Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym W Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - państwową osobą prawną, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz z późn. zm.), z siedzibą: Warszawa, ul. Pańska 81/83, zwaną dalej AGENCJĄ, reprezentowaną przez: oraz Dla osób fizycznych Panem(-ią)... legitymującym(-ą) się dowodem osobistym seria...nr...zamieszkałym(-ą) w...prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod nazwą..., z siedzibą:..., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem..., REGON nr..., NIP nr..., Dla osób prawnych Firmą...z siedzibą w..., zarejestrowaną w...pod nr..., REGON..., NIP... reprezentowaną przez:... zwanym (-ą) dalej Pożyczkobiorcą, została zawarta umowa pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym, zwana dalej umową, następującej treści: 1 1. AGENCJA udziela Pożyczkobiorcy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym w kwocie... PLN (słownie: PLN), na Jego wniosek z dnia... z zastrzeżeniem ust Całkowita kwota wypłaconej w złotych pożyczki nie może przekroczyć równowartości ,00 EUR obliczanej według kursu kupna obowiązującego w dniu wypłaty pożyczki banku, w którym Agencja prowadzi rachunek, z którego ta wypłata jest dokonywana. 3. Przedmiotem inwestycji jest:...

2 ... Zakres przedsięwzięcia określony jest we Wniosku o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zrealizować przedmiot przedsięwzięcia w terminie do dnia Pożyczkobiorca oświadcza, że: 1) dysponuje środkami własnymi przeznaczonymi na realizację inwestycji określonej w ust. 3 w kwocie... PLN netto (słownie:...pln) i kwota ta nie jest niższa niż 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 3; 2) pożyczka zostanie wykorzystana wyłącznie na finansowanie inwestycji określonej w ust. 3 i w przypadku niewykorzystania jej w całości, nie wydatkowana część zostanie zwrócona niezwłocznie do AGENCJI. W przypadku gdy środki znajdowały się na rachunku oprocentowanym również naliczone od kwoty nie wydatkowanej pożyczki odsetki bankowe podlegają zwrotowi do AGENCJI. 3) Inwestycja o charakterze innowacyjnym będzie wdrażana w jego przedsiębiorstwie AGENCJA przekaże pierwszą transzę pożyczki w kwocie...pln (słownie:... PLN), po przedstawieniu przez Pożyczkobiorcę Wniosku o wypłatę transzy pożyczki, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania pożyczek na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym oraz po: 1) ustanowieniu zabezpieczenia spłaty pożyczki zgodnie z 4 ust. 1 pkt 1-3 umowy, 2) okazaniu przez Pożyczkobiorcę oryginałów polis z tytułu ubezpieczenia zabudowanych nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych a także od kradzieży z włamaniem i rabunku w przypadku, gdy Pożyczkobiorca jest ich właścicielem, 3) udokumentowaniu uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku, gdy planowany okres wydatkowania środków pożyczki na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 12 miesięcy. 2. W przypadku nie złożenia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy: wniosku o wypłatę pierwszej transzy pożyczki lub nie dostarczeniu dowodów dokonania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, AGENCJA ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 3. Pozostałe transze pożyczki AGENCJA będzie sukcesywnie wypłacać Pożyczkobiorcy po finansowym rozliczeniu wydatkowania poprzedniej transzy pożyczki sporządzonym na Formularzu rozliczenia transzy pożyczki stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu oraz po złożeniu wniosku o wypłatę kolejnej transzy pożyczki. 4. Po wypłaceniu pierwszej transzy pożyczki AGENCJA sporządza harmonogram spłat, który stanowi Załącznik nr 3 do umowy. Po wypłaceniu kolejnych transz pożyczki AGENCJA sporządza nowe harmonogramy spłat uwzględniające wypłacone kwoty transz modyfikujące Załącznik nr Pożyczka zostanie przekazana na specjalnie w tym celu wyodrębniony inwestycyjny rachunek bankowy Pożyczkobiorcy nr... w banku..., z którego będą wydatkowane środki wyłącznie na realizację inwestycji, o której mowa w 1 ust. 3 umowy. Dokumenty stanowiące podstawę wydatkowania środków Pożyczkobiorca opatrywał będzie klauzulą o treści: Pokryto ze środków pożyczki PARP w kwocie... PLN. 2

3 6. Oprocentowanie pożyczki jest równe stopie referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki. Do czasu opublikowania wysokości stopy referencyjnej przyjmuje się, że stopa ta jest równa stopie referencyjnej oprocentowania rynkowego (stopie CIRR), ogłaszanej przez Sekretariat Organizacji Współpracy gospodarczej i Rozwoju (OECD) i wynosi...%. 7. W okresie obowiązywania niniejszej umowy stopa oprocentowania pożyczki jest stała Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić pożyczkę do dnia... r., na zasadach określonych w umowie oraz w Regulaminie udzielania pożyczek na przedsięwzięcia innowacyjne zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 2. Okres karencji spłaty rat kapitałowych i odsetkowych upływa w dniu... r. Odsetki w okresie karencji nie będą kapitalizowane. 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w... ratach kwartalnych, płatnych w terminie do ostatniego dnia danego kalendarzowego kwartału. Pierwsza spłata raty pożyczki płatna jest do dnia... r. Spłaty pożyczki dokonywane będą na bankowy rachunek określony w ust Za datę spłaty rat pożyczki uważa się datę wpływu środków na rachunek AGENCJI nr... w banku Raiffeisen Bank Polska S.A W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami Pożyczkobiorca zobowiązuje się: 1) złożyć w AGENCJI weksel własny in blanco, bez protestu wraz z deklaracją wekslową oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób podpisanych na wekslu do zaciągania zobowiązań wekslowych, 2) ustanowić zabezpieczenie w postaci: ) ubezpieczyć przedmiot inwestycji określony w 1 ust. 3 oraz dokonać cesji praw z tych polis na rzecz AGENCJI. 2. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami stanowią integralną część niniejszej umowy. 3. AGENCJA na bieżąco analizuje wysokość i rodzaj przyjętego prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki. W przypadku uznania, że jest ono niewystarczające z uwagi na pogorszenie się sytuacji ekonomiczno - finansowej Pożyczkobiorcy lub obniżenia się realnej wartości prawnego zabezpieczenia, AGENCJA jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia, zaś Pożyczkobiorca obowiązany jest to żądanie spełnić pod rygorem odstąpienia AGENCJI od umowy i postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. 4. Wszystkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy pożyczki, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, ustanowienie, utrzymanie i zwolnienie zabezpieczenia spłaty pożyczki obciążają Pożyczkobiorcę. W przypadku, gdy rzeczywisty okres wydatkowania środków pożyczki przekroczy 12 miesięcy od daty zawarcia umowy pożyczki, a Pożyczkobiorca nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych lub nie udokumentuje tej czynności, AGENCJA ma prawo potrącić kwotę podatku powiększonego o należne odsetki z kolejnej transzy pożyczki. 3

4 5 Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 1) wykorzystania pożyczki zgodnie z przeznaczeniem określonym w 1 ust. 3; 2) terminowej spłaty pożyczki; 3) informowania AGENCJI o zamiarze zaciągnięcia pożyczek, kredytów bądź udzielenia poręczenia lub zaciągnięcia innych zobowiązań i podjęciu innych decyzji mających istotny wpływ na jego sytuację ekonomiczno-finansową, a także o zamiarze zbycia nieruchomości; 4) udzielania na każde uzasadnione żądanie AGENCJI wszelkich wyjaśnień i składania dokumentów dotyczących przebiegu procesu wdrożeniowego, a także pisemnego zawiadamiania AGENCJI o istotnych zmianach w koncepcji lub harmonogramie realizacji inwestycji o charakterze innowacyjnym, o której mowa w 1 ust. 3 i 4 umowy; 5) składania w AGENCJI sprawozdań: F 01 kwartalnie, nie później niż 30 dni od daty zakończenia okresu sprawozdawczego oraz roczne sprawozdanie finansowe, nie później niż 4 miesiące od daty zakończenia roku obrachunkowego; 6) umożliwienia pracownikom AGENCJI wraz z towarzyszącymi im ekspertami przeprowadzenia kontroli w zakresie związanym z realizacją inwestycji o charakterze innowacyjnym, z zabezpieczeniem spłaty pożyczki oraz eliminacją niezgodności stwierdzonych przez AGENCJĘ w wyniku tej kontroli; 7) opłacania, przez cały okres trwania umowy, składek na ubezpieczenia, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 2 oraz dokonywania cesji praw z tych polis na rzecz AGENCJI, co najmniej na 7 dni przed upływem wygaśnięcia dotychczasowych cesji; 8) informowania AGENCJI o przekształceniach struktury własnościowej i zmianie formy prawnej; 9) informowania AGENCJI o każdorazowej zmianie nazwiska i adresu lub nazwy i siedziby Pożyczkobiorcy; 10) zawiadomienia AGENCJI o wszczęciu postępowania naprawczego, likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości; 11) pisemnego poinformowania AGENCJI o zakończeniu realizacji inwestycji o charakterze innowacyjnym określonej w 1 ust.3, zaś w terminie 30 dni od daty zakończenia jej realizacji - złożenia w AGENCJI Sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji o charakterze innowacyjnym na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu; 12) zwrotu pożyczki w całości bądź w niewykorzystanej części na rachunek AGENCJI określony w 3 ust. 4 w terminie określonym w 10 ust. 3 w przypadku nie wydatkowania kwoty pożyczki w całości bądź w części w terminie określonym w 1 ust. 4. Gdy udział pożyczki przekroczy 75% wydatków kwalifikujących do objęcia pożyczką, określonych w 1 ust. 3, poniesionych po zawarciu umowy, do zwrotu kwoty przekroczenia; 13) przedłużania przez okres obowiązywania umowy polis ubezpieczeniowych, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 3 oraz dokonywania cesji praw z tych polis na rzecz AGENCJI, co najmniej na 7 dni przed upływem wygaśnięcia dotychczasowych cesji Pożyczkobiorca, który zamierza dokonać spłaty pożyczki bądź jej części przed terminem ustalonym w harmonogramie spłat, jest zobowiązany zawiadomić AGENCJĘ o 4

5 planowanym terminie spłaty z 7 dniowym wyprzedzeniem, pod rygorem uiszczenia wyliczonego zgodnie z harmonogramem spłat oprocentowania pożyczki. 2. W przypadku spłaty pożyczki przed terminem ustalonym w harmonogramie spłat, po wcześniejszym zawiadomieniu AGENCJI, Pożyczkobiorca zwolniony jest z płacenia odsetek za okres pomiędzy faktyczną i planowaną datą spłaty pożyczki. 7 W przypadku wykorzystania pożyczki niezgodnie z celem określonym w 1 ust. 3 umowy, AGENCJA zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% kwoty pożyczki wypłaconej przez AGENCJĘ W razie opóźnienia w spłacie raty pożyczki, od następnego dnia po upływie terminu zaległa kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. 2. Od zadłużenia przeterminowanego AGENCJI przysługują odsetki w wysokości odsetek ustawowych naliczane do dnia jego całkowitej spłaty włącznie. 9 Roszczenia AGENCJI z tytułu niespłaconej pożyczki i odsetek zaspokajane są w następującej kolejności: 1) koszty sądowe i koszty egzekucji; 2) odsetki od zadłużenia przeterminowanego; 3) odsetki umowne od kapitału; 4) kapitał pożyczki AGENCJA zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części i postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku, gdy Pożyczkobiorca: 1) wykorzystał pożyczkę lub jej część niezgodnie z przeznaczeniem, 2) dopuścił się zwłoki w spłacie dwóch kolejnych rat zadłużenia, 3) utracił zdolność kredytową, 4) podjął działania mające na celu zmniejszenie swojej wypłacalności lub obniżyła się wartość prawnego zabezpieczenia pożyczki i Pożyczkobiorca nie uzupełnił go w terminie wskazanym przez AGENCJĘ; 5) naruszył jakiekolwiek inne istotne postanowienie umowy albo przepis prawa w zakresie objętym treścią umowy, w szczególności w przypadku: a) stwierdzenia nieprawidłowości informacji zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki i dołączonych załącznikach, a także złożenia przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwych oświadczeń, b) zaniechania poinformowania AGENCJI o zamiarze zaciągnięcia pożyczek lub kredytów, bądź udzielenia poręczeń lub zaciągnięcie innych zobowiązań i podjęcie innych decyzji mających istotny wpływ na sytuację ekonomiczno - finansową Pożyczkobiorcy, 5

6 c) nieopłacenia składek na ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy polis ubezpieczeniowych, o których mowa w 4 ust 1 pkt 3 oraz nie dokonywania cesji praw z tych polis na rzecz AGENCJI, co najmniej na 7 dni przed upływem wygaśnięcia dotychczasowych cesji, d) nie poinformowania AGENCJI o każdej zmianie: nazwiska i adresu lub nazwy i siedziby firmy oraz wszelkich zmianach związanych ze zmianą formy prawnej, e) w przypadku nie zwrócenia na rachunek AGENCJI nie wydatkowanej kwoty pożyczki w całości bądź w części w okresie realizacji inwestycji a gdy, udział pożyczki przekroczy 75% wydatków kwalifikujących do objęcia pożyczką, określonych w 1 ust. 3, poniesionych po zawarciu niniejszej umowy, kwoty przekroczenia, f) w przypadku nie poinformowania AGENCJI o zakończeniu procesu realizacji inwestycji o charakterze innowacyjnym określonej w 1 ust.3, zaś w terminie 30 dni od daty zakończenia jej wdrażania nie złożenia w AGENCJI sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji o charakterze innowacyjnym. 2. O postawieniu zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności AGENCJA zawiadomi Pożyczkobiorcę listem poleconym. 3. Postawienie zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności zobowiązuje Pożyczkobiorcę do dokonania jednorazowej spłaty całego zadłużenia (pożyczka wraz z należnymi odsetkami) w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty. Od całej kwoty niespłaconego kapitału pożyczki AGENCJI przysługują odsetki ustawowe, naliczone od dnia następnego po upływie powyższego terminu, do dnia całkowitej spłaty pożyczki włącznie. 11 Jeżeli Pożyczkobiorca nie dokona spłaty całego zadłużenia w terminie i wysokości podanej w zawiadomieniu o postawieniu zadłużenia w stan wymagalności, AGENCJA przystąpi do windykacji wierzytelności W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji o charakterze innowacyjnym Pożyczkobiorca przekaże AGENCJI pisemne rozliczenie kosztów w formie Sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji o charakterze innowacyjnym, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu. 2. Po rozliczeniu końcowym spłaty pożyczki, AGENCJA pisemnie zawiadomi Pożyczkobiorcę o całkowitej spłacie pożyczki, odsetek oraz pozostałych kosztów i opłat. 13 Zawiadomienia o powstaniu zadłużenia przeterminowanego oraz o odstąpieniu od umowy pożyczki będą wysłane przez AGENCJĘ listami poleconymi na adres Pożyczkobiorcy wskazany w ewidencji działalności gospodarczej lub we właściwym rejestrze lub inny do doręczeń wskazany przez Pożyczkobiorcę w formie pisemnej. Odmowa przyjęcia pisma przez Pożyczkobiorcę lub adnotacja poczty nie podjęto w terminie, adresat wyprowadził się lub tym podobne (awizo) wywołuje skutki doręczenia. 6

7 Skutki doręczenia wywołuje również doręczenie zastępcze, określone w art. 138 i 139 kodeksu postępowania cywilnego. AGENCJA pozostawia w aktach umowy pismo ze skutkiem doręczenia, jeżeli Pożyczkobiorca nie zawiadomi AGENCJI o zmianie swojego adresu, nazwy lub nazwiska, a wysłane zawiadomienie wróci z adnotacją adresat nieznany lub temu podobną. 14 Umowa wygasa po spłacie całej kwoty udzielonej pożyczki wraz ze wszystkimi pozostałymi należnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 15 Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonywaniem umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby AGENCJI. 16 Na użytek niniejszej umowy przyjmuje się, że miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni zaś rok 365 dni. 17 Załącznikami do umowy, stanowiącymi integralną część umowy są: Załącznik nr 1 Wniosek o udzielenie pożyczki na inwestycje o charakterze innowacyjnym, Załącznik nr 2 Regulamin udzielenia pożyczek na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym wraz z załącznikami, Załącznik nr 3 Harmonogramy spłaty pożyczki. 18 Pożyczkobiorca oświadcza, że znana jest mu treść Regulaminu udzielania pożyczek na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym wraz z załącznikami. 19 Zmiana warunków umowy wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 20 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 21 Pożyczkobiorca oświadcza, iż na dzień podpisania umowy pożyczki spełnia kryteria dla małych i średnich przedsiębiorców, określonych w Załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego 7

8 Wspólnotę Europejską do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców (Dz. Urz. WE L10 z r.) zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. ( Dz. Urz. WE L 63 z ). 22 Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pożyczkobiorca, a dwa AGENCJA pieczątka firmowa i podpis osoby pieczątka firmowa i podpisy osób działającej w imieniu AGENCJI działających w imieniu Pożyczkobiorcy 8

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

2 1. Zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej umowy, w okresie od... do..., Instytucja Wdrażająca uruchomi pożyczkę

2 1. Zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej umowy, w okresie od... do..., Instytucja Wdrażająca uruchomi pożyczkę UMOWA pożyczki CEB/lp/mm/yyyy/ (pożyczka dla MŚP w ramach linii FdS II) W dniu......r. w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA pożyczki FdS/yy/lp

UMOWA pożyczki FdS/yy/lp UMOWA pożyczki FdS/yy/lp (pożyczka dla MŚP) dniu......r. w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR [ ] W dniu [ ] w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-682, ul. Hoża 86 lok. 209, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR:..2014

UMOWA POŻYCZKI NR:..2014 UMOWA POŻYCZKI NR:..2014 udzielona ze środków pochodzących z dofinansowania z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, Priorytet nr 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie nr 1.3

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy: Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Katowice, styczeń 2012 REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa i udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Fundusz Mikropożyczkowy KLON zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo