UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI NR... /2013"

Transkrypt

1 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z poźn. zm.), z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy ), przy ul. Pańskiej 81/83, NIP , REGON , zwaną dalej Pożyczkodawcą, reprezentowaną przez:.... (imię, nazwisko, pełniona funkcja) a..... (nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Pożyczkobiorcy) Komparycja w zależności od formy prawnej Pożyczkobiorcy: SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) Spółką Akcyjną z siedzibą w (kod pocztowy ), przy ulicy wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS, o kapitale zakładowym w wysokości zł, wpłaconym w wysokości, NIP, REGON,, zwaną w dalszej części Umowy Pożyczkobiorcą, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (kod pocztowy ), przy ulicy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS, o kapitale zakładowym w wysokości zł, NIP, REGON, 4, zwaną w dalszej części Umowy, współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1

2 reprezentowaną przez 2 FUNDUSZ POŻYCZKOWY WSPIERANIA INNOWACJI......, (imię i nazwisko, pełniona funkcja) na podstawie... 3 zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr 2 do Umowy, z dnia..., którego kopia potwierdzona za zwanym dalej Pożyczkobiorcą, zwana Umową. Działając na podstawie art. 6b ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) oraz mając na uwadze przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. poz. 438 oraz z 2013 r. poz. ( )), zwanym dalej Rozporządzeniem, które stanowi program pomocowy o numerze referencyjnym, oraz mając na uwadze inne akty prawa wspólnotowego i polskiego, w tym: 1) rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z r., str.1, z późn. zm.); 2) rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z r., str. 25, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem 1083/2006 ; 2 Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego albo z wydrukiem komputerowym Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS (jeśli dotyczy). Podmiot może być także reprezentowany przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika. 3 Należy wpisać pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Pożyczkobiorcy. Kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Pożyczkobiorcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne), potwierdzona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 4 W przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzoru umowy, do czasu pokrycia kapitału należy również podać informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2

3 3) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z r., str. 1, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem 1828/2006 ; 4) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5), zwane dalej rozporządzeniem 1998/2006 ; 5) rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z r., str. 3), zwane dalej rozporządzeniem 800/2008 ; 6) ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą ; Strony zawierają Umowę o następującej treści: 1 Przedmiot i cel pożyczki 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia w kwocie... PLN (słownie: PLN). 2. Przedmiotem przedsięwzięcia jest: Zakres przedsięwzięcia określony jest we Wniosku o udzielenie pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, zwany dalej Wnioskiem. 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zrealizować przedmiot przedsięwzięcia w terminie do dnia Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty pożyczki do dnia., zgodnie z harmonogramem spłat, o którym mowa w 4 1 ust. 6 albo 4 2 ust 5.* 5. Wkład własny Pożyczkobiorcy w innowacyjnym przedsięwzięciu objętym pożyczką wynosi (słownie:..), co stanowi. % wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3

4 2 Warunki wypłaty pożyczki 1. Wypłata pożyczki nastąpi jednorazowo/w transzach*, zgodnie z harmonogramem określonym we Wniosku, przelewem w złotych polskich na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy o nr. prowadzony przez Bank..., z którego będą wydatkowane środki wyłącznie na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, o którym mowa w 1 ust W przypadku gdy inwestycja kapitałowa w Pożyczkobiorcę przez anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital dokonywana jest w transzach, pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia również jest wypłacana w transzach w wysokości proporcjonalnej do transz wnoszonych przez anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital. 3. Warunkiem wypłaty pożyczki lub transzy pożyczki, z zastrzeżeniem 7 ust. 1, jest: 1) dostarczenie do Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w 6 ust. 1; 2) dostarczenie do Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę dokumentów potwierdzających dokonanie inwestycji kapitałowej w Pożyczkobiorcę przez anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital; 3) przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Dniem wypłaty pożyczki jest dzień obciążenia kwotą pożyczki rachunku bankowego Pożyczkodawcy. 5. Wypłata pożyczki następuje po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę wszystkich warunków, o których mowa w ust Warunki pożyczki 1. Kwota pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia stanowi co najwyżej dwukrotność kwoty inwestowanej w Pożyczkobiorcę przez anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital. 2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zastrzeżenia w umowie inwestycyjnej zawieranej z aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, iż anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital nie może do dnia całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami dokonać zbycia, zastawu, konwersji udziałów lub akcji bez zgody Pożyczkodawcy, przy czym współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4

5 Pożyczkodawca wyrazi zgodę na zbycie udziałów lub akcji, jeśli nabywca tych udziałów lub akcji spełnia warunki określone w 1 ust. 9 pkt 18 lub pkt 19 Rozporządzenia i zobowiąże się wstąpić na warunkach dotychczas wiążących anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka do umowy inwestycyjnej 3. Oprocentowanie pożyczki (odsetki umowne) wynosi 6,5% w stosunku rocznym. 4. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy stopa oprocentowania pożyczki jest stała. 5. Moment naliczania odsetek rozpoczyna się od dnia następnego po dniu wypłaty pożyczki/transzy pożyczki. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 4 1 Warunki spłaty pożyczki na uruchomienie działalności Pożyczkobiorcy 1. Środki na spłatę pożyczki nie mogą pochodzić ze środków objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis, pod rygorem rozwiązania umowy pożyczki bez wypowiedzenia i postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. 2. Spłata pożyczki (kapitału wraz z odsetkami umownymi) nastąpi nie później niż w terminie.. lat od dnia wypłaty pożyczki albo wypłaty pierwszej transzy pożyczki, nie później jednak niż w terminie 8 lat od daty zawarcia umowy pożyczki. 3. Przy spłacie pożyczki stosuje się następujące okresy karencji w zakresie spłaty: 1) kapitału i odsetek od dnia zawarcia umowy pożyczki do dnia rozpoczęcia sprzedaży produktów lub usług, jednak nie dłużej niż przez 2 lata od dnia zawarcia umowy pożyczki; 2) kapitału od dnia rozpoczęcia sprzedaży produktów lub usług do określonego w biznesplanie dnia osiągnięcia przez Pożyczkobiorcę przychodów pozwalających na obsługę zobowiązań z tytułu pożyczki, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia rozpoczęcia sprzedaży. 4. Ustala się karencję: 1) w spłacie kapitału i odsetek do dnia...* 2) w spłacie kapitału pożyczki do dnia...* 5. W okresie karencji odsetki podlegają kapitalizacji miesięcznej. 6. Odsetki i kapitał będą spłacane według harmonogramu spłat, który zostanie sporządzony przez Pożyczkodawcę przed dniem zawarcia Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 7. W przypadku konieczności dokonania zmiany harmonogramu spłat Pożyczkobiorca składa do Pożyczkodawcy wniosek o jego zmianę wraz z projektem nowego harmonogramu. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń ze strony Pożyczkodawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia nowego harmonogramu, nowy harmonogram spłat zastępuje dotychczasowy harmonogram spłat stanowiący załącznik nr 3 do Umowy. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5

6 8. Jeżeli termin spłaty raty kapitałowej, odsetek lub innych należności Pożyczkodawcy przypada na sobotę, bądź na dzień ustawowo wolny od pracy, to wpływ środków w pierwszym dniu roboczym po tym dniu jest traktowany jak spłata w terminie. 9. Spłata kapitału pożyczki oraz odsetek będzie dokonywana na rachunek bankowy Pożyczkodawcy prowadzony w Banku. o nr. 10. Powstałe w okresie spłaty pożyczki ewentualne nadpłaty Pożyczkodawca zalicza bez odrębnej dyspozycji Pożyczkobiorcy na spłatę kapitału pożyczki; zaliczenie następuje w dniu wymagalności kolejnej raty pożyczki lub w dniu wymagalności całej kwoty pożyczki, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 11. Za datę spłaty zobowiązań Pożyczkobiorcy (w tym rat kapitału i odsetek) wynikających z niniejszej Umowy przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Pożyczkodawcy, o którym mowa w ust Pożyczkobiorca może spłacić całość lub część pożyczki przed terminem określonym w ust. 2, na który została udzielona pożyczka. 13. Pożyczkobiorca, który zamierza dokonać spłaty pożyczki bądź jej części przed terminem ustalonym w harmonogramie spłat, jest zobowiązany zawiadomić Pożyczkodawcę o planowanym terminie i kwocie spłaty z 7-dniowym wyprzedzeniem pod rygorem spłaty odsetek w wysokości ustalonej w harmonogramie spłat, na dotychczasowych zasadach bez uwzględnienia dokonania wcześniejszej spłaty. 14. W przypadku spłaty pożyczki przed terminem ustalonym w harmonogramie spłat, po wcześniejszym zawiadomieniu Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca zwolniony jest z zapłaty odsetek za okres pomiędzy faktycznym i planowanym dniem spłaty pożyczki. 15. W razie opóźnienia w spłacie pożyczki lub jej części, od następnego dnia po upływie terminu spłaty, zaległa kwota pożyczki lub jej części wraz z należnymi odsetkami umownymi staje się kapitałem przeterminowanym. 16. Od kwoty kapitału przeterminowanego Pożyczkodawcy przysługują odsetki ustawowe naliczane od następnego dnia po upływie terminu do dnia jego całkowitej spłaty włącznie. 17. W przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie kapitału pożyczki lub odsetek umownych wszelkie wpłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę będą zaliczane na poczet wymagalnych należności Pożyczkodawcy, w następującej kolejności: 1) koszty Pożyczkodawcy (w tym koszt wezwań do zapłaty, wydatki i inne opłaty poniesione przez Pożyczkodawcę, które na mocy prawa lub Umowy winny obciążać Pożyczkobiorcę lub związane są z dochodzeniem należności przez Pożyczkodawcę); 2) odsetki ustawowe od kwoty kapitału przeterminowanego; 3) odsetki umowne przeterminowane; 4) kapitał pożyczki przeterminowany; 5) odsetki umowne bieżące; 6) kapitał pożyczki. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6

7 18. W ramach kolejności zaliczania wpłacanych kwot, określonej w ust. 17, w pierwszej kolejności nastąpi zarachowanie wpłaty na należności powstałe najwcześniej. 19. Po dokonaniu rozliczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami, Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony pisemnie o uregulowaniu zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki. 4 2 Warunki spłaty pożyczki na wzrost i rozszerzenie działalności Pożyczkobiorcy 1. Środki na spłatę pożyczki nie mogą pochodzić ze środków objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis, pod rygorem rozwiązania umowy pożyczki bez wypowiedzenia i postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. 2. Spłata Pożyczki (kapitału wraz z odsetkami umownymi) nastąpi nie później niż w terminie.. lat od dnia wypłaty pożyczki albo wypłaty pierwszej transzy pożyczki, nie później jednak niż w terminie 6 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki. 3. Przy spłacie pożyczki stosuje się okres karencji w zakresie spłaty kapitału od dnia zawarcia umowy pożyczki do określonego w biznesplanie dnia osiągnięcia przez Pożyczkobiorcę przychodów pozwalających na obsługę zobowiązań z tytułu pożyczki, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia zawarcia umowy pożyczki. 4. Ustala się karencję w spłacie kapitału pożyczki do dnia Odsetki i kapitał będą spłacane według harmonogramu spłat, który zostanie sporządzony przez Pożyczkodawcę przed dniem zawarcia Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 6. W przypadku konieczności dokonania zmiany harmonogramu spłat Pożyczkobiorca składa do Pożyczkodawcy wniosek o jego zmianę wraz z projektem nowego harmonogramu. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń ze strony Pożyczkodawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia nowego harmonogramu, nowy harmonogram spłat zastępuje dotychczasowy harmonogram spłat stanowiący załącznik nr 3 do Umowy. 7. Jeżeli termin spłaty raty kapitałowej, odsetek lub innych należności Pożyczkodawcy przypada na sobotę, bądź na dzień ustawowo wolny od pracy, to wpływ środków w pierwszym dniu roboczym po tym dniu jest traktowany jak spłata w terminie. 8. Spłata kapitału pożyczki oraz odsetek będzie dokonywana na rachunek bankowy Pożyczkodawcy prowadzony w Banku. o nr. 9. Powstałe w okresie spłaty pożyczki ewentualne nadpłaty Pożyczkodawca zalicza bez odrębnej dyspozycji Pożyczkobiorcy na spłatę kapitału pożyczki; zaliczenie następuje w dniu wymagalności kolejnej raty pożyczki lub w dniu wymagalności całej kwoty pożyczki, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7

8 10. Za datę spłaty zobowiązań Pożyczkobiorcy (w tym rat kapitału i odsetek) wynikających z niniejszej Umowy przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Pożyczkodawcy, o którym mowa w ust Pożyczkobiorca może spłacić całość lub część pożyczki przed terminem określonym w ust. 2, na który została udzielona pożyczka. 12. Pożyczkobiorca, który zamierza dokonać spłaty pożyczki bądź jej części przed terminem ustalonym w harmonogramie spłat, jest zobowiązany zawiadomić Pożyczkodawcę o planowanym terminie i kwocie spłaty z 7 dniowym wyprzedzeniem pod rygorem spłaty odsetek w wysokości ustalonej w harmonogramie spłat, na dotychczasowych zasadach bez uwzględnienia dokonania wcześniejszej spłaty. 13. W przypadku spłaty pożyczki przed terminem ustalonym w harmonogramie spłat, po wcześniejszym zawiadomieniu Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca zwolniony jest z płacenia odsetek za okres pomiędzy faktyczną i planowaną datą spłaty pożyczki. 14. W razie opóźnienia w spłacie pożyczki lub jej części, od następnego dnia po upływie terminu spłaty, zaległa kwota pożyczki lub jej części wraz z należnymi odsetkami umownymi staje się kapitałem przeterminowanym. 15. Od kwoty kapitału przeterminowanego Pożyczkodawcy przysługują odsetki ustawowe naliczane od następnego dnia po upływie terminu do dnia jego całkowitej spłaty włącznie. 16. W przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie kapitału pożyczki lub odsetek umownych wszelkie wpłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę będą zaliczane na poczet wymagalnych należności Pożyczkodawcy, w następującej kolejności: 1) koszty Pożyczkodawcy (w tym koszt wezwań do zapłaty, wydatki i inne opłaty poniesione przez Pożyczkodawcę, które na mocy prawa lub Umowy winny obciążać Pożyczkobiorcę lub inne związane z dochodzeniem należności przez Pożyczkodawcę); 2) odsetki ustawowe od kwoty kapitału przeterminowanego; 3) odsetki umowne przeterminowane; 4) kapitał pożyczki przeterminowany; 5) odsetki umowne bieżące; 6) kapitał pożyczki. 17. W ramach kolejności zaliczania wpłacanych kwot, określonej w ust. 16, w pierwszej kolejności nastąpi zarachowanie wpłaty na należności powstałe najwcześniej. 18. Po dokonaniu rozliczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami, Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony pisemnie o uregulowaniu zobowiązań wynikających z udzielonej pożyczki. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8

9 Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 5 Obowiązki Pożyczkobiorcy 1) wydatkowania kwoty pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem określonym we Wniosku oraz z katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką i progami intensywności pomocy określonymi w Rozporządzeniu; 2) terminowej spłaty pożyczki, zgodnie z harmonogramem spłat; 3) spłaty pożyczki ze środków nie pochodzących ze środków objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis; 4) informowania Pożyczkodawcy o zamiarze zaciągnięcia pożyczek, kredytów bądź udzielenia poręczenia lub zaciągnięcia innych zobowiązań i podjęciu innych decyzji mających istotny wpływ na jego sytuację ekonomiczno-finansową; 5) udzielania na każde żądanie Pożyczkodawcy wszelkich wyjaśnień i składania dokumentów dotyczących przebiegu innowacyjnego przedsięwzięcia, a także pisemnego zawiadamiania o istotnych zmianach w koncepcji lub harmonogramie realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia; 6) przedstawiania w zakresie monitorowania wykorzystania pożyczki półrocznych sprawozdań z realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia, które będą zawierały m.in. wykaz dokumentów księgowych dotyczących ponoszonych wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką; sprawozdanie półroczne z realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia należy składać każdorazowo w ciągu 30 dni po upływie kolejnych 6 miesięcy realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia; 7) składania zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich zatwierdzenia; 8) złożenia w terminie 30 dni od daty zakończenia innowacyjnego przedsięwzięcia, określonej w 1 ust. 3, sprawozdania końcowego z jego realizacji; 9) opisywania dokumentów księgowych dotyczących wydatków kwalifikowanych poprzez zamieszczanie informacji o treści: Wydatek poniesiony w ramach realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia w ramach projektu systemowego Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , ; 10) umożliwienia Pożyczkodawcy lub innym instytucjom uprawnionym do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień do przeprowadzenia kontroli w zakresie związanym z realizacją innowacyjnego przedsięwzięcia; 11) informowania Pożyczkodawcy o przekształceniach struktury własnościowej i zmianie jego formy prawnej; 12) informowania Pożyczkodawcy o zmianie nazwy i siedziby; 13) zawiadomienia Pożyczkodawcy o wszczęciu postępowania naprawczego, likwidacyjnego lub upadłościowego; współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9

10 14) zwrotu pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkodawcy, o którym mowa w 4 1 ust. 9 oraz w 4 2 ust. 8, w całości bądź w niewykorzystanej części w przypadku nie wydatkowania kwoty pożyczki w całości bądź w części, w terminie 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia, określonej w 1 ust. 3; 15) finansowania innowacyjnego przedsięwzięcia w określonej we Wniosku proporcji w odniesieniu kwoty pożyczki do wkładu wniesionego przez anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital; 16) nie wydzierżawiania, nie wynajmowania, ani też nie przenoszenia całości lub części praw własności dóbr nabytych lub uzyskanych w inny sposób na potrzeby realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia, na które została udzielona pożyczka, a także nie ustanawiania na tych prawach żadnych obciążeń bez pisemnej zgody Pożyczkodawcy; 17) wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie projektów finansowanych z Unii Europejskiej, zgodnie z art. 8 i 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/ Zabezpieczenie pożyczki 1. Zabezpieczenie spłaty pożyczki, odsetek umownych, a także innych zobowiązań Pożyczkobiorcy istniejących lub mogących powstać z tytułu zawarcia lub wykonywania niniejszej Umowy stanowi: 1) zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 oraz 2) zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków pożyczki, przez złożenie oświadczenia przez Pożyczkobiorcę w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez spółkę, według wzoru stanowiącego Załącznik nr Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki ponosi Pożyczkobiorca. 3. Zabezpieczenie pożyczki zwalniane jest po całkowitym rozliczeniu zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy z tytułu pożyczki, tj. po dokonaniu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami oraz po upływie okresu trwałości inwestycji. 7 Uprawnienia Pożyczkodawcy 1. Pożyczkodawca może odstąpić od niniejszej Umowy przed dniem wypłaty pożyczki, w następujących przypadkach: 1) Pożyczkobiorca nie spełni warunków uruchomienia pożyczki, o których mowa w 2 ust. 3, w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy; 2) Pożyczkobiorca złożył Pożyczkodawcy nieprawdziwe lub nieważne oświadczenia albo inne dokumenty związane z zawarciem Umowy; współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 10

11 3) po zawarciu Umowy, a przed wypłatą pożyczki, wystąpią zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy lub mogące skutkować utrudnieniem osiągnięcia założonych celów innowacyjnego przedsięwzięcia. 2. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia i postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności, w następujących przypadkach: 1) Pożyczkobiorca naruszył postanowienia Umowy lub Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub postanowienia Rozporządzenia; 2) Pożyczkobiorca w związku z Umową złożył nieprawdziwe oświadczenia, przedstawił nieprawdziwe dokumenty, udzielił nieważnych zabezpieczeń; 3) anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital przed dniem całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami dokonał zbycia, zastawu, konwersji udziałów lub akcji, bez zgody Pożyczkodawcy; 4) postępowanie Pożyczkobiorcy uniemożliwia lub utrudnia sprawowanie przez Pożyczkodawcę czynności kontrolnych i monitorujących oraz ocenę bieżącej sytuacji majątkowej Pożyczkobiorcy; 5) Pożyczkobiorca wykorzystał pożyczkę lub jej część niezgodnie z jej przeznaczeniem określonym we Wniosku lub z katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką lub progami intensywności pomocy określonymi w Rozporządzeniu; 6) Pożyczkobiorca dopuścił się zwłoki w spłacie trzech kolejnych rat ujętych w Harmonogramie płatności; 7) Pożyczkobiorca dokonuje spłaty pożyczki ze środków pochodzących ze środków objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis; 8) Pożyczkobiorca podjął działania mogące zmierzać lub wpływać na zmniejszenie swojej wypłacalności; 9) Pożyczkobiorca nie poinformował Pożyczkodawcy o zamiarze zaciągnięcia pożyczek lub kredytów, bądź udzielenia poręczeń lub zaciągnięcia innych zobowiązań lub podjęcia innych decyzji mających istotny wpływ na jego sytuację ekonomiczno-finansową; 10) Pożyczkobiorca nie poinformował Pożyczkodawcy o zmianie: nazwy i siedziby firmy lub wszelkich zmianach związanych ze zmianą formy prawnej oraz o przekształceniach struktury własnościowej; 11) Pożyczkobiorca nie zwrócił pożyczki na rachunek Pożyczkodawcy w całości bądź w niewykorzystanej części w przypadku nie wydatkowania kwoty pożyczki w całości bądź w części, w terminie 30 dni od daty zakończenia innowacyjnego przedsięwzięcia, o której mowa w 1 ust. 3; 12) Pożyczkobiorca w terminie 30 dni od daty zakończenia innowacyjnego przedsięwzięcia, o której mowa w 1 ust. 3, nie złożył Pożyczkodawcy sprawozdania końcowego z jego realizacji; 13) Pożyczkobiorca nie utrzymał trwałości inwestycji objętej pożyczką. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 11

12 3. Pożyczkodawca w przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym może zażądać od Pożyczkobiorcy spłaty w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, kwoty pożyczki wraz z odsetkami umownymi skapitalizowanymi na dzień rozwiązania Umowy, powiększonej o odsetki ustawowe liczone od dnia następnego po dniu złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, do dnia całkowitej spłaty pożyczki włącznie. 4. Pożyczkodawca w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji Umowy może żądać od Pożyczkobiorcy zwrotu części kwoty wypłaconej pożyczki, której dotyczy stwierdzona nieprawidłowość, na zasadach określonych w ust. 3, o ile charakter nieprawidłowości według uznania Pożyczkodawcy nie skutkuje możliwością rozwiązania Umowy. 8 Monitoring spłaty pożyczki oraz realizacji przedsięwzięcia 1. W okresie trwania niniejszej Umowy, w tym w okresie trwałości inwestycji, Pożyczkodawca lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień są uprawnione do kontroli Pożyczkobiorcy w zakresie sposobu realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia oraz wykorzystania pożyczki i wkładu własnego. 2. Bez uszczerbku dla postanowień, o których mowa w ust. 1, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do poddania się kontroli w zakresie sposobu realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia oraz wykorzystania pożyczki i wkładu własnego, realizowanej przez Pożyczkodawcę lub inny uprawniony podmiot przez okres 3 lat od dnia zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub do upływu 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 lub 2, będzie obejmowała: 1) wykorzystanie przyznanej pożyczki oraz deklarowanego wkładu własnego zgodnie z przeznaczeniem określonym we Wniosku, 2) prawidłowość poniesienia wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką sfinansowanych z pożyczki i wkładu własnego pod kątem zgodności z Rozporządzeniem, 3) zachowanie udziału procentowego deklarowanego wkładu własnego w innowacyjne przedsięwzięcie, określonego we Wniosku, 4) prawidłowość wykonania obowiązków wynikających z umowy pożyczki 4. W celu zapewnienia oceny sposobu wykorzystania pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu do swojej siedziby i miejsc, w których prowadzi działalność przedstawicielom Pożyczkodawcy, Ministra Gospodarki, Ministra Rozwoju Regionalnego, Komisji Europejskiej i innym upoważnionym instytucjom. 5. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do udzielania podmiotom, o których mowa w ust. 3, prawdziwych i wyczerpujących informacji, przekazywania wszelkich żądanych dokumentów i zaświadczeń dotyczących przedmiotu pożyczki i jego sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo spłaty pożyczki. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12

13 6. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przedstawiania Pożyczkodawcy, Ministrowi Gospodarki oraz Ministrowi Rozwoju Regionalnego wszelkich informacji dla celów monitorowania realizowanych działań w ramach Umowy, a także udostępniania danych niezbędnych do budowania baz danych, przygotowywania analiz w zakresie spójności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia, a także oddziaływań makroekonomicznych w kontekście działań podejmowanych w ramach realizowanego innowacyjnego przedsięwzięcia. 9 Oświadczenia Pożyczkobiorcy 1. Pożyczkobiorca oświadcza, iż na dzień podpisania niniejszej Umowy spełnia warunki określone w Rozporządzeniu oraz ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu 800/ Pożyczkobiorca oświadcza, że nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym lub nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami oraz nie jest w trudnej sytuacji, w rozumieniu 1 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia. 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od daty zakończenia jej realizacji, określonej w 1 ust. 3, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości inwestycji. 4. Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dostępnego na stronie internetowej Pożyczkodawcy pod adresem: 10 Rozstrzyganie sporów Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących powstać w toku wykonywania Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy. 11 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 13

14 2. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz właściwe przepisy krajowe jak i przepisy Unii Europejskiej regulujące kwestie związane z pomocą publiczną. 3. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 4. Umowa jest zawarta z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. POŻYCZKODAWCA POŻYCZKOBIORCA (miejscowość, data, podpis) (miejscowość, data, podpis) Załączniki: 1/ Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia; 2/ Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Pożyczkobiorcy, 3/ Załącznik nr 3 - Harmonogram spłat, 4/ załącznik nr 4 Wzór deklaracji wekslowej i weksla, 5/ Załącznik nr 5 Wzór treści aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. * Opcjonalnie, zastosować właściwe postanowienie, niepotrzebne skreślić. 1 W przypadku pożyczki na uruchomienie działalności 2 W przypadku pożyczki na wzrost i rozszerzenie działalności współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 14

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym

Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym Załącznik nr 3 do Regulaminu Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym W Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - państwową osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../ F10/7.5-03 UMOWA POŻYCZKI Wydanie: I z dnia: 27.03.2009 Strona: 1/3 Zmiana: A Ramowy wzór umowy pożyczki Umowa pożyczki nr.../200../ zawarta w dniu.../.../... r. w Działdowie pomiędzy: DZIAŁDOWSKĄ AGENCJĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ 1 z 7 Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku zawarta dnia data roku pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia r. w miejscowości pomiędzy: Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą a zwaną dalej,,pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalne Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMOWA POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. 1 (wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: 1. Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY KOMISJA Socjalno - Bytowa WNIOSEK o udzielnie pożyczki z funduszu socjalnego Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 1. Imię i nazwisko..., 2. Miejsce pracy..., 3. Miejsce zamieszkania..., 4. Telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NR. Projekt Zysk z przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanej przez HOG POLSKA Jakub Gibała na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Projekt Nowa droga OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR..

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. W dniu... została zawarta umowa pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału wpłaconego.,

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawarty w dniu.. r. w Starachowicach pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowice, ul. Mickiewicza 1 A, 27-200

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA pożyczki FdS/yy/lp

UMOWA pożyczki FdS/yy/lp UMOWA pożyczki FdS/yy/lp (pożyczka dla MŚP) dniu......r. w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

F-O-3/5 Strona 1 / 7 UMOWA POŻYCZKI

F-O-3/5 Strona 1 / 7 UMOWA POŻYCZKI Strona 1 / 7 UMOWA POŻYCZKI nr. na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej zadaniem, zawarta w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet na realizację przedsięwzięcia o numerze FPdK/./.- 00

Umowa pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet na realizację przedsięwzięcia o numerze FPdK/./.- 00 Umowa pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet na realizację przedsięwzięcia o numerze FPdK/./.- 00 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy.........

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY W dniu...w... pomiędzy......... Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA O POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ Nr.../FPPP/2013 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 A ŻNINA z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316404-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306138-2011 data 26.09.2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO...

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO... UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Słubickim reprezentowanym przez.. zwanym dalej "STAROSTĄ" a... reprezentowanym przez..

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy:

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: Załącznik nr 5 I. Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą: ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego :

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego : Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2 z dn. 20.01.2016 r. UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w Krapkowicach w dn...2016 r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim Powiatowym Urzędem Pracy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Strona 1 z 5 Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia UMOWA O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO nr Umowa o udzielenie finansowego wsparcia finansowego w ramach projektu Pomysł - samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE II) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną...

UMOWA NR... o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną... Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 19/2014 z dnia 31.03.2014r. Prezesa Zarządu WFOŚIGW we Wrocławiu WZÓR UMOWA NR........ o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego : Seria i nr dowodu osobistego:

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego : Seria i nr dowodu osobistego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej) Załącznik nr 15 UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacji inwestycyjnej) (wzór 1 ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON UMOWA POŻYCZKI NR

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON UMOWA POŻYCZKI NR zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości, z siedzibą w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Projekt: Startuj z nami - załóż firmę współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Lubelską

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR)

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 79/2008 REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią UMOWA POŻYCZKI RPO WŚ Nr././. zawarta w dniu.. r. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. r. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo