Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2014) 255 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/010 RO/Mechel Rumunia) PL PL

2 UZASADNIENIE W art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata umożliwiono uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w ramach rocznego pułapu w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.) powyżej limitów odpowiednich działów ram finansowych. Zasady mające zastosowanie do wkładów z EFG w odniesieniu do wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2013 r. zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 2. W dniu 21 grudnia 2012 r. Rumunia złożyła wniosek EGF/2012/010 RO/Mechel o wkład finansowy EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie SC Mechel Campia Turzii SA i u jednego producenta niższego szczebla (SC Mechel Reparatii Targoviste SRL) w Rumunii. Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku Komisja uznała zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, że warunki przekazania wkładu finansowego określone w tym rozporządzeniu zostały spełnione. STRESZCZENIE WNIOSKU I ANALIZA Główne dane: Nr referencyjny EFG EGF/2012/010 Państwo członkowskie Rumunia Artykuł 2 lit. a) Główne przedsiębiorstwo SC Mechel Campia Turzii SA Dostawcy i producenci niższego szczebla 1 Okres odniesienia Data rozpoczęcia świadczenia zindywidualizowanych usług Data złożenia wniosku Zwolnienia w okresie odniesienia 825 Zwolnienia przed okresem odniesienia i po nim 688 Kwalifikowalne zwolnienia ogółem Liczba pracowników, co do których oczekuje się, że skorzystają ze środków pomocy Wydatki na zindywidualizowane usługi (w EUR) Wydatki na wdrażanie EFG 3 (w EUR) Wydatki na wdrażanie EFG (w %) 3,26 Całkowity budżet (w EUR) Wkład z EFG w EUR (50 %) Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 21 grudnia 2012 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 4 marca 2014 r. 2. Wniosek spełnia warunki wypłaty środków z EFG określone w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 oraz został złożony w terminie 10 tygodni, o którym mowa w art. 5 tego rozporządzenia. Związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją Dz.U. L 347 z , s Dz.U. L 406 z , s. 1. Zgodnie z art. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. PL 2 PL

3 3. Aby ustalić związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, Rumunia wskazuje na fakt, że sytuacja gospodarcza w branży gotowych produktów i półproduktów ze stali, w której działalność prowadziły przedsiębiorstwa Mechel Campia Turzii i Mechel Reparatii Targoviste, została poważnie zakłócona w wyniku szybkiego spadku udziału UE w rynku produktów ze stali i ze względu na wzrost udziału w rynku państw takich jak Chiny. Władze rumuńskie przedstawiły dane 4, z których wynika, że jeśli chodzi o przemysł stalowy jako całość, produkcja stali surowej w UE-27 zmniejszyła się z 206,9 mln ton w 2006 r. do 177,6 mln ton w 2011 r., prowadząc do spadku udziału UE-27 w rynku z 16,6 % w 2006 r. do 11,7 % w 2011 r., podczas gdy udział Chin w rynku wzrósł w tym samym okresie z 33,7 % do 45,0 %. W latach udział Chin w rynku wzrósł ponad dwukrotnie z poziomu 20,2 %, natomiast udział UE-27 zmniejszył się o połowę z poziomu 20,8 %. 4. W latach widoczna konsumpcja 5 stali (odpowiednika stali surowej) w UE-27 wzrosła ze 127,0 mln ton do 168,7 mln ton (+32,9 %), nie osiągając jednak poziomu sprzed kryzysu, podczas gdy światowa konsumpcja wzrosła z 1 219,6 mln ton do 1 484,7 mln ton (+21,7 %) i przekroczyła poziom konsumpcji z 2008 r. Podobną tendencję zaobserwowano w przypadku widocznej konsumpcji gotowych produktów ze stali, która to konsumpcja wzrosła o 32,0 % w UE-27 i o 21,4 % na świecie. W UE-27 większość tego wzrostu popytu została zaspokojona przez przywóz. 5. Między 2009 a 2011 r. przywóz gotowych produktów i półproduktów ze stali w UE- 27 wzrósł ze 101,0 mln ton do 138,4 mln ton (+37,0 %), natomiast dla porównania przywóz takich produktów w Chinach zmniejszył się z 22,3 mln ton do 16,3 mln ton ( 26,9 %). Choć wywóz półproduktów i gotowych produktów ze stali w UE-27 wzrósł w tym samym okresie z 112,8 mln ton do 145,8 mln ton (+29,2 %), wzrost ten był znacznie większy w państwach trzecich takich jak Chiny (+99,8 %), Stany Zjednoczone (+43,8 %) czy Korea Południowa (+42,6 %), które łącznie odpowiadały w skali światowej w 2009 r. za 21,8 % wywozu gotowych produktów i półproduktów ze stali. Państwa UE-27 odpowiadały natomiast za 35,8 % odnośnego wywozu. Dane te pokazują, że w UE odnotowano w ostatnich latach znaczny wzrost przywozu gotowych produktów i półproduktów ze stali, a także stosunkowy spadek wywozu takich produktów. Obie te okoliczności spowodowały utratę udziału UE w rynku gotowych produktów i półproduktów ze stali, na którym działalność prowadziło przedsiębiorstwo Mechel. Okoliczności te wywarły ujemny wpływ na wyniki w branży, który z kolei spowodował presję na konkurencyjność unijnego przemysłu stalowego na skalę międzynarodową oraz utratę miejsc pracy ze względu na restrukturyzację branży stalowej w Europie Przedsiębiorstwa z branży stalowej były dotychczas przedmiotem pięciu wniosków o wkład z EFG; celem czterech z nich było wsparcie dla pracowników zwolnionych w wyniku poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym spowodowanych Źródło: Światowe Stowarzyszenie Producentów Stali (World Steel Association), Steel Statistical Yearbook Widoczna konsumpcja obejmuje produkcję powiększoną o przywóz i pomniejszoną o wywóz. Por. komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie (COM(2013) 407). PL 3 PL

4 globalizacją 7, a jeden dotyczył wsparcia dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego 8. Wykazanie liczby zwolnień oraz zgodności z kryteriami określonymi w art. 2 lit. a) 7. Rumunia złożyła wniosek na podstawie kryteriów interwencji określonych w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, który nakłada wymóg co najmniej 500 zwolnień w przedsiębiorstwie w jednym państwie członkowskim w okresie czterech miesięcy, włącznie z pracownikami zwalnianymi przez dostawców tego przedsiębiorstwa i przez producentów niższego szczebla. 8. We wniosku wspomniano o 825 zwolnieniach w przedsiębiorstwie Mechel Campia Turzii i u jednego producenta niższego szczebla podczas czteromiesięcznego okresu odniesienia od dnia 20 czerwca 2012 r. do dnia 20 października 2012 r. oraz o dodatkowych 688 zwolnieniach poza okresem odniesienia, ale związanych z tą samą procedurą zwolnień grupowych. Liczbę wszystkich zwolnień obliczono zgodnie z art. 2 akapit drugi tiret trzecie rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Komisja otrzymała potwierdzenie wymagane na podstawie art. 2 ust. 2 akapit drugi tiret trzecie, że jest to rzeczywista liczba dokonanych zwolnień. Wyjaśnienie nieprzewidzianego charakteru zwolnień 9. Władze rumuńskie twierdzą, że decyzji o zwolnieniu pracowników w przedsiębiorstwie Mechel Campia Turzii nie można było przewidzieć. W listopadzie 2009 r. przedsiębiorstwo poinformowało o ukończeniu trzech nowych linii produkcyjnych w zakładzie w Câmpia Turzii. Pod koniec 2011 r. przedsiębiorstwo zaczęło jednak doświadczać trudności finansowych w wyniku strat poniesionych w ciągu dwóch poprzednich lat obrotowych na skutek niekorzystnych cen na europejskich rynkach stali związanych z rosnącymi cenami złomu żelaznego i niskiego popytu na gotowe produkty. Na koniec 2011 r. przedsiębiorstwo Mechel Câmpia Turzii wprowadziło szereg środków w celu zmniejszenia kosztów personelu (np. zawieszenie indywidualnych podwyżek wynagrodzeń, wypłacania premii i stosowania przepisów dotyczących zachęt dla pracowników; zakaz pracy w godzinach nadliczbowych; reorganizacja zmianowego systemu pracy; ograniczenie czasu pracy przy wynagrodzeniach proporcjonalnych do czasu pracy). Mimo tych środków nie udało się jednak zaradzić trudnościom finansowym przedsiębiorstwa, które zdecydowało o wszczęciu procedury zwolnień grupowych. Dane identyfikacyjne zwalniających przedsiębiorstw oraz pracowników, którzy mają być objęci pomocą 10. Wniosek dotyczy zwolnienia osób (1 441 w okresie odniesienia i po nim w przedsiębiorstwie Mechel Campia Turzii i 72 w przedsiębiorstwie Mechel Reparatii Targoviste). Władze rumuńskie szacują, że zwolnionych pracowników skorzysta ze skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług. 11. Podział pracowników, którzy mają być objęci pomocą, przedstawia się następująco: Kategoria Liczba Odsetek Mężczyźni , EGF/2009/022/ BG/Kremikovtsi AD (wniosek odrzucony przez Komisję), EGF/2013/002 BE/Carsid (wniosek przedstawiony Komisji w dniu 2 kwietnia 2013 r.), EGF/2013/007 BE Duferco-NLMK (wniosek przedstawiony Komisji w dniu 27 września 2013 r.). EGF/2010/007 AT/Steiermark i Niederösterreich. Decyzja 2011/652/UE z dnia 27 września 2011 r. (Dz.U. L 263 z , s. 9). PL 4 PL

5 Kobiety ,20 Obywatele UE ,00 Obywatele państw trzecich 0 0,00 Osoby w wieku od 15 do 24 lat 9 0,90 Osoby w wieku od 25 do 54 lat ,90 Osoby w wieku od 55 do 64 lat ,20 Osoby w wieku powyżej 64 lat 0 0, Spośród pracowników, którzy mają być objęci pomocą, cztery osoby mają długotrwałe problemy zdrowotne lub są niepełnosprawne. 13. Pod względem kategorii zawodów podział przedstawia się następująco: Kategoria Liczba Odsetek Kierownicy 32 3,20 Specjaliści 61 6,10 Technicy i inny personel średniego szczebla 91 9,10 Pracownicy biurowi 81 8,10 Pracownicy działu usług i działu sprzedaży 6 0,60 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,10 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ,90 Pracownicy przy pracach prostych 9 0, Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 Rumunia potwierdziła, że polityka równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji była stosowana i nadal będzie stosowana na różnych etapach wdrażania EFG, a w szczególności w zakresie udostępniania środków. Opis obszaru, którego dotyczy wniosek, jego władz i zainteresowanych stron 15. Zwolnienia dotknęły głównie gminę Câmpia Turzii i otaczający ją obszar, usytuowane w południowo-wschodniej części okręgu Cluj w północno-zachodniej Rumunii. Jeśli chodzi o sytuację społeczno-gospodarczą, obszar Câmpia Turzii odznacza się niskim poziomem dochodów i małym zróżnicowaniem działalności gospodarczej. Z szacunków Agencji Zatrudnienia Okręgu Cluj (AJOFM Cluj) wynika, że około połowa ludności w wieku produkcyjnym w Câmpia Turzii zatrudniona jest w sektorze przemysłowym. Przedsiębiorstwo Mechel Campia Turzii było na tym obszarze największym pracodawcą, który zatrudniał osób (w czerwcu 2012 r.), co odpowiadało około jednej trzeciej wszystkich tamtejszych zatrudnionych. Miejscowy rynek pracy jest bardzo niewielki, stopa bezrobocia na obszarze Câmpia Turzii wynosi ogólnie około 5 %, a wskaźnik wolnych miejsc pracy jest bardzo niski (wynosi on poniżej 0,5 %) Organami odpowiedzialnymi za wdrożenie środków są: rumuńska Krajowa Agencja Zatrudnienia (ANOFM) i AJOFM Cluj. 17. Do innych zainteresowanych stron należą władze lokalne i regionalne, związki zawodowe i przedsiębiorstwa, które będą powiązane z przedsiębiorstwem spółdzielczym założonym w celu wspierania pracowników będących celem pomocy, w ramach środka Pomoc w rozpoczęciu niezależnej działalności. 9 Wskaźnik wolnych miejsc oznacza odsetek nieobsadzonych stanowisk w porównaniu z łączną liczbą obsadzonych i nieobsadzonych stanowisk pracy. W trzecim kwartale 2012 r. szacowany wskaźnik wolnych miejsc pracy w UE-28 w sekcjach B S klasyfikacji NACE Rev. 2 (przemysł, budownictwo, usługi) wynosił 1,4 %. PL 5 PL

6 Spodziewany wpływ zwolnień na zatrudnienie lokalne, regionalne lub krajowe 18. Ponad dwie trzecie zwolnionych pracowników mieszka w gminie Câmpia Turzii i na otaczających ją obszarze, a niemal jedna trzecia w innych częściach okręgu Cluj. Według AJOFM Cluj stopa bezrobocia w tym okręgu wynosiła 3,7 % przed dokonaniem zwolnień i wzrosła do 4,1 % po ich dokonaniu w lutym 2013 r. Liczba bezrobotnych na obszarze Câmpia Turzii wzrosła w wyniku zwolnień ponad dwukrotnie z 481 do osób, a odsetek osób biernych zawodowo wśród ludności w wieku od 18 do 62 lat zwiększył się z 2,7 % do 7,2 %. Zwolnienia miały zatem poważne skutki dla miejscowego rynku pracy ze względu na nieznaczną liczbę wolnych miejsc pracy dostępnych na obszarze Câmpia Turzii (przeciętnie 30 miejsc na miesiąc) i niewielu potencjalnych pracodawców. Między 2008 a 2010 r. odnotowano stały spadek liczby pracowników w przemyśle stalowym w okręgu Cluj oraz znaczne ograniczenie inwestycji netto w tej branży. Według AJOFM Cluj, większość zwolnionych pracowników ma kwalifikacje specyficzne dla przemysłu metalurgicznego, na które jednak nie ma już zapotrzebowania wśród pracodawców oferujących wolne miejsca pracy w okręgu Cluj. Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane, z podziałem na szacunkowe koszty, w tym informacje dotyczące ich komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych 19. Wszystkie wymienione środki składają się na skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług mających na celu ponowną integrację pracowników na rynku pracy 10 : rejestracja pracowników: środek ten polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego stanowiącego część bazy danych ośrodka koordynacji projektu w celu określenia umiejętności, kompetencji i doświadczenia każdego z pracowników, zatwierdzenia ich statusu oraz wskazania potrzeb i preferencji; informowanie, poradnictwo zawodowe i doradztwo: środek ten obejmuje szereg działań prowadzonych przez ośrodek koordynacji projektu: informowanie o projekcie podmiotów gospodarczych na obszarze Câmpia Turzii i poszukiwanie wolnych miejsc pracy; informowanie pracowników, którzy są objęci pomocą, o miejscowym rynku pracy, przepisach prawa pracy, kursach szkolenia zawodowego i możliwościach zatrudnienia; przeprowadzanie rozmów motywacyjnych, ocen psychologicznych i testów zdolności pracowników objętych pomocą; zapewnianie objętym pomocą pracownikom poradnictwa zawodowego i sporządzanie indywidualnych planów działania dla każdego z nich; doradztwo w zakresie poszukiwania możliwości zatrudnienia, nawiązywania kontaktu z potencjalnym pracodawcą, postępowania przed rozmową o pracę i po jej odbyciu; 10 Niektóre z proponowanych środków są podobne do środków wdrożonych w ramach wniosku EGF/2011/014 RO/Nokia. PL 6 PL

7 zalecanie udziału w innych działaniach w ramach projektu (np. w kursach szkolenia zawodowego, stażach, działalności przedsiębiorstwa spółdzielczego); kursy szkolenia zawodowego i staże: środek ten polega na zapewnianiu pracownikom kursów szkolenia zawodowego, które odpowiadają potrzebom tych osób określonym na etapie informowania, poradnictwa zawodowego i doradztwa. Kursy szkoleniowe, które mają zasadniczo trwać od trzech do sześciu miesięcy, zostaną zorganizowane dla grup od 7 do 28 osób przez autoryzowane firmy zewnętrzne uznawane przez Krajową Agencję ds. Płatności i Inspekcji Socjalnej oraz Krajowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Uczestnictwo w kursach kończy się uzyskaniem poświadczenia nabytych kompetencji 11. Organizatorzy szkoleń będą otrzymywać wynagrodzenie w ramach systemu zwrotu kosztów opartego na bonach, po potwierdzeniu ustaleń dokonanych z AJOFM Cluj, zakończeniu kursu i poświadczeniu nabytych przez uczestników kompetencji. Ośrodek koordynacji projektu będzie zarządzał działalnością szkoleniową i monitorował każdy z kursów. Uczestnicy kursów będą monitorowani przez sześć miesięcy po zakończeniu szkolenia. Pracownicy będą również mogli odbyć staż trwający od 5 do 90 dni organizowany specjalnie dla zwolnionych pracowników przez potencjalnych pracodawców na obszarze dotkniętym zwolnieniami; pomoc w rozpoczęciu niezależnej działalności: AJOFM Cluj pomoże zainteresowanym w założeniu nowego przedsiębiorstwa w formie spółdzielni 12 o standardowym statucie 13, którego członkami będzie 250 pracowników objętych pomocą i które będzie produkować różne wyroby sportowe dla rumuńskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego z tej branży, będącego z kolei podwykonawcą dla wielonarodowej korporacji wytwarzającej sprzęt sportowy 14. Pracownikom objętym pomocą dano możliwość wyrażenia zainteresowania udziałem w spółdzielni. Wspomnianych 250 członków spółdzielni zostanie wybranych przez AJOFM Cluj w wyniku dwóch testów zdolności spośród zainteresowanych pracowników objętych pomocą; osoby wybrane odbędą staże w innych przedsiębiorstwach prowadzących podobną działalność, w których osoby te zostaną poddane ocenie. Każdy wybrany pracownik otrzyma bon w wysokości EUR jako wkład członkowski do kapitału spółdzielni 15. Większość tych funduszy, których część będzie zarezerwowana na prawne i administracyjne koszty rozruchu oraz kapitał obrotowy 16, zostanie wykorzystana przez Kursy szkoleniowe przeznaczone są dla zwolnionych pracowników, którzy nie zostaną wytypowani do udziału w przedsiębiorstwie spółdzielczym. Władze rumuńskie uważają, że środki na rzecz zakładania przedsiębiorstw przez pojedynczych pracowników nie byłyby skuteczne, jako że popyt na towary i usługi w przedmiotowym regionie jest niski ze względu na trudną sytuację mieszkańców. Nowe przedsiębiorstwo powstaje na podstawie ustawy nr 1/2005 o zakładaniu spółdzielni. Przedsiębiorstwo będące klientem zidentyfikowano w wyniku badania rynku przeprowadzonego przez AJOFM, którego celem było wskazanie odpowiednich przedsiębiorstw zainteresowanych inwestowaniem na obszarze Câmpia Turzii i uczestnictwem w założeniu spółdzielni. Według władz rumuńskich kwotę EUR na pracownika objętego pomocą obliczono, dzieląc szacowane łączne koszty działań przemysłowych przez spodziewaną niezbędną liczbę pracowników. Między AJOFM Cluj a każdym członkiem spółdzielni zawarta zostanie umowa o przyznanie bonu, zgodnie z którą zwolnieni pracownicy będą musieli przestrzegać planu założenia spółdzielni i rozpoczęcia jej działalności. Kapitał obrotowy odnosi się do kwoty niezbędnej do pokrycia wydatków, poniesionej w trakcie pierwszych paru miesięcy działalności spółdzielni liczonych od momentu, kiedy spółdzielnia decyduje PL 7 PL

8 spółdzielnię do zakupu niezbędnych maszyn, sprzętu i surowców do działalności produkcyjnej spółdzielni 17. Maszyny, sprzęt i surowce zostaną opłacone ze środków finansowych w formie bonów wydanych każdemu członkowi spółdzielni. Istnieje związek między potrzebą zakupu tych aktywów, wyposażenia lokali produkcyjnych i liczbą osób, które przystąpią do spółdzielni. Wskaźnik uczestnictwa w spółdzielni opiera się na potrzebie zakupu aktywów i funkcjonowania spółdzielni. Członkowie spółdzielni będą mieli jednakowe prawa. Będą wspólnie posiadaczami aktywów produkcyjnych, będą sami określać swoje wynagrodzenie i dywidendy, a także decydować o przyszłych biznesplanach i inwestycjach 18. Pracownicy będą zobowiązani do pozostania w spółdzielni przez pierwsze trzy lata jej działalności. Jeśli zrezygnują z udziału w spółdzielni wcześniej, organy zarządzające spółdzielnią zadecydują o odpowiadającej ich wkładowi w kapitał podstawowy spółdzielni kwocie rekompensaty, którą będzie można wypłacić takim osobom, i o warunkach tej wypłaty. Nowi członkowie pragnący przystąpić do spółdzielni będą musieli wnieść równoważny wkład, który może być pokryty ze środków innych projektów na rzecz wsparcia. Między spółdzielnią a jej klientem zawarta zostanie umowa handlowa na początkowy okres czterech lat, które będzie mogła zostać przedłużona (klient ma umowę z wielonarodowym producentem sprzętu sportowego obowiązującą przez 10 lat). Umowa między spółdzielnią a jej klientem będzie zgodna z wymogami rynku i będzie przynosić spółdzielni dochody; nie będzie jednak obowiązywać klauzula wyłączności, zatem spółdzielnia będzie mogła poszerzyć bazę klientów. AJOFM Cluj nałoży na projekt wymóg rentowności, który zostanie zawarty w pisemnym zobowiązaniu podjętym przez spółdzielnię 19. Komisja uważa, że środek ten, którego istota i wdrożenie mają charakter innowacyjny, spełnia wszystkie warunki dotyczące działań kwalifikowalnych ustanowione w art. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006; w szczególności Komisja jest zdania, że przedmiotowy środek należy do kategorii działań służących promowaniu przedsiębiorczości lub pomocy w samozatrudnieniu ; wynajem lokali produkcyjnych i opłacanie czynszu na czas trwania projektu: działalność spółdzielni rozpocznie się wraz z uruchomieniem produkcji próbnej, przy której zatrudnionych będzie 50 pracowników; liczba ta zostanie następnie o rozpoczęciu produkcji próbnej i produkcji właściwej, do chwili otrzymania zapłaty za pierwsze dostarczone produkty. W praktyce AJOFM Cluj wypłaci wspomniane EUR bezpośrednio na rzecz spółdzielni na podstawie faktur wystawionych przez przedsiębiorstwa dostarczające maszyny, sprzęt i surowce oraz na podstawie innych zgodnych z prawem dokumentów księgowych. Pracownicy mogą zatrudnić zawodową kadrę zarządzającą, jednak niektórzy byli pracownicy przedsiębiorstwa Mechel mający odpowiednie doświadczenie również mogliby sprawować funkcje kierownicze lub funkcje średniego szczebla (w dziale zasobów ludzkich, księgowości, inżynierii, nadzoru nad linią produkcyjną, sprzedaży itd.). O prawach i warunkach dotyczących osób, które mogą przystąpić do spółdzielni lub wycofać się z udziału w niej, decydować będzie kadra kierownicza spółdzielni oraz, pośrednio, każdy członek spółdzielni przez swoje prawo do głosowania podczas walnego zgromadzenia. AJOFM Cluj zawrze ze spółdzielnią umowę, która będzie obejmować klauzule dotyczące założenia, funkcjonowania i rentowności spółdzielni, a także klauzule stosowane na wypadek niespełnienia wymogów nałożonych w tej umowie. Podobna umowa zostanie podpisana między AJOFM Cluj a przedsiębiorstwami zatrudniającymi bezrobotnych. W przypadku gdy takie przedsiębiorstwo nie spełni obowiązków umownych, będzie musiało zwrócić otrzymane środki. PL 8 PL

9 zwiększona maksymalnie do 250 osób. Czynsz za lokale produkcyjne będzie opłacany przez AJOFM Cluj (z udziałem środków EFG) do końca okresu wdrażania EFG (do marca 2015 r.), a następnie przez klienta spółdzielni; dodatek na pokrycie kosztów podróży: środek ten obejmuje dodatek w wysokości do 250 EUR na osobę i ma celu pokrycie kosztów ponoszonych przez pracowników w związku z podróżą z miejsca zamieszkania do miejsca rozmowy o pracę lub w celu udziału w innych działaniach w ramach projektu. Beneficjenci tego środka muszą zamieszkiwać na obszarze objętym zwolnieniami i uczestniczyć co najmniej w dwóch działaniach w ramach projektu; dodatek na pokrycie kosztów udziału w rozmowie o pracę: środek ten obejmuje dodatek w wysokości do 100 EUR na osobę i będzie przysługiwał pracownikom, którzy wezmą udział w rozmowach o pracę, testach rekrutacyjnych lub innych procedurach rekrutacyjnych prowadzonych przez potencjalnego pracodawcę. Celem dodatku jest pokrycie kosztów osobistych związanych z rozmową o pracę. Beneficjenci mogą otrzymać maksymalnie dwa dodatki, jeśli uczestniczą w więcej niż dwóch rozmowach z różnymi pracodawcami; dodatek na udział w stażu: środek ten obejmuje dodatek w wysokości do EUR 20 (lub do EUR dla pracowników szkolonych w charakterze personelu technicznego lub wyspecjalizowanego 21 ) i przysługuje pracownikom, którzy odbywają staż. Celem tego dodatku jest pokrycie kosztów zakwaterowania, ubezpieczenia zdrowotnego, wyżywienia, surowców, środków ochrony indywidualnej itd. Beneficjenci tego środka muszą zamieszkiwać na obszarze objętym zwolnieniami i uczestniczyć co najmniej w dwóch działaniach w ramach projektu; dodatek na utrzymanie: środek ten obejmuje wypłatę ryczałtowej kwoty 150 EUR pracownikom uczestniczącym w stażach. Jego celem jest zrekompensowanie faktu, że niektóre działania mogą być prowadzone poza obszarem zamieszkania beneficjentów i mogą wiązać się z czasową nieobecnością w domu. Osoby odbywające staż nie otrzymują już zasiłku dla bezrobotnych i nie mogą podejmować zatrudnienia w trakcie stażu. Dodatek ten wypłacany jest jednorazowo po zakończeniu działania, w którym uczestniczył dany pracownik; dodatek z tytułu uczestnictwa: środek ten obejmuje wypłatę ryczałtowej kwoty 200 EUR pracownikom, którzy ukończą program poświadczania kwalifikacji jako część kursu szkolenia zawodowego. Jego celem jest zmotywowanie pracowników i rekompensata poniesionych przez nich kosztów związanych z udziałem w kursie szkoleniowym. Osoby w nim uczestniczące nie mogą podjąć zatrudnienia w czasie trwania kursu, jako że obecność na nim jest obowiązkowa, a zajęcia odbywają się zasadniczo w pierwszej połowie dnia. Dodatki na pokrycie kosztów podróży, udziału w rozmowie o pracę i w stażu wypłacone zostaną po przedstawieniu przez beneficjentów dokumentów potwierdzających poniesione koszty (np. dowodów wpłaty, rachunków, faktur Kwotę tę ustalono na podstawie szacunków potencjalnych pracodawców i organizatorów staży w związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych z udziałem w stażach pracowników objętych pomocą. Dodatek dla pracowników szkolonych w charakterze personelu technicznego lub wyspecjalizowanego ustalono na wyższym poziomie, ponieważ czas trwania stażu w ich przypadku jest trzykrotnie dłuższy i wiąże się z większymi wydatkami. PL 9 PL

10 itd.). Pracownikom, którzy uczestniczą w stażu i otrzymują dodatek na utrzymanie, nie przysługuje dodatek na pokrycie kosztów podróży, gdyż te ponoszone są przez organizatora stażu; opieka mentorska po reintegracji na rynku pracy: środek ten polega na doradzaniu nowo zatrudnionym pracownikom przez pracodawców przez okres od trzech do sześciu miesięcy. Mentorzy oferować będą wsparcie i pomoc w celu ułatwienia przejścia od statusu osoby bezrobotnej do statusu pracownika. 20. Wydatki na wdrożenie EFG zawarte we wniosku zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 obejmują działania przygotowawcze i kontrolne oraz dostarczanie i upowszechnianie informacji. 21. Zindywidualizowane usługi przedstawione przez władze rumuńskie są aktywnymi środkami rynku pracy wchodzącymi w zakres kwalifikowalnych działań określonych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Władze rumuńskie szacują łączne koszty tych usług na EUR, w tym wydatki na zindywidualizowane usługi na EUR, a wydatki na wdrożenie EFG na EUR (tj. 3,26 % łącznej kwoty). Łączna kwota wnioskowanego wkładu EFG wynosi EUR (50 % łącznych kosztów). Działania Szacunkowa liczba pracowników objętych działaniem Szacunkowy koszt na jednego pracownika objętego działaniem (w EUR) Koszty ogółem (EFG i współfinansowanie krajowe) (w EUR) Zindywidualizowane usługi (art. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1927/2006) Rejestracja pracowników Informowanie, poradnictwo zawodowe i doradztwo Kursy szkolenia zawodowego i staże Pomoc w rozpoczęciu niezależnej działalności Wynajem lokali produkcyjnych i opłacanie czynszu na czas trwania projektu Dodatek na pokrycie kosztów podróży Dodatek na pokrycie kosztów udziału w rozmowie o pracę Dodatek na udział w stażu Dodatek na utrzymanie Dodatek z tytułu uczestnictwa Opieka mentorska po reintegracji na rynku PL 10 PL

11 pracy Zindywidualizowane usługi ogółem Wydatki na wdrożenie EFG (art. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1927/2006) Działania przygotowawcze Zarządzanie 0 Dostarczanie i upowszechnianie informacji Działania kontrolne Wydatki na wdrożenie EFG ogółem Szacunkowe koszty ogółem Wkład z EFG (50 % kosztów ogółem) Władze rumuńskie potwierdziły, że opisane powyżej środki uzupełniają działania finansowane z funduszy strukturalnych 22 oraz że będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania. Aby uniknąć podwójnego finansowania działań ze środków EFS i EFG, władze rumuńskie podpisały protokół ramowy, dzięki któremu organy zaangażowane w zarządzanie działaniami finansowanymi z EFS mogą krzyżowo sprawdzać bazy danych Ministerstwa ds. Pracy, Rodziny, Ochrony Socjalnej i Osób Starszych, organu zarządzającego programem operacyjnym Rozwój zasobów ludzkich finansowanym przez EFS oraz bazy danych ANOFM. Terminy, od których rozpoczęto lub planuje się rozpocząć świadczenie zindywidualizowanych usług dla pracowników objętych zwolnieniami 23. Rumunia rozpoczęła świadczenie pracownikom objętym zwolnieniami zindywidualizowanych usług ujętych w skoordynowanym pakiecie zgłoszonym do współfinansowania z EFG w dniu 1 marca 2013 r. Data ta stanowi zatem początek okresu kwalifikowalności do jakiejkolwiek pomocy, która może być przyznana z EFG. Procedury konsultacji z partnerami społecznymi 24. Ze zwolnionymi pracownikami konsultowano się wielokrotnie podczas przygotowywania wniosku o wkład z EFG. W ramach procedur konsultacji z partnerami społecznymi w sprawie proponowanego pakietu zindywidualizowanych usług podjęto następujące działania: w czerwcu 2012 r. odbyło się spotkanie między przedstawicielami Ministerstwa Pracy a kadrą zarządzającą przedsiębiorstwem Mechel Campia Turzii dotyczące stanowiska przedsiębiorstwa w sprawie planowanych zwolnień; 22 Przykładowo, władze rumuńskie uzupełnią za pomocą finansowania EFG środki projektu Calcem, który jest współfinansowany przez EFS. W ramach tego projektu oferuje się usługi poszukiwania wolnych miejsc pracy oraz kojarzenia ofert zatrudnienia z osobami poszukującymi pracy (przez telefon lub za pomocą technologii informatycznych). PL 11 PL

12 w sierpniu 2012 r. miało miejsce spotkanie między wiceministrem ds. dialogu społecznego a członkami komisji ds. dialogu społecznego (do której należą przedstawiciele związków zawodowych) w sprawie sytuacji wywołanej zwolnieniami; we wrześniu 2012 r. doszło do spotkania między wiceministrem ds. dialogu społecznego a przedstawicielami związków zawodowych i lokalnych władz w sprawie możliwości uzyskania środków z EFG przez rząd rumuński. 25. Władze rumuńskie potwierdziły, że wymogi dotyczące zwolnień zbiorowych określone w prawodawstwie krajowym i prawodawstwie UE zostały spełnione. Informacje o działaniach, które są wymagane zgodnie z prawem krajowym lub na podstawie układów zbiorowych 26. Jeżeli chodzi o spełnienie kryteriów określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, władze rumuńskie we wniosku: potwierdziły, że wkład finansowy z EFG nie zastępuje środków, za które zgodnie z prawem krajowym lub umowami zbiorowymi odpowiedzialne są przedsiębiorstwa; udowodniły, że działania te mają na celu udzielenie pomocy poszczególnym pracownikom i nie zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów gospodarki; potwierdziły, że działania kwalifikowalne, o których mowa powyżej, nie są objęte pomocą z innych instrumentów finansowych UE. Systemy zarządzania i kontroli 27. Rumunia poinformowała Komisję, że zarządzanie i nadzór nad wkładem finansowym będą leżeć w gestii tych samych organów, które są odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór nad EFS. Wkładem finansowym zarządzać będzie Agencja ANOFM, wyznaczona jako organ krajowy odpowiedzialny za zarządzanie finansowaniem z EFG. Rząd ustanowił decyzją nr 11/2009 instytucjonalne ramy koordynacji i zarządzania wkładem finansowym z EFG. W szczegółowych wytycznych opisano procedury zarządzania EFG, rolę poszczególnych organów i mechanizmy służące zapewnieniu zgodności z ogólnymi zasadami zarządzania EFG i z odnośnymi ramami prawnymi. Jako instytucję audytową dla celów EFG mianowano instytucję audytową działającą przy rumuńskim Trybunale Obrachunkowym. Finansowanie 28. Na podstawie wniosku złożonego przez Rumunię proponowany wkład z EFG w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług (włącznie z wydatkami na wdrożenie EFG) wynosi EUR, co stanowi 50 % łącznych kosztów. Przydział środków, o jaki występuje Komisja z funduszu, opiera się na informacjach udostępnionych przez Rumunię. 29. Biorąc pod uwagę maksymalną dopuszczalną wysokość wkładu finansowego z EFG zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 oraz zakres możliwości dokonania przesunięć środków, Komisja wnosi o uruchomienie środków z EFG na łączną kwotę, o której mowa powyżej. 30. Proponowana decyzja o uruchomieniu środków z EFG zostanie podjęta wspólnie przez Parlament Europejski i Radę, jak określono w pkt 13 Porozumienia PL 12 PL

13 międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami Komisja przedstawia oddzielnie wniosek o przesunięcie tych środków w celu zapisania w budżecie na 2014 r. szczegółowych środków na zobowiązania, zgodnie z wymogami pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. Źródła środków na płatności Środki przeznaczone na pozycję budżetową EFG w budżecie na 2014 r. zostaną wykorzystane na pokrycie kwoty EUR wymaganej w związku z przedmiotowym wnioskiem. 23 Dz.U. C 373 z , s. 1. PL 13 PL

14 Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/010 RO/Mechel Rumunia) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 24, w szczególności jego art. 12 ust. 3, uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami 25, w szczególności jego pkt 13, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej 26, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy. (2) EFG nie przekracza maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), jak określono w art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata (3) W dniu 21 grudnia 2012 r. Rumunia złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie SC Mechel Campia Turzii SA i u jednego producenta niższego szczebla oraz uzupełniła ten wniosek dodatkowymi informacjami do dnia 4 marca 2014 r. Wniosek ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczące określenia wkładu finansowego. Komisja wnosi więc o uruchomienie kwoty EUR. (4) Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Rumunię, Dz.U. L 406 z , s. 1. Dz.U. C 373 z , s. 1. Dz.U. C [ ] z [ ], s. [ ]. Dz.U. L 347 z , s PL 14 PL

15 PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł 1 W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia [ ] r. W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący W imieniu Rady Przewodniczący PL 15 PL

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Budżetowa 14.11.2014 2014/2181(BUD) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.2.2011 KOM(2011) 62 wersja ostateczna C7-0056/11 Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji,

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Belgia - przemysł włókienniczy, Irlandia - Dell

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Belgia - przemysł włókienniczy, Irlandia - Dell 21.10.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 285 E/151 ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE KOMISJI Komisja wspiera używanie wspólnotowych instrumentów takich jak program Inteligentna Energia-Europa, który stanowi

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2013 COM(2013) 703 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt

Bardziej szczegółowo

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA R. 03.09.10 BUDŻET OGÓLNY 2010 SEKCJA III KOMISJA, TYTUŁY 01, 04, 40 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010 EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 01 04 Operacje i instrumenty

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2012 COM(2012) 622 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 5 grudnia 2011 r. (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2016 r. COM(2016) 462 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 stycznia 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 stycznia 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 stycznia 2015 r. (OR. en) 5523/15 FIN 56 SOC 25 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 22 stycznia 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania do prywatnego składowania niektórych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.11.2014 r. COM(2014) 699 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * 23.2.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/87 P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.6.2016 r. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2016 r. (OR. en) 11268/16 FIN 477 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 13 lipca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.10.2014 r. COM(2014) 662 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.8.2011 KOM(2011) 491 wersja ostateczna C7-0222/11 PL Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.10.2010 KOM(2010) 568 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.12.2014 r. COM(2014) 735 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY. w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu. (przedstawione przez Komisję)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY. w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu. (przedstawione przez Komisję) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 24.6.2004 SEC(2004) 827 końcowy Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu (przedstawione przez Komisję) PL PL UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2015 r. COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2014 r. COM(2014) 376 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Budżetowa 29.10.2012 2012/2265(BUD) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.12. r. COM() 597 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat danych dotyczących wpływu na budżet rocznej aktualizacji za r. wynagrodzeń i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2015 r. C(2015) 903 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12.2.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 29.3.2006 KOM(2006) 153 wersja ostateczna 2006/0055 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 pod względem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2014 r. COM(2014) 384 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK PROTOKÓŁ do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z dnia 13.02.2015 r. ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC31/2013

KOMISJA EUROPEJSKA PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC31/2013 KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY 2013 SEKCJA III KOMISJA, TYTUŁY 04, 40 BRUKSELA, DNIA 18/10/2013 R. PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC31/2013 EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 40 02 Rezerwy na interwencje finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 15 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.7.2011 KOM(2011) 447 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wzór SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1 z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.2.2014 r. COM(2014) 78 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG SEKCJI ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.10.2014 r. COM(2014) 620 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1073 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2013 COM(2013) 609 final 2013/0299 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji. {SWD(2013) 523 final}

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji. {SWD(2013) 523 final} KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.12.2013 r. COM(2013) 914 final Zalecenie ZALECENIE RADY mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji {SWD(2013) 523 final} PL PL Zalecenie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 267/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.8.2004

KOMISJA. L 267/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.8.2004 L 267/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.8.2004 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wytępienie klasycznego pomoru świń w Luksemburgu w 2003

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 Art. 92.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 1.10.2010 KOM(2010) 532 wersja ostateczna C7-0314/10 Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.)

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.) Bezzwrotna pomoc finansowa na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP dla przedsiębiorców, którzy z przyczyn niezależnych od nich, w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń wwozu produktów na terytoria

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2014 r. COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do zastosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

13585/15 pas/kt/kal 1 DG G 3 C

13585/15 pas/kt/kal 1 DG G 3 C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 listopada 2015 r. (OR. en) 13585/15 IND 168 COMPET 487 COMER 143 ENER 377 EMPL 422 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Przygotowania

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

(4) W przypadku każdej kategorii wydatków należy określić wykaz różnych pozycji wydatków.

(4) W przypadku każdej kategorii wydatków należy określić wykaz różnych pozycji wydatków. 13.5.2014 L 138/45 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 481/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2015 r. COM(2015) 209 final Embargo vista Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo

Dotacja UE na własny biznes

Dotacja UE na własny biznes Dotacja UE na własny biznes (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2) Kielce, 2012 1 Informacje ogólne Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.11.2015 r. COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Węgier do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 907 final Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2015 L 211/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.10.2008 r. K (2008) 6392 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 23 sierpnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Z informacji uzyskanych od Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że z kwoty przeznaczonej na pożyczki i zwiększenie pożyczek z budżetu państwa przewidzianych w ustawie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.09.2009 KOM(2009) 515 wersja ostateczna C7-0208/09 Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2013 COM(2013) 706 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 25 kwietnia 2014 r. (OR. en) 2013/0313 (COD) PE-CONS 78/14 FIN 242 CODEC 888 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. 23.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 636/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.4.2016 r. COM(2016) 210 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Grecji

Bardziej szczegółowo

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach:

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach: Załącznik 5 do SIWZ Zestawienie kosztów kwalifikowanych Kwalifikowalność wydatków: zasady szczegółowe Wydatki kwalifikujące się dotyczą wyłącznie kosztów zrealizowanych działań poniesionych przez organ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2015 r. C(2015) 3759 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne, 01 sierpień 2013 r. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 SPIS TREŚCI 1. Kwalifikowalność kosztów 2. Kategorie budżetowe w projekcie 3. Przewalutowanie kosztów 4. Typy kontroli

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Budżetowa 2009 23.4.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego na rok 2008 W załączniku projekt przesunięcia środków C 8 rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

4210,4300, 4580, 4590, ZUS Składka zdrowotna OGÓŁEM:

4210,4300, 4580, 4590, ZUS Składka zdrowotna OGÓŁEM: 6. FUNDUSZ PRACY Fundusz Pracy przeznaczony jest na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiaty (art. 6 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.9.2014 r. COM(2014) 574 final 2014/0264 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, które ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo