie I piętra, umieszczone symetrycznie na elewacji, z balkonem pomiędzy nimi. Balkon, z tralkową balustradą wspiera się na ozdobnych konsolach wspornikowych. Na osiach wykuszy, 4

5 pod oknami i pod dachem umieszczono nisze z półtralkami. Oś elewacji akcentowana jest zwieńczeniem w postaci tympanonu z girlandą i owalnym oknem. Wszystkie elewacje posiadają ciągnięte gzymsy, na tympanonie dekorowane dodatkowo motywem wolich oczek. W poziomie poddasza, na osiach skrajnych okien, znajdują się lukarny. Przeprowadzona analiza architektury budynku wykazała, że są to elementy wtórne. Okna osadzono usuwając gzyms nad niszami niewielkich okien poddasza, poszerzono te okna do pełnej szerokości niszy i nadbudowano drewnianą konstrukcję lukarny. Lukarna bliżej ul. Płockiej doświetla strych nieużytkowy. Elewacja północna posiada w części wysuniętej taras półokrągły w poziomie parteru i podobny na I piętrze, oparty na ozdobnych kolumnach stylu zbliżonym do toskańskiego. Taras górny zwieńczony jest balustrada tralkową podzielona na sekcje oddzielone filarami. Na wszystkich elewacja pojawiają się płytkie nisze zwieńczone łukami. oraz boniowanie na poziomie parteru Elewacja wschodnia, od ulicy Płockiej, jest najmniej rozrzeźbiona, posiada jednak wertykalne akcenty w postaci płytkich pilastrów wychodzących z boniowania ora w/w nisze łukowe. elewacja południowa elewacja wschodnia elewacja północna 2.2. KONSTRUKCJA BUDYNKU. Obiekt ostał wybudowany w tradycyjnej konstrukcji murowanej. Elementami nośnymi budynku są ściany murowane wykonane z pełnej cegły ceramicznej. Stropy w budynku 5

6 zostały wykonane jako płaskie płyty ceglane typu Kleina na belkach stalowych. W okresie powstania budynku zaczęto powszechnie stosować technologie z zastosowaniem cementu i betonu konstrukcyjnego - konstrukcje żelbetowe i prefabrykaty betonowe. Znalazło to swój wyraz również w tym budynku. Schody wschodniej klatki posiadają konstrukcję żelbetową. Schody zachodnie posiadają biegi wykonane ze wspornikowych stopni prefabrykowanych obsadzonych w murach. Spoczniki opierają się na belkach stalowych. Płyta balkonowa, żelbetowa, opiera się na wspornikowych konsolach i żebrach żelbetowych. Żelbetowa płyta tarasu w części północnej wsparta jest na prefabrykowanych, żelbetowych kolumnach Dach został wykonany w konstrukcji drewnianej krokwiowo płatwiowej ze słupami stolcowymi i pojedynczymi wiązarami płatwiowo kleszczowymi. Krokwie i płatwie opierają się na murach oraz słupach drewnianych. Cała konstrukcja dachu posiada skomplikowany układ ze względu rzut budynku i zróżnicowanie wysokości niektórych ścian. 2.3 ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU. W budynku istnieją murowane ścianki działowe. Istnieją również ścianki lekkie z różnych płyt wykonane w okresie podziału wnętrza budynku. Cały obiekt jest tynkowany zarówno wewnątrz jak i zewnątrz. Jedynie poddasze nieużytkowe oraz część pomieszczeń w podziemiu nie zostały otynkowane. Podłogi są zróżnicowane: w pomieszczeniach mieszkalnych są z desek sosnowych I z klepki, w pomieszczeniach sanitarnych położono płytki ceramiczne. W dużej części pomieszczeń mieszkalnych ułożono różne wykładziny. W lokalu Nr 10 na I piętrze znajduje się bardzo piękny parkiet drewniany o bogatym kształcie. W podziemiu są podłogi betonowe częściowo na ułożonych cegłach. Na poddaszu nieużytkowym znajduje się jedynie polepa. Klatka schodowa wschodnia usytuowana przy ul. Płockiej została potraktowana jako frontowa i została wyłożona białym marmurem. Druga klatka posiada wykończenie lastrykowe. Spoczniki obu klatek są wyłożone płytkami ceramicznymi. Balustrady na obu klatkach są stalowe z pochwytami drewnianymi. Dach posiada pełne deskowanie i pokrycie papowe. W inwentaryzacji z 1968 roku podano, prawdopodobnie błędnie, że w tamtym okresie dach był pokryty dachówką. Oględziny więźby i pokrycia ujawniają, że zarówno konstrukcja dachu jak i deskowanie są oryginalne lub co najmniej tak samo stare. Przy kryciu dachówką nie stosowano i nie stosuje się do dzisiaj deskowania a łacenie. Na pewno nie dublowano deskowania i łacenia. Stąd domniemanie, że dach pokryty był blachą. Balkony posiadają posadzki z gładzi cementowej i płytek ceramicznych. Balustrady tarasów, jak wyżej wspomniano wykonane są z tralek i filarów betonowych, zwieńczonych płytami betonowymi, natomiast taras na parterze posiada balustradę stalową. Stolarka okienna - skrzynkowa, typu weneckiego, malowana na biało. Zasada kompozycji podziałów okiennych przewiduje krzyżowe szprosy w górnych kwaterach okien dużych oraz podziały szprosami w oknach mniejszych w tym piwnicznych i na poddaszu. W oknach na parterze i w piwnicznych umieszczono ozdobne kraty, w większości dobrze zachowane. Pod większością okien zainstalowano metalowe kosze do montażu skrzynek na kwiaty. Tynki na ścianach zewnętrznych wykonano jako cementowo wapienne. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że pierwotnie tynki były pomalowane mleczkiem cementowym. 6

7 2.4 OCENA STANU TECHNICZNEGO I USZKODZEŃ BUDYNU. Zasadnicza konstrukcja budynku - ściany i stropy pozostają nienaruszone. Poza niewielkimi rysami na elewacji północnej i wschodniej, powstałymi najprawdopodobniej na skutek drgań podczas robót drogowych w ul. Płockiej, nie zaobserwowano poważniejszych uszkodzeń głównej konstrukcji. Jednak część elementów konstrukcji zewnętrznych jak balkon południowy i taras północny, narażona na długotrwałe oddziaływanie warunków atmosferycznych przy braku należytej konserwacji i okresowych remontów uległa dużej degradacji i stanowi obecnie zagrożenie dla bezpiecznego użytkowania. Podczas wykonywania pomiarów do niniejszego opracowania runęła środkowa sekcja balustrady tarasu. Brak renowacji obróbek i napraw izolacji poziomych skutkuje obecnie całkowitą degradacją balustrady i odspojeniem gzymsów na tarasie północnym oraz częściową na balkonie południowym. Postępuje również korozja żelbetu. Na części kolumn tarasu północnego i na spodzie płyty balkonowej widać odsłonięte i skorodowane zbrojenie. Nieszczelności pokrycia dachowego na wykuszach doprowadziły do odpadnięcia tynków na sufitach wykuszy w pomieszczeniach. Większość pozostałych uszkodzeń, a więc odspojenia tynków, ubytki gzymsów związana jest z penetracją wody opadowej, wynikającą z nieszczelności pokrycia dachowego (m.in.na wykuszach), nieszczelności obróbek blacharskich, nieszczelności i niedrożności rynien i rur spustowych. W strefie cokołowej widoczne są wysolenia i odspojenia tynków, związane z zawilgoceniem ścian piwnicznych, a przy rurach spustowych duże ubytki powstałe na skutek nieszczelności rur spustowych i przenikającej do ścian wody. Zewnętrzne schody na taras w przyziemiu części północnej uległy całkowitej degradacji. Penetracja wody opadowej od góry i zawilgocenie fundamentów doprowadziły stopniowo do rozsadzenia murów i zlasowania cegły. Dalsze pozostawienie obiektu bez przeprowadzenia robót remontowych skutkować będzie całkowitym zniszczeniem konstrukcji zewnętrznych balkonów i tarasu oraz postępującą korozją ścian fundamentowych co w konsekwencji może zagrozić stabilności ścian nośnych 3 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Analiza dostępnej dokumentacji archiwalnej, ocena obecnego stanu technicznego budynku, badania przeprowadzonych ingerencji w architekturę budynku a także zalecenia konserwatorskie, pozwoliły, w uzgodnieniu z Inwestorem na sformułowanie podstawowych założeń projektowych, określających zakres niniejszego opracowania: wykonanie osuszenia i zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian fundamentowych poprzez wykonanie izolacji pionowej z odsłonięciem ścian od zewnątrz, przeponą nad poziomem posadzek piwnicznych i powłokową izolacją posadzek i ścian wewnętrznych piwnic do wysokości przepony, wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy tytanowo cynkowej na rąbek stojący i powłokowych izolacji na stropach nad wykuszami, połączone z likwidacją lukarn na elewacji południowej, wymianą świetlików i montażem okien połaciowych w miejsce zlikwidowanych lukarn. wymiana wszystkich obróbek blacharskich na blachę tytanowo cynkową wymiana orynnowania na nowe z blachy tytanowo - cynkowej 7

8 wykonanie kompleksowej rekonstrukcji tarasów północnych z odtworzeniem balustrady górnej, zabezpieczeniem przeciwwodnym górnego tarasu polegającym na wykonaniu nowych warstw i izolacji posadzkowych, zabezpieczeniem antykorozyjnym żelbetu, odtworzeniem gzymsu i reprofilacją uszkodzeń elementów dekoracji żelbetowych kolumn. naprawa balkonu na elewacji południowej z wymianą tralek, wykonaniem nowych warstw i izolacji posadzkowych, reprofilacją i zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów żelbetowych, naprawa tynków na ścianach i uzupełnienie profili ciągnionych gzymsów z zastosowaniem materiałów o składzie tynków pierwotnych, a więc cementowo wapiennych, połączone z egalizacją całej powierzchni ścian cienkowarstwową szpachlą cementowo wapienną, wymiana tynku na cokole na tynk renowacyjny malowanie ścian farbami krzemianowymi w tonacji jasnych i ciepłych szarości z jaśniejszym akcentowaniem dekoracji elewacyjnych, uwzględniające ujednolicenie fragmentu północno zachodniego elewacji z pozostałą częścią, wymiana zniszczonej, historycznej stolarki okiennej oraz okien zespolonych na nowe okna skrzynkowe typu weneckiego z zachowaniem wszystkich szczegółów zastanych okien, Wymiana drzwi zewnętrznych w wejściu południowym i renowacja drzwi w wejściach północnym i wschodnim, wymiana bramy garażowej na współczesną w kolorze stolarki drzwiowej. malowanie elementów stalowych krat, balustrady stalowej tarasu północnego w poziomie parteru, koszy na skrzynki kwiatowe farbami grafitowymi. wymiana zadaszenia nad wejściem wschodnim na współczesne, w postaci podwieszanej tafli szklanej, zamontowanie oświetlenia zewnętrznego 4. OPIS TECHNOLOGII OSUSZENIA FUNDAMENTÓW W projekcie wybrano metodę osuszenia pomieszczeń piwnicznych polegającą nie tylko na odcięciu wilgoci poprzez wykonanie na powierzchni ścian wewnętrznych szczelnej powłoki, ale również na osuszeniu ścian fundamentowych. Wiąże się to z koniecznością wykonania od strony zewnętrznej wykopu co z kolei umożliwi naprawę uszkodzonych fragmentów ściany i położenie izolacji od zewnątrz. Nad posadzką piwnic wykonana zostanie przepona metodą iniekcji ciśnieniowej, która połączy izolację zewnętrzną z izolacją położoną na posadzce piwnic i ścianach do wysokości przepony. W projekcie wybrano technologię renomowanej firmy KOESTER. Dopuszcza się jednak zastosowanie innych produktów pod warunkiem spełnienia reżimów technologicznych i jakościowych na poziomie w/w producenta oraz w uzgodnieniu z autorem opracowana. Wraz z prowadzeniem robót zewnętrznych przy naprawie i izolowaniu ściany fundamentowej należy dokonać rozbiórki schodów zewnętrznych, prowadzących na taras od strony północnej budynku. Po rozebraniu schodów wraz z fundamentami wykonać naprawy ściany i powłokę 8

9 izolacyjną a następnie wylać żelbetowe płyty fundamentowe schodów i odtworzyć konstrukcję schodów wg stanu istniejącego i niniejszej dokumentacji zgodnie z rysunkami nr 03, 21, 22 Poniżej szczegółowy opis technologii wykonania izolacji fundamentów: 4.1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE 1. WYKONAĆ WYKOP WĄSKOPRZESTRZENNY 2. USUNĄĆ TYNK Z COKOŁU I SCIANY PIWNICZNEJ WRAZ Z POZOSTAŁOŚCIAMI IZOLACJI PIONOWEJ. 3. UZUPEŁNIĆ SPOINY I UBYTKI ZAPRAWĄ KOESTER SPERMORTEL. 4. PODŁOŻE ZAGRUNTOWAĆ KOESTER POLYSIL TG WYKONAĆ, DO POZIOMU TERENU, POWŁOKĘ ZE SZLAMU USZCZELNIAJĄCEGO NB1 Z DODATKIEM NB FLEX. 6. DO WYSOKOSCI 40cm NAD TERENEM WYKONAĆ POWŁOKĘ IZOLACYJNĄ Z DWUSKŁADNIKOWEJ ZAPRAWY KOESTER NB ELASTIK 7. WYKONAĆ, DO POZIOMU TERENU, IZOLACJĘ Z MASY POLIMEROWO - BITUMICZNEJ BIKUTHAN 2K GRUNTUJĄC WSTĘPNIE BITUMENEMULSION (NA PODKŁADZIE ZE SZLAMU NB1) 8. IZOLACJĘ ZABEZPIECZYĆ FOLIA DRENUJĄCĄ (KUBEŁKOWĄ) 9. ZASYPAĆ WYKOP ZAGĘSZCZJĄĆ GRUNT WARSTWAMI 15cm 10. POWYŻEJ TERENU, NA COKOLE, WY WYKONAĆ SYSTEM TYNKÓW RENOWACYJNYCH SANIERPUTZ E WG ZALECEŃ INSTRUKCJI. 11. COKÓŁ POMALOWAĆ FARBAMI KRZEMIANOWYMI KEIM FARBEN, UŻYĆ FARBY TYPU GRANITAL. 12. ODTWORZYĆ OPASKĘ 4.2 ROBOTY WEWNĘTRZNE 1. USUNĄĆ TYNK DO WYSOKOŚCI 30-40cm NAD POSADZKĘ ORAZ FRAGMENTY Z WYSOLENIAMI I ODSPOJONE POWYŻEJ TEJ GRANICY 2. WYWIERCIĆ OTWORY INIEKCYJNE CO 10cm NA WYSOKOŚCI 15cm NAD POSADZKĄ W DWÓCH RZĘDACH, W ODSTĘPIE 8CM, 3. WYKONAĆ INIEKCJĘ CIŚNIENIOWĄPREPARATEM KOESTER MAUTROL 2K 4. USUNĄĆ PAKERY, ZAMKNĄĆ OTWORY, SPOINY W MURZE I EW. UBYTKI ZAPRAWĄ SPERMORTEL. 5. WYKONAĆ FASETĘ ZE SPERMORTEL, 6. ZAGRUNTOWAĆ PODŁOŻE POLYSILEM TG WYKONAĆ WYPRAWĘ Z TYNKU RENOWACYJNEGO SANIERPUTZ E DO WYSOKOŚCI 38cm ORAZ W MIEJSCACH INNYCH USZKODZEŃ, GDZIE TYNK WCZESNIEJ ZOSTAŁ USUNIĘTY. 8. WYKONAĆ, NA ŚCIANACH DO WYSOKOŚCI 15cm NAD OTWORAMI INIEKCYJNYMI (38cm NAD POSADZKĄ), ORAZ NA PODŁODZE DWUKROTNE SZLAMOWANIE NB1 Z DODATKIEM NB FLEX. 9. NA PODŁODZE WYLAĆ JASTRYCH CIENKOWARSTWOWY, SAMOROZLEWNY QUICK MIX RE POMALOWAC ŚCIANY I SUFITY FARBAMI WEWNĘTRZNYMI KEIM UWAGA: W PRZPADKU RÓŻNICY POZIOMÓW W SĄSIEDNICH POMIESZCZENIACH 9

10 PRZEPONĘ WYKONYWAĆ WIERCĄC OTWORY OD STONY POMIESZCZENIA POŁŻONEGO WYŻEJ, A IZOLACJĘ NA ŚCIANIE W POMIESZCZENIU NIŻSZYM WYKONAĆ DO POZIOMU 15CM POWYŻEJ PRZEPONY. 4. OPIS ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH DACHU. Obliczenia statyczne wykonane dla widocznych i zinwentaryzowanych elementów konstrukcji więby dachowej wykazały, że dla nowego pokrycia dachowego wytrzymałość konstrukcji jest wystarczająca. Ogólny stan więźby można określić jak dobry. Ponieważ wg obliczeń poszczególne elementy znajdują się na granicy nośności w projekcie przewidziano wzmocnienie krokwi dłuższych, których rozstaw przekracza 80cm poprzez obustronne nabicie krawędziaków sosnowych 4/12cm. Inne roboty na poddaszu dotyczą rozbiórki konstrukcji drewnianej i zadaszenia lukarn południowych, z których jedna znajduje się w obrębie lokalu mieszkalnego a druga na poddaszu nieużytkowym, wraz z przygotowaniem obramowania otworu pod okno połaciowe i uzupełnieniem deskowania. Dodatkowo należy w miejscu lukarn odtworzyć pierwotny otwór okienny w ścianie kolankowej, wg wzoru zastanych okien na ścianie wschodniej - poprzez przemurowanie istniejącego otworu, wylanie nadproża i odtworzenie muru powyżej okna wraz z rdzeniem profila gzymsu. W związku z przewidywaną wymianą świetlików na połaci północnej należy przygotować obramowanie nowych otworów poprzez założenie wymianów w konstrukcji więźby. W projekcie przewidziano wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy tytanowo cynkowej pasywowanej, kładzionej na podwójny rąbek stojący. Celem zachowania jednolitego wyglądu dachu wszystkie obróbki przewidziano również z blachy tytanowo cynkowej, pasywowanej np. produkcji Silesia. Orynnowanie, j.w. z blachy tytanowo cynkowej pasywowanej, wykonywane na zamówienie lub gotowy system np. PLASTMO. rynny szer. 150mm rury spustowe 120mm. Kosze przy odwodnieniu wykuszy -na zamówienie wg stanu istniejącego. Przewiduje się usunięcie zastanego pokrycia z papy. Blachę należy układać na macie strukturalnej dla wyrównania podłoża i izolacji od ewentualnego kontaktu Łabami żelaznych gwoździ. Przy układaniu blachy należy ściśle przestrzegać reżimów technologicznych producenta i stosować oryginale elementy montazowe jak haftki ruchome i nieruchome. Wraz pokryciem wymianie podlegają wszystkie wywiewki kanalizacyjne. Należy dokonać korekt końcowych odcinków kanalizacji, tak aby odsunąć wywietrzaki od kominów na odległość 50cm. Na odcinkach stropodachów płaskich nad wykuszach pokrycie z papy zastąpić izolacją powłokową KOESTER wg rysunku nr 19. Po zdjęciu papy oczyścić podłoże z resztek bitumu, usunąc luźne cząstki i zagruntować Polysilem TG 500. Dokonać napraw ubytków, fasety na uskokach i styku ze sciana kolankową oraz reprofilację spadków zaprawą Sperrmortel. Obróbki balcharskie okapnika spasować wstępnie a następnie przykleić całopowierzchniowo na POX Kleber wykonując również powłokę na obróbce, którą przed związaniem kleju należy posypać piaskiem kwarcowym dla zapewnienia przyczepności wierzchniej izolacji powłokowej. Na przygotowanym podłożu wykonać szlamowanie preparatem NB 1 z dodatkiem NB Flex a następnie powłokę ostateczną z dwóch warstw zaprawy wodoszczelnej NB Elastic szary. grubość powłoki - 5mm. Uwaga! przed przystapieniem do prac dekarskich wykonać wszystkie roboty tynkarskie i malarskie związane z renowacją kominów murowanych. Porycia blachą tytanowo- 10

11 cynkową nie wolno wykonywać w temperaturach poniżej 10st. C. 5. OPIS TECHNOLOGII I ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI, TARASÓW I BALKONU. 5.1 REMONT BALKONU OD STRONY POŁUDNIOWEJ POSADZKA TARASU 1. ISTNIEJĄCĄ SZLICHTĘ BALKONU SKUĆ, ZDJĄĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ, PODŁOŻE OCZYŚCIĆ, PODŁOŻE ZAGRUNTOWAĆ POLYSIL TG 500, 2. WYKONAĆ NAPRAWY PODŁOŻA I FASETĘ NA STYKU ZE ŚCIANĄ ZAPRAWĄ SPERMORTEL. W PRZYPADKU UJAWNIENIA KOROZJI ZBROJENIA PŁYTY ŻELBETOWEJ BALKONU ODSŁONIĘTE ZBROJENIE OCZYSCIC DO METALICZNEGO POŁYSKU I ZABEZPIECZYC ZAPRAWĄ SYSTEMU KOESTER KB CRET ZAPEWNIAJACĄ PRZYCZEPNOŚĆ I ANTYKOROZJE. 3. PRZYGOTOWANE PODŁOŻE ZACIĄGNĄĆ SZLAMEM USZCZELNIAJĄCYM 2xNB1 Z DODATKIEM NB FLEX, 4. WYKONAĆ SZLICHTĘ SPADKOWĄ QUICK MIX B03 Z 1.5% SPADKU, ZBROJONĄ SIATKĄ RABITZA. 5. SZLICHTĘ ZAGRUNTOWAĆ POLYSIL TG 500 A NASTĘPNIE WYKONAĆ IZOLACJE PODPŁYTKOWĄ 2XNB ELASTIK. 6. POŁOŻYĆ PŁYTKI CERAMICZNE COTTO 14.5X14.5 NA KLEJU KLEBERMORTEL 2K ZE SPOINĄ ELASTYCZNĄ 3mm. 7. OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ, WKLEJAĆ CAŁOPOWIERZCHNIOWO NA POX KLEBER, NA WIERZCH POSYPKA Z SUCHEGO PIASKU, 8. OD GÓRY ZACIĄGNĄĆ NB ELASTIK,(WYSUNIĘTA IZOLACJA PODPŁYTKOWA) 9. NB ELASTIK POMALOWAĆ FARBAMI KRZEMIANOWYMI KEIM SOLDALIT BALUSTRADA TARASU 10. ISTNIEJĄCE TRALKI ZDEMONTOWAĆ, POZOSTAŁE CZĘŚCI BALUSTRADY OCZYŚCIĆ, UZUPEŁNIĆ UBYTKI, 11. WYKONAĆ NA WARSZTACIE NOWE TRALKI Z WTOPIONĄ RURKĄ FIBROBETONOWĄ 12. W ELEMENCIE DOLNYM BALUSTRADY WYFREZOWAĆ OTWORY Ø40MM, GŁ 7cm. W ELEMENCIE GÓRNYM BALUSTRADY WYFREZOWAĆ OTWORY Ø40MM NA WYLOT. NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ELEMENTU, ROZSTAW OTWORÓW JEST IDENTYCZNY JAK ROZSTAW ZDEMONTOWANYCH TRALEK. 13. DOLNY OTWÓR WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ BETOMOR MULTI A. 14. POWIERZCHNIE STYKU TRALKI Z ELEMENTEM DOLNYM I GÓRNYM BALUSTRADY USZCZELNIC NB ELASTIK W MONENCIE MONTAŻU TRALKI, 15. USTAWIĆ TRALKĘ W TAKI SPOSÓB ABY MOŻNA BYŁO W OTWÓR TRALKI ORAZ OTWORY DOLNEGO I GÓRNEGO ELEMENTU WSTAWIĆ PRĘT STALOWY, ŻEBROWANY Ø16, 16. WSUNĄĆ PRĘT ZATAPIAJĄC GO W ZAPRAWIE BETOMOR WYPEŁNIAJĄCEJ DOLNY OTWÓR. 17. PO ZWIĄZANIU ZAPRAWY BETOMOR I USZCZELNIENIA NB ELESTIC OTWÓR ZALAĆ INIEKCIONS LEIM. WKLĘSKĘ NA GÓRZE WYRÓWNAĆ BETOMOR MULTI A 11

12 18. NA WIERZCHU BALUSTRADY WYKONAĆ HYDROFOBIZACJE PREPARATEM SILOXAN. 19. WSZYSTKIE ZASTANE ELEMENTY ŻELBETOWE BALUSTRADY PODDAĆ RENOWACJI W SYSTEMIE KOESTER KB CRET DOBIERAJĄC MARKE DO WIELKOSCI UBYTKU 20. WYKONAC EGALIZACJĘ WSZYSTKICH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH KB CRET SPACHTEL. 5.2 REMONT TARASU GÓRNEGO OD STRONY PÓŁNOCNEJ UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT PROFIL GZYMSU NALEŻY ZDJĄĆ Z NATURY W CELU ODTWORZENIA. Istniejącą balustradę należy wyburzyć, szlichtę oraz istniejącą izolacje tarasu skuć, zdjąć obróbkę blacharską, podłoże oczyścić, POSADZKA TARASU - wg rysunków 27, 28,29 1. WYKONAĆ NAPRAWY PODŁOŻA I FASETĘ NA STYKU ZE ŚCIANĄ ZAPRAWĄ SPERMORTEL. W PRZYPADKU UJAWNIENIA KOROZJI ZBROJENIA PŁYTY ŻELBETOWEJ TARASU ODSŁONIĘTE ZBROJENIE OCZYSCIĆ DO METALICZNEGO POŁYSKU I ZABEZPIECZYC ZAPRAWĄ SYSTEMU KOESTER KB CRET ZAPEWNIAJACĄ PRZYCZEPNOŚĆ I ANTYKOROZJĘ 2. PODŁOŻE ZAGRUNTOWAĆ POLYSIL TG 500, 3. ZACIĄGNĄĆ SZLAMEM USZCZELNIAJĄCYM 2XNB1, 4. POŁOŻYĆ STYROPIAN WYRÓWNAWCZY EPS 200 O GĘSTOŚCI MIN. 30KG/M, 5. WYKONAĆ SZLICHTE SPADKOWĄ QUICK MIX B03 Z 1.5% SPADKU, ZBROJONĄ SIATKĄ Z PRĘTÓW STALOWYCH ØC6, ROZSTAW PRĘTÓW 10X10CM. 6. SZLICHTE ZAGRUNTOWAĆ POLYSIL TG 500, 7. WYKONAĆ IZOLACJĘ PODPŁYTKOWĄ WODOCHRONNĄ 2XNB ELASTIK 8. POŁOŻYĆ PŁYTKI CERAMICZNE COTTO 14.5X14.5 NA KLEJU KLEBERMORTEL 2K ZE SPOINĄ ELASTYCZNĄ 3mm. 9. OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ, WKLEJAĆ CAŁOPOWIERZCHNIOWO NA POXKLEBER. WIERZCH ZACIĄGNĄĆ POXKLEBER I OSYPAĆ PIASKIEM KWARCOWYM, 10. OD GÓRY ZACIĄGNĄĆ NB ELASTIK, NB ELASTIK POMALOWAĆ FARBAMI KRZEMIANOWYMI KEIM SOLDALIT BALUSTRADA TARASU wg rysunków 24, 25, 26 Balustrada składa się ze słupków żelbetowych wylewanych na mokro, oraz prefabrykowanych elementów, poziomych dolnych-e1, górnych-e2 oraz prefabrykowanych tralek-t1. Tralki mocowane są w elementach poziomych a elementy poziome zakotwione są w słupkach. Szalunki słupów wykonywać z gładkich płyt szalunkowych. Zalewać betonem żwirowym Quick mix B-03. Beton powinien być gęstoplastyczny i dokładnie zawibrowany. Przed przystąpieniem do robót wykonać na warsztacie wszystkie elementy prefabrykowane. 1. PO WYKONANIU SZLICHTY SPADKOWEJ, NALEŻY WYWIERCIĆ OTWORY W PODŁOŻU, 12

13 2. W OTWORY WKLEIĆ PRĘTY ZBROJENIA SŁUPKÓW I PODPÓR ZA POMOCĄ HILTI HIT-HY W ŚRODKU ROZPIĘTOŚCI ELEMENTU E1 NALEŻY ZASZALOWAĆ BETONOWĄ PODPORĘ. 11. PRZED ZABETONOWANIEM SŁUPKÓW NALEŻY UMIEŚCIĆ ELEMENTY PREFABRYKOWANE E1 STANOWIĄCE DOLNE BELKI BALUSTRADY. 12. ZALAĆ DOLNĄ CZĘŚĆ SŁUPÓW, 13. PO ZWIĄZANIU ZAŁOŻYĆ STRZEMIONA NA ZBROJENIE SŁUPÓW, ZASZALOWAĆ I ZALAĆ 14. PO ZWIAZANIU ROZSZALOWAĆ I ZAMONTOWAĆ TRALKI NA PODPORACH E1 W OPISANY W KOLEJNYCH PUNKTACH SPOSÓB. 15. NA WIERZCH TRALEK NAŁOŻYĆ ELEMENT GÓRNEJ PORĘCZY E2, 16. W OSI OTWORÓW ELEMENTU E1 WKLEIĆ WYSTAJĄCE DOLNE PRĘTY TRALEK, WKLEJAĆ NA BETOMOR MULTI A. POWIERZCHNIE STYKU TRALKI Z ELEMENTEM DOLNYM E1 I GÓRNYM E2 SMAROWAĆ NB ELASTIK, ELEMENT E2 NALEŻY NAŁOŻYĆ NA TRALKI TAK ABY GÓRNE PRĘTY TRALEK ZNALAZŁY SIĘ W OSIACH OTWORÓW ELEMENTU E2 OTWORY WYPEŁNIĆ BETOMOR MULTI "A", 17. ZASZALOWAĆ I ZALAĆ CZAPKI SŁUPÓW WIĄŻĄC W TEN SPOSÓB ELEMENTY GÓRNYCH PORĘCZY 18. WYKONAĆ EGALIZACJĘ WSZYSTKICH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH KB CRET SPACHTEL 5.3 REMONT TARASU DOLNEGO OD STRONY PÓŁNOCNEJ Remont polega na wykonaniu nowych warstw posadzkowych na tarasie i odtworzonych schodach zewnętrznych POSADZKA TARASU 1. ISTNIEJĄCĄ SZLICHTĘ TARASU SKUĆ, 2. WYKONAĆ NAPRAWY PODŁOŻA I FASETĘ NA STYKU ZE ŚCIANĄ ZAPRAWĄ SPERMORTEL. 3. PRZYGOTOWANE PODŁOŻE ZACIĄGNĄĆ SZLAMEM USZCZELNIAJĄCYM 2xNB1 Z DODATKIEM NB FLEX, 4. WYKONAĆ SZLICHTĘ SPADKOWĄ QUICK MIX B03 Z 1.5% SPADKU, ZBROJONĄ SIATKĄ Z PRĘTÓW STALOWYCH Ø6, ROZSTAW PRĘTÓW 10X10CM. 5. SZLICHTĘ ZAGRUNTOWAĆ POLYSIL TG 500 A NASTĘPNIE WYKONAĆ IZOLACJĘ PODPŁYTKOWĄ 2XNB ELASTIK NA PŁYCIE TARASU I SCHODACH. 6. POŁOŻYĆ PŁYTKI CERAMICZNE COTTO 14.5X14.5 NA KLEJU KLEBERMORTEL 2K ZE SPOINĄ ELASTYCZNĄ 3mm. 7. NA ŚCIANIE WYKONAC COKOLIK Z ZAPRAWY KOESTER SPERMORTEL 8. W PRZERWE DYLATACYJNĄ POMIĘDZY SCHODAMI I SCIANĄ TARASU WSUNĄC SZNUR POLIETYLENOWY I WYPEŁNIC MASĄ ELASTYCZNĄ FUGESPACHTEL FSH NA POWIERZCHNIACH POZIOMYCH I FSV NA POWIERZCHNIACH PIONOWYCH 13

14 5.4 OPIS TECHNOLOGII REMONTU ELEWACJI ROBOTY TYNKARSKIE Po wykonaniu w/w prac renowacyjno budowlanych przy balkonach i tarasach i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, a przed wymianą pokrycia dachowego można przystąpićdo robót tynkarskich na elewacjach. Istniejące tynki cementowo wapienne będą naprawiane, stosownie do zaleceń konserwatorskich w tynkach o składzie tożsamym z zastanymi zachowując w ten sposób purystyczną jednorodność materiału elewacyjnego. Zaproponowano produkty z oferty firmy Quick Mix z serii SAN z certyfikatem WTA jako najbardziej właściwe dla historycznego obiektu, który wykazuje częściowe zawilgocenie i zasolenie ścian. Zestaw produktów renowacyjnych bazuje na spoiwie wapienno-cementowym. Zestawienie produktów: 1. SAN-V Obrzutka renowacyjna WTA (obrzutka 50%) 2. SAN -A Tynk renowacyjny wyrównawczy WTA 3. SAN -1 Tynk renowacyjny drobnoziarnisty WTA 4. Stuckoplan SGS Zaprawa sztukatorska do wykonywania i uzupełniania profili ciągnionych (0-2 mm) 5. Stuckoplan STW Zaprawa sztukatorska do wykonywania i uzupełniania profili ciągnionych (0-0,4mm) 6. SHF/SHG Szpachlówka renowacyjna Wzmocniony włóknem tynk szpachloworenowacyjny, do dowolnego fakturowania, filcowania lub zacierania. Uziarnienie SHG: 0-0,3 mm, SHF: 0-0,6 mm GP CS II, możliwość nakładania na grubość ok. 5mm Zakres stosowania poszczególnych produktów doprecyzowano na rysunkach nr 11,12,13 oraz w poniższej tabeli: Rodzaj i nazwa handlowa tynku Skład Zastosowanie SAN-A Tynk renowacyjny wyrównawczy Do wyrównywania dużych ubytków w podłożu SAN-1 Tynk renowacyjny drobnoziarnisty Do tynkowania powierzchni zawilgoconych i zasolonych jako tynk podkładowy lub warstwa ostateczna. SAN-4 Tynk renowacyjny gruboziarnisty Do tynkowania powierzchni zawilgoconych i zasolonych jako tynk podkładowy SAN V Obrzutka natryskowa Do wykonywania podkładu sczepnego obrzutki (50 %), w celu uzyskania poprawy przyczepności kolejnych warstw Temperatura stosowania +5 C do +30 C +5 C do +30 C +5 C do +30 C +5 C do + 30 C Świeża zaprawa Gęstość w kg/m³ Zawartość porów powietrza w % Stwardniała zaprawa Gęstość w kg/m³ Wytrzymałość na ściskanie w N/mm² Wytrzymałość na zginanie przy rozciąganiu w N/mm² Absorpcja wody >20 % >25% >25% CS II CS II CS II CS IV 14

15 spowodowana podciąganiem kapilarnym w ciągu 24h w kg/ m² uziarnienie 0-4 mm 0-1 mm 0-4 mm 0-4 mm Współczynnik < 18 <12 <12 przepuszczalności pary wodnej μ Porowatość w % obj. >45% >40% >40% Odporność na sole tak tak tak tak Zużycie 1kg/m2/mm 1,3kg/m2/mm 1,4kg/m2/mm 3,75 kg/ m2 Certyfikaty / Aprobaty WTA WTA WTA WTA Elementy systemu tynków quick-mix SAN quick-mix SAN quick-mix SAN quick-mix SAN renowacyjnych Cechy szczególne systemu tynków WTA WTA WTA WTA UWAGA: NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EGALIZACJĘ CAŁEJ POWIERZCHNI ŚCIAN SZPACHLÓWKĄ RENOWACYJNĄ SGH ORAZ EGALIZACJĘ GZYMSÓW I INNYCH PROFILI DEKORACYJNYCH CIĄGNIONYCH ZAPRAWĄ STUCKOPLAN STW NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. Na cokołach tynk zostanie wymieniony na tynk renowacyjny KOESTER Sanierputz E w ram robób związanych z izolowaniem i osuszaniem ścian fundamentowych ROBOTY MALARSKIE I KOLORYSTYKA ELEWACJI Kolorystyka elewacji bazuje na palecie farb krzemianowych firmy KEIM. Dobrano 2 kolory z palety HISTORISCH na ściany powyżej cokołu: tło: kolor szary nr gzymsy, balustrady balkonowe, konsole wspornikowe balkonów, kolumnada górnego tarasu: kolor jasnoszary nr Na cokół dobrano kolor z palety KEIM NATURSTEIN nr S-107 n nawiązujący do barwy piaskowca naturalnego. Możliwe jest zastosowanie systemów innych firm, pod warunkiem spełnienia wymogów niniejszego opracowania, tj. zastosowania farb czystokrzemianowych, o kolorystyce maksymalnie zbliżonej do założonej. Każda zmiana koloru musi zostać bezwzględnie uzgodniona z nadzorem autorskim. Uwaga: przy określaniu kolorystyki, a zwłaszcza zmiany na paletę kolorów inna niż zakładana należy posługiwać się numerami kolorów i ich charakterystyką określoną przez producenta na wzorniku, a nie kolorem bezpośrednio przedstawionym na załączonych rysunkach elewacji (wizualizacje) ze względu na możliwe przekłamania wydruku. MALOWANIE ŚCIAN NAD COKOŁEM: 1. GRUNTOWANIE KEIM SPECIALFIKSATIV 2. POWŁOKA KEIM GRANITAL x2 MALOWANIE COKOŁU: 1. GRUNTOWANIE KEIM SPECIALFIKSATIV 2. GRUNTOWANIE SILANGRUND Z WYJŚCIEM 20cm NA ŚCIANĘ NAD COKOŁEM, 15

16 3. PO 4 GODZINACH NAŁOŻENIE FARBy GRANITAL UWAGA: WSZYSTKIE POZIOME POWIERZCHNIE HYDROFOBIZOWAC MIĘDZYWARSTWO SILANGRUNDEM Przyjęto malowanie stalowych balustrad tarasu, krat okiennych i koszy na skrzynki kwiatowe farbami grafitowymi Eddi Schmied kolor grafitowy z metalicznym połyskiem imitujący wykończenie wyrobów z kutej stali. Wszystkie elementy należy dokładnie oczyścic do metalicznego połysku. W przypadku malowania na powłoke zastana należy zastosowac specjalny podkład Eddi Schmied. Malowanie drzwi wejściowych w kolorze zółtooliwkowym RAL w nawiązaniu do kolorystyki zastanej oraz projektowanej kolorystyki cokołu. 6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE zamontowanie zadaszenia nad wejściem w elewacji południowej wymaina dolnych odcinków kanalizacji deszczowej z PVC na żeliwne. roboty ziemne i brukarskie związane z odtworzeniem chodnika i opaski wokół budynku zamontowanie oświetlenia nad wejściami i renowacja lampy nad balkonem, połączone z wymianą okablowania wypustów oświetleniowych. 7. UWAGI KOŃCOWE Przy wykonywaniu prac związanych z dociepleniem budynku, należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPMP z dnia Dz.U.Nrl 3 poz.93. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru, pod nadzorem upoważnionego Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Szczegóły wykonawstwa i wszelkie odstępstwa od projektu bezwzględnie uzgadniać z autorem opracowania, gdyż niniejsze opracowanie jest chronione prawnie. Koniec opisu technicznego opracował: mgr inż. arch. Paweł Wróblewski sprawdził: mgr. inz. Paweł Chmielewski WARSZAWA, SIERPIEŃ

17 II. INFORMACJA DO SPORZĄDZENIA PLANU BiOZ 1. DANE INWESTYCJI: Przedmiotowa informacja BiOZ dotyczy docieplenia zabytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Płockiej 11 w Warszawie. 2. W świetle Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zwanym dalej ustawą (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz i Nr 154, poz oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676). Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia Szczegółowego Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 21a ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia r.( Dz.U. nr 106 z 2000r. poz.1126, z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczeństwa prac wykonywanych w pobliżu ulicy z czynnym ruchem kołowym. Wykonywane będą roboty na wysokości powyżej 5m i wykopy poniżej 1,5m. 3. Przy wykonywaniu prac budowlanych na elewacjach budynku należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 47 z 2003r. 4. Teren wykonywanych robót należy wygrodzić przegrodami stałymi, wykonać przejścia dla pieszych z ewentualnymi zadaszeniem nad chodnikiem i odgrodzeniem od strony ulicy, oznakować tablicami ostrzegawczymi z napisem Uwaga! Roboty na wysokości oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Rusztowania należy zabezpieczyć siatkami. 5. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, przestrzegając przepisów p.- poż. i BHP. 6. Podstawa do wykonania planu BiOZ: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 17 września 2002 r. Nr 151, poz. 1256). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 października 2001 r. Nr 118, poz. 1263). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811). Opracował: mgr inż. arch. Paweł Wróblewski 17

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1 NAZWA OPRACOWANIA: "Aktualizacja projektów budowlanych remontu elewacji wraz z balkonami i naprawą rys oraz remontu piwnic w budynku mieszkalnym TOM 1 - REMONT PIWNIC

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO STARCZANOWO 10, MUROWANA GOŚLINA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W STARCZANOWIE 10, MUROWANA GOŚLINA PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 19,

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU TARASU I PODŁÓG W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 184 PRZY UL. RATUSZOWEJ 21 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 270,70 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU Nazwa zadania: OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKCIE ZABYTKOWYM - budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie przy Alei Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Roboty budowlane Obiekt : Roboty sanitarne Roboty remontowo budowlane Budynek mieszkalno - przedszkolny Kod CPV : 45214100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCEN

INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCEN Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ INWESTOR : Gmina Woźniki ul. Rynek 11 42-289 Woźniki ADRES BUDOWY

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1 Nazwa inwestycji: Budynek mieszkalny wielorodzinny roboty remontowo - budowlane dachu, łącznie z przebudową kominów i remont elewacji.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH POŁOŻONEGO PRZY UL. WOJEWÓDZKIEJ 33 ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp.

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 2. Analiza stanu technicznego budynku. 3. Wnioski i zalecenia

Spis zawartości. 2. Analiza stanu technicznego budynku. 3. Wnioski i zalecenia Spis zawartości 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Cel i zakres opracowania 1.4. Opis stanu istniejącego konstrukcji 2. Analiza stanu technicznego budynku 3. Wnioski

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7 Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław ul. Orłowskiego 11 tel. 071-3452654 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja zabytkowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.nowaczyńskiego 1 - remont słupów i logii budynku głównego

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.nowaczyńskiego 1 - remont słupów i logii budynku głównego Przedmiar robót budynku głównego Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. ul. Nowaczyńskiego 1 Kosztorys opracowany przez: inż. Andrzej Koziński,... Zuzia10 (C) Datacomp 1994-01(lic. 7707) strona nr: Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

2. PODSTAWA OPRACOWANIA -umowa z inwestorem -uzgodnienia z inwestorem -zalecenia konserwatorskie z dnia 05.12.2011 (BKZ.4120.1.190.2011.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA -umowa z inwestorem -uzgodnienia z inwestorem -zalecenia konserwatorskie z dnia 05.12.2011 (BKZ.4120.1.190.2011. OPIS TECHNICZNY 1. CEL. OPRACOWANIA Celem opracowania jest projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remont zewnętrznej drewnianej altanki i zadaszenia schodów elewacji tylnej, od

Bardziej szczegółowo