Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2014) 699 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. z Polski) PL PL

2 UZASADNIENIE W art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata umożliwiono uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w ramach rocznego pułapu w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.) powyżej limitów odpowiednich działów ram finansowych. Zasady mające zastosowanie do wkładów z EFG w odniesieniu do wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2013 r. zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 2. W dniu 29 lipca 2013 r. Polska złożyła wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland oraz 21 przedsiębiorstwach będących jego dostawcami w Polsce. Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku Komisja uznała zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, że warunki przekazania wkładu finansowego określone w tym rozporządzeniu zostały spełnione. STRESZCZENIE WNIOSKU I ANALIZA Główne dane: Nr referencyjny EFG EGF/2013/006 Państwo członkowskie Polska Artykuł 2 lit. a) Główne przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland S.A. Dostawcy i producenci znajdujący się poniżej w łańcuchu 21 dostaw Okres odniesienia Data rozpoczęcia świadczenia zindywidualizowanych usług Data złożenia wniosku Zwolnienia przed okresem odniesienia i po nim 0 Zwolnienia w okresie odniesienia Kwalifikowalne zwolnienia ogółem Liczba zwolnionych pracowników, co do których oczekuje się, że skorzystają ze środków pomocy 777 Wydatki na zindywidualizowane usługi (w EUR) Wydatki na wdrażanie EFG 4 (w EUR) Wydatki na wdrażanie EFG (w %) 0,52 Budżet całkowity (w EUR) Wkład z EFG (50 %) (w EUR) Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 29 lipca 2013 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 16 czerwca 2014 r. 2. Wniosek spełnia warunki wypłaty środków z EFG określone w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 oraz został złożony w terminie 10 tygodni, o którym mowa w art. 5 tego rozporządzenia Dz.U. L 347 z , s Dz.U. L 406 z , s. 1. Liczba zwolnionych pracowników zarejestrowanych w urzędzie pracy. Zgodnie z art. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. PL 2 PL

3 Związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją 3. W celu ustalenia związku między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, władze polskie stwierdzają, że europejski przemysł motoryzacyjny stracił część udziału w rynku od 2007 r. 5. W 2007 r. europejska produkcja samochodów osobowych stanowiła 32,2 % produkcji światowej, natomiast w 2012 r. wynosiła ona 23,2 % 6. Wnioskodawca dodaje, że choć światowy poziom produkcji wzrósł o 5,3 % w latach , to w UE-27 produkcja spadła o 7 % w tym samym okresie 7. Według władz polskich sytuacja jest jeszcze trudniejsza na poziomie krajowym, gdzie wielkość produkcji spadła o niemal jedną trzecią w 2012 r. w stosunku do poziomu z 2011 r. 8. Rozwój produkcji samochodów osobowych Źródło: OICA 4. Sytuacja wywołana globalizacją uległa dalszemu pogorszeniu na skutek kryzysu finansowego, który doprowadził do zmniejszenia sprzedaży nowych samochodów osobowych w UE do najniższego poziomu od czasu gdy rozpoczęto prowadzenie rejestrów. Podczas gdy popyt na nowe samochody w UE-27 obniżył się o 8,7 %, w przypadku globalnej sprzedaży samochodów na świecie odnotowano wzrost o 5,1 % w 2012 r. 5. Wnioskodawca wskazuje na powiązanie pomiędzy zmniejszającą się wielkością produkcji samochodów a poziomem zatrudnienia w Fiat Auto Poland. W 2009 r. w zakładzie w Tychach zatrudnionych było pracowników, którzy produkowali samochodów 9, podczas gdy w 2012 r. wielkość produkcji wynosiła sztuk przy zatrudnieniu pracowników. W latach produkcja PL 3 PL

4 zmniejszyła się o 56 %, natomiast zatrudnienie spadło tylko o 46 %. W przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland spadek zatrudnienia był zatem mniej poważny niż spadek produkcji. Taki wynik osiągnięto dzięki zastosowaniu dwuzmianowej pracy zakładu zamiast zwyczajowej praktyki pracy na 3 zmiany. Władze polskie przedstawiły również dane Eurostatu dotyczące zatrudnienia w sektorze motoryzacyjnym, w którym zaobserwować można ciągły spadek tego wskaźnika. Zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym w UE-27 na koniec 2009 r. było o 12 % niższe niż na początku 2008 r. 6. Wspomniana tendencja spadkowa dotycząca udziału w unijnym rynku samochodów osobowych i sprzedaży samochodów osobowych została potwierdzona w sprawozdaniu końcowym Cars opublikowanym w dniu 6 czerwca 2012 r. Tendencja ta ma się utrzymać. Oczekuje się natomiast, że sprzedaż na świecie wzrośnie o ponad 10 % w 2020 r. w porównaniu z 2008 r. w wyniku motoryzacji wschodzących rynków. 7. Do chwili obecnej przedłożono 21 wniosków o wsparcie z EFG dotyczących sektora motoryzacyjnego: 12 z nich odnosi się do globalizacji handlu, a pozostałe 9 opiera się na kryterium kryzysu finansowego. Wykazanie liczby zwolnień oraz zgodności z kryteriami określonymi w art. 2 lit. a) 8. Polska złożyła wniosek na podstawie kryterium interwencji określonego w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, które nakłada wymóg co najmniej 500 zwolnień w przedsiębiorstwie w jednym państwie członkowskim w okresie czterech miesięcy, łącznie z pracownikami zwalnianymi u dostawców tego przedsiębiorstwa i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw. 9. Wnioskodawca wyjaśnia, że przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland przystąpiło do zwalniania pracowników w zakładzie w Tychach od czerwca 2012 r. Ze względu na to, że zwolnień tych nie uznano za zwolnienia grupowe, przedsiębiorstwo nie ma obowiązku powiadamiania o nich urzędu pracy i zwolnienia te nie są objęte zakresem wniosku o wsparcie z EFG. Przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland poinformowało polskie władze, że w pierwszym kwartale 2013 r. zwolnionych zostanie pracowników. Miało to dramatyczny wpływ na regionalny rynek pracy, w szczególności na zatrudnienie u 77 dostawców Fiat Auto Poland, których poproszono o oszacowanie skutków ubocznych tych zwolnień w kontekście ich działalności oraz ewentualnych konsekwencji likwidowania miejsc pracy. We wniosku wspomniano o ostatecznej liczbie 829 zwolnień w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland i 250 zwolnień u 21 dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw. Zwolnienia miały miejsce w czteromiesięcznym okresie odniesienia od dnia 21 stycznia 2013 r. do dnia 21 maja 2013 r. Władze polskie zwróciły uwagę na fakt, że informacje zawarte we wniosku o wsparcie z EFG opierają się na liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz stwierdziły, że zgodnie z tymi danymi 829 zwolnień w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland i 250 zwolnień u jego dostawców kwalifikuje się do celów wniosku o wkład z EFG. Podejście władz polskich miało na celu włączenie do wniosku o wsparcie z EFG zwolnionych pracowników, którzy zarejestrowali się w urzędzie pracy, w związku z czym liczba osób uwzględniona we wniosku jest niższa niż liczba początkowo przedstawiona przez przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland i dostawców. 10 PL 4 PL

5 10. Zwolnienia obliczano od dnia faktycznego rozwiązania umowy o pracę przed jej wygaśnięciem zgodnie z art. 2 akapit drugi tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Wyjaśnienie nieprzewidzianego charakteru zwolnień 11. Władze polskie twierdzą, że decyzja o zaprzestaniu produkcji modelu Panda Classic w zakładzie w Tychach była niespodziewana, nawet w świetle zmniejszającej się produkcji samochodów osobowych w tej fabryce od 2009 r., kiedy to zakład produkował pojazdów. W 2012 r. produkcja spadła do , a w 2013 r. wyniosła poniżej Przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland poniosło konsekwencje malejącego udziału w rynku przemysłu motoryzacyjnego UE i wzrastającej popularności samochodów z Azji. Wspomniane obniżenie poziomu produkcji samochodów wraz z kryzysem w sektorze motoryzacyjnym UE miały negatywny wpływ na zatrudnienie w zakładzie w Tychach, w którym od 2009 r. stale redukowano liczbę pracowników. 12. Przedsiębiorstwo podjęło starania mające na celu dostosowanie produkcji do popytu na rynku i zoptymalizowało liczbę pracowników w celu utrzymania konkurencyjności i zwiększenia szans wyboru jako producent nowych modeli samochodów. W związku z powyższym ogłoszenie o zwolnieniu pracowników było całkowitym zaskoczeniem dla tych, których mogły dotyczyć zwolnienia. Grupa postanowiła przenieść produkcję modelu Panda Classic do Kampanii we Włoszech od stycznia 2013 r. 12. W dodatku do tej decyzji grupa już wcześniej przypisała produkcję nowej generacji modelu Panda do fabryki w Kampanii, aby tworzyć miejsca pracy w kraju pochodzenia. To spowodowało zmniejszenie ilości zmian w zakładzie w Tychach i doprowadziło do wydania decyzji o zwolnieniu wielu pracowników. Eurofound 13 zauważył tendencję do repatriacji miejsc pracy wśród niektórych przedsiębiorstw, które w 2013 r. przenosiły miejsca pracy z powrotem do krajów pochodzenia. 13. W dniu 20 grudnia 2012 r. przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland osiągnęło porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego ustanowiono kryteria selekcji pracowników, którzy mają zostać zwolnieni, oraz uzgodniono zachęty przyznawane pracownikom, którzy postanowili opuścić przedsiębiorstwo dobrowolnie. 14. Sytuacja w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland była zaskoczeniem również dla dostawców, którzy nie mogli się przygotować do tego ograniczenia działalności. Redukcja zatrudnienia musiała nastąpić także wśród dostawców. 15. Z pracowników zwolnionych z Fiat Auto Poland w okresie odniesienia 829 zarejestrowało się w urzędzie pracy i w związku z tym zostało uwzględnionych we wniosku o wsparcie z EFG W Polsce wyprodukowano samochodów w 2012 r. i w 2013 r. (-12,0 %), W UE-27 wyprodukowano w 2012 r , a w 2013 r samochody osobowe, tj. -0,1 %. e=searchfactsheets PL 5 PL

6 Wskazanie zwalniających przedsiębiorstw oraz pracowników, którzy mają zostać objęci pomocą 16. Wniosek odnosi się do zwolnień tj. 829 pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland i 250 pracowników zwolnionych przez dostawców (zob. tabela). Dostawcy Fiat Auto Poland i liczba zwolnień Elektropoli Galwanotechnika 2 Plastic Components and Modules Poland 9 Delfo Polska S.A. 89 AURES Sp. z o.o. 12 Fiat Powertrain Technologies Poland 1 Firma OK Maciej Bilnik 2 Polmotors Sp. z o.o. 1 Sistema Poland Sp. z o.o. 21 Ti Poland Sp. z o.o. 1 Ceva Logistics Poland Sp. z o.o. 4 Cornaglia Poland Sp. z o.o. 1 DP Metal Processing Sp. z o.o. 1 Fastek Filing Polska Sp. z o.o 2 Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o. 2 DELPHI Poland S.A. 1 Proma Poland Sp. z o.o. 3 Johnson Controls Intl 23 TRW Braking Systems Polska Sp. z o.o. 69 Adler Polska Sp. z o.o. Bielsko Biała 1 Valeo Autosystem Sp. z o.o. 4 Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach 1 Liczba dostawców ogółem: 21 Liczba zwolnień ogółem: Podział pracowników, którzy mają zostać objęci pomocą, przedstawia się następująco: Kategoria Liczba Odsetek Mężczyźni ,5 Kobiety ,5 Obywatele UE Obywatele państw trzecich 0 0 Osoby w wieku lat: 19 2,4 Osoby w wieku lat: ,9 Osoby w wieku lat: ,7 Osoby w wieku powyżej 64 lat Wśród pracowników, którzy zostaną objęci środkami pomocy, znajduje się 6 osób dotkniętych długotrwałymi problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością. 19. Pod względem kategorii zawodów podział przedstawia się następująco: Kategoria Liczba Odsetek Wysoko wykwalifikowani pracownicy 4 0,5 Technicy i inny personel średniego szczebla 64 8,2 Pracownicy biurowi 10 1,3 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,4 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ,4 Pracownicy przy pracach prostych 9 1,2 20. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 Polska potwierdziła, że na różnych etapach wdrażania EFG, a w szczególności w zakresie udostępniania środków, stosowano politykę równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji i że będzie ona w dalszym ciągu stosowana. Opis obszaru, którego dotyczy wniosek, jego władz i zainteresowanych stron 21. Obszar, którego dotyczy wniosek, obejmuje województwo śląskie ze stolicą w Katowicach. Obszar ten graniczy z polskimi województwami: łódzkim na północy, PL 6 PL

7 świętokrzyskim na północnym wschodzie, małopolskim na wschodzie i opolskim na zachodzie oraz ze Słowacją i Republiką Czeską na południu. Województwo śląskie zamieszkuje prawie 5 mln osób, a regiony o największej gęstości zaludnienia to okolice miast: Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Bytom, Zabrze i Bielsko-Biała. 22. Województwo śląskie posiada długie i bogate tradycje przemysłowe, w tym w takich sektorach, jak produkcja energii elektrycznej lub produkcja samochodów. Jest to także obszar zasobny w minerały. 23. Największa liczba zwolnień miała miejsce w powiecie bieruńsko-lędzińskim, w tym w mieście Tychy, w powiecie bielskim, pszczyńskim, częstochowskim, mikołowskim, a zwłaszcza w miastach Jaworzno, Sosnowiec i Mysłowice. 24. Samorząd lokalny w Tychach, a także urzędy pracy w Tychach, Mikołowie, Częstochowie, Sosnowcu, Jaworznie, Mysłowicach, Pszczynie, Bielsku-Białej i w Katowicach będą zaangażowane w udzielanie wsparcia na rzecz zwolnionych pracowników. 25. Jeśli chodzi o inne zainteresowane strony, Wojewódzka Rada Zatrudnienia organ doradczy Marszałka Województwa w sprawach dotyczących zatrudnienia obejmuje stowarzyszenia pracodawców, środowisko akademickie, związki zawodowe i organizacje pozarządowe. Spodziewany wpływ zwolnień na zatrudnienie lokalne, regionalne lub krajowe 26. Od 2011 r. stopa bezrobocia w województwie śląskim rosła 14. Ponadto zwiększyła się liczba pracowników dotkniętych zwolnieniami grupowymi w 2011 r. było to pracowników, natomiast w 2012 r. liczba ta wzrosła do W styczniu 2013 r. służby ds. zatrudnienia zostały poinformowane o zaplanowanych zwolnieniach, które obejmą pracowników sektora prywatnego oraz 496 pracowników sektora publicznego. Liczba odpowiadająca zwolnieniom w sektorze prywatnym obejmuje pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland. 28. Władze polskie podkreślają negatywny wpływ zwolnień w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland w Tychach regionie, w którym byli pracownicy przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland i jego dostawców stanowią 1/10 wszystkich mieszkających w nim bezrobotnych. Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane, z podziałem na szacunkowe koszty, w tym informacje dotyczące ich komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych 29. Wszystkie wymienione środki składają się na skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług mających na celu ponowną integrację zwolnionych pracowników na rynku pracy: koszty szkoleń zawodowych: obejmują koszty szkoleń i inne wydatki, które mogą powstać przed rozpoczęciem lub po zakończeniu udziału w szkoleniu, takie jak badania lekarskie lub kontrola psychologiczna, opłaty rejestracyjne w ramach 14 Zgodnie z danymi przedstawionymi w publikacji na stronie stopa bezrobocia w 2011 r. wyniosła 10,2 %, w 2012 r. 11,1 %, a w 2013 r. 11,2 %. PL 7 PL

8 egzaminów prowadzących do zdobycia świadectw, tytułów/dyplomów lub kwalifikacji zawodowych i licencji wymaganych dla niektórych zawodów. Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości: działanie to umożliwi uczestnikom zdobycie umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Szkolenia będą obejmować takie kwestie, jak wolny rynek, procedury i wymogi dotyczące rozpoczęcia działalności na własny rachunek, przygotowywanie biznesplanów i rachunkowości. Stypendia szkoleniowe: środek ten ma na celu zapewnienie korzyści finansowej związanej z uczestnictwem osoby bezrobotnej w szkoleniu. Stypendia stażowe: środek ten ma na celu zapewnienie korzyści finansowej związanej z uczestnictwem osoby bezrobotnej w stażu w miejscu pracy. W tym okresie uczestnicy będą otrzymywać zasiłek w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych. Koszty stażowe: środek ten będzie obejmować badania kontrolne, przez które przechodzić będą pracownicy uczestniczący w programach staży. Prace interwencyjne: pracodawcy mogą zatrudniać osoby wyznaczone przez lokalne urzędy pracy. Przedsiębiorstwu przyznaje się zwrot części kosztów związanych z wynagrodzeniem danej osoby, takich jak składki na ubezpieczenie społeczne. Potencjalny pracodawca zawiera umowę z urzędem pracy. Środek ten jest zazwyczaj ukierunkowany na pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, osobom bezrobotnym w wieku 50 lat i starszym, bezrobotnym o niskich kwalifikacjach, bezrobotnym bez doświadczenia zawodowego, osobom młodym do 25. roku życia, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom niepełnosprawnym, osobom korzystającym z opieki społecznej i byłym więźniom. W kontekście niniejszego wniosku Polska pragnie wykorzystać ten środek w szczególności na zwolnionych pracowników w wieku powyżej 50 lat. Środki na podjęcie działalności gospodarczej: bezrobotni pracownicy z Fiat Auto Poland, którzy chcą założyć własną firmę, będą otrzymywać środki na rozpoczęcie działalności w wysokości do EUR. Przedmiotowe finansowanie obejmie niektóre z kosztów powiązanych z rozpoczęciem działalności, takich jak koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej. Uczestnicy tego środka składają wniosek, a po jego zatwierdzeniu i otrzymaniu środków mogą rozpocząć prowadzenie działalności na własny rachunek. Uczestnicy będą odnotowywać wydatki poniesione w ciągu dwóch miesięcy od przyznania środków. Jeżeli uczestnik nie dotrzyma warunków umowy lub jeśli działalność na własny rachunek będzie prowadzona przez okres krótszy niż 12 miesięcy, środki te będą musiały zostać zwrócone urzędowi pracy. Takie zwrócone środki nie będą stanowić wydatków kwalifikowalnych w ramach EFG i zostaną przekazane Komisji Europejskiej. Dopłaty do zatrudnienia: zachęcają nowych pracodawców do rekrutacji pracowników Fiat Auto Poland. Dotacja w wysokości maksymalnie EUR zostanie wypłacona pracodawcom, którzy zatrudnią byłego pracownika Fiat Auto Poland przez okres 24 miesięcy. Program jest skierowany do pracodawców niemających trudności finansowych, którzy spełnili wymogi w zakresie składek na zabezpieczenie społeczne. Urząd pracy odgrywa rolę pośrednika, przedstawiając byłych pracowników przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland, którzy PL 8 PL

9 najlepiej odpowiadają potrzebom nowego pracodawcy. W przypadku gdy pracownik taki odejdzie do lepszej pracy podczas pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia, zostanie on zastąpiony przez innego byłego pracownika Fiat Auto Poland. Jeżeli pracownik nie zostanie zastąpiony, a urząd pracy nie będzie w stanie znaleźć innego odpowiedniego pracownika w ramach grupy, EFG pokryje jedynie część kosztów. 30. Wydatki na wdrożenie EFG, zawarte we wniosku zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, obejmują działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania i działania kontrolne, a także dostarczanie i upowszechnianie informacji. 31. Zindywidualizowane usługi przedstawione przez władze Polski stanowią aktywne środki rynku pracy w ramach działań kwalifikowalnych określonych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Władze polskie szacują łączne koszty tych usług na EUR, w tym wydatki na zindywidualizowane usługi na EUR, a wydatki na wdrożenie EFG na EUR (0,52 % łącznej kwoty). Całkowity objęty wnioskiem wkład z EFG wynosi EUR (50 % łącznych kosztów). PL 9 PL

10 Działania Szacunkowa liczba pracowników objętych pomocą Szacunkowy koszt na jednego pracownika objętego pomocą (w EUR) Koszty całkowite (EFG i współfinansowanie krajowe) (w EUR) Zindywidualizowane usługi (art. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1927/2006) Koszty szkoleń zawodowych Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości Stypendia szkoleniowe Stypendia stażowe Koszty stażowe koszty badań lekarskich Prace interwencyjne Środki na podjęcie działalności gospodarczej Dopłaty do zatrudnienia Zindywidualizowane usługi ogółem Wydatki na wdrożenie EFG (art. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1927/2006) Działania przygotowawcze Zarządzanie Dostarczanie i upowszechnianie informacji Działania kontrolne Wydatki na wdrożenie EFG ogółem Szacunkowe koszty ogółem Wkład z EFG (50 % całkowitych kosztów) Polska potwierdza, że opisane powyżej środki uzupełniają działania finansowane z funduszy strukturalnych. Władze polskie ustanowią środki, aby wyeliminować ryzyko podwójnego finansowania. Zarówno EFS, jak i EFG są wdrażane przez powiatowe urzędy pracy i to te podmioty będą dążyć do oddzielenia stosownych działań pod względem finansowym. Aby osiągnąć ten cel, urzędy pracy polegają na systemie monitorowania, który ma zapewnić przejrzystość przepływów środków pieniężnych. System ten jest w stanie oddzielić poniesione wydatki, które następnie będą pokrywane z rachunków EFG. PL 10 PL

11 Terminy, od których rozpoczęto lub planuje się rozpocząć świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz pracowników objętych zwolnieniami 33. W dniu 21 stycznia 2013 r. Polska rozpoczęła świadczenie na rzecz pracowników objętych zwolnieniami zindywidualizowanych usług zawartych w skoordynowanym pakiecie zgłoszonym do współfinansowania z EFG. Data ta stanowi zatem początek okresu kwalifikowalności do jakiejkolwiek pomocy, która może być przyznana z EFG. Procedury konsultacji z partnerami społecznymi 34. Przedstawiciel przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Podczas tego posiedzenia zaproponowano możliwość ubiegania się o środki z EFG. Wojewódzka Rada Zatrudnienia doradza w zakresie zarządzania Funduszem Pracy, który pokrywa współfinansowanie krajowe, i jego wdrażania. Z tego powodu Wojewódzka Rada Zatrudnienia była zaangażowana w przygotowywanie wniosku o wsparcie z EFG i odegrała zasadniczą rolę przy podejmowaniu decyzji w sprawie pakietu działań w ramach tego projektu. 35. Podczas realizacji Wojewódzka Rady Zatrudnienia nie ingeruje w odniesieniu do środków, lecz może formułować propozycje dotyczące podziału środków Funduszu Pracy w regionie. 36. Władze polskie potwierdziły, że wymogi dotyczące zwolnień zbiorowych określone w prawie krajowym i prawie UE zostały spełnione. Informacje o działaniach, które są wymagane zgodnie z prawem krajowym lub na podstawie układów zbiorowych 37. W odniesieniu do kryteriów określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 władze polskie we wniosku: potwierdziły, że wkład finansowy z EFG nie zastępuje środków, za które zgodnie z prawem krajowym lub układami zbiorowymi odpowiedzialne są przedsiębiorstwa; udowodniły, że działania te stanowią wsparcie dla poszczególnych pracowników i nie zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw ani sektorów gospodarki; potwierdziły, że działania kwalifikowalne, o których mowa powyżej, nie są objęte pomocą z innych instrumentów finansowych UE. Systemy zarządzania i kontroli 38. Polska poinformowała Komisję, że zarządzanie i nadzór nad wkładem finansowym będą leżeć w gestii tych samych organów, które są odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór nad EFS. Instytucją zarządzającą odpowiedzialną za wdrożenie EFG będzie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a w szczególności Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucja zarządzająca przekaże część zadań instytucji pośredniczącej czyli Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach. 39. Instytucją płatniczą będzie Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów. 40. Instytucja certyfikująca zostanie ustanowiona w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w innym departamencie niż instytucja zarządzająca. PL 11 PL

12 41. Departament EFS i Departament Certyfikacji i Desygnacji są nadzorowane przez dwóch niezależnych członków kierownictwa ministerstwa. Wkład z EFG będzie wpłacany na odrębne konto Ministerstwa Finansów, które przekaże środki na rachunek dochodów budżetu państwa. Współfinansowanie w celu realizacji działań będzie pochodzić ze środków krajowych, w tym z Funduszu Pracy. 42. Powiatowe urzędy pracy będą przechowywały odrębne rejestry wydatków. Po zakończeniu realizacji powiatowe urzędy pracy przedłożą Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy wnioski o płatność, które po zatwierdzeniu przez Urząd zostaną przekazane instytucji zarządzającej. Instytucja zarządzająca przekaże poświadczenia i deklaracje wydatków Komisji Europejskiej. Instytucja zarządzająca przeprowadzi kontrole w celu sprawdzenia prawidłowości wdrożenia procedur przez instytucję pośredniczącą. Instytucja pośrednicząca sprawdzi z kolei metody udzielania pomocy przez powiatowe urzędy pracy. Po otrzymaniu decyzji w sprawie zwrotu kosztów w ramach EFG ustalony zostanie harmonogram kontroli zgodnie z systemami kontroli. W przypadku nieprawidłowości w trakcie realizacji działań instytucja może podjąć decyzję o wszczęciu dodatkowych działań weryfikacyjnych. Finansowanie 43. Na podstawie wniosku złożonego przez Polskę proponowany wkład z EFG w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług (z uwzględnieniem wydatków na wdrożenie EFG) wynosi EUR, co stanowi 50 % łącznych kosztów. Przydział środków z Funduszu, o jaki wnioskuje Komisja, opiera się na informacjach udostępnionych przez Polskę. 44. W art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata umożliwiono uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w ramach rocznego pułapu w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.) powyżej limitów odpowiednich działów ram finansowych. 45. Biorąc pod uwagę maksymalną dopuszczalną wysokość wkładu finansowego z EFG oraz zakres możliwości dokonania przesunięć środków, Komisja wnosi o uruchomienie środków z EFG na łączną kwotę wnioskowanego wkładu ( EUR), co stanowi 50 % całkowitych kosztów tych środków. 46. Zaproponowana decyzja o uruchomieniu środków z EFG zostanie podjęta wspólnie przez Parlament Europejski i Radę, jak określono w pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami Komisja przedstawia oddzielnie wniosek o przesunięcie tych środków w celu zapisania w budżecie na 2014 r. szczegółowych środków na zobowiązania, zgodnie z wymogami pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. Źródła środków na płatności 48. Środki przeznaczone na linię budżetową EFG w budżecie na 2014 r. zostaną wykorzystane na pokrycie kwoty EUR Dz.U. L 347 z , s Dz.U. C 373 z , s. 1. PL 12 PL

13 Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. z Polski) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 17, w szczególności jego art. 12 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji ( ) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/ , w szczególności jego art. 23 akapit drugi, uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 19, w szczególności jego pkt 13, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej 20, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy. (2) W art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata umożliwiono uruchomienie środków z EFG w ramach rocznego pułapu w wysokości 150 mln EUR. W dniu 29 lipca 2013 r. Polska przedłożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland S.A. i u 21 dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw i uzupełniła go o dodatkowe informacje do dnia 16 czerwca 2014 r. Wniosek ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczące określenia wkładu finansowego. Komisja wnosi więc o uruchomienie kwoty EUR. (3) Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Polskę, Dz.U. L 406 z , s. 1. Dz.U. L 347 z , s Dz.U. C 373 z , s. 1. Dz.U. C [ ] z [ ], s. [ ]. Dz.U. L 347 z , s PL 13 PL

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 24.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.05.2012 C(2012) 3254 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.32117 (2010/N) Polska Pomoc na restrukturyzację dla PZL Sędziszów S.A. Szanowny Panie Ministrze! 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 23.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

L 85/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2006

L 85/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2006 L 85/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2006 DECYZJA KOMISJI z dnia 5 lipca 2005 r. dotycząca programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić w życie w celu ochrony bergamot i ich produktów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o.

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. K(2010)5199 Dotyczy: pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 227/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo