UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI NR... /2013"

Transkrypt

1 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z poźn. zm.), z siedzibą w Warszawie , przy ul. Pańskiej 81/83, NIP , REGON , zwaną dalej Pożyczkodawcą, reprezentowaną przez.... (imię, nazwisko, pełniona funkcja) a... (nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Pożyczkobiorcy) Komparycja w zależności od formy prawnej Pożyczkobiorcy: SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) Spółką Akcyjną z siedzibą w (kod pocztowy ), przy ulicy wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS, o kapitale zakładowym w wysokości zł, wpłaconym w wysokości, NIP, REGON,, zwana w dalszej części umowy Beneficjentem, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (kod pocztowy ), przy ulicy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS, o kapitale zakładowym w wysokości zł, NIP, REGON,, zwana w dalszej części umowy Beneficjentem, współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1

2 reprezentowanym/ reprezentowaną przez 2..., (imię i nazwisko, pełniona funkcja) na podstawie... 3 zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr 2 do Umowy, z dnia..., którego kopia potwierdzona za zwanym dalej Pożyczkobiorcą, zwana dalej Umową, o następującej treści: 1 Przedmiot i cel pożyczki 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki na realizację przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym w kwocie... PLN (słownie: PLN), na wniosek z dnia 2. Przedmiotem przedsięwzięcia jest: Zakres przedsięwzięcia określony jest we Wniosku o udzielenie pożyczki na realizację przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, zwany dalej Wnioskiem. 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zrealizować przedmiot przedsięwzięcia w terminie do dnia...i dokonać spłaty pożyczki do dnia., określonego w harmonogramie spłat. 2 Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego albo z wydrukiem komputerowym aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS (jeśli dotyczy). Podmiot może być także reprezentowany przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika. 3 Należy wpisać pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Pożyczkobiorcy. Kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Pożyczkobiorcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, wypis z KRS, inne), potwierdzona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr 2 do Umowy. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2

3 4. Wartość wkładu własnego w przedsięwzięciu innowacyjnym objętym pożyczką wynosi (słownie:..). 2 Kwalifikowalność wydatków podlegających finansowaniu ze środków pożyczki 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia są wydatki poniesione po dniu złożenia Wniosku. 2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką w zakresie inwestycji zalicza się wydatki na: 1) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych z wyłączeniem nabycia nieruchomości; 2) pokrycie ceny nabycia robót i materiałów budowlanych; 3) pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki: a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów innowacyjnego przedsięwzięcia objętego pożyczką w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pożyczkę, b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 24 z , str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40) ani odwrotnie, d) będą stanowić aktywa mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, który otrzymał pożyczkę, i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji inwestycji; 4) raty spłat wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych poniesione przez korzystającego albo spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego; 5) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na co najmniej 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji. 3. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych zalicza się wydatki na: 1) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3

4 badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz osób zarządzających badaniami lub pracami w zakresie, w jakim są one zatrudnione w ramach realizacji tych badań lub prac; 2) pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych, przy czym jeżeli sprzęt i aparatura nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych przez ich całkowity okres użytkowania, do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji tych badań lub prac, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości; 3) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych; 4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki: a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów innowacyjnego przedsięwzięcia objętego pożyczką w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych, b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych; 5) zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją badań przemysłowych lub prac rozwojowych; 6) pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych; 7) pokrycie kosztów ogólnych ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, o których mowa w pkt Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką na uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej powstałych w wyniku badań przemysłowych i prac rozwojowych zalicza się wydatki poprzedzające przyznanie prawa przez pierwszą instytucję prawodawczą i ponoszone na: 1) opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, w tym opłaty za przekazanie, opłaty za dokumenty pierwszeństwa, opłaty za odnowienie wniosku, opłaty związane z uzyskaniem prawa ochronnego, opłaty za utrzymanie zgłoszenia w mocy, opłaty za dokonanie walidacji, opłaty ponoszone w przypadku wniesienia sprzeciwu, wniosku o unieważnienie lub zarzutów i wywołanego nim postępowania oraz opłaty od wszelkich innych czynności dokonywanych w trakcie postępowania prowadzonego przez krajowy, regionalny, unijny lub międzynarodowy organ udzielający ochrony; 2) pokrycie kosztów obsługi zawodowego pełnomocnika, który jest uprawniony do występowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej, obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej, w tym także w przypadku postępowania wywołanego wniesieniem sprzeciwu, wniosku o unieważnienie lub zarzutów; współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4

5 3) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej; 4) pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji. 5. Do innych wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką zalicza się wydatki: 1) operacyjne związane z tworzeniem lub rozwojem sieci sprzedaży; 2) na działania reklamowe i marketingowe; 3) nabycie surowców i materiałów do produkcji; 4) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie pożyczki; 5) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi innowacyjnego przedsięwzięcia. 6. W przypadku zakupu używanych środków trwałych, o których mowa w ust. 2: 1) cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych środków trwałych; 2) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środków trwałych oraz miejsce i datę ich zakupu; 3) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis. 7. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, o których mowa w ust. 2, nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu. 8. Wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia pożyczką, o których mowa w ust. 3, Pożyczkobiorca przypisuje do badań przemysłowych albo prac rozwojowych. 3 Intensywność wsparcia 1. Intensywność wsparcia w części dotyczącej wydatków, o których mowa w 2 ust. 2, nie może przekroczyć wielkości określonych w 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402). Intensywność pomocy publicznej udzielanej mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych. 2. Intensywność wsparcia w części dotyczącej wydatków, o których mowa w 2 ust. 3, nie może przekroczyć w przypadku: 1) badań przemysłowych - 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką; współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5

6 2) prac rozwojowych - 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. 3. Intensywność wsparcia w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych zwiększa się o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, o których mowa w 2 ust. 3, jeżeli spełniony zostanie co najmniej jeden z następujących warunków: 1) realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje efektywną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami, z wyłączeniem podwykonawstwa, oraz są spełnione następujące warunki: a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką wspólnie realizowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych, b) realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą lub jest realizowana co najmniej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; 2) realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje efektywną współpracę między przedsiębiorcą i organizacją badawczą, z wyłączeniem podwykonawstwa, oraz są spełnione następujące warunki: a) organizacja badawcza ponosi co najmniej 10% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych, b) organizacja badawcza ma prawo publikowania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez tę organizację badań; 3) wyniki badań przemysłowych są szeroko rozpowszechniane: a) na konferencjach naukowych i technicznych lub b) przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych, lub c) za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, intensywność wsparcia zwiększa się wyłącznie w stosunku do badań przemysłowych. 5. Intensywność wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć: 1) 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, o których mowa w 2 ust. 4, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych; 2) 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, o których mowa w 2 ust. 4, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6

7 4 Warunki uruchomienia pożyczki 1. Wypłata przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy kwoty pożyczki (zwana dalej uruchomieniem pożyczki) nastąpi jednorazowo/w transzach*, zgodnie z harmonogramem określonym we Wniosku, przelewem w złotych polskich na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy o nr. prowadzony przez Bank.S.A. w.., który będzie utworzony wyłącznie do obsługi płatności dokonywanych ze środków uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy. 2. W przypadku gdy inwestycja kapitałowa w Pożyczkobiorcę dokonywana jest przez anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital w transzach, pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia również jest wypłacana w transzach w wysokości proporcjonalnej do transz wnoszonych przez anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital. 3. Warunkiem uruchomienia pożyczki, z zastrzeżeniem 9 ust. 1, jest: 1) dostarczenie Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w 8 ust. 1 niniejszej Umowy, 2) w przypadku realizacji inwestycji: zapewnienie wkładu własnego, w wysokości PLN w finansowanie inwestycji, co stanowi % wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, który pochodzi ze środków własnych Pożyczkobiorcy albo finansowania zewnętrznego bez udziału środków publicznych, wniesiony poprzez:.. w terminie na następujących zasadach.. 3) dostarczenie Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę dokumentów potwierdzających dokonanie inwestycji kapitałowej w Pożyczkobiorcę przez anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, 4) przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wg stawki 2% od wartości pożyczki, zgodnie z 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 4 ust.1 pkt 7, art. 6 ust.1 pkt 7, art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.). współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7

8 4. Dniem uruchomienia pożyczki jest dzień obciążenia kwotą pożyczki rachunku bankowego Pożyczkodawcy. 5. Uruchomienie pożyczki powinno nastąpić nie później niż po upływie 30 dni od spełnienia przez Pożyczkobiorcę ostatniego z warunków, o których mowa w ust Warunki pożyczki 1. Kwota pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia stanowi co najwyżej dwukrotność kwoty inwestowanej w Pożyczkobiorcę przez anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital. 2. Anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital nie może do dnia całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami dokonać zbycia, zastawu, konwersji udziałów lub akcji bez zgody Pożyczkodawcy, przy czym Pożyczkodawca wyrazi zgodę na zbycie udziałów lub akcji, jeśli nabywca tych udziałów lub akcji spełnia warunki definicji anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, określonych w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,5% w stosunku rocznym. 4. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy stopa oprocentowania pożyczki jest stała. 5. Moment naliczania odsetek rozpoczyna się od dnia następnego po dniu uruchomienia pożyczki. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 6 1 Warunki spłaty Pożyczki na uruchomienie działalności Pożyczkobiorcy 1. Środki na spłatę pożyczki nie mogą pochodzić ze środków objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis. 2. Spłata pożyczki (kapitału wraz z odsetkami umownymi) nastąpi nie później niż w terminie.. lat od daty przekazania pożyczki albo pierwszej transzy pożyczki, nie później jednak niż w terminie 8 lat od daty udzielenia pożyczki. 3. Przy spłacie pożyczki stosuje się następujące okresy karencji w zakresie spłaty: 1) kapitału i odsetek od dnia udzielenia pożyczki do dnia rozpoczęcia sprzedaży produktów lub usług, jednak nie dłużej niż przez 2 lata od dnia udzielenia pożyczki; 2) kapitału od dnia rozpoczęcia sprzedaży do określonego w biznesplanie momentu osiągnięcia przez Pożyczkobiorcę przychodów pozwalających na obsługę zobowiązań z tytułu pożyczki, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia rozpoczęcia sprzedaży. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8

9 4. Ustala się karencję: FUNDUSZ POŻYCZKOWY WSPIERANIA INNOWACJI 1) w spłacie kapitału i odsetek do dnia...* 2) w spłacie kapitału pożyczki do dnia...* 5. W okresie karencji odsetki podlegają kapitalizacji. 6. Odsetki i kapitał będą spłacane według harmonogramu spłat, który zostanie sporządzony przez Pożyczkodawcę po dniu dokonania przelewu pożyczki na konto wskazane przez Pożyczkobiorcę, a następnie przesłany na adres siedziby Pożyczkobiorcy bądź odebrany w siedzibie Pożyczkodawcy. 7. W przypadku przekazywania pożyczki w transzach, po wypłaceniu pierwszej transzy pożyczki Pożyczkodawca sporządza harmonogram spłat. Po wypłaceniu kolejnych transz pożyczki Pożyczkodawca sporządza nowe harmonogramy spłat uwzględniające wypłacone kwoty transz. Aktualizacja harmonogramu spłat nie wymaga formy aneksu. 8. Jeżeli termin spłaty raty kapitałowej, odsetek lub innych należności Pożyczkodawcy przypada na dzień wolny od pracy, to wpływ środków w pierwszym dniu roboczym po tym dniu jest traktowany jak spłata w terminie. 9. Spłata kapitału pożyczki oraz odsetek będzie dokonywana na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w Warszawie prowadzony w Banku S.A. Oddział w Warszawie o nr Powstałe w okresie spłaty pożyczki ewentualne nadpłaty Pożyczkodawca zalicza bez odrębnej dyspozycji Pożyczkobiorcy na spłatę kapitału pożyczki; zaliczenie następuje w dniu wymagalności kolejnej raty pożyczki lub w dniu wymagalności całej kwoty pożyczki, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 11. Za datę spłaty zobowiązań Pożyczkobiorcy (w tym rat kapitału i odsetek) wynikających z niniejszej Umowy przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Pożyczkodawcy. 12. Pożyczkobiorca może spłacić całość lub część pożyczki przed terminem określonym w ust. 2, na który została udzielona pożyczka. 13. Pożyczkobiorca, który zamierza dokonać spłaty pożyczki bądź jej części przed terminem ustalonym w harmonogramie spłat, jest zobowiązany zawiadomić Pożyczkodawcę o planowanym terminie i kwocie spłaty z 7 dniowym wyprzedzeniem, pod rygorem uiszczenia wyliczonego zgodnie z harmonogramem spłat oprocentowania pożyczki. 14. W przypadku spłaty pożyczki przed terminem ustalonym w harmonogramie spłat, po wcześniejszym zawiadomieniu Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca zwolniony jest z płacenia odsetek za okres pomiędzy faktyczną i planowaną datą spłaty pożyczki. 15. W razie opóźnienia w spłacie raty pożyczki, od następnego dnia po upływie terminu zaległa kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. 16. Od kwoty kapitału przeterminowanego Pożyczkodawcy przysługują odsetki w wysokości odsetek ustawowych naliczanych do dnia jego całkowitej spłaty włącznie. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9

10 17. W przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie kapitału pożyczki i/lub odsetek umownych wszelkie wpłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę będą zaliczane na poczet wymagalnych należności Pożyczkodawcy, w następującej kolejności: a) koszty windykacji; b) odsetki ustawowe od zadłużenia przeterminowanego; c) odsetki umowne przeterminowane; d) kapitał pożyczki przeterminowany; e) odsetki umowne bieżące; f) kapitał pożyczki. 18. W ramach podanej kolejności zaliczania wpłacanych kwot w pierwszej kolejności nastąpi zarachowanie wpłaty na należności powstałe najwcześniej. 19. Po dokonaniu rozliczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami, Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony pisemnie o uregulowaniu wszystkich zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki. 6 2 Warunki spłaty Pożyczki na wzrost i rozszerzenie działalności Pożyczkobiorcy 1. Środki na spłatę pożyczki nie mogą pochodzić ze środków objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis. 2. Spłata Pożyczki (kapitału wraz z odsetkami umownymi) nastąpi nie później niż w terminie.. lat od daty przekazania Pożyczki albo pierwszej raty Pożyczki, nie później jednak niż w terminie 6 lat od daty udzielenia pożyczki. 3. Przy spłacie pożyczki stosuje się okres karencji w zakresie spłaty kapitału od dnia udzielenia pożyczki do określonego w biznesplanie dnia osiągnięcia przez Pożyczkobiorcę przychodów pozwalających na obsługę zobowiązań z tytułu pożyczki, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia udzielenia pożyczki. 4. Ustala się karencję w spłacie kapitału pożyczki do dnia Odsetki i kapitał będą spłacane wg harmonogramu, który zostanie sporządzony przez Pożyczkodawcę po dniu dokonania przelewu pożyczki na konto wskazane przez Pożyczkobiorcę, a następnie przesłany na adres siedziby Pożyczkobiorcy bądź odebrany w siedzibie Pożyczkodawcy. 6. W przypadku przekazywania pożyczki w transzach, po wypłaceniu pierwszej transzy pożyczki Pożyczkodawca sporządza harmonogram spłat, Po wypłaceniu kolejnych transz pożyczki Pożyczkodawca sporządza nowe harmonogramy spłat uwzględniające wypłacone kwoty transz. Aktualizacja harmonogramu spłat nie wymaga formy aneksu. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 10

11 7. Jeżeli termin spłaty raty kapitałowej, odsetek lub innych należności Pożyczkodawcy przypada na dzień wolny od pracy, to wpływ środków w pierwszym dniu roboczym po tym dniu jest traktowany jak spłata w terminie. 8. Spłata kapitału pożyczki oraz odsetek będzie dokonywana na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w Warszawie prowadzony w Banku S.A. Oddział w Warszawie o nr Powstałe w okresie spłaty pożyczki ewentualne nadpłaty Pożyczkodawca zalicza bez odrębnej dyspozycji Pożyczkobiorcy na spłatę kapitału pożyczki; zaliczenie następuje w dniu wymagalności kolejnej raty pożyczki lub w dniu wymagalności całej kwoty pożyczki, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 10. Za datę spłaty zobowiązań Pożyczkobiorcy (w tym rat kapitału i odsetek) wynikających z niniejszej Umowy przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Pożyczkodawcy. 11. Pożyczkobiorca może spłacić całość lub część pożyczki przed terminem określonym w ust. 2, na który została udzielona pożyczka. 12. Pożyczkobiorca, który zamierza dokonać spłaty pożyczki bądź jej części przed terminem ustalonym w harmonogramie spłat, jest zobowiązany zawiadomić Pożyczkodawcę o planowanym terminie i kwocie spłaty z 7 dniowym wyprzedzeniem, pod rygorem uiszczenia wyliczonego zgodnie z harmonogramem spłat oprocentowania pożyczki. 13. W przypadku spłaty pożyczki przed terminem ustalonym w harmonogramie spłat, po wcześniejszym zawiadomieniu Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca zwolniony jest z płacenia odsetek za okres pomiędzy faktyczną i planowaną datą spłaty pożyczki. 14. W razie opóźnienia w spłacie raty pożyczki, od następnego dnia po upływie terminu zaległa kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. 15. Od kwoty kapitału przeterminowanego Pożyczkodawcy przysługują odsetki w wysokości odsetek ustawowych naliczanych do dnia jego całkowitej spłaty włącznie. 16. W przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie kapitału pożyczki i/lub odsetek umownych wszelkie wpłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę będą zaliczane na poczet wymagalnych należności Pożyczkodawcy, w następującej kolejności: a) koszty windykacji; b) odsetki karne od zadłużenia przeterminowanego; c) odsetki umowne przeterminowane; d) kapitał pożyczki przeterminowany; e) odsetki umowne bieżące; f) kapitał pożyczki. 17. W ramach podanej kolejności zaliczania wpłacanych kwot w pierwszej kolejności nastąpi zarachowanie wpłaty na należności powstałe najwcześniej. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 11

12 18. Po dokonaniu rozliczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami, Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony pisemnie o uregulowaniu wszystkich zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 7 Obowiązki Pożyczkobiorcy 1) wydatkowania kwoty pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem określonym we Wniosku oraz z katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką i progami intensywności pomocy określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , 2) terminowej spłaty pożyczki, zgodnie z harmonogramem spłat, 3) informowania Pożyczkodawcy o zamiarze zaciągnięcia pożyczek, kredytów bądź udzielenia poręczenia lub zaciągnięcia innych zobowiązań i podjęciu innych decyzji mających istotny wpływ na jego sytuację ekonomiczno-finansową, 4) udzielania na każde żądanie Pożyczkodawcy wszelkich wyjaśnień i składania dokumentów dotyczących przebiegu przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, a także pisemnego zawiadamiania o istotnych zmianach w koncepcji lub harmonogramie realizacji przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, 5) składania zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich zatwierdzenia oraz złożenia w terminie 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia sprawozdania końcowego z jego realizacji, 6) opisywania dokumentów księgowych poprzez zamieszczanie informacji o treści: Wydatek kwalifikowany poniesiony w ramach realizacji przedsięwzięcia innowacyjnego w ramach projektu systemowego Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , 7) umożliwienia Pożyczkodawcy lub innym instytucjom uprawnionym do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień do przeprowadzenia kontroli w zakresie związanym z realizacją przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, informowania Pożyczkodawcy o przekształceniach struktury własnościowej i zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa, 8) informowania Pożyczkodawcy o każdorazowej zmianie nazwy i siedziby przedsiębiorcy, 9) zawiadomienia Pożyczkodawcy o wszczęciu postępowania naprawczego, likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości, 10) złożenia Pożyczkodawcy sprawozdania końcowego z realizacji przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, w terminie 30 dni od daty jego zakończenia, współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12

13 11) zwrotu pożyczki na rachunek Pożyczkodawcy w całości bądź w niewykorzystanej części w przypadku nie wydatkowania kwoty pożyczki w całości bądź w części, w terminie 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia, 12) realizacji finansowania przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym w określonej we wniosku proporcji w odniesieniu kwoty pożyczki do wkładu wniesionego przez anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, 13) nie wydzierżawiania, nie wynajmowania, ani też nie przenoszenia całości lub części praw własności dóbr nabytych lub uzyskanych w inny sposób na potrzeby realizacji przedsięwzięcia, na które została udzielona pożyczka, a także nie ustanawiania na tych prawach żadnych obciążeń bez pisemnej zgody Pożyczkodawcy, 14) wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie projektów finansowanych z Unii Europejskiej, zgodnie z art. 8 i 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/ Zabezpieczenie spłaty pożyczki 1. Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki, odsetek umownych, a także innych zobowiązań Pożyczkobiorcy istniejących lub mogących powstać z tytułu zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy stanowi: 1) zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań przez Pożyczkobiorcę wynikających z Umowy w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą nie na zlecenie z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Pożyczkodawcę wraz z deklaracją wekslową, 2) zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków pożyczki przez złożenie oświadczenia przez Pożyczkobiorcę w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez spółkę, w trybie art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. 2. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki ponosi Pożyczkobiorca. 3. Zabezpieczenie pożyczki zwalniane jest po całkowitym rozliczeniu zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, po dokonaniu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami oraz innymi ewentualnymi ubocznymi zobowiązaniami finansowymi Pożyczkobiorcy wynikającymi z realizacji niniejszej Umowy oraz po upływie okresu trwałości inwestycji. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 13

14 9 Uprawnienia Pożyczkodawcy 1. Pożyczkodawca może odstąpić od niniejszej Umowy przed dniem uruchomienia pożyczki, jeżeli Pożyczkobiorca: 1) nie spełni warunków uruchomienia pożyczki, o których mowa w 4 ust. 3, w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy, 2) niezwłocznie nie zawiadomi Pożyczkodawcy o powstaniu istotnych zmian niekorzystnych dla Pożyczkobiorcy lub Pożyczkodawcy, w tym o stanie finansowym Pożyczkobiorcy lub o innych zagrożeniach mających wpływ na wykonanie Umowy, a zwłaszcza na wypłacalność Pożyczkobiorcy, 3) złożył Pożyczkodawcy nieprawdziwe lub nieważne oświadczenia albo inne dokumenty, związane z zawarciem Umowy, 4) podjął niedozwolone działania mające wpływ na wykonanie Umowy, 5) po podpisaniu Umowy, a przed uruchomieniem pożyczki, wystąpią zdarzenia mające istotny wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy skutkujące zagrożeniem spłaty pożyczki. 2. Pożyczkodawca może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym i zażądać spłaty w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty, pożyczki wraz z odsetkami umownymi oraz ustawowymi od kwoty kapitału pożyczki, naliczonymi od dnia następnego po dniu złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, do dnia całkowitej spłaty pożyczki włącznie, w następujących przypadkach: 1) Pożyczkobiorca naruszył postanowienia Umowy lub Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz postanowienia rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , 2) Pożyczkobiorca w związku z Umową złożył nieprawdziwe oświadczenia, przedstawił nieprawdziwe dokumenty, udzielił nieważnych zabezpieczeń, 3) bez zgody Pożyczkodawcy dokonano zbycia, zastawu, konwersji udziałów lub akcji, przez anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, 4) postępowanie Pożyczkobiorcy uniemożliwia sprawowanie przez Pożyczkodawcę czynności kontrolnych i monitorujących oraz ocenę bieżącej sytuacji majątkowej firmy Pożyczkobiorcy. 3. Pożyczkodawca może rozwiązać niniejszą Umowę za 14-dniowym wypowiedzeniem i zażądać od Pożyczkobiorcy, po upływie terminu wypowiedzenia, spłaty pożyczki w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty, wraz z odsetkami umownymi i ustawowymi od kwoty kapitału pożyczki, naliczonymi od dnia następnego po upływie terminu wypowiedzenia, do dnia całkowitej spłaty pożyczki włącznie, jeżeli Pożyczkobiorca: współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 14

15 1) wykorzystał pożyczkę lub jej część niezgodnie z jej przeznaczeniem określonym we Wniosku oraz z katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką i progami intensywności pomocy określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , 2) dopuścił się zwłoki w spłacie trzech kolejnych rat zadłużenia, 3) podjął działania mające na celu zmniejszenie swojej wypłacalności, 4) nie poinformował Pożyczkodawcy o zamiarze zaciągnięcia pożyczek lub kredytów, bądź udzielenia poręczeń lub zaciągnięcie innych zobowiązań i podjęcie innych decyzji mających istotny wpływ na jego sytuację ekonomiczno-finansową, 5) nie poinformował Pożyczkodawcy o każdej zmianie: nazwy i siedziby firmy oraz wszelkich zmianach związanych ze zmianą formy prawnej, 6) nie zwrócił pożyczki na rachunek Pożyczkodawcy w całości bądź w niewykorzystanej części w przypadku nie wydatkowania kwoty pożyczki w całości bądź w części, w terminie 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia, 7) w terminie 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia nie złożył Pożyczkodawcy sprawozdania końcowego z jego realizacji. 10 Monitoring spłaty pożyczki oraz realizacji przedsięwzięcia 1. W okresie trwania niniejszej Umowy, a także okresie trwałości inwestycji Pożyczkodawca lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień będzie dokonywał kontroli w zakresie sposobu realizacji przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym oraz wykorzystania pożyczki i wkładu własnego. 2. Kontrola będzie obejmowała: a. wykorzystanie przyznanej pożyczki oraz deklarowanego wkładu prywatnego zgodnie z przeznaczeniem określonym we Wniosku, b. prawidłowość poniesienia wydatków kwalifikowanych sfinansowanych z pożyczki i wkładu własnego pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , c. zachowanie udziału procentowego deklarowanego wkładu własnego w przedsięwzięcie, określonego we Wniosku. 3. W celu zapewnienia oceny sposobu wykorzystania pożyczki Pożyczkobiorca umożliwi wstęp do swojej siedziby i miejsc, w których prowadzą działalność przedstawicielom Pożyczkodawcy, Ministerstwu Gospodarki, Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, Komisji Europejskiej i innym instytucjom upoważnionym przez wskazane wyżej podmioty oraz zobowiązuje się do udzielania tym instytucjom prawdziwych, wyczerpujących informacji, przekazywania wszelkich żądanych dokumentów i zaświadczeń dotyczących przedmiotu pożyczki i sytuacji Pożyczkobiorcy mających wpływ na bezpieczeństwo spłaty pożyczki. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 15

16 4. Pożyczkobiorca ma obowiązek przedstawiania Pożyczkodawcy wszelkich informacji dla celów monitorowania realizowanych działań w ramach Umowy, a także udostępniania Pożyczkodawcy, w tym również Ministerstwu Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwu Gospodarki danych niezbędnych do budowania baz danych, przygotowywania analiz w zakresie spójności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków realizacji przedsięwzięcia, a także oddziaływań makroekonomicznych w kontekście działań podejmowanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym. 11 Oświadczenia Pożyczkobiorcy 1. Pożyczkobiorca oświadcza, iż na dzień podpisania niniejszej Umowy jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z ), zmienionym rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. WE L 63 z ) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 2006r. zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 2204, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużania okresu ich stosowania (Dz. Urz. UE L 368 z , str.85) 2. Pożyczkobiorca oświadcza, że nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym lub nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami oraz nie jestem w trudnej sytuacji, w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (Dz. Urz. WE C 244/2 z ). 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości inwestycji. 4. Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 16

17 12 Rozstrzyganie sporów 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące umowy pożyczki oraz właściwe przepisy krajowe jak i przepisy Unii Europejskiej regulujące kwestie związane z pomocą publiczną. 2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących powstać w toku wykonywania Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy. 13 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. POŻYCZKODAWCA POŻYCZKOBIORCA (miejscowość, data, podpis) (miejscowość, data, podpis) współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 17

18 Załączniki: 1/ Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie pożyczki na realizację przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, 2/ Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Pożyczkobiorcy. * Opcjonalnie, zastosować właściwy zapis 1 W przypadku pożyczki na uruchomienie działalności 2 W przypadku pożyczki na wzrost i rozszerzenie działalności współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 18

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie: w działalności gospodarczej Beneficjenci:mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym

Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym Załącznik nr 3 do Regulaminu Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym W Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - państwową osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 457. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../ F10/7.5-03 UMOWA POŻYCZKI Wydanie: I z dnia: 27.03.2009 Strona: 1/3 Zmiana: A Ramowy wzór umowy pożyczki Umowa pożyczki nr.../200../ zawarta w dniu.../.../... r. w Działdowie pomiędzy: DZIAŁDOWSKĄ AGENCJĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ 1 z 7 Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku zawarta dnia data roku pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 691

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 691 Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 691 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Druk nr 1034 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 79/2008 REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NR. Projekt Zysk z przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanej przez HOG POLSKA Jakub Gibała na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Projekt Nowa droga OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK

Bardziej szczegółowo

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. 1 (wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP..,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K Udzielanie pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka jest kontynuacją działalności Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego. Środki na ten cel pochodzą z darowizny Rządu Konfederacji Szwajcarii,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO...

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO... UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Słubickim reprezentowanym przez.. zwanym dalej "STAROSTĄ" a... reprezentowanym przez..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 A ŻNINA z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach.

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2012 z dnia 26.10.2012r. REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY do projektu Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach dla DZIAŁDOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady udzielania poręczeń przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2 z dn. 20.01.2016 r. UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w Krapkowicach w dn...2016 r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim Powiatowym Urzędem Pracy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Na podstawie 13a ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawarty w dniu.. r. w Starachowicach pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowice, ul. Mickiewicza 1 A, 27-200

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne. Kujawskie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Załącznik nr 5 Do Umowy o współpracy Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY KOMISJA Socjalno - Bytowa WNIOSEK o udzielnie pożyczki z funduszu socjalnego Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 1. Imię i nazwisko..., 2. Miejsce pracy..., 3. Miejsce zamieszkania..., 4. Telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 089 521 12 78/79 www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy.........

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY W dniu...w... pomiędzy......... Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA O POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ Nr.../FPPP/2013 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości Strona1 Projekt Przedsiębiorczość jest kobieca realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA pożyczki FdS/yy/lp

UMOWA pożyczki FdS/yy/lp UMOWA pożyczki FdS/yy/lp (pożyczka dla MŚP) dniu......r. w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania wniosku o płatność

Zasady sporządzania wniosku o płatność 2013 Zasady sporządzania wniosku o płatność Działanie 5.1. POIG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych ` o znaczeniu ponadregionalnym Agnieszka Olisko Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR..

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. W dniu... została zawarta umowa pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału wpłaconego.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalne Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMOWA POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta UMOWA zawarta dnia. r. pomiędzy Fundacją im. Lesława A. Pagi z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: 1. Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP

UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP zawarta w dniu roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Projekt: Startuj z nami - załóż firmę współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Lubelską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach.

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach. REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY do projektu Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach dla DZIAŁDOWSKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIAŁDOWSKIEJ AGENCJI

Bardziej szczegółowo

F-O-3/5 Strona 1 / 7 UMOWA POŻYCZKI

F-O-3/5 Strona 1 / 7 UMOWA POŻYCZKI Strona 1 / 7 UMOWA POŻYCZKI nr. na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej zadaniem, zawarta w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1869 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDMIOT REGULAMINU

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDMIOT REGULAMINU REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Działdowskiego Funduszu Przedsiębiorczości zwany dalej Funduszem, wchodzącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR)

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku. zawarta dnia data roku.

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku. zawarta dnia data roku. 1 z 6 Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku zawarta dnia data roku pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego : Seria i nr dowodu osobistego:

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego : Seria i nr dowodu osobistego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo