PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK [02]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02]"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK [02] Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 r.

2 AUTORZY: Program opracowali nauczyciele z Zespotu Szkot Komunikacji w Poznaniu Technologia Elementow informatycznych Elektrotechnika i elektronika Uktady cyfrowe Podstawy teleinformatyki Przetwarzan~e i obrobka sygnatow Urzqdzen~a technikl komputerowej Komputerowe wspomaganle projektowania Pracown~a elektronlczna Pracownia systemow komputerowych Pracown~a siecl Tele~nformatycznych Praktyka zawodowa Jqzyk anglelsk~ dla telelnformatykow mgr inz. Jerzy Krzywda inz. Tomasz Nowacki inz. Jerzy Sabiniewicz inz. Tomasz Nowacki ini. Jerzy Sabiniewicz inz. Jerzy Sabiniewicz inz. Tomasz Nowacki mgr inz. Jerzy Janicki dr inz. Bogdan Polacki inz. Jerzy Sabiniewicz inz. Tomasz Nowacki inz. Jerzy Sabiniewicz inz. Jerzy Sabiniewicz mgr inz. Jerzy Janicki dr Tomasz Tyksinski RECENZENCI: mgr inz. Wtodzimierz Arciszewski - nauczyciel z XVI Liceurn Ogolnoksztatcqcego im. Stefanii Sempotowskiej w Warszawie mgr inz. Krzysztof Stornczynski

3 I. PLANY NAUCZANIA DLA TYPOW SZKOL OKRESLONYCH DLA DANEGO ZAWODU w KLASYFIKACJI ZAWODOW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 1. Elektrotechnika i elektronika 2. 3, Technologia elementow teleinformatycznych Komp~terowe wspomaganie projektowania Uklady cyfrowe Podstawy teleinformatyki PLAN NAUCZANIA dla technikum dla mtodzieiy - Liczba aodzin 1 tygodniowo w 4 - letnim okresie nauczania I 36 Rok nauki II Liczba tygodni nauki 36 I 36 I IV 30 7' Urzqdzenia techniki komputerowej Pracownia elektroniczna 9. Pracownia systernow komputerowych Pracownia sieci teleinformatycznych Jezyk angielski dla teleinformatyk6w Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4 tygodnie Razem godzin ksztatcenia zawodowego

4 ~ ~ Lp. 1. 2, 3, PLAN NAUCZANIA dla 2-letniej szkoly policealnej dla mlodzieiy Zajecia edukacyjne Elektrotechnika i elektronika Technologia elementow teleinformatycznych Kornputerowe wspornaganie projektowania Uktady cyfrowe Podstawy teleinformatyki -- Liczba godzin tygodniowo w 2 - letnim okresie nauczania Semestr nauki I~FJT.- - Liczba tygodni nauki lo Przetwarzanie i obrobka sygnalow Urzqdzenia techniki komputerowej Pracownia elektroniczna Pracownia systernow komputerowych Pracownia sieci teleinformatycznych - -- Jqzyk angielski dla teleinforrnatykow Praktykazawodowa - Razern Zarys wiedzy o gospodarce tygodnie tygodnie Wychowanie fizyczne --- Razem godzin ksztalcenia zawodowego

5 Wykaz przedmiotow zawodowych: 1. Elektrotechnika i elektronika 2. Technologia elementow teleinformatycznych 3. Komputerowe wspomaganie projektowania 4. Uktady cyfrowe 5. Podstawy teleinformatyki 6. Przetwarzanie i obrobka sygnatow 7. Urzqdzenia techniki komputerowej 8. Pracownia elektroniczna 9. Pracownia systemow komputerowych 10. Pracswnia sieci teleinformatycznych 11. Jqzyk angielski dla teleinformatykow 12. Praktyka zawodowa str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str.

6 I. Elektrotechnika i elektronika 1. Szczegotowe cele ksztalcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczen powinien umiec: 1) scharakteryzowac podstawowe zjawiska zachodzqce w polu elektrycznyrn, magnetycznym i elektromagnetycznym, 2) zastosowac podstawowe prawa elektrotechniki do obliczania obwodow elektrycznych prqdu stalego i zrniennego, 3) obliczyc spadki napigc, wartosci prqdow w galgziach, wartosci rezystancji odbiornikow i rezystancji wewngtrznych zrodel energii elektrycznej, 4) obliczyc obwody elektryczne z rnieszanym lqczeniem rezystorow i wyznaczyc rezystancjg zastgpczq..5) opisai: zjawiska zachodzqce w obwodach elektrycznych podczas stanow nieustalonych, 6) opisac zasady bezpiecznego uzytkowania urzqdzen elektrycznych, 7) opisac dzialanie i zastosowanie elementow liniowych, 8) opisac budowe i dzialanie prostych rniernikow elektrycznych, 9) zanalizowac blgdy pomiaru podstawowych wielkosci elektrycznych, 10) opisac zasadg dzialania i zastosowanie rnostkow pomiarowych, 11) opisac podstawowe wielkosci magnetyczne, 12) opisac zasadg dzialania miernikow elektronicznych. 13) opisac zasadg dzialania podstawowych cyfrowych przyrzqdow porniarowych, 14) zdefiniowak podstawowe pojecia stosowane w elektronice, 15) scharakteryzowac dzialanie wzrnacniaczy, 16) opisac budowg i dzialanie podstawowych ukladow analogowych, 17) zanalizowat zasade dzialania prostych ukladow elektronicznych, 18) zanalizowac uszkodzenia w ukladach elektronicznych, 19) skorzystae z ksiqzek, katalogow i innych irodel zawierajqcych pararnetry i charakterystyki oraz aplikacje podstawowych elementow elektronicznych.

7 2. Material: nauczania 1. Migdzynarodowy uktad jednostek miar SI: jednostki elektryczne. 2. Pole elektryczne: definicja pola elektrycznego. Prawo zachowania iadunku. Obraz pola elektrycznego. Prawo Coulomba. Przenikalnosc elektryczna. Natgzenie pola elektrycznego. Potencjat i napigcie elektryczne. Dielektryki. PojemnosC elektryczna i kondensatory. Energia pola elektrycznego. 3. Obwody elektryczne prqdu stalego: wielkosci elektryczne (SEM, napiecie, prqd elektryczny, rezystancja, konduktancja). Prawo Ohma. Prawa Kirchhoffa. lqczenie rezystorow. Moc i energia prqdu elektrycznego. Obliczanie obwodow elektrycznych z wykorzystaniem praw Ohnia i Kirchhoffa. Obwody nieliniowe prqdu statego. 4. Pole ~nagnetyczne i elektro~nagnetyzm: powstanie i obraz pola magnetycznego. Sila dziatajqca na przewodnik umieszczony w polu magnetycznym. Indukcja magnetyczna. Strumieli magnetyczny. PrzenikalnoSc magnetyczna i natgienie pola magnetycznego. Wtasnosci magnetyczne materiaiow. Krzywa rnagnesowania i histereza magnetyczna. IndukcyjnoSC wtasna i wzajemna. Energia pola magnetycznego. lndukcja elektromagnetyczna. Zjawisko indukcji wtasnej i wzajemnej. 5. Obwody prqdu sinusoidalnie przemiennego: powstanie prqdu sinusoidalnego. Wielkosci charakteryzujqce przebieg sinusoidalny. Podstawowe pojqcia i prawa dla obwodu elektrycznego z prqdem sinusoidalnym. Zaleinosci migdzy napieciami i prqdami dla obwodow R, L, C. Zjawisko rezonansu w obwodzie elektrycznym. Obliczanie prostych obwodow prqdu przemiennego. Energia i moc prqdu przemiennego, Moc czynna, bierna i pozorna. Obwody ze sprzpzeniarni magnetycznymi. Transformatory jednofazowe. 6. Uktady trojfazowe: podstawowe pojecia i klasyfikacja uktadbw trojfazowych. Moc odbiornikow trojfazowych. Transformatory wielofazowe.

8 7. Elementy liniowe w elektronice: rezystory, kondensatory, cewki, dtawiki - symbole graficzne. Podstawowe parametry elementow. Budowa, rodzaje i oznaczenia. 8. Przebiegi niesinusoidalne: rodzaje przebiegow niesinusoidalnych. Przedstawienie. Analiza przebiegow niesinusoidalnych. Widmo amplitudowe i czqstotliwosciowe. 9. Stany nieustalone: stany nieustalone w uktadach RC i RL, pojqcie statej czasowej. Wplyw statej czasowej na ksztatt przebiegu napigc i prqdow. Stany nieustalone w obwodach RLC. 10. Miernictwo elektryczne i elektroniczne: podstawowe pojgcia metrologii. Btgdy pomiaru - klasyfikacja btgdow. Przyrzqdy pomiarowe analogowe. Budowa i zasada dziatania (amperomierz, woltomierz, omomierz, watomierz, mostek pomiarowy). Pomiary: napigcia, prqdu, rezystancji, mocy. Mierniki elektroniczne. Zastosowanie wzmacniaczy pomiarowych. Oscyloskop - schemat blokowy. Budowa, dziatanie i zastosowanie oscyloskopu. Podstawowe pomiary magnetyczne. Pomiar indukcji magnetycznej. Mierniki cyfrowe. Cyfrowy pomiar napiqcia, prqdu. Multimetry cyfrowe.przyktady prowadzenia dokumentacji pomiarowej. 11. Potprzewodnictwo: pojecie przewodnika. Potprzewodnik i izolator. Model pasmowy przewodnictwa. Potprzewodnik samoistny - budowa, wtasciwosci. Polprzewodnik domieszkowany donory i akceptory. Ztqcze p-n, dziatanie w oparciu o pasmowy model przewodnictwa. Dioda potprzewodnikowa (ztqcze p-n), wtasciwosci charakterystyki. Schemat zastgpczy diody potprzewodnikowej. Rodzaje diod potprzewodnikowych. Dioda Zenera, charakterystyki, wlasciwosci. Dioda pojemnosciowa, charakterystyki, wla.5ciwosci. Dioda tunelowa - dziatanie, zjawisko rezystancji ujemnej. Ztqcze p-n-p, n-p-n. Dziatanie tranzystora bipolarnego w pasmowym modelu przewodnictwa. Podstawowe ukladu pracy tranzystora bipolarnego i ich charakterystyki. Uklad wspolnego emitera WE. Uktad wspolnej bazy WB. Uktad wspolnego kolektora WC. Ztqcze p-n-p-n, dziatanie tyrystora.

9 Charakterystyki tyrystora, parametry. Tyrystorowy tqcznik prqdu stalego. Tyrystorowy lqcznik prqdy zmiennego. Tranzystory unipolarne. Tranzystor typu FET. Uklady pracy tranzystora typu FET. Tranzystor typu MOSFET dziatanie, budowa charakterystyki. Uktady pracy tranzystora typu MOSFET 12. Podstawowe uktady pracy wzmacniaczy tranzystorowych: realizacja wzmacniacza w uktadzie wspolnego emitera. Realizacja wzmacniacza w uktadzie wspolnego irodta. Realizacja wzmacniacza w uktadzie wspolnej bazy. Realizacja wzrnacniacza w ukladzie wspolnej bramki. Realizacja wzmacniacza w ukiadzie wspolnego kolektora. Realizacja wzmacniacza w ukladzie wspolnego drenu. Wtornik, transformator impedancji. Wzmacniacz roznicowy, zasada dziatania. Sprzqzenie zwrotne dodatnie i ujemne. Rodzaje sprzezen zwrotnych w wzniacniaczach. Wplyw sprzezeri zwrotnych na parametry wzmacniacza. Dziatania wzlnacniacza operacyjnego. Wzmacniacz operacyjny odwracajqcy sygnat. Wzmacniacz operacyjny nieodwracajqcy sygnatu. Realizacja wzmacniacza roinicowego za pomocq wzmacniacza operacyjnego. Parametry wzmacniacza operacyjnego rzeczywistego. Zasada dziatania komparatora. Charakterystyka komparatora, histereza. 13. Podstawowe uklady analogowe: Wzmacniacze malosygnatowe. Definicja sygnatu i wzmocnienia. Znieksztatcenia liniowe i ich pomiar. Znieksztatcenia nieliniowe i ich pomiar. Charakterystyki czgstotliwosciowe wzmacniaczy. Pasmo przenoszenia wzmacniacza. Skala logarytmiczna wzmocnienia i czqstotliwosci. Wzmacniacze szerokopasmowe, paslnowe i selektywne. Zasada dziatania generatora. Generatory RC. Programowane generatory przebiegow elektrycznych. Sterowanie napiqciowe i prqdowe generatorow. Generatory rezonansowe, zasada dzialania. Generator Colpitsa, Meisnera i Hartleya. Efekt piezoelektryczny. Rezonator kwarcowy, zasada dzialania. Generatory kwarcowe. Stabilizacja czqstotliwosci drgan generatorow. Synteza czgstotliwosci. Filtry, zasada dziatania, podziat filtrow. Realizacja filtrow RC i ich parametry. Realizacja filtrow rezonansowych i ich parametry. Korektory charakterystyk czqstotliwosciowych Prostownik jednopotowkowy, zasada dziatania. Prostownik dwupol6wkowy, zasada dziatania. Filtracja tqtnien, filtr

10 pojemnosciowy, filtr indukcyjny. Podwajacze - napiec zasada dzialania. Stabilizator parametryczny. Stabilizator kompensacyjny. Stabilizacja natezenia prqdu. Przetwornica napigcia. Falowniki, budowa, dziaianie, zastosowanie. Transoptory, budowa, parametry. Elementy optoelektroniczne. Wyswietlacze LCD. 14. Proste uktady elektroniczne: zasada dziatania odbiornika radiowego. Schemat blokowy odbiornika telewizyjnego, znajomosc dziatania jego blokow funkcjonalnych. Zasada tworzenia obrazu, lampy analizujqce. Przetworniki obrazu zasada dzialania. 15. Wykrywanie uszkodzen w ukladach elektronicznych: tranzystor w rzeczywistych uktadach pracy. Zasady doboru wlasciwego narzgdzia pomiarowego. Analizatory pomiarowe zasada dzialania, zastosowanie. Sondy pomiarowe budowa dzialanie, parametry. Pomiary oscyloskopowe. Metody lokalizacji uszkodzen, scieika btgdu. Analiza termiczna stabilnosci uktadu. Praca z kartami katalogowymi, schematami, porownywanie pomiarow z charakterystykami wzorca. 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Przedmiot,,Elektrotechnika i elektronika" spelnia zasadniczq role w przygotowaniu zawodowym technika teleinformatyka. Przedmiot ten bazuje na wiedzy przekazywanej w ramach przedmiotow: 1) fizyka, 2) matematyka, 3) chemia. Przedmiot stanowi podbudowg programowq dla przedmiotow: 1) Podstawy teleinformatyki, 2) Przetwarzanie i obrobka sygnatow, 3) Pracownia elektroniczna, 4) Pracownia sieci teleinformatycznych, 5) Pracownia systemow komputerowych.

11 Podstawowe wiadomosci i umiejgtnosci nabyte przez ucznia, w ramach nauczania tego przedmiotu, bqdq wykorzystane w jego przyszlej pracy zawodowej. Zajecia dydaktyczne powinny odbywac sig w pracowni wyposazonej w podstawowe srodki audiowizualne wraz z komputerem z opracowaniami w formie prezentacji, slownikami terminologii elektronicznej i katalogami podzespolow elektronicznych. Ponadto komputer powinien posiadac program do projektowania obwodow elektronicznych np. np. ORCAD, wraz z programami do symulacji ukladow elektronicznych. W trakcie procesu dydaktycznego zapewnic nalezy dostgp do podstawowych przyrzqdow pomiarowych takich jak generatory, multimetry i oscyloskop. Warunkiem podstawowym motywujqcym ucznia do tworczego poznawania wiedzy z zakresu elektroniki jest i~swiadoinienie celow ksztalcenia. Istotnq rolq tego procesu jest odpowiedni dobor metod nauczania. Zaleca sig dla lepszego poznania i zrozumienia tresci nauczania organizowac cwiczenia w grupach lub grupowac pojedyncze jednostki lekcyjne w bloki, co zwigkszy efektywnosc ksztalcenia. lstotnym elementem nauczania jest organizowanie grup uczniowskich przed ktorymi stawiac nalezy problemy zwiqzane z tresciami nauczania, a nastgpnie dokonywanie analizy rozwiqzari i wspolny z uczniami wybor najbardziej efektywnego rozwiqzania Uczniowie muszq miec zapewniony dostgp do inforniacji przekazywanej przez internet i zgromadzonej w zasobach bibliotecznych szkoly. Ponadto w ramach mozliwosci lokalnych nalezy organizowac wycieczki do zakladow produkujqcych lub remontujqcych i~rzqdzenia elektroniczne. Na lekcjach w dzialach elektrotechnika i miernictwo uczniowie poznajq, a nastgpnie wykorzystujq podstawowe prawa dla obwodu prqdu elektrycznego i magnetyzmu do obliczen prostych obwodow prqdi~ stalego i przemiennego. Realizacja tresci materialu dotyczqcego,,pola elektrycznego" oraz,,obwodow elektrycznych prqdu stalego" powinna byc poprzedzona sprawdzeniem umiejqtnosci uczniow wyniesionych z gimnazjum (niektore tresci, np. ladunek elektryczny, prawo Coulombs, prawo Ohnia, powinny byc realizowane na lekcjach fizyki w gimnazjum). Na zajqciach wykonywane sq cwiczenia polegajqce na szacowanlu rozplywu prqdow i rozkladu napiqc w prostych obwodach, z wykorzystaniem praw Ohma i Kirchhoffa.

12 Celowe jest, szczegolnie w dziale,,miernictwo elektryczne", opanowanie urniejgtnosci precyzyjnego obliczania wartosci prqdow i spadkow napiec, jak i oszacowania rzedu wielkosci tych wartosci (V, rnv, A, ma, LA). Uczniowie powinni urniec dokonac analizy pracy prostych ukladow elektrycznych, szczegblnie stosowanych w ukladach autornatyki, na podstawie znajomosci napigc w charakterystycznych punktach porniarowych. Wiadornosci, wzory i jednostki dzialu,,obwody elektryczne prqdu statego" sq podstawq dla zrozurnienia calej elektrotechniki i elektroniki, dlatego nalezy je utrwalac, egzekwowac i wracac do nich przy kaidej okazji. Dziaty:,,elernenty liniowe",,,przebiegi niesinusoidalne",,,stany nieustalone" i,,czwornikiw dotyczq elernentow liniowych i ich zastosowari w elektronice i teleinforrnatyce. Przy ornawianiu porniarow elektrycznych nalezy skupi6 sig na wyjainieniu podstawowych pojec z metrologii oraz przedstawic budowe i zasadg dziatania podstawowych analogowych, elektronicznych i cyfrowych przyrzqdow porniarowych oraz wskazac zastosowanie tych przyrzqdow do wykonania prostych porniarow elektrycznych. Naleiy rowniez zwrocic uwage na specyfikg pomiar6w zwiqzanq z urzqdzeniarni teleinformatyki. lstotne jest, aby treici teoretyczne ilustrowane byly konkretnyrni przykfadarni, np. rnodele rniernikow, syrnulacje dziatania rniernikow, elernenty elektroniczne i elektryczne stosowane w teleinforrnatyce, proste uklady porniarowe. Realizacja tresci ksztalcenia zwiqzanych z elektrycznosciq i rnagnetyzmern winna by6 skorelowana z realizacjq programow fizyki. Po zakoriczeniu procesu dydaktycznego uczeri powinien: - zastosowac podstawowe prawa elektrotechniki, - wyjasni6 dziatania podzespotow i elernentow elektrycznych, - zastosowac podstawowe reguly stosowane w elektrotechnice do obliczania wartosci wielkosci elektrycznych, - zastosowac prawa Ohrna i Kirchhoffa do obliczania obwodow elektrycznych, - obliczyc wartosci i wykreslac przebiegi czasowe i wektorowe prqdu i napiecia w obwodach R,L,C,

13 - opisac dzialanie podstawowych przyrzqdow pomiarowych, - okreslic zasady doboru przyrzqdow pomiarowych do okreslonych rodzajow pomiarow (np. pomiary metodami bezposrednimi lub posrednimi, pomiary mostkarni, itp.), - zanalizowac proste uklady elektryczne na podstawie uzyskanych wynikow pomiarow, - opisac dzialanie podstawowych elernentow elektronicznych, - rozpoznac podstawowe obwody elektroniczne, - posluzyc siq katalogami i dokumentacjq technicznq uktadow elektronicznych, - poprawnie poslugiwac siq terminologiq technicznq, - samodzielnie zanalizowac dzialanie ukladu i wykrywak uszkodzenia. Sprawdzenie poziomu wiedzy i ulniejqtnosci powinno obejmowac kazdy dzial tematyczny programu nauczania. Przed sformulowaniem oceny nalezy ustalii: kryteria oceniania: - stopien spelnienia wymagan programowych. - poslugiwan~e s~q terrninologiq technicznq, - for~nq prezentacji i wyst~ieri publicznych, - organizacjq pracy podczas wykonywania cwiczen i zadan, - postawe ucznia. Zaleca siq stosowanie roznorodnych rnetod sprawdzania osiqgnigt edukacyjnych Do sprawdzenia osiqgniqk ucznia mozna zastosowac nastqpujqce metody: - sprawdzian ustny, ktory moze bye przeprowadzony w formie pytan i dyskusji w celu sprawdzenia umiejqtnosci poslugiwania siq terminologiq technicznq oraz wlasciwego argumentowania i wnioskowania, - sprawdzian pisemny - wypowiedi pisemna, np.: na ternat charakterystyki podstawowych ukladow analogowych Podczas oceniania nalezy uwzglqdnic rowniei: aktywnosc uczniow w :czasie zajqc, sposob prezentowania wytworow pracy indywidualnej i grupowej.

14 4. Podstawowe srodki dydaktyczne 1) elementy obwodow elektrycznych (kondensatory, rezystory, cewki, dtawiki, transformatory matej mocy, rdzenie), 2) modele miernikow elektrycznych, elektronicznych i cyfrowych, model oscyloskopu, 3) zestawy do Cwiczeh umozliwiajqce demonstracje ukladow elektrycznych, 4) zestawy do Cwiczen umozliwiajqce demonstracje podstawowych rodzajow pomiarow elektrycznych z zastosowaniem roznych rodzajow miernikow, 5) oprogramowanie symulacyjne do prezentacji multimedialnej ukfadow elektrycznych i podstawowych metod pomiarowych, 6) katalogi elementow elektrycznych, 7) UkladSI, 8) tablice poglqdowe z charakterystykami podzespolow elektronicznych, 9) katalogi elementow i podzespolow elektronicznych, 10) stanowisko komputerowe z dostepem do Internetu, 11) instrukcje techniczno - ruchowe urzqdzen elektronicznych, 12) foliogramy, 13) filmy. 5. Literatura 1. Bolkowski S., Podstawy elektrotechniki, WSiP, 1997r. 2. Jabtonski W., Elektrotechnika, WSiP, 1997r. 3. Kurdziel R., Podstawy elektrotechniki dla zsz, cz. 1 i 2, WSiP, 1997r. 4. Markiewicz A., Zbior zadan z podstaw elektrotechniki, WSiP, 1999r. 5. Morawski J., Czytam rysunek elektryczny, WSiP, 1997r. 6. Parchanski J., Miernictwo elektryczne i elektroniczne, WSiP, 1998r. 7. Zagajewski J., Elektronika przemysfowa, WKit, 1990r. 8. Pi6ro M i B., Podstawy elektroniki, WSiP, 1994r. 9. Rusek A,, Podstawy elektroniki, WSiP, 1986r. 10. Czasopisma dla elektrykow, elektronikow i automatykow. 11. Normy IS0 i PN.

15 2. Technologia elementow teleinformatycznych I. Szczegc5towe cele ksztalcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczeri powinien umiec: 1) okreslic parametry fizyko - chemiczne decydujqce o przydatnosci materiatow w teleinformatyce, 2) rozpoznac materialy konstrukcyjne uzywane w teleinformatyce, 3) scharakteryzowac zastosowanie podstawowych rnateriatow konstrukcyjnych w zaleinosci od czynnikow zewnetrznych, miejsca pracy, warunkow itp., 4) dobra6 materialy w zaleznosci od okreilonego zastosowania i warunkow pracy, 5) rozpoznac i dobra6 materialy przewodzqce, 6) okreslic podstawowe zastosowanie rnateriatow przewodzqcych, 7) rozroinic rnaterialy elektroizolacyjne oraz wyjasnib ich zastosowanie, 8) rozrbinic tworzywa sztuczne i wyjasnic ich zastosowanie, 9) rozpoznac podstawowe materiaty kompozytowe stosowane w teleinformatyce, 10) okreslic zastosowanie rnateriatow kompozytowych w zaleznosci od czynnikow zewngtrznych, warunkow pracy itp., 11) rozroznic kleje stosowane w technologii montazu elernentow stosowanych w teleinformatyce, 12) rozr6znic materiaty magnetyczne, 13) zastosowac materialy magnetyczne, 14) scharakteryzowac sposoby przetwarzania tworzyw sztucznych stosowanych w teleinformatyce, 15) okreslic parametry decydujqce o wytrzyrnalosci materiatow, 16) okreslit podstawowe rodzaje obrobki elektromechanicznej metali i stopow, 17) rozroinic i scharakteryzowak polqczenia elementow stosowanych w teleinformatyce, 18) dobra6 spos6b Iqczenia elementow w zaleznosci od warunkdw zewngtrznych pracy instalacji, 19) naniesc elernenty sieci teleinformatycznej na rysunek budowlany.

16 2. Material nauczania 1. Metale: metale i stopy, charakterystyka, zastosowanie i wtasnosci (przewodniki, materialy magnetyczne, rezystory itp.). Zastosowanie metali i stopow na elementy konstrukcyjne. 2. Tworzywa sztuczne: rodzaje tworzyw, charakterystyka, zastosowanie i wtasnosci (tworzywa konstrukcyjne, tworzywa jako dielektryki itp.). Tworzywa sztuczne jako elementy konstrukcji. 3. Materialy kompozytowe: materialy kompozytowe na bazie tworzyw sztucznych i tworzyw syntetycznych, charakterystyka, zastosowanie i wtasnosci. Wykorzystanie materialow kompozytowych jako elementow konstrukcji. 4. Kleje: kleje stosowane w technologiach montazu elementow stosowanych w teleinformatyce, rodzaje, zastosowanie, wtasnosci uiytkowe (kleje poliuretanowe, kleje EPX strukturalne, kleje wielosktadnikowe, itp.). Dobor klejow w zaleznobci od wlasnoici elementow iqczonych oraz czynnikow zewngtrznych. 5. Elementy wytrzyma/oici materiatow: wtasnosci wytrzymatosciowe materiatow stosowanych w teleinformatyce: wytrzymatobi: na rozrywanie i zginanie, udarnosc, wytrzymatosc na Sciskanie, wyboczenie (podstawowe wzory, parametry i wielkosci okreilajqce wytrzyrnatobt). ZaleznosC migdzy wtasnosciami wytrzymatosciowymi danego materialu a jego zastosowaniem w okreslonych warunkach. 6. Technologia obrobki metali i tworzyw sztucznych: podstawowe sposoby obrobki metali: obrobka mechaniczne, obrobka plastyczna. Metody przetwarzania tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych: prasowanie, formowanie wtryskowe, wyttaczanie, formowanie z plyt lub folii, prasowanie tbczne i przettoczne. Dob6r

17 okreslonej technologii obrobki w zaleznosci od ksztattu i parametrow elementu oraz przewidywanego zastosowania. 7. Dobor materialow do okreslonych zastosowan: analiza przydatnosci materiatow do wybranej technologii montazu, sposobu Iqczenia, warunkow zewngtrznych montazu elementow (np.: dobor odpowiednich rodzajow klejow, w zaleinosci od warunkow pracy instalacji). 8. Analiza parametrow fizyko - chemicznych: podstawowe parametry okreslajqce wlasnosci fizyczne i chemiczne materialow, stanowiqce uwarunkowanie przydatnosci ich zastosowania w okreslonych technologiach tqczenia i warunkach pracy instalacji (parametry termiczne czyli odpornosc na podwyzszone i niskie temperatury, odpornosb na wilgotnosc i pyly przemystowe, zjawiska wydtuzenia i kurczenia sig elementow konstrukcyjnych). 9. Technologie: podstawowe rodzaje technologii stosowanych w teleinformatyce: potqczenia elektryczne (lutowane, owijane, zaciskane), nowoczesne polqczenia mechaniczne (zgrzewane, spajane ria zimno, spajane metodami ultradiwiekowymi). Technologie tqczenia tworzyw sztucznych (klejenie na zimno i gorqco, zgrzewanie, spajanie na zimno). Technologie tqczenia Swiatlowodow (spawanie, spajanie, dobor technologii w zaleinosci od typu Swiattowodu). 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Zalecane jest, aby nauczanie tego przedmiotu realizowane byto w pracowni przedmiotowej, ze wzgledu na stalq potrzebe ilustrowania tresci zawartych w programie srodkami dydaktycznymi. Poznanie przedmiotu i zainteresowanie nim uczniow mozliwe jest przez obserwacje, pokaz oraz czeste odwotywanie sie do przyktadow znanych z roznych dziedzin techniki. Omawianie kazdego dziatu winno by6 poparte prezentacjq zestawow probek, elernentow stosowanych w technologiach montazu instalacji w teleinformatyce. Szczegolnq uwage nalezy zwrbcic na omowienie nowoczesnych technologii tqczenia elementow konstrukcyjnych z tworzyw sztucznych w zaleznosci od

18 .- % i 2-'7 warunkow zewnetrznych pracy instalacji. Nauczyciel powinien takze na zajeciach wykorzystak plansze, modele i ewentualnie filmy dydaktyczne oraz nowe informacje zawarte na stronach internetowych. Realizacja dziatow omawiajqcych technologie obrdbki metali i tworzyw sztucznych moie by6 poparta wycieczkq do zaktadu przetworstwa i obrobki tworzyw sztucznych. W trakcie zajec uczniowie powinni sie postugiwac dostgpnymi katalogami zawierajqcymi informacje o omawianych na lekcjach elementach takich jak: tworzywa sztuczne, kleje, materiaty kompozytowe itp. Nalezy rowniez przedstawic uczniom podstawowe wiadornosci dotyczqce wytrzymalosci materiatow oraz parametrow fizycznych i chernicznych, ktore okreslajq przydatnosc rnaterialow w danych warunkach pracy i rnontazu. Realizacja programu nauczania tego przedrniotu powinna byc skorelowana z realizacjq programow nauczania fizyki, chemii oraz ochrony i ksztattowania irodowiska. Sprawdzenie wiedzy uczniow powinno obejmowac kaidy dziat ternatyczny programu nauczania. Po zakoriczeniu procesu dydaktycznego uczen powinien sprostak wymaganiorn, ktore dotyczq: - przypomnienia sobie okreslonych terminow i faktow - np. powinien wymienic podstawowe wlasciwosci materiatow stosowanych w teleinformatyce, wyrnienic sposoby potqczeri elektrycznych lub mechanicznych, - zrozumienia wiadomosci co oznacza, ze uczen potrafi je przedstawie w innej formie niz je zapamiqtat, uporzqdkowae i strescic - np. rozroznic scharakteryzowac materiaty stosowane w teleinformatyce, rozroinic i scharakteryzowak parametry fizyko - chemiczne materiatow i stosowane technologie, - zrozumienia wiadomokci dotyczqcych obrobki metali i przetworstwa tworzyw sztucznych - np. uczeli potrafi przedstawii: rodzaje obrobki metali (przetworstwa tworzyw sztucznych), podac istotne roinice technologiczne wynikajqce z danego rodzaju obrobki, - stosowania wiadomosci i umiejetnosci w sytuacjach typowych, co oznacza wykorzystanie nabytej przez ucznia wiedzy w praktyce - np. dobrat odpowiednie materiaty i kleje w zaleznosci od warunkow zastosowania i przeznaczenia, - stosowania wiadomosci i umiejetnosci w sytuacjach problernowych, dokonywania analizy zjawisk, tworzenia oryginalnych rozwiqzan np.: umiejetnose okreslenia

19 wytrzymatosci elementu w zaleinos6 od jego ksztattu (dotyczy ocen bardzo dobrych i celujqcych). Przed sformutowaniem oceny nalezy ustali6 kryteria oceniania: - stopien opanowania wymagari programowych, - postugiwanie siq terminologiq technicznq, - opanowanie czytania rysunkow i dokumentacji technicznej, - formg prezentacji i wystqpieri publicznych, - postawy ucznia. Gtownym narzgdziem pomiaru dydaktycznego podczas oceniania powinien by6 test osiqgnigd ucznia. Konieczne jest stosowanie roznorodnych metod sprawdzania osiqgniq6 edukacyjnych: - dyskusja kierowana, - indywidualne wypowiedzi ucznia, - pisemny sprawdzian wiedzy, - testy wiadomosci, - referaty, - samodzielne prezentacje multimedialne, - aktywnos6 podczas zajqc dydaktycznych. 4. Podstawowe srodki dydaktyczne 1) zestaw probek metali i tworzyw sztucznych, 2) zestaw probek materiatow przewodzqcych, 3) zestaw pr6bek materiatow elektroizolacyjnych, 4) zestaw elementow stosowanych do po/qczeti mechanicznych, 5) zestaw elementow stosowanych w montazu elektrycznym, 6) filmy, plansze przedstawiajqce sposoby obrobki metali i przetworstwa tworzyw sztucznych, 7) filmy pokazujqce technologiq klejenia elementow z tworzyw i tqczenia swiattowodow, 8) filmy przedstawiajqce sposoby przeprowadzania badan wytrzymatosciowych materiatow,

20 9) prezentacje multimedialne i symulacyjne programy komputerowe, przedstawiajqce prace elektronarzedzi i technologig obrobki metali i przetworstwa tworzyw sztucznych, elementy montazowe stosowane w instalacjach teleinformatyki, 10) probki polqczeri klejonych elementow z tworzyw sztucznych, 11) pr6bki swiatlowodow, 12) prdbki przewodow stosowanych w teleinformatyce, 13) normy IS0 i PN oraz katalogi, 14) nowosci technologiczne zawarte na stronach internetowych, 15) program komputerowy AutoCAD, 16) dokumentacja techniczna budynkow. 5. Literatura Do czasu opracowania podrqcznika obejmujqcego cab program, zastgpczo proponuje siq: I. Gorecki -,,Technologia ogolna", WSiP, 1995r. 2. Okoniewski S. -,,Technologia dla elektronikow", WSiP, 1996r. 3. Oleksiuk W., Paprocki K. -,,Podstawy konstrukcji mechanicznych", WSiP, 1996r. 4. Potyriski A. -,,Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych", WSiP, 1989r. : I.:I 5. Normy: PN i ISO, 6. Katalogi wyrobow stosowanych w teleinformatyce, 7. Czasopisma omawiajqce problematyke zastosowari elementow elektrycznych, zagadnienia dotyczqce nowoczesnych technologii przetworstwa i wytwarzania oraz iniynierii materialowej, 8. Strony internetowe zawierajqce nowe informacje z dziedziny technologii informatycznych.

21 3. Komputerowe wspornaganie projektowania 1. SzczegSowe cele ksztatcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczen powinien umiec: 1) zatozyc warstwy w programach kornputerowego wspomagania projektowania (CAD), 2) zastosowac warstwy w prograrnach kornputerowego wspomagania projektowania (CAD), 3) narysowak proste figury geometryczne w programach komputerowego wspomagania projektowania (CAD), 4) wypetnik obiekty w programach komputerowego wspornagania projektowania (CAD), 5) stosowac elementy geornetryczne w programach kornputerowego wspomagania projektowania (CAD), 6) rozpoznak symbole i oznaczenia stosowane w rysunku budowlanym, 7) zmodyfikowac elektronicznq dokumentacje budowlanq, 8) rozpoznak symbole i oznaczenia stosowane w rysunku elektrycznyrn i elektronicznyrn, 9) narysowak bloki obiektbw, 10) wstawic gotowe obiekty 11) odczytac dokurnentacje budowlanq budynku, 12) zmodyfikowac elektronicznqdokumentacj~ teleinforrnatycznq, 13) rozrbznic i scharakteryzowac elernenty instalacji teleinforrnatycznej, 14) zlokalizowak w dokurnentacji budowlanej instalacje teleinformatyczne. 2. Material nauczania 1. Proste figury geornetryczne: proste, tuki, okregi, piercicienie, prostokqty. Przycinanie prostych figur geometrycznych. Wydluianie prostych figur geornetrycznych.

Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki

Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki Dla klasy 3 i 4 technikum 1. Klasa 3 34 tyg. x 3 godz. = 102 godz. Szczegółowy rozkład materiału: I. Przegląd informacji z zakresu teleinformatyki:

Bardziej szczegółowo

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Elektronika Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Zadania elektroniki: Urządzenia elektroniczne służą do przetwarzania i przesyłania informacji w postaci

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Centrum Kształcenia Zawodowego 2000 Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia Temat Wiadomości i umiejętności wymagane do realizacji ćwiczenia na pracowni 1 Badanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK 724 [05]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK 724 [05] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK 724 [05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sporti! Warszawa 2002 Autorzy: mgr ini. Jan Bogdan mgr ini. Maria Krogulec-Sobowiec

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i metrologii

Podstawy elektroniki i metrologii Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Podstawy elektroniki i metrologii Studia I stopnia kier. Informatyka semestr 2 Ilustracje do

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 724 [02] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2005 Autorzy: mgr inz. Jan Bogdan mgr ini. Jan Palka mgr ini. Janusz

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Temat 1. Algebra Boole a i bramki 1). Podać przykład dowolnego prawa lub tożsamości, które jest spełnione w algebrze Boole

Bardziej szczegółowo

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA:

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: TEST KONKURSOWY 1. Do arkusza testu dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której wpisz swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły i miasto. 2. Test zawiera

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej.

Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. Lekcja 1 Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. 1. Zasady bezpieczeństwa na lekcji. 2. Zapoznanie z programem nauczania. 3. Omówienie kryteriów oceniania. 4. Prowadzenie zeszytu.

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kierunek: Zarzadzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne)ii rok

Program zajęć: Przedmiot Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kierunek: Zarzadzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne)ii rok Program zajęć: Przedmiot Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Kierunek: Zarzadzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne)ii rok TEMATY WYKŁADÓW 20 godzin 1. Pojęcia podstawowe, układ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie Przedmiotowy System Oceniania DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO DLA GRUPY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH MECHATRONICZNYCH W OBSZARZE TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Uniwersytet Wirtualny VU2012 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny VU2012 M o d e l N a r z ę d z i a P r a k t y k a Andrzej ŻYŁAWSKI Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ I INŻYNIERII SYSTEMÓW 1. Transformacje Fouriera (ciągła, dyskretna), widma sygnałów

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki

SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki 1 Istota mechatroniki 1.1 Synergia rónych zasad działania urzdze zintegrowanych w systemie mechatronicznym.... 12 1.2 Systemowe podejcie przy projektowaniu urzdze

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEKOMUNIKACJI SYMBOL CYFROWY 311[37] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Dioda półprzewodnikowa

Dioda półprzewodnikowa mikrofalowe (np. Gunna) Dioda półprzewodnikowa Dioda półprzewodnikowa jest elementem elektronicznym wykonanym z materiałów półprzewodnikowych. Dioda jest zbudowana z dwóch różnie domieszkowanych warstw

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik teleinformatyk na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik teleinformatyk na rok szkolny 2015/2016 Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik teleinformatyk na rok szkolny 2015/2016 Zalecany podręcznik zapisany na pierwszym miejscu i pogrubiony!!! Klasa 1: TELEINF.351103.M1.J1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYRZĄDY POMIAROWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przyrządy pomiarowe Ogólny podział: mierniki, rejestratory, detektory, charakterografy.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do wydania angielskiego 11. Jednostki i oznaczenia 13. Od tłumacza 14

Wstęp do wydania angielskiego 11. Jednostki i oznaczenia 13. Od tłumacza 14 Spis treści Wstęp do wydania angielskiego 11 Jednostki i oznaczenia 13 Od tłumacza 14 1 Wstęp do elektroniki 15 1.1 Prehistoria elektroniki 15 1.2 Rewolucja mikroelektroniczna 16 1.3 Systemy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Ćwiczenie: Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ E-LAB: LABORATORIUM TECHNIKI MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ Krzysztof MADZIAR Grzegorz KĘDZIERSKI, Jerzy PIOTROWSKI, Jerzy SKULSKI, Agnieszka SZYMAŃSKA, Piotr WITOŃSKI, Bogdan GALWAS Instytut Mikroelektroniki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ministerstwo Edukacji i Nauki 31 1[50]IT- 4, TU, SPIMEiN12006.03.15 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHATRONIK 31 1[50] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy: mgr ini. Urszula Kaczorkiewicz

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Układy kombinacyjne Y X 4 X 5. Rys. 1 Kombinacyjna funkcja logiczna.

Układy kombinacyjne Y X 4 X 5. Rys. 1 Kombinacyjna funkcja logiczna. Układy kombinacyjne. Czas trwania: 6h. Cele ćwiczenia Przypomnienie podstawowych praw Algebry Boole a. Zaprojektowanie, montaż i sprawdzenie działania zadanych układów kombinacyjnych.. Wymagana znajomość

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI: E. MONTAŻ I KONSREWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W OBRĘBIE ZAWODÓW: E LEKTRYK, ELEKTROMECHANIK i TECHNIK ELEKTRYK Przedmiot Dział

Bardziej szczegółowo

Technika Cyfrowa. Badanie pamięci

Technika Cyfrowa. Badanie pamięci LABORATORIUM Technika Cyfrowa Badanie pamięci Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się studentów z budową i zasadą działania scalonych liczników asynchronicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Czym zajmuje się Technik teleinformatyk? - poznaje podstawy działania sieci komputerowych - uczy się konfigurować komputery i instalować systemy

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIkC5-2013-S Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metrologia I 2 Kierunek studiów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Etap IV - Wprowadzenie pierwszego zestawu Etap V szkolnego Rozbudowa oferty o segmenty uzupełniające.

Etap IV - Wprowadzenie pierwszego zestawu Etap V szkolnego Rozbudowa oferty o segmenty uzupełniające. OPIS PROJEKTU El-Go: Projekt edukacyjny El-Go dotyczy prezentacji świata elektroniki z użyciem autorskiej i całkowicie nowatorskiej metody realizacji połączeń elektrycznych. Etapy projektu obejmują koncepcję,

Bardziej szczegółowo

Założenia do programu nauczania TECH-INFO.

Założenia do programu nauczania TECH-INFO. 1 Założenia do programu nauczania TECH-INFO. I. Wprowadzenie. Program TECH-INFO poprzez twórcze i kreatywne działania uczniów rozwija ich wiedzę i umiejętności techniczne. Pokazuje zastosowania praw fizyki

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy P O D S TT A W Y N A U C ZZ A N I A M A TT E M A TT Y K I Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile Studia Stacjonarne i niestacjonarne PODSTAWY ELEKTRONIKI rok akademicki 2008/2009

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile Studia Stacjonarne i niestacjonarne PODSTAWY ELEKTRONIKI rok akademicki 2008/2009 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile Studia Stacjonarne i niestacjonarne PODSTAWY ELEKTRONIKI rok akademicki 008/009 St. Stacjonarne: Semestr III - 45 h wykłady, 5h ćwicz. audytor., 5h ćwicz. lab. St.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału II rok nauki (5 godzin) Nr lekcji Temat lekcji Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Sieci komputerowe 3.1. odstawy lokalnych sieci komputerowych 3.2. rojektowanie lokalnych sieci komputerowych Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik teleinformatyk; symbol 351103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Sterowniki programowalne Programmable Controllers

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20]

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Warszawa 2006 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmieliriski rngr inz. Zdzistaw Sawaniewicz rngr inz. Andrzej Zych Recenzenci: rngr inz.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl II I rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie I z przedmiotu Technika - z elementami informatyki i Wychowanie Komunikacyjne obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki

Laboratorium Elektroniki Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki Badanie wzmacniaczy tranzystorowych i operacyjnych 1. Wstęp teoretyczny Wzmacniacze są bardzo często i szeroko stosowanym układem elektronicznym.

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań 2. omiary mediów i torów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WEL WAT ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenia nr 3: RYSUNEK ELEKTRYCZNY WSPOMAGANY KOMPUTEROWO

INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WEL WAT ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenia nr 3: RYSUNEK ELEKTRYCZNY WSPOMAGANY KOMPUTEROWO INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WEL WAT ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenia nr 3: RYSUNEK ELEKTRYCZNY WSPOMAGANY KOMPUTEROWO A. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI OGÓLNEJ SPRAWOZDANIE Z CWICZENIA NR58

LABORATORIUM FIZYKI OGÓLNEJ SPRAWOZDANIE Z CWICZENIA NR58 1. OPIS TEORETYCZNY. LABORATORIUM FIZYKI OGÓLNEJ SPRAWOZDANIE Z CWICZENIA NR58 TEMAT : BADANIE FERROMAGNETYKÓW. Pole magnetyczne w osrodkach mozna scharakteryzowac za pomoca nastepujacych wielkosci wektorowych

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi Regulamin realizacji projektow edukacyjnych w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi I. Projekt \ prawie oswiatowym - postanowienia ogolne Projekt edukacyjny jest zespolowym,

Bardziej szczegółowo

Program zajęć dla jednostki 322[17].Z2.01 Charakteryzowanie budowy i działania aparatów słuchowych

Program zajęć dla jednostki 322[17].Z2.01 Charakteryzowanie budowy i działania aparatów słuchowych 3[7].Z.0 Rok szkolny 007/008 Program zajęć dla jednostki 3[7].Z.0 Charakteryzowanie budowy i działania aparatów słuchowych Program autorski, mgr Łukasz Olszewski Prowadzący: mgr Łukasz Olszewski, Wojciech

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu dyplomowego na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Zakres egzaminu dyplomowego na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Zakres egzaminu dyplomowego na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Elementy elektroniczne: 1. Elementy elektroniczne, rezystor, cewka, kondensator, budowa własności. 2. Własności i parametry tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NBBAUCZANIA DkA ZAWODU

PROGRAM NBBAUCZANIA DkA ZAWODU MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAI(I EDUKACYJNYCH PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO PROGRAM NBBAUCZANIA DkA ZAWODU Dla: Szkolv rasadniczei - na oodbudowie szbolv aodstawowei Proqrarn

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA SKRYPT DO LABORATORIUM. dla studentów kierunku elektrotechnika. Leona Swędrowskiego. pod redakcją

METROLOGIA SKRYPT DO LABORATORIUM. dla studentów kierunku elektrotechnika. Leona Swędrowskiego. pod redakcją METROLOGIA SKRYPT DO LABORATORIUM dla studentów kierunku elektrotechnika pod redakcją Leona Swędrowskiego Gdańsk 2011 PRZEWODNICZ CY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDA SKIEJ Romuald Szymkiewicz

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2 Spis treúci Przedmowa... 11 Wstęp... 13 1. Urządzenia peryferyjne i układy wejścia/wyjścia... 15 Wstęp... 15 1.1. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Klasa: Program: Wymiar: 1TIR Technikum, Technik Informatyk Program nauczania dla zawodu Technik Informatyk, 351203,

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E P O D S T A W Y P R Z Ę D S I E B I O R C Z O Ś C I 1. Wymagania edukacyjne Skala ocen 6 celujący Osiągnięcia ucznia Wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3.Sieci komputerowe 3.1. odstawy lokalnych sieci komputerowych 3.2. rojektowanie lokalnych sieci komputerowych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 Tytu³ rozdzia³u Spis treœci Od autora... 13 Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 1. Wprowadzenie... 21 1.1. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna... 21 1.1.1. Dyrektywa europejska... 24 1.2. Jakoœæ dostawy

Bardziej szczegółowo

TEMAT Analiza ruchów przedstawionych na zdjeciach stroboskopowych zastosowanie komputerowego programu RUCH2W

TEMAT Analiza ruchów przedstawionych na zdjeciach stroboskopowych zastosowanie komputerowego programu RUCH2W TEMAT Analiza ruchów przedstawionych na zdjeciach stroboskopowych zastosowanie komputerowego programu RUCH2W ZAKRES NAUCZANIA rozszerzony PROGRAM RUCH2W/Zdjecie stroboskopowe Program ten pozwala na otworzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Tranzystor bipolarny

Tranzystor bipolarny Tranzystor bipolarny 1. zas trwania: 6h 2. ele ćwiczenia adanie własności podstawowych układów wykorzystujących tranzystor bipolarny. 3. Wymagana znajomość pojęć zasada działania tranzystora bipolarnego,

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Podstawy elektrotechniki i elektroniki. Semestr III. Laboratoria

Materiały dydaktyczne. Podstawy elektrotechniki i elektroniki. Semestr III. Laboratoria Materiały dydaktyczne Podstawy elektrotechniki i elektroniki Semestr III Laboratoria 1 Zajęcia Laboratoryjne semestr III Związki z innymi przedmiotami matematyka; fizyka; podstawy elektrotechniki, miernictwa

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Treść zadania praktycznego Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania zasilacza impulsowego małej mocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA MECHANIM POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 723[04]

PROGRAM NAUCZANIA MECHANIM POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 723[04] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA MECHANIM POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 723[04] Zatwierdzam Warszawa 2007 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmielinski rngr Janusz Gorny rngr inz. Maciej Szyndler Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

"Otwórz się na nowy wymiar" ("Open up to a new dimension")

Otwórz się na nowy wymiar (Open up to a new dimension) Program szkolenia uczestników w ramach programu Erasmus+ akcja KA1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego "Otwórz się na nowy wymiar" ("Open up to a new dimension") Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Układy kombinacyjne

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Układy kombinacyjne Wstęp do Techniki Cyfrowej... Układy kombinacyjne Przypomnienie Stan wejść układu kombinacyjnego jednoznacznie określa stan wyjść. Poszczególne wyjścia określane są przez funkcje boolowskie zmiennych wejściowych.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zajęcia elektryczno-elektroniczne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Zajęcia elektryczno-elektroniczne Klasa III Lp Uwagi Temat lekcji Liczba godzin Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

SWB - Wprowadzenie, funkcje boolowskie i bramki logiczne - wykład 1 asz 1. Plan wykładu

SWB - Wprowadzenie, funkcje boolowskie i bramki logiczne - wykład 1 asz 1. Plan wykładu SWB - Wprowadzenie, funkcje boolowskie i bramki logiczne - wykład 1 asz 1 Plan wykładu 1. Wprowadzenie, funkcje boolowskie i bramki logiczne, 2. Minimalizacja funkcji boolowskich, 3. Kombinacyjne bloki

Bardziej szczegółowo