Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2014) 699 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. z Polski) PL PL

2 UZASADNIENIE W art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata umożliwiono uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w ramach rocznego pułapu w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.) powyżej limitów odpowiednich działów ram finansowych. Zasady mające zastosowanie do wkładów z EFG w odniesieniu do wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2013 r. zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 2. W dniu 29 lipca 2013 r. Polska złożyła wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland oraz 21 przedsiębiorstwach będących jego dostawcami w Polsce. Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku Komisja uznała zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, że warunki przekazania wkładu finansowego określone w tym rozporządzeniu zostały spełnione. STRESZCZENIE WNIOSKU I ANALIZA Główne dane: Nr referencyjny EFG EGF/2013/006 Państwo członkowskie Polska Artykuł 2 lit. a) Główne przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland S.A. Dostawcy i producenci znajdujący się poniżej w łańcuchu 21 dostaw Okres odniesienia Data rozpoczęcia świadczenia zindywidualizowanych usług Data złożenia wniosku Zwolnienia przed okresem odniesienia i po nim 0 Zwolnienia w okresie odniesienia Kwalifikowalne zwolnienia ogółem Liczba zwolnionych pracowników, co do których oczekuje się, że skorzystają ze środków pomocy 777 Wydatki na zindywidualizowane usługi (w EUR) Wydatki na wdrażanie EFG 4 (w EUR) Wydatki na wdrażanie EFG (w %) 0,52 Budżet całkowity (w EUR) Wkład z EFG (50 %) (w EUR) Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 29 lipca 2013 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 16 czerwca 2014 r. 2. Wniosek spełnia warunki wypłaty środków z EFG określone w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 oraz został złożony w terminie 10 tygodni, o którym mowa w art. 5 tego rozporządzenia Dz.U. L 347 z , s Dz.U. L 406 z , s. 1. Liczba zwolnionych pracowników zarejestrowanych w urzędzie pracy. Zgodnie z art. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. PL 2 PL

3 Związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją 3. W celu ustalenia związku między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, władze polskie stwierdzają, że europejski przemysł motoryzacyjny stracił część udziału w rynku od 2007 r. 5. W 2007 r. europejska produkcja samochodów osobowych stanowiła 32,2 % produkcji światowej, natomiast w 2012 r. wynosiła ona 23,2 % 6. Wnioskodawca dodaje, że choć światowy poziom produkcji wzrósł o 5,3 % w latach , to w UE-27 produkcja spadła o 7 % w tym samym okresie 7. Według władz polskich sytuacja jest jeszcze trudniejsza na poziomie krajowym, gdzie wielkość produkcji spadła o niemal jedną trzecią w 2012 r. w stosunku do poziomu z 2011 r. 8. Rozwój produkcji samochodów osobowych Źródło: OICA 4. Sytuacja wywołana globalizacją uległa dalszemu pogorszeniu na skutek kryzysu finansowego, który doprowadził do zmniejszenia sprzedaży nowych samochodów osobowych w UE do najniższego poziomu od czasu gdy rozpoczęto prowadzenie rejestrów. Podczas gdy popyt na nowe samochody w UE-27 obniżył się o 8,7 %, w przypadku globalnej sprzedaży samochodów na świecie odnotowano wzrost o 5,1 % w 2012 r. 5. Wnioskodawca wskazuje na powiązanie pomiędzy zmniejszającą się wielkością produkcji samochodów a poziomem zatrudnienia w Fiat Auto Poland. W 2009 r. w zakładzie w Tychach zatrudnionych było pracowników, którzy produkowali samochodów 9, podczas gdy w 2012 r. wielkość produkcji wynosiła sztuk przy zatrudnieniu pracowników. W latach produkcja PL 3 PL

4 zmniejszyła się o 56 %, natomiast zatrudnienie spadło tylko o 46 %. W przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland spadek zatrudnienia był zatem mniej poważny niż spadek produkcji. Taki wynik osiągnięto dzięki zastosowaniu dwuzmianowej pracy zakładu zamiast zwyczajowej praktyki pracy na 3 zmiany. Władze polskie przedstawiły również dane Eurostatu dotyczące zatrudnienia w sektorze motoryzacyjnym, w którym zaobserwować można ciągły spadek tego wskaźnika. Zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym w UE-27 na koniec 2009 r. było o 12 % niższe niż na początku 2008 r. 6. Wspomniana tendencja spadkowa dotycząca udziału w unijnym rynku samochodów osobowych i sprzedaży samochodów osobowych została potwierdzona w sprawozdaniu końcowym Cars opublikowanym w dniu 6 czerwca 2012 r. Tendencja ta ma się utrzymać. Oczekuje się natomiast, że sprzedaż na świecie wzrośnie o ponad 10 % w 2020 r. w porównaniu z 2008 r. w wyniku motoryzacji wschodzących rynków. 7. Do chwili obecnej przedłożono 21 wniosków o wsparcie z EFG dotyczących sektora motoryzacyjnego: 12 z nich odnosi się do globalizacji handlu, a pozostałe 9 opiera się na kryterium kryzysu finansowego. Wykazanie liczby zwolnień oraz zgodności z kryteriami określonymi w art. 2 lit. a) 8. Polska złożyła wniosek na podstawie kryterium interwencji określonego w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, które nakłada wymóg co najmniej 500 zwolnień w przedsiębiorstwie w jednym państwie członkowskim w okresie czterech miesięcy, łącznie z pracownikami zwalnianymi u dostawców tego przedsiębiorstwa i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw. 9. Wnioskodawca wyjaśnia, że przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland przystąpiło do zwalniania pracowników w zakładzie w Tychach od czerwca 2012 r. Ze względu na to, że zwolnień tych nie uznano za zwolnienia grupowe, przedsiębiorstwo nie ma obowiązku powiadamiania o nich urzędu pracy i zwolnienia te nie są objęte zakresem wniosku o wsparcie z EFG. Przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland poinformowało polskie władze, że w pierwszym kwartale 2013 r. zwolnionych zostanie pracowników. Miało to dramatyczny wpływ na regionalny rynek pracy, w szczególności na zatrudnienie u 77 dostawców Fiat Auto Poland, których poproszono o oszacowanie skutków ubocznych tych zwolnień w kontekście ich działalności oraz ewentualnych konsekwencji likwidowania miejsc pracy. We wniosku wspomniano o ostatecznej liczbie 829 zwolnień w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland i 250 zwolnień u 21 dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw. Zwolnienia miały miejsce w czteromiesięcznym okresie odniesienia od dnia 21 stycznia 2013 r. do dnia 21 maja 2013 r. Władze polskie zwróciły uwagę na fakt, że informacje zawarte we wniosku o wsparcie z EFG opierają się na liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz stwierdziły, że zgodnie z tymi danymi 829 zwolnień w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland i 250 zwolnień u jego dostawców kwalifikuje się do celów wniosku o wkład z EFG. Podejście władz polskich miało na celu włączenie do wniosku o wsparcie z EFG zwolnionych pracowników, którzy zarejestrowali się w urzędzie pracy, w związku z czym liczba osób uwzględniona we wniosku jest niższa niż liczba początkowo przedstawiona przez przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland i dostawców. 10 PL 4 PL

5 10. Zwolnienia obliczano od dnia faktycznego rozwiązania umowy o pracę przed jej wygaśnięciem zgodnie z art. 2 akapit drugi tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Wyjaśnienie nieprzewidzianego charakteru zwolnień 11. Władze polskie twierdzą, że decyzja o zaprzestaniu produkcji modelu Panda Classic w zakładzie w Tychach była niespodziewana, nawet w świetle zmniejszającej się produkcji samochodów osobowych w tej fabryce od 2009 r., kiedy to zakład produkował pojazdów. W 2012 r. produkcja spadła do , a w 2013 r. wyniosła poniżej Przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland poniosło konsekwencje malejącego udziału w rynku przemysłu motoryzacyjnego UE i wzrastającej popularności samochodów z Azji. Wspomniane obniżenie poziomu produkcji samochodów wraz z kryzysem w sektorze motoryzacyjnym UE miały negatywny wpływ na zatrudnienie w zakładzie w Tychach, w którym od 2009 r. stale redukowano liczbę pracowników. 12. Przedsiębiorstwo podjęło starania mające na celu dostosowanie produkcji do popytu na rynku i zoptymalizowało liczbę pracowników w celu utrzymania konkurencyjności i zwiększenia szans wyboru jako producent nowych modeli samochodów. W związku z powyższym ogłoszenie o zwolnieniu pracowników było całkowitym zaskoczeniem dla tych, których mogły dotyczyć zwolnienia. Grupa postanowiła przenieść produkcję modelu Panda Classic do Kampanii we Włoszech od stycznia 2013 r. 12. W dodatku do tej decyzji grupa już wcześniej przypisała produkcję nowej generacji modelu Panda do fabryki w Kampanii, aby tworzyć miejsca pracy w kraju pochodzenia. To spowodowało zmniejszenie ilości zmian w zakładzie w Tychach i doprowadziło do wydania decyzji o zwolnieniu wielu pracowników. Eurofound 13 zauważył tendencję do repatriacji miejsc pracy wśród niektórych przedsiębiorstw, które w 2013 r. przenosiły miejsca pracy z powrotem do krajów pochodzenia. 13. W dniu 20 grudnia 2012 r. przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland osiągnęło porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego ustanowiono kryteria selekcji pracowników, którzy mają zostać zwolnieni, oraz uzgodniono zachęty przyznawane pracownikom, którzy postanowili opuścić przedsiębiorstwo dobrowolnie. 14. Sytuacja w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland była zaskoczeniem również dla dostawców, którzy nie mogli się przygotować do tego ograniczenia działalności. Redukcja zatrudnienia musiała nastąpić także wśród dostawców. 15. Z pracowników zwolnionych z Fiat Auto Poland w okresie odniesienia 829 zarejestrowało się w urzędzie pracy i w związku z tym zostało uwzględnionych we wniosku o wsparcie z EFG W Polsce wyprodukowano samochodów w 2012 r. i w 2013 r. (-12,0 %), W UE-27 wyprodukowano w 2012 r , a w 2013 r samochody osobowe, tj. -0,1 %. e=searchfactsheets PL 5 PL

6 Wskazanie zwalniających przedsiębiorstw oraz pracowników, którzy mają zostać objęci pomocą 16. Wniosek odnosi się do zwolnień tj. 829 pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland i 250 pracowników zwolnionych przez dostawców (zob. tabela). Dostawcy Fiat Auto Poland i liczba zwolnień Elektropoli Galwanotechnika 2 Plastic Components and Modules Poland 9 Delfo Polska S.A. 89 AURES Sp. z o.o. 12 Fiat Powertrain Technologies Poland 1 Firma OK Maciej Bilnik 2 Polmotors Sp. z o.o. 1 Sistema Poland Sp. z o.o. 21 Ti Poland Sp. z o.o. 1 Ceva Logistics Poland Sp. z o.o. 4 Cornaglia Poland Sp. z o.o. 1 DP Metal Processing Sp. z o.o. 1 Fastek Filing Polska Sp. z o.o 2 Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o. 2 DELPHI Poland S.A. 1 Proma Poland Sp. z o.o. 3 Johnson Controls Intl 23 TRW Braking Systems Polska Sp. z o.o. 69 Adler Polska Sp. z o.o. Bielsko Biała 1 Valeo Autosystem Sp. z o.o. 4 Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach 1 Liczba dostawców ogółem: 21 Liczba zwolnień ogółem: Podział pracowników, którzy mają zostać objęci pomocą, przedstawia się następująco: Kategoria Liczba Odsetek Mężczyźni ,5 Kobiety ,5 Obywatele UE Obywatele państw trzecich 0 0 Osoby w wieku lat: 19 2,4 Osoby w wieku lat: ,9 Osoby w wieku lat: ,7 Osoby w wieku powyżej 64 lat Wśród pracowników, którzy zostaną objęci środkami pomocy, znajduje się 6 osób dotkniętych długotrwałymi problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością. 19. Pod względem kategorii zawodów podział przedstawia się następująco: Kategoria Liczba Odsetek Wysoko wykwalifikowani pracownicy 4 0,5 Technicy i inny personel średniego szczebla 64 8,2 Pracownicy biurowi 10 1,3 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,4 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ,4 Pracownicy przy pracach prostych 9 1,2 20. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 Polska potwierdziła, że na różnych etapach wdrażania EFG, a w szczególności w zakresie udostępniania środków, stosowano politykę równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji i że będzie ona w dalszym ciągu stosowana. Opis obszaru, którego dotyczy wniosek, jego władz i zainteresowanych stron 21. Obszar, którego dotyczy wniosek, obejmuje województwo śląskie ze stolicą w Katowicach. Obszar ten graniczy z polskimi województwami: łódzkim na północy, PL 6 PL

7 świętokrzyskim na północnym wschodzie, małopolskim na wschodzie i opolskim na zachodzie oraz ze Słowacją i Republiką Czeską na południu. Województwo śląskie zamieszkuje prawie 5 mln osób, a regiony o największej gęstości zaludnienia to okolice miast: Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Bytom, Zabrze i Bielsko-Biała. 22. Województwo śląskie posiada długie i bogate tradycje przemysłowe, w tym w takich sektorach, jak produkcja energii elektrycznej lub produkcja samochodów. Jest to także obszar zasobny w minerały. 23. Największa liczba zwolnień miała miejsce w powiecie bieruńsko-lędzińskim, w tym w mieście Tychy, w powiecie bielskim, pszczyńskim, częstochowskim, mikołowskim, a zwłaszcza w miastach Jaworzno, Sosnowiec i Mysłowice. 24. Samorząd lokalny w Tychach, a także urzędy pracy w Tychach, Mikołowie, Częstochowie, Sosnowcu, Jaworznie, Mysłowicach, Pszczynie, Bielsku-Białej i w Katowicach będą zaangażowane w udzielanie wsparcia na rzecz zwolnionych pracowników. 25. Jeśli chodzi o inne zainteresowane strony, Wojewódzka Rada Zatrudnienia organ doradczy Marszałka Województwa w sprawach dotyczących zatrudnienia obejmuje stowarzyszenia pracodawców, środowisko akademickie, związki zawodowe i organizacje pozarządowe. Spodziewany wpływ zwolnień na zatrudnienie lokalne, regionalne lub krajowe 26. Od 2011 r. stopa bezrobocia w województwie śląskim rosła 14. Ponadto zwiększyła się liczba pracowników dotkniętych zwolnieniami grupowymi w 2011 r. było to pracowników, natomiast w 2012 r. liczba ta wzrosła do W styczniu 2013 r. służby ds. zatrudnienia zostały poinformowane o zaplanowanych zwolnieniach, które obejmą pracowników sektora prywatnego oraz 496 pracowników sektora publicznego. Liczba odpowiadająca zwolnieniom w sektorze prywatnym obejmuje pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland. 28. Władze polskie podkreślają negatywny wpływ zwolnień w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland w Tychach regionie, w którym byli pracownicy przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland i jego dostawców stanowią 1/10 wszystkich mieszkających w nim bezrobotnych. Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane, z podziałem na szacunkowe koszty, w tym informacje dotyczące ich komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych 29. Wszystkie wymienione środki składają się na skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług mających na celu ponowną integrację zwolnionych pracowników na rynku pracy: koszty szkoleń zawodowych: obejmują koszty szkoleń i inne wydatki, które mogą powstać przed rozpoczęciem lub po zakończeniu udziału w szkoleniu, takie jak badania lekarskie lub kontrola psychologiczna, opłaty rejestracyjne w ramach 14 Zgodnie z danymi przedstawionymi w publikacji na stronie stopa bezrobocia w 2011 r. wyniosła 10,2 %, w 2012 r. 11,1 %, a w 2013 r. 11,2 %. PL 7 PL

8 egzaminów prowadzących do zdobycia świadectw, tytułów/dyplomów lub kwalifikacji zawodowych i licencji wymaganych dla niektórych zawodów. Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości: działanie to umożliwi uczestnikom zdobycie umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Szkolenia będą obejmować takie kwestie, jak wolny rynek, procedury i wymogi dotyczące rozpoczęcia działalności na własny rachunek, przygotowywanie biznesplanów i rachunkowości. Stypendia szkoleniowe: środek ten ma na celu zapewnienie korzyści finansowej związanej z uczestnictwem osoby bezrobotnej w szkoleniu. Stypendia stażowe: środek ten ma na celu zapewnienie korzyści finansowej związanej z uczestnictwem osoby bezrobotnej w stażu w miejscu pracy. W tym okresie uczestnicy będą otrzymywać zasiłek w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych. Koszty stażowe: środek ten będzie obejmować badania kontrolne, przez które przechodzić będą pracownicy uczestniczący w programach staży. Prace interwencyjne: pracodawcy mogą zatrudniać osoby wyznaczone przez lokalne urzędy pracy. Przedsiębiorstwu przyznaje się zwrot części kosztów związanych z wynagrodzeniem danej osoby, takich jak składki na ubezpieczenie społeczne. Potencjalny pracodawca zawiera umowę z urzędem pracy. Środek ten jest zazwyczaj ukierunkowany na pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, osobom bezrobotnym w wieku 50 lat i starszym, bezrobotnym o niskich kwalifikacjach, bezrobotnym bez doświadczenia zawodowego, osobom młodym do 25. roku życia, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom niepełnosprawnym, osobom korzystającym z opieki społecznej i byłym więźniom. W kontekście niniejszego wniosku Polska pragnie wykorzystać ten środek w szczególności na zwolnionych pracowników w wieku powyżej 50 lat. Środki na podjęcie działalności gospodarczej: bezrobotni pracownicy z Fiat Auto Poland, którzy chcą założyć własną firmę, będą otrzymywać środki na rozpoczęcie działalności w wysokości do EUR. Przedmiotowe finansowanie obejmie niektóre z kosztów powiązanych z rozpoczęciem działalności, takich jak koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej. Uczestnicy tego środka składają wniosek, a po jego zatwierdzeniu i otrzymaniu środków mogą rozpocząć prowadzenie działalności na własny rachunek. Uczestnicy będą odnotowywać wydatki poniesione w ciągu dwóch miesięcy od przyznania środków. Jeżeli uczestnik nie dotrzyma warunków umowy lub jeśli działalność na własny rachunek będzie prowadzona przez okres krótszy niż 12 miesięcy, środki te będą musiały zostać zwrócone urzędowi pracy. Takie zwrócone środki nie będą stanowić wydatków kwalifikowalnych w ramach EFG i zostaną przekazane Komisji Europejskiej. Dopłaty do zatrudnienia: zachęcają nowych pracodawców do rekrutacji pracowników Fiat Auto Poland. Dotacja w wysokości maksymalnie EUR zostanie wypłacona pracodawcom, którzy zatrudnią byłego pracownika Fiat Auto Poland przez okres 24 miesięcy. Program jest skierowany do pracodawców niemających trudności finansowych, którzy spełnili wymogi w zakresie składek na zabezpieczenie społeczne. Urząd pracy odgrywa rolę pośrednika, przedstawiając byłych pracowników przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland, którzy PL 8 PL

9 najlepiej odpowiadają potrzebom nowego pracodawcy. W przypadku gdy pracownik taki odejdzie do lepszej pracy podczas pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia, zostanie on zastąpiony przez innego byłego pracownika Fiat Auto Poland. Jeżeli pracownik nie zostanie zastąpiony, a urząd pracy nie będzie w stanie znaleźć innego odpowiedniego pracownika w ramach grupy, EFG pokryje jedynie część kosztów. 30. Wydatki na wdrożenie EFG, zawarte we wniosku zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, obejmują działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania i działania kontrolne, a także dostarczanie i upowszechnianie informacji. 31. Zindywidualizowane usługi przedstawione przez władze Polski stanowią aktywne środki rynku pracy w ramach działań kwalifikowalnych określonych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Władze polskie szacują łączne koszty tych usług na EUR, w tym wydatki na zindywidualizowane usługi na EUR, a wydatki na wdrożenie EFG na EUR (0,52 % łącznej kwoty). Całkowity objęty wnioskiem wkład z EFG wynosi EUR (50 % łącznych kosztów). PL 9 PL

10 Działania Szacunkowa liczba pracowników objętych pomocą Szacunkowy koszt na jednego pracownika objętego pomocą (w EUR) Koszty całkowite (EFG i współfinansowanie krajowe) (w EUR) Zindywidualizowane usługi (art. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1927/2006) Koszty szkoleń zawodowych Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości Stypendia szkoleniowe Stypendia stażowe Koszty stażowe koszty badań lekarskich Prace interwencyjne Środki na podjęcie działalności gospodarczej Dopłaty do zatrudnienia Zindywidualizowane usługi ogółem Wydatki na wdrożenie EFG (art. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1927/2006) Działania przygotowawcze Zarządzanie Dostarczanie i upowszechnianie informacji Działania kontrolne Wydatki na wdrożenie EFG ogółem Szacunkowe koszty ogółem Wkład z EFG (50 % całkowitych kosztów) Polska potwierdza, że opisane powyżej środki uzupełniają działania finansowane z funduszy strukturalnych. Władze polskie ustanowią środki, aby wyeliminować ryzyko podwójnego finansowania. Zarówno EFS, jak i EFG są wdrażane przez powiatowe urzędy pracy i to te podmioty będą dążyć do oddzielenia stosownych działań pod względem finansowym. Aby osiągnąć ten cel, urzędy pracy polegają na systemie monitorowania, który ma zapewnić przejrzystość przepływów środków pieniężnych. System ten jest w stanie oddzielić poniesione wydatki, które następnie będą pokrywane z rachunków EFG. PL 10 PL

11 Terminy, od których rozpoczęto lub planuje się rozpocząć świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz pracowników objętych zwolnieniami 33. W dniu 21 stycznia 2013 r. Polska rozpoczęła świadczenie na rzecz pracowników objętych zwolnieniami zindywidualizowanych usług zawartych w skoordynowanym pakiecie zgłoszonym do współfinansowania z EFG. Data ta stanowi zatem początek okresu kwalifikowalności do jakiejkolwiek pomocy, która może być przyznana z EFG. Procedury konsultacji z partnerami społecznymi 34. Przedstawiciel przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Podczas tego posiedzenia zaproponowano możliwość ubiegania się o środki z EFG. Wojewódzka Rada Zatrudnienia doradza w zakresie zarządzania Funduszem Pracy, który pokrywa współfinansowanie krajowe, i jego wdrażania. Z tego powodu Wojewódzka Rada Zatrudnienia była zaangażowana w przygotowywanie wniosku o wsparcie z EFG i odegrała zasadniczą rolę przy podejmowaniu decyzji w sprawie pakietu działań w ramach tego projektu. 35. Podczas realizacji Wojewódzka Rady Zatrudnienia nie ingeruje w odniesieniu do środków, lecz może formułować propozycje dotyczące podziału środków Funduszu Pracy w regionie. 36. Władze polskie potwierdziły, że wymogi dotyczące zwolnień zbiorowych określone w prawie krajowym i prawie UE zostały spełnione. Informacje o działaniach, które są wymagane zgodnie z prawem krajowym lub na podstawie układów zbiorowych 37. W odniesieniu do kryteriów określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 władze polskie we wniosku: potwierdziły, że wkład finansowy z EFG nie zastępuje środków, za które zgodnie z prawem krajowym lub układami zbiorowymi odpowiedzialne są przedsiębiorstwa; udowodniły, że działania te stanowią wsparcie dla poszczególnych pracowników i nie zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw ani sektorów gospodarki; potwierdziły, że działania kwalifikowalne, o których mowa powyżej, nie są objęte pomocą z innych instrumentów finansowych UE. Systemy zarządzania i kontroli 38. Polska poinformowała Komisję, że zarządzanie i nadzór nad wkładem finansowym będą leżeć w gestii tych samych organów, które są odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór nad EFS. Instytucją zarządzającą odpowiedzialną za wdrożenie EFG będzie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a w szczególności Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucja zarządzająca przekaże część zadań instytucji pośredniczącej czyli Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach. 39. Instytucją płatniczą będzie Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów. 40. Instytucja certyfikująca zostanie ustanowiona w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w innym departamencie niż instytucja zarządzająca. PL 11 PL

12 41. Departament EFS i Departament Certyfikacji i Desygnacji są nadzorowane przez dwóch niezależnych członków kierownictwa ministerstwa. Wkład z EFG będzie wpłacany na odrębne konto Ministerstwa Finansów, które przekaże środki na rachunek dochodów budżetu państwa. Współfinansowanie w celu realizacji działań będzie pochodzić ze środków krajowych, w tym z Funduszu Pracy. 42. Powiatowe urzędy pracy będą przechowywały odrębne rejestry wydatków. Po zakończeniu realizacji powiatowe urzędy pracy przedłożą Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy wnioski o płatność, które po zatwierdzeniu przez Urząd zostaną przekazane instytucji zarządzającej. Instytucja zarządzająca przekaże poświadczenia i deklaracje wydatków Komisji Europejskiej. Instytucja zarządzająca przeprowadzi kontrole w celu sprawdzenia prawidłowości wdrożenia procedur przez instytucję pośredniczącą. Instytucja pośrednicząca sprawdzi z kolei metody udzielania pomocy przez powiatowe urzędy pracy. Po otrzymaniu decyzji w sprawie zwrotu kosztów w ramach EFG ustalony zostanie harmonogram kontroli zgodnie z systemami kontroli. W przypadku nieprawidłowości w trakcie realizacji działań instytucja może podjąć decyzję o wszczęciu dodatkowych działań weryfikacyjnych. Finansowanie 43. Na podstawie wniosku złożonego przez Polskę proponowany wkład z EFG w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług (z uwzględnieniem wydatków na wdrożenie EFG) wynosi EUR, co stanowi 50 % łącznych kosztów. Przydział środków z Funduszu, o jaki wnioskuje Komisja, opiera się na informacjach udostępnionych przez Polskę. 44. W art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata umożliwiono uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w ramach rocznego pułapu w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.) powyżej limitów odpowiednich działów ram finansowych. 45. Biorąc pod uwagę maksymalną dopuszczalną wysokość wkładu finansowego z EFG oraz zakres możliwości dokonania przesunięć środków, Komisja wnosi o uruchomienie środków z EFG na łączną kwotę wnioskowanego wkładu ( EUR), co stanowi 50 % całkowitych kosztów tych środków. 46. Zaproponowana decyzja o uruchomieniu środków z EFG zostanie podjęta wspólnie przez Parlament Europejski i Radę, jak określono w pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami Komisja przedstawia oddzielnie wniosek o przesunięcie tych środków w celu zapisania w budżecie na 2014 r. szczegółowych środków na zobowiązania, zgodnie z wymogami pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. Źródła środków na płatności 48. Środki przeznaczone na linię budżetową EFG w budżecie na 2014 r. zostaną wykorzystane na pokrycie kwoty EUR Dz.U. L 347 z , s Dz.U. C 373 z , s. 1. PL 12 PL

13 Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. z Polski) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 17, w szczególności jego art. 12 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji ( ) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/ , w szczególności jego art. 23 akapit drugi, uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 19, w szczególności jego pkt 13, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej 20, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy. (2) W art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata umożliwiono uruchomienie środków z EFG w ramach rocznego pułapu w wysokości 150 mln EUR. W dniu 29 lipca 2013 r. Polska przedłożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland S.A. i u 21 dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw i uzupełniła go o dodatkowe informacje do dnia 16 czerwca 2014 r. Wniosek ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczące określenia wkładu finansowego. Komisja wnosi więc o uruchomienie kwoty EUR. (3) Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Polskę, Dz.U. L 406 z , s. 1. Dz.U. L 347 z , s Dz.U. C 373 z , s. 1. Dz.U. C [ ] z [ ], s. [ ]. Dz.U. L 347 z , s PL 13 PL

14 PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł 1 W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia [ ] r. W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący W imieniu Rady Przewodniczący PL 14 PL

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2012 COM(2012) 622 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA R. 03.09.10 BUDŻET OGÓLNY 2010 SEKCJA III KOMISJA, TYTUŁY 01, 04, 40 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010 EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 01 04 Operacje i instrumenty

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2013 COM(2013) 703 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2014 r. COM(2014) 255 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2015 r. C(2015) 903 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12.2.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.8.2011 KOM(2011) 491 wersja ostateczna C7-0222/11 PL Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2014 r. COM(2014) 376 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.6.2013 COM(2013) 469 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC31/2013

KOMISJA EUROPEJSKA PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC31/2013 KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY 2013 SEKCJA III KOMISJA, TYTUŁY 04, 40 BRUKSELA, DNIA 18/10/2013 R. PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC31/2013 EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 40 02 Rezerwy na interwencje finansowe

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. w sprawie wyznaczenia Europejskich Stolic Kultury na rok 2019 w Bułgarii i we Włoszech

Zalecenie DECYZJA RADY. w sprawie wyznaczenia Europejskich Stolic Kultury na rok 2019 w Bułgarii i we Włoszech KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.4.2015 r. COM(2015) 166 final Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie wyznaczenia Europejskich Stolic Kultury na rok 2019 w Bułgarii i we Włoszech PL PL UZASADNIENIE Decyzją

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 29.3.2006 KOM(2006) 153 wersja ostateczna 2006/0055 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 pod względem

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.4.2016 r. COM(2016) 210 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Grecji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000. z dnia 15 listopada 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2508/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.10.2010 KOM(2010) 568 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji,

Bardziej szczegółowo

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Szarek Wicedyrektor WUP w Olsztynie ds. Funduszy Europejskich 14.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 Art. 92.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.10.2014 r. COM(2014) 620 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.8.2014 r. COM(2014) 515 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2013 COM(2013) 609 final 2013/0299 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 22.1.2015 2014/2104(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego, aby poprawić mobilność pracowników oraz możliwości zatrudnienia na wspólnym rynku. Zadania i zasady

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH =========================================================================== ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH Sosnowiec 2015 rok PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2015 r. COM(2015) 209 final Embargo vista Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z 22.12.2011

DECYZJA KOMISJI. z 22.12.2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.12.2011 K(2011) 9788 wersja ostateczna DECYZJA KOMISJI z 22.12.2011 zmieniająca decyzję K(2007) 4562 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax...

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax... Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8 81-332 Gdynia tel. 58 /620-49-54 w.104 WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych I. INFORMACJA O ZAKŁADZIE PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do podpisania lub ratyfikacji, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o.

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.3.2009 r. K(2009) 2110 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w 13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno MAJ/ r. W miesiącu kwietniu r. stopa bezrobocia w Jaworznie zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. do poziomu 9,2% i jest niższa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1073 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) art. 69 a, 69 b i art. 109 ust. 2d 2 n Art. 69a.

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2120(DEC) 3.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0164 (NLE) 11250/15 VISA 244 COEST 236 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 31 lipca 2015 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.03.2006r. Lubin, marzec 2006 r. SPIS TREŚCI I Poziom, struktura i stopa bezrobocia. 3 1 Poziom

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Parlament Europejski 2014-2019 Ujednolicony dokument legislacyjny 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w celu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.5.2010 KOM(2010)196 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Budżetowa 2009 23.4.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego na rok 2008 W załączniku projekt przesunięcia środków C 8 rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2013 r. (05753/2013 C7-0041/2013), uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2013 r. (05753/2013 C7-0041/2013), uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, L 308/242 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.11.2013 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2013 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, PRACE INTERWENCYJNE. Bezrobotny może zostać skierowany do pracodawcy celem odbycia stażu jeżeli:

STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, PRACE INTERWENCYJNE. Bezrobotny może zostać skierowany do pracodawcy celem odbycia stażu jeżeli: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2006 PRZ w Rybniku w sprawie kryteriów organizowania staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkoleń, prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7%

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7% INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY KATOWICE, PROGNOZY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice 2013 rok I. SYTUACJA NA KATOWICKIM

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny wsparcie dla młodzieży 11/4/2014 Sytuacja osób młodych w UE Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków jest bezrobotnych; Stopa bezrobocia młodzieży wynosi obecnie 23,5 %; 13,2 %

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Finansowa realizacja projektu 2 Finansowa realizacja projektu Źródła finansowania projektu : środki otrzymanej dotacji przekazywane w maksymalnie czterech transzach

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 7.3.2016 r. COM(2016) 118 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK

Bruksela, dnia 7.3.2016 r. COM(2016) 118 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7..2016 r. COM(2016) 118 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK DECYZJA nr.../ w sprawie udziału Republiki Albanii, w charakterze obserwatora, w pracach Agencji Praw Podstawowych Unii

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49 28.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2003/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium. 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium. 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie Kryteria formalne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie,

Bardziej szczegółowo