OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO"

Transkrypt

1 I OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1 NAZWA OPRACOWANIA: "Aktualizacja projektów budowlanych remontu elewacji wraz z balkonami i naprawą rys oraz remontu piwnic w budynku mieszkalnym TOM 1 - REMONT PIWNIC przy ul. Żelaznej 64 r/ Krochmalnej Dz. ew. nr 43,44; obręb INWESTOR: ZGN w Dzielnicy Wola M. St. Warszawy, ul. Bema JEDNOSTKA PROJEKTOWA: APPA Autorska Pracownia Projektowania Architektonicznego mgr inż. Arch. Paweł Wróblewski, Warszawa, ul. Okocimska 3 m PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa na prace projektowe, zawarta z SBM "Żoliborz". Pomiary inwentaryzacyjne do celów projektowych wykonane w listopadzie i grudniu 2010r. Dokumentacja archiwalna, zatwierdzona Decyzją nr 2597/AB/2000 o zatwierdzeniu projektu i wydaniu pozwolenia na budowę m.in w zakresie remontu piwnic Decyzja Wojewódzkiego konserwatora zabytków z dn Ekspertyza stanu technicznego przedmiotowego budynku z listopada 2009r. Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy prawne i aktualna baza normatywna. Mapa w skali 1:500 wg stanu archiwalnego 1.5 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań techniczno budowlanych niezbędnych dla realizacji przedmiotowej inwestycji i spełniających prawne wymogi projektu budowlanego i wykonawczego. W zakresie objętym Tomem 1 znajduje się remont podpiwniczenia budynku. 2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 2.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I RYS HISTORYCZNY OBIEKTU UWZGLĘDNIONY W CZĘŚCI ARCHIWALNEJ OPISU DANE KONSTRUKCYJNE I OGÓLNOBUDOWLANE. Na użytek przedmiotowej dokumentacji aktualizacyjnej dokonano ponownej oceny stanu technicznego piwnic i zweryfikowano układ funkcjonalny i konstrukcyjny. Przeprowadzone pomiary i oględziny ujawniły kilka nieścisłości w archiwalnych rysunkach stanu istniejącego. Rozbieżności te zilustrowano na nowym rysunku inwentaryzacyjnym rzutu stropów nad piwnicami (rys. nr 03). W północno-wschodniej części budynku (wzdłuż ul. Krochmalnej) odkryto drugi poziom 57

2 podpiwniczenia. Dostęp do tej części piwnic jest utrudniony z powodu zalania fekaliami z rozszczelnionej kanalizacji bytowej. Tym samym wiarygodna ocena stanu technicznego stropu nad tą częścią jest niemożliwa. Oceniono, że z uwagi na silne zawilgocenie i agresywność środowiska stan stropów jest zły. Z uwagi na fakt, że aktualizowana dokumentacja została wykonana 10 lat temu dokonano ponownej oceny stanu technicznego stropów nad piwnicami. Zgodnie z ustaleniami ekspertyzy potwierdzono całkowite degradację stropu części podwórzowej poza obrysem budynku. Oceniono, że w obrysie budynku, do wymiany kwalifikuje się ok. 50% stropów nad piwnicami. Pozostałe stropy wymagają przeprowadzenia prac remontowych. Stwierdzono zawilgocenie występujące głównie w obrębie ścian zewnętrznych budynku spowodowane brakiem izolacji poziomej na ceglanych ławach, brakiem posadzek utwardzonych z izolacją poziomą (posadzka gruntową), brakiem izolacji pionowej ścian zewnętrznych podpiwniczenia. Na ścianach występują wykwity, wysolenia, ubytki cegły i zaprawy spowodowane zawilgoceniem. 3 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Analiza dostępnej dokumentacji archiwalnej i ocena obecnego stanu technicznego budynku pozwoliły, w uzgodnieniu z Inwestorem, na sformułowanie podstawowych założeń projektowych, określających zakres niniejszego opracowania: rozbiórka stropu w części podwórzowej, zasypanie podpiwniczenia, wykonanie posadzki na gruncie z odtworzeniem kanalizacji deszczowej, wyłączenie z użytkowania drugiego poziomu piwnic w północno-wschodniej części budynku (wzdłuż ul. Krochmalnej) poprzez rozbiórkę stropów i zasypanie piwnic, wykonanie osuszenia i zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian fundamentowych poprzez wykonanie izolacji pionowej z przeponą odcinającą. remont kanalizacji deszczowej i bytowej poprzez odtworzenie po istniejących trasach (nie objęty niniejszym opracowaniem) wymiana dwóch drewnianych biegów klatek schodowych do piwnic na żelbetowe. zmiana sposobu przesklepienia pod przejazdem bramowych na płytę żelbetową. 4. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA IZOLACJI I OSUSZENIA ŚCIAN PODPIWNICZENIA W projekcie wybrano dwa sposoby wykonania izolacji ścian zewnętrznych. Od strony podwórza, gdzie mamy dostęp płaszczyzny ściany bez wykonywania wykopu zastosowano izolację pionową od strony zewnętrznej, przeponę nad ławą i izolacją poziomą w posadzce. W ten sposób zawilgocone pozostają jedynie ławy fundamentowe. Od strony ulic, gdzie niemożliwe jest wykonanie wykopu zaproponowano wykonanie przepony bezpośrednio nad poziomem chodnika oraz wykonanie izolacji pionowej na wewnętrznej powierzchni ścian połączoną z izolacją poziomą w posadzce. W ten sposób pomieszczenia zostają odcięte od wilgoci, ściany podpiwniczenia natomiast pozostają w strefie zawilgoconej, przy czym należy dokonać takich korekt układu 58

3 posadzki chodnika, aby woda opadowa nie ściekała w kierunku budynku. W projekcie oparto się na technologii renomowanej firmy KOESTER specjalizującej się w technologiach hydroizolacyjnych. Dopuszcza się jednak zastosowanie innych produktów pod warunkiem spełnienia reżimów technologicznych i jakościowych na poziomie w/w producenta oraz w uzgodnieniu z autorem opracowana. Poniżej szczegółowy opis technologii wykonania izolacji fundamentów: 4.1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE OD STRONY ULIC 1. Wykonać wykop wąskoprzestrzenny, 2. Usunąć tynk z cokołu i ściany piwnicznej wraz z pozostałościami izolacji pionowej do głębokości min. 15cm poniżej poziomu przepony iniekcyjnej, 3. Podłoże zagruntować KOESTER POLYSIL TG500, 2. Uzupełnić spoiny i ubytki zaprawą KOESTER REPARATURMORTEL, 3. Wykonać, do poziomu terenu, powłokę ze szlamu uszczelniającego NB1 z dodatkiem NB FLEX, 6. Do wysokości 40cm nad terenem wykonać powłokę izolacyjną z dwuskładnikowej zaprawy KOESTER NB ELASTIK, 7. Wykonać, do poziomu terenu, izolację z masy polimerowo - bitumicznej BIKUTHAN 2K gruntując wstępnie BITUMENEMULSION (na podkładzie ze szlamu NB1), 8. Izolację zabezpieczyć folią drenującą (kubełkową), 9. Zasypać wykop zagęszczając grunt warstwami 15cm, 10. Powyżej terenu, na cokole, wykonać system tynków renowacyjnych SANIERPUTZ E wg zaleceń instrukcji, 11. Cokół pomalować farbami krzemianowymi KEIM FARBEN, użyć farby typu GRANITAL, 12. Odtworzyć chodnik. 4.2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE OD STRONY ZASYPANYCH PIWNIC POD PODWÓRZEM 1. Przemurować otwory okienne i drzwiowe cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, 2. Usunąć tynk na cokole do wysokości 40cm, 3. Podłoże zagruntować KOESTER POLYSIL TG500, 4. Uzupełnić spoiny i ubytki do gr. 5cm szpałdując ścianę zaprawą KOESTER REPARATURMORTEL w części podziemnej i na cokole, 5. Do wysokości 40cm nad terenem wykonać powłokę izolacyjną z dwuskładnikowej zaprawy KOESTER NB ELASTIK, 4. Wykonać, do poziomu posadzki podwórza, izolację z masy polimerowo - bitumicznej BIKUTHAN 2K gruntując wstępnie BITUMENEMULSION (na podkładzie ze szlamu nb1), 5. Izolację zabezpieczyć folia drenującą (kubełkową), 6. Zasypać "studnię" podwórza zagęszczając grunt warstwami 15cm, 7. Powyżej terenu, na cokole, wykonać system tynków renowacyjnych SANIERPUTZ E wg zaleceń instrukcji, 8. Cokół pomalować farbami krzemianowymi KEIM FARBEN, użyć farby typu 59

4 GRANITAL, 9. Wykonać posadzkę. 4.3 ROBOTY WEWNĘTRZNE 1. Wybrać 8cm gruntu pod warstwy posadzkowe, 2. Oczyścić ścianę metodą strumieniowo-ścierną, usunąć luźnie cząstki i wykonać szpałdowanie (uzupełnienie ubytków do 5cm i zamknięcie spoin) zaprawą, REPARATURMORTEL do wysokości 40cm nad posadzkę, 3. Wykonać podkład betonowy z zaprawy QUICK MIX B03 zbrojony siatką #4,5 o oczkach 15x15cm, 4. Wywiercić otwory iniekcyjne, co 10cm na wysokości 15cm nad posadzką w dwóch rzędach, w odstępie 8cm, 5. Zagruntować podłoże POLYSILEM TG wyszpałdowaną ścianę i podkład betonowy, 6. Wykonać iniekcję ciśnieniową preparatem KOESTER MAUTROL 2K, 7. Usunąć pakery, zamknąć otwory zaprawą REPARATURMORTEL, 8. Wykonać fasetę z zaprawy SPERMORTEL, 9. Wykonać, na ścianach do wysokości 15cm nad otworami iniekcyjnymi (38cm nad posadzką), oraz na podłodze dwukrotne szlamowanie NB1 z dodatkiem NB FLEX, 10. Wykonać jastrych samorozlewny QUICK MIX RE50 gr. 2-3cm. 4.4 POSADZKA NAD DRUGIM POZIOMEM PIWNIC Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych w obrębie drugiego poziomu piwnic należy usunąć zalegające fekalia za pomocą wozów asenizacyjnych oraz usunąć zalegający gruz i śmieci. Następnie należy wykonać wymianę wszystkich instalacji kanalizacyjnych i wodnych w technologii umożliwiającej ich późniejsze zasypanie. 1. Wykonać rozbiórkę stropów, 2. Zasypać piwnice piaskiem mechanicznie go zagęszczając, 3. Wykonać podkład betonowy grub. 5cm zatarty na ostro zbrojony siatką #4,5 o oczkach 15x15cm, 4. Zagruntować podłoże POLYSILEM TG 500, 5. Na styku ze ścianami wykonać fasety z zaprawy SPERMORTEL, 6. Wykonać, na ścianach do wysokości 15cm nad otworami iniekcyjnymi (38cm nad posadzką), oraz na podłodze dwukrotne szlamowanie NB1 z dodatkiem NB FLEX, 7. Wykonać jastrych samorozlewny QUICK MIX RE50 gr. 2-3cm. UWAGA: W PRZYPADKU RÓŻNICY POZIOMÓW W SĄSIEDNICH POMIESZCZENIACH PRZEPONĘ WYKONYWAĆ WIERCĄC OTWORU OD STRONY POMIESZCZENIA POŁOŻONEGO WYŻEJ, A IZOLACJĘ NA ŚCIANIE W POMIESZCZENIU NIŻSZYM WYKONAĆ DO POZIOMU 15cm POWYŻEJ PRZEPONY 60

5 4.5 POSADZKA NAD STROPEM PRZEJAZDU BRAMOWEGO Na płycie stropowej wykonać ułożyć izolację termiczną STYROFOAM grub. 5cm, wykonać szlichtę spadkową QUICK MIX B03 a następnie izolację przeciwwodną powłokową z dwuskładnikowej zaprawy mineralnej KOESTER NB ELASTIK dwupowłokowo. Izolację zabezpieczyć matą drenującą, następnie wykonać podsypkę piaskową a na niej ułożyć kostkę granitową spoinowaną zaprawą QUICK MIX PFN. W przejeździe zainstalować wpust kanalizacji deszczowej typu podwójnego izolację przeciwwodną wyprowadzić na kołnierz wpustu celem oprowadzenia wody z maty drenującej. Wpust podłączyć do najbliższego pionu kanalizacji deszczowej. 4.6 POSADZKA PODWÓRKA Zaprojektowano posadzkę z kostki granitowej spoinowanej zaprawą QUICK MIX PFN na poduszce z podsypki piaskowej i jastrychu drenującego QUICK MIX TDS. 5. OPIS ZAKRESU REMONTU STROPÓW I ŚCIAN PIWNICZNYCH 5.1 REMONT STROPÓW UWAGA: ZAKRES REMONTU PŁYT STROPOWYCH OCENIONO METODĄ NIEINWAZYJNĄ. W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ STAN TECHNICZNY STROPÓW ORAZ W RAZIE WĄTPLIWOŚCI WEZWAĆ NADZÓR AUTORSKI W CELU PODJĘCIA DECYZJI CO DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA. 1. Oczyścić spodnią warstwę stropów, odkuć luźny materiał, 2. Oczyścić stalowe belki Kleina do metalicznego połysku, 3. Zagruntować powierzchnię ceglaną stropów POLYSILEM TG Wyrównać ubytki i wypełnić spoiny zaprawą REPARATURMORTEL, 5. Odsłonięte fragmenty stali profilowej należy oczyścić z rdzy do stopnia czystości Sa 2½ (wg PN-EN ISO ) metodą strumieniowo-cierną np. poprzez piaskowanie, 6. Wykonać zabezpieczenie stali powłoką w systemie KOESTER BETOMOR MULTI A pomost sczepny, antykorozja, otulina, 7. Wykonać gruntowanie podłoża KEIM SPEZIALFIKSATIV i dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej farbą KEIM ECOSIL ME. 5.2 REMONT ŚCIAN 1. Do wysokości 15cm nad przeponę wykonać system tynków renowacyjnych SANIERPUTZ E, 2. Powyżej wyrównanie ubytków i spoin zaprawą REPARATURMORTEL, 3. Gruntowanie podłoża KEIM SPEZIALFIKSATIV i dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej farbą KEIM ECOSIL ME Zaprawę REPARATURMORTEL stosować do ubytków nie większych niż 5cm, w pozostałych przypadkach ubytki uzupełniać cegłą pełna na zaprawie szybkosprawnej. 61

6 6. OPIS PRAC KONSTRUKCYJNYCH PRZY WYMIANIE STROPÓW I SCHODÓW Wymiany stropów wykonywać zgodnie z opisem archiwalnym dokumentacji z uwzględnieniem zamiany płyty ceglanej na prefabrykowane elementy stropowe typu WPS. Odkryte części belek stalowych osiatkować i zabezpieczyć zaprawą KOSTER REPARATURMORTEL. Płytę przesklepienia pod przejazdem bramowym wykonać jako żelbetową wylewaną z betonu C25/30 zbrojoną stalą AIIIN (RB500W) wg rys. nr 12. Drewniane biegi schodowe do piwnicy klatek nr 2 i 3 zastąpić żelbetowymi biegami opartymi na murowanych ściankach z cegły ceramicznej POROTHERM wg rys. nr ROBOTY TOWARZYSZĄCE W trakcie wykonywania prac demontażowych stropu w części podwórzowej zapewnić komunikację do wszystkich klatek schodowych dostępnych wyłącznie z podwórza w postaci tymczasowych pełnych pomostów roboczych z balustrada wysokości 110cm. roboty ziemne i brukarskie związane z odtworzeniem chodnika wokół budynku od strony ulic 8. UWAGI KOŃCOWE Przy wykonywaniu prac związanych z dociepleniem budynku, należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPMP z dnia Dz.U.Nrl 3 poz.93. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru, pod nadzorem upoważnionego Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Szczegóły wykonawstwa i wszelkie odstępstwa od projektu bezwzględnie uzgadniać z autorem opracowania, gdyż niniejsze opracowanie jest chronione prawnie. Koniec opisu technicznego opracował: mgr inż. arch. Paweł Wróblewski sprawdził: mgr. inż. arch. Paweł Chmielewski WARSZAWA, GRUDZIEŃ

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 3 2. Opis stanu istniejącego str. 3-7 3. Założenia projektowe str. 7-8 3. Opis technologii osuszania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: - strona tytułowa str. 1 - spis zawartości str. 2

Spis zawartości: - strona tytułowa str. 1 - spis zawartości str. 2 ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY KIELAR 57-300 Kłodzko, ul. Walasiewiczówny 4 tel.: 0 74/ 867 65 34, 0 603 116 168 www.kielra.eu jkmarek@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D O PROJEKTU

2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D O PROJEKTU P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N ZADANIA EKSPERCKIE Z ZAKRESU KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D O PROJEKTU AKN-677 USZCZELNIENIA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY 2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY Remontu elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Chopina 5 A INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Projekt izolacji przeciwwilgociowej Cytadela Pawilon X - Warszawa

Projekt izolacji przeciwwilgociowej Cytadela Pawilon X - Warszawa 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian fundamentowych budynku Cytadeli Pawilon X, przy ul. Skazańców

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany. architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Projekt Budowlany. architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. ANDRZEJ GNIADY Al. Jerzego Waszyngtona 33/308 04-030 WARSZAWA tel./fax 773-24-94, 601-678909 e-mail agniady@gmail.com egz. nr 1 STADIUM OPRACOWANIA ZADANIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI ORAZ BRAMY PRZEJŚCIOWEJ w Radomiu przy Rapackiego 11 dz. nr ewid. 130/1 obręb GOŁĘBIÓW ark.

PROJEKT OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI ORAZ BRAMY PRZEJŚCIOWEJ w Radomiu przy Rapackiego 11 dz. nr ewid. 130/1 obręb GOŁĘBIÓW ark. 1 PROJEKT OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ELEWACJI ORAZ BRAMY PRZEJŚCIOWEJ w Radomiu przy Rapackiego 11 dz. nr ewid. 130/1 obręb GOŁĘBIÓW ark. 11 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ocieplenia i kolorystyki ścian, budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu przy ul. Daszyńskiego 5 dz. nr ewid.

PROJEKT BUDOWLANY ocieplenia i kolorystyki ścian, budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu przy ul. Daszyńskiego 5 dz. nr ewid. PROJEKT BUDOWLANY ocieplenia i kolorystyki ścian, budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu przy ul. Daszyńskiego 5 dz. nr ewid. 27/6, 121/1 INWESTOR: Młodzieżowy Dom Kultury 26-600 Radomiu ul. Daszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

1/2014 PRONABUD Sp. z o.o. 96-300 ŻYRARDÓW ul. OKRZEI 57 tel. 46 855 27 94 PROJEKT BUDOWLANY Temat: OCIEPLENIE ŚCIAN PODŁUŻNYCH BUDYNKU Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 20 Lokalizacja : Mszczonów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grabowskiego 24 w Lidzbarku Warmińskim.

OPIS TECHNICZNY ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grabowskiego 24 w Lidzbarku Warmińskim. OPIS TECHNICZNY ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grabowskiego 24 w Lidzbarku Warmińskim. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie inwestora, - wizja lokalna obiektu, - dokumentacja architektoniczna

Bardziej szczegółowo