ISSN Jolanta Cabaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj"

Transkrypt

1 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED ISSN Grudnia (December) 2009 No 23(989) Polska po traktacie Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia podporząd ko - wał urzędnikom z Brukseli naj - ważniejsze organy władzy w Polsce. Leszek Szymowski Flaga Unii Europejskiej, którą Janusz Korwin - Mikke spalił na dziedzińcu Uniwersytetu Warszaw s kiego, według zapisów trak tatu konstytucyjnego od 1 grudnia jest symbolem ważniejszym niż biało - czerwona flaga Polski. Gdyby więc Korwin-Mikke zor - ga nizował akcję palenia flagi dzień później, groziłyby mu trzy lata więzienia za zbezczeszczenie symbolu narodowego. Ten para - doks doskonale obrazuje sytuację prawną, w jakiej znalazła się Pol - ska po 1 grudnia 2009 roku. Oto bowiem rząd i prezydent uznali wyższość prawa europejskiego nad prawem polskim i zwierzch - ność władzy w Brukseli nad wła - dzą w Warszawie. Ratyfikacja traktatu lizboń skie - go budzi tyle samo kontrowersji, co akcesja Polski do UE w 2004 roku. Zwolennicy Lewica i Plat - for ma Obywatelska uznają to wy darzenie za zenit integracji Pol ski z państwami europejskimi. Należy do wielkiej rodziny europejskiej, dzięki czemu jesteśmy poważnie traktowanym par - tnerem i realizujemy swoje inte - resy wspólnie z krajami europej - skimi podkreśla Jolanta Szyma - nek Deresz z Lewicy, zwolen ni - cz ka integracji. W ten sposób mo żemy osiągnąć więcej i bar - dziej skutecznie realizować nasze cele zwłaszcza w polityce zagra - nicznej. Przeciwnicy traktatu wywodzący się z partii prawicowych zwra - cają uwagę, że wprowadze nie trak tatu oznacza uratę samo dziel - ności gospodarczej, przyję cie re - gu lacji rozdmuchanej biuro kracji ze wszelkimi jej patologia mi. Naj - bardziej zagorzali prze ciwnicy w tym wspomnianym Ja nusz Kor - win - Mikke są zda nia, że przyję - cie traktatu oznacza utra tę DokoÒczenie na stronie 21 Jolanta Cabaj Dobiega końca kolejny rok pracy Redakcji Nowego Ku rie - ra. Starałam się zawsze, żeby w piśmie moim ukazywały się dobre artykuły, ciekawe analizy, sło - wem: żeby lektura pisma powo - do wała ferment intelektualny u jego odbiorców. Ogólnie jestem za dowolona z opinii jaką mój dwutygodnik cieszy się wśród Czy telników co nie znaczy, że nie słu cham sugestii tych, którzy wsk azują obszary, w których Nowy Kurier mógłby się stać jeszcze lepszy. Całkowicie zga dzam się z opinią, że humor po winien być również znaczącym elementem działalności prasowej. Nie chcę być trywialna powta rzając, że śmiech to zdrowie, ale pozy - tywny wpływ rozba wienia na stan zdrowia potwier dzono szeregiem badań. Patrzenie na rzeczywistość wyłącznie w ka tegorii faktów, z reguły nieprzy jem nych powinno być w jakiś sposób kompenso - wane rozrywką. Słynne, Happy End-y amery kań skiego Holly - wood u odgry wały potężną rolę we wzbudzaniu optymizmu u milionów ludzi na całym świecie nawet w najgor szych czasach. Polska w komedii telewizyjnej Psychologicznie po trzebujemy optymizmu i dlatego uważam komedię za jeden z najwarto - ściow szych gatunków filmowych. Ze względu na tempo naszego życia i postęp technologii najbardziej popularnym kanałem odbioru filmów stała się jeszcze w XX wieku telewizja, której Internet nie eliminuje; raczej zawarł z nią pewien rodzaj małżeństwa. Polska ma bardzo znaczące osiągnięcia w dziedzi nie seriali telewizyjnych, które za - częły powstawać w latach sześć - dziesiątych. Jednym z pier wszych była Szklana niedziela z Danutą Szaflarską i Janem Szczepkow - skim, potem słynna Wojna Do - mowa, a już za Gier ka kilka serii Czterdzie stolatka. Oczywiście wielu serialom TVP zarzucano realizowanie celów propagandowych PZPR. W przypadku Czterech Pancernych i Psa z Polą Raksą, Januszem Gajosem i Franciszkiem Pieczką a także Stawki większej niż życie ze Stanisławem Mikul skim i Emilem Karewiczem pro-ko - munistyczny charakter filmów/ widowisk Teatru TVP był ewi - den tny. Seriale te miały prze - ogrom ny wpływ na psychikę Po - laków. Słyszałam na własne uszy gdy w restauracji pewna dama stanęła oko w oko z robiącym jej niew - cze sne propo zycje zalotnikiem i oświadczyła: Nie ze mną te DokoÒczenie na stronie 14 Kryzys światowy a kryzys w shippingu Henryk Bugłacki Kryzys światowy Kryzys światowy zaczął ujaw - niać się w 2006 r. spadkiem cen nieruchomości. W połowie 2007 r. obligacje subprime okazały się pa pierami bez pokrycia. Kiedy ceny domów w USA zaczęły spadać, w lipcu 2007 r. zbankru - towały dwa fundusze inwestycyj - ne banku Bear Stearns. Banki doznały bardzo poważnych, liczo - nych w miliardach dolarów strat. Straty te okazały się tak duże, że w marcu i kwietniu 2008 r. głów - ne banki USA (Merill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Citigroup) zostały pospiesznie dokapitalizo - wa ne, by zapobiec upadłości. Obawiano się, że upadłość mo - gła by wywołać efekt domina, bankructwa banków i przedsię - biorstw, bezrobocia i kryzysu gospodarczego porównywanego Strona 24 do kryzysu stulecia z 1929 r. Kapitał ratunkowy pochodził m.in. z rezerw walutowych róż - nych państw: Arabia Saudyjska, Kuwejt, Korea Południowa, Japo - nia, Chiny, Singapur. W zamian za emisje akcji każdy z banków dostał od kilku do kilkunastu miliardów dolarów. Działania te przyniosły tylko krótkotrwałą poprawę. W nastę - pnych miesiącach banki przestały sobie ufać, niechętnie pożyczały sobie pieniądze z obawy przed niewypłacalnością kontrahenta. Dane finansowe za II kwartał 2008 r. publikowane w sierpniu, ujawniły po raz 4. z rzędu duże stra ty największych banków. 15 września 2008 r. 4-ty co do wiel - kości bank inwestycyjny Lehman Brothers, po bezowocnej próbie zwrócenia się o pomoc do banku centralnego USA FED, zmuszony został ogłosić upadłość. Tydzień wcześniej FED zgodził się przejąć dwie firmy ubezpie - cze niowo-pożyczkowe z ogrom - nymi długami sięgającymi kilku miliardów dolarów, tj. Fannie Mae i Freddie Mac. Upadek tych dwóch firm skutkowałby ogrom - nym kryzysem finansowym na całym świecie. Z tego samego powodu FED, w porozumieniu z ministerstwem skarbu, zdecydował dzień później o dokapitalizowaniu największej firmy ubezpieczeniowej na świe - cie AIG, która również chyliła się ku bankructwu. Przeznaczono na to kwotę 85 miliardów do la - rów. Kolejne złe informacje przy - szły ze strony producentów samo - cho dów. Ustała akcja kredytowa ban ków, co spowodowało w paź - dzierniku załamanie sprzedaży samochodów, finansowanej głów - nie kredytami. Największe kon - cerny General Motors, Ford, Volks vagen zapowiedziały znacz - ne zwolnienia. Wcześniej banki ogłosiły redukcje zatrudnienia, w sa mej Wielkiej Brytanii pracę stra ciło kilkadziesiąt tysięcy fi - nansistów. Tym samym kryzys fi nansowy rozprzestrzenił się do reszty gospodarki (kryzys gospo darczy). Ogromne zadłużenie oso-biste Amerykanów w połączeniu z ro - snącym bezrobociem powodują spadek konsumpcji. Również polskie banki w oba - wie o spadek cen nieruchomości zna cznie zmniejszyły akcję kredy - tową. Dobiegające złe informacje i przewidywania co do recesji po - głę biły spadek cen akcji na wszy - s tkich giełdach. Po spadku cen nieruchomości i kłopotach ban - ków inwestorzy zaczęli więcej in - we stować w surowce, co spo wo - dowało duży wzrost ich cen w la - tach Prognozy spadku wzrostu PKB DokoÒczenie na stronie 15 Czwarta Władza jako Piąta Kolumna polskiej demokracji Wojciech Błasiak Ważną rolę opiniotwórczą mają również tygodniki, wśród których największą poczytność ma Po- lityka, a za nią katolicki Gość Niedzielny, Newsweek Polska i Wprost. Tyle, że do tek stów ka to lickiego Gościa Niedziel ne - go, nie wspominając o Na szym Dzienniku, media elektro niczne nigdy się nie odwołują, a dzien - nikarze tych gazet nie są zapra - szani do audycji telewizyj nych i radiowych, w przeciwień stwie do pozostałych wymienio nych dzien ników i tygodników. Nie bez znaczenia jest wydaje się rów nież fakt znaczącego udziału w pol skiej antydemokratycznej medio kracji niemieckiego kapi - tału medialnego skoncentrowa - nego głównie w dziennikach regionalnych. TOP PRODUCER Ta samodzielna rola polityczna silnie oligarchicznej sieci mediów masowych oraz polityczne pod - porządkowanie mediów publicz - nych umożliwia co najmniej zna - czące dla polskiego życia polity - cznego manipulowanie opinią publiczną. Dlatego właśnie w warunkach ułomnej i silnie fa sa - dowej demokracji polskiej mamy do czynienia z medio kracją, jako władzą polityczną mediów. Ta mediokracja dodat ko wo wzmac - nia fasadowość naszej demokra - cji, gdyż główne węzły sieci me - dio kratycznej na czele koncernem medialnym Agora, są poza wszel ką demo kra tyczną kontrolą społeczna i po lityczną, tworząc znacząco andydemokratyczną praktykę polityczną. Zjawisko silnej antydemokraty - cznej mediokracji w postaci władzy politycznej koncernów DokoÒczenie na stronie 18 JAN CZAN Broker (905) godz. $49,900 - Dochodowy Business - 10 lat od za oøenia $119,900 -B.dobrze wyposaøona Pizzeria- dobry dochûd $179,900 - Luksusowe condo, nowoczesny budynek. $187,000 -Condo, 2 parkingi, balkon, nowy budynek. $339,000 -PiÍkny i Nowy 1880 sq.ft. executive townhouse $369,000 Samodzielny europejski dom-bardzo zadbany $559,000 - Dom po rozbudowie i completnej renowacji - jak nowy - Dom Marzenie!!! Szybka Telefoniczna darmowa wycena domûw! Wycena poprzez

2 Strona 2 Kazimierz Z. PoznaÒski University of Washington Podwójna moralność Moralność dla Europy Wscho d - niej jest prosta jak ktoś chce coś wziąć to musisz dać. Dlacze go musisz, ano dlatego, że takie są wy mogi rynku. Jeden daje a drugi bierze jeden i drugi bez ogra - niczeń. Jedyny rynek to jest taki gdzie nie ma ograniczeń żadnego rodzaju. Nie ma żadnej alternaty - wy, wszystko inne to państwo, a państwo to tylko zło. Ta moralność bierze się z Ang - lii, gdzie powstała nowoczesna ekonomia liberalna. Na począt - ku, liberalni ekonomiści z Anglii pisali, że moralność jest ważniej - sza od rynku. Potem, że rynek może działać tylko na bazie moralności. Skończylo się zaś na tym, że ci liberałowie uznali, że rynek kategorycznie - nie potrze - buje moralności, Kiedy zaczęły się reformy postsocjalistyczne w Polsce, oraz w reszcie Europy Wschodniej, ten AUTO WORK LTD. Complete Auto Repair Used & New Tire Service Tune - Ups Shocks Tire Services Brakes Mufflers Car Detailing Elektrical Front End Work 2524 Cawthra Rd.,. Mississauga, Ont. L5A 2X3 Gdy samochûd twûj nie rusza dzwoò natychmiast do Migusa. FachowoúÊ i uczciwoúê 47 LATA OBS UGI POLONII 24 godzinna obs³uga oraz dostawa oleju opa³owego (416) Six Point Road Toronto, ON M8Z 2X3 DIXI RD. libera lizm szybko znalazł sobie drogę do tych krajów, przy czym naczelną ideą która dotarła była teza, że po to żeby stworzyć rynek w miejsce państwa konieczne jest, żeby każdy miał prawo do naby - cia własności majątku pań - stwa. No bo tam gdzie nie ma wła - snoś ci państwa, a własność jest prywatna, własność jest jak gło - siła ta teza przedmiotem wolne - go obrotu, czy to przez tzw. połą - czenia, czy transakcje giełdo we etc, dzięki czemu kapitał ban - ków czy fabryk trafia w naj lep - sze ręce, takie które mogą uzy s - kać najwyższe zyski z tego kapi - tału dla dobra wszystkich. Kiedy ta opinia liberalnych ekonomistów zaczęła docierać do tych krajów, najprężniejsze oka - zało się środowisko z Anglii, oraz z pokrewnych Stanów Zjedno - czo nych, drugiej chyba nawet ważniejszej twierdzy liberaliz - mu, stąd też pojawili się emigra - cyj ni ekonomiści liberalni którzy zjechali się do Europy Wscho - dniej. Opinie z Anglii okazały się szcze gólnie wpływowe, gdyż JOLANTA KRYSTKOWICZ Adwokat, Notariusz L.L.B, LLM By y SÍdzia w Polsce 2347 Kennedy Rd. Unit 402, Scarborough, Ont. M1T 3T8 pû nocno-wschodni rûg ulic Kennedy Rd. i Sheppard Ave. Tel.: Fax: SEDLESCOMB DR. DUNDAS Jarrow ZENON MIGUS Bus. (905) Cell. (416) POMNIKI Pomniki z granitu P yty z brπzu Gwarantowana wysoka jakoúê us ugi Duøy wybûr kolorûw i wzorcûw PrzystÍpne ceny (416) SIX POINT ROAD HWY 427 Anglia właśnie znajdowała się w trakcie prywatyzacji swojego sektora państwowego, który oczywiście nie był tak rozległy jak ten w kompletnie zdominowa - nej przez państwo socjalistycznej Europie Wschodniej; chodziło bowiem o jakieś male parę pro - cent całego kapitału Anglii. Jak ktoś zaakceptował ideę, żeby Europa Wschodnia między innymi śladem Anglii /gdyż pry - wa tyzacja szła też w innych kra - jach zachodnich, oraz już od pa - ru lat -- w Ameryce Łacińskiej, po zwoliła na swobodny wykup majątku państwa; to wyglądało na to, że wybrał drogę postępu, jakąś świetlaną drogę do wielkiego sukcesu więcej cudu. To co mówiono politykom z Europy Wschodniej nie było jednak powtórzeniem tego co robiła Anglia, gdyż na użytek Europy Wschodniej teza o wol - ności zakupu dotyczyła wszyst - kich, nie tylko obywateli ale też cudzoziemców, podczas gdy w Anglii ograniczony majątek pań - stwa został udostępniony prawie wyłącznie obywatelom Anglii. Dla Europy Wschodniej dob - ra rada była nie tylko, że cudzo - ziemcy powinni mieć taki dostęp jak obywatele, ale że nie muszą te kraje czekać na rozwój giełdy żeby zapewnić realną wycenę ma - jątku, podczas gdy w Anglii więk szość majątku państwa roze - szła się przez giełdę, należy do - dać jedną z najlepiej rozwiniętych na całym świecie. Choć Anglia wyłączyła cudzo - ziem ców z prywatyzacji nie wy - łączyła ich z operacji kapitalo - wych w swoim sektorze prywat - nym, głosząc zasadę, że rząd państwo nie powinno się mie - szać w rynek kapitałowy, więc wszystko jest na sprzedaż oraz do zakupu, tak że kto więcej da, zapłaci, ten staje się właścicielem - nic innego się nie liczy. Wyglądało na to, że z tej linii zalecanej innym krajom, w tym dla Europy Wschodniej, Anglia się nie wyłamie, tyle że stało się inaczej, bo jak w 2008 wybuchł kryzys finansowy na świecie, to rząd Anglii zaczął gwałtownie zmieniać swoje poglądy na różne ważne ekonomiczne kwestie, w tym na rolę obcego kapitału w jej gospodarce. Przełomowa była niedawna interwencja rządu w sprawie wrogiego przejęcia ważnej firmy spożywczej Cadbury przez Amerykańskiego giganta pod nazwą Kraft. Kraft złożył ru tynową ofertę na zakup więk - szości akcji Cadbury nie spo - dziewając się burzy, tyle że Dixie VISTULA TRAVEL Promocyjne ceny BiletÛw do Polski Income - Tax Wakacje na s onecznym po udniu - ìlast minuteî Ubezpieczenia turystyczne - juø od $1.10 VISTULA TRAVEL Dundas St. E. zerwała się burza protestów w Anglii, włącznie z jej administra - cją. Cadbury produkuje głównie czekoladę oraz oranżadę, więc to nie jest jakiś strategiczny prze - mysł, jak powiedzmy zbrojeniów - ka produkująca czołgi oraz lo t - nis kowce, więc niby o co mogło pójść, żeby rząd się zabrał do interwencji, ano poszło o to, że rząd nie zgodzi się na wykup, jeśli on ma charakter czysto spekula - cyjny. Rząd, ustami premiera, wyraził opinię, że nie dopuści do tego, żeby firma tej skali główny pra - codawca w mieście Birmingham, 1-15/12/ 2009 N o 23 (988) stała się przedmiotem machinacji finansowych, żeby ktoś ją kupił dla szybkiego zysku po czym zostawił na lodzie, pewnie po jakiś ogromnych redukcjach zatrudnienia w kraju, w którym bezrobocie jest wysokie. Szkoda, że dając przed wielu laty radę Europie Wschodniej, żeby sprzedawać jak leci komu się nawinie czy obcemu czy nie rząd powinien zadbać o to, żeby sprze daż prywatnego czy publi - cznego majątku była poddana rzetelnej analizie, czy inwesto - rowi chodzi o to, żeby zadbać o nabywany majątek czy żeby sobie pospekulować. REALTY LTD., BROKERAGE %MLS 2273 Dundas St. West Toronto, On. M6R 1X6 Fax: Firma Bodome Flooring Canada poszukuje osób do układania podłóg - laminatu i engineering marki Bodome. Proszę wysyłać resume na adres: 71 Portland St. Etobicoke, Ontario M8Y 1A6. lub wysłać em : + Sales representative od 1988 r. Zofia Lachowicz Lexus Do wygrania Cell: Zapewniam fachowπ i rzetelnπ us ugí popartπ wieloletnim oúwiadczeniem., finansowanie, bonus! Pe ne badanie oczu EWA G ADECKA 3115 Dundas St. West, Mississauga, (Starsky 2) Tel.: Wysy ka paczek i pieniídzy Tel.: Dundas St. E. Unit 5A Mississauga

3 N o 23 (989) 1-15/12/2009 Strona 3

4 Strona /12/ 2009 N o 23 (989) Western Michigan University Obserwacje z USA Andrzej Targowski III RP po 20 latach Co roku odwiedzam Polskę (tym razem w październiku) i po - dziwiam jej rozwój. Pełno skle - pów z pełnymi pułkami. Ulice zat kane świetnymi samochodami. Ludzie dobrze ubrani a kobiety wręcz atrakcyjnie. Nowe domy błysz czą nowoczesnymi materia - łami i ambitną architekturą plom bową. Oczywiście, że z kompletnie zniszczonej Stolicy i odbudowanej w sowieckim stylu nie da zrobić się Paryża, czy Brasilii. Łazienki w domach rodaków imponują armaturą i wy - kończeniem. Na powrót, War - szawa wreszcie wygląda jak nor - malne, kapitalistyczne miasto europejskie. Kiedy mówię to Ro - da kom, słuchają z niedowie - rzaniem, ale i z zadowoleniem? Skąd owa nieufność u Roda - ków w Polsce? Otóż nastrój ten wytwarzają polskie media, które promują wizerunek Polski im gorzej tym lepiej dla oglądal - ności. Audycje na temat publicy - sty ki politycznej polegają na kon - fliktowaniu uczestników dyskusji. Z zaproszonego polityka do stu - dia robi się idiotę, bez żadnego szacunku dla jego/jej odpowiedzi, wieku i zajmowanego stanowi - ska. Jeśli zaproszony polityk za - cz yna coś mówić do rzeczy to mo mentalnie wybija się go z pan - tałyku. Właściwie zadający py - tanie, zwykle szalenie długie i męt ne, dziennikarz zwykle sam udziela sobie odpowiedzi. Podczas mojego odczytu na Uniwersytecie Warszawskim, gdy pokazałem slajd na temat kon - kretnych jadowitych audycji tele - wi zyjnych (tych widzianych w Ameryce) to momentalnie otrzy - małem oklaski aprobujące moje spostrzeżenie. Tego typu postawa mediów prowadzi do moralnej destrukcji polskiego społeczeń - stwa. Nic dziwnego, gdy rozpo - czy na się rozmowę z Rodakiem w kraju to zaczyna się ona albo od krytykowania kogoś albo czegoś albo po prostu krytykowania roz - mów cy. Bowiem sednem sprawy jest krytyka, jako wartość sama w sobie. Wpajana w głowy Pola ków w każdej prawie audycji te le wi - zyjnej czy radiowej. Jak owa chiń ska tortura z kapiącą wodą z kranu. Weźmy dla przykładu dwa zna mienne fakty. Polska jest je - dy nym krajem w całej Europie, który w czasie obecnego świato - wego kryzysu gospodarczego wykazał w 2008/9 r. pozytywny wzrost gospodarki (1 % a za III kwartał 2009 r. nawet 1,7%). Jed - nakże opozycja nieustannie kry - tykuje rząd za jego rzekomy brak strategii gospodarczej. Media tak - że nie szczędzą krytyki w tym zakresie. Ludzie równie są nieza - dowoleni, podczas gdy ich rząd najlepiej rządzi w tym za kre sie w Europie. Bowiem gdy sły szą ustawiczną krytykę w me diach to ona i im udziela się tak że. Drugim przykładem jest nomi - no wa nie polskiego euro-posła Janusza Lewandowskiego na Ko - misarza (czyli ministra ) d/s Budżetu w Rządzie Bruksel s - kim. Opozycja a za nią media od razu oceniły, że Komisarz d/s Budżetu to jedno z najmniej zna - czących stanowisk w Bruk seli. Kto jednak zetknął się z gospo - darką i państwem na po ważnie ten wie, że kto kieruje bu dżetem ten kieruje pieniędzmi i jako taki jest drugą najważniejszą osobą po José Manuel Barroso, Przewodni - czącym Komisji Euro pejskiej. Zresztą sam Barroso nie wybrał - by nikogo słabego na to bardzo wa żne stanowisko, bo wiem nie chciał by mieć kłopo tów. Padały opinie, że np. Komisarz d/s Przemysłu jest stanowiskiem ważniejszym. W gospodarce pla - nowej, tak, ale nie w kapitali - stycznej. Ciekawe, że nikt w me - diach nie skontrował opinii opo - zycji, która akurat jest najsłabsza w sprawach gospodar czych, bo - wiem inne dwie sprawy ma w swej nazwie. Czyżby igno rancja mediów była aż tak głę boka? Zdaniem mojego przyjaciela red. Andrzeja Bobera, kierownika Katedry Dziennikarstwa Uniwer - sy tetu Warszawskiego, sytuacja w mediach nie zmieni się w najbliż szym czasie. Czyli media będą wpy chały Polaków w dalszy ne ga tywizm i nijakość. A tak by się chciało cieszyć z tego, co osią gnię to w ostatnich 20 latach. Widocznie Polak może się tylko martwić? A disease that communications can cure Colon Cancer is the number two killer of all cancers and it can affect anyone. But with early detection the survival rate is estimated at 90%. And it all starts with a simple self-administered test that you do in the privacy of your own home. Talk with your doctor and get the test. Not knowing is not the answer. Pamela Wallin, Senator Diagnosed with colon cancer in 2001 Colon Cancer Canada We re behind your behind Maria Budziakowska W niniejszym artykule będę kontynuowała tematykę filmu polskiego. Piotr Skrzypczak. Filmowe pa - noramy społeczeństwa polskiego XIX wieku. Toruń: Wydawni - ctwo Adam Marszalek, Str. Kolorowe fotografie. W polskiej kinematografii, w ostatnich latach wzrosło zaintere - so wanie klasyką literacką. Lata 60-te i 70-te, to okres bogaty w ekra nizacje utworów, których arty styczny poziom spowodował utworzenie określenia polska szkoła adaptacji i literacki histo ryzm. Popioły, Brze zi - na, Wesele i Ziemia Obieca - na Wajdy są przykładami twór - czej symbiozy polskiego kina i literatury. We wstępie do książki autor omówił podobieństwa i różnice po między powieścią i filmem fa - bu larnym. Pisze on: Obraz lite - ra cki i obraz filmowy posiadają wiele miejsc wspólnych, a ich porównanie musi się dokonywać z pełną świadomości odmienności ich struktur. Film jest sztuką wchła niającą i przetwarzającą obrazy spoza samego siebie, zaś adaptacja pojmowana ogólnie, za równo w kontekście przekładu literatury jak i poza nim pod sta - wową techniką twórczą kina. Można, więc podobieństwa i róż - ni ce pomiędzy powieścią i fil - mem opisać przez podstawowy podział na to, co należy do opo - wiadania, nie jest związane z jed - nym systemem semiologicz nym i może być wprost prze nie sione na ekran i to, co należy do wy po wia - dania, które łączy się z okreś lo - nym systemem semiotycz nym i wymaga adaptacji właści wej. Przedmiotem adaptacji fil mo wej jest, więc aparat ekspre sji, dzięki któremu opowiadanie może zos - tać przedstawione. Re ży ser może indywidualnie potrak tować ele - menty transferowane dokonując ich reorganizacji, odejmując lub dodając nowe, ale nawet, jeżeli For more information or to donate visit coloncancercanada.ca Informacje o najnowszych książkach wydanych w Polsce będzie wierny powieści, pow - sta ną i tak zasa dni cze różnice wy - nikające z proce dur adaptacji. Książka zawiera trzy rozdziały, z których każdy poświecony jest innemu filmowi. I tak pierwszy roz dział poświecony został Lal- ce w reżyserii Wojciecha Hasa (Materiał powieści i model adap - tacji, Sztuka myślenia obra zami twórczości Hasa przed Lal ką, Realizacja i kształt artysty czny filmowej Lalki ). W drugim rozdziale autor zajął się omówieniem Ziemi Obieca - nej w reżyserii Andrzeja Wajdy (Materiał powieści i model adap - tacji, Motyw błędnego koła w twórczości Andrzeja Wajdy przed Ziemią Obiecaną, Bohaterowie powieści i ich filmowe wizerunki, Realizacja i kształt artystyczny filmowej Ziemi obiecanej ) i wreszcie rozdział trzeci Noce i dnie w reżyserii Jerzego Antcza - ka (Materiał powieści i model adaptacji, Od telewizyjnej lektury dramatu do filmowej epiki twór czość Jerzego Antczaka przed Nocami i dniami, Boha - terowie powieści i ich filmowe wizerunki, Realizacja i kształt artystyczny filmowych Nocy i dni. Jerzy Stefan Stawiński. Scena - riusze filmowe. Wybór i opraco - wanie Barbara Giza. Warszawa: Wydawnictwo TRIO, Książka stanowi zbiór scena - riuszy filmowych Jerzego Stefana Stawińskiego, który jest współ - twórcą polskiej szkoły filmowej, najlepszym polskim scenarzystą, autorem scenariuszy takich fil - mów, jak: Kanał, Eroika, Za mach, Zezowate Szczę - ście, Rozwodów nie będzie, Akcja pod Arsenałem, Bilet Powrotny, Urodziny Młodego Warszawiaka, Pułkownik Kwiat kowski i wiele innych. Barbara Giza we wstępie pisze: Pomysł niniejszego zbioru po - jawił się właściwie podczas roz - mów z Jerzym Stefanem Stawiń - skim, prowadzonych na użytek książki Do Filmu Trafiłem Przy - padkiem. Scenariusze, które pi - sał równolegle z utworami li te - rackimi, stanowią istotny, we dług wielu najistotniejszy, roz dział w jego twórczości. Ich ze branie w jeden tom wydaje się, zatem przedsięwzięciem frapują cym. I tak w tomie znalazły się sce - nariusze do filmów: Za mach, Dezerter, Rozwodów nie bę - dzie, Akcja pod Arse nałem, Kto wierzy w bociany, Czer- wo na kurtyna, Pułkownik Kwiat kowski, Jutro idziemy do kina, Przed powstaniem. Książ ka zawiera bibliografie Je - rzego Stefana Stawińskiego oraz jego filmografię. Wyboru scenariuszy dokonała Barbara Giza, która jest autorką książek Między literaturą a filmem, O scenariuszach filmo - wych Tadeusza Konwickiego, Do filmu trafiłem przypadkiem, Z Jerzym Stefanem Stawińskim rozmawiała Barbara Giza. Kazimierz Kutz. Z mojego młyna. Felietony filmowe. Wy - bór, opracowanie i posłowie Jan F. Lewandowski. Kraków: Wy - dawnictwo Znak, str. Autor felietonów branżo - wych, jak je nazywa, nie przy - puszczał, że staną się książką. Są to felietony pisane do prasy fil - mowej w latach Byłem w środku warzelni pols - kiego kina od wczesnych lat pięć - dziesiątych, nie stałem z boku spraw, jako obywatel i artysta. Autor pisze w październiku 2008 roku: Moje przesolone smako - łyki nie są dla wszystkich. Zbyt wiele w nich niedomówień, zwłaszcza dotyczących osób i zdar zeń. Istnieje jednak granica taktu nie do przekroczenia i okru - cieństwo ulotnej pamięci. Poza tym wyparowało osocze naszego uroczego Peerelu i dla wielu czy - telników będą to już księżycowe opowieści. Nic na to nie pora - dzę. Zachęcam Państwa do prze - czytania tych felietonów. Jerzy Antczak. Noce i dnie mo - je go życia. Axis Mundim Wydanie I. Książka Noce i dnie mojego życia stanowią wspomnienia spisane przez reżysera filmowego Jerzego Antczaka. Jego życie - to historia polskiego filmu i Teatru Telewizji. Stanowi także malow - niczą opowieść o swoim życiu i ukazuje nam kulisy powstawania filmu Noce i dnie, który był nominowany do nagrody Oscara. Po znajemy fakty, anegdoty ze świata filmu, teatru i telewizji, a także świata Hollywoodu. Pole - cam Państwu te książkę, czyta się szybko i trudno od niej oderwać się. Łukasz Maciejewski. Przygoda myśli. Rozmowy obok filmu. War szawa: Wydawnictwo TRIO, Autor, Łukasz Maciejewski uro dził się w 1976 roku w Tar - nowie. Jest absolwentem filmo - zna wstwa w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, krytykiem fil mo - wym, autorem szkiców krytyczno -literackich, esejów, reportaży i felietonów. Przeprowadza także wy wiady z ludźmi kultury. Publi - kuje w Filmie, Tygodniku Powszechnym, Krakowie, Kwartalniku Filmowym i wielu innych. Książka Przygoda myśli to zbiór rozmów, jakie Łukasz Maciejewski przeprowadził z wybitnymi postaciami polskiego filmu i teatru (i tak np. Janusz Morgenstern, Andrzej Barański, Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Dorota Kędzierzawska, Krzysztof Majchrzak, Olgierd Łukaszewicz, Katarzyna Figura, Zygmunt Konieczny, Jan Józef Szczepański, Stanisław Lem i wielu innych). Są to aktorzy, reżyserzy, pisarze. Dla jednych jest to styl życia, dla innych sposób na życie. Łączy ich pasja.

5 N o 23 (989) 1-15/12/2009 Strona 5 Żeby był zapis Barbara Sharratt Zawiadamiamy przed imprezą, opisujemy po imprezie. W tym wy padku po wielkim koncercie listopadowym na którym wystąpił genialny młody pianista z Calga - ry, Jan Lisiecki. Nazwisko warto zapamiętać, bo Polonia ma z cze - go być dumna. Takie talenty ro - dzą sie raz na miliony. Maestro Jaśkie wicz stwierdził, że w kon - cercie e-moll Chopina nie było ani jednego błędu, co jest feno - menem. Pamiętam, jak Halina Czerny- Ste fańska, laureatka drugiej na - grody Konkursu Chopinowskiego w Warszawie powiedziała po finałowym występie, że naliczyła 32 błędy w swoim wykonaniu. Zdumiewa mnie, że mogła liczyc błędy grając. Jury wyrażnie jej większość tych błędów wyba - czyło. Poza koncertem e-moll, gwoź - dziem programu były jeszcze inne atrakcje. Flecistka Laura Cham - bers zagrała wariacje Cho pina, z Rossi niego i też grała pię k nie. Orkiestra Toronto Sinfo nietta wykonała Poloneza A-dur Cho - pina, uwerturę Moniuszki Baj kaopowieść zimowa, Syl fidy czy li muzykę Chopina prze trans - por to waną na orkiestrę; nokturn, dwa mazurki i walc bry lan towy dla Marii Wodzińskiej później za - de dykowany uczennicy Chopina Laurze Horsford. Kon cert zakoń - czył brawurowo wy kona ny wspa - nia ły mazur ze Stra sznego Dwo - ru. Tym razem dla urozmaicenia koncertu i dla większego zrozu - mie nia poszczególnych utworów dokonaliśmy (pluralis majestatis) wyboru kawałków listów Chopi na i Moniuszki, które bardzo ła dnie zaprezentował aktor i reży ser, Rafał Sokołowski. Stronę literac - ką koncertu i referat o Cho pi nie przygotowała dr Barbara Sharratt. Tu usprawiedliwiam się za py - chę w pełnym przekonaniu, że jeżeli się nie pochwalę, to nikt mnie na pewno nie pochwali, bo po co? Zapisu nie będzie. Kiedyś, dawno temu tłumaczy - łam historię Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Jakież było moje zdumienie, kiedy po czterech ka - dencjach, w których przewodni - czyłam komisji Kultury i robiłam wiele imprez, okazało się, że mnie w ogóle tam nie bylo. Jeśli za - pomnieli po dwóch latach, to kto będzie pamiętał po dwudzie stu? Niby nic, a boli. Ostatnio na uroczystości po - święconej pamięci ś.p. Hanki Mar kiewicz zmarłej kilka miesię - cy temu, dowiedziałam się, że nig dy nie uczyłam polskiego na Uniwersytecie Torontońskim, a po lonistykę zbudowała pani Mar - kie wicz, którą ja sama wdrażałam w uczenie polskiego, dając jej mat e riały z fonetyki i gramatyki pol skiej. O ś.p Danucie Bieńkow - skiej ani słowem nie wspomnia no, a przecież to ona założyła i roz - winęła polonistykę na UofT. Byłam jej asystentką w latach i uczyłam polskiego przez trzy lata w School of Con - tinu ing Studies na Uniwersytecie Torontońskim w programie wie - czorowym dla dorosłych. O tym wszystkim prelegentka zapomnia - ła. Zapomniała? Nie, sfałszowała historię, bo tak jej pasowało. Nikt nie protestował, bo po co się ko - leżance narażać, a mnie po prostu zamurowało. Może należało wstać i powie - dzieć: Dosyć tych przekłamań, bo przecież można było chwalić zmarłą i oddać jej sprawiedli - wość - miała zasługi - bez fałszo - wania faktów. No, ale prelegentka wy znaje zasadę relatywizmu: to co wczoraj było czarne może dziś być białe. Istotnie, to nam wpajano w PRL u: Rokossowski mógł być Polakiem z Woli i urodzonym Ro - sjaninem, Gomułka prosto z wię - zienia (niby kryminalista, choć był więźniem politycznym) pos - zedł do Belwederu. Żyjemy w cza sach, w których wszystko być może. Mój ulubiony pisarz rosyjski (nie radziecki!) Michał Bułcha - kow powiedzial: Fakt to najbar - dziej uparta rzecz na świecie, udo wadniając, że Chrystus na - prawdę istniał. Istniał, bo Go umę czono w cza - sach panowania cesarza Tyberiu - sza, kiedy rządcą Judei był Pon - cjusz Pilat. Fakt historyczny, który fałszerze historii, a tych w Związku Radzieckim nie brako - wało, próbowali zataić, podwa - żyć, zafałszować. Za taką brudną robotę ucięto gło wę krytykowi literackiemu Berliozowi - i dla sprawiedli wo - ści, ucięła mu ją kierowca tram - waju, młoda aktywistka par tyjna. A przepowiedział Berlio zowi tę niesławną śmierć sam diabeł, który przybył do Moskwy, żeby udowodnić istnienie Jezusa; jakby nie było, diabeł był świad kiem sądu i kaźni, więc dał prawdziwe świadectwo. Teraz głowy się nie ucina prze - ciwnikom politycznym za wiarę (ma sakra poturczeńców w Sre - b rnicy a metaforycznie - tym, którzy nas przerastają o głowę (jak powiedział mądry pisarz Lec). Wymazać zapis, znaczy: człowieka nie było. Tak jak w Czło wieku z marmuru na prze - słu chaniu przez U.B, kiedy boha - ter filmu pyta o swego kolegę, którego przesłuchiwano przed nim, a sekretarka odpowiada: Nikogo takiego nie bylo. A więc jeszcze raz powtarzam: Koncert odbył się 15 listopada w Teatrze Isabel Bader na U of T. Dyrygował maestro Jaśkiewicz, prze mawiał konsul R.P. w To - ronto p. Cie sielczuk, grali: Jan Lisie cki, Laura Cham bers, orkie st ra Toronto Sinfonietta. O Chopinie i Moniusz ce -am basa do - rach mu zyki pol s kiej mówiła Bar bara Sha - rratt. Listy Chopina inter pre tował Rafal Sokołowski. To są fak ty i nale ży je za - pisać, bo za kil ka mie sięcy może się oka zać, że kon certu nie było i nas nie było. Sytuacja z Kaf ki lub z Mroż ka, jak kto woli.

6 N o 23 (989) 1-15/12/2009 Jerzy Przystawa Uniwersytet Wroc awski Nieustające sądzenie generałów Mija równo 20 lat od czasu, gdy z okazji kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przeprowadza się w mediach ry - tu alne sądzenie generałów. Do - cie kliwi i nieustępliwi dziennika - rze przypominają sobie, że żyje jeszcze gen. Jaruzelski, że żyje gen. Kiszczak, że żyją też i inni równie długowieczni byli właści - ciele PRL i że trzeba by ich osą - dzić za całokształt ich działal - ności, a osobliwie - bo to prze - cież właśnie rocznica za wpro - wadzenie stanu wojennego. Jakoś tak się dobrze składa, ze akurat Instytut Pamięci Narodowej wy - śle dził, dzięki upartym i trudnym badaniom historyków i śledczych to, co w Polsce od zawsze wie - działo każde dziecko, że generał Jaruzelski działał we współpracy z Moskwą i że w ramach tej so - jusz niczej współpracy domagał się pomocy Kremla w kłopotach. Jest to doprawdy rewelacja nie - sły chana i gdyby nie dokumenty, do jakich po 20 latach dokopali się wreszcie nasi historycy i dokumentaliści, nigdy byśmy na to nie wpadli i zamiast słów potę - pienia dla zdrajców Ojczyzny bu - do walibyśmy im pomniki za chlu - bne zastosowanie zasady mniej - szego zła. Naturalnie, nie tylko dzienni - karze biorą udział w tym przed - sta wieniu. Ochotniczo i amator - sko to samo robią różne organi - zacje społeczno-polityczne, które korzystają z okazji, żeby przy - pom nieć komu się da o ich patrio - tyźmie i zaangażowaniu obywa - tel skim, bo bez tego, obserwując ich działalność, moglibyśmy w nie zwątpić. Co jednak ważniej - sze, w tej grze pozorów biorą udział również władze pań s two - we, a mianowicie prokuratury i sądy, które rocznicowo odgrze - wają nigdy niczym nie kończące się procesy o zbrodnie komuni - sty czne, o zbrodnię zdrady stanu, o zabitych i prześladowanych. Okazuje się jednak, że wobec po - deszłego wieku i chorób, tra pią - cych nawet najbardziej czer - stwych generałów, posiedzenia są dów odbywać się nie mogą, bo sprawiedliwość wprawdzie musi być surowa, ale nie przesadnie i sądzić trzeba humanitarnie, tak jak to wypada humanistom w Unii Europejskiej. Zamiast więc za barierką w sądzie, albo zza krat więziennych, generałowie, ze zbolałymi minami odpowiadają na pytania nieustępliwych dzien - ni karzy, siedząc w miękkich fote - lach, a swoich prześladowców częstują kawą i herbatką. Dlaczego ten obrzydliwy teatr fałszu, obłudy i hipokryzji trwa już 20 lat i jak długo jeszcze będzie i musi trwać? Odpowiedź jest prosta: tak długo, jak długo Polską rządzić będą ludzie, którzy z tymi gene - rałami wódkę pili, śledzikiem zakąszali i zawierali z nimi dżen - telmeńskie umowy.` Bo wpraw - dzie między takimi dżentelme - nami na dotrzymywanie umów i zobowiązań nawet przy sutej zakąsce liczyć nie ma co, ale te dżentelmeńskie porozumienia i pacta sunt servanda zawierane były przy dobrotliwej asyście innych wielkich tego świata, gdybyśmy nawet mieli pominąć osoby duchowne, które to wszy - stko święconą wodą pobłogo - sławiły. Umowy te zawierane były za zgodą wszystkich układających się stron i ich sponsorów, ale bez udziału polskiego i solidarnościo - wego pospólstwa, któremu ten cu downy mariaż mógł się wcale nie podobać. Podczas uroczystego kazania w sierpniu 1989 dow - cipny wrocławski prałat powie - dział do zgromadzonych: Soli - dar ność była nieślubnym dziec - kiem Partii, oddanym Kościołowi na wychowanie, a które teraz przechodzi do historii. Trafność tego spostrzeżenia była uderza - jąca, aczkolwiek to nieślubne dziecko nie bardzo chciało się z przechodzeniem do historii po go - dzić i wierzgało, jak tylko mogło, utrudniając nieślubnej matce i świątobliwemu patronowi złago - dze nie tej bolesnej operacji. Prz y - pominają się np. czasy abdykacji króla Jana Kazimierza: wszystko było uzgodnione, jurgielt wypła - cony nawet z nadmiarem, korony już dopasowane, a tu nagle zwa - liła się na sejm elekcyjny szla - checka hołota i wszystkie te do - bre zamiary diabli wzięli! Natu - ralnie, to było inne pospólstwo, to byli wolni obywatele wolnej i dumnej Rzeczypospolitej, którzy przed królem klękali nie jak ruscy poddani przed samowładnym carem, ale jak prawdziwi obywa - tele przed Majestatem Rzeczypo - spolitej, całując ręce tego, który był tylko Primus inter Pares pierwszy między równymi! Ale czy można było mieć pewność, że w roku 1989 ten Polski Duch Wol ności, już głowy nie podnie - sie, nie zaprotestuje gwałtownie, nie ruszy pospolitym ruszeniem, aby sponiewierać i podeptać se - kretne i uroczyste umowy? Nie zabiły przecież tego ducha długie pokolenia niewoli, nie zabiły przegrane powstania, nie zabiły wojny, przetrwał nawet pół wieku komunizmu, przetrwał zapewne uciążliwości i techniki stanu wo - Strona 6 jennego? Czy można mieć pew - ność, że nie kołacze się gdzieś tam po Polsce, w zakamarkach ciemnych polskich serc? To aby uśpić i zdezorientować tego polskiego ducha urządza się te nieustanne jasełka, te patrio - tyczne jakoby łzy nad rozlanym mlekiem, te rocznicowe gusła, które mają zrobić na tym duchu wrażenie, że dżentelmeni nie zapomnieli o rozliczeniach, że są stróżami prawa i sprawiedliwości, że o nic innego im nie chodzi, jak tylko o to, żeby winnych komuni - stycznej przeszłości pociągnąć do odpowiedzialności. ` Kilka dni temu mieliśmy okazję czytać wywiad z jednym z Gene - rałów, który nam opowiada, jak to bez przerwy widzi w telewizji twarze swoich agentów. Tak, tak, pooddawał im ich teczki, skoro go o to prosili, bo ludzki był z nie go pan i czemu miał nie oddać, skoro oni wierzyli, że jak im odda, to na tym koniec i już tylko po zostanie do końca życia bez - piecz ne pożywanie tego, co im się nigdy nie należało! Ale, jak wi - dzimy dowodnie, nie do końca im oddał, skoro jest tak pewny swe - go i wierzy, że włos mu z głowy nie spadnie. I musi być pewny, bo gdyby nie był, to co stało na przeszkodzie, żeby sobie pojechał gdzieś w ciepłe kraje, gdzie w piecach nie potrzeba palić, a pieczone gołąbki same wpadają do gąbki? Czyżby mu ktoś zabrał paszport, albo samochód, albo pieniądze? Czemuż to tak się godzi, żeby katowali go dzienni - karze i rożni inni dociekliwi pismacy? Te gusła ochronne i jasełka maskujące nie skończą się dopóki nie zbudzi się uśpiony Duch Polski i nie ruszy pospolitym ruszeniem, aby przerwać tę niesmaczną farsę upozorowaną na dramat i tragedię narodową. Zmienić ordynację, rozwiązać Sejm! Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto i Stowarzyszenie Polskich Koło 20 organizują WIGILIĘ DLA SAMOTNYCH we czwartek 24 grudnia 2009 o godz. 18:00 w budynku SPK przy 206 Beverley St. w Toronto - Wpłaty $30 od osoby w gotówce, w nieprzekraczalnym terminie do 19 grudnia, przyjmują: - Księgarnia Artus 191 Roncesvalles Ave. - Sklep Wiktoria s Roncesvalles Bakery 173 Roncesvalles Ave. Informacje:

7 1-15/12/2009 No 23(989) Strona 7 Wies aw S.Blaschke Stowarzyszenie inżynierów i Politechnika ålπska techników górnictwa (cz. IV) W ubiegłych miesiącach przy - bli żałem Czytelnikom Nowego Kuriera działania SITG w ubieg - łych latach. Stowarzyszenie Inży - nierów i Techników Górnictwa jest mi bardzo bliskie. Zaangażo - wałem się w jego pracę już od 1964 roku na różnych szczeblach: Koła Zakładowego, Oddziału i Zarządu Głównego. Od roku peł - nię funkcję Prezesa SITG. Nasza organizacja skupia obecnie ponad członków. Na łamach Nowego Kuriera a także krajowych periodyków pisałem, że od szeregu lat z nie - pokojem obserwuję politykę pań - stwa wobec górnictwa węgla ka - miennego. W moim odczuciu, a tak że setek członków SITG uwa - żamy, że polityka ta jest błę dna i mu si prowadzić do zagro żenia bezpieczeństwa paliwowo-ener - ge tycznego naszego kraju. Poza węglem kamiennym i bru natnym nie posiadamy liczących się złóż ropy naftowej, rodzimy gaz po - kry wa tylko część za po trze bo - wania wewnętrznego i musimy go w poważnych iloś ciach importo - wać, źródła odna wialnej energii nie są w stanie zaspokoić potrzeb energetycz nych, a o elektrow - niach atomo wych tylko się mówi zresztą nie posiadamy własnych złóż uranu. Pozostają nam w praktyce tylko źródła stałych kopalnych paliw. Zresztą, co trzeba dodać, prawie wszystkie kraje posiadające duże zasoby oraz duże wydobycie swe bezpie - czeństwo energetyczne opierają na węglu. Tylko w Pol sce kwe - stio nuje się rolę węgla. Dlaczego? tego nie potrafię zro zu mieć. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa wielokro - tnie występowało do Władz Pań - stwowych, Prezydentów RP, pre - zentowało swe stanowisko w publikacjach i w opiniach głoszo - nych poprzez środki masowego przekazu. Były one wyrazem tro - ski o stan górnictwa. Niestety nie znajdowały one szerszego od - dźwię ku u adresatów. Pod koniec listopada wystoso - wa liśmy pismo do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska. Uważamy, że zastana przez Rząd (po objęciu władzy) sytuacja wymaga zdecydowanych działań i decyzji. Aby stanowisko nasze było głosem środowiska zorgani - zo waliśmy XII Forum Dysku syj - ne połączone z XVIII Kongre sem Se niorów i XVIII Sejmikiem Mło dej Kadry Górniczej. Obrado - wało ono 5 listopada br. Konkluzją Forum były nastę - pujące stwierdzenia: sytuacja górnictwa węgla ka - mien nego uległa dramatycznemu pogorszeniu, dotyczy to nie tylko spadku wydobycia ale także co najważniejsze spadku bezpieczeń - stwa pracy i katastrof górniczych, zła sytuacja górnictwa spowo - do wana jest nieudaną restruktury - zacją branży, niespójną polityką cenową i podatkową, brakiem środków finansowych na inwe - stycje (zwane wg nomenklatury UE inwestycjami początkowymi) umożliwiające utrzymanie wydo - bycia i dostęp do zasobów, tragiczna sytuacja kadrowa spo wodowana przymusowym odejściem doświadczonej kadry zarówno inżynieryjno-technicznej jak i doświadczonych pracowni - ków z pionów górniczych i ener - gomaszynowych oraz likwidacja szkolnictwa zawodowego i tech - nicznego, stan chaosu prowadzący do zapaści tej gałęzi gospodarki trwa już od kilkunastu lat a wywołany jest naszym zdaniem działaniem za gra nicznych grup ekspertów i doradców z Banku Światowego dbających raczej o interesy ob - cych producentów węgla niż o dobro polskiego górnictwa, realizowana była bezsensowna polityka zmniejszenia eksportu polskiego węgla i zmniejszania zdolności wydobywczych posz - czególnych kopalń skutkiem cze - go musiały rosnąć koszty jed no - stkowe pozyskiwania węgla, gdyż wysokie koszty stałe roz kła dały się na coraz mniejszą ilość sprze - dawanego węgla. Powyższe wnioski zaakcepto - wane przez uczestników Forum przekazaliśmy we wspomnianym już liście do Premiera. Mając na ce lu uniknięcie w przyszłości (pewnie nieodległej) negatyw - nych skutków obecnej sytuacji w górnictwie węgla kamiennego Sto warzyszenie nasze przedstawi - ło niektóre propozycje działań. Uważamy je za najpilniejsze. Poniżej je wyliczę. Proponujemy utworzenie ośrodka eksperckiego, który będzie opra cowywał analizy i zalecenia dla Rządu poprzez monitorowanie aktualnej sytuacji kompleksu wę - glowo-energetycznego okre ślając przede wszystkim rolę węgla (ka - miennego i brunatnego) w zabez - pie czeniu długotrwałych potrzeb ener getycznych Polski i Unii Europejskiej. Zespół ten w pierwszej kolej - ności powinien: -przeprowadzić analizę aktual - nej i przyszłościowej bazy zaso - bów węgla wraz z symulacjami kosztów pozyskania węgla z poszczególnych udostępnionych i perspektywicznych złóż, -ocenić możliwości techniczne oraz potrzeby finansowe zabez - pie czenia dostępu do złóż węgla zgodnie z zapisami Rozporzą - dzenia Rady Unii Europejskiej, -zbadać możliwości oczysz - czenia węgla przed spalaniem (pierwszy etap technologii czys te - go węgla) w celu zmniejszenia emisji CO2 i poprawy sprawności procesów wytwarzania energii, -stworzyć program poprawy bezpieczeństwa w górnictwie zawierający m.in. takie zadania, jak: -ograniczenie eksploatacji pod - poziomowej do minimum na dro - dze zmian struktury kopalń, -opracowanie szczegółowych zasad prowadzenia eksploatacji w zagrożeniu metanowym, -opracowanie technologii i techniki mającej na celu powsze - chne odmetanowanie ścian zawa - łowych. -opracować i przedstawić kon - cepcje: *przedłużenia na lata zapisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie po - mocy państwa dla przemysłu gór - niczego z uwzględnieniem aktual - nego stanu górnictwa węglowego w Unii Europejskiej i zapew nie - nia bezpieczeństwa energetycz - nego Wspólnoty, *uzasadnienia realnych możli - wości polskiej energetyki w za - kresie dotrzymania pakietu klima - ty cznego co powinno być pod - stawą do koniecznych negocjacji unijnych, *zaliczenia energii pozyskiwa - nej z odmetanowania kopalń do źródeł odnawialnej energii (OZE), *nowelizacji koncesji na eks - plo atację węgla w powiązaniu z tworzeniem planów zagospodaro - wania przestrzennego. Zasygnalizowaliśmy także na - sze zastrzeżenia do procedowa - nego obecnie przez Sejm RP nowego Prawa Geologiczno-Gór - niczego. Ale o tym napiszę innym razem. List nasz zakończyliśmy w następujący sposób: Szanowny Panie Premierze Przedstawione powyżej wnio - ski i konkluzje szerokiej dyskusji przed i na Forum Górniczym są najpilniejszymi sprawami do załatwienia. Podobnie, jak w ubiegłych la - tach, prezentujemy nasze stano - wisko Władzom Państwowym. Mamy nadzieję, że głos nasz zo - stanie wysłuchany a przedstawione propozycje (po niezbędnej na - szym zdaniem dyskusji) znajdą od zwierciedlenie w polityce Pańskiego Rządu. W imieniu Stowarzyszenia list ten podpisali: Przewodniczący Rady Krajowej SITG mgr inż. Eugeniusz Ragus oraz Prezes SITG prof. Wiesław Blaschke. Jestem bardzo ciekaw jak Pre - mier zareaguje na to pismo i czy nasz wysiłek w przygotowanie merytoryczne i zorganizowanie Forum odniesie skutek. Poinfor - muję o tym Czytelników Nowego Kuriera. PS. 4 grudnia każdego roku w dniu Świętej Barbary górnicy orga nizują swe spotkania bran - żowe. Chciałbym tą drogą złożyć górnikom czytelnikom No wego Ku riera górnicze życze nia: Szczęść Boże. 3730Lakeshore Blvd. Brown s Line Etobicoke, Ontario M8W 1N6

8 Strona /12/ 2009 N o 23 (989) Postacie niepospolite Od Kaczego Dołu do Irkucka Zenowiusz Ponarski Po opublikowaniu odcinków o Bolesławie Wieniawie Długo - szow skim, nie związanych bezpo - śre dnio z kuzynem Tadeuszem, ale przedstawiających sprawy i osoby z którymi był związany, powracamy do głównego tema tu. Akcja rozpoczyna się jeszcze w kraju, ale dalsze odcinki przeno - szą ją do Rosji, gdzie przeżył kilka lat na katordze. Rewolucja lutowa przyniosła mu wolność i po stawiła w nowej sytuacji, ucze - stni ka burzliwych wydarzeń re - wo lucyjnych i wojny domowej. Jak się zachował? xxx W nocy z 10 na 11 lipca 1912 roku żandarmi dokonali nalotu na podwarszawską wilię Wiślica, we wsi Kaczy Dół (w Słowniku Geograficznym Królestwa Pols - kiego z 1882 roku - Kaczydół, gmina Wawer, a obecnie integra - lna część stołecznego grodu). Podczas rewizji niczego nie zna - leziono. Na miejscu zatrzymano młodego mężczyznę z pięcio - strza łowym pistoletem systemu Browning, który podał żandar - mom nazwisko Kontrymowicz. A później przyznał się, że na - zywa się Tadeusz Długoszowski syn Stanisława, lat 22, uro dzony w Dąbrowie Górniczej, student Uniwersytetu Krakowskiego, zameldowany na podstawie pasz - portu swego kuzyna. Przemil - czał, że odwiedzał wcześniej drukarnię PPS w tym że w Ka - czym Dole. Znalazł się w X Pawilonie Cy - ta deli Warszawskiej, skąd pocie - szał siebie i bliskich: Niechże mama nie martwi się zbytnio moją sprawą. Wina moja nie - wielka więc i kara nie będzie okropna, bo za rewolwer, wiersze i cudzy paszport nie powieszą na pewno Uczę się nawet i tutaj. Biblioteka obfita. I gdyby nie smuteczek i wilgoć byłoby znośniej. Ale rzeczywistość była zgoła inna. Oprócz broni pal nej, obcego paszportu, i liryk, doszły inne, poważniejsze zarzuty, takie jak przygotowanie zamachów na szefa żandarmów gen. Uthofa i ge nerał - gubernatora Skałona. Spędził on lata w tym Pawilonie. Śledztwo się prze dłużało, gdyż obciążał go b. członek Organizacji Bojowej PPS w Częstochowie, Antoni Sukien - nik. Zdrajca i prowokator pogrą - żył wielu PPS-owców. A w mar - cu 1914 roku doręczono mu obszer ny, ponad stu stronicowy akt oskarżenia. I zapadł wyrok, skazujący na wiele lat katorgi. Droga na Syberię prowadziła przez więzienia w Orle i Mos - kwie. Dalsza droga na katorgę, prowadziła do odległego o 5031 km. Irkucku. W jego rozdziel - czym więzieniu, skazani oczeki - wali na wyjazd do odległych wsi Sy berii Wschodniej, dokąd moż - na było dotrzeć tylko statkiem lub końmi. Młody Tadeusz Długoszowski przebywał w syberyjskiej głuszy, podobnie jak inni katorżnicy. Po latach wspominał o tym: Był ko - niec roku Po odrobieniu pa - robszczyzny na wsi u czoł do na (tak przybysze zwą Sybiraków Z.P.) dałem drapaka do miasta, do Irkucka, dokąd nowo przybyłym osiedleńcom wstęp był wzbro nio - ny. Kupiłem sobie fałszywy pasz - port na imię Józefa Brzuszkie - wicza i pod takim nazwiskiem wszedłem w skład rejestrowanych obywateli miasta oraz na listę kolo nistów. Tutaj doczekał się rewolucji lu towej, po której stał się wolnym człowiekiem, wystę - pu jącym pod własnym nazwis - kiem. Jak do tego doszło? Na po cząt - ku 1917 roku w Rosji wzmogły się strajki i doszło do rozruchów głodowych. Demonstranci na ulicach Petersburgu i Moskwy wysuwali coraz radykalniejsze żądania, łącznie z hasłem: precz z caratem. Odpowiedzią władz był carski dekret z 27 lutego (12 marca) 1917 roku o rozpusz cze - niu Dumy. Gdy dotarł do posłów, 27 lutego (12 marca) utworzyli Tymczasowy Komitet Dumy Pań - stwowej. Powstał też Tymczaso - wy Komitet Wykonawczy Rady Delegatów Robotniczych i Żoł - nierskich. W tymże dniu, od póź - ne go wieczoru przywożono do Pałacu Taurydzkiego gmachu Dumy, aresztowanych ministrów i carskich dostojników. A 28 lu - te go (13 marca) nie było już daw - nej monarszej władzy. W Rosji zwyciężyła rewolucja lutowa, nie kiedy zwana- marcową, w za - le żności od kalendarza którym się posługujemy. Kalendarz juliański obowiązujący w Rosji do rewo - lucji, zastąpiony został kalenda - rzem gregoriańskim, a 13 dni różnicy między nimi jest pozorną rozbieżnością dat. Komitet Dumy w porozumieniu z Komitetem Rad, powołał 2 (15) marca 1917 roku, Rząd Tymcza - sowy, którego premierem został ks. Jurij Lwow, prawnik z wy - kształ ce nia, politycznie zbliżony do partii kadetów czyli konstytu - cyj nych demokratów. Nadzieje Polaków związane z tymi prze - mianami, wyrażają wypowiedzi rodzeństwa Czapskich, pochodzą - cych ze znanej kresowej arysto - kra tycznej rodziny, późniejszych współpracowników Kultury Jerzego Giedroycia. Dobrze odda - ją ówczesne nastroje Polaków, pełne wątpliwości i nadziei. Oto relacja malarza i pisarza, Józefa Czapskiego ( ): Ale sam, gdy w 1917 roku w Petersburgu trafiłem w uskorien - nyj kurs praporszczyków w Kor - pu sie Paziów i gdy po miesiącu pierwsza rewolucja rozwaliła w kilka dni rządy carskie, a kilka miesięcy potem bolszewicy doszli do władzy czy przeczuwałem te wypadki? - wspominał W czer - wcu 1920 roku przyjęty zostałem z powrotem do pułku ułanów krechowieckich i trafiłem tam na szczytowe miesiące ofen sy wy armii Budionego, Któż wie dział, czy Polska nie będzie znów zala - na na progu zdobytej niepo dle g - łości (Czytając, Kraków 1990). Bardziej wyrazistą jest opi nia je - go starszej siostry, pisar ki i publi - cystki Marii Czapskiej ( ), która przypomina: W 1917 roku powitaliśmy z ra doś cią pierwszą rewolucję, ru - nię cie caratu nadzieję wskrze sze - nia Polski i końca wojny; po dru - giej październikowej, komisarz w skórzanej kurtce wydzielał nam chleb i kaszę, decydował o uboju i używalności stajni wspomi na - ła ale dom nasz nie uległ żadne - mu pogromowi, ani wtedy ani po - tem. Wojna na Zachodzie była skończona. Polska wyzwolona, ale spustoszona, zewsząd zagro - żona, o nie ustalonych granicach, stale pod bronią. Obaj bracia w wojsku. (Europa w rodzinie, War szawa, dalej: W., 1989). Po rewolucji lutowej w Irkuc - ku przebywało 6 tysięcy zesłań - ców, Polaków, Rosjan i in., głównie działaczy ruchu robotni - cze go. Powstała tam liczna orga - ni zacja PPS - Frakcji Rewolucyj - nej, w której znajdował się Tade - usz Długoszowski, który był aktyw ny w życiu miejscowej Polonii. A w ogóle Polacy byli w szcze - gólnej sytuacji i o ich nadziejach świadczy głos piłsudczyka Tade - usza Hołówki: Upadek caratu w Rosji i ogłoszenie przez Rząd Tym czasowy manifestu, uznają - ce go przez Tymczasowy Rząd Rosyjski niepodległość Polski, sta nowiły moment zwrotny w dziejach obozu niepodległościo - wego napisał z tym większą na dzie ją i oczekiwaniem zwraca - liśmy oczy ku tajemniczej Rosji, objętej pożarem wielkiej rewo - lucji. (Przez dwa fronty. Ze wspo - m nień emisariusza politycznego z 1918 r., W., 1931). Interesującą jest opinia Karola Radka. Po pokoju brzeskim, w grudniu 1917 roku, zajmował wio dącą pozycję w polityce za - gra nicznej Kraju Rad, jako szef wydziału Europy Środkowej w re sorcie Spraw Zagranicznych i kie rownik Wydziału Stosunków Zagra nicznych w Ogólnoro syj - skim Centralnym Komitecie Wy - ko nawczym : Niepodległość Polski stała się możliwa dzięki rewolucji między - na rodowej, w którą Piłsudski nie wierzył. Ale wyciągnąć konse - kwen cje z wyzwolenia Polski mógł tylko Piłsudski i dalej napisał - Jako dziecko Piłsudski wchłaniał w sobie nienawiść do carskiej Rosji w gimnazjum wileń skim Piłsudski spotykał się tylko z dziećmi urzędników rosyj - skich. I zrodziło się w nim prze - świad czenie, że inni Rosjanie nie istnieją. Nawet wtedy kiedy zapo - znawszy się z popularną literaturą nielegalną Narodnej Woli, Piłsud - ski uznał rewolucjonistów rosyj - skich za sojuszników w walce z caratem, pozostali dla niego wła - śnie tylko sojusznikami, innym światem, z którym można było wchodzić w porozumienie, lecz z którym nie wolno było zespalać. (Portrety i pamflety, t. II, W., 1936). W związku z Radkiem pewna historyjka, przytoczona przez ambasadora Alfreda Wysockiego, o jego pobycie w lipcu 1933 r. w Warszawie: 20 lipca dostałem po lecenie stawienia się na Dwor - cu Głównym. Z min. Beckiem mie liśmy jechać do Wilna i do Pikieliszek ( do marszałka Piłsud - skiego). Wieczorem zajrzałem do Europejskiego... Zostałem tam dawno nie widzianego Wieniawę w świetnej formie Wieniawa siedział przy innym stole z Sobel - son Radkiem i z Ścieżyńskim ( Mieczysław Wyżeł - Ścieżyński, płk. w stanie spoczynku, dzienni - karz, dyrektor agencji prasowej Iskra i zaufany doradca min. Becka - Z.P.). Radek jest teraz podobno ważną figurą polityczną. Nasadzono na niego dwu najtęż - szych pijusów, aby pociągnąć za język. Wydaje się jednak, że zabiegi Wieniawy okazały się nieudane. Na razie opowiadał im tyl ko anegdoty i pił koniak jak wodę. (Tajemnice dyplomatycz - nego sejfu, W., 1974). Ale wracamy do czasów gdy doszło do detronizowania dynastii Romanowów po 304 latach jej pa - nowania. Do niedawna, samo - wład ny car Rosji i król Polski, Mikołaj II, stał się po prostu obywatelem Romanowem. Wyda rzenia tych dni odmieniły los carskich więźniów. Jednym z pierwszych aktów rosyjskiej re - wolucji był akt o powszechnej am nestii. Dzięki niemu opusto - szały kazamaty i katorgi, wolność odzyskały tysiące więźniów poli - tycznych: eserów czyli socjal re wo lucjonistów, socjalde mokra - tów (mieńszewików i bolszewi - ków), anarchistów i innych. Wol - ność odzyskali Polacy, socjal de - mo kraci (z SDKP i L), i socjaliści z obu PPS (lewicy i frakcji rewo - lucyjnej).wśród amnestiowanych byli bywalcy X Pawilonu: Alek sander Prystor, Feliks Dzier - żyński i inni. Powstała sytuacja podobna do tej, o której wspomi - nał, obrońca rewolucjonistów adwokat Stanisław Patek. Kilka lat przed rewolucją, długoletni mi nister sprawiedliwości, Iwan Szczegłowitow, powiedział mu: Tak, w polityce różnie bywa. Dziś jestem ministrem, a pan pociągnięty do odpowiedzialności (opalnym), a kto wie, może przyj - dzie czas, kiedy pan będzie mini - strem, a ja opalnym. Prorocze to były słowa, wspominał Patek. Ja zostałem ministrem w Warsza wie, a jego w Moskwie rozstrze lano. Rewolucja otwarła drogę do władzy niektórym opalnym. Nie znalazł się wśród nich Tade usz Długoszowski, który swe losy nie wiązał z rewolucją bolsze wicką. Zwłaszcza, że zapanował czerwo - ny terror który go prze raził. A nie którzy dawni opalni powrócili z powrotem za kratki. Rewolucja pożerała swoje dzieci! Jeśli so - cjal demokraci z SDKPiL i z więk szości z PPS lewicy sta nę - li po stronie bolszewickiej, to od - mienne stanowisko zajęli człon - kowie PPS - Frakcji Rewo lucyj - nej i jej przywódcy, którzy pod - czas wojny przebywali w Ro sji (Zygmunt Zaremba, Aleksan der Prystor, Bronisław Siwik, i in.). Mieli stały kontakt z krajo wym przy wództwem, informując go o sytuacji w Rosji. Podejmo wali sta rania o szybszy powrót uchodź - ców z Rosji, aby uchronić ich przed wpływem bolszewizmu. Bronisław Siwik w grudniu 1917 r. powiadomił Centralny Komitet Robotniczy w kraju, o wzroście orga nizacyjnym PPS w Rosji, o 5 tys. członkach partii, i najbar - dziej ruchliwych sekcjach w Piotrogro dzie, Moskwie, Kijowie i Irkuc ku. ( H. Jabłoński, Polityka Pol-skiej Partii Socjalistycznej w cza sie wojny , Wro - c ław..., 1986). Milczenie Rosji w historycz - nej chwili obalenia caratu byłoby zrozumiałe przez ogół Polaków jako pozostawienie Polski na łas - ce nieprzyjacielskich rządów państw centralnych... W Rosji nie Rząd Tymczasowy, lecz Pio - trogrodzka Rada Delegatów Ro - botniczych 27 marca 1917 r. uchwa liła jednomyślnie orędzie Do Narodu Polskiego, oznajmiła, że demokracja Rosji stoi na stanowisku uznania samookreśle - nia narodowo politycznego na - rodów i proklamuje, że Polska ma prawo do całkowitej niepodle - głości pod względem państwowo międzynarodo wym... po uchwa leniu tego orędzia Rządowi nie pozostało nic innego jak przyspieszyć prace nad własną pro klamacją Proklamacja Rządu z 30 marca 1917 r, stwier - dzała: Naród rosyjski, który zrzucił jarzmo, przyznaje także pol skiemu bratniemu narodowi pełne prawo stanowienia o swoim losie według własnej woli. Przy toczyłem fragment książki: Wokół sprawy polskiej na Wscho dzie (Toruń 20030), w której obszernie przedstawiłem sprawę uznania niepodległości Polski przez rewolucyjną Rosję. W niej poświęciłem wiele uwagi problemowi utworzenia wojska polskiego w Rosji, który podzielił Polaków. Podczas gdy jedni - narodowi demokraci byli za stw o - rzeniem polskiej siły wojsko wej, mającej doprowadzić do prze - chwy cenia rządów w War sza wie, drudzy - demokraci i część kon - ser wa tystów mieli w tej sprawie odmienne poglądy Socja liści byli podzieleni, większość była prze - ciw wojsku, chociaż niektórzy wypowiadali się za wojs kiem. Cdn.

9 1-15/12/2009 N o 23 (989) Krystyna Starczak-Kozłowska Rozum jest wzrokiem duszy pięknie powiedział św. Augustyn. Miał na myśli nie spryt czy roz - sądek, a mądrość. Spryt być może jest darem, rozsądek niewątpli - wie zaletą, ale dopiero mądrość prawdziwą cnotą. Owszem, chy - trość ten lichy gatunek rozumu, pomaga chwilowo coś zyskać, ubie gając w tym innych, lub udając kogoś innego ważniej - szego, lepszego niż inni. Kiedyś jednak niechybnie zostajemy rozszyfrowani... Człowiek uta - lentowany i mądry nie musi za - biegać o prestiż on go po prostu ma! Może dlatego, że uważa, iż ciągle musi się w życiu czegoś uczyć, podczas gdy głupi sądzi, że wszystkie rozumy już pojadł... Po czym poznasz głupiego? Po śmiechu jego? Raczej po wielo - słowiu. Głupiec dużo i chętnie mówi, a słowa leją się z jego ust niczym woda. Tworzą się kałuże słów, jeziora, rzeki tylko że nic z tego nie wynika. Błogosła- wiony niech będzie człowiek, który nie mając nic do powie - dzenia, nie dostarcza tego dowo - du w słowach powiedział ktoś, ale do głupca to nie dociera. Mówi dalej, choć nie ma nic do powiedzenia. Bywa, że jest inte - lektualistą, to znaczy za takiego się uważa. Jest to wyższy rodzaj głupoty.: używać więcej słów niż trzeba, aby powiedzieć wię - cej, niż jest w rzeczywistości. Ten rodzaj głupoty spotykamy nierzadko w prasie, w salach wykładowych wyższych uczelni i instytutów. Ci, którzy słuchają, daremnie starają się wyłuskać z zakwiłanej mowy, pełnej uczo - nych zwrotów, jakiś sens. A ci, którzy wygłaszają lub piszą one nadęte frazesy, nie wiedzą, że taka erudycja, to tylko kurz strzepnięty do pustej czaszki, a mętne wypowiedzi bywają zwyk - le zakamuflowanymi kłamstwa - mi lub czymś w tym rodzaju Inny rodzaj głupoty: taka, która lansuje tylko i wyłącznie własne racje (czytaj: interesy) i ani myśli wnikać w cudze. Przeświadczenie o swojej wielkości ma tyleż silne co nieuzasadnione. Puszy się i pyszni pełna sztucznej powagi. Radość życia nie płynąca z ubicia dobrego interesu wydaje się jej nienormalna, a co najmniej po dejrzana.. Najbardziej oczywiście irytują tę glupotę Imiona mądrości i głupoty... ludzie światli, wierni swemu sy - ste mowi warto ści, o ugrunto wa - nej wiedzy, bo wiem z wszyst kich nienawiści świata największa jest nienawiść igno rancji wobec wiedzy za uwa żył już Galileusz. Dlatego prawdziwa inteligencja tak była wyniszczana przez różnych nuwo ryszy o tłustych karkach i wiado mych koneksjach - w systemie totalitarnym, który między innymi z powodu nisz - cze nia wykształ conej warstwy narodu rozłożył się na naszych oczach na przełomie lat 80-tych i 90-tych Głupotę cechuje brak wyobraź - ni, nie potrafi ona przenikliwie spojrzeć w przyszłość. Zresztą czas przyszły głupoty nie intere - su je według zasady: po nas choćby i potop To powiedzon - ko w okresie komuny u wielu ówczesnych decydentów w kraju nad Wisłą stało się wręcz przy - słowiowe, bo najtrafniej charakte - ry zo wało ich postawę i jej efekty: pogłębiający się kryzys społe cz - ny. Ale właśnie ów kryzys, nie - pewny los narodu czy społeczeń - stwa to dla głupoty nic nie znaczy, byle tylko zdążyć nagro - ma dzić i naużywać wszystkiego: stanowisk, pieniędzy, luksuso - wych apanaży xxx W Kanadzie, szczególnie wśród emigrantów obserwujemy szcze - gól ny urodzaj głupoty, oszalałej w pogoni za dobrami materialny - mi za cenę zdrowia, stresów, bra ku czasu dla własnych dzieci i dla siebie. Głupocie nie opłaca się brać wolnych weekendów, nawet gdy jest nieźle sytuowana mate - rialnie, bo każdą godzinę przeli - cza na dolary i wydaje się jej, że marnuje tzw. wolny czas, przez - na czony na siebie, regenerację wła snego organizmu po wytężo - nej pracy zawodowej. A w nie - których zawodach za weekendy płacą więcej W efekcie na sku - tek zupełnego braku wypoczynku głu pota popada z przepracowania w pogłębiające się depresje, przedwcześnie traci zdrowie i ochotę do życia, łysieje, siwieje, blednie, gorzknieje Ale ogólnie rzecz biorąc głupo - ta potrafi do czasu dobrze prospe - rować, mieć wpływy, układy, cho dy i co tam jeszcze, no i osią - gnąć swoje, oczywiście we włas - nym mniemaniu, bo im się jest głupszym, tym cel wydaje się bliższy. A jaki to cel, wiadomo: interesiki, romansiki, stanowiska, układy na tym kończy się cała krzątanina głupoty: nic jej nie nauczy, żadne doświadczenie, prze życie, ona wie swoje i to lepiej od innych. I nigdy nie ma żadnych wątpliwości. To jest zasadnicza cecha głu - poty: nieprzeparta pewność sie - bie, podczas gdy ludzie mądrzy są pełni wątpliwości Liczy się blask, poklask - i głupota pcha do przodu, by być widoczna, podczas gdy mądrość zostaje w tyle, by w i d z i e ć. To smutne, bo w ten spo sób mądry nierzadko ustępuje głupiemu torując głupocie drogę do opanowania świata.. xxx Oczywiście niewyczerpane są rodzaje głupoty. Jest np. poczciwa głupota zbyt troskliwych matek, zapatrzonych w swoich synusiów, przekonanych, że to wyjątkowi geniusze i że wszystko im wolno poza jednym: opuszczeniem ma - mu sinego parasola opieki. Taki sy nuś ani żony nie dobierze, ani własnego życia nie założy, bo ma - musia wessała go całkowicie. W ten sposób nadopiekuńcze mamu - sie wychowują nowych głupców w przekonaniu, że z nadmiaru mi - łości do dziecka poświęciły mu się całkowicie. Tymczasem nado - piekuńczość - to nie jest miłość, tylko przemożna, w istocie dość chło dna i podstępna chęć uzale ż - nie nia dziecka od siebie całko - wicie, bez zwracania uwagi na to, że mu się łamie życie Tak pomnażają się szeregi głupoty, rosną nowe jej poko - lenia. Jest też typ głupiego uwodziciela(-elki), który)(a) nie widzi, jak się ściera fizycznie i degraduje moralnie zaliczając coraz nowe partnerki(ów). Nie jest bowiem w stanie zauważyć, że: mieć trochę więcej, to mieć trochę mniej Jest przekonany(a), że ma tylko węcej i już, oczy - wiście niż inni panowie (panie), ale zycia sobie w ten sposob nie zbuduje, przepłynie mu ono przez palce, a skutkiem bywa i wsty - dliwy uszczerbek na zdrowiu... Jedną z cech głupoty jest spa - czona, jednostronna logika tak POLSKA SZKOŁA MUZYCZNA The Frederic Chopin Music School Fortepian/pianinoïSkrzypceïGitara ï Emisja g osu (Vokal)ïFletïTrπbkaïKlarnetïAkordeonï ï Teoria - wszystkie poziomy KOMPOZYCJAïIMPROWIZACJAïDYRYGOWANIE - dla zaawansowanych RYTMIKA i UMUZYKALNIENIE dla dzieci od 4-go roku øycia 2399 Cawthra Rd. East, Unit 101, Mississauga Tel. (905) jakby życie można było porównać zaledwie do jednego zadania ma - tematycznego: doda wania (dla sie bie), czyli brania xxx Istnieje specyficzny gatunek głupoty, którą określiłabym też jako głupotę emigracyjną, korze - niami sięgającą do naszych przy - war narodowych.. Polega ona na zupełnie bezinteresownej zawiści i ciągłych podziałach na wrogie obozy. Ponieważ na emigracji łatwiej być kimś, bo mniejsza konkurencja wielu choruje na domniemaną wielkość i tu rodzi się chęć niszczenia ludzi utalen - towanych żeby nie okazali się lepsi. Tą głupotą bywają prze żar ci na emigracji nawet ci, którzy sami mają talent. Wydawalo by się, że człowiek prawdziwie utalento w a - ny nie traktuje innych jako zagra - żających mu konkuren tów, prze - ciwnie chce współpraco wać z nimi, by wspólnie stworzyć coś naprawę dobrego i pięknego. Ale nie w Polonii! Tutaj uznany i po - pularny działacz lub artysta usiłu - je piłować gałąź, na której siedzi tylko dlatego, że druga utalento - wana osoba też na niej siedzi. To nic, że oboje mogą, w wyniku takiego działania, spaść z tej ga - łę zi i nieźle się poturbować ale przynajmiej ów drugi talent, od razu kwalifikowany jako zagro - żenie - zostanie zniszczony! Nie patrzy się na to, jakie złe skutki dla Polonii ma takie ni sz czenie talentów po prostu po ziom ży - cia kulturalnego społecz ności emigracyjnej ubożeje. A dziennikarz pisząc dobrze o kimś, kto sobie na to zasłużył, automatycznie wzbudza nieprze - partą niechęć jakiegoś wpływo - wego obozu wrogów tej osoby, których może nawet nie znać. A jeśli zna, przestają mu się kłaniać na ulicy, a na polonijnych impre - zach udają że go nie widzą. No cóż, trzeba to przeżyć i wliczyć w koszta tego zawodu. No i pa mię - tać wnikliwą wskazówkę Goethe - go: Mądrość jest jedynie w prawdzie xxx A życzliwość głupoty? Niejeden się na niej przejechał. Kiedyś podeszła do mnie życz- liwa daleka znajoma, którą w Toronto dawno gdzieś spotka łam, ale nie pamiętałam gdzie. Zaczęła od tego, iż z przekąsem zauwa - żyła, że wszędzie mnie pełno, widzi się tu i tam moje artykuły. Uśmiechnęłam się do niej grze - cznie, a ona cedziła dalej: - Ja też jestem humanis tką, chociaż mam tylko zawo dówkę, ale czy - tam powieści i polonijne czaso - pisma podkreśl iła to z dumą i ze złym błyskiem w oku, co wzbu - dzi ło moją czujność, a ona ciągnęła: Nie wierzę, że to są Pani arty - kuły, bo gdzie by Pani coś takie go napisała! tu zmierzyła mnie od stóp do głów rzucając górę pogar - dy na mój skromny wygląd, głę - bo ko przekonana, że prawdzi wy dziennikarz winien być co się zo - wie zarozumialy Spojrzałam na nią z uśmie - chem, bo wobec tego typu ludzi można zachować tylko filozoficz - Strona 9 ny dystans, a wdawanie się w dys - kurs jest sprawą tyleż jałową co beznadziejną. Żal mi się jej zro - biło. Ach ta bezinteresowna za - wiść U nas, Polaków, podobno nawet szewc zazdrości księdzu, że prałatem został xxx Ponieważ wyrosła z pychy głupota jest nieuleczalna, lepiej z mądrym stracić, niż z głupim zyskać. Przekonują się o tym ci, co mają głupich partnerów ży - ciowych, szefów, kolegów i zna - jomych Przyjaciół na szczęście możemy sobie wybrać mądrych. A głupota ciągnie do głupoty, jak mucha do lepu i ci, którzy słu - chają głupich propozycji, stawiani są później w głupiej sytuacji Ich sprawa. Podobno istnieją umysły tak bezpłodne, że nie rośnie w nich nawet głupota. To niemożliwe!!! Ale faktem jest, że głupich nie sieją, oni sami rosną. Jak wobec tego ich się ustrzec? O, bardzo trudno. Wobec głupoty nawet Pan Bóg jest bezsilny. Więc Puszkin przestrzega: I z głupim się nie wdawaj w spór, a Conrad Korze - niowski stwierdza gorzko: Głupota jest istotnym motorem świata i dlatego zasługuje na szacunek. Cóż by to miało ozna - czać?! Że głupota ze swą wro - dzoną nikczemnością górą?!!! No, no, do czasu Ten czas może się przedłużyć, jeśli wobec niesłychanego tupetu głupoty zachowujemy postawę bierną. No cóż, mała dawka czyjejś głupoty może nas na chwilę osaczyć, uczynić bezradnymi i biernymi, ale duże skondensowanie głupoty nieodmiennie mobilizuje nas, pobudza naszą wolę walki w imię zdrowego rozsądku. Na koniec taka prosta rada: jak odróżnić mądrego od głupie go? Posłuchajmy starego Miko łaja Reja, który już w XVI wieku powiedział: Nie ten jest mądry, kto wiele umie, lecz kto złe od dobrego odróżnić rozumie. A więc mieć swój świat wartości, oparty na prostych zasadach Dekalogu, niezależnie od tego, czy się jest wierzącym, czy nie. I tego się trzymajmy! xxx Ale pamiętajmy jedno i nas, którzy mamy się na ogół za mąd - rych, nie omija czasem głu po ta, która jako chwilowe za ćmie nie umysłu czy serca bywa przywarą właściwą wszystkim przedstawic - ie lom gatunku ludz kiego. Jest nią np. wybór nie dpo wiedniego miej - sca, czy czasu... Decydujemy się na coś za późno, po przysłowio - wej szkodzie - jak ludzie chwilo - wo głupi. Podobno doświadczenie pomnaża naszą mądrość, ale nie zmniejsza naszej głupoty. Ha! Dlatego Kochanow ski na starość tak podsumowywał swoje życie:..srebrne w głowie nici, a ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci Tak, to chyba jedna z istotnych cech mądrości : uchwycić ważną sprawę, poważne uczucie, swoje miejsce w życiu - w czas, w ogóle wziąć pod uwagę czas, ten czwar - ty wymiar naszego istnie nia. Prze - cież wszystko płynie i nie wej - dziemy dwa razy do tej samej rze - ki! Jesli mamy dobrego szefa, ale spiskujemy przeciw niemu tak DokoÒczenie na stronie 21

10 Strona 10 Po świetle do nieba tym stylem wyszłym z baroku. Bawaria to królestwo rokoko. Poznałem kiedyś w Paryżu francuskiego dyplomatę, już na 1-15/12/2009 N o 23 (989) co. To były słowa płynące z góry, od serca, z nieprzeniknionych intelektualnie ksiąg ku bawarskim chłopom. Przez stulecia. I przez Wiesław Piechocki Nie mogę nie uśmiechać się: wszedłszy do tego kościoła od razu poczułem olbrzymią radość. WIES, okna absydy WIES, Brama Niebios, fragment fresku pod kopułą Z czego? Zapewne z możliwości oglądania takiej ilości dzieł i dziełek sztuki. Wszedłem i od razu ogarnęło mnie pozytywne uczucie obcowania z wielką sztu - ką. Najlepsze jest to, iż ta sztuka powstała dzięki tzw. lokalnym mistrzom w bardzo przedziwnym miejscu. Najpierw jestem na łące. Słowo łąka to po niemiecku Wiese i ten kościół też tak się nazywa: Wieskirche, czyli kościół na łące. I do dzisiaj jest tu łąka. Kościół poświęcono 1 września 1754 roku, czyli dawno temu. A w międzyczasie obok kościoła nie powstało żadne miasto, nawet wieś, nawet nie ma jakiegoś przy - siółka. Kościół stoi kontrastowo: rokokowa świątynia na zielonej łące na wzgórzu. Na horyzoncie Alpy. Przepyszna gra! Widok z zewnątrz nie zapowiada cudów wewnątrz! Z zewnątrz mogłem sobie dośpiewać resztę, patrząc na okna. Zostały one wykrojone przez architekta Dominikusa Zim - mermanna w ten sposób, iż na - łożył na siebie dwa owale, jeden przekręcając o 90. Proste? A jakie wyniki! Cudowna dynamika rokokowych zawijasów. Natknę się na nie wszędzie. Jest ich bez liku. Okna wprowadzają do wnętrza świątyni tyle światła, iż od razu czuje się tę drabinę: po tej świet - lnej ścieżce można byłoby dostać się do nieba. Ale chwileczkę najpierw należy porządnie żyć, wejść tu cicho i długo kontem - plować... A jest co! Samo centrum kor pusu kościoła to też plus mi nus plan owalu, czyli kształt naśladujący jajko. Ovum to po łacinie jajko, stąd pol skie słowo owal, owalny. Ten owal mieści może naj wyżej kilkaset osób. Co jest mylące, jeśli się zna staty stykę: do kościoła Wies - kir che w Bawarii, w połu - dnio wych Niemczech, rok w rok przybywa milion wier - nych, głównie pątników, czyli piel grzymów oraz turystów z tzw. szerokiego świata. Ze świata do światła... Kościół dlatego został zbudowany, gdyż chło p ka niemiecka Maria Lori zobaczyła łzy na twarzy umęczonego, wychłos tanego, bi czo wanego Je - zusa. Na pod wórzu miała ta - ką figurę z drewna przez parę lat. A 14 czerwca 1738 roku zobaczyła przy jezusowych oczach łzy. Jezus umęczony zaczął spra wiać cuda: po - magał przy tru d nym poro - dzie, po wypad kach w staj - niach i na polu, uzdrawiał chro nicznie chore dzieci. Tak twierdzą wotyw ne napisy, tabliczki, podzię ko wania, które czytam z bo ku absydy. Zatrzymuję się w środku kościoła. Poraża mnie olbrzy - mia ilość światła, wpada - jącego przez kunsztowne okna. Jest listopadowe, sza ro - bure popołudnie, a światło wlewa się wiadrami z zew - nątrz. Tam, gdzie są łąki i pasą się bawarskie krowy. A tu, wewnątrz kościoła, fale światła dostarczają nam radosnych myśli: po promie - niach tego metafizycznego światła będzie można osiągnąć inne strefy, jeśli się będzie prowadziło życie bez nadmiernej ilości grze - chów. Taką zachęcającą wymowę mają wielkie ilości postaci, oglądanych przeze mnie, kiedy się kręci głową. Są tu rokokowe aniołki, putta, postacie papieży, czterech ojców kościoła (Hiero - nim, Ambroży, Augustyn i Grze - gorz), opartych o 8 kolumn, pod - trzymujących sklepienie. A świat - ło zaprasza do wstąpienia na ścież kę takiej eschatologicznej cnoty, aby jak po drabinie dotrzeć do nieba. Niebo w chrześcijań - skich rokokowych kościołach to freski nad głowami wiernych. I tu w Wies (to skrót od Wiese = łąka), gdzie do dzisiaj nie pow - stała porządna wieś (jest kilka gospodarstw rolnych + parking + kiosk z pamiątkami), obcujemy z niebem, wzniółszy po prostu gło - wę. Ten najpiękniejszy rokokowy kościół na świecie wybudował Dominikus Zimmermann a gigan - tyczny fresk, wklęsły jak od - wróco na miska z owocami, wyko - nał jego brat Johann Baptist (czyli Jan Chrzciciel) Zimmermann. Nomen omen: bracia mieli dobre nazwisko do budowlanego zawo - du, bowiem Zimmermann znac - zy po niemiecku cieśla. Zdolni bracia, złote rączki. W kilka lat, po zgodzie biskupa z sąsiedniego miasteczka Steingaden (w moim tłumaczeniu Kamienna Chata ), wolno było wstawić statuę łza - wiącego Chrystusa do świeżo wybudowanego kościoła. Przed - tem stała figura ta na podwórzu, potem w kapliczce zbudowanej ad hoc. Dążąc z ziemskiego padołu w kierunku nieba, wznosimy w Wies głowę i co widzimy? Fresk z wieloma scenami, motywami. Na środku panuje Jezus na naj - wyższym punkcie tęczy, symboli - zującej powracającego i sądzące - go ludzi Chrystusa pogodzenie się świata ziemskiego z niebem dzięki łasce Boga. A na biegu - nach fresku genialne motywy: Tron Ziemski i Brama Niebios. Na tronie nie siedzi nikt. Tron jest pusty. Któż bowiem śmiałby siąść swoją ziemską powłoką cielesną na tronie, który dominuje nad kontynentami? Zadzieram głowę. Ten pusty tron mnie denerwuje, gdyż oczami wyobraźni widzę jednak polityków zadufanych w siebie, terrorystów, absolutnie wierzących w swe niszczycielskie racje w imię religii. Chętnie w dzisiejszej dobie zasiedliby na tym miękkim meblu. W czasach globalizacji wielu miałoby ochotę siąść na tym wspaniałym tronie. Każdy ma wszak prawo do zabra - nia głosu. Czyż nie żyjemy w dobie demokracji? Trony czekają wszak na wszelkiej maści fałszy - wych proroków. Z drugiej strony fresku nad głowami turystów, pielgrzymów i ateistów - naprzeciw pustego tronu - namalował J.B. Zimmer - mann Bramę Niebios. Jest ona porządną konstrukcją. Brama jest zamknięta, ale zbliża się do niej radosny chrześcijanin. Bramy pilnował strażnik, ale jego broń (ostra kosa) nie jest dostatecznie sprawna, gdy nadchodzi prawy chrześcijanin. Strażnik padł, leżąc na ziemi bezbronnie, kosa wy - padła mu z rąk. Brama prowadzi do wyzwolonej Jerozolimy, do definitywnie zdobytej twierdzy Prawdy. Jeszcze raz rozglądam się dookoła. Taniec kształtów, zatok, okien, figur, aniołów, zamęczo - nego Chrystusa trwa. Nie przesz - ka dzają mi inni turyści, pstryka - jący tysiące fotografii. Niech zadokumentują taniec barw, czyli głównie bieli z pastelowymi od - cie niami żółci i zieleni, niech jak wiatyki zawiozą do swych do - mów obrazy tysięcy figurek, które otaczają męczonego Jezusa w rokokowej niszy w ołtarzu głów - nym. Jest on zagubioną postacią, zamotaną w łańcuchach. Przywią - zany do słupa wygląda jak ska - zaniec. Ciemny błękit tego taber - nakulum podkreśla powagę sceny. Jego rany są pokrwawione. Do - oko ła panuje radosne złoto, tak integralnie związane z rokoko, WIES, kościół rokokowy na wzgórzu emeryturze, który mi powiedział: Gdybym miał się po śmierci jesz cze raz pojawić na ziemi, chciał bym to uczynić w Bawarii. Wtedy mógłbym zwiedzić wszyst kie rokokowe kościoły w tej części Niemiec. One dodają ty - le wiary w radosne życie po nie - chybnej śmierci. Rokoko jest przecież tak cudownie przesycone światłem. Skatowany Chrystus z łańcu - chami stoi pochylony na ołtarzu. On jest częścią absydy, która jest nad wyraz długa i przesycona wręcz gigantyczną ilością światła. Sama długość absydy miała bodaj dodać respektu księdzu, odpra - wia jącemu mszę świętą. Oczywiście ambona w tym kościele też jest suto i wytwornie ozdobiona. Ma rdzawy kolor zes - chniętej krwi. U stóp symbol ser - ca. Konotacja jasna: stąd głoszone prawdy Ewangelii, lekcji i kazań brzmiały poważnie i przeko nują - Computer Services WIES, wnętrze kościoła wieki obowiązywały te nauki przy pracy w polu, w lesie, na ba - g nach i torfowiskach (do dzisiaj są tu!), w stajni i oborze, w ogród ku i przy rozrachunkach z sąsiadami. Wychodząc, myślę, iż zako - szto wałem w łąkowym koście le Wies w Bawarii, dzięki jasnej architekturze, obszernym oknom, nieustającym ścieżkom światła, wiele chwil pogodnej religiii, optymistycznej wiary, czując, iż ukoiło się moje serce. Toteż zupełnie mnie nie dziwi, iż przy wyjściu oglądam dewizę po łacinie, jaką słusznie sformułował tutejszy opat Marianus Mayer w XVIII w. : Hoc loco habitat fortu na, hic quiescit cor, czyli W tym miejscu mieszka szczęście, tu uspokaja się serce. Wies, Niemcy, listopad 2009 Will solve all your problems in the area of: Computer Repairs. Software Installation & Upgrading. Internet Connection Setup, Home Network Setup (DSL, Cable, Wireless). Virus and Spyware Removal, Anti-Virus Software installation. Hardware Installations & Repair (Hard Drives, DVD - ROM s, memory and more). Microsoft Windows XP, Windows Vista and Linux operating system installations. Microsoft Office XP installation (Microsoft Word, Excel, Access etc.) Website Building Services - also available Choose Scybertech for the best competitive prices Please call Thomas:

11 1-15/12/2009 No 23 (989) Strona 11 Książki autorów publikujących w Nowym Kurierze

12 Strona /11/2009 No 23 (989)

13 N o 23 (989) 1-15/12/2009 Strona 13 Najlepsza do Wielokrotnych Rozmów NOWE STAWKI Bez Opłat za Połączenia Dzwon do POLSKI i oszczedzaj!

14 Strona 14 Oriental MYTH Naturalny zio owy úrodek przez naczony dla míøczyzn i kobiet (416) Wraz ze starzeniem nasze øycie seksualne i nasz poziom hor mo - nûw sií obniøa. W oparciu o ba - dania naukowe, u míøczyzn, po - ziom testosteronu moøe sií zre du - kowaê do 40% w ich czter dzies tce w porûwnaniu do dwu dzies tki. Testosteron jest hormo nem poøπ - dania. Jest waøny zarûwno dla kobiet i míøczyzn. Faktem jest øe pociπg seksualny u kobiet i pod - nie cenie zaleøy od testos te ronu Dr Han i medycyna naturalna nie estrogenu. Duøo kobiet zaczy - na mieê niedobûr tes tos te ronu w poczπtkach menopauzy. W po owie 1990 roku dr Lu - heng Han odkrywa na nowo sta - ro dawny chiòski przepis. Obe c - nie, najbardziej powszechne w uøyciu chemiczne leki w aúnie zmieniajπ krπøenie krwi w or ga - nach seksu alnych i majπ kilka ubocznych skutkûw. Oriental Myth ma na celu poprawiê zdro - wie i øycie seksualne to znaczy poøπdanie, podniecenie, rozkosz, i przyjem noúê z seksu i nie po - woduje øad nych ubocznych efek - tûw. Polska w komedii telewizyjnej DokoÒczenie ze strony 1 numery, Brun ner!. W bieżącym roku, a więc po czterdziestu latach od zakoń - czenia pierwszej emisji całego serialu Stawka większa niż życie w Ka to wicach zostało otwarte Mu zeum Hansa Klossa! Filmy rato wała do bra reżyseria, dosko nała obsada i wia rygodna gra aktorów. Przyszła wolność i nagle oka - zało się, że zniesienie prewen - cyjnej cenzury nie przyczyniło się do wzlotu sztuki telewizyjnej na jeszcze wyższy poziom. Po za - koń czeniu jeszcze jednej serii Czterdziestolatka (zatytuło wa - nej : Dwadzieścia lat później ) na szklanym ekranie III RP za - częły się pojawiać filmy zdecydo - wanie kiepskie (nawet o takiej nazwie patrz: Świat wg Kiep - skich ). Oczywiście te najgorsze filmy były realizowane w pow - stają cych jak grzyby po desz czu telestacjach komercyjnych, ale i dobrze finansowana TVP nie miała się czym pochwalić w dzie - dzinie komedii filmowej. Starzy aktorzy odchodzili na emeryturę lub na tamten świat, młodzi byli jacyś niewyraziści. Dlatego kiedy ze trzy lata temu wypożyczyłam kilka odcinków nowego serialu Telewizji Polskiej pt. Ranczo nie oczekiwałam cu - dów. Film w reżyserii Wojcie cha Adamczyka wg scenariusza Ro - ber ta Bruttera i Jerzego Niem czu - ka zaczął się zresztą banalnie. Grana przez Ilonę Ostrowską Lu - cy Wilski (a) -Amerykanka pol - skiego pocho dzenia, dziedzi czy po zmarłej bab ci dworek w miejs - co wości o nazwie Wilkowy je na Podlasiu. Jest właśnie po rozwo - dzie i przybywa na wieś z za mia - rem odsprzedania dworku. Wkrót - ce zmienia zdanie i posta nawia tam zamieszkać, posiadłość wyre - mon tować, a mieszkanie w No - wym Jorku wynająć. Pomaga jej w zagospodaro - waniu się Jakub Kusy (Paweł Królikowski), artysta malarz, który po śmierci żony, za co czuje się odpowiedzialny po padł w alkoholizm. Pozostanie Amerykanki w Wil - kowyjach na tra fia na ostry sprze - ciw wójta, który chce nabyć dwo - rek dla swej córki, dziew czyny ule gającej coraz to nowym tren - dom mody. Klaudia (Marta Cho - dorowska) córka wójta - dosto - sowuje swoje przekonania i styl ży cia do swych kolejnych chłopa - ków. Wójt Paweł Kozioł obawia się, że córka ucieknie z Wilkowyj do miasta stąd pomysł kupienia dla niej posiadłości. Przed przyby - ciem Lucy Wilskiej nakazuje nasypać do salonu dworku gruzu aby przekonać Amerykankę o ma łej wartości nieruchomości. Kiedy to nie pomaga, wójt stara się ją wystraszyć za pomocą au - dio-wizualnej mistyfikacji suge - ru jącej nawiedzenie dworku przez duchy. Lucy Wilska to kobieta żywio - łowa i energiczna, wprowadza do spokojnej wsi dużo energii ży - ciowej i pozytywnych zmian, m. in. doprowadza do powstania uni - wersytetu ludowego. Filmowa Lucy Wilska gra zresztą Amerykankę polskiego pochodzenia dobrze, ale akcentu oszukać się nie da i dlatego film troszkę traci na autentyczności.używa nie przez Lucy słowa su - per zamiast bardziej rozpow sze - chnionego w Ameryce Północnej per fect jest niedociąg nię ciem jakie zaobserwowałam w pierw - szym odcinku serialu. Tych nie - docią gnięć było jed nak jak kot na płakał, bo już po kil ku epiz o - dach byłam serialem Adam czyka zachwycona. Twórcom filmu udało się do - brać bardzo przekonywujacy zespół aktorów, dobrych aktorów starego i młodego pokolenia. Scenarzyści zbudowali barwny przekrój społeczeństwa, lustro, w którym odbijają się problemy i śmiesznostki współczesnej, wcze - sno-unijnej Polski. Jednym z ciekawszych pomy - słów jest wprowadzenie braci bliźniaków Pawła Kozła - wójta Wilkowyj i Piotra Kozła miejsco - årodek jest sporzπdzany ma nu - alnie w oparciu o starodawnπ do - kumentacjí. Nie ma øadnych chemi cznych procesûw i nie ma øadnych dodanych hormonûw! A oto przyk ady zastosowania tego preparatu: Mark - míøczyzna 46-letni. Rok temu zauwaøy zmniejszanie sií zainteresowanie seksem oraz symptomy zaburzenia zdolnoúci do erekcji i stopniowo to sií po - garsza o. Po kilku nieefek tyw - nych prûbach zaøywania che - micz nych lekûw zaczπ zaøywaê Oriental Myth. Po czterech ty god - niach, seksualny wigor i energia wego proboszcza granych znako - micie przez tego samego aktora Cezarego Żaka. Bracia się nie znoszą. Wójt jest ateistą, byłym działaczem PZPR i cholerykiem. Proboszcz - człowiek oddany Bogu i swojej misji nie gardzi żadnymi pieniędzmi na remont świątyni. Każdy odcinek kończy się piosenką, w której wspomina się odwieczną (od czasów Mikołaja Reja?) walkę miedzy wójtem a plebanem. Muzykę do filmu skomponował Krzesimir Dębski. Doskonałą postacią komiczną jest Arkadiusz Czerepach (Artur Barciś), sekretarz gminy, prawa ręka wójta w sprawach urzędo - wych, a zwłaszcza informatycz - nych. Z czasem ambicja po p chnę - ła go do nielojalności wobec sze - fa objawiającej się między innymi zaprogra mowa niem nieusuwal - nego napisu Wójt jest złodziej na urzędo wych komputerach. Stałym elementem każdego odcinka Rancza jest ławeczka przed jedynym w Wilkowyjach sklepem. Należy on do Krystyny Więcławskiej (Doroty Chotec - kiej) żony Andrzeja Więcław - skiego, przedsiębiorcy i wyko - naw cy budowlanego ściśle wspó ł pra cującego z wójtem. Na ławe - cz ce bywalcy piją tanie wino Mamrot. Jest wśród nich młody Patryk Pietrek (Piotr Pręgowski), Tadeusz Hadziuk (Bogdan Kalus) mężczyzna w średnim wieku, a także emeryt Jan Japycz (Leon Niemczyk) znany z wyjątkowo filozoficznych sentencji. Po jego śmierci (związanej ze śmiercią odtwórcy roli) jego miejsce zajmuje brat Stach Japycz, któ - rego gra Franciszek Pieczka. Pią - ty i ostatni bywalec sklepowej ła - weczki to Maciej Solejuk (Syl - wester Maciejewski) drobny zło dziejaszek z przeszłością wię - zienną w PRL i pijak. Dialogi wiel bicieli Mamrota są dużo głę bsze niż zwykłe gaworzenie pijaczków. Scenarzyści wykorzystali ła we - czkę przed sklepem jako forum szczerej wymiany w wiekszosci trafnych opinii na temat nowej polskiej rzeczywistości i oceny starych polskich wad. Komen - tarze dotyczące aktualnych tren - dów wypowiada także córka wój - ta Klaudia, zmieniająca zaintere - powrûci y w pe ni. Janet, kobieta 43-letnia, pra - cownik zdrowia. Cierpia a z po - wodu niskiej pobudliwoúci od 5 lat i z tego powodu mia a stres w ma øeòstwie. Zanim uøy a Orien - tal Myth prûbowa a innych zio - owych úrodkûw ktûre mia y pomûc, ale nie zadzia a y. Po wziíciu Orien tal Myth doúwiad - czy a sek sualnej przyjemnoúci po raz pierw szy od piíciu lat. Andrew, 52 letni kierowca ciíøarûwek. Mia kompletnπ dysfunkcjí erekcji. Po 17 dniach bra nia Oriental Myth jego zdol - noúê seksualna powrûci a. Przez ostatnie kilka lat Orien - tal Myth pomog o wielu ludziom. Na szczíúcie Oriental Myth moøe pomûc odzyskaê zdolnoúê i pe nπ radoúê z øycia seksualnego i po - prawiê stan zdrowia. Oriental Myth jest starodawnπ mπ droú ciπ od krytπ w nowoczesnych cza - so wania równie często jak kre - acje. Oba podane przykłady nar - racji poszerzającej obraz Polski poza aktualnie rozgrywającą się w Wilkowyjach akcję, są bardzo udane. Technicznie przypominają wystąpienia Ireny Kwiatkowskiej w Czterdziestolatku (kobiety pracującej, która żadnej pracy się nie boi). Akcja serialu dość szybko się rozwija. Lucy stara się o pracę w szkole chcąc uczyć dzieci wiej - skie angielskiego. Natrafia to na przeciwdziałanie wójta. W efek - cie dyrektorka szkoły, która od ponad trzech lat stara się o nau - czyciela języka angielskiego, musi powiedzieć Lucy, że za brak - ło jej etatów... Po tym, jak wójt prawie został nakryty przy organizowaniu inscenizacji du chów we dworku Lucy, każe on przerwać Więcław - skiemu remont jej posiadłości. Kusy chowa jed nak cały sprzęt Więcławskiego w podziemnej kryjówce, która istnie je przy dworku od czasów wojny. Tymczasem ksiądz, chcąc zro - bić na złość swemu bratu wój - towi, zezwala na to, aby lekcje języka angielskiego odbywały się w salce parafialnej. Lucy rozpę - tuje we wsi awanturę po tym, jak jeden z jej uczniów okazuje sie notorycznie bity przez pijanego ojca. Postanawia zgłosić to za cho - wanie na policję, jednak okazuje się, że lokalna władza przymyka na to oko. Jednocześnie Lucy poznaje przystojnego polonistę Tomasza Witebskiego, który jak twierdzi jest gotów jej pomóc, gdyby zaszła taka potrzeba. Podczas spaceru w lesie natykają się na N o 23 (989) 1-15/12/2009 Scena z filmu Ranczo sach. Po wiícej informacji o Oriental Myth i Dr Han, proszí odwiedü lub zadzwoò pod nuemery: prowizoryczny szałas lokalną centralę wiejskiego bimbrow ni - ctwa... Lokalna, niezależna prasa to nowy pomysł polonisty Witeb - skiego. Lucy natychmiast popiera go całym sercem. O sprawie gazety dowiaduje się wójt. Chce natychmiast podporządkować sobie pismo, aby mieć kontrolę prasową nad wszystkimi we wsi... Witebski chodzi po wsi w stra - chu, bojąc się zemsty wójta za krytyczny artykuł o nim. O dzi wo, gdy wójt wzywa go do swego gabinetu, nakazuje polo niście żeby dalej go kryty - kować. Witeb ski się zgadza, nie wiedząc, że w ten sposób wójt zapewnia sobie pełnię kontroli nad jego pismem. Jednocześnie Paweł Kozioł wy - myśla nowy sposób na pozb ycie się ze wsi Amerykanki każe Pietrkowi podrzucać na jej pod - wórko bezpańskie psy... Witebski staje się redaktorem dwóch wiej skich gazet Wieści Gminnej oraz Wieści Parafial - nej. Oka zuje się jednak, że ksiądz wyma ga od redaktora jesz - cze więcej niż wójt. Tymczasem Kusy znajduje sposób na pozbycie się bezpań - skich psów z ogródka Lucy zaś wójt dowiaduje się o intrydze polonisty z jego bratem bliźnia - kiem. Jego podwładni rozpuszczają plotkę, że Lucy wystąpiła z wnio - skiem o duży kredyt z Unii Euro - pejskiej jako dofinansowanie do hodowli kóz. W przeciwieństwie do Pacanowa w Wilkowyjach kozami się pogardza. Pomysł niespodziewanie podchwytuje DokoÒczenie na stronie 15

15 N o 23 (989) 1-15/12/2009 DokoÒczenie ze strony 14 Hadziukowa, która rozpoczyna hodowlę kóz i produkcję kozich serów. Córka wójta Klaudia, która tym razem przeobraziła się w wiel bicielkę Unii pomaga w na - pisaniu wniosku o kredyt euro - pejski. Lucy zauważa wychodzącą ze sklepu dziewczynę w ciąży z pod - bitym okiem. Okazuje się, że dziew czynę bije ojciec właśnie dlatego, że jest w ciąży. Kusy ulega wypadkowi, jadąc na rowe - rze po pijanemu. Lucy, nie mogąc się z tym pogodzić, roz pętuje we wsi kolejną wojnę oby czajów. Organizuje pogadankę o antykon - cepcji i stara się oduczyć Kusego picia alkoholu co jednak nie jest takie proste. Hadziuk i Solejuk chcą szybko za robić pieniądze. Wpadają na pomysł uprowadzenia Lucy i za - żą dania okupu. Samo porwanie się udaje, kryjówką jest stara szo - pa. Gdy porywacze wysyłają do polonisty - redaktora Witebs kiego list z informacją o porwa niu, Ku - sy natychmiast rozpoczy na wła - sne śledztwo. Zanim zdoła cokol - wiek zdziałać, żony pijacz ków uwalniają Lucy z kryjówki. Tymczasem w domu Solejuków dzieją się rzeczy niezwykłe po domu latają widelce, a różne prze - dmioty zmieniaja położenie. Oka - zuje się, że źródłem tych nadprzy - ro dzonych zjawisk jest niezwykle uzdolniony Szymek, jeden z sy - nów Solejuków. Lucy namawia księ dza, a potem i wójta, aby wspólnymi siłami zlikwidować pro blem, fundując chłopakowi stypendium naukowe Do Wilkowyj ma przyjechać delegacja z Unii Europejskiej. Wójt, bojąc się odkrycia jego prze krętów, postanawia upić unij nych gości. Sytuacja się jed - nak komplikuje, gdy zamiast dele - ga tów z Unii wójt upija się sam. Ostatecznie wójta podczas przy - jazdu delegacji zastępuje ksiądz. Wkrótce potem w Wilkowyjach mają się odbyć wybory wójta. Kusy wpada na pomysł wystawie - nia do wyborów kontrkandydata, aby zmusić wójta do zrealizo wa - nia wyborczych obietnic. Intryga Kusego się udaje, a wójt znowu zostaje wójtem, jednak wcześniej zdobywa się nawet na przysięgę kościelną, że obietnice swe zrea - lizuje. Nocą wójt odkrywa intrygę Czerepacha, który wcześniej współ działał z Kusym, i gania go z siekierą po całej wsi. A oto tytuły wszystkich odcin - ków pierwszego sezonu serialu Ranczo wyemitowanego wios ną 2006: Spadek, Goście z zaświ atów, Ksiądz z inicjaty wą, Otrzeź wie - nie, Wieść gminna, Racja gminy, Podwójny agent, Kozy ofiarne, Odwyk i antykoncepcja, Porwa - nie, Wspólny wróg, Honor gminy, Wielkie wybory. Jolanta Cabaj Cdn. Kryzys światowy a kryzys w shippingu DokoÒczenie ze strony 1 na świecie zmniejszyły spodzie - wane zapotrzebowanie na surow - ce, co wywołało znaczne spadki ich cen. W grudniu 2008 r. nastąpił największy spadek cen ropy od 2003 roku. 9 stycznia 2009 r. ba - ryłka ropy kosztowała 41,9 USD mimo niedawnej decyzji OPEC o zmniejszeniu wydobycia w celu ograniczenia spadku cen. Do lutego 2009 r. rządy państw grupy G8 uruchomiły pakiety ratunkowe opiewające łącznie na ponad 3 bln $. Niektóre państwa jak USA czy Francję oskarżano o stosowanie praktyk protekcjonistycznych (np. amerykański program Buy Ame - rican oficjalnie zapisany w pla - nie pomocowym Obamy czy zo - bowiązanie francuskich producen - tów samochodów do zachowania miejsc pracy we Francji zapisane w rządowym pakiecie pomoco - wym). Po obniżkach rekordowo niski poziom osiągnęły stopy procen - towe (Japonia - 0,1 %, USA - 0,25%, 0,5% w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Kanadzie, w EBC - 1,25%). W kwietniu 2009 r. pod - czas szczytu G20 uzgodniono, że rynki finansowe nie mogą istnieć bez odpowiednich regulacji i na d - zoru. Wezwano do bardziej rygo - ry stycznych regulacji działalności funduszy hedge. W końcowym komunikacie po szczycie G-20 jest mowa o zwięk - szeniu środków Międzynarodo - wego Funduszu Walutowego o 500 do 750 miliar dów USD. Zapla nowano także likwidację tzw. rajów podatko wych, posta - no wiono utworzyć fundusz wspierania handlu mię dzy narodowego. W 2009 prognozowano spadek PKB na świecie (spadek PKB w krajach rozwiniętych przy dal - szym wzroście PKB w Chinach i Indiach). Sytuacja w firmach armatorskich Kryzys finansowy spowodował spadek przewozów morskich oraz cen na europejskich liniach kon - tenerowych. Maleje wymia na handlowa, więc wykorzystanie floty kontenerowej na trasie Azja - Europa spadło o 9% - mówi dr Maciej Matczak, analityk Actia Con sulting. Dodaje, że armatorzy zdecydowali się na obniżenie stawek frachtowych. Obecnie przewóz kontenera z Szanghaju do Rotterdamu kosztuje średnio 550 USD, gdy niedawno trzeba było zapłacić 625 USD - wylicza Matczak w Rzeczpospolitej. W Szanghaju, drugim kontene - rowym porcie świata, w pierwszej połowie roku wzrost przeładun - ków wyniósł tylko 10,4% i był o połowę gorszy niż w pierwszej połowie 2007 r. Spowolnienie wi - doczne jest także w europejskich portach. W Hamburgu w pierw - szych 8 miesiącach przeładunki kontenerów wzrosły tylko o 1,4 proc. Przedstawiciel Portu Hamburg Maciej Brzozowski dorzuca, że stawki przewozowe pozostaną raczej na niskim poziomie, bo armatorzy zamówili dużo nowych kontenerowców, więc nadpodaż usług przewozowych utrzyma się przez kilka lat. Brzozowski zaznacza też, że linie feederowe ( feeder - statek do przewozu kontenerów między mniejszymi portami), które nie były gwałtownie rozbudowy wane, nie mają tak dużych spad ków cen jak połączenia oceani cz ne. W pier wszych ośmiu miesią cach prze wozy kontenerów po mię dzy Polską i Hamburgiem wzro sły o 5,4% do 222,1 tys. TEU. Spowolnienie handlu widoczne jest w polskich portach. W tym roku dynamika wzrostu przeła - dunku kontenerów wyniosła 15%, gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego - 24% - mówi Marek Tar c zyński, prezes Polskiej Izby Spe dycji i Logistyki. We wrze - śniu terminal kontenerowy BCT Gdynia odnotował 5-procentowy spadek obrotów - dodaje. Szef sprzedaży i marketingu BCT Gdy - nia Michał Kużajczyk uzupełnia, że w październiku też spodzie wany jest niewielki spadek, ale uspo - kaja, że jest on wynikiem funkcjo - nowania terminalu w pierwszej połowie roku, a nie kryzysu finan - sowego. Tarczyński wskazuje rów nież, że wydłuża się czas skła - dowania kontenerów, co oznacza kło poty importerów ze zbyciem sprowadzonego towaru. W maju 2009 r. na polecenie kierownictwa firmy Strahlmann na statki zostało rozesłane pismo następującej treści: Na polecenie kierownictwa Firmy chcielibyśmy poinformować, że sytuacja w żeglu dze, a tym samym w naszej firmie nie uległa jeszcze popra - wie. Utrzymywanie statków wy łą - czonych z eksploatacji wiąże się także z ponoszeniem pewnych kosztów i dlatego fakt, że nie które jednostki wracają do eks plo atacji nie oznacza zakończenia kryzysu. Kiedy tylko występuje możliwość powrotu statku do tran sportu ła - dunków (nawet na jedną podróż) fir ma będzie czy niła takie stara - nia. Dobre wieści są takie, że sta - ra my się nie odsta wiać więcej statków. Niestety nie wszystkie jednos - tki, które aktualnie są gotowe do transportu mają zapewnione ła - dunki do przewożenia - niektóre z nich także muszą czekać na możliwość zatrudnienia. Dlatego nadal polecamy kontynuować wszelkie oszczędności. Potwierdzamy także, jak tylko sy tuacja kryzysowa zostanie cał - kowicie zakończona, Firma po - informuje o tym oraz powróci do wszystkich wcześniej oferowa - nych warunków. Licząc na zrozu - mienie aktualnej sytuacji. Kierownictwo Firmy. Glo balny kryzys wpływa na tran sport mor ski, co oczywiście odbija się na przewo zach kontene - rowych. Firma Baltic Container Outlook ocenia, iż przewozy kon - tenerowe na Bałtyku nie spadną aż tak bar dzo. Wg najnowszego raportu nt. prze wozów kontenero - wych na Bałtyku w 2008 r., The Baltic Con tainer Outlook 2009, w wyniku zmniejszenia tempa wzrostu morskich przewozów to waro - wych do 3%, światowe prze wozy kontenerowe wzrosły jedy nie o 5.1%, na Bałtyku zaś o 7.2%. W obecnej chwili przewiduje się, że transport kontenerowy na świecie i na Bałtyku odnotuje w tym roku spadki rzędu 20-30%. Obecna trudna sytuacja branży kontenerowej wynika oczywiście z perturbacji, jakie przechodzi obe cnie cała gospodarka świato - wa. Do połowy 2008 r. gwałtow - nie rosły ceny towarów i ropy, a po połowie roku nastąpił nagły spadek cen. W wyniku tego, jak i światowego kryzysu finanso we - go, tempo wzrostu wszystkich prze wozów morskich w stosunku do 2007 r. zmalało z 4.8% do 3%, w światowych przewozach konte - nerowych z 10.8% do 5.1%. Jeśli jeszcze na początku 2009 r. prognoza dla przewozów kon - tenerowych na bieżący rok wy - nosiła 3.1%, teraz nikt już nie za - kłada tak optymistycznego wy - niku. Trudność branży kontene - rowej polega także na tym, że do ubiegłego roku jej zdolność prze - wozowa rosła z powodu dyna - micznego rozwoju tego rodzaju transportu (w 2008 r. całkowita zdolność przewozowa wzrosła o 14%). Ze względu na duży popyt, armatorzy chętnie składali za - mówienia na kolejne i coraz więk sze kontenerowce. Wg da - nych tzw. order book przekłada się to na przyrost zdolności prze - wo zowych w branży kontene - rowej aż do 2015 r., mimo, że obecnie część zamówień jest anulowana. W porównaniu ze wzro stem zdolności przewozo - wych spadek zapotrzebowania na przewóz towarów jest zabójczy dla transportu morskiego. Po tym, jak spadły drastycznie ceny za przewóz towarów, wzra - sta liczba statków bezużytecznie stojących na kotwicy. Na począt - ku marca br. było to 11.3% ogól - no światowej floty kontenerowej. Mimo to, pierwsza dziesiątka naj - większych światowych prze - woźni ków kontenerowych nie zmienia się, choć na Bałtyku nastąpiły pewne przetasowania. Armatorzy operujący na tym rynku starają się dostosować do zmieniającej się sytuacji poprzez adaptowanie różnorodnych stra - tegii. Niektórzy zwiększają liczbę portów, do których zawijają tym samym zaczynając konkurować z operatorami ro-ro (np. Unifeeder, Fresco czy OOCL). Inni starają się koncentrować na wybranych połączeniach, zwiększając w nich częstotliwość zawinięć poprzez lepsze wyko - rzystanie przestrzeni ładunkowej jednostek. Tę strategię stosują np. Maersk, MSC czy Team Lines. Bał tycka flota kontenerowa zmniej szyła się w ubiegłym roku o 28 mniejszych statków, w zwią - Strona 15 z ku z czym jej zdolność przewo - zowa spadła o 11.9%. Mimo tego, średnia wielkość stat ku wzrosła ze względu na wpro wadzanie coraz większych jednostek do eksploatacji. Con - tainer ships jest jedynym operato - rem bałtyckim, który w ub. roku zwiększył liczbę swojej floty o 2 jednostki. Co prawda Unifeeder wprowadził w 2008 r. 3 statki, ale jednocześnie wyłączył z eksplo - atacji kilka jednostek, co w kon - sek wencji zmniejszyło całkowitą liczbę jego statków. Tempo wzrostu bałtyckich prz e- wozów kontenerowych w ubieg - łym roku osiągnęło 7.2%. W 2007 r. było to ok. 16%, spadek obro - tów jest zatem znaczny. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko 25 największych bałtyckich portów, to wzrost wyniesie jedy nie 6.5%. tłumaczy autor Bal tic Container Outlook 2009, Ma ciej Matczak, star szy konsultant w Actia Con - sult ing. Największe tempo przy - rostu odnotowano na Litwie, w Rosji i w Polsce odpo wiednio o 16, 13.6 oraz 11.9%. Zmienił się też ranking portów kontenerowych na Bałtyku. Gdy - nia, w ubiegłym roku zajmująca 3. miejsce, spadła na pozycję 4., a pierwsze trzy zajmują St. Peter - sburg, Goeteborg i Kotka. Gdańsk jest 11., zaś Szczecin-Świnoujście 18.. Baltic Container Outlook 2009 to drugi z kolei raport wy - dawany przez gdyńską firmę Actia Consulting. Stanowi prze - kro jową analizę rynku kontene - rowego, w szczególności w rejo - nie Morza Bałtyckiego. Raport zawiera dane dotyczące zarówno floty kontenerowej na Bałtyku, jak i statystyki dotyczące przeładunków w portach i posz - cze gólnych terminalach bałtyc - kich, z uwzględnieniem całościo - wo potraktowanego rynku rosyj - skiego. Postawiliśmy sobie za cel wydawać taki raport co roku mówi Bogdan Ołdakowski, szef Actia Consulting. Mimo kryzysu, rynek kontenerowy to jeden z naj - szybciej rozwijających się seg - men tów rynku transportowego. W Polsce korzystają na tym nie tylko porty i terminale, ale opera - torzy logistyczni i intermodalni, firmy przewozowe, spedytorzy. To właśnie do managerów w tego typu firmach adresowanych jest nasz raport. Na tak szybko zmie - niającym się rynku, również cza - sie kryzysu, managerom potrze - bne są informacje o trendach i per spek tywach w branży. W opar - ciu o tego rodzaju informacje po - dej mują oni decyzje inwesty - cyjne. A poza tym po prostu warto wiedzieć, co słychać w branży. Pod względem wielkości obrotów w poszczególnych terminalach kontenerowych na Bałtyku, w 2008 r. największym terminalem kon tenerowym był First Con - tainer Terminal w St. Peter sbur - gu. Henryk Bugłacki C.d.n.

16 Strona /12/ 2009 N o 23 (989) XVII Forum Mediów Polonijnych Zofia Lachowicz Idea spotkań dziennikarzy me - diów polonijnych w Polsce zro - dziła się 17 lat temu w Tarno wie i pieczę organizacyjną objęła Tar - nowska Agencja Rozwoju Regio - nalnego. Dziesięć lat minę ło od przejęcia opieki nad Zlotem od TARR przez Małopolskie Fo rum Współpracy z Polonią ze Sta - nisławem Lisem na czele, przy współ pracy Jolanty Kwiek i Mał - gorzaty Sajdak. oraz dwóch nie - ży ją cych dziś dziennikarzy Henry ka Cyganika i Jerzego Rzeszuto. Na zaproszenie władz wojewódz twa śląskiego i małopolskie - go do uczestnictwa w XVII Świa - to wym Forum Mediów Polonij - nych pod patronatem honorowym Marszałka Senatu RP, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kul tury i Dziedzictwa Narodo - wego, Wojewody Małopolski, Wojewody Śląska, Marszałka Wo jewództwa Małopolskiego i Marszałka Województwa Śląskie - go do Tarnowa w bieżącym roku przybyło około 120 dziennikarzy z 25 krajów świata: z Australii, Austrii, Belgii, Białorusi, Chor - wa cji, Czech, Egiptu, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Kanady, Luksemburga, Libanu, Litwy, Łot wy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Ser bii, Słowacji, Szwajcarii, Szwe cji, Ukrainy, i U.S.A Tegoroczne Forum mediów polonij nych MFWzP zorganizo - wało wspólnie z Partnerem strate - gicznym - Klubem Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych Mar - chołt i wsparciu ogromnej liczby instytucji, organizacji i biznesów. Współorganizatorami tego przed - sięwzięcia są: Urzędy Marszał - kow skie Województw - Małopol - skiego i Śląskiego; Urzędy Miast: Tarnowa, Nowego Sącza, Kato - wic, Bytomia, Siemianowic Śląs - kich, i Żor; Urzędy Miejskie w Za b rzu, Żywcu, Tarnowskich Górach i w Dąbrowie Górniczej, Urząd miasta i Gminy Bo gatynia i Starostwo Powiatowe w Żywcu. Patroni Forum to Prezydenci: Tar no wa, Nowego Sącza, Kato - wic, Bytomia, Siemianowic Śląs - kich, Za brza i Żor, Starosta Żyw - ca i Burmistrzowie: Żywca, Tar - no w skich Gór, Bogatyni i Dąbro - wy Tarnowskiej. GŁÓWNI SPONSORZY to Katowicki Holding Węglowy S.A. KHW Katowice, Polskie Gór ni ctwo Naftowe i Gazowni - ctwo SA PGNiG, zaś partner stra te giczny to firma Tauron Polska Energia, oraz inni partne - rzy to Polskie Stowarzyszenie Stanisław Lis, Małgorzata Sajdak, Jolanta Kwiek, Regina Cyganik Z lewej: Aleksander Fisher - ( Marcholt - sponsor strategiczny) Prasy Lokalnej, Starostwa Powia - towe: w Tarnowie, Nowym Sączu i Zakopanem; Urzędy Miast: St. Warszawy i Mińska Mazowiec - kiego; Gminy: Zelów, Łomianki, Lyski, Koszyce, Lesznowola; Fundacja Rozwoju Kardiochirur - gii im. Prof. Zbigniewa Zbignie - wa Religi w Zabrzu, Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego w Zabrzu GUIDO; Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach,; Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny, Biuro Tury styczne Turysta w Tarno - wie i Bank Spół dzielczy w Brzesku. Patronat medialny pełniły: TVP Polonia, TVP Kraków, TVS tvm, Polskie Radio dla Zagranicy, Radio Kraków Małopolska, Pol - skie Radio Katowice, ESKA, PAP, Gazeta Wyborcza Pl, Dziennik Polski, Polska Gazeta Krako - wska, TEMI. Zjazd mediów polonijnych po - strzegany jako integrację ro zrzu - conej po świecie Polonii z Ma - cierzą został wsparty finan sowo przez Kancelarię Senatu RP. Organizatorzy opracowując pro gram na osiem dni pobytu forumowiczów mieli sprostać nie lada wyzwaniu, bo przygotować program obejmujący prezentacje licznej grupy sponsorów i ich ofert gospodarczych, kultural - nych, biznesowych, itd. Dzień forumowiczów rozpo - czy nał się w przedziale czaso - wym: 6:00-7:30, a kończył przeważnie o północy, jako że ostat - nim punktem programu była Konferencja Biura Prasowego Forum rozpoczynająca sie o godz. 22:15. Jak szczelnie wypełniony był dzień uczestników świadczy program opracowany szczegóło - wo z dokładnością do kwadransa. A oto program i jego wykona - nie podczas pierwszego dnia Forum - 7.IX.2009 r. Godz 14:00 - zakwaterowanie w hotelu Cristal w Tarnowie przy ul. Traugutta 5. Już pół godziny później bo o godz. 14:30 czekały autokary na wyjazd do Małopol - skiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Solidarności 5-9. W auli te go urzędu odbyła się 30-o minu towa Konferencja Prasowa Prezy denta Miasta Tarnowa, dr Ry szar da Sci - gały, który powitał ucze stników słowami: Światowe Forum Mediów Dr Ścigała, prezydent Tarnowa Polonijnych to najważniejsza im - preza scalająca środowiska emi - grantów rozsianych po całym globie. Impreza, dzięki której współpracują one z sobą od wielu lat i, mimo odległości, jakie je dzie lą, czują się z sobą mocno związane. Jestem zaszczycony, że każdo - ra zowo, Forum rozpoczyna się właśnie w Tarnowie. Zawsze z ogromną przyjemnością witam Gości i towarzyszę im w podróży do innych zakątków Polski, w których w danym roku, odbywa się ten wyjątkowy Zjazd. Stałym tematem Forum, po - cząw szy od 1993 roku jest rola mediów polonijnych w tworzeniu kontaktów środowiskowych i utrzy maniu więzi z krajem oraz promocja Polski w świecie. W tym roku dodatkowym tematem wiodącym będzie 20-lecie odro - dzonego Senatu RP: bilans doko - nań na rzecz budowy więzi Pola - ków żyjących poza krajem z Ma - cierzą.... Następnym punktem programu był (15 minut) Finał konkursu XX-lecie odrodzonego Senatu, Historia, fakty, ludzie. W godzi - nach 15:45-17:30 odbyła się za - pla nowana Konferencja Biura Orga nizacyjnego pod kie rowni - ctwem Stanislawa Lisa. Również w tym przedziale czaso wym na - stąpiło przedstawienie ośmiodniowego programu Forum i autopre - zen tacja poszczególnych ucze - stni ków. Każdemu ze 120 fo ru - mo wiczów przypadło ok. 30 se - kund na oficjalne przedsta wienie się. W tym samym prze dziale czaso wym Stanisław Lis powitał wszy s tkich obecnych i wygłosił przemówienie. Rok 2009 jest rokiem wielu rocznic i przemówienie było głównie im poświęcone; a więc 20 leciu odrodzonego Senatu RP, 70 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i 20 rocznicy Odzy - ska nia Wolności i Upadku Komu - nizmu w Europie Środkowej. Z okazji 10 lecia istnienia Mało pol - skiego Forum Współpracy z Polo - nią dokonał podsumowania dzia - łalności tej organizacji. Następne pół godziny wypeł - niły Warsztaty metodyczne: Kon kursy Światowego Forum w ocenie jury. Zgodnie z planem udaliśmy się o godz. 18:00 auto - karami do Smęgorzewa na spot - ka nie z władzami samorządo - wymi. Trzymając się ściśle pro - gra mu już o godz. 18:45 zasie d - liś my w hali sportowej wybudo - wa nej dzięki daroczyńcom państwu Dulembom z Kanady. Burmistrz gminy Dąbrowy Tar - no wskej - Stanisław Początek wy głosił przemówienie, w którym Tablica pamiątkowa poświęcona darczyńcom, państwu Dulembom po dziękował Polonii Kanadyj - skiej za pomoc w znalezieniu spon so rów do sfinansowania pro - jek tu budo wy tejże hali sportowej w Smęgorzowie. Nadmienił, że po szukuje inwestorów strate gicz - nych (finansowych) do zagospo - Pani Dulembowa na uroczystej kolacji w Smęgorzewie da rowania utworzonej z gminą Żabno strefy gospodarczej o po - wierzchni 60 ha. (Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek Dąbrowa Tarnowska, tel (14) , fax (14) , Kolacja na cześć dobroczyń - ców Stefanii i Aleksandra Du - lem bów z osobistym udziałem pani Stefanii Dulembowej i 120 dzien ni karzy polonijnych przy dźwię kach kapeli i bogato zasta - wio nych stołach była odpowie - dni kiem punktu programu - wie - czoru integracyjnego kończące go się o godz. 21:30. Już o godz. 22:15 fo ru mowicze byli z po wrotem w Tarnowie, w hotelu Cristal Park, by móc pun - ktualnie zgłosić się na Konfe - rencję Biura Prasowego Forum, którego rozpoczęcie wy znaczono na godz. 22:15. Dzień następny programu, 8 września 2009 rozpoczynał się śnia daniem w godz. 7:30-8:30 a kończył Uroczystą kolacją wyda - ną przez Marszałka Wojewódz - twa Śląskiego o godz. 21:30 Drugi dzień Forum podobnie jak po przedni był zaplanowany skru - pu latnie i szczegółowo z dok - ładno ścią do 15 minut i o bardzo bogatym programie. W celu uzupełnienia podam, że pozostałe dni Forum miały podo - bny format czasowy i też były szcze lnie wypełnione programem poznawczym od wczesnych go - dzin rannych do póź - nych wie czor nych, cza sami aż do pół no - cy. Tak więc pośpiech i dys cyplina od pierw - szego dnia towarzys - zyły XVII Świato we - mu Forum Me diów Polonijnych przy po - minają cemu ambitnie zorganizowaną edu - kacyjno-promocyjną wyciecz kę auto ka ro - wą po regionie Śląs - ka. Dzięki nie zmordo-wanym Orga nizato rom uczestnicy Fo rum mogli nie tylko do świad czyć serdecznej Polskiej goś cin ności ale poznać nowo odkryte źródła histo ryczne, roz wi jającą się kul - turę i naukę. Maria Mirecka-Loryś, najstar sza uczestniczka Forum Wydawane codziennie Wici Polonijne i Gazeta Targowa za - wierały bieżące sprawozdania z każdego dnia Forum. Ponadto ka - ta logi, dyskietki, i inne mate ria ły promujące region i jego biz nes były rozdawane licznie ucze stni - kom Forum w celu popu lary zo - wa nia regionu śląskiego w kra - jach ich zamieszkania. Cdn.

17 No 23(989) 1-15/12/2009 KLINIKA REGENERACJI NATURALNEJ MedQuantum Research Laboratory Dr. T. Szcz sny Andrews, Ph.D. Akupunktura Homeopatia Electro-Medicine Medycyna Przysz oêci Enart Therapy Zio olecznictwo Irydologia Dietetyka Programy odwykowe Skuteczne metody odchudzania Walka z bólem, stanami alergicznymi Komputerowa analiza diety i alergenów Elektroniczna identyfikacja oraz detoksyfikacja jelita grubego, krwi i limfy Pomoc w schorzeniach: nadciênienie, cholesterol, cukrzyca, dro d yce, paso yty, zaburzenia hormonalne, skóra, przewód pokarmowy, nowotwory, artretyzm, astma, stawy, mi Ênie oraz wiele innych. Mississauga: Natural Regeneration Clinic, 1755 Rathburn Rd. East, Unit 60 (905) Trądzik Różowaty - Rosacea MEDYCYNA NATURALNA Redaguje Dr.T.SzczÍsny Andrews, Ph.D. Choroby skûry nie sπ atwe w leczeniu. Dobrze o tym wiedzπ dotkniíci chorobπ pacjenci oraz leczπcy ich lekarze. Objawy skûr - ne sπ najczíúciej skromnπ ma - nifestacjπ innego stanu choro - bowego, dotyczπcego odríbnego na rzπdu lub teø ca ego systemu. WúrÛd najczíúciej spoty ka nych chorûb skûry moøemy wy rûø niê choroby bakteryjne, grzy bicze, úwierzb, choroby wiruso we, liszaje, rumienie, pícherzyce, uszczyce, raki skûry, bielactwa, alergie, wypryski i wiele jeszcze innych. Osobnπ grupí stanowiπ choroby skûry przenoszone drogπ p ciowπ. Kilka miesiícy temu oma wia em na amach Nowego Kuriera przebieg i leczenie usz - czycy. Dziú natomiast chcia bym sií zajπê jednostkπ chorobowπ zwanπ Trπdzikiem rûøowatym lub po angielsku Rosacea. Schorzenie wystípuje g Ûwnie u kobiet, zazwyczaj w úrednim wie ku. Zmiany majπ charakter rumieniowo-grudkowy na pod o - øu ojotokowym, polegajπ na at - wym czerwienieniu sií skûry twa - rzy, zw aszcza po gorπcych po - karmach, alkoholu, kawie, w ciep ych pomieszczeniach i pod wp ywem bodücûw emocjonal - nych. Czynnikami sprzyjajπcymi sπ zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, g Ûwnie niedo - kwaú noúê soku øo πdkowego. Zmia ny dotyczπ zazwyczaj twa - rzy, nasilenie jest rozmaite od ru - mieni do g Íbokich wykwitûw grud kowych i krostkowych. Prze - bieg jest d ugotrwa y z okreso - wymi obostrzeniami. CzÍsto to - warzyszπ zmiany oczne: zapale - nie powiek, spojûwek lub ro gûw - ki. Zdarza sií, øe trπdzik rûøo - waty jest powik any wtûrnymi objawami tzw. Dermatozy oko o ustnej (ang. Dermatitis perio ra lis). Sπ to zmiany typu rosacea, wy - wo ane d ugotrwa ym stoso - waniem fluorowanych kortyko - ste roidûw, niekiedy rûwnieø w wyniku stosowania fluorowanej pasty do zíbûw. Zmiany mogπ dotyczyê nie tylko okolicy ust, ale rûwnieø zajmowaê ca π twarz, zw aszcza okolice oczodo Ûw, w przypadku uøywania kropli ste roi - dowych do oczu. Bywajπ rûw nieø przypadki, gdy zmianami zajíta jest rûwnieø szyja. Z tego wzglídu przewlek e stosowanie kortykoidûw fluorowanych na twarz jest bezwzglídnie prze ciw - wskazane. Pierwsze objawy trπ - dzi ku rû øo watego wystípujπ na policz kach i nosie, pûüniej na bro - dzie i czole. W okresie pûü niej - szym w krost kach na twarzy po - jawia sií ropa. Wyraüne sπ úlady drobnych naczyò krwionoúnych na skûrze twarzy, tzw. ìpajπczkiî. U míø czyzn trπdzik rûøowaty objawia sií g Ûwnie bardzo czer - wonym i opu chniítym nosem. Przyczyny choroby nie sπ zna - ne, ale zauwaøono zwiπzek przy - czy nowy w wypadkach nadpro - duk cji oju skûrnego. Niezaleønie od tego, tak jak i w innych cho - robach skûrnych, przyczyn dole - gli woúci naleøy szukaê w nie sprawnie pracujπcym uk adzie pokarmowym i konsekwentnie nie wydajnie usuwajπcym tok sy - ny uk adem wydalniczym. Jakkolwiek uøywanie alkoholu, kawy pogarsza stan skûry - to nie sπ one bezpoúredniπ przyczynπ trπdziku rûøowatego. Stres oraz bezpoúrednia ekspozycja skûry na úwiat o s oneczne zaostrza obja wy stanu zapalnego skûry. Znaleziono pewien zwiπzek miedzy trπdzikiem rûøowatym a niskim poziomem kwasu solnego w øo πdku. Wskazane jest doda - wa nienie roztworu naturalnego octu jab kowego do pokarmûw, w celu zakwaszenia úrodowiska øo - πdkowego. Podobnie dzia ajπ so - ki z owocûw papaya oraz anana - sa. Dodatek jogurtu i kefiru po - ma ga w przywrûceniu fizjologicz - nego stanu proporcji bakterii w prze wodzie pokarmowym. Dob - rym uzupe nieniem diety sπ ki szo - ne ogûrki lub kapusta. Jest takie, bardzo trafne stwier - dzenie w medycynie natu ral nej, øe nie to jest tak waøne, co zja da - my, duøo waøniejsze jest nato - miast, co z tego zjedzonego po øy - wienia przyswajamy. Trπdzik rû - øo waty ilustruje tí sytuacjí dos - konale. OtÛø wiele niezbídnych dla nas tzw. pierwiastkûw úlado - wych, cynk, podstawowe kwasy t uszczowe i witaminy przys wa ja - ne i asymilowane do tkanek na - szego ustroju sπ jedynie wtedy, gdy jest wystarczajπca iloúê enzymûw w sokach trawiennych. TEST KOMPUTEROWEJ OCENY ZDROWIA Total Health CyberScan Opis i wykresy graficzne NajnowoczeÊniejsza metoda dostarczajàca informacji na temat szczegó owego stanu zdrowia, w tym wielu narzàdów wewn trznych cz owieka: serca, wàtroby, olàdka, p uc, tarczycy, nerek, nadnerczy, trzustki, narzàdów p ciowych, gruczo ów sutkowych, prostaty i wielu innych. Badanie jest: bezpieczne, wygodne, bezbolesne, szybkie, bezinwazyjne. Warto znaç odpowiedê, aby: poznaç stan swego zdrowia, uniknàç wielu niebezpiecznych chorób, na czas wykryç poczàtki schorzenia i rozpoczàç kuracj, dobraç odpowiednie lekarstwa. Dok adna, cyfrowa, oparta na bio-feedback ocena stanu zdrowia. Podczas badanie jest mo liwoêç obejrzenia analizowanego organu na monitorze komputera. Nie zwlekaj z decyzjà, dzwoƒ jeszcze dziê i umów si na wizyt. Jeøeli sπ jakiekolwiek braki w tym wzglídzie, przyswajanie wi - tamin rozpuszczalnych w t usz - czach: A,D,E,K jak rûwnieø niez - bídnych kwasûw t uszczowych jest bardzo upoúledzone. Tak, wiíc uzupe nienie naszej diety enzymami trawiennymi moøe mieê zasadnicze znaczenie dla leczenia i rokowania przy trπ dzi - ku rûøowatym. RolÍ testera moøe spe niaê chlorowodorek betainy, podany doustnie. Wskazane jest po danie wita min z grup B. Pro g - ram oczysz cza jπcy jelito grube lub krûtkie g odûwki na sokach owo cowych przynoszπ wyraünπ po prawí zdro wia pacjenta. Szcze gûlnie po lecany jest sok z Aloe vera przy rozpoczíciu ku ra - cji. Kon sek wentnie przeprowa - dzo ne oczysz czanie wπtroby, nerek, øo πdka oraz uk adu lim - fatycz ne go przyczyni sií do szyb szego po wrotu do zdrowia. Obserwowano dobre wyniki le czenia po zastosowaniu Szwe - dz kiej mieszanki zio owej oraz preparatu pod komercyjnπ nazwπ Vegetal silica. Dodat ko wo mie - szanka ziû : echinacea, gold en - seal, chaparral, calendula oraz aloe vera w postaci zagísz czo - nych wyciπgûw wodnych opisy - wana jest jako przynoszπca dobre terapeutyczne rezultaty. Miejscowe kompresy z ziû po ma gajπ w zredukowaniu nad - mier nego przekrwienia skûry. Przy leczeniu homeopatycz - nym najlepiej jest uwzglídniê terapií konstytucjonalnπ, szcze - gûl nie, gdy jednπ z przyczyn trπ - dziku rûøowatego jest stres. Poza tym preparaty homeopatyczne o niskiej potencji takie, jak Arse n i - cum, Belladonna, Sulphur, Rhus tax - uznane sπ jako pomocne w le czeniu tej choroby. Kπpiele stûp oraz nasiadûwki pomagajπ w zredukowaniu nad - mier nego przekrwienia twarzy. Doúwiadczona, z duøπ klinicz - nπ praktykπ kosmetyczka pomoøe dobraê odpowiednie úrodki do pielígnacji twarzy. Zaznaczy em tutaj, iø musi to byê doúwiad czo - na i dobrze znajπca swûj zawûd kos metyczka, gdyø mia em mo - øli woúê osobiúcie widzieê bardzo op akane wyniki zabiegûw kos - metycznych na chorej na trπdzik rûøowaty twarzy. Naleøy absolutnie unikaê kπ - pie li s onecznych twarzy, pe ne tra - cji gorπcego powietrza oraz al ko - holu i papierosûw. Przy my ciu twa rzy, nie naleøy uøywaê lo tions wy konanych na bazie al ko ho lo - wej, jak rûwnieø stosowaê trzeba agodne, ph balanced myd a. Wska zane jest takøe prze pro wa - dzenie spe cjalis tycz nego badania tzw. rezonansu elektro ma gnetycz - nego, w celu wyeli mi nowania jako przyczyny trπdziku rûøowa - tego zatrucia metalami ciíøkimi lub rozpuszczalnikami or ganicz - ny mi, jak rûwnieø aler gicz nego pod oøa choroby. A teraz, w momencie gdy za niespe na tydzieò, a moøe kilka wiícej dni bídziemy úwiítowali kolejne Boøe Narodzenie, zapra - szam PaÒstwa do lektury Kolum - ny Zdrowia Naturalnego w wy da - niu úwiπtecznym Nowego Kuriera z Toronto. OpiszÍ tam nad zwy - czaj ciekawπ metodí diagno sty - czno-terapeutycznπ unikalnie sto - sowanπ w medycynie naturalnej. Jej podstawy stanowiπ najnowsze odkrycia fizyki i biologii mo le ku - larnej w po πczeniu z bardzo sta - roøytnymi podstawami medy cy ny chiòskiej. OsiπgniÍcie, jakiego dokonali naukowcy europejscy, i ktûrego praktycznej teorii nikt nie moøe zakwestionowaê, bo jest ona udo - ku mentowana faktami i stanowi niewπtpliwie nowy krok w dzie - dzi nie biologii i medycyny szcze - ZWALCZANIE BÓLU PAIN CLINIC Strona 17 gûlnie. Metoda zosta a opaten to - wana w wielu krajach, takøe w Stanach Zjednoczonych, pozwala na bardzo wczesne wykrycie zmian anomalii fizjologicznomor fologicznych w narzπdach organizmu, ktûre prowadzπ naj - czíú ciej do dalszych juø pato lo - gicznych, chorobowych konsek - wencji. SzczegÛlnie jest to cenne w wykrywaniu i zapobieganiu chorobom nowotworowym i in - nym powaønym schorzeniom sys - temowym. Badania diagnostyczne typu MRI, CT - skanowanie lub ultradüwiíki sπ w stanie wykryê takπ sytuacjí znacznie pûüniej. Cybernetyczne oprzyrzπdowanie tej aparatury pozwala ustaliê naj - bardziej nieszkodliwπ, skutecznπ, nieskomplikowanπ w zastoso wa - niu drogí leczenia i jego pos tí - pûw kontrolowania. Zbliøa sií nowa era stosowania najnow - szych osiπgniíê techniki w me dy - cy nie, i podobnie jak nie tak daw - no jeszcze, bo nieco ponad 100 lat temu raz jeszcze wszystko zaczy - na sií od naturalnego, holistycz - ne go spojrzenia na funkcje øy we - go organizmu, jego dwie fazy zdro wia i choroby, Yin & Yang. ØyczÍ PaÒstwu za dwa ty god - nie mi ej i fascynujπcej lektury tych zagadnieò, to bídzie dobry, úwiπ te czny prezent dla nas Wszyst kich, zw aszcza tych co mieszkajπ w po udniowym On ta - rio. Osoby zainteresowane po wyż - szą tematyką, jak również le - czeniem naturalnym zapraszam do konsultacji w Klinice Re ge ne - racji Naturalnej w Missis sauga,. Telefon: , lub bez - płatny toll-free spoza Toronto i Mississauga: Dr.T.Szczęsny Andrews, Ph.D. specjalizuje się od lat w Trady - cyjnej Chińskiej Medy cy nie i Akupunkturze, których tajniki zgłębiał w Chinach i Ko rei. Sto - suje również spraw dzo ne i nau - kowo udokumentowane metody Dietetycznej Korekty Żywienia, Homeopatii, Zioło lecz nictwa i Irydologii. Posiada doktorat z Fizjologii Żywienia, był wykła - dowca Uniwer sy tetach w War - sza wie i Montre alu. Jest autorem wielu prac naukowych z zakresu wymienionych wyżej dziedzin metodami elektromedycznymi 21 Century Technology w KLINICE REGENERACJI NATURALNEJ Dr. T.A. Szcz sny, Ph.D. Skuteczne w takich schorzeniach jak: wszelkiego rodzaju choroby reumatyczne w tym zapalenie stawów, mi Êni, choroby metaboliczne, nowotworowe, zaburzenia nerwowonaczyniowe, choroby koêci, migreny, MS, fibromyalgia oraz wiele innych obarczonych bólem chorób. Zrób pierwszy krok i umów si na wizyt Rathburn Rd. East, Unit 60 Mississauga ON L4W 2M8

18 Strona /12/ 2009 N o 23 (989) Czwarta Władza jako Piąta Kolumna polskiej demokracji DokoÒczenie ze strony 1 multimedialnych dysponujących kluczowymi mediami masowymi o krajowym i regionalnym zasię - gu umożliwia silną i długofalową manipulację polską opinią publi - czną. Manipulacje opinią pu bli - cz ną i antydemokratyczne prak - tyki są stałym zjawiskiem w pol - skich mediach masowych, to od faktów i ocen, po używany język. Ta manipulacja ze znaczącymi elementami ukrytej cenzury ogra - niczającej i wykluczającej istotne dla demokracji obszary życia pu - blicznego, w tym szczególnie poli tycznego i aktorów tego życia, jest trwałym choć podlega - jącym ewolucji zjawiskiem pol - skiego życia politycznego. Doszło do sytuacji, gdy prywatne koncer - ny medialne dzięki swej samo - dziel nej roli w systemie politycz - nym i bezpośrednim wpływie na władze w państwie polskim uzy - skały samodzielny wpływ na cały system społeczny. Jak podsumo - wał we wspomnianej debacie ko - smopolityczną ideologię Gazety Wyborczej Krzysztof Kłopoto - wski ( ) Wyborcza to samo - dzielny ośrodek władzy, który próbuje stworzyć nowego Pola - ka. ( Wypowiedź K. Kłopotow - skiego, 2009) Autor poszedł dalej stawiając hipotezę o realizacji w Gazecie ewolucyjnej strategii juda izmu. (Jak wyżej) Analizowane relacje między systemem politycznym i medial - nym oraz występowania równo - cze snego zjawiska antydemokra - tycznej mediokracji i ułomnej demokracji politycznej stworzyło specyfikę polskiego środowiska dziennikarskiego. Środowisko dziennikarzy kluczowych mediów masowych charakteryzuje się przyjmowaniem ról polityków i autorytetów publicznych, a cza - sem wręcz moralnych, określa - nych mianem autorytetów medial - nych, przy ich słabym i powierz - chow nym przygotowaniu mery - torycznym. Powstała dość wąska grupa wylansowanych medialnie dziennikarzy kreowanych na autorytety społeczne, co wydaje się być celowym zabiegiem mani - pulatorskim. Ich dobór nie był i nie jest przypadkowy. Są dobie - rani tylko spośród tych, którzy prezentują poglądy afirmujące czy wręcz apologetyzujące istnie - jący system, a przy tym sprawni manipulatorsko i pozbawieni skrupułów etycznych. Są z powo - dów pozamerytorycznych lanso - wani na gwiazdy dziennikarskie, którym powierza się autorskie programy publicystyczne w godzinach najlepszej i dobrej oglądalności i które zaprasza się do studia na debaty lub do roli ekspertów, mimo ich jawnej tendencyjności i manipulatorstwa oraz braku zawodowych skrupu - łów moralnych. Zasadniczym powodem ułom - noś ci polskiej demokracji i anty - demokratycznej mediokracji jest system polityczny, którego kon - sty tutywnym i decydującym o jego treści rozwiązaniem jest partyjna ordynacja wyborcza oparta na wielkich i wieloman - datowych okręgach wyborczych, gdzie głosuje się na listy partyjne, a nie na osoby jak w ordynacjach większościowych typu brytyj - skiego. Media masowe bowiem dzięki polskiej ordynacji wybor - czej mają znaczący wpływ na wyniki wyborów do Sejmu oraz odgrywają kluczową rolę w oce - nie i kontrolowaniu działalności posłów, czego pobawieni są bez - pośrednio sami wyborcy. Głoso - wa nie na listy partyjne, a więc par tie powoduje bowiem, iż to publiczne wizerunki partii two - rzone w skali kraju rozstrzygają o wynikach wyborów, a w ich two - rzeniu kluczową rolę odgry wają właśnie wizerunki medialne partii i ich liderów. W istocie medialne wi zerunki partii politycznych w Polsce są podstawą decyzji wyborców w wyborach do Sejmu. Równocześnie wielki dystans społeczny i przestrzenny jaki wy - twarza polska ordynacja między posłem a wyborcą powoduje, iż tylko media masowe mogą kon - tro lować i za pośrednictwem wy - bor ców pociągać do politycznej odpowiedzialności samych pos - łów czy partyjnych polityków, zna cząco wpływając na ich los polityczny. Pierwszym i bezpośrednim skut kiem polskiej ordynacji wyborczej jest marginalizacja roli i znaczenia w życiu politycznym Polski przede wszystkim proce - sów komunikowania opartych na przekazach bezpośrednich, za - rów no interpersonalnych, jak i grupowych oraz międzygrupo - wych i międzyinstytucjonalnych. Tak istotna w decyzjach politycz - nych w systemie politycznym choćby Wielkiej Brytanii wiedza dyskretna i nieupubliczniana o kandydatach na polityków i sa - mych politykach funkcjonująca lokalnie, w polskim systemie politycznym odgrywa zasadniczo znikomą rolę. Odgrywa ona rolę jedynie w wyborach samorządo - wych wójtów, burmistrzów i pre - zydentów, gdzie obowiązuje ordy nacja większościowa. Margi - na lizacja znaczenia komunikacji bezpośredniej w polskiej polityce wynika równorzędnie z wielkości okręgów wyborczych. Kilkuset - tysięczny okręg wyborczy wyklu - cza skuteczność posługiwania się w komunikacji z wyborcami kanałami opartymi na przekazie bezpośrednim, co jest możliwe a nawet oczywiste w okręgach brytyjskich liczących 62 tys. wyborców, a czego dowodem jest zdominowany kontaktami bez - pośrednimi sposób komunikow a - nia się z wyborcami w systemie brytyj skim. Stąd również kluczo - wa rola wielkich pieniędzy wy - bor czych, często niewiadomego pochodzenia, bez których nie sposób dotrzeć do kilkuset tysięcy wyborców w okręgu wyborczym. Polska ordynacja wyborcza wy - mu sza wielkoskalową kampanię wyborczą z użyciem setek tysięcy ulotek i plakatów oraz dziesiąt - ków i setek bilbordów. Wymusza bowiem komunikowanie masowe, oparte w ostateczności na me - diach masowych. Drugim bezpośrednim skutkiem ordynacji jest silna redukcja zna - czenia komunikacji pośredniej na poziomie lokalnym, a więc lokal - nych mediów, od prasy, radia i tele wizji po media telepatyczne. Wynika to z faktu, iż treści infor - macyjne przekazów na poziomie lokalnym są mało istotne jeśli chodzi o prezentowanie partii i ugrupowań politycznych oraz ich liderów, gdyż te są związane z centralnym poziomem życia poli - tycznego, uzupełnianej mediami regionalnymi o zasięgu wielo - man datowych okręgów wybor - czych. Media lokalne mają znacze nie zasadniczo li tylko jako rezonatory czy też pudła rezo - nan sowe krajowych i regional - nych mediów masowych. Trzecim wreszcie skutkiem ordynacji proporcjonalnej w Polsce jest praktyczna wyłączność krajowych mediów masowych w procesach komunikacji politycz - nej i ich monopolistyczna rola w życiu politycznym Polski. Mono - polistyczna rola krajowych me - diów masowych jest wzajemnie sprzężonym wynikiem wielkości okręgów wyborczych oraz partyj - nego kryterium dokonywania wyborów i ocen polityków. Par - tyj ne kryterium wyborów i ocen oznacza bowiem nieustanne odwo ływanie się do centralnie płynących masowych informacji o działaniach partii, a faktycznie jej liderów i kierownictwa, i to na forum ogólnopaństwowym. To ogólnokrajowe mass media two - rzą obrazy i wizerunki partii, które ocenia wyborca i które są kluczowe dla oceny poczynań samych partii politycznych. Stąd też płynie olbrzymia władza mediów masowych w polskim systemie politycznym, które w tej ordynacji mają wyłączność na publiczną kontrolę partii i posłów również w trakcie kadencji. Wybory zaś stają się głosowa niem nade wszystko na medialne wizerunki partii. Czwartym skutkiem tej ordy - nacji jest przewaga komuniko - wania perswazyjnego nad komu - nikowaniem informacyjnym, co jest bezpośrednim skutkiem mar - ginalizacji znaczenia komunikacji bezpośredniej, przy potęgowaniu roli masowej komunikacji pośre - dniej. I choć mediatyzacja polityki i polityczna rola mediów maso - wych jako ośrodka władzy jest tendencją ogólnoświatową, to polska ordynacja wyborcza stała się w kontekście układu sił spo - łecznych i politycznych transfor - macji ustrojowej przełomu lat 80. i 90. zasadniczym czynnikiem, który umożliwił odgrywanie kra - jowym mediom masowym samo - dzielnej roli politycznej o antyde - mokratycznym charak terze. Prze - de wszystkim ta ordy nacja po - przez działanie systemu politycz - nego zasadniczo wzma cnia me - dia tyzację polityki pol skiej w relacji choćby do brytyj skiej. Ale przede wszystkim kra jowe media masowe w Polsce mogą dzięki proporcjonalnej ordynacji wybor - czej być samo dzielną siłą poli - tyczną i istotnie wpływać na kształt polskiej sceny politycznej i przebieg procesów życia polity - cznego jako samo dziel ny i poza - partyjny podmiot polityki. Klasy cznym przykładem jest niespo tykana w krajach demokra - tycz nych samodzielna rola poli - tyczna Gazety Wybor czej w kre owa niu polskiej sceny poli - tycz nej czy też rola w samo dziel - nym mode lowaniu tej sceny przez koncern ITI z telewizją TVN na czele, jak również samo dzielna rola polity czna koncernu księdza T. Rydzy ka. Czwartą i pośrednią już konse - kwencją jest stała walka między partiami politycznymi o władzę w publicznych mediach masowych czyli telewizji i radiu. Ta stałą walka toczy się w warunkach nawet konstytucyjnie osadzonej poza Sejmem instytucji nadzoru - jącej publiczne radio i telewizję, jaką jest Krajowa Rada Radio - fonii i Telewizji. A przypomnę, że w brytyjskim państwowym koncernie medialnym BBC, przedstawianym jako wzór obiek - tywizmu i niezależności od poli - tycznych i partyjnych wpływów, rada zarządzająca jest powoły - wana przez ministra kultury aktu - alnego rządu. Ta tocząca się od 20 lat bezwzględna walka poli - tyczna między partiami zasiadają - cymi w Sejmie jest wynikiem właśnie samodzielnej roli mediów masowych w kształtowaniu życia politycznego w Polsce i kluczo - wego ich znaczenia dla sukcesów i porażek wyborczych polskich partii politycznych. I czyż można się dziwić, że anty demokratyczny oligopol mediów masowych milczy od 20 lat jak zaklęty o istotnych powo - dach tej sytuacji, a pojęcia mani- pulacja medialna, ukryta cen - zura medialna, antydemo kra - tyczna mediokracja, ułomna de mokracja czy wreszcie większo ściowa ordynacja wyborcza nigdy tam nie goszczą? Wojciech Błasiak

19 N o 23 (989) 1-15/12/2009 Strona 19 John Moscow Gdy bojówki Talibów wtargnę - ły do sztabu Naczelnego Do - wódz twa Pakistańskiej Armii, gdzie zabiły kilkanaście osób i wzięły zakładników oraz praw do - podobnie próbowały dotrzeć do tajemnic broni nuklearnej tego kraju, to nikt na świecie nie miał wątpliwości, aby określić ten czyn jako akt terroru. Natomiast, gdy major, wojskowy psychiatra Armii Amerykańskiej, o imieniu Nadal Malik Hasan zamordował z zimną krwią w Fort Hood w Teksasie, 13 osób i ranił innych 29, jakoś dziwnie nie znajduje się definicji aby określić ten akt bar - barzyństwa. Aby odpowiedzieć na pytania: czy Nidal Malik Ha - san sam zaplanował masakrę, czy może ktoś mu w tym pomógł? Czy miał on powiązania, z którąś z grup terrorystycznych w kraju lub za granicą? I cóż z tego, że w przeddzień zbrodni major Nidal był bardzo zajęty. Przede wszystkim pozby - wa niem się swych rzeczy, a w tym Koranu. I cóż z tego, że Ha - san, muzułmanin z palestyńskimi korzeniami chodząc do miejsco - wego sklepu zakładał tradycyjne ubranie, noszone przez muzułma - nów na Bliskim Wschodzie. Zaś kiedy szedł się modlić, ubierał wojskowy mundur. I dalej, i cóż z tego, że Malik Ha san strzelając, krzyczał: Alla - hu akbar Bóg jest wielki, a na jego etykietce noszonej na mun - durze jest skrót, który oznacza: Bojownik Allacha. Warto też, już jakby na margi - nesie wspomnieć o tym, że po - jawiły się przypuszczenia, iż spraw ca masakry przetransfe - rował dużą sumę pieniędzy do Pakistanu. Dla kogo? Prezydent Barack Obama, w kilka godzin po strzelaninie, w której major Hasan oddał ponad sto strzałów do będących na ba - daniach żołnierzy przewidzianych do wysłania do Iraku i Afgani sta - nu powiedział: Śmierć żołnierzy za granicą jest rzeczą tragiczną, ale czymś potwornym jest gdy coś takiego tragicznego przytrafia się na amerykańskiej ziemi. A następnie dodał: w tej sprawie nie należy póki co przesądzać. Na razie trwa dochodzenie, więc nie śpieszny się z konkluzją. Z tego prezydenckiego apelu, wyłamało się kilku liczących się na scenie politycznej Stanów Zjednoczonych polityków. A wśród nich, senator Joe Liber - man, który stwierdził, że strzela - ni na w bazie wojskowej w Fort Hood były aktem terroru, który w rzeczywistości był najbardziej tra gicznym terrorystycznym ata - kiem na amerykańskiej ziemi, od czasu zamachów na World Trade Center. Kierujący w Senacie ko - misją Departamentu Bezpie czeń - stwa Krajowego nie ma wątpli - wo ści, że powinno być przepro - wa dzone senackie dochodzenie ma jące wyjaśnić motywy działa - nia majora Hasana. Nagroda pocieszenia Członek Izby Reprezentantów Pete Hoekstra był wyraźnie zde - nerwowany, gdy doszły do niego wieści, że administracja, będąca w posiadaniu istotnych informa - cji nie chce ich udostępnić Kon - gresowi i opinii publicznej. Szcze gólnie te, dotyczące kontak - tów Husana z radykalnym ima - mem Anwarem al-alwakim. Tym samym, który był doradcą du - cho wym trzech spośród terrory - stów z 11 września. Od pierwszej godziny zaistnia - łej tragedii zaczęły pojawić się różne przypuszczenia co do mo - tywów jakimi kierował się spraw - ca. Najczęściej wymienianym motywem było to, że Nidal Hasan był niezadowolony z tego, iż wkrótce ma zostać wysłany do Iraku. Trzeba być kompletnym dyle - tan tem w sprawach wojska, aby wysunąć taką tezę. Warto w tym miejscu wskazać na pewien nie - zaprzeczalny fakt. A mianowicie. Hasan dobrowolnie zgłosił się do armii. To z pieniędzy amerykań - skiego podatnika otrzymał wy - kształ cenie, najpierw w technicz - nej uczelni Virginia Tech, a póź - niej medyczne i tytuł psychia try. A kiedy trzeba było spłacić za - ciągnięty kredyt i odpowiedzieć na wyzwanie ojczyzny /problem, że w jego przypadku, nie wiado - mo której/, i pójść na front, to oka zał się sfrustrowanym face - tem. Wielu nie chce iść na wojnę. Głównie z tego powodu, aby nie zostać zabitym. Ale przecież jest wiele różnych dróg, aby się od tego obowiązku uchylić. Tym bardziej, gdy się jest wojskowym psychiatrą, to łatwo zrobić z siebie idiotę chociażby. Nidal Malik Hasan na pewno idiotą nie jest. Zatem z pewnością wiedział, że dokonując masakry wcześniej czy też później zginie. A więc ten motyw strachu przed śmiercią, odpada. A ponadto, jako oficer tzw. zaplecza, miał niewiel - kie szanse na to, aby zostać za - bitym w Iraku, czy w Afgani sta - nie. W tym szaleństwie jest me - toda brzmi powiedzenie. Nic więc dziwnego, że na różne spo - so by próbuje się znaleźć jakieś rozwiązanie dla tej niewątpliwie niezręcznej sytuacji dla wielu, a tym bardziej dla administracji i wojskowych. A gra warta jest przysłowiowej świeczki. Chociażby dlatego, gdyż kształt przysz - łego procesu wobec Hasana zale - ży od ustaleń, czy działał on sam i wówczas stanie przed są dem wojskowym, jako żołnierz po - pełniający przestępstwo wobec innych żołnierzy i wtedy nie - chybnie zawiśnie w krótkim cza - sie na sznurze, albo też, gdy wyj - dą na jaw jego związki z kimś spoza armii, proces będzie toczył się przed sądem cywilnym. A wtenczas, będzie sobie spokojnie żył przez wiele lat na koszt po - datnika, albowiem niełatwo bę - dzie chociażby znaleźć bez stron - ną ławę przysięgłych. A w mię - dzyczasie, jak brzmi inne porze - kadło: to albo car zdechnie, albo pies umrze. W nadziei na sprawiedliwy wy - rok dla mordercy będą czekały ro - dziny zabitych żołnierzy. W tym drugim przypadku sądowych procedur, zapewne długo. Tych, których z Ameryką łą - czy ły patriotyzm i miłość, a byli to głównie ludzie młodzi, zabił zwyrodnialec. Strzelał i dobijał, strzelał i gonił aby dobić. Za kolejną swoją ofiarą pobiegł aż za budynek. I tam dosięgły go kule Kimberly Munley, policjantki z Killenn w Teksasie. Sama odno - sząc rany, zatrzymała masakrę w wojskowej bazie. Jaki to wstyd dla muzułmań - skiego bojownika, że ugodziły go kule wystrzelone w jego kierunku przez kobietę. Taką filigranową ko bietkę. I co najgorsze dla Hasana, że tylko go raniły, a nie zabiły na miejscu. Bo gdyby za - biły, to zapewne w niebie otrzy - małby nagrodę w postaci należ - nych mu dziewic. Nie do końca jest wiadome, czy byłoby ich aż 910, czy tylko 70 za ten cały bohaterski czyn. A jak liczyć rannych, którzy jako niewierni nie pójdą walczyć z wiernymi? Czy nagroda poczeka, aż zej - dzie z tego padołu ziemskiego? Jest jednak pewien problem do wyjaśnienia. W wyniku postrza - łów został sparaliżowany od pasa w dół. Czy to nie będzie mu przeszka - dzało w doznaniu niebiańskich rozkoszy? Ale póki co, major psychiatra Nidal Malik Hasan z Fort Hood musi się zadowolić nagrodą pocieszenia w postaci pochwał jakie otrzymał od Anwara al.- Awlaki. Na stronach interneto - wych używanych przez islam - skich ekstremistów stwierdził on, że Hasan jest bohaterem oraz, że inni muzułmanie, którzy służą w amerykańskim wojsku, mogą zmazać swoją hańbę jedynie idąc w jego ślady. Gwoli oddania sprawiedliwości całej tej sprawie, należy wskazać na daleką sprzeczność słów wy - rażonych przez tego islamskiego ekstremistę, ze słowami potępie - nia czynu Hasana przez jedną z największych organizacji zrze - szających amerykańskich muzuł - ma nów Council on American- Islamic Relations. W wydanym przez tą organi - zację oświadczeniu czytamy między innymi: Potępiamy z całą mocą ten tchórzliwy atak i żądamy ukara nia jego sprawców. Canada Announces Additional Support to the World Food Programme The Honourable Beverley J. Oda, Minister of International Cooperation, today announced that Canada will contribute an additional $30 million to the World Food Programme (WFP) to support its operations. This will help the WFP to meet the immediate food aid needs of vulnerable populations and respond to a range of humani - tarian situations around the world. The Minister's announce - ment came during the visit to Canada of Terri Toyota, Director of Government Donor Relations for the WFP. "Recognizing that Food Secu rity is key to survival and sustain able development, we have made it one of CIDA's prio - rities around which we are focus - ing our international assistan ce," said Minister Oda. "As the number of people who have moved into extreme poverty and hunger increases around the globe, Canada continues to res - pond as the third largest singlecountry donor to the World Food Programme. The additional funding I am announcing today will help meet the needs of an esti - mated 17 million vulnerable people in a range of humanitarian situations." "This donation has come at a crucial time when, for the first time in human history, the num - ber of hungry people worldwide will exceed one billion," said Ms. Toyota. "Canada continues to show bold leadership with a comprehensive approach to the world's food security solu-tions." CIDA's $30-million contri-bution is in addition to the $185 million provided to the WFP so far in 2009, and will help meet the food and nutrition needs of an estimated 14 million beneficiaries in seven countries in Africa, the Middle East, and South America. It will also help meet the food and nutrition needs of approxi - mately 3.7 million refugees who live in difficult conditions for long periods of time and rely completely on international assist ance to meet their most basic needs. This funding will help ensure that WFP continues to respond quickly and effecti ve - ly to the urgent needs of vulner - able populations.during her attendance at last month's World Food Summit in Rome, Minister Oda met with the WFP's Executive Director, Josette Sheeran, who thanked Canada for being one of the WFP's strongest and most committ ed partners, and for such initiatives as the 100- percent untying of the food aid in 2008; providing naval escorts for food shipments to Somalia; air - lift ing WFP helicopters to help with relief efforts after Cyclone Nargis in Burma; supporting nutrition supplements for children in Senegal, Ghana, Sudan, and Paki stan; and for Canada's ongo - ing support to the school feeding program.as part of her visit, Ms. Toyota, a Canadian, will also travel to Quebec City on Thurs - day, De cem ber 3rd to act as an Olympic torchbearer. Demo cratic Republic of the Congo - $6 million In the Democratic Repub - lic of the Congo, the WFP is meet ing the emergency food aid needs of more than two million people by helping to improve food access for people forced to flee their homes due to internal strife, improve the health and nutritional status of mothers and children, improve primary school enrol ment and attendance by providing school feeding pro - grams for children, and strengthen the Congolese government's capacity to meet the emergency food aid needs of vulnerable populations. Sudan - $5 million In Sudan, the WFP is providing food aid to an estimated 5.9 million vulnerable people, including 3.8 million conflictaffected people in Darfur, more then 220,000 returnees and inter - nally displaced persons in south - ern Sudan, as well as signifi cant vulnerable populations in eastern Sudan and the transitio nal "three areas"-abyei, Blue Nile, and South Kordofan. This operation is focused on providing support to populations in Sudan in need of general food rations. Other activi - ties include therapeutic and supplementary feeding programs for those suffering from high malnutrition rates. Zimbabwe - $4 million Zimbabwe, once a producer of surplus food, has since 2001 faced recurring food shortages as a result of erratic weather and a series of economic crises. Cana dian support will increase the abi lity of approximately four million Zimbabweans to meet their food needs while promoting health, education, and livelihood initia tives.- Chad - $3 million The WFP is working to meet the needs of internally displaced persons as well as the basic needs of the Sudanese population in Chad. The WFP will undertake food-forwork, food-for-training, and school feeding activities for internally displaced persons, as well as general food distribution, supplementary feeding and support to therapeutic feeding, and help an estimated 787,000 Sudanese residing in Chad. Central African Republic - $1 million The WFP will give priority attention to an estimated 367,000 people in foodinsecure commu ni ties in conflict zones in this country. The WFP's goal is to save lives and assist conflict-affected persons and other vulne rable groups to im - prove their food security, human capital, and resilience to future shocks. Colombia - $1.5 million The WFP is working to reach an estimated 530,000 vulnerable people. Through this operation, the WFP aims to protect and help restore the livelihoods of displa c - ed and other violence-affected populations; support the improve - ment of the nutritional status of targeted populations, especially pregnant and lactating women and children under the age of 5; and Continued on page 20

20 Strona /12/ 2009 N o 23 (989) Canada Announces Additional Support to the World Food Programme Continued from page 19 support access to education for displaced and at-risk populations. Yemen - $500,000 Support to the WFP's opera tions in Yemen will help meet the food assistance needs of Yemenis displaced as a result of conflict in the Sa'ada Governor-ate. The conflict, which escalated in 2007 before a tentative cease-fire was declared, erupted once again in August 2009, further intensifying the needs of those displaced by the conflict. Through this operation, the WFP is meet-ing the food assistance needs of 36,000 internally displaced pers-ons affected by the original con-flict, as well as thousands more affected by the recent fighting.ongoing Refugee Operations - $4 million. Refugees often live in difficult conditions for long periods of time, and rely completely on an uninterrupted supply of international food assistance. The WFP and the United Nations High Commissioner for Refugees have joined efforts to raise awareness on programming gaps affecting refugees and to address acute malnutrition in humani ta - rian situations. Canada's contribu - tion for refugee operations will provide the WFP with the flexi - bility to address immediate criti - cal food insecurity situations based on assessed needs. The WFP has acknowledged and thanked Canada for its ongoing support to refugee operations. - World Food Pro - gramme's Imm-ediate Response Capability - $5 million The WFP' s Immediate Res pon se Account allows for the pur - chase and transporta - tion of food in order to meet the most press ing needs, usu - al ly immedia tely following a natural disaster or the onset of an unexpected huma ni tarian crisis. For example, $500, 000 from the account was recent ly used by the WFP to launch an immediate emer gen - cy operation to meet the most urgent needs of an estimated 180, 000 vulnerable people affected by tropical storm Ket-sana in the Philippines.The OrganizationEstablished in 1963, the World Food Programme (WFP) is the food aid arm of the United Nations.The objectives of the WFP are to: - save lives and protect live - lihoods in emergencies (such as conflicts and natural disasters); - prevent acute hunger and invest in measures to help coun - tries prepare for disasters and to reduce their negative impacts; - restore and rebuild lives and livelihoods in post-conflict and post-disaster situations; - reduce chronic hunger and undernutrition; and - strengthen the ability of countries to reduce hunger to ensure that results achieved are sustained once WFP programm - ing ends. In 2008 the WFP pro - vid ed 3.9 million tonnes of food to more than 102 million benefi - ciaries in 78 countries. In 2009 the WFP expects to meet the needs of an estimated 93 million beneficiaries.canada's Relationship with the WFP The WFP is CIDA's largest humanitarian partner. The WFP has the de mon - strated knowledge and capacity to procure, deliver, distribute, and store commodities in order to help meet the needs of vulnerable people and to do so in an effective and timely manner. In calendar year 2008, Canada pro-vided more than $275 million to the WFP to help respond to the food needs of vulnerable popula tions in countries such as Haiti, Afgha - nistan, Somalia, and Ethio pia. So far in calendar 2009, Canada has provided $185 million to the WFP, including $30 million for the WFP's response to the drought in the Horn of Africa, $25 million for school feeding activi ties in Africa, and $11 million to WFP operations in Pakistan. In 2008, Dr Wojciech Øurowski Urazy sportowe, przewlek e i pourazowe choroby miíúni, koúci i stawûw 2238 Dundas St. W Unit 112 Toronto Tel.: (416) Canada was ranked the fourth largest contributor to the WFP or the third largest single country donor. We will continue to be a top donor in 2009 and During her attendance at last month's World Food Summit in Rome, Minister Oda met with the WFP's Executive Director, Josette Sheeran, who thanked Canada for being one of the WFP's strongest and most co-mmitted partners, and for its initiatives such as provid ing naval escorts for food Alderwood Naturopathic Clinic Jolanta Polewczak N.D.,M.D.(PL) Doctor of Naturopathic Medicine Detoxification Clinical Nutrition Chinese Medicine - Acupuncture - Chinese Herbal Patents Homeopathy Western Herbal Medicine BOWEN Therapy Tel: A Horner Ave., Etobicoke, M8W 2C3 Christopher Delicatessen Bond & Ontario, Oshawa. Tel: ï Najlepsze ceny, ï Najlepsze wyroby ï Najlepsza obs uga, ï Pyszny chleb i pπczki firmy ìgranowskaî, tylko u nas 39 Bond Street East, Unit#2, Oshawa U nas jest ìnowy Kurierî ship ments to Somalia; airlifting WFP heli-copters to help with relief efforts after Cyclone Nargis in Burma; supporting nutritional supple-ments for children in Senegal, Ghana, Sudan, and Paki - stan; and its ongoing support to the school feeding program. In October 2009, Minister Oda announced $30 million would be provided to the WFP for its newly created Purchase for Progress program (P4P). P4P is an innova - tive program that uses the WFP's procurement activities to create and enhance markets for food commodities grown locally by low-income or smallholder far - mers, thereby helping to address longer-term food insecurity. Canada's contribution will be provided to WFP pilot projects in Ghana and Afghanistan. In April 2008, Canada opened 100 percent of its food aid budget to international procurement, with a special emphasis on purchasing in developing countries. Untying provides our food aid partners, such as the WFP, with greater flexibility to provide culturally appropriate food to vulnerable populations, and to do so in a timely manner. Office of the Mini ster of Inter na tional Co - operation Jessica Fletcher

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne.

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

"Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki

Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły. T estament Kościuszki "Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki -Polacy niestety za często czują się ofiarami. Mieliśmy przecież takich bohaterów jak Kościuszko czy Sobieski. Nie możemy czekać,

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji Początek kryzysu w Grecji Skala problemów w Grecji została ujawniona w kwietniu 2009, gdy w zrewidowano prognozę deficytu budżetowego z 3,7% PKB do 12,7%, a ostatecznie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich Polskie kino w opinii Internautów wyniki badań bezpośrednich Zakres i częstotliwość oglądania polskich filmów Badani są bardzo aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego. Niemal 60% badanych było w ciągu

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015)

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) 14/04/2015 Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) Kontekst badań Spadek cen węgla kamiennego na światowych

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA U DZIECI - ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA.

KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA U DZIECI - ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA U DZIECI - ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA. Opracowała mgr Jadwiga Kozieł Referat wygłoszony na spotkaniu z rodzicami 27.11.2001r. Cel spotkania: Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Małgorzata Pasztetnik

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji A 399316 POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji pod redakcją Krzysztofa Zagórskiego i Michała Strzeszewskiego Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2005 Spis treści WSTĘP. OPINIA

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz

Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz 1.Jak powstaje film? Ustal właściwą kolejność. Etapy powstawania filmu Montaż i udźwiękowienie 1. Pomysł, projekt 2. Scenopis 3. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Janusz A. Marszalec Jak zostać przedsiębiorcą Zbuduj własną firmę i odnieś sukces!

Janusz A. Marszalec Jak zostać przedsiębiorcą Zbuduj własną firmę i odnieś sukces! Janusz A. Marszalec Jak zostać przedsiębiorcą Zbuduj własną firmę i odnieś sukces! Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. W książce

Bardziej szczegółowo

Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014

Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014 Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014 fot. Zenon Łój od redakcji Spis treści Wstęp 3 Stefan Szmidt Mój Biłgoraj 4 Henryk Wujec Bez uproszczeń Dominikańskie listy z Lublina 6 o. Tomasz Dostatni Wypisy z lektury

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka obchodzonego 20 listopada Chcesz dowiedzieć się, jakie masz prawa i obowiązki?! A do tego wygrać nagrodę? Nic prostszego!

Bardziej szczegółowo

obniżenie wieku emerytalnego

obniżenie wieku emerytalnego obniżenie wieku emerytalnego Foto: Shutterstock Model przedstawiający możliwe skutki obniżenia wieku emerytalnego zaprezentowali ekonomiści z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, związani

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych rozwijana jest już od 33 lat 1983 r. otwarcie pierwszej wystawy stałej Muzeum Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych Rosja i Niemcy zawsze należały do sąsiadów, z którymi Polacy wiązali największe obawy. Wojna rosyjsko-gruzińska

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROJEKCIE USTAWY O PIT BS/157/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROJEKCIE USTAWY O PIT BS/157/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Żył w latach 1805 1875; Prozaik, poeta, dramaturg i baśniopisarz duński; W wieku 14 lat, po śmierci ojca, we wrześniu

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach

Ziemie polskie w latach Ziemie polskie w latach1815-1830 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 1. Z części ziem Ks. Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją 2. Z Krakowa i okolicznych ziem

Bardziej szczegółowo

Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku

Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku Wybrane wyniki sondażu Solidarność doświadczenie i pamięć przeprowadzonego przez CBOS w dniach od 12 marca do 12 kwietnia 2010 roku Krzysztof Pankowski,

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Rozdział V. Powstaje niepodległa Polska GRUPA A 5 1. Oblicz, ile lat minęło od: pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

30 stycznia 2013 r. Adres do korespondencji: Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii ul. Gotarda 9, 02 683 Warszawa; prkoze@prkoze.

30 stycznia 2013 r. Adres do korespondencji: Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii ul. Gotarda 9, 02 683 Warszawa; prkoze@prkoze. 30stycznia2013r. StanowiskoPolskiejRadyKoordynacyjnejOdnawialnychŹródełEnergiidotyczącenadpodaży świadectwpochodzeniairyzykazałamaniarynkuzielonychcertyfikatów Polska Rada Koordynacyjna OZE, reprezentująca

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo