PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK [02]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02]"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK [02] Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 r.

2 AUTORZY: Program opracowali nauczyciele z Zespotu Szkot Komunikacji w Poznaniu Technologia Elementow informatycznych Elektrotechnika i elektronika Uktady cyfrowe Podstawy teleinformatyki Przetwarzan~e i obrobka sygnatow Urzqdzen~a technikl komputerowej Komputerowe wspomaganle projektowania Pracown~a elektronlczna Pracownia systemow komputerowych Pracown~a siecl Tele~nformatycznych Praktyka zawodowa Jqzyk anglelsk~ dla telelnformatykow mgr inz. Jerzy Krzywda inz. Tomasz Nowacki inz. Jerzy Sabiniewicz inz. Tomasz Nowacki ini. Jerzy Sabiniewicz inz. Jerzy Sabiniewicz inz. Tomasz Nowacki mgr inz. Jerzy Janicki dr inz. Bogdan Polacki inz. Jerzy Sabiniewicz inz. Tomasz Nowacki inz. Jerzy Sabiniewicz inz. Jerzy Sabiniewicz mgr inz. Jerzy Janicki dr Tomasz Tyksinski RECENZENCI: mgr inz. Wtodzimierz Arciszewski - nauczyciel z XVI Liceurn Ogolnoksztatcqcego im. Stefanii Sempotowskiej w Warszawie mgr inz. Krzysztof Stornczynski

3 I. PLANY NAUCZANIA DLA TYPOW SZKOL OKRESLONYCH DLA DANEGO ZAWODU w KLASYFIKACJI ZAWODOW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 1. Elektrotechnika i elektronika 2. 3, Technologia elementow teleinformatycznych Komp~terowe wspomaganie projektowania Uklady cyfrowe Podstawy teleinformatyki PLAN NAUCZANIA dla technikum dla mtodzieiy - Liczba aodzin 1 tygodniowo w 4 - letnim okresie nauczania I 36 Rok nauki II Liczba tygodni nauki 36 I 36 I IV 30 7' Urzqdzenia techniki komputerowej Pracownia elektroniczna 9. Pracownia systernow komputerowych Pracownia sieci teleinformatycznych Jezyk angielski dla teleinformatyk6w Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 tygodnie Razem godzin ksztatcenia zawodowego

4 ~ ~ Lp. 1. 2, 3, PLAN NAUCZANIA dla 2-letniej szkoly policealnej dla mlodzieiy Zajecia edukacyjne Elektrotechnika i elektronika Technologia elementow teleinformatycznych Kornputerowe wspornaganie projektowania Uktady cyfrowe Podstawy teleinformatyki -- Liczba godzin tygodniowo w 2 - letnim okresie nauczania Semestr nauki I~FJT.- - Liczba tygodni nauki lo Przetwarzanie i obrobka sygnalow Urzqdzenia techniki komputerowej Pracownia elektroniczna Pracownia systernow komputerowych Pracownia sieci teleinformatycznych - -- Jqzyk angielski dla teleinforrnatykow Praktykazawodowa - Razern Zarys wiedzy o gospodarce tygodnie tygodnie Wychowanie fizyczne --- Razem godzin ksztalcenia zawodowego

5 Wykaz przedmiotow zawodowych: 1. Elektrotechnika i elektronika 2. Technologia elementow teleinformatycznych 3. Komputerowe wspomaganie projektowania 4. Uktady cyfrowe 5. Podstawy teleinformatyki 6. Przetwarzanie i obrobka sygnatow 7. Urzqdzenia techniki komputerowej 8. Pracownia elektroniczna 9. Pracownia systemow komputerowych 10. Pracswnia sieci teleinformatycznych 11. Jqzyk angielski dla teleinformatykow 12. Praktyka zawodowa str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str.

6 I. Elektrotechnika i elektronika 1. Szczegotowe cele ksztalcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczen powinien umiec: 1) scharakteryzowac podstawowe zjawiska zachodzqce w polu elektrycznyrn, magnetycznym i elektromagnetycznym, 2) zastosowac podstawowe prawa elektrotechniki do obliczania obwodow elektrycznych prqdu stalego i zrniennego, 3) obliczyc spadki napigc, wartosci prqdow w galgziach, wartosci rezystancji odbiornikow i rezystancji wewngtrznych zrodel energii elektrycznej, 4) obliczyc obwody elektryczne z rnieszanym lqczeniem rezystorow i wyznaczyc rezystancjg zastgpczq..5) opisai: zjawiska zachodzqce w obwodach elektrycznych podczas stanow nieustalonych, 6) opisac zasady bezpiecznego uzytkowania urzqdzen elektrycznych, 7) opisac dzialanie i zastosowanie elementow liniowych, 8) opisac budowe i dzialanie prostych rniernikow elektrycznych, 9) zanalizowac blgdy pomiaru podstawowych wielkosci elektrycznych, 10) opisac zasadg dzialania i zastosowanie rnostkow pomiarowych, 11) opisac podstawowe wielkosci magnetyczne, 12) opisac zasadg dzialania miernikow elektronicznych. 13) opisac zasadg dzialania podstawowych cyfrowych przyrzqdow porniarowych, 14) zdefiniowak podstawowe pojecia stosowane w elektronice, 15) scharakteryzowac dzialanie wzrnacniaczy, 16) opisac budowg i dzialanie podstawowych ukladow analogowych, 17) zanalizowat zasade dzialania prostych ukladow elektronicznych, 18) zanalizowac uszkodzenia w ukladach elektronicznych, 19) skorzystae z ksiqzek, katalogow i innych irodel zawierajqcych pararnetry i charakterystyki oraz aplikacje podstawowych elementow elektronicznych.

7 2. Material: nauczania 1. Migdzynarodowy uktad jednostek miar SI: jednostki elektryczne. 2. Pole elektryczne: definicja pola elektrycznego. Prawo zachowania iadunku. Obraz pola elektrycznego. Prawo Coulomba. Przenikalnosc elektryczna. Natgzenie pola elektrycznego. Potencjat i napigcie elektryczne. Dielektryki. PojemnosC elektryczna i kondensatory. Energia pola elektrycznego. 3. Obwody elektryczne prqdu stalego: wielkosci elektryczne (SEM, napiecie, prqd elektryczny, rezystancja, konduktancja). Prawo Ohma. Prawa Kirchhoffa. lqczenie rezystorow. Moc i energia prqdu elektrycznego. Obliczanie obwodow elektrycznych z wykorzystaniem praw Ohnia i Kirchhoffa. Obwody nieliniowe prqdu statego. 4. Pole ~nagnetyczne i elektro~nagnetyzm: powstanie i obraz pola magnetycznego. Sila dziatajqca na przewodnik umieszczony w polu magnetycznym. Indukcja magnetyczna. Strumieli magnetyczny. PrzenikalnoSc magnetyczna i natgienie pola magnetycznego. Wtasnosci magnetyczne materiaiow. Krzywa rnagnesowania i histereza magnetyczna. IndukcyjnoSC wtasna i wzajemna. Energia pola magnetycznego. lndukcja elektromagnetyczna. Zjawisko indukcji wtasnej i wzajemnej. 5. Obwody prqdu sinusoidalnie przemiennego: powstanie prqdu sinusoidalnego. Wielkosci charakteryzujqce przebieg sinusoidalny. Podstawowe pojqcia i prawa dla obwodu elektrycznego z prqdem sinusoidalnym. Zaleinosci migdzy napieciami i prqdami dla obwodow R, L, C. Zjawisko rezonansu w obwodzie elektrycznym. Obliczanie prostych obwodow prqdu przemiennego. Energia i moc prqdu przemiennego, Moc czynna, bierna i pozorna. Obwody ze sprzpzeniarni magnetycznymi. Transformatory jednofazowe. 6. Uktady trojfazowe: podstawowe pojecia i klasyfikacja uktadbw trojfazowych. Moc odbiornikow trojfazowych. Transformatory wielofazowe.

8 7. Elementy liniowe w elektronice: rezystory, kondensatory, cewki, dtawiki - symbole graficzne. Podstawowe parametry elementow. Budowa, rodzaje i oznaczenia. 8. Przebiegi niesinusoidalne: rodzaje przebiegow niesinusoidalnych. Przedstawienie. Analiza przebiegow niesinusoidalnych. Widmo amplitudowe i czqstotliwosciowe. 9. Stany nieustalone: stany nieustalone w uktadach RC i RL, pojqcie statej czasowej. Wplyw statej czasowej na ksztatt przebiegu napigc i prqdow. Stany nieustalone w obwodach RLC. 10. Miernictwo elektryczne i elektroniczne: podstawowe pojgcia metrologii. Btgdy pomiaru - klasyfikacja btgdow. Przyrzqdy pomiarowe analogowe. Budowa i zasada dziatania (amperomierz, woltomierz, omomierz, watomierz, mostek pomiarowy). Pomiary: napigcia, prqdu, rezystancji, mocy. Mierniki elektroniczne. Zastosowanie wzmacniaczy pomiarowych. Oscyloskop - schemat blokowy. Budowa, dziatanie i zastosowanie oscyloskopu. Podstawowe pomiary magnetyczne. Pomiar indukcji magnetycznej. Mierniki cyfrowe. Cyfrowy pomiar napiqcia, prqdu. Multimetry cyfrowe.przyktady prowadzenia dokumentacji pomiarowej. 11. Potprzewodnictwo: pojecie przewodnika. Potprzewodnik i izolator. Model pasmowy przewodnictwa. Potprzewodnik samoistny - budowa, wtasciwosci. Polprzewodnik domieszkowany donory i akceptory. Ztqcze p-n, dziatanie w oparciu o pasmowy model przewodnictwa. Dioda potprzewodnikowa (ztqcze p-n), wtasciwosci charakterystyki. Schemat zastgpczy diody potprzewodnikowej. Rodzaje diod potprzewodnikowych. Dioda Zenera, charakterystyki, wlasciwosci. Dioda pojemnosciowa, charakterystyki, wla.5ciwosci. Dioda tunelowa - dziatanie, zjawisko rezystancji ujemnej. Ztqcze p-n-p, n-p-n. Dziatanie tranzystora bipolarnego w pasmowym modelu przewodnictwa. Podstawowe ukladu pracy tranzystora bipolarnego i ich charakterystyki. Uklad wspolnego emitera WE. Uktad wspolnej bazy WB. Uktad wspolnego kolektora WC. Ztqcze p-n-p-n, dziatanie tyrystora.

9 Charakterystyki tyrystora, parametry. Tyrystorowy tqcznik prqdu stalego. Tyrystorowy lqcznik prqdy zmiennego. Tranzystory unipolarne. Tranzystor typu FET. Uklady pracy tranzystora typu FET. Tranzystor typu MOSFET dziatanie, budowa charakterystyki. Uktady pracy tranzystora typu MOSFET 12. Podstawowe uktady pracy wzmacniaczy tranzystorowych: realizacja wzmacniacza w uktadzie wspolnego emitera. Realizacja wzmacniacza w uktadzie wspolnego irodta. Realizacja wzmacniacza w uktadzie wspolnej bazy. Realizacja wzrnacniacza w ukladzie wspolnej bramki. Realizacja wzmacniacza w ukiadzie wspolnego kolektora. Realizacja wzmacniacza w ukladzie wspolnego drenu. Wtornik, transformator impedancji. Wzmacniacz roznicowy, zasada dziatania. Sprzqzenie zwrotne dodatnie i ujemne. Rodzaje sprzezen zwrotnych w wzniacniaczach. Wplyw sprzezeri zwrotnych na parametry wzmacniacza. Dziatania wzlnacniacza operacyjnego. Wzmacniacz operacyjny odwracajqcy sygnat. Wzmacniacz operacyjny nieodwracajqcy sygnatu. Realizacja wzmacniacza roinicowego za pomocq wzmacniacza operacyjnego. Parametry wzmacniacza operacyjnego rzeczywistego. Zasada dziatania komparatora. Charakterystyka komparatora, histereza. 13. Podstawowe uklady analogowe: Wzmacniacze malosygnatowe. Definicja sygnatu i wzmocnienia. Znieksztatcenia liniowe i ich pomiar. Znieksztatcenia nieliniowe i ich pomiar. Charakterystyki czgstotliwosciowe wzmacniaczy. Pasmo przenoszenia wzmacniacza. Skala logarytmiczna wzmocnienia i czqstotliwosci. Wzmacniacze szerokopasmowe, paslnowe i selektywne. Zasada dziatania generatora. Generatory RC. Programowane generatory przebiegow elektrycznych. Sterowanie napiqciowe i prqdowe generatorow. Generatory rezonansowe, zasada dzialania. Generator Colpitsa, Meisnera i Hartleya. Efekt piezoelektryczny. Rezonator kwarcowy, zasada dzialania. Generatory kwarcowe. Stabilizacja czqstotliwosci drgan generatorow. Synteza czgstotliwosci. Filtry, zasada dziatania, podziat filtrow. Realizacja filtrow RC i ich parametry. Realizacja filtrow rezonansowych i ich parametry. Korektory charakterystyk czqstotliwosciowych Prostownik jednopotowkowy, zasada dziatania. Prostownik dwupol6wkowy, zasada dziatania. Filtracja tqtnien, filtr

10 pojemnosciowy, filtr indukcyjny. Podwajacze - napiec zasada dzialania. Stabilizator parametryczny. Stabilizator kompensacyjny. Stabilizacja natezenia prqdu. Przetwornica napigcia. Falowniki, budowa, dziaianie, zastosowanie. Transoptory, budowa, parametry. Elementy optoelektroniczne. Wyswietlacze LCD. 14. Proste uktady elektroniczne: zasada dziatania odbiornika radiowego. Schemat blokowy odbiornika telewizyjnego, znajomosc dziatania jego blokow funkcjonalnych. Zasada tworzenia obrazu, lampy analizujqce. Przetworniki obrazu zasada dzialania. 15. Wykrywanie uszkodzen w ukladach elektronicznych: tranzystor w rzeczywistych uktadach pracy. Zasady doboru wlasciwego narzgdzia pomiarowego. Analizatory pomiarowe zasada dzialania, zastosowanie. Sondy pomiarowe budowa dzialanie, parametry. Pomiary oscyloskopowe. Metody lokalizacji uszkodzen, scieika btgdu. Analiza termiczna stabilnosci uktadu. Praca z kartami katalogowymi, schematami, porownywanie pomiarow z charakterystykami wzorca. 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Przedmiot,,Elektrotechnika i elektronika" spelnia zasadniczq role w przygotowaniu zawodowym technika teleinformatyka. Przedmiot ten bazuje na wiedzy przekazywanej w ramach przedmiotow: 1) fizyka, 2) matematyka, 3) chemia. Przedmiot stanowi podbudowg programowq dla przedmiotow: 1) Podstawy teleinformatyki, 2) Przetwarzanie i obrobka sygnatow, 3) Pracownia elektroniczna, 4) Pracownia sieci teleinformatycznych, 5) Pracownia systemow komputerowych.

11 Podstawowe wiadomosci i umiejgtnosci nabyte przez ucznia, w ramach nauczania tego przedmiotu, bqdq wykorzystane w jego przyszlej pracy zawodowej. Zajecia dydaktyczne powinny odbywac sig w pracowni wyposazonej w podstawowe srodki audiowizualne wraz z komputerem z opracowaniami w formie prezentacji, slownikami terminologii elektronicznej i katalogami podzespolow elektronicznych. Ponadto komputer powinien posiadac program do projektowania obwodow elektronicznych np. np. ORCAD, wraz z programami do symulacji ukladow elektronicznych. W trakcie procesu dydaktycznego zapewnic nalezy dostgp do podstawowych przyrzqdow pomiarowych takich jak generatory, multimetry i oscyloskop. Warunkiem podstawowym motywujqcym ucznia do tworczego poznawania wiedzy z zakresu elektroniki jest i~swiadoinienie celow ksztalcenia. Istotnq rolq tego procesu jest odpowiedni dobor metod nauczania. Zaleca sig dla lepszego poznania i zrozumienia tresci nauczania organizowac cwiczenia w grupach lub grupowac pojedyncze jednostki lekcyjne w bloki, co zwigkszy efektywnosc ksztalcenia. lstotnym elementem nauczania jest organizowanie grup uczniowskich przed ktorymi stawiac nalezy problemy zwiqzane z tresciami nauczania, a nastgpnie dokonywanie analizy rozwiqzari i wspolny z uczniami wybor najbardziej efektywnego rozwiqzania Uczniowie muszq miec zapewniony dostgp do inforniacji przekazywanej przez internet i zgromadzonej w zasobach bibliotecznych szkoly. Ponadto w ramach mozliwosci lokalnych nalezy organizowac wycieczki do zakladow produkujqcych lub remontujqcych i~rzqdzenia elektroniczne. Na lekcjach w dzialach elektrotechnika i miernictwo uczniowie poznajq, a nastgpnie wykorzystujq podstawowe prawa dla obwodu prqdu elektrycznego i magnetyzmu do obliczen prostych obwodow prqdi~ stalego i przemiennego. Realizacja tresci materialu dotyczqcego,,pola elektrycznego" oraz,,obwodow elektrycznych prqdu stalego" powinna byc poprzedzona sprawdzeniem umiejqtnosci uczniow wyniesionych z gimnazjum (niektore tresci, np. ladunek elektryczny, prawo Coulombs, prawo Ohnia, powinny byc realizowane na lekcjach fizyki w gimnazjum). Na zajqciach wykonywane sq cwiczenia polegajqce na szacowanlu rozplywu prqdow i rozkladu napiqc w prostych obwodach, z wykorzystaniem praw Ohma i Kirchhoffa.

12 Celowe jest, szczegolnie w dziale,,miernictwo elektryczne", opanowanie urniejgtnosci precyzyjnego obliczania wartosci prqdow i spadkow napiec, jak i oszacowania rzedu wielkosci tych wartosci (V, rnv, A, ma, LA). Uczniowie powinni urniec dokonac analizy pracy prostych ukladow elektrycznych, szczegblnie stosowanych w ukladach autornatyki, na podstawie znajomosci napigc w charakterystycznych punktach porniarowych. Wiadornosci, wzory i jednostki dzialu,,obwody elektryczne prqdu statego" sq podstawq dla zrozurnienia calej elektrotechniki i elektroniki, dlatego nalezy je utrwalac, egzekwowac i wracac do nich przy kaidej okazji. Dziaty:,,elernenty liniowe",,,przebiegi niesinusoidalne",,,stany nieustalone" i,,czwornikiw dotyczq elernentow liniowych i ich zastosowari w elektronice i teleinforrnatyce. Przy ornawianiu porniarow elektrycznych nalezy skupi6 sig na wyjainieniu podstawowych pojec z metrologii oraz przedstawic budowe i zasadg dziatania podstawowych analogowych, elektronicznych i cyfrowych przyrzqdow porniarowych oraz wskazac zastosowanie tych przyrzqdow do wykonania prostych porniarow elektrycznych. Naleiy rowniez zwrocic uwage na specyfikg pomiar6w zwiqzanq z urzqdzeniarni teleinformatyki. lstotne jest, aby treici teoretyczne ilustrowane byly konkretnyrni przykfadarni, np. rnodele rniernikow, syrnulacje dziatania rniernikow, elernenty elektroniczne i elektryczne stosowane w teleinforrnatyce, proste uklady porniarowe. Realizacja tresci ksztalcenia zwiqzanych z elektrycznosciq i rnagnetyzmern winna by6 skorelowana z realizacjq programow fizyki. Po zakoriczeniu procesu dydaktycznego uczeri powinien: - zastosowac podstawowe prawa elektrotechniki, - wyjasni6 dziatania podzespotow i elernentow elektrycznych, - zastosowac podstawowe reguly stosowane w elektrotechnice do obliczania wartosci wielkosci elektrycznych, - zastosowac prawa Ohrna i Kirchhoffa do obliczania obwodow elektrycznych, - obliczyc wartosci i wykreslac przebiegi czasowe i wektorowe prqdu i napiecia w obwodach R,L,C,

13 - opisac dzialanie podstawowych przyrzqdow pomiarowych, - okreslic zasady doboru przyrzqdow pomiarowych do okreslonych rodzajow pomiarow (np. pomiary metodami bezposrednimi lub posrednimi, pomiary mostkarni, itp.), - zanalizowac proste uklady elektryczne na podstawie uzyskanych wynikow pomiarow, - opisac dzialanie podstawowych elernentow elektronicznych, - rozpoznac podstawowe obwody elektroniczne, - posluzyc siq katalogami i dokumentacjq technicznq uktadow elektronicznych, - poprawnie poslugiwac siq terminologiq technicznq, - samodzielnie zanalizowac dzialanie ukladu i wykrywak uszkodzenia. Sprawdzenie poziomu wiedzy i ulniejqtnosci powinno obejmowac kazdy dzial tematyczny programu nauczania. Przed sformulowaniem oceny nalezy ustalii: kryteria oceniania: - stopien spelnienia wymagan programowych. - poslugiwan~e s~q terrninologiq technicznq, - for~nq prezentacji i wyst~ieri publicznych, - organizacjq pracy podczas wykonywania cwiczen i zadan, - postawe ucznia. Zaleca siq stosowanie roznorodnych rnetod sprawdzania osiqgnigt edukacyjnych Do sprawdzenia osiqgniqk ucznia mozna zastosowac nastqpujqce metody: - sprawdzian ustny, ktory moze bye przeprowadzony w formie pytan i dyskusji w celu sprawdzenia umiejqtnosci poslugiwania siq terminologiq technicznq oraz wlasciwego argumentowania i wnioskowania, - sprawdzian pisemny - wypowiedi pisemna, np.: na ternat charakterystyki podstawowych ukladow analogowych Podczas oceniania nalezy uwzglqdnic rowniei: aktywnosc uczniow w :czasie zajqc, sposob prezentowania wytworow pracy indywidualnej i grupowej.

14 4. Podstawowe srodki dydaktyczne 1) elementy obwodow elektrycznych (kondensatory, rezystory, cewki, dtawiki, transformatory matej mocy, rdzenie), 2) modele miernikow elektrycznych, elektronicznych i cyfrowych, model oscyloskopu, 3) zestawy do Cwiczeh umozliwiajqce demonstracje ukladow elektrycznych, 4) zestawy do Cwiczen umozliwiajqce demonstracje podstawowych rodzajow pomiarow elektrycznych z zastosowaniem roznych rodzajow miernikow, 5) oprogramowanie symulacyjne do prezentacji multimedialnej ukfadow elektrycznych i podstawowych metod pomiarowych, 6) katalogi elementow elektrycznych, 7) UkladSI, 8) tablice poglqdowe z charakterystykami podzespolow elektronicznych, 9) katalogi elementow i podzespolow elektronicznych, 10) stanowisko komputerowe z dostepem do Internetu, 11) instrukcje techniczno - ruchowe urzqdzen elektronicznych, 12) foliogramy, 13) filmy. 5. Literatura 1. Bolkowski S., Podstawy elektrotechniki, WSiP, 1997r. 2. Jabtonski W., Elektrotechnika, WSiP, 1997r. 3. Kurdziel R., Podstawy elektrotechniki dla zsz, cz. 1 i 2, WSiP, 1997r. 4. Markiewicz A., Zbior zadan z podstaw elektrotechniki, WSiP, 1999r. 5. Morawski J., Czytam rysunek elektryczny, WSiP, 1997r. 6. Parchanski J., Miernictwo elektryczne i elektroniczne, WSiP, 1998r. 7. Zagajewski J., Elektronika przemysfowa, WKit, 1990r. 8. Pi6ro M i B., Podstawy elektroniki, WSiP, 1994r. 9. Rusek A,, Podstawy elektroniki, WSiP, 1986r. 10. Czasopisma dla elektrykow, elektronikow i automatykow. 11. Normy IS0 i PN.

15 2. Technologia elementow teleinformatycznych I. Szczegc5towe cele ksztalcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczeri powinien umiec: 1) okreslic parametry fizyko - chemiczne decydujqce o przydatnosci materiatow w teleinformatyce, 2) rozpoznac materialy konstrukcyjne uzywane w teleinformatyce, 3) scharakteryzowac zastosowanie podstawowych rnateriatow konstrukcyjnych w zaleinosci od czynnikow zewnetrznych, miejsca pracy, warunkow itp., 4) dobra6 materialy w zaleznosci od okreilonego zastosowania i warunkow pracy, 5) rozpoznac i dobra6 materialy przewodzqce, 6) okreslic podstawowe zastosowanie rnateriatow przewodzqcych, 7) rozroinic rnaterialy elektroizolacyjne oraz wyjasnib ich zastosowanie, 8) rozrbinic tworzywa sztuczne i wyjasnic ich zastosowanie, 9) rozpoznac podstawowe materiaty kompozytowe stosowane w teleinformatyce, 10) okreslic zastosowanie rnateriatow kompozytowych w zaleznosci od czynnikow zewngtrznych, warunkow pracy itp., 11) rozroznic kleje stosowane w technologii montazu elernentow stosowanych w teleinformatyce, 12) rozr6znic materiaty magnetyczne, 13) zastosowac materialy magnetyczne, 14) scharakteryzowac sposoby przetwarzania tworzyw sztucznych stosowanych w teleinformatyce, 15) okreslic parametry decydujqce o wytrzyrnalosci materiatow, 16) okreslit podstawowe rodzaje obrobki elektromechanicznej metali i stopow, 17) rozroinic i scharakteryzowak polqczenia elementow stosowanych w teleinformatyce, 18) dobra6 spos6b Iqczenia elementow w zaleznosci od warunkdw zewngtrznych pracy instalacji, 19) naniesc elernenty sieci teleinformatycznej na rysunek budowlany.

16 2. Material nauczania 1. Metale: metale i stopy, charakterystyka, zastosowanie i wtasnosci (przewodniki, materialy magnetyczne, rezystory itp.). Zastosowanie metali i stopow na elementy konstrukcyjne. 2. Tworzywa sztuczne: rodzaje tworzyw, charakterystyka, zastosowanie i wtasnosci (tworzywa konstrukcyjne, tworzywa jako dielektryki itp.). Tworzywa sztuczne jako elementy konstrukcji. 3. Materialy kompozytowe: materialy kompozytowe na bazie tworzyw sztucznych i tworzyw syntetycznych, charakterystyka, zastosowanie i wtasnosci. Wykorzystanie materialow kompozytowych jako elementow konstrukcji. 4. Kleje: kleje stosowane w technologiach montazu elementow stosowanych w teleinformatyce, rodzaje, zastosowanie, wtasnosci uiytkowe (kleje poliuretanowe, kleje EPX strukturalne, kleje wielosktadnikowe, itp.). Dobor klejow w zaleznobci od wlasnoici elementow iqczonych oraz czynnikow zewngtrznych. 5. Elementy wytrzyma/oici materiatow: wtasnosci wytrzymatosciowe materiatow stosowanych w teleinformatyce: wytrzymatobi: na rozrywanie i zginanie, udarnosc, wytrzymatosc na Sciskanie, wyboczenie (podstawowe wzory, parametry i wielkosci okreilajqce wytrzyrnatobt). ZaleznosC migdzy wtasnosciami wytrzymatosciowymi danego materialu a jego zastosowaniem w okreslonych warunkach. 6. Technologia obrobki metali i tworzyw sztucznych: podstawowe sposoby obrobki metali: obrobka mechaniczne, obrobka plastyczna. Metody przetwarzania tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych: prasowanie, formowanie wtryskowe, wyttaczanie, formowanie z plyt lub folii, prasowanie tbczne i przettoczne. Dob6r

17 okreslonej technologii obrobki w zaleznosci od ksztattu i parametrow elementu oraz przewidywanego zastosowania. 7. Dobor materialow do okreslonych zastosowan: analiza przydatnosci materiatow do wybranej technologii montazu, sposobu Iqczenia, warunkow zewngtrznych montazu elementow (np.: dobor odpowiednich rodzajow klejow, w zaleinosci od warunkow pracy instalacji). 8. Analiza parametrow fizyko - chemicznych: podstawowe parametry okreslajqce wlasnosci fizyczne i chemiczne materialow, stanowiqce uwarunkowanie przydatnosci ich zastosowania w okreslonych technologiach tqczenia i warunkach pracy instalacji (parametry termiczne czyli odpornosc na podwyzszone i niskie temperatury, odpornosb na wilgotnosc i pyly przemystowe, zjawiska wydtuzenia i kurczenia sig elementow konstrukcyjnych). 9. Technologie: podstawowe rodzaje technologii stosowanych w teleinformatyce: potqczenia elektryczne (lutowane, owijane, zaciskane), nowoczesne polqczenia mechaniczne (zgrzewane, spajane ria zimno, spajane metodami ultradiwiekowymi). Technologie tqczenia tworzyw sztucznych (klejenie na zimno i gorqco, zgrzewanie, spajanie na zimno). Technologie tqczenia Swiatlowodow (spawanie, spajanie, dobor technologii w zaleinosci od typu Swiattowodu). 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Zalecane jest, aby nauczanie tego przedmiotu realizowane byto w pracowni przedmiotowej, ze wzgledu na stalq potrzebe ilustrowania tresci zawartych w programie srodkami dydaktycznymi. Poznanie przedmiotu i zainteresowanie nim uczniow mozliwe jest przez obserwacje, pokaz oraz czeste odwotywanie sie do przyktadow znanych z roznych dziedzin techniki. Omawianie kazdego dziatu winno by6 poparte prezentacjq zestawow probek, elernentow stosowanych w technologiach montazu instalacji w teleinformatyce. Szczegolnq uwage nalezy zwrbcic na omowienie nowoczesnych technologii tqczenia elementow konstrukcyjnych z tworzyw sztucznych w zaleznosci od

18 .- % i 2-'7 warunkow zewnetrznych pracy instalacji. Nauczyciel powinien takze na zajeciach wykorzystak plansze, modele i ewentualnie filmy dydaktyczne oraz nowe informacje zawarte na stronach internetowych. Realizacja dziatow omawiajqcych technologie obrdbki metali i tworzyw sztucznych moie by6 poparta wycieczkq do zaktadu przetworstwa i obrobki tworzyw sztucznych. W trakcie zajec uczniowie powinni sie postugiwac dostgpnymi katalogami zawierajqcymi informacje o omawianych na lekcjach elementach takich jak: tworzywa sztuczne, kleje, materiaty kompozytowe itp. Nalezy rowniez przedstawic uczniom podstawowe wiadornosci dotyczqce wytrzymalosci materiatow oraz parametrow fizycznych i chernicznych, ktore okreslajq przydatnosc rnaterialow w danych warunkach pracy i rnontazu. Realizacja programu nauczania tego przedrniotu powinna byc skorelowana z realizacjq programow nauczania fizyki, chemii oraz ochrony i ksztattowania irodowiska. Sprawdzenie wiedzy uczniow powinno obejmowac kaidy dziat ternatyczny programu nauczania. Po zakoriczeniu procesu dydaktycznego uczen powinien sprostak wymaganiorn, ktore dotyczq: - przypomnienia sobie okreslonych terminow i faktow - np. powinien wymienic podstawowe wlasciwosci materiatow stosowanych w teleinformatyce, wyrnienic sposoby potqczeri elektrycznych lub mechanicznych, - zrozumienia wiadomosci co oznacza, ze uczen potrafi je przedstawie w innej formie niz je zapamiqtat, uporzqdkowae i strescic - np. rozroznic scharakteryzowac materiaty stosowane w teleinformatyce, rozroinic i scharakteryzowak parametry fizyko - chemiczne materiatow i stosowane technologie, - zrozumienia wiadomokci dotyczqcych obrobki metali i przetworstwa tworzyw sztucznych - np. uczeli potrafi przedstawii: rodzaje obrobki metali (przetworstwa tworzyw sztucznych), podac istotne roinice technologiczne wynikajqce z danego rodzaju obrobki, - stosowania wiadomosci i umiejetnosci w sytuacjach typowych, co oznacza wykorzystanie nabytej przez ucznia wiedzy w praktyce - np. dobrat odpowiednie materiaty i kleje w zaleznosci od warunkow zastosowania i przeznaczenia, - stosowania wiadomosci i umiejetnosci w sytuacjach problernowych, dokonywania analizy zjawisk, tworzenia oryginalnych rozwiqzan np.: umiejetnose okreslenia

19 wytrzymatosci elementu w zaleinos6 od jego ksztattu (dotyczy ocen bardzo dobrych i celujqcych). Przed sformutowaniem oceny nalezy ustali6 kryteria oceniania: - stopien opanowania wymagari programowych, - postugiwanie siq terminologiq technicznq, - opanowanie czytania rysunkow i dokumentacji technicznej, - formg prezentacji i wystqpieri publicznych, - postawy ucznia. Gtownym narzgdziem pomiaru dydaktycznego podczas oceniania powinien by6 test osiqgnigd ucznia. Konieczne jest stosowanie roznorodnych metod sprawdzania osiqgniq6 edukacyjnych: - dyskusja kierowana, - indywidualne wypowiedzi ucznia, - pisemny sprawdzian wiedzy, - testy wiadomosci, - referaty, - samodzielne prezentacje multimedialne, - aktywnos6 podczas zajqc dydaktycznych. 4. Podstawowe srodki dydaktyczne 1) zestaw probek metali i tworzyw sztucznych, 2) zestaw probek materiatow przewodzqcych, 3) zestaw pr6bek materiatow elektroizolacyjnych, 4) zestaw elementow stosowanych do po/qczeti mechanicznych, 5) zestaw elementow stosowanych w montazu elektrycznym, 6) filmy, plansze przedstawiajqce sposoby obrobki metali i przetworstwa tworzyw sztucznych, 7) filmy pokazujqce technologiq klejenia elementow z tworzyw i tqczenia swiattowodow, 8) filmy przedstawiajqce sposoby przeprowadzania badan wytrzymatosciowych materiatow,

20 9) prezentacje multimedialne i symulacyjne programy komputerowe, przedstawiajqce prace elektronarzedzi i technologig obrobki metali i przetworstwa tworzyw sztucznych, elementy montazowe stosowane w instalacjach teleinformatyki, 10) probki polqczeri klejonych elementow z tworzyw sztucznych, 11) pr6bki swiatlowodow, 12) prdbki przewodow stosowanych w teleinformatyce, 13) normy IS0 i PN oraz katalogi, 14) nowosci technologiczne zawarte na stronach internetowych, 15) program komputerowy AutoCAD, 16) dokumentacja techniczna budynkow. 5. Literatura Do czasu opracowania podrqcznika obejmujqcego cab program, zastgpczo proponuje siq: I. Gorecki -,,Technologia ogolna", WSiP, 1995r. 2. Okoniewski S. -,,Technologia dla elektronikow", WSiP, 1996r. 3. Oleksiuk W., Paprocki K. -,,Podstawy konstrukcji mechanicznych", WSiP, 1996r. 4. Potyriski A. -,,Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych", WSiP, 1989r. : I.:I 5. Normy: PN i ISO, 6. Katalogi wyrobow stosowanych w teleinformatyce, 7. Czasopisma omawiajqce problematyke zastosowari elementow elektrycznych, zagadnienia dotyczqce nowoczesnych technologii przetworstwa i wytwarzania oraz iniynierii materialowej, 8. Strony internetowe zawierajqce nowe informacje z dziedziny technologii informatycznych.

21 3. Komputerowe wspornaganie projektowania 1. SzczegSowe cele ksztatcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczen powinien umiec: 1) zatozyc warstwy w programach kornputerowego wspomagania projektowania (CAD), 2) zastosowac warstwy w prograrnach kornputerowego wspomagania projektowania (CAD), 3) narysowak proste figury geometryczne w programach komputerowego wspomagania projektowania (CAD), 4) wypetnik obiekty w programach komputerowego wspornagania projektowania (CAD), 5) stosowac elementy geornetryczne w programach kornputerowego wspomagania projektowania (CAD), 6) rozpoznak symbole i oznaczenia stosowane w rysunku budowlanym, 7) zmodyfikowac elektronicznq dokumentacje budowlanq, 8) rozpoznak symbole i oznaczenia stosowane w rysunku elektrycznyrn i elektronicznyrn, 9) narysowak bloki obiektbw, 10) wstawic gotowe obiekty 11) odczytac dokurnentacje budowlanq budynku, 12) zmodyfikowac elektronicznqdokumentacj~ teleinforrnatycznq, 13) rozrbznic i scharakteryzowac elernenty instalacji teleinforrnatycznej, 14) zlokalizowak w dokurnentacji budowlanej instalacje teleinformatyczne. 2. Material nauczania 1. Proste figury geornetryczne: proste, tuki, okregi, piercicienie, prostokqty. Przycinanie prostych figur geometrycznych. Wydluianie prostych figur geornetrycznych.

Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki

Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki Dla klasy 3 i 4 technikum 1. Klasa 3 34 tyg. x 3 godz. = 102 godz. Szczegółowy rozkład materiału: I. Przegląd informacji z zakresu teleinformatyki:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Załącznik 4c do SIWZ Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.) Zestaw powinien składać się min. z modułu bazowego oraz modułów ćwiczeniowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przełączanie złożonych układów liniowych z pojedynczym elementem reaktancyjnym 28

Spis treści Przełączanie złożonych układów liniowych z pojedynczym elementem reaktancyjnym 28 Spis treści CZE ŚĆ ANALOGOWA 1. Wstęp do układów elektronicznych............................. 10 1.1. Filtr dolnoprzepustowy RC.............................. 13 1.2. Filtr górnoprzepustowy RC..............................

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2015 Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 9 1. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 11 1.1. Prąd stały 11 1.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE Klasa: 1 i 2 ZSZ Program: elektryk 741103 Wymiar: kl. 1-3 godz. tygodniowo, kl. 2-4 godz. tygodniowo Klasa

Bardziej szczegółowo

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225 Od autora 8 1. Prąd elektryczny 9 1.1 Budowa materii 9 1.2 Przewodnictwo elektryczne materii 12 1.3 Prąd elektryczny i jego parametry 13 1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego 13 1.3.2 Parametry prądu 15 1.4

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68 Spis treêci Wstęp................................................................. 9 1. Informacje ogólne.................................................... 9 2. Zasady postępowania w pracowni elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawy elektrotechniki 11. doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż.

Spis treści. 1. Podstawy elektrotechniki 11. doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż. Spis treści 1. Podstawy elektrotechniki 11 doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż. Alicja Zielińska 1.1. Pojęcia podstawowe i jednostki miar 11 1.2. Pole elektrostatyczne,

Bardziej szczegółowo

Jednostka tematyczna. Temat lekcji/bloku zajęć praktycznych

Jednostka tematyczna. Temat lekcji/bloku zajęć praktycznych Rozkład materiału z przedmiotu teoretycznego Elektrotechnika i elektronika. dla Technikum Zawód- Technik elektronik Klasa 1TZ Rok szkolny 2016/17 Nr programu w SZP 311408/29-08-2012. Przygotował: Zespół

Bardziej szczegółowo

Opracowała Ewa Szota. Wymagania edukacyjne. Pole elektryczne

Opracowała Ewa Szota. Wymagania edukacyjne. Pole elektryczne Opracowała Ewa Szota Wymagania edukacyjne dla klasy I Technikum Elektrycznego i Technikum Elektronicznego Z S Nr 1 w Olkuszu na podstawie programu nauczania dla zawodu technik elektryk [311303] oraz technik

Bardziej szczegółowo

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Elektronika Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Zadania elektroniki: Urządzenia elektroniczne służą do przetwarzania i przesyłania informacji w postaci

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 1 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : ELEKTROTECHNIKA I UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: PRINCIPLES OF ELECTRICAL ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-29_15W_pNadGenE31RU Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: Rok I/Semestr I 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik

Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia 1. Temat Badanie odpowiedzi skokowej członów elektrycznych 2. Badanie pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Metrologia. Ilustracje do wykładu

Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Metrologia. Ilustracje do wykładu Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Metrologia Studia I stopnia, kier Elektronika i Telekomunikacja, sem. 2 Ilustracje do wykładu

Bardziej szczegółowo

Sylabus. (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. stopnia

Sylabus. (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. stopnia Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. Sylabus (1) Nazwa przedmiotu Elektronika (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katedra Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia Wrocław, 21.03.2017 r. Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia Podczas testu kompetencji studenci powinni wykazać się znajomością zagadnień określonych w kartach kursów

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 Spis treêci Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach... 11 Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 1. Zasady bezpieczeƒstwa w pracowni elektronicznej... 15 1. l. Dzia anie pràdu elektrycznego na organizm

Bardziej szczegółowo

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Centrum Kształcenia Zawodowego 2000 Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia Temat Wiadomości i umiejętności wymagane do realizacji ćwiczenia na pracowni 1 Badanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Klasa: 1 (1TEA) Technikum, Technik Elektryk Program: Program nauczania dla zawodu Technik Elektryk, 311303, o strukturze przedmiotowej, z

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy elektroniki i miernictwa, kod: B4. Stacjonarne - wykład 15 h, ćw. audytoryjne 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy elektroniki i miernictwa, kod: B4. Stacjonarne - wykład 15 h, ćw. audytoryjne 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i metrologii

Podstawy elektroniki i metrologii Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Podstawy elektroniki i metrologii Studia I stopnia kier. Informatyka semestr 2 Ilustracje do

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Kod Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Bardziej szczegółowo

Tranzystor bipolarny. przykłady zastosowań cz. 1

Tranzystor bipolarny. przykłady zastosowań cz. 1 Tranzystor bipolarny przykłady zastosowań cz. 1 Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Wzmacniacz prądu

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 15

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 15 Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Mikroelektroniczne układy analogowe i cyfrowe Nazwa w języku angielskim Microelectronic analog and digital

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK 724 [05]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK 724 [05] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK 724 [05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sporti! Warszawa 2002 Autorzy: mgr ini. Jan Bogdan mgr ini. Maria Krogulec-Sobowiec

Bardziej szczegółowo

Teoria obwodów elektrycznych / Stanisław Bolkowski. wyd dodruk (PWN). Warszawa, Spis treści

Teoria obwodów elektrycznych / Stanisław Bolkowski. wyd dodruk (PWN). Warszawa, Spis treści Teoria obwodów elektrycznych / Stanisław Bolkowski. wyd. 10-1 dodruk (PWN). Warszawa, 2017 Spis treści Przedmowa 13 1. Wiadomości wstępne 15 1.1. Wielkości i jednostki używane w elektrotechnice 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy elektroniki cyfrowej B6. Fundamentals of digital electronic

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy elektroniki cyfrowej B6. Fundamentals of digital electronic KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 724 [02] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2005 Autorzy: mgr inz. Jan Bogdan mgr ini. Jan Palka mgr ini. Janusz

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Temat 1. Algebra Boole a i bramki 1). Podać przykład dowolnego prawa lub tożsamości, które jest spełnione w algebrze Boole

Bardziej szczegółowo

Technika cyfrowa i mikroprocesorowa. Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie na ocenę

Technika cyfrowa i mikroprocesorowa. Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie na ocenę I. KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów: Jednostka prowadząca: Technika cyfrowa i mikroprocesorowa Edukacja techniczno-informatyczna

Bardziej szczegółowo

1. Zarys właściwości półprzewodników 2. Zjawiska kontaktowe 3. Diody 4. Tranzystory bipolarne

1. Zarys właściwości półprzewodników 2. Zjawiska kontaktowe 3. Diody 4. Tranzystory bipolarne Spis treści Przedmowa 13 Wykaz ważniejszych oznaczeń 15 1. Zarys właściwości półprzewodników 21 1.1. Półprzewodniki stosowane w elektronice 22 1.2. Struktura energetyczna półprzewodników 22 1.3. Nośniki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy3ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy3ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci komputerowych dla klasy3ia Dział Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak Uczeń

Bardziej szczegółowo

2.2. Metoda przez zmianę strumienia magnetycznego Φ Metoda przez zmianę napięcia twornika Układ Ward-Leonarda

2.2. Metoda przez zmianę strumienia magnetycznego Φ Metoda przez zmianę napięcia twornika Układ Ward-Leonarda 5 Spis treści Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Badanie silnika prądu stałego... 15 1.1. Elementy maszyn prądu stałego... 15 1.2. Zasada działania i budowa maszyny prądu stałego... 17

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA:

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: TEST KONKURSOWY 1. Do arkusza testu dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której wpisz swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły i miasto. 2. Test zawiera

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach III

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach III WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach III I. Ochrona środowiska naturalnego Uczeń: Uczeń posiada wiadomości i Uczeń posiada wiadomości i Uczeń posiada wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie studentów z teorią pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego.

Zapoznanie studentów z teorią pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego. I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA. Kod przedmiotu: Eee 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno - Elektryczny 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Wszystkie specjalności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE Klasa: 2Tc Technik mechatronik Program: 311410 (KOWEZIU ) Wymiar: 4h tygodniowo Na ocenę dopuszczającą uczeń: Zna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Electrotechnics and Electronics Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne I KARTA PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE CEL PRZEDMIOTU C.1 Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie Przedmiotowy System Oceniania DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO DLA GRUPY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH MECHATRONICZNYCH W OBSZARZE TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

1. Rezonansowe wzmacniacze mocy wielkiej częstotliwości 2. Generatory drgań sinusoidalnych

1. Rezonansowe wzmacniacze mocy wielkiej częstotliwości 2. Generatory drgań sinusoidalnych Spis treści Przedmowa 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń 13 1. Rezonansowe wzmacniacze mocy wielkiej częstotliwości 19 1.1. Wprowadzenie 19 1.2. Zasada pracy i ogólne własności rezonansowych wzmacniaczy mocy

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Electrical Enginieering and Electronics Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej.

Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. Lekcja 1 Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. 1. Zasady bezpieczeństwa na lekcji. 2. Zapoznanie z programem nauczania. 3. Omówienie kryteriów oceniania. 4. Prowadzenie zeszytu.

Bardziej szczegółowo

Tranzystor bipolarny. przykłady zastosowań

Tranzystor bipolarny. przykłady zastosowań Tranzystor bipolarny przykłady zastosowań Ryszard J. Barczyński, 2012 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI: E.4. EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W OBRĘBIE ZAWODÓW: 3303 TECHNIK ELEKTRYK Przedmiot nauczania EIE Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kierunek: Zarzadzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne)ii rok

Program zajęć: Przedmiot Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kierunek: Zarzadzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne)ii rok Program zajęć: Przedmiot Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kierunek: Zarzadzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne)ii rok TEMATY WYKŁADÓW 20 godzin 1. Pojęcia podstawowe, układ

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA 2 (EZ1C500 055) BADANIE DIOD I TRANZYSTORÓW Białystok 2006

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 BADANIE TRANZYSTORÓW BIAŁYSTOK 2015 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ I INŻYNIERII SYSTEMÓW 1. Transformacje Fouriera (ciągła, dyskretna), widma sygnałów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-EPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Instytut Techniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Mechatronika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ćw. 1: Systemy zapisu liczb, minimalizacja funkcji logicznych, konwertery kodów, wyświetlacze.

Ćw. 1: Systemy zapisu liczb, minimalizacja funkcji logicznych, konwertery kodów, wyświetlacze. Lista zadań do poszczególnych tematów ćwiczeń. MIERNICTWO ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE Studia stacjonarne I stopnia, rok II, 2010/2011 Prowadzący wykład: Prof. dr hab. inż. Edward Layer ćw. 15h Tematyka

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 22.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE 13/RS/ZAD2/NIPR/2013 Dotyczące przygotowania recenzji oraz weryfikacji merytorycznej i dydaktycznej skryptu do przedmiotu Elektronika dla studentów kierunku mechatronika

Bardziej szczegółowo

Dioda półprzewodnikowa

Dioda półprzewodnikowa mikrofalowe (np. Gunna) Dioda półprzewodnikowa Dioda półprzewodnikowa jest elementem elektronicznym wykonanym z materiałów półprzewodnikowych. Dioda jest zbudowana z dwóch różnie domieszkowanych warstw

Bardziej szczegółowo

Badanie wzmacniacza operacyjnego

Badanie wzmacniacza operacyjnego Badanie wzmacniacza operacyjnego CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i komparatorów oraz możliwości wykorzystania ich do realizacji bloków funkcjonalnych poprzez dobór

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki

SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki 1 Istota mechatroniki 1.1 Synergia rónych zasad działania urzdze zintegrowanych w systemie mechatronicznym.... 12 1.2 Systemowe podejcie przy projektowaniu urzdze

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO Ćwiczenie 11 BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO 11.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie rodzajów, budowy i właściwości przerzutników astabilnych, monostabilnych oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik teleinformatyk na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik teleinformatyk na rok szkolny 2015/2016 Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik teleinformatyk na rok szkolny 2015/2016 Zalecany podręcznik zapisany na pierwszym miejscu i pogrubiony!!! Klasa 1: TELEINF.351103.M1.J1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Uniwersytet Wirtualny VU2012 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny VU2012 M o d e l N a r z ę d z i a P r a k t y k a Andrzej ŻYŁAWSKI Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY

OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS PATENTOWY 154 561 w Patent dodatkowy mg do patentu n r ---- Int. Cl.5 G01R 21/06 Zgłoszono: 86 10 24 / p. 262052/ Pierwszeństwo--- URZĄD PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 88 07

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Pojęcia podstawowe Określanie dokładności pomiarów Spis treści

SPIS TREŚCI. 1. Pojęcia podstawowe Określanie dokładności pomiarów Spis treści Spis treści 1. Pojęcia podstawowe... 13 1.1. Obiekt fizyczny, wielkość fizyczna (mierzalna)... 13 1.2. Proces pomiarowy... 14 1.3. Jednostka miary, układy wielkości i układy jednostek miar... 15 1.4. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Podzespoły i układy scalone mocy część II Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep

Bardziej szczegółowo

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Czym zajmuje się Technik teleinformatyk? - poznaje podstawy działania sieci komputerowych - uczy się konfigurować komputery i instalować systemy

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYRZĄDY POMIAROWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przyrządy pomiarowe Ogólny podział: mierniki, rejestratory, detektory, charakterografy.

Bardziej szczegółowo

Etap IV - Wprowadzenie pierwszego zestawu Etap V szkolnego Rozbudowa oferty o segmenty uzupełniające.

Etap IV - Wprowadzenie pierwszego zestawu Etap V szkolnego Rozbudowa oferty o segmenty uzupełniające. OPIS PROJEKTU El-Go: Projekt edukacyjny El-Go dotyczy prezentacji świata elektroniki z użyciem autorskiej i całkowicie nowatorskiej metody realizacji połączeń elektrycznych. Etapy projektu obejmują koncepcję,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA 1. Lutowanie lutowania ołowiowe i bezołowiowe, przebieg lutowania automatycznego (strefy grzania i przebiegi temperatur), narzędzia

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA 2. Kod przedmiotu: Eef 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik telekomunikacji

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik telekomunikacji PROJEKT REALIZACJI PRAC ZWIĄZANYCH Z URUCHOMIENIEM I TESTOWANIEM KODERA I DEKODERA PCM ORAZ WYKONANIE PRAC OBEJMUJĄCYCH OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW Z URUCHOMIENIA I SPRAWDZENIA DZIAŁANIA JEGO CZĘŚCI CYFROWEJ

Bardziej szczegółowo

Układy kombinacyjne Y X 4 X 5. Rys. 1 Kombinacyjna funkcja logiczna.

Układy kombinacyjne Y X 4 X 5. Rys. 1 Kombinacyjna funkcja logiczna. Układy kombinacyjne. Czas trwania: 6h. Cele ćwiczenia Przypomnienie podstawowych praw Algebry Boole a. Zaprojektowanie, montaż i sprawdzenie działania zadanych układów kombinacyjnych.. Wymagana znajomość

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIkC5-2013-S Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metrologia I 2 Kierunek studiów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEKOMUNIKACJI SYMBOL CYFROWY 311[37] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo