SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str Opis stanu istniejącego str Założenia projektowe str Opis technologii osuszania ścian piwnicznych str Opis zakresu prac remontowych dachu str Opis technologii i zakresu robót remontowych elewacji, tarasów i balkonów str Roboty towarzyszące. str Uwagi końcowe str.16 II. INFORMACJA BIOZ str.17 III. OBLICZENIA STATYCZNE str Część rysunkowa str Plan sytuacyjny 1: Inwentaryzacja DCP - Rzut piwnic (w poziomie przyziemia) 1: Inwentaryzacja DCP - Rzut parteru 1: Inwentaryzacja DCP - Rzut piętra 1: Inwentaryzacja DCP - Rzut poddasza 1: Inwentaryzacja DCP rzut dachu 1: Inwentaryzacja DCP Przekroje: A-A, B-B, C-C 1: Stan istniejący - Elewacja północna mapa uszkodzeń 1: Stan istniejący - Elewacja południowa mapa uszkodzeń 1: Stan istniejący - Elewacja wschodnia mapa uszkodzeń 1: Technologia remontu elewacji - Elewacja północna 1: Technologia remontu elewacji - Elewacja południowa 1: Technologia remontu elewacji - Elewacja wschodnia 1: Technologia remontu elewacji Naprawa rys konstrukcyjnych 1: Technologia remontu elewacji Kolorystyka, Elewacja północna 1: Technologia remontu elewacji Kolorystyka, Elewacja południowa 1: Technologia remontu elewacji Kolorystyka, Elewacja wschodnia 1: Technologia remontu dachu Rzut dachu 1: Technologia remontu dachu Przekrój A-A Piętro i strych 1:50 20 Wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej - Rzut Poddasza 1:100, 1:10 21 Technologia osuszania piwnic Schemat wykonania przepony izolacyjnej Rzut piwnic 1: Technologia osuszania piwnic Przekrój A-A część piwniczna 1: Technologia osuszania piwnic Schemat rozmieszczenia otworów iniekcyjnych Szczegół (przekroju A-A ) 1:10 1

2 24 Tarasy od strony północnej Piętro i parter: Rzuty i przekrój 1:20 25 Balustrada tarasu od strony północnej piętro: Przekroje, rzuty zbrojenie elementów 1:20 26 Balustrada tarasu od strony północnej piętro: Elementy prefabrykowane tralka T1 1:20 27 Balustrada tarasu od strony północnej piętro: Elementy prefabrykowane E1, E2, E3, E4 1:20 28 Balustrada tarasu od strony południowej piętro: Detale Rzut i przekrój 1:20 29 Balustrada tarasu od strony południowej piętro: Elementy prefabrykowane tralka T2 1:20 30 Szczegóły stolarki okiennej na podstawie okna O6 1:10,1:5 31 Wykaz okien skrzynkowych w części nadziemnej Arkusz nr 1 1:50 32 Wykaz okien skrzynkowych w części nadziemnej Arkusz nr 2 1:50 33 Wykaz drzwi balkonowych skrzynkowych 1:25 34 Wykaz okien piwnicznych 1:50 35 Wykaz okien i naświetli na poddaszu 1:50 36 Wykaz drzwi zewnętrznych 1: Zadaszenie nad wejściem od strony południowej Rzut, Detale 1:10, 1:5 38. Plansza z próbkami kolorów zaprojektowanymi na elewacjach Załączniki - przekładka str Oświadczenie projektantów str Uprawnienia głównego projektanta str Zaświadczenie głównego projektanta o wpisie do MOIA str Uprawnienia projektanta konstrukcji str Zaświadczenie projektanta konstrukcji o wpisie do MOIIB str Uprawnienia sprawdzającego w zakresie konstrukcji str Zaświadczenie sprawdzającego o wpisie do MOIIB str Uprawnienia sprawdzającego w zakresie architektury str Zaświadczenie sprawdzającego o wpisie do MOIA str Wytyczne konserwatorskie z dn str Wytyczne konserwatorskie uzupełniające z dn str Decyzja nr 1132 N/10 - nakaz wykonania prac remontowych str

3 I OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1 NAZWA OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno - budowlany, remontu elewacji i dachu z osuszeniem fundamentów w budynku przy ul. Płockiej 11 w Warszawie. 1.2 INWESTOR: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy, Warszawa, ul. Bema JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P.P.U. ABIX bis, Warszawa, ul. Janiszowska 9 we współpracy z APPA Autorska Pracownia Projektowania Architektonicznego mgr inż. Arch. Paweł Wróblewski, Warszawa, ul. Okocimska 3 m PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa na prace projektowe, zawarta z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Wola, M.St. Warszawy, a PPU ABIX Bis Sp. z o.o., reprezentowaną przez Włodzimierza Frączka. Inwentaryzacja do celów projektowych wykonana na podstawie pomiarów obiektu z maja i czerwca 2020r. Uzgodnienia z Inwestorem, Dokumentacja archiwalna obiektu: projekt remontu z balkonów i tarasu z 1994r, ekspertyza stanu technicznego z kwietnia 2009r. Zalecenia konserwatorskie z lipca 2010r i zalecenia dodatkowe z sierpnia 2010r. wydane na wniosek Inwestora w porozumieniu z jednostką projektową. Obowiązujące przepisy prawne i aktualna baza normatywna. Mapa w skali 1:500 wg stanu archiwalnego 1.5 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań techniczno budowlanych niezbędnych dla realizacji przedmiotowej inwestycji i spełniających prawne wymogi projektu budowlanego. W zakresie opracowania pozostaje remont dachu, elewacji, ze szczególnym uwzględnieniem balkonów i tarasów oraz osuszenie zawilgoconych ścian fundamentowych. 2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 2.1 RYS HISTORYCZNY I CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Budynek ten jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A i został określony jako "willa Adama Emila Kowalskiego", wzniesiona w 1917r. Pierwotnie na parterze budynku znajdowały się biura i magazyny zakładów garbarskich zlokalizowanych w sąsiednim obiekcie. Pierwsze piętro było wykorzystane jako mieszkanie właściciela domu. Znajdowały się tam też pokoje gościnne. Po wojnie budynek został odebrany właścicielowi i zajęty przez wojsko najpierw rosyjskie, a następnie polskie. Znajdowały się tam biura. W późniejszym okresie 3

4 zamieszkały tam rodziny wojskowe, a następnie budynek został przekazany Zarządowi Budynków w Dzielnicy Wola. Cały budynek został podzielony na małe mieszkania, według numeracji jest ich 18, ale niektóre lokale są oznaczone podwójnymi numerami, więc praktycznie mieszkań jest 14. Z wyjątkiem lokalu Nr 18 na poddaszu wszystkie lokale są zamieszkane. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, poddasze, częściowo adaptowane na cele mieszkalne i jest całkowicie podpiwniczony. Głównu trzon budynku jest prostokątny z wystającym od strony północnej ryzalitem akcentowanym półkolistym tarasem. Obiekt usytuowany jest po zachodniej stronie ul. Płockiej na odcinku pomiędzy ul. Wolską i Kasprzaka, Nie został on wybudowany jako część ciągłej zabudowy tej ulicy lecz jako obiekt wolnostojący. Główna oś budynku leży na linii wschód - zachód. Budynek i dziedzińce z urządzona zielenią po jego północnej i południowej stronie niejako rozcina pierzeję ulicy Płockiej, tworząc bardzo interesujący akcent urbanistyczny. W tym układzie budynek ten posiada trzy elewacje: Elewacja podłużna od strony południowejoraz poprzeczna wschodnia mogą być uznane za elewacje frontowe. Elewacja wschodnia znajduje się w linii rozgraniczającej ulicy Płockiej. Elewacja północna ma charakter elewacji ogrodowej. Po stronie zachodniej został do omawianego budynku dostawiony obiekt firmy Dantex. Firma zajęła też północną część pomieszczenia garażowego w przyziemiu i pomieszczenia nad w/w garażem, włączając tę część elewacji północnej budynku Płocka 11 w obręb swojej posesji i oddzielając ją ogrodzeniem. Ta część elewacji naszego budynku znajdująca się za ogrodzeniem została wykończona jak nowy budynek biurowy DANTEX. W decyzji konserwatorskiej wymagane przywrócenie poprzedniej sytuacji pod względem wyglądu i kolorystyki budynku. Budynek posiada dwie wewnętrzne klatki schodowe. Do klatki zachodniej prowadza dwa wejścia - od południa i północy, z których czynne jest tylko wejście południowe. Wejście do głównej klatki schodowej w części wschodniej, od strony ul. Płockiej jest również nieczynne. Poziom parteru jest wyniesiony ponad teren o około 1,20 m. Wszystkie kondygnacje są bardzo wysokie: podziemie ma w świetle około 2,80, parter i I piętro około 3,50 m, a poddasze około 2,50 m przy czym w niektórych pomieszczeniach wysokość jest zmniejszona w wyniku zainstalowania podwieszonych sufitów. Jedynie pomieszczenia mieszkalne lokalu Nr 13/14 znajdujące się nad garażem mają zaniżoną wysokość do około 2,20 m. Wejście do tego mieszkania prowadzi z klatki schodowej po 7-miu stopniach (różnica wysokości ponad 1,0 m). Budynek posiada wysoki dach. Ze względu na kształt obiektu dach jest wielospadowy. Doświetlenie poddasza stanowią okna w ściankach kolankowych i naświetla typu wole oko w połaci dachu. Część pomieszczeń posiada lukarny i świetliki połaciowe nieotwierane, szklone szkłem zbrojonym - wszystkie na połaci północnej. Od strony południowej znajdują się dwie lukarny omówione poniżej. Obiekt wzniesiono w stylu eklektycznym nawiązującym do neobaroku i neoklasycyzmu popularnych pod koniec XIX i na początku XXw. Elewacje budynku są bogato dekorowane. Elewacja południowa posiada dwa owalne wykusze w poziomie I piętra, umieszczone symetrycznie na elewacji, z balkonem pomiędzy nimi. Balkon, z tralkową balustradą wspiera się na ozdobnych konsolach wspornikowych. Na osiach wykuszy, 4

5 pod oknami i pod dachem umieszczono nisze z półtralkami. Oś elewacji akcentowana jest zwieńczeniem w postaci tympanonu z girlandą i owalnym oknem. Wszystkie elewacje posiadają ciągnięte gzymsy, na tympanonie dekorowane dodatkowo motywem wolich oczek. W poziomie poddasza, na osiach skrajnych okien, znajdują się lukarny. Przeprowadzona analiza architektury budynku wykazała, że są to elementy wtórne. Okna osadzono usuwając gzyms nad niszami niewielkich okien poddasza, poszerzono te okna do pełnej szerokości niszy i nadbudowano drewnianą konstrukcję lukarny. Lukarna bliżej ul. Płockiej doświetla strych nieużytkowy. Elewacja północna posiada w części wysuniętej taras półokrągły w poziomie parteru i podobny na I piętrze, oparty na ozdobnych kolumnach stylu zbliżonym do toskańskiego. Taras górny zwieńczony jest balustrada tralkową podzielona na sekcje oddzielone filarami. Na wszystkich elewacja pojawiają się płytkie nisze zwieńczone łukami. oraz boniowanie na poziomie parteru Elewacja wschodnia, od ulicy Płockiej, jest najmniej rozrzeźbiona, posiada jednak wertykalne akcenty w postaci płytkich pilastrów wychodzących z boniowania ora w/w nisze łukowe. elewacja południowa elewacja wschodnia elewacja północna 2.2. KONSTRUKCJA BUDYNKU. Obiekt ostał wybudowany w tradycyjnej konstrukcji murowanej. Elementami nośnymi budynku są ściany murowane wykonane z pełnej cegły ceramicznej. Stropy w budynku 5

6 zostały wykonane jako płaskie płyty ceglane typu Kleina na belkach stalowych. W okresie powstania budynku zaczęto powszechnie stosować technologie z zastosowaniem cementu i betonu konstrukcyjnego - konstrukcje żelbetowe i prefabrykaty betonowe. Znalazło to swój wyraz również w tym budynku. Schody wschodniej klatki posiadają konstrukcję żelbetową. Schody zachodnie posiadają biegi wykonane ze wspornikowych stopni prefabrykowanych obsadzonych w murach. Spoczniki opierają się na belkach stalowych. Płyta balkonowa, żelbetowa, opiera się na wspornikowych konsolach i żebrach żelbetowych. Żelbetowa płyta tarasu w części północnej wsparta jest na prefabrykowanych, żelbetowych kolumnach Dach został wykonany w konstrukcji drewnianej krokwiowo płatwiowej ze słupami stolcowymi i pojedynczymi wiązarami płatwiowo kleszczowymi. Krokwie i płatwie opierają się na murach oraz słupach drewnianych. Cała konstrukcja dachu posiada skomplikowany układ ze względu rzut budynku i zróżnicowanie wysokości niektórych ścian. 2.3 ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU. W budynku istnieją murowane ścianki działowe. Istnieją również ścianki lekkie z różnych płyt wykonane w okresie podziału wnętrza budynku. Cały obiekt jest tynkowany zarówno wewnątrz jak i zewnątrz. Jedynie poddasze nieużytkowe oraz część pomieszczeń w podziemiu nie zostały otynkowane. Podłogi są zróżnicowane: w pomieszczeniach mieszkalnych są z desek sosnowych I z klepki, w pomieszczeniach sanitarnych położono płytki ceramiczne. W dużej części pomieszczeń mieszkalnych ułożono różne wykładziny. W lokalu Nr 10 na I piętrze znajduje się bardzo piękny parkiet drewniany o bogatym kształcie. W podziemiu są podłogi betonowe częściowo na ułożonych cegłach. Na poddaszu nieużytkowym znajduje się jedynie polepa. Klatka schodowa wschodnia usytuowana przy ul. Płockiej została potraktowana jako frontowa i została wyłożona białym marmurem. Druga klatka posiada wykończenie lastrykowe. Spoczniki obu klatek są wyłożone płytkami ceramicznymi. Balustrady na obu klatkach są stalowe z pochwytami drewnianymi. Dach posiada pełne deskowanie i pokrycie papowe. W inwentaryzacji z 1968 roku podano, prawdopodobnie błędnie, że w tamtym okresie dach był pokryty dachówką. Oględziny więźby i pokrycia ujawniają, że zarówno konstrukcja dachu jak i deskowanie są oryginalne lub co najmniej tak samo stare. Przy kryciu dachówką nie stosowano i nie stosuje się do dzisiaj deskowania a łacenie. Na pewno nie dublowano deskowania i łacenia. Stąd domniemanie, że dach pokryty był blachą. Balkony posiadają posadzki z gładzi cementowej i płytek ceramicznych. Balustrady tarasów, jak wyżej wspomniano wykonane są z tralek i filarów betonowych, zwieńczonych płytami betonowymi, natomiast taras na parterze posiada balustradę stalową. Stolarka okienna - skrzynkowa, typu weneckiego, malowana na biało. Zasada kompozycji podziałów okiennych przewiduje krzyżowe szprosy w górnych kwaterach okien dużych oraz podziały szprosami w oknach mniejszych w tym piwnicznych i na poddaszu. W oknach na parterze i w piwnicznych umieszczono ozdobne kraty, w większości dobrze zachowane. Pod większością okien zainstalowano metalowe kosze do montażu skrzynek na kwiaty. Tynki na ścianach zewnętrznych wykonano jako cementowo wapienne. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że pierwotnie tynki były pomalowane mleczkiem cementowym. 6

7 2.4 OCENA STANU TECHNICZNEGO I USZKODZEŃ BUDYNU. Zasadnicza konstrukcja budynku - ściany i stropy pozostają nienaruszone. Poza niewielkimi rysami na elewacji północnej i wschodniej, powstałymi najprawdopodobniej na skutek drgań podczas robót drogowych w ul. Płockiej, nie zaobserwowano poważniejszych uszkodzeń głównej konstrukcji. Jednak część elementów konstrukcji zewnętrznych jak balkon południowy i taras północny, narażona na długotrwałe oddziaływanie warunków atmosferycznych przy braku należytej konserwacji i okresowych remontów uległa dużej degradacji i stanowi obecnie zagrożenie dla bezpiecznego użytkowania. Podczas wykonywania pomiarów do niniejszego opracowania runęła środkowa sekcja balustrady tarasu. Brak renowacji obróbek i napraw izolacji poziomych skutkuje obecnie całkowitą degradacją balustrady i odspojeniem gzymsów na tarasie północnym oraz częściową na balkonie południowym. Postępuje również korozja żelbetu. Na części kolumn tarasu północnego i na spodzie płyty balkonowej widać odsłonięte i skorodowane zbrojenie. Nieszczelności pokrycia dachowego na wykuszach doprowadziły do odpadnięcia tynków na sufitach wykuszy w pomieszczeniach. Większość pozostałych uszkodzeń, a więc odspojenia tynków, ubytki gzymsów związana jest z penetracją wody opadowej, wynikającą z nieszczelności pokrycia dachowego (m.in.na wykuszach), nieszczelności obróbek blacharskich, nieszczelności i niedrożności rynien i rur spustowych. W strefie cokołowej widoczne są wysolenia i odspojenia tynków, związane z zawilgoceniem ścian piwnicznych, a przy rurach spustowych duże ubytki powstałe na skutek nieszczelności rur spustowych i przenikającej do ścian wody. Zewnętrzne schody na taras w przyziemiu części północnej uległy całkowitej degradacji. Penetracja wody opadowej od góry i zawilgocenie fundamentów doprowadziły stopniowo do rozsadzenia murów i zlasowania cegły. Dalsze pozostawienie obiektu bez przeprowadzenia robót remontowych skutkować będzie całkowitym zniszczeniem konstrukcji zewnętrznych balkonów i tarasu oraz postępującą korozją ścian fundamentowych co w konsekwencji może zagrozić stabilności ścian nośnych 3 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Analiza dostępnej dokumentacji archiwalnej, ocena obecnego stanu technicznego budynku, badania przeprowadzonych ingerencji w architekturę budynku a także zalecenia konserwatorskie, pozwoliły, w uzgodnieniu z Inwestorem na sformułowanie podstawowych założeń projektowych, określających zakres niniejszego opracowania: wykonanie osuszenia i zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian fundamentowych poprzez wykonanie izolacji pionowej z odsłonięciem ścian od zewnątrz, przeponą nad poziomem posadzek piwnicznych i powłokową izolacją posadzek i ścian wewnętrznych piwnic do wysokości przepony, wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy tytanowo cynkowej na rąbek stojący i powłokowych izolacji na stropach nad wykuszami, połączone z likwidacją lukarn na elewacji południowej, wymianą świetlików i montażem okien połaciowych w miejsce zlikwidowanych lukarn. wymiana wszystkich obróbek blacharskich na blachę tytanowo cynkową wymiana orynnowania na nowe z blachy tytanowo - cynkowej 7

8 wykonanie kompleksowej rekonstrukcji tarasów północnych z odtworzeniem balustrady górnej, zabezpieczeniem przeciwwodnym górnego tarasu polegającym na wykonaniu nowych warstw i izolacji posadzkowych, zabezpieczeniem antykorozyjnym żelbetu, odtworzeniem gzymsu i reprofilacją uszkodzeń elementów dekoracji żelbetowych kolumn. naprawa balkonu na elewacji południowej z wymianą tralek, wykonaniem nowych warstw i izolacji posadzkowych, reprofilacją i zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów żelbetowych, naprawa tynków na ścianach i uzupełnienie profili ciągnionych gzymsów z zastosowaniem materiałów o składzie tynków pierwotnych, a więc cementowo wapiennych, połączone z egalizacją całej powierzchni ścian cienkowarstwową szpachlą cementowo wapienną, wymiana tynku na cokole na tynk renowacyjny malowanie ścian farbami krzemianowymi w tonacji jasnych i ciepłych szarości z jaśniejszym akcentowaniem dekoracji elewacyjnych, uwzględniające ujednolicenie fragmentu północno zachodniego elewacji z pozostałą częścią, wymiana zniszczonej, historycznej stolarki okiennej oraz okien zespolonych na nowe okna skrzynkowe typu weneckiego z zachowaniem wszystkich szczegółów zastanych okien, Wymiana drzwi zewnętrznych w wejściu południowym i renowacja drzwi w wejściach północnym i wschodnim, wymiana bramy garażowej na współczesną w kolorze stolarki drzwiowej. malowanie elementów stalowych krat, balustrady stalowej tarasu północnego w poziomie parteru, koszy na skrzynki kwiatowe farbami grafitowymi. wymiana zadaszenia nad wejściem wschodnim na współczesne, w postaci podwieszanej tafli szklanej, zamontowanie oświetlenia zewnętrznego 4. OPIS TECHNOLOGII OSUSZENIA FUNDAMENTÓW W projekcie wybrano metodę osuszenia pomieszczeń piwnicznych polegającą nie tylko na odcięciu wilgoci poprzez wykonanie na powierzchni ścian wewnętrznych szczelnej powłoki, ale również na osuszeniu ścian fundamentowych. Wiąże się to z koniecznością wykonania od strony zewnętrznej wykopu co z kolei umożliwi naprawę uszkodzonych fragmentów ściany i położenie izolacji od zewnątrz. Nad posadzką piwnic wykonana zostanie przepona metodą iniekcji ciśnieniowej, która połączy izolację zewnętrzną z izolacją położoną na posadzce piwnic i ścianach do wysokości przepony. W projekcie wybrano technologię renomowanej firmy KOESTER. Dopuszcza się jednak zastosowanie innych produktów pod warunkiem spełnienia reżimów technologicznych i jakościowych na poziomie w/w producenta oraz w uzgodnieniu z autorem opracowana. Wraz z prowadzeniem robót zewnętrznych przy naprawie i izolowaniu ściany fundamentowej należy dokonać rozbiórki schodów zewnętrznych, prowadzących na taras od strony północnej budynku. Po rozebraniu schodów wraz z fundamentami wykonać naprawy ściany i powłokę 8

9 izolacyjną a następnie wylać żelbetowe płyty fundamentowe schodów i odtworzyć konstrukcję schodów wg stanu istniejącego i niniejszej dokumentacji zgodnie z rysunkami nr 03, 21, 22 Poniżej szczegółowy opis technologii wykonania izolacji fundamentów: 4.1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE 1. WYKONAĆ WYKOP WĄSKOPRZESTRZENNY 2. USUNĄĆ TYNK Z COKOŁU I SCIANY PIWNICZNEJ WRAZ Z POZOSTAŁOŚCIAMI IZOLACJI PIONOWEJ. 3. UZUPEŁNIĆ SPOINY I UBYTKI ZAPRAWĄ KOESTER SPERMORTEL. 4. PODŁOŻE ZAGRUNTOWAĆ KOESTER POLYSIL TG WYKONAĆ, DO POZIOMU TERENU, POWŁOKĘ ZE SZLAMU USZCZELNIAJĄCEGO NB1 Z DODATKIEM NB FLEX. 6. DO WYSOKOSCI 40cm NAD TERENEM WYKONAĆ POWŁOKĘ IZOLACYJNĄ Z DWUSKŁADNIKOWEJ ZAPRAWY KOESTER NB ELASTIK 7. WYKONAĆ, DO POZIOMU TERENU, IZOLACJĘ Z MASY POLIMEROWO - BITUMICZNEJ BIKUTHAN 2K GRUNTUJĄC WSTĘPNIE BITUMENEMULSION (NA PODKŁADZIE ZE SZLAMU NB1) 8. IZOLACJĘ ZABEZPIECZYĆ FOLIA DRENUJĄCĄ (KUBEŁKOWĄ) 9. ZASYPAĆ WYKOP ZAGĘSZCZJĄĆ GRUNT WARSTWAMI 15cm 10. POWYŻEJ TERENU, NA COKOLE, WY WYKONAĆ SYSTEM TYNKÓW RENOWACYJNYCH SANIERPUTZ E WG ZALECEŃ INSTRUKCJI. 11. COKÓŁ POMALOWAĆ FARBAMI KRZEMIANOWYMI KEIM FARBEN, UŻYĆ FARBY TYPU GRANITAL. 12. ODTWORZYĆ OPASKĘ 4.2 ROBOTY WEWNĘTRZNE 1. USUNĄĆ TYNK DO WYSOKOŚCI 30-40cm NAD POSADZKĘ ORAZ FRAGMENTY Z WYSOLENIAMI I ODSPOJONE POWYŻEJ TEJ GRANICY 2. WYWIERCIĆ OTWORY INIEKCYJNE CO 10cm NA WYSOKOŚCI 15cm NAD POSADZKĄ W DWÓCH RZĘDACH, W ODSTĘPIE 8CM, 3. WYKONAĆ INIEKCJĘ CIŚNIENIOWĄPREPARATEM KOESTER MAUTROL 2K 4. USUNĄĆ PAKERY, ZAMKNĄĆ OTWORY, SPOINY W MURZE I EW. UBYTKI ZAPRAWĄ SPERMORTEL. 5. WYKONAĆ FASETĘ ZE SPERMORTEL, 6. ZAGRUNTOWAĆ PODŁOŻE POLYSILEM TG WYKONAĆ WYPRAWĘ Z TYNKU RENOWACYJNEGO SANIERPUTZ E DO WYSOKOŚCI 38cm ORAZ W MIEJSCACH INNYCH USZKODZEŃ, GDZIE TYNK WCZESNIEJ ZOSTAŁ USUNIĘTY. 8. WYKONAĆ, NA ŚCIANACH DO WYSOKOŚCI 15cm NAD OTWORAMI INIEKCYJNYMI (38cm NAD POSADZKĄ), ORAZ NA PODŁODZE DWUKROTNE SZLAMOWANIE NB1 Z DODATKIEM NB FLEX. 9. NA PODŁODZE WYLAĆ JASTRYCH CIENKOWARSTWOWY, SAMOROZLEWNY QUICK MIX RE POMALOWAC ŚCIANY I SUFITY FARBAMI WEWNĘTRZNYMI KEIM UWAGA: W PRZPADKU RÓŻNICY POZIOMÓW W SĄSIEDNICH POMIESZCZENIACH 9

10 PRZEPONĘ WYKONYWAĆ WIERCĄC OTWORY OD STONY POMIESZCZENIA POŁŻONEGO WYŻEJ, A IZOLACJĘ NA ŚCIANIE W POMIESZCZENIU NIŻSZYM WYKONAĆ DO POZIOMU 15CM POWYŻEJ PRZEPONY. 4. OPIS ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH DACHU. Obliczenia statyczne wykonane dla widocznych i zinwentaryzowanych elementów konstrukcji więby dachowej wykazały, że dla nowego pokrycia dachowego wytrzymałość konstrukcji jest wystarczająca. Ogólny stan więźby można określić jak dobry. Ponieważ wg obliczeń poszczególne elementy znajdują się na granicy nośności w projekcie przewidziano wzmocnienie krokwi dłuższych, których rozstaw przekracza 80cm poprzez obustronne nabicie krawędziaków sosnowych 4/12cm. Inne roboty na poddaszu dotyczą rozbiórki konstrukcji drewnianej i zadaszenia lukarn południowych, z których jedna znajduje się w obrębie lokalu mieszkalnego a druga na poddaszu nieużytkowym, wraz z przygotowaniem obramowania otworu pod okno połaciowe i uzupełnieniem deskowania. Dodatkowo należy w miejscu lukarn odtworzyć pierwotny otwór okienny w ścianie kolankowej, wg wzoru zastanych okien na ścianie wschodniej - poprzez przemurowanie istniejącego otworu, wylanie nadproża i odtworzenie muru powyżej okna wraz z rdzeniem profila gzymsu. W związku z przewidywaną wymianą świetlików na połaci północnej należy przygotować obramowanie nowych otworów poprzez założenie wymianów w konstrukcji więźby. W projekcie przewidziano wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy tytanowo cynkowej pasywowanej, kładzionej na podwójny rąbek stojący. Celem zachowania jednolitego wyglądu dachu wszystkie obróbki przewidziano również z blachy tytanowo cynkowej, pasywowanej np. produkcji Silesia. Orynnowanie, j.w. z blachy tytanowo cynkowej pasywowanej, wykonywane na zamówienie lub gotowy system np. PLASTMO. rynny szer. 150mm rury spustowe 120mm. Kosze przy odwodnieniu wykuszy -na zamówienie wg stanu istniejącego. Przewiduje się usunięcie zastanego pokrycia z papy. Blachę należy układać na macie strukturalnej dla wyrównania podłoża i izolacji od ewentualnego kontaktu Łabami żelaznych gwoździ. Przy układaniu blachy należy ściśle przestrzegać reżimów technologicznych producenta i stosować oryginale elementy montazowe jak haftki ruchome i nieruchome. Wraz pokryciem wymianie podlegają wszystkie wywiewki kanalizacyjne. Należy dokonać korekt końcowych odcinków kanalizacji, tak aby odsunąć wywietrzaki od kominów na odległość 50cm. Na odcinkach stropodachów płaskich nad wykuszach pokrycie z papy zastąpić izolacją powłokową KOESTER wg rysunku nr 19. Po zdjęciu papy oczyścić podłoże z resztek bitumu, usunąc luźne cząstki i zagruntować Polysilem TG 500. Dokonać napraw ubytków, fasety na uskokach i styku ze sciana kolankową oraz reprofilację spadków zaprawą Sperrmortel. Obróbki balcharskie okapnika spasować wstępnie a następnie przykleić całopowierzchniowo na POX Kleber wykonując również powłokę na obróbce, którą przed związaniem kleju należy posypać piaskiem kwarcowym dla zapewnienia przyczepności wierzchniej izolacji powłokowej. Na przygotowanym podłożu wykonać szlamowanie preparatem NB 1 z dodatkiem NB Flex a następnie powłokę ostateczną z dwóch warstw zaprawy wodoszczelnej NB Elastic szary. grubość powłoki - 5mm. Uwaga! przed przystapieniem do prac dekarskich wykonać wszystkie roboty tynkarskie i malarskie związane z renowacją kominów murowanych. Porycia blachą tytanowo- 10

11 cynkową nie wolno wykonywać w temperaturach poniżej 10st. C. 5. OPIS TECHNOLOGII I ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI, TARASÓW I BALKONU. 5.1 REMONT BALKONU OD STRONY POŁUDNIOWEJ POSADZKA TARASU 1. ISTNIEJĄCĄ SZLICHTĘ BALKONU SKUĆ, ZDJĄĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ, PODŁOŻE OCZYŚCIĆ, PODŁOŻE ZAGRUNTOWAĆ POLYSIL TG 500, 2. WYKONAĆ NAPRAWY PODŁOŻA I FASETĘ NA STYKU ZE ŚCIANĄ ZAPRAWĄ SPERMORTEL. W PRZYPADKU UJAWNIENIA KOROZJI ZBROJENIA PŁYTY ŻELBETOWEJ BALKONU ODSŁONIĘTE ZBROJENIE OCZYSCIC DO METALICZNEGO POŁYSKU I ZABEZPIECZYC ZAPRAWĄ SYSTEMU KOESTER KB CRET ZAPEWNIAJACĄ PRZYCZEPNOŚĆ I ANTYKOROZJE. 3. PRZYGOTOWANE PODŁOŻE ZACIĄGNĄĆ SZLAMEM USZCZELNIAJĄCYM 2xNB1 Z DODATKIEM NB FLEX, 4. WYKONAĆ SZLICHTĘ SPADKOWĄ QUICK MIX B03 Z 1.5% SPADKU, ZBROJONĄ SIATKĄ RABITZA. 5. SZLICHTĘ ZAGRUNTOWAĆ POLYSIL TG 500 A NASTĘPNIE WYKONAĆ IZOLACJE PODPŁYTKOWĄ 2XNB ELASTIK. 6. POŁOŻYĆ PŁYTKI CERAMICZNE COTTO 14.5X14.5 NA KLEJU KLEBERMORTEL 2K ZE SPOINĄ ELASTYCZNĄ 3mm. 7. OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ, WKLEJAĆ CAŁOPOWIERZCHNIOWO NA POX KLEBER, NA WIERZCH POSYPKA Z SUCHEGO PIASKU, 8. OD GÓRY ZACIĄGNĄĆ NB ELASTIK,(WYSUNIĘTA IZOLACJA PODPŁYTKOWA) 9. NB ELASTIK POMALOWAĆ FARBAMI KRZEMIANOWYMI KEIM SOLDALIT BALUSTRADA TARASU 10. ISTNIEJĄCE TRALKI ZDEMONTOWAĆ, POZOSTAŁE CZĘŚCI BALUSTRADY OCZYŚCIĆ, UZUPEŁNIĆ UBYTKI, 11. WYKONAĆ NA WARSZTACIE NOWE TRALKI Z WTOPIONĄ RURKĄ FIBROBETONOWĄ 12. W ELEMENCIE DOLNYM BALUSTRADY WYFREZOWAĆ OTWORY Ø40MM, GŁ 7cm. W ELEMENCIE GÓRNYM BALUSTRADY WYFREZOWAĆ OTWORY Ø40MM NA WYLOT. NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ELEMENTU, ROZSTAW OTWORÓW JEST IDENTYCZNY JAK ROZSTAW ZDEMONTOWANYCH TRALEK. 13. DOLNY OTWÓR WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ BETOMOR MULTI A. 14. POWIERZCHNIE STYKU TRALKI Z ELEMENTEM DOLNYM I GÓRNYM BALUSTRADY USZCZELNIC NB ELASTIK W MONENCIE MONTAŻU TRALKI, 15. USTAWIĆ TRALKĘ W TAKI SPOSÓB ABY MOŻNA BYŁO W OTWÓR TRALKI ORAZ OTWORY DOLNEGO I GÓRNEGO ELEMENTU WSTAWIĆ PRĘT STALOWY, ŻEBROWANY Ø16, 16. WSUNĄĆ PRĘT ZATAPIAJĄC GO W ZAPRAWIE BETOMOR WYPEŁNIAJĄCEJ DOLNY OTWÓR. 17. PO ZWIĄZANIU ZAPRAWY BETOMOR I USZCZELNIENIA NB ELESTIC OTWÓR ZALAĆ INIEKCIONS LEIM. WKLĘSKĘ NA GÓRZE WYRÓWNAĆ BETOMOR MULTI A 11

12 18. NA WIERZCHU BALUSTRADY WYKONAĆ HYDROFOBIZACJE PREPARATEM SILOXAN. 19. WSZYSTKIE ZASTANE ELEMENTY ŻELBETOWE BALUSTRADY PODDAĆ RENOWACJI W SYSTEMIE KOESTER KB CRET DOBIERAJĄC MARKE DO WIELKOSCI UBYTKU 20. WYKONAC EGALIZACJĘ WSZYSTKICH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH KB CRET SPACHTEL. 5.2 REMONT TARASU GÓRNEGO OD STRONY PÓŁNOCNEJ UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT PROFIL GZYMSU NALEŻY ZDJĄĆ Z NATURY W CELU ODTWORZENIA. Istniejącą balustradę należy wyburzyć, szlichtę oraz istniejącą izolacje tarasu skuć, zdjąć obróbkę blacharską, podłoże oczyścić, POSADZKA TARASU - wg rysunków 27, 28,29 1. WYKONAĆ NAPRAWY PODŁOŻA I FASETĘ NA STYKU ZE ŚCIANĄ ZAPRAWĄ SPERMORTEL. W PRZYPADKU UJAWNIENIA KOROZJI ZBROJENIA PŁYTY ŻELBETOWEJ TARASU ODSŁONIĘTE ZBROJENIE OCZYSCIĆ DO METALICZNEGO POŁYSKU I ZABEZPIECZYC ZAPRAWĄ SYSTEMU KOESTER KB CRET ZAPEWNIAJACĄ PRZYCZEPNOŚĆ I ANTYKOROZJĘ 2. PODŁOŻE ZAGRUNTOWAĆ POLYSIL TG 500, 3. ZACIĄGNĄĆ SZLAMEM USZCZELNIAJĄCYM 2XNB1, 4. POŁOŻYĆ STYROPIAN WYRÓWNAWCZY EPS 200 O GĘSTOŚCI MIN. 30KG/M, 5. WYKONAĆ SZLICHTE SPADKOWĄ QUICK MIX B03 Z 1.5% SPADKU, ZBROJONĄ SIATKĄ Z PRĘTÓW STALOWYCH ØC6, ROZSTAW PRĘTÓW 10X10CM. 6. SZLICHTE ZAGRUNTOWAĆ POLYSIL TG 500, 7. WYKONAĆ IZOLACJĘ PODPŁYTKOWĄ WODOCHRONNĄ 2XNB ELASTIK 8. POŁOŻYĆ PŁYTKI CERAMICZNE COTTO 14.5X14.5 NA KLEJU KLEBERMORTEL 2K ZE SPOINĄ ELASTYCZNĄ 3mm. 9. OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ, WKLEJAĆ CAŁOPOWIERZCHNIOWO NA POXKLEBER. WIERZCH ZACIĄGNĄĆ POXKLEBER I OSYPAĆ PIASKIEM KWARCOWYM, 10. OD GÓRY ZACIĄGNĄĆ NB ELASTIK, NB ELASTIK POMALOWAĆ FARBAMI KRZEMIANOWYMI KEIM SOLDALIT BALUSTRADA TARASU wg rysunków 24, 25, 26 Balustrada składa się ze słupków żelbetowych wylewanych na mokro, oraz prefabrykowanych elementów, poziomych dolnych-e1, górnych-e2 oraz prefabrykowanych tralek-t1. Tralki mocowane są w elementach poziomych a elementy poziome zakotwione są w słupkach. Szalunki słupów wykonywać z gładkich płyt szalunkowych. Zalewać betonem żwirowym Quick mix B-03. Beton powinien być gęstoplastyczny i dokładnie zawibrowany. Przed przystąpieniem do robót wykonać na warsztacie wszystkie elementy prefabrykowane. 1. PO WYKONANIU SZLICHTY SPADKOWEJ, NALEŻY WYWIERCIĆ OTWORY W PODŁOŻU, 12

13 2. W OTWORY WKLEIĆ PRĘTY ZBROJENIA SŁUPKÓW I PODPÓR ZA POMOCĄ HILTI HIT-HY W ŚRODKU ROZPIĘTOŚCI ELEMENTU E1 NALEŻY ZASZALOWAĆ BETONOWĄ PODPORĘ. 11. PRZED ZABETONOWANIEM SŁUPKÓW NALEŻY UMIEŚCIĆ ELEMENTY PREFABRYKOWANE E1 STANOWIĄCE DOLNE BELKI BALUSTRADY. 12. ZALAĆ DOLNĄ CZĘŚĆ SŁUPÓW, 13. PO ZWIĄZANIU ZAŁOŻYĆ STRZEMIONA NA ZBROJENIE SŁUPÓW, ZASZALOWAĆ I ZALAĆ 14. PO ZWIAZANIU ROZSZALOWAĆ I ZAMONTOWAĆ TRALKI NA PODPORACH E1 W OPISANY W KOLEJNYCH PUNKTACH SPOSÓB. 15. NA WIERZCH TRALEK NAŁOŻYĆ ELEMENT GÓRNEJ PORĘCZY E2, 16. W OSI OTWORÓW ELEMENTU E1 WKLEIĆ WYSTAJĄCE DOLNE PRĘTY TRALEK, WKLEJAĆ NA BETOMOR MULTI A. POWIERZCHNIE STYKU TRALKI Z ELEMENTEM DOLNYM E1 I GÓRNYM E2 SMAROWAĆ NB ELASTIK, ELEMENT E2 NALEŻY NAŁOŻYĆ NA TRALKI TAK ABY GÓRNE PRĘTY TRALEK ZNALAZŁY SIĘ W OSIACH OTWORÓW ELEMENTU E2 OTWORY WYPEŁNIĆ BETOMOR MULTI "A", 17. ZASZALOWAĆ I ZALAĆ CZAPKI SŁUPÓW WIĄŻĄC W TEN SPOSÓB ELEMENTY GÓRNYCH PORĘCZY 18. WYKONAĆ EGALIZACJĘ WSZYSTKICH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH KB CRET SPACHTEL 5.3 REMONT TARASU DOLNEGO OD STRONY PÓŁNOCNEJ Remont polega na wykonaniu nowych warstw posadzkowych na tarasie i odtworzonych schodach zewnętrznych POSADZKA TARASU 1. ISTNIEJĄCĄ SZLICHTĘ TARASU SKUĆ, 2. WYKONAĆ NAPRAWY PODŁOŻA I FASETĘ NA STYKU ZE ŚCIANĄ ZAPRAWĄ SPERMORTEL. 3. PRZYGOTOWANE PODŁOŻE ZACIĄGNĄĆ SZLAMEM USZCZELNIAJĄCYM 2xNB1 Z DODATKIEM NB FLEX, 4. WYKONAĆ SZLICHTĘ SPADKOWĄ QUICK MIX B03 Z 1.5% SPADKU, ZBROJONĄ SIATKĄ Z PRĘTÓW STALOWYCH Ø6, ROZSTAW PRĘTÓW 10X10CM. 5. SZLICHTĘ ZAGRUNTOWAĆ POLYSIL TG 500 A NASTĘPNIE WYKONAĆ IZOLACJĘ PODPŁYTKOWĄ 2XNB ELASTIK NA PŁYCIE TARASU I SCHODACH. 6. POŁOŻYĆ PŁYTKI CERAMICZNE COTTO 14.5X14.5 NA KLEJU KLEBERMORTEL 2K ZE SPOINĄ ELASTYCZNĄ 3mm. 7. NA ŚCIANIE WYKONAC COKOLIK Z ZAPRAWY KOESTER SPERMORTEL 8. W PRZERWE DYLATACYJNĄ POMIĘDZY SCHODAMI I SCIANĄ TARASU WSUNĄC SZNUR POLIETYLENOWY I WYPEŁNIC MASĄ ELASTYCZNĄ FUGESPACHTEL FSH NA POWIERZCHNIACH POZIOMYCH I FSV NA POWIERZCHNIACH PIONOWYCH 13

14 5.4 OPIS TECHNOLOGII REMONTU ELEWACJI ROBOTY TYNKARSKIE Po wykonaniu w/w prac renowacyjno budowlanych przy balkonach i tarasach i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, a przed wymianą pokrycia dachowego można przystąpićdo robót tynkarskich na elewacjach. Istniejące tynki cementowo wapienne będą naprawiane, stosownie do zaleceń konserwatorskich w tynkach o składzie tożsamym z zastanymi zachowując w ten sposób purystyczną jednorodność materiału elewacyjnego. Zaproponowano produkty z oferty firmy Quick Mix z serii SAN z certyfikatem WTA jako najbardziej właściwe dla historycznego obiektu, który wykazuje częściowe zawilgocenie i zasolenie ścian. Zestaw produktów renowacyjnych bazuje na spoiwie wapienno-cementowym. Zestawienie produktów: 1. SAN-V Obrzutka renowacyjna WTA (obrzutka 50%) 2. SAN -A Tynk renowacyjny wyrównawczy WTA 3. SAN -1 Tynk renowacyjny drobnoziarnisty WTA 4. Stuckoplan SGS Zaprawa sztukatorska do wykonywania i uzupełniania profili ciągnionych (0-2 mm) 5. Stuckoplan STW Zaprawa sztukatorska do wykonywania i uzupełniania profili ciągnionych (0-0,4mm) 6. SHF/SHG Szpachlówka renowacyjna Wzmocniony włóknem tynk szpachloworenowacyjny, do dowolnego fakturowania, filcowania lub zacierania. Uziarnienie SHG: 0-0,3 mm, SHF: 0-0,6 mm GP CS II, możliwość nakładania na grubość ok. 5mm Zakres stosowania poszczególnych produktów doprecyzowano na rysunkach nr 11,12,13 oraz w poniższej tabeli: Rodzaj i nazwa handlowa tynku Skład Zastosowanie SAN-A Tynk renowacyjny wyrównawczy Do wyrównywania dużych ubytków w podłożu SAN-1 Tynk renowacyjny drobnoziarnisty Do tynkowania powierzchni zawilgoconych i zasolonych jako tynk podkładowy lub warstwa ostateczna. SAN-4 Tynk renowacyjny gruboziarnisty Do tynkowania powierzchni zawilgoconych i zasolonych jako tynk podkładowy SAN V Obrzutka natryskowa Do wykonywania podkładu sczepnego obrzutki (50 %), w celu uzyskania poprawy przyczepności kolejnych warstw Temperatura stosowania +5 C do +30 C +5 C do +30 C +5 C do +30 C +5 C do + 30 C Świeża zaprawa Gęstość w kg/m³ Zawartość porów powietrza w % Stwardniała zaprawa Gęstość w kg/m³ Wytrzymałość na ściskanie w N/mm² Wytrzymałość na zginanie przy rozciąganiu w N/mm² Absorpcja wody >20 % >25% >25% CS II CS II CS II CS IV 14

15 spowodowana podciąganiem kapilarnym w ciągu 24h w kg/ m² uziarnienie 0-4 mm 0-1 mm 0-4 mm 0-4 mm Współczynnik < 18 <12 <12 przepuszczalności pary wodnej μ Porowatość w % obj. >45% >40% >40% Odporność na sole tak tak tak tak Zużycie 1kg/m2/mm 1,3kg/m2/mm 1,4kg/m2/mm 3,75 kg/ m2 Certyfikaty / Aprobaty WTA WTA WTA WTA Elementy systemu tynków quick-mix SAN quick-mix SAN quick-mix SAN quick-mix SAN renowacyjnych Cechy szczególne systemu tynków WTA WTA WTA WTA UWAGA: NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EGALIZACJĘ CAŁEJ POWIERZCHNI ŚCIAN SZPACHLÓWKĄ RENOWACYJNĄ SGH ORAZ EGALIZACJĘ GZYMSÓW I INNYCH PROFILI DEKORACYJNYCH CIĄGNIONYCH ZAPRAWĄ STUCKOPLAN STW NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. Na cokołach tynk zostanie wymieniony na tynk renowacyjny KOESTER Sanierputz E w ram robób związanych z izolowaniem i osuszaniem ścian fundamentowych ROBOTY MALARSKIE I KOLORYSTYKA ELEWACJI Kolorystyka elewacji bazuje na palecie farb krzemianowych firmy KEIM. Dobrano 2 kolory z palety HISTORISCH na ściany powyżej cokołu: tło: kolor szary nr gzymsy, balustrady balkonowe, konsole wspornikowe balkonów, kolumnada górnego tarasu: kolor jasnoszary nr Na cokół dobrano kolor z palety KEIM NATURSTEIN nr S-107 n nawiązujący do barwy piaskowca naturalnego. Możliwe jest zastosowanie systemów innych firm, pod warunkiem spełnienia wymogów niniejszego opracowania, tj. zastosowania farb czystokrzemianowych, o kolorystyce maksymalnie zbliżonej do założonej. Każda zmiana koloru musi zostać bezwzględnie uzgodniona z nadzorem autorskim. Uwaga: przy określaniu kolorystyki, a zwłaszcza zmiany na paletę kolorów inna niż zakładana należy posługiwać się numerami kolorów i ich charakterystyką określoną przez producenta na wzorniku, a nie kolorem bezpośrednio przedstawionym na załączonych rysunkach elewacji (wizualizacje) ze względu na możliwe przekłamania wydruku. MALOWANIE ŚCIAN NAD COKOŁEM: 1. GRUNTOWANIE KEIM SPECIALFIKSATIV 2. POWŁOKA KEIM GRANITAL x2 MALOWANIE COKOŁU: 1. GRUNTOWANIE KEIM SPECIALFIKSATIV 2. GRUNTOWANIE SILANGRUND Z WYJŚCIEM 20cm NA ŚCIANĘ NAD COKOŁEM, 15

16 3. PO 4 GODZINACH NAŁOŻENIE FARBy GRANITAL UWAGA: WSZYSTKIE POZIOME POWIERZCHNIE HYDROFOBIZOWAC MIĘDZYWARSTWO SILANGRUNDEM Przyjęto malowanie stalowych balustrad tarasu, krat okiennych i koszy na skrzynki kwiatowe farbami grafitowymi Eddi Schmied kolor grafitowy z metalicznym połyskiem imitujący wykończenie wyrobów z kutej stali. Wszystkie elementy należy dokładnie oczyścic do metalicznego połysku. W przypadku malowania na powłoke zastana należy zastosowac specjalny podkład Eddi Schmied. Malowanie drzwi wejściowych w kolorze zółtooliwkowym RAL w nawiązaniu do kolorystyki zastanej oraz projektowanej kolorystyki cokołu. 6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE zamontowanie zadaszenia nad wejściem w elewacji południowej wymaina dolnych odcinków kanalizacji deszczowej z PVC na żeliwne. roboty ziemne i brukarskie związane z odtworzeniem chodnika i opaski wokół budynku zamontowanie oświetlenia nad wejściami i renowacja lampy nad balkonem, połączone z wymianą okablowania wypustów oświetleniowych. 7. UWAGI KOŃCOWE Przy wykonywaniu prac związanych z dociepleniem budynku, należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPMP z dnia Dz.U.Nrl 3 poz.93. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru, pod nadzorem upoważnionego Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Szczegóły wykonawstwa i wszelkie odstępstwa od projektu bezwzględnie uzgadniać z autorem opracowania, gdyż niniejsze opracowanie jest chronione prawnie. Koniec opisu technicznego opracował: mgr inż. arch. Paweł Wróblewski sprawdził: mgr. inz. Paweł Chmielewski WARSZAWA, SIERPIEŃ

17 II. INFORMACJA DO SPORZĄDZENIA PLANU BiOZ 1. DANE INWESTYCJI: Przedmiotowa informacja BiOZ dotyczy docieplenia zabytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Płockiej 11 w Warszawie. 2. W świetle Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zwanym dalej ustawą (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz i Nr 154, poz oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676). Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia Szczegółowego Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 21a ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia r.( Dz.U. nr 106 z 2000r. poz.1126, z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczeństwa prac wykonywanych w pobliżu ulicy z czynnym ruchem kołowym. Wykonywane będą roboty na wysokości powyżej 5m i wykopy poniżej 1,5m. 3. Przy wykonywaniu prac budowlanych na elewacjach budynku należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 47 z 2003r. 4. Teren wykonywanych robót należy wygrodzić przegrodami stałymi, wykonać przejścia dla pieszych z ewentualnymi zadaszeniem nad chodnikiem i odgrodzeniem od strony ulicy, oznakować tablicami ostrzegawczymi z napisem Uwaga! Roboty na wysokości oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Rusztowania należy zabezpieczyć siatkami. 5. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, przestrzegając przepisów p.- poż. i BHP. 6. Podstawa do wykonania planu BiOZ: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 17 września 2002 r. Nr 151, poz. 1256). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 października 2001 r. Nr 118, poz. 1263). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811). Opracował: mgr inż. arch. Paweł Wróblewski 17

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi Pałacu Ślubów OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/2 66-40 0 Gorzów Wlkp. 6 0 1 9 4 0 1 2 1 N I P 5 9 9-1 8 7-1 9-9 6 w w w. b e j n a

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY 2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY Remontu elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Chopina 5 A INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

OPIS TECHNICZNY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU POMIESZCZEŃ KUCHNI W PAWILONIE I, II, III POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH W KOMPLEKSIE 2909 I 2901 23 WSZUR W LĄDKU ZDROJU - PAWILON NR II STRONA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo