Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju"

Transkrypt

1 Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: fax: , Plac Defilad 1, Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR MP-FK /2014 Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.), zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju. I. ZAMAWIAJĄCY Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Pl. Defilad Warszawa tel fax II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, a w szczególności: opiniowanie i analiza prawna opracowywanych w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa; udzielanie porad prawnych w zakresie spraw dotyczących prawa pracy, finansów publicznych i innych dziedzin prawa związanych z funkcjonowaniem Zamawiającego; zapewnienie obsługi prawnej w sprawach z zakresu zamówień publicznych; opiniowanie i uzgadnianie projektów pism, umów, aneksów, porozumień, ugód, aktów prawnych, pełnomocnictw, wewnętrznych dokumentów (regulaminów, instrukcji, zarządzeń) związanych z działalnością Zamawiającego; reprezentowanie Zamawiającego oraz udział w prowadzonych przez niego negocjacjach, rokowaniach i spotkaniach; udzielanie konsultacji oraz porad prawnych (ustnych, telefonicznych i drogą elektroniczną) pracownikom Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w sprawach związanych z zagadnieniami, o których mowa w pkt ; informowanie Zamawiającego o nowych lub znowelizowanych przepisach prawnych dotyczących jego działalności; zastępstwo prawne i procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, innymi urzędami i instytucjami Przedmiotowa usługa świadczona będzie przez Wykonawcę raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin. 2.3.Termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r.

2 III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 3.1. Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (Załącznik nr 1) zawierać będzie cenę netto i brutto za świadczenie usługi Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych Zaproponowana przez oferenta cena musi uwzględniać dojazdy Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU 4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi: posiadają wpis na listę radców prawnych lub adwokatów; posiadają wiedzę z zakresu planowania przestrzennego; posiadają (udokumentowane) min. 3 letnie doświadczenie w pracy/współpracy w administracji publicznej; nie otwarto w stosunku do nich likwidacji oraz nie ogłosili upadłości; zobowiązują się wykonywać zlecenie osobiście, bez powierzania zadań wymienionych w punkcie 2.1. osobom trzecim W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków Zamawiający wymaga następujących dokumentów: wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) podpisane oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania); dokument potwierdzający wymagane w pkt uprawnienie zawodowe; dokumenty potwierdzające wymaganą w pkt wiedzę z zakresu planowania przestrzennego przedstawienie dokumentów potwierdzających wykonanie min. 6 opinii prawnych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z poświadczeniem należytego ich wykonania np. w postaci referencji; dokumenty potwierdzające wymagane w pkt doświadczenie Wykonawcy (zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy itp.) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wszystkie dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełnia określone wymagania. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub złożenie go w niewłaściwej formie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. V. PROCEDURA I KRYTERIA OCENY OFERT 5.1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego (100%) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na sfinansowanie niniejszego zamówienia. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 6.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę Oferta powinna mieć formę pisemną i być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana (własnoręczny podpis) przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. 2

3 6.3. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby/imię i nazwisko Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) wraz z wszystkimi dokumentami wymaganymi w pkt Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Dokumenty złożone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski oraz dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej, drogą pocztową lub osobiście do siedziby Zamawiającego Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z następującym napisem Oferta na zapytanie ofertowe nr MP-FK /2014. VII. POZOSTAŁE INFORMACJE 7.1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Aneta Wocial, tel , w godzinach 9:00-15:00. fax , Termin składania ofert upływa r. o godzinie 12:00, przy czym decyduje data i godzina dostarczenia oferty Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Pałac Kultury i Nauki, pok.1321, piętro XIII) Termin związania z ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy; Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków; Załącznik nr 3 Wzór umowy. Jolanta Urbanowska Dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju 3

4 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Imię i Nazwisko, adres/ Pieczęć firmowa Miejscowość i data Ja, niżej podpisany Imię i Nazwisko (Nazwa) Adres siedziby NIP/PESEL/Nr dowodu os. FORMULARZ OFERTOWY w odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam ofertę na świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju za poniżej przedstawioną cenę: L.p. Zakres usługi Miesięczna cena netto (zł) VAT (zł) Miesięczna cena brutto (zł) Ilość miesięcy Całkowita wartość brutto (zł) 1 Usługa: obsługa prawna 11 Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty. Oświadczam, że oferta spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym. Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2. Dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe; 3. Dokumenty potwierdzające wiedzę - sztuki; 4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie sztuki; 5. Parafowany wzór umowy. podpis Wykonawcy 4

5 Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy Miejscowość i data Imię i Nazwisko, adres/ Pieczęć firmowa OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW Oświadczam, że: 1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu otwarcia w stosunku do mnie likwidacji lub ogłoszenia upadłości, 2. zobowiązuję się wykonywać zlecenie osobiście, bez powierzenia zadań wymienionych w punkcie 2.1. zapytania ofertowego osobom trzecim. podpis Wykonawcy 5

6 Załącznik nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Warszawie, w dniu r., pomiędzy: Miejską Pracownią Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, Pl. Defilad 1, Warszawa, posiadającą NIP , REGON , reprezentowaną przez:, zwaną w treści umowy Zleceniodawcą, a zwaną dalej Zleceniobiorcą z siedzibą w, ul., posiadającą NIP/PESEL/REGON/Nr dowodu os.:. reprezentowaną przez: - na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmian.): 1 1. Zamawiający zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, polegającej w szczególności na: a. opiniowaniu i analizie prawnej opracowywanych w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa; b. udzielaniu porad prawnych w zakresie spraw dotyczących prawa pracy, finansów publicznych i innych dziedzin prawa związanych z funkcjonowaniem Zamawiającego; c. zapewnieniu obsługi prawnej w sprawach z zakresu zamówień publicznych; d. opiniowaniu i uzgadnianiu projektów pism, umów, aneksów, porozumień, ugód, aktów prawnych, pełnomocnictw, wewnętrznych dokumentów (regulaminów, instrukcji, zarządzeń) związanych z działalnością Zamawiającego; e. reprezentowaniu Zamawiającego oraz udział w prowadzonych przez niego negocjacjach, rokowaniach i spotkaniach; f. udzielaniu konsultacji oraz porad prawnych (ustnych, telefonicznych i drogą elektroniczną) pracownikom Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w sprawach związanych z zagadnieniami, o których mowa ww. punktach; g. informowaniu Zamawiającego o nowych lub znowelizowanych przepisach prawnych dotyczących jego działalności; h. zastępstwie prawnym i procesowym przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, innymi urzędami i instytucjami. zgodnie z ofertą Zleceniobiorcy z dnia, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Usługa świadczona będzie przez Zleceniobiorcę raz w tygodniu w siedzibie Zleceniodawcy w wymiarze nie mniejszym niż 6 godz. 6

7 3. Zleceniodawca zapewni do wykonania zlecenia: 1) projekty planów (tekst i rysunek w skali 1:1000); 2) inne niezbędne do wykonania zlecenia, a posiadane przez Zleceniodawcę materiały i dokumenty Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania czynności będących przedmiotem umowy. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać zlecenia osobiście, bez powierzania zadań wymienionych w 1 ust. 1 osobom trzecim 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy co do wszelkich informacji i danych uzyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy i może je wykorzystać wyłącznie do prowadzenia spraw zleconych przez Zleceniodawcę Umowa realizowana będzie od dnia jej podpisania, tj. roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. 2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z terminem na koniec miesiąca kalendarzowego 4 1. Za realizację przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: ). 2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 płatne będzie miesięczne w kwocie zł brutto (słownie: ). 3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT. 4. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zleceniodawcy. 5. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust W razie odstąpienia Zleceniobiorcy od umowy lub gdy Zleceniodawca odstąpi od umowy w okolicznościach, za które odpowiada Zleceniobiorca, Zleceniodawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości do 10% wynagrodzenia o którym mowa w 4 ust Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnienia Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym Ze strony że Zleceniodawcy nadzór nad realizacją Umowy sprawować będzie: Pani/Pan:. 2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 7

8 Umowy, Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. W takim wypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie ceny należnej mu z tytułu wykonania części Umowy Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane indentyfikacyjne, przedmiot umowy i cena, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112 poz z późn. zmianami), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust Zleceniobiorca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust.1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy. 3. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą. 4. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Zleceniobiorcy. 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego. 7. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 8. Wymienione w Umowie załączniki stanowią jej integralną część. 9. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA 8

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/31/10 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000,00 EURO NETTO

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000,00 EURO NETTO FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA FOUNDATION OF ASSISTANCE PROGRAMMES FOR AGRICULTURE 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel.: (22) 623-19-01, fax.: (22) 623-19-09 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo