Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2014) 255 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/010 RO/Mechel Rumunia) PL PL

2 UZASADNIENIE W art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata umożliwiono uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w ramach rocznego pułapu w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.) powyżej limitów odpowiednich działów ram finansowych. Zasady mające zastosowanie do wkładów z EFG w odniesieniu do wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2013 r. zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 2. W dniu 21 grudnia 2012 r. Rumunia złożyła wniosek EGF/2012/010 RO/Mechel o wkład finansowy EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie SC Mechel Campia Turzii SA i u jednego producenta niższego szczebla (SC Mechel Reparatii Targoviste SRL) w Rumunii. Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku Komisja uznała zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, że warunki przekazania wkładu finansowego określone w tym rozporządzeniu zostały spełnione. STRESZCZENIE WNIOSKU I ANALIZA Główne dane: Nr referencyjny EFG EGF/2012/010 Państwo członkowskie Rumunia Artykuł 2 lit. a) Główne przedsiębiorstwo SC Mechel Campia Turzii SA Dostawcy i producenci niższego szczebla 1 Okres odniesienia Data rozpoczęcia świadczenia zindywidualizowanych usług Data złożenia wniosku Zwolnienia w okresie odniesienia 825 Zwolnienia przed okresem odniesienia i po nim 688 Kwalifikowalne zwolnienia ogółem Liczba pracowników, co do których oczekuje się, że skorzystają ze środków pomocy Wydatki na zindywidualizowane usługi (w EUR) Wydatki na wdrażanie EFG 3 (w EUR) Wydatki na wdrażanie EFG (w %) 3,26 Całkowity budżet (w EUR) Wkład z EFG w EUR (50 %) Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 21 grudnia 2012 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 4 marca 2014 r. 2. Wniosek spełnia warunki wypłaty środków z EFG określone w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 oraz został złożony w terminie 10 tygodni, o którym mowa w art. 5 tego rozporządzenia. Związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją Dz.U. L 347 z , s Dz.U. L 406 z , s. 1. Zgodnie z art. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. PL 2 PL

3 3. Aby ustalić związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, Rumunia wskazuje na fakt, że sytuacja gospodarcza w branży gotowych produktów i półproduktów ze stali, w której działalność prowadziły przedsiębiorstwa Mechel Campia Turzii i Mechel Reparatii Targoviste, została poważnie zakłócona w wyniku szybkiego spadku udziału UE w rynku produktów ze stali i ze względu na wzrost udziału w rynku państw takich jak Chiny. Władze rumuńskie przedstawiły dane 4, z których wynika, że jeśli chodzi o przemysł stalowy jako całość, produkcja stali surowej w UE-27 zmniejszyła się z 206,9 mln ton w 2006 r. do 177,6 mln ton w 2011 r., prowadząc do spadku udziału UE-27 w rynku z 16,6 % w 2006 r. do 11,7 % w 2011 r., podczas gdy udział Chin w rynku wzrósł w tym samym okresie z 33,7 % do 45,0 %. W latach udział Chin w rynku wzrósł ponad dwukrotnie z poziomu 20,2 %, natomiast udział UE-27 zmniejszył się o połowę z poziomu 20,8 %. 4. W latach widoczna konsumpcja 5 stali (odpowiednika stali surowej) w UE-27 wzrosła ze 127,0 mln ton do 168,7 mln ton (+32,9 %), nie osiągając jednak poziomu sprzed kryzysu, podczas gdy światowa konsumpcja wzrosła z 1 219,6 mln ton do 1 484,7 mln ton (+21,7 %) i przekroczyła poziom konsumpcji z 2008 r. Podobną tendencję zaobserwowano w przypadku widocznej konsumpcji gotowych produktów ze stali, która to konsumpcja wzrosła o 32,0 % w UE-27 i o 21,4 % na świecie. W UE-27 większość tego wzrostu popytu została zaspokojona przez przywóz. 5. Między 2009 a 2011 r. przywóz gotowych produktów i półproduktów ze stali w UE- 27 wzrósł ze 101,0 mln ton do 138,4 mln ton (+37,0 %), natomiast dla porównania przywóz takich produktów w Chinach zmniejszył się z 22,3 mln ton do 16,3 mln ton ( 26,9 %). Choć wywóz półproduktów i gotowych produktów ze stali w UE-27 wzrósł w tym samym okresie z 112,8 mln ton do 145,8 mln ton (+29,2 %), wzrost ten był znacznie większy w państwach trzecich takich jak Chiny (+99,8 %), Stany Zjednoczone (+43,8 %) czy Korea Południowa (+42,6 %), które łącznie odpowiadały w skali światowej w 2009 r. za 21,8 % wywozu gotowych produktów i półproduktów ze stali. Państwa UE-27 odpowiadały natomiast za 35,8 % odnośnego wywozu. Dane te pokazują, że w UE odnotowano w ostatnich latach znaczny wzrost przywozu gotowych produktów i półproduktów ze stali, a także stosunkowy spadek wywozu takich produktów. Obie te okoliczności spowodowały utratę udziału UE w rynku gotowych produktów i półproduktów ze stali, na którym działalność prowadziło przedsiębiorstwo Mechel. Okoliczności te wywarły ujemny wpływ na wyniki w branży, który z kolei spowodował presję na konkurencyjność unijnego przemysłu stalowego na skalę międzynarodową oraz utratę miejsc pracy ze względu na restrukturyzację branży stalowej w Europie Przedsiębiorstwa z branży stalowej były dotychczas przedmiotem pięciu wniosków o wkład z EFG; celem czterech z nich było wsparcie dla pracowników zwolnionych w wyniku poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym spowodowanych Źródło: Światowe Stowarzyszenie Producentów Stali (World Steel Association), Steel Statistical Yearbook Widoczna konsumpcja obejmuje produkcję powiększoną o przywóz i pomniejszoną o wywóz. Por. komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie (COM(2013) 407). PL 3 PL

4 globalizacją 7, a jeden dotyczył wsparcia dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego 8. Wykazanie liczby zwolnień oraz zgodności z kryteriami określonymi w art. 2 lit. a) 7. Rumunia złożyła wniosek na podstawie kryteriów interwencji określonych w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, który nakłada wymóg co najmniej 500 zwolnień w przedsiębiorstwie w jednym państwie członkowskim w okresie czterech miesięcy, włącznie z pracownikami zwalnianymi przez dostawców tego przedsiębiorstwa i przez producentów niższego szczebla. 8. We wniosku wspomniano o 825 zwolnieniach w przedsiębiorstwie Mechel Campia Turzii i u jednego producenta niższego szczebla podczas czteromiesięcznego okresu odniesienia od dnia 20 czerwca 2012 r. do dnia 20 października 2012 r. oraz o dodatkowych 688 zwolnieniach poza okresem odniesienia, ale związanych z tą samą procedurą zwolnień grupowych. Liczbę wszystkich zwolnień obliczono zgodnie z art. 2 akapit drugi tiret trzecie rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Komisja otrzymała potwierdzenie wymagane na podstawie art. 2 ust. 2 akapit drugi tiret trzecie, że jest to rzeczywista liczba dokonanych zwolnień. Wyjaśnienie nieprzewidzianego charakteru zwolnień 9. Władze rumuńskie twierdzą, że decyzji o zwolnieniu pracowników w przedsiębiorstwie Mechel Campia Turzii nie można było przewidzieć. W listopadzie 2009 r. przedsiębiorstwo poinformowało o ukończeniu trzech nowych linii produkcyjnych w zakładzie w Câmpia Turzii. Pod koniec 2011 r. przedsiębiorstwo zaczęło jednak doświadczać trudności finansowych w wyniku strat poniesionych w ciągu dwóch poprzednich lat obrotowych na skutek niekorzystnych cen na europejskich rynkach stali związanych z rosnącymi cenami złomu żelaznego i niskiego popytu na gotowe produkty. Na koniec 2011 r. przedsiębiorstwo Mechel Câmpia Turzii wprowadziło szereg środków w celu zmniejszenia kosztów personelu (np. zawieszenie indywidualnych podwyżek wynagrodzeń, wypłacania premii i stosowania przepisów dotyczących zachęt dla pracowników; zakaz pracy w godzinach nadliczbowych; reorganizacja zmianowego systemu pracy; ograniczenie czasu pracy przy wynagrodzeniach proporcjonalnych do czasu pracy). Mimo tych środków nie udało się jednak zaradzić trudnościom finansowym przedsiębiorstwa, które zdecydowało o wszczęciu procedury zwolnień grupowych. Dane identyfikacyjne zwalniających przedsiębiorstw oraz pracowników, którzy mają być objęci pomocą 10. Wniosek dotyczy zwolnienia osób (1 441 w okresie odniesienia i po nim w przedsiębiorstwie Mechel Campia Turzii i 72 w przedsiębiorstwie Mechel Reparatii Targoviste). Władze rumuńskie szacują, że zwolnionych pracowników skorzysta ze skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług. 11. Podział pracowników, którzy mają być objęci pomocą, przedstawia się następująco: Kategoria Liczba Odsetek Mężczyźni , EGF/2009/022/ BG/Kremikovtsi AD (wniosek odrzucony przez Komisję), EGF/2013/002 BE/Carsid (wniosek przedstawiony Komisji w dniu 2 kwietnia 2013 r.), EGF/2013/007 BE Duferco-NLMK (wniosek przedstawiony Komisji w dniu 27 września 2013 r.). EGF/2010/007 AT/Steiermark i Niederösterreich. Decyzja 2011/652/UE z dnia 27 września 2011 r. (Dz.U. L 263 z , s. 9). PL 4 PL

5 Kobiety ,20 Obywatele UE ,00 Obywatele państw trzecich 0 0,00 Osoby w wieku od 15 do 24 lat 9 0,90 Osoby w wieku od 25 do 54 lat ,90 Osoby w wieku od 55 do 64 lat ,20 Osoby w wieku powyżej 64 lat 0 0, Spośród pracowników, którzy mają być objęci pomocą, cztery osoby mają długotrwałe problemy zdrowotne lub są niepełnosprawne. 13. Pod względem kategorii zawodów podział przedstawia się następująco: Kategoria Liczba Odsetek Kierownicy 32 3,20 Specjaliści 61 6,10 Technicy i inny personel średniego szczebla 91 9,10 Pracownicy biurowi 81 8,10 Pracownicy działu usług i działu sprzedaży 6 0,60 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,10 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ,90 Pracownicy przy pracach prostych 9 0, Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 Rumunia potwierdziła, że polityka równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji była stosowana i nadal będzie stosowana na różnych etapach wdrażania EFG, a w szczególności w zakresie udostępniania środków. Opis obszaru, którego dotyczy wniosek, jego władz i zainteresowanych stron 15. Zwolnienia dotknęły głównie gminę Câmpia Turzii i otaczający ją obszar, usytuowane w południowo-wschodniej części okręgu Cluj w północno-zachodniej Rumunii. Jeśli chodzi o sytuację społeczno-gospodarczą, obszar Câmpia Turzii odznacza się niskim poziomem dochodów i małym zróżnicowaniem działalności gospodarczej. Z szacunków Agencji Zatrudnienia Okręgu Cluj (AJOFM Cluj) wynika, że około połowa ludności w wieku produkcyjnym w Câmpia Turzii zatrudniona jest w sektorze przemysłowym. Przedsiębiorstwo Mechel Campia Turzii było na tym obszarze największym pracodawcą, który zatrudniał osób (w czerwcu 2012 r.), co odpowiadało około jednej trzeciej wszystkich tamtejszych zatrudnionych. Miejscowy rynek pracy jest bardzo niewielki, stopa bezrobocia na obszarze Câmpia Turzii wynosi ogólnie około 5 %, a wskaźnik wolnych miejsc pracy jest bardzo niski (wynosi on poniżej 0,5 %) Organami odpowiedzialnymi za wdrożenie środków są: rumuńska Krajowa Agencja Zatrudnienia (ANOFM) i AJOFM Cluj. 17. Do innych zainteresowanych stron należą władze lokalne i regionalne, związki zawodowe i przedsiębiorstwa, które będą powiązane z przedsiębiorstwem spółdzielczym założonym w celu wspierania pracowników będących celem pomocy, w ramach środka Pomoc w rozpoczęciu niezależnej działalności. 9 Wskaźnik wolnych miejsc oznacza odsetek nieobsadzonych stanowisk w porównaniu z łączną liczbą obsadzonych i nieobsadzonych stanowisk pracy. W trzecim kwartale 2012 r. szacowany wskaźnik wolnych miejsc pracy w UE-28 w sekcjach B S klasyfikacji NACE Rev. 2 (przemysł, budownictwo, usługi) wynosił 1,4 %. PL 5 PL

6 Spodziewany wpływ zwolnień na zatrudnienie lokalne, regionalne lub krajowe 18. Ponad dwie trzecie zwolnionych pracowników mieszka w gminie Câmpia Turzii i na otaczających ją obszarze, a niemal jedna trzecia w innych częściach okręgu Cluj. Według AJOFM Cluj stopa bezrobocia w tym okręgu wynosiła 3,7 % przed dokonaniem zwolnień i wzrosła do 4,1 % po ich dokonaniu w lutym 2013 r. Liczba bezrobotnych na obszarze Câmpia Turzii wzrosła w wyniku zwolnień ponad dwukrotnie z 481 do osób, a odsetek osób biernych zawodowo wśród ludności w wieku od 18 do 62 lat zwiększył się z 2,7 % do 7,2 %. Zwolnienia miały zatem poważne skutki dla miejscowego rynku pracy ze względu na nieznaczną liczbę wolnych miejsc pracy dostępnych na obszarze Câmpia Turzii (przeciętnie 30 miejsc na miesiąc) i niewielu potencjalnych pracodawców. Między 2008 a 2010 r. odnotowano stały spadek liczby pracowników w przemyśle stalowym w okręgu Cluj oraz znaczne ograniczenie inwestycji netto w tej branży. Według AJOFM Cluj, większość zwolnionych pracowników ma kwalifikacje specyficzne dla przemysłu metalurgicznego, na które jednak nie ma już zapotrzebowania wśród pracodawców oferujących wolne miejsca pracy w okręgu Cluj. Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane, z podziałem na szacunkowe koszty, w tym informacje dotyczące ich komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych 19. Wszystkie wymienione środki składają się na skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług mających na celu ponowną integrację pracowników na rynku pracy 10 : rejestracja pracowników: środek ten polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego stanowiącego część bazy danych ośrodka koordynacji projektu w celu określenia umiejętności, kompetencji i doświadczenia każdego z pracowników, zatwierdzenia ich statusu oraz wskazania potrzeb i preferencji; informowanie, poradnictwo zawodowe i doradztwo: środek ten obejmuje szereg działań prowadzonych przez ośrodek koordynacji projektu: informowanie o projekcie podmiotów gospodarczych na obszarze Câmpia Turzii i poszukiwanie wolnych miejsc pracy; informowanie pracowników, którzy są objęci pomocą, o miejscowym rynku pracy, przepisach prawa pracy, kursach szkolenia zawodowego i możliwościach zatrudnienia; przeprowadzanie rozmów motywacyjnych, ocen psychologicznych i testów zdolności pracowników objętych pomocą; zapewnianie objętym pomocą pracownikom poradnictwa zawodowego i sporządzanie indywidualnych planów działania dla każdego z nich; doradztwo w zakresie poszukiwania możliwości zatrudnienia, nawiązywania kontaktu z potencjalnym pracodawcą, postępowania przed rozmową o pracę i po jej odbyciu; 10 Niektóre z proponowanych środków są podobne do środków wdrożonych w ramach wniosku EGF/2011/014 RO/Nokia. PL 6 PL

7 zalecanie udziału w innych działaniach w ramach projektu (np. w kursach szkolenia zawodowego, stażach, działalności przedsiębiorstwa spółdzielczego); kursy szkolenia zawodowego i staże: środek ten polega na zapewnianiu pracownikom kursów szkolenia zawodowego, które odpowiadają potrzebom tych osób określonym na etapie informowania, poradnictwa zawodowego i doradztwa. Kursy szkoleniowe, które mają zasadniczo trwać od trzech do sześciu miesięcy, zostaną zorganizowane dla grup od 7 do 28 osób przez autoryzowane firmy zewnętrzne uznawane przez Krajową Agencję ds. Płatności i Inspekcji Socjalnej oraz Krajowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Uczestnictwo w kursach kończy się uzyskaniem poświadczenia nabytych kompetencji 11. Organizatorzy szkoleń będą otrzymywać wynagrodzenie w ramach systemu zwrotu kosztów opartego na bonach, po potwierdzeniu ustaleń dokonanych z AJOFM Cluj, zakończeniu kursu i poświadczeniu nabytych przez uczestników kompetencji. Ośrodek koordynacji projektu będzie zarządzał działalnością szkoleniową i monitorował każdy z kursów. Uczestnicy kursów będą monitorowani przez sześć miesięcy po zakończeniu szkolenia. Pracownicy będą również mogli odbyć staż trwający od 5 do 90 dni organizowany specjalnie dla zwolnionych pracowników przez potencjalnych pracodawców na obszarze dotkniętym zwolnieniami; pomoc w rozpoczęciu niezależnej działalności: AJOFM Cluj pomoże zainteresowanym w założeniu nowego przedsiębiorstwa w formie spółdzielni 12 o standardowym statucie 13, którego członkami będzie 250 pracowników objętych pomocą i które będzie produkować różne wyroby sportowe dla rumuńskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego z tej branży, będącego z kolei podwykonawcą dla wielonarodowej korporacji wytwarzającej sprzęt sportowy 14. Pracownikom objętym pomocą dano możliwość wyrażenia zainteresowania udziałem w spółdzielni. Wspomnianych 250 członków spółdzielni zostanie wybranych przez AJOFM Cluj w wyniku dwóch testów zdolności spośród zainteresowanych pracowników objętych pomocą; osoby wybrane odbędą staże w innych przedsiębiorstwach prowadzących podobną działalność, w których osoby te zostaną poddane ocenie. Każdy wybrany pracownik otrzyma bon w wysokości EUR jako wkład członkowski do kapitału spółdzielni 15. Większość tych funduszy, których część będzie zarezerwowana na prawne i administracyjne koszty rozruchu oraz kapitał obrotowy 16, zostanie wykorzystana przez Kursy szkoleniowe przeznaczone są dla zwolnionych pracowników, którzy nie zostaną wytypowani do udziału w przedsiębiorstwie spółdzielczym. Władze rumuńskie uważają, że środki na rzecz zakładania przedsiębiorstw przez pojedynczych pracowników nie byłyby skuteczne, jako że popyt na towary i usługi w przedmiotowym regionie jest niski ze względu na trudną sytuację mieszkańców. Nowe przedsiębiorstwo powstaje na podstawie ustawy nr 1/2005 o zakładaniu spółdzielni. Przedsiębiorstwo będące klientem zidentyfikowano w wyniku badania rynku przeprowadzonego przez AJOFM, którego celem było wskazanie odpowiednich przedsiębiorstw zainteresowanych inwestowaniem na obszarze Câmpia Turzii i uczestnictwem w założeniu spółdzielni. Według władz rumuńskich kwotę EUR na pracownika objętego pomocą obliczono, dzieląc szacowane łączne koszty działań przemysłowych przez spodziewaną niezbędną liczbę pracowników. Między AJOFM Cluj a każdym członkiem spółdzielni zawarta zostanie umowa o przyznanie bonu, zgodnie z którą zwolnieni pracownicy będą musieli przestrzegać planu założenia spółdzielni i rozpoczęcia jej działalności. Kapitał obrotowy odnosi się do kwoty niezbędnej do pokrycia wydatków, poniesionej w trakcie pierwszych paru miesięcy działalności spółdzielni liczonych od momentu, kiedy spółdzielnia decyduje PL 7 PL

8 spółdzielnię do zakupu niezbędnych maszyn, sprzętu i surowców do działalności produkcyjnej spółdzielni 17. Maszyny, sprzęt i surowce zostaną opłacone ze środków finansowych w formie bonów wydanych każdemu członkowi spółdzielni. Istnieje związek między potrzebą zakupu tych aktywów, wyposażenia lokali produkcyjnych i liczbą osób, które przystąpią do spółdzielni. Wskaźnik uczestnictwa w spółdzielni opiera się na potrzebie zakupu aktywów i funkcjonowania spółdzielni. Członkowie spółdzielni będą mieli jednakowe prawa. Będą wspólnie posiadaczami aktywów produkcyjnych, będą sami określać swoje wynagrodzenie i dywidendy, a także decydować o przyszłych biznesplanach i inwestycjach 18. Pracownicy będą zobowiązani do pozostania w spółdzielni przez pierwsze trzy lata jej działalności. Jeśli zrezygnują z udziału w spółdzielni wcześniej, organy zarządzające spółdzielnią zadecydują o odpowiadającej ich wkładowi w kapitał podstawowy spółdzielni kwocie rekompensaty, którą będzie można wypłacić takim osobom, i o warunkach tej wypłaty. Nowi członkowie pragnący przystąpić do spółdzielni będą musieli wnieść równoważny wkład, który może być pokryty ze środków innych projektów na rzecz wsparcia. Między spółdzielnią a jej klientem zawarta zostanie umowa handlowa na początkowy okres czterech lat, które będzie mogła zostać przedłużona (klient ma umowę z wielonarodowym producentem sprzętu sportowego obowiązującą przez 10 lat). Umowa między spółdzielnią a jej klientem będzie zgodna z wymogami rynku i będzie przynosić spółdzielni dochody; nie będzie jednak obowiązywać klauzula wyłączności, zatem spółdzielnia będzie mogła poszerzyć bazę klientów. AJOFM Cluj nałoży na projekt wymóg rentowności, który zostanie zawarty w pisemnym zobowiązaniu podjętym przez spółdzielnię 19. Komisja uważa, że środek ten, którego istota i wdrożenie mają charakter innowacyjny, spełnia wszystkie warunki dotyczące działań kwalifikowalnych ustanowione w art. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006; w szczególności Komisja jest zdania, że przedmiotowy środek należy do kategorii działań służących promowaniu przedsiębiorczości lub pomocy w samozatrudnieniu ; wynajem lokali produkcyjnych i opłacanie czynszu na czas trwania projektu: działalność spółdzielni rozpocznie się wraz z uruchomieniem produkcji próbnej, przy której zatrudnionych będzie 50 pracowników; liczba ta zostanie następnie o rozpoczęciu produkcji próbnej i produkcji właściwej, do chwili otrzymania zapłaty za pierwsze dostarczone produkty. W praktyce AJOFM Cluj wypłaci wspomniane EUR bezpośrednio na rzecz spółdzielni na podstawie faktur wystawionych przez przedsiębiorstwa dostarczające maszyny, sprzęt i surowce oraz na podstawie innych zgodnych z prawem dokumentów księgowych. Pracownicy mogą zatrudnić zawodową kadrę zarządzającą, jednak niektórzy byli pracownicy przedsiębiorstwa Mechel mający odpowiednie doświadczenie również mogliby sprawować funkcje kierownicze lub funkcje średniego szczebla (w dziale zasobów ludzkich, księgowości, inżynierii, nadzoru nad linią produkcyjną, sprzedaży itd.). O prawach i warunkach dotyczących osób, które mogą przystąpić do spółdzielni lub wycofać się z udziału w niej, decydować będzie kadra kierownicza spółdzielni oraz, pośrednio, każdy członek spółdzielni przez swoje prawo do głosowania podczas walnego zgromadzenia. AJOFM Cluj zawrze ze spółdzielnią umowę, która będzie obejmować klauzule dotyczące założenia, funkcjonowania i rentowności spółdzielni, a także klauzule stosowane na wypadek niespełnienia wymogów nałożonych w tej umowie. Podobna umowa zostanie podpisana między AJOFM Cluj a przedsiębiorstwami zatrudniającymi bezrobotnych. W przypadku gdy takie przedsiębiorstwo nie spełni obowiązków umownych, będzie musiało zwrócić otrzymane środki. PL 8 PL

9 zwiększona maksymalnie do 250 osób. Czynsz za lokale produkcyjne będzie opłacany przez AJOFM Cluj (z udziałem środków EFG) do końca okresu wdrażania EFG (do marca 2015 r.), a następnie przez klienta spółdzielni; dodatek na pokrycie kosztów podróży: środek ten obejmuje dodatek w wysokości do 250 EUR na osobę i ma celu pokrycie kosztów ponoszonych przez pracowników w związku z podróżą z miejsca zamieszkania do miejsca rozmowy o pracę lub w celu udziału w innych działaniach w ramach projektu. Beneficjenci tego środka muszą zamieszkiwać na obszarze objętym zwolnieniami i uczestniczyć co najmniej w dwóch działaniach w ramach projektu; dodatek na pokrycie kosztów udziału w rozmowie o pracę: środek ten obejmuje dodatek w wysokości do 100 EUR na osobę i będzie przysługiwał pracownikom, którzy wezmą udział w rozmowach o pracę, testach rekrutacyjnych lub innych procedurach rekrutacyjnych prowadzonych przez potencjalnego pracodawcę. Celem dodatku jest pokrycie kosztów osobistych związanych z rozmową o pracę. Beneficjenci mogą otrzymać maksymalnie dwa dodatki, jeśli uczestniczą w więcej niż dwóch rozmowach z różnymi pracodawcami; dodatek na udział w stażu: środek ten obejmuje dodatek w wysokości do EUR 20 (lub do EUR dla pracowników szkolonych w charakterze personelu technicznego lub wyspecjalizowanego 21 ) i przysługuje pracownikom, którzy odbywają staż. Celem tego dodatku jest pokrycie kosztów zakwaterowania, ubezpieczenia zdrowotnego, wyżywienia, surowców, środków ochrony indywidualnej itd. Beneficjenci tego środka muszą zamieszkiwać na obszarze objętym zwolnieniami i uczestniczyć co najmniej w dwóch działaniach w ramach projektu; dodatek na utrzymanie: środek ten obejmuje wypłatę ryczałtowej kwoty 150 EUR pracownikom uczestniczącym w stażach. Jego celem jest zrekompensowanie faktu, że niektóre działania mogą być prowadzone poza obszarem zamieszkania beneficjentów i mogą wiązać się z czasową nieobecnością w domu. Osoby odbywające staż nie otrzymują już zasiłku dla bezrobotnych i nie mogą podejmować zatrudnienia w trakcie stażu. Dodatek ten wypłacany jest jednorazowo po zakończeniu działania, w którym uczestniczył dany pracownik; dodatek z tytułu uczestnictwa: środek ten obejmuje wypłatę ryczałtowej kwoty 200 EUR pracownikom, którzy ukończą program poświadczania kwalifikacji jako część kursu szkolenia zawodowego. Jego celem jest zmotywowanie pracowników i rekompensata poniesionych przez nich kosztów związanych z udziałem w kursie szkoleniowym. Osoby w nim uczestniczące nie mogą podjąć zatrudnienia w czasie trwania kursu, jako że obecność na nim jest obowiązkowa, a zajęcia odbywają się zasadniczo w pierwszej połowie dnia. Dodatki na pokrycie kosztów podróży, udziału w rozmowie o pracę i w stażu wypłacone zostaną po przedstawieniu przez beneficjentów dokumentów potwierdzających poniesione koszty (np. dowodów wpłaty, rachunków, faktur Kwotę tę ustalono na podstawie szacunków potencjalnych pracodawców i organizatorów staży w związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych z udziałem w stażach pracowników objętych pomocą. Dodatek dla pracowników szkolonych w charakterze personelu technicznego lub wyspecjalizowanego ustalono na wyższym poziomie, ponieważ czas trwania stażu w ich przypadku jest trzykrotnie dłuższy i wiąże się z większymi wydatkami. PL 9 PL

10 itd.). Pracownikom, którzy uczestniczą w stażu i otrzymują dodatek na utrzymanie, nie przysługuje dodatek na pokrycie kosztów podróży, gdyż te ponoszone są przez organizatora stażu; opieka mentorska po reintegracji na rynku pracy: środek ten polega na doradzaniu nowo zatrudnionym pracownikom przez pracodawców przez okres od trzech do sześciu miesięcy. Mentorzy oferować będą wsparcie i pomoc w celu ułatwienia przejścia od statusu osoby bezrobotnej do statusu pracownika. 20. Wydatki na wdrożenie EFG zawarte we wniosku zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 obejmują działania przygotowawcze i kontrolne oraz dostarczanie i upowszechnianie informacji. 21. Zindywidualizowane usługi przedstawione przez władze rumuńskie są aktywnymi środkami rynku pracy wchodzącymi w zakres kwalifikowalnych działań określonych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Władze rumuńskie szacują łączne koszty tych usług na EUR, w tym wydatki na zindywidualizowane usługi na EUR, a wydatki na wdrożenie EFG na EUR (tj. 3,26 % łącznej kwoty). Łączna kwota wnioskowanego wkładu EFG wynosi EUR (50 % łącznych kosztów). Działania Szacunkowa liczba pracowników objętych działaniem Szacunkowy koszt na jednego pracownika objętego działaniem (w EUR) Koszty ogółem (EFG i współfinansowanie krajowe) (w EUR) Zindywidualizowane usługi (art. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1927/2006) Rejestracja pracowników Informowanie, poradnictwo zawodowe i doradztwo Kursy szkolenia zawodowego i staże Pomoc w rozpoczęciu niezależnej działalności Wynajem lokali produkcyjnych i opłacanie czynszu na czas trwania projektu Dodatek na pokrycie kosztów podróży Dodatek na pokrycie kosztów udziału w rozmowie o pracę Dodatek na udział w stażu Dodatek na utrzymanie Dodatek z tytułu uczestnictwa Opieka mentorska po reintegracji na rynku PL 10 PL

11 pracy Zindywidualizowane usługi ogółem Wydatki na wdrożenie EFG (art. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1927/2006) Działania przygotowawcze Zarządzanie 0 Dostarczanie i upowszechnianie informacji Działania kontrolne Wydatki na wdrożenie EFG ogółem Szacunkowe koszty ogółem Wkład z EFG (50 % kosztów ogółem) Władze rumuńskie potwierdziły, że opisane powyżej środki uzupełniają działania finansowane z funduszy strukturalnych 22 oraz że będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania. Aby uniknąć podwójnego finansowania działań ze środków EFS i EFG, władze rumuńskie podpisały protokół ramowy, dzięki któremu organy zaangażowane w zarządzanie działaniami finansowanymi z EFS mogą krzyżowo sprawdzać bazy danych Ministerstwa ds. Pracy, Rodziny, Ochrony Socjalnej i Osób Starszych, organu zarządzającego programem operacyjnym Rozwój zasobów ludzkich finansowanym przez EFS oraz bazy danych ANOFM. Terminy, od których rozpoczęto lub planuje się rozpocząć świadczenie zindywidualizowanych usług dla pracowników objętych zwolnieniami 23. Rumunia rozpoczęła świadczenie pracownikom objętym zwolnieniami zindywidualizowanych usług ujętych w skoordynowanym pakiecie zgłoszonym do współfinansowania z EFG w dniu 1 marca 2013 r. Data ta stanowi zatem początek okresu kwalifikowalności do jakiejkolwiek pomocy, która może być przyznana z EFG. Procedury konsultacji z partnerami społecznymi 24. Ze zwolnionymi pracownikami konsultowano się wielokrotnie podczas przygotowywania wniosku o wkład z EFG. W ramach procedur konsultacji z partnerami społecznymi w sprawie proponowanego pakietu zindywidualizowanych usług podjęto następujące działania: w czerwcu 2012 r. odbyło się spotkanie między przedstawicielami Ministerstwa Pracy a kadrą zarządzającą przedsiębiorstwem Mechel Campia Turzii dotyczące stanowiska przedsiębiorstwa w sprawie planowanych zwolnień; 22 Przykładowo, władze rumuńskie uzupełnią za pomocą finansowania EFG środki projektu Calcem, który jest współfinansowany przez EFS. W ramach tego projektu oferuje się usługi poszukiwania wolnych miejsc pracy oraz kojarzenia ofert zatrudnienia z osobami poszukującymi pracy (przez telefon lub za pomocą technologii informatycznych). PL 11 PL

12 w sierpniu 2012 r. miało miejsce spotkanie między wiceministrem ds. dialogu społecznego a członkami komisji ds. dialogu społecznego (do której należą przedstawiciele związków zawodowych) w sprawie sytuacji wywołanej zwolnieniami; we wrześniu 2012 r. doszło do spotkania między wiceministrem ds. dialogu społecznego a przedstawicielami związków zawodowych i lokalnych władz w sprawie możliwości uzyskania środków z EFG przez rząd rumuński. 25. Władze rumuńskie potwierdziły, że wymogi dotyczące zwolnień zbiorowych określone w prawodawstwie krajowym i prawodawstwie UE zostały spełnione. Informacje o działaniach, które są wymagane zgodnie z prawem krajowym lub na podstawie układów zbiorowych 26. Jeżeli chodzi o spełnienie kryteriów określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, władze rumuńskie we wniosku: potwierdziły, że wkład finansowy z EFG nie zastępuje środków, za które zgodnie z prawem krajowym lub umowami zbiorowymi odpowiedzialne są przedsiębiorstwa; udowodniły, że działania te mają na celu udzielenie pomocy poszczególnym pracownikom i nie zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów gospodarki; potwierdziły, że działania kwalifikowalne, o których mowa powyżej, nie są objęte pomocą z innych instrumentów finansowych UE. Systemy zarządzania i kontroli 27. Rumunia poinformowała Komisję, że zarządzanie i nadzór nad wkładem finansowym będą leżeć w gestii tych samych organów, które są odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór nad EFS. Wkładem finansowym zarządzać będzie Agencja ANOFM, wyznaczona jako organ krajowy odpowiedzialny za zarządzanie finansowaniem z EFG. Rząd ustanowił decyzją nr 11/2009 instytucjonalne ramy koordynacji i zarządzania wkładem finansowym z EFG. W szczegółowych wytycznych opisano procedury zarządzania EFG, rolę poszczególnych organów i mechanizmy służące zapewnieniu zgodności z ogólnymi zasadami zarządzania EFG i z odnośnymi ramami prawnymi. Jako instytucję audytową dla celów EFG mianowano instytucję audytową działającą przy rumuńskim Trybunale Obrachunkowym. Finansowanie 28. Na podstawie wniosku złożonego przez Rumunię proponowany wkład z EFG w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług (włącznie z wydatkami na wdrożenie EFG) wynosi EUR, co stanowi 50 % łącznych kosztów. Przydział środków, o jaki występuje Komisja z funduszu, opiera się na informacjach udostępnionych przez Rumunię. 29. Biorąc pod uwagę maksymalną dopuszczalną wysokość wkładu finansowego z EFG zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 oraz zakres możliwości dokonania przesunięć środków, Komisja wnosi o uruchomienie środków z EFG na łączną kwotę, o której mowa powyżej. 30. Proponowana decyzja o uruchomieniu środków z EFG zostanie podjęta wspólnie przez Parlament Europejski i Radę, jak określono w pkt 13 Porozumienia PL 12 PL

13 międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami Komisja przedstawia oddzielnie wniosek o przesunięcie tych środków w celu zapisania w budżecie na 2014 r. szczegółowych środków na zobowiązania, zgodnie z wymogami pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. Źródła środków na płatności Środki przeznaczone na pozycję budżetową EFG w budżecie na 2014 r. zostaną wykorzystane na pokrycie kwoty EUR wymaganej w związku z przedmiotowym wnioskiem. 23 Dz.U. C 373 z , s. 1. PL 13 PL

14 Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/010 RO/Mechel Rumunia) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 24, w szczególności jego art. 12 ust. 3, uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami 25, w szczególności jego pkt 13, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej 26, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy. (2) EFG nie przekracza maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), jak określono w art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata (3) W dniu 21 grudnia 2012 r. Rumunia złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie SC Mechel Campia Turzii SA i u jednego producenta niższego szczebla oraz uzupełniła ten wniosek dodatkowymi informacjami do dnia 4 marca 2014 r. Wniosek ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczące określenia wkładu finansowego. Komisja wnosi więc o uruchomienie kwoty EUR. (4) Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Rumunię, Dz.U. L 406 z , s. 1. Dz.U. C 373 z , s. 1. Dz.U. C [ ] z [ ], s. [ ]. Dz.U. L 347 z , s PL 14 PL

15 PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł 1 W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia [ ] r. W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący W imieniu Rady Przewodniczący PL 15 PL

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.11.2014 r. COM(2014) 699 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 23.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /

PROJEKT - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX r. [ ](2013) XXX draft Projekt rozporządzenie Komisji z dnia XXX r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, dnia 13 lutego 2014 r. Sprawozdanie nr 12/2014 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, 17 stycznia 2014 r. W dniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring,

Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring, Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring, kontrola i ewaluacja; Aspekty finansowe ( kwalfikowalność,

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 227/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.32117 (2010/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla PZL Sędziszów S.A. Szanowny Panie Ministrze! 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji

KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji KOMISJA EUROPEJSKA DG ds. Konkurencji Bruksela, dnia 15.06.2011 K(2011)2237 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 570/2009 Polska Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM(2011) 5 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WSPÓLNOTOWE W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA I KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

WYTYCZNE WSPÓLNOTOWE W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA I KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW WYTYCZNE WSPÓLNOTOWE W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA I KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Wprowadzenie 2 1.1 Kapitał podwyższonego ryzyka jako cel wspólnotowy 2 1.2 Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r.

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r. L 133/66 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.5.2008 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo