Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3."

Transkrypt

1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji w przypadku najmu 5. Aport do spółki kapitałowej konsekwencje w zakresie PIT 6. Brak dokumentacji a czynności organu podatkowego 7. Czynności nieuznane za działalność gospodarczą 8. Delegacja czy oddelegowanie 9. Dochody nieujawnione postępowanie w przypadku małżonków 10. Dochody nieujawnione zakres podmiotowy 11. Dochody nieujawnione zasady ustalania wysokości 12. Dochody nieujawnione źródła informacji o występowaniu dochodów nieujawnionych 13. Dochody nieujawnione przedawnienie prawa do wymiaru 14. Dochody z pracy wykonywanej za granicą 15. Dochód będący podstawą ustalania zaliczek u pracowników 16. Informacja PIT-8C 17. Kary umowne jako koszty uzyskania przychodów 18. Korekta kosztów w przypadku braku zapłaty 19. Koszty uzyskania przychodów dla przychodów ze sprzedaży akcji (udziałów) 20. Koszty uzyskania przychodów dla przychodu z objęcia akcji (udziałów) 21. Koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej 22. Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy 23. Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy autorskie 24. Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy podwyższone 25. Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy rzeczywiste 26. Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy zwykłe 27. Kwestionowanie wysokości przychodów ze sprzedaży nieruchomości 28. Likwidacja działalności gospodarczej działalność indywidualna 29. Likwidacja działalności gospodarczej spółka cywilna 30. Likwidacja działalności gospodarczej osobowe spółki prawa handlowego 31. Łączne opodatkowanie małżonków w zeznaniu rocznym 32. Metoda podwójnego opodatkowania 33. Metody szacowania dochodów 34. Moment powstania przychodu w PIT działalność gospodarcza 35. Moment powstania przychodu w PIT zasady ogólne 36. Najem jako źródło przychodów 37. Nakłady na środek trwały 38. Naprawa samochodu użytkowanego w działalności gospodarczej 39. Nieograniczony obowiązek podatkowy w PIT 40. Nieściągalność wierzytelności koszty uzyskania przychodów w PIT 41. Nieujawnione źródła przychodu 42. Niskocenne środki trwałe 43. Obowiązek pobrania zryczałtowanego PIT u źródła 44. Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu 45. Oddelegowanie pracowników 46. Odliczanie od podstawy opodatkowania darowizn 47. Odłączenie części składowej środka trwałego 48. Odpis amortyzacyjny jako koszt uzyskania przychodów 49. Odpisy aktualizujące wierzytelności koszty uzyskania przychodu w PIT 50. Odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części 51. Okulary dla pracownika opodatkowanie PIT

2 52. Opodatkowanie dochodów dzieci małoletnich 53. Opodatkowanie najmu przez cudzoziemca 54. Opodatkowanie dochodów z najmu u małżonków 55. Opodatkowanie osoby samotnie wychowującej dzieci 56. Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży samochodu 57. Opodatkowanie przychodów z wywłaszczenia nieruchomości 58. Opodatkowanie stypendiów wypłacanych przez samorządy dla studentów 59. Opodatkowanie stypendiów wypłacanych przez samorządy dla uczniów 60. Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników 61. Opodatkowanie uczestników umowy konsorcjalnej 62. Opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło 63. Opodatkowanie w handlowych spółkach osobowych 64. Opodatkowanie wspólników w spółce cywilnej 65. Opodatkowanie wspólników w spółce jawnej 66. Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej 67. Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (PIT) do 31 grudnia 2013 r. 68. Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (PIT) od 1 stycznia 2014 r. 69. Opodatkowanie wspólników w spółce partnerskiej 70. Opodatkowanie zapomóg 71. Opodatkowanie zysków kapitałowych 72. Opodatkowanie zysków kapitałowych z akcji i udziałów 73. Opodatkowanie zysków kapitałowych z instrumentów finansowych 74. Opodatkowanie zysków kapitałowych z udziałów w spółkach będących osobami prawnymi 75. Opodatkowanie zysków z tytułu przekształcenia spółki będącej osobą prawną w spółkę osobową 76. Placówka (osoba) jako zakład zagraniczny 77. Pobór zryczałtowanego PIT (tzw. podatku u źródła) 78. Podatek od towarów i usług naliczony jako koszt uzyskania przychodów 79. Podatkowe konsekwencje wyjazdów pracowniczych 80. Podatkowe skutki wypłaty odprawy pośmiertnej 81. Podatkowe skutki zapłaty składek ZUS 82. Pomniejszanie kosztów w przypadku braku zapłaty 83. Posiłki i napoje dla pracowników opodatkowanie PIT 84. Potrącanie kosztów u podatników prowadzących księgi rachunkowe 85. Potrącanie kosztów u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów 86. Powrót do kraju osoby pracującej za granicą 87. Pożyczki jako pokrycie dochodów podatnika a możliwość ustalenia dochodów nieujawnionych 88. Procedura wymiaru stawki sankcyjnej 89. Przychody z tytułu sprzedaży rzeczy i praw majątkowych 90. Przychód z nieodpłatnych świadczeń 91. Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych opodatkowanie PIT 92. Przypisanie przychodu do działalności gospodarczej 93. Rozliczanie nierezydentów podatkowych przez płatnika 94. Rozliczanie podatku przez płatnika ryczałt 95. Rozliczanie podatku przez płatnika zaliczki 96. Rozliczanie straty z lat ubiegłych 97. Ryczałty rozliczane przez płatnika 98. Samochód osobowy pojęcie 99. Sporządzenie rocznego obliczenia podatku przez płatnika organ emerytalno-rentowy

3 100. Sporządzenie rocznego obliczenia podatku przez płatnika innego niż organ emerytalno-rentowy 101. Sposób oszacowania dochodu podmiotów powiązanych 102. Spółki osobowe a podatek dochodowy 103. Szacowania dochodu w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi ustalenie przesłanek 104. Szacowanie dochodu 105. Śmierć osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 106. Śmierć osoby świadczącej pracę 107. Świadczenia BHP opodatkowanie PIT 108. Świadczenia medyczne opodatkowanie PIT 109. Świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 110. Towary handlowe po upływie roku ich używania przez podatnika 111. Transakcje z podmiotami powiązanymi 112. Ubranie dla pracownika opodatkowanie PIT 113. Ulga na Internet 114. Ulga rodzinna 115. Ustalanie statusu przedsiębiorcy 116. Ustalanie wartości świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych 117. Ustalanie zaliczek dla akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej 118. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym 119. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy u przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej 120. Ustalanie zaliczki na podatek z działalności gospodarczej 121. Ustalenia dotyczące transakcji porównywalnych 122. Ustalenie obowiązku posiadania dokumentacji dla cen transferowych 123. Ustalenie wartości początkowej budynku (lokalu) mieszkalnego 124. Ustalenie wartości rynkowej rzeczy i praw majątkowych 125. Wartość początkowa środka trwałego 126. Wartość początkowa aport do spółki osobowej 127. Wkład do spółki kapitałowej konsekwencje w zakresie PIT 128. Wspólne przedsięwzięcie sposób ujmowania dla celów podatkowych 129. Wybór formy opodatkowania przez podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą 130. Wybór opodatkowania w formie karty podatkowej 131. Wybór opodatkowania w formie podatku liniowego 132. Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 133. Wybór opodatkowania według skali podatkowej (zasady ogólne) 134. Wydatki na prace badawczo-rozwojowe 135. Wykup samochodu z leasingu 136. Wyłączenie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z działalności rolniczej 137. Wymóg dokumentacji dla podmiotów powiązanych 138. Wynagrodzenie członków komisji powoływanych przez samorządy a podatek dochodowy 139. Wynagrodzenie inkasenta a podatek dochodowy 140. Wynagrodzenie radnego a podatek dochodowy 141. Wypłata dywidendy osobom fizycznym 142. Zakup samochodu w działalności gospodarczej koszty uzyskania przychodów 143. Zaliczka za grudzień lub IV kwartał 144. Zaliczki na podatek dochodowy pracowników w zakładach aktywności zawodowej

4 145. Zaliczki na podatek dochodowy pracowników w zakładach pracy chronionej 146. Zaliczki uproszczone 147. Zaliczkowy pobór podatku przez płatnika 148. Zasady ustalania limitów podstawowe wątpliwości 149. Zasady ustalania rezydencji podatkowej 150. Zmiana ośrodka interesów życiowych 151. Zryczałtowany podatek dochodowy od wygranych w konkursach i grach 152. Zwolnienie od podatku diet i należności za czas podróży 153. Zwolnienie od podatku świadczeń z ZFŚS 154. Zwolnienie odszkodowań z podatku dochodowego 155. Zwrot pracownikom kosztów używania samochodów osobowych 156. Źródła informacji o dochodach nieujawnionych Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 157. Obniżenie stawki karty podatkowej 158. Obowiązki informacyjne w przypadku zryczałtowanego PIT 159. Odliczanie straty u podatników opodatkowanych ryczałtem 160. Opodatkowanie przychodów z najmu 161. Podwyższenie stawki karty podatkowej 162. Prawo do karty podatkowej 163. Prawo do ryczałtu 164. Prowadzenie działalności w miejscowościach, dla których obowiązują różne stawki karty 165. Przekroczenie w roku podatkowym norm związanych z zastosowaniem zryczałtowanego opodatkowania 166. Przerwa w działalności u podatników opodatkowanych kartą 167. Szacowanie ryczałtu 168. Ustalanie podatku miesięcznego u podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym 169. Utrata prawa do karty podatkowej 170. Utrata prawa do ryczałtu 171. Warunki opłacania ryczałtu od przychodów z działalności 172. Właściwość miejscowa organu podatkowego przy opodatkowaniu kartą 173. Wybór opodatkowania kartą podatkową 174. Wybór opodatkowania w formie karty podatkowej 175. Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 176. Wygaśnięcie decyzji o wysokości podatku w formie karty podatkowej 177. Zeznanie roczne w ryczałcie ewidencjonowanym 178. Zmiana warunków opodatkowania kartą podatkową 179. Zryczałtowany podatek dochodowy kto może korzystać 180. Zrzeczenie się prawa do karty podatkowej Podatek dochodowy od osób prawnych 181. Amortyzacja samochodów 182. Brak dokumentacji a ciężar udowodnienia rynkowego charakteru transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi 183. Dochody podlegające zwolnieniu z tytułu prowadzenia działalności w SSE 184. Dywidendy 185. Finansowanie spółek przez wspólników w drodze dopłat i pożyczek 186. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

5 187. Korzystanie z samochodu w firmie a koszty uzyskania przychodów 188. Koszty podatkowe fuzji i przekształceń 189. Koszty uzyskania przychodu 190. Kredyt podatkowy 191. Likwidacja osoby prawnej 192. Likwidacja spółki osobowej 193. Nabycie przedsiębiorstwa 194. Nieodpłatne przekazanie między jednostkami opodatkowanie CIT 195. Nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT 196. Nieściągalność wierzytelności koszty uzyskania przychodów 197. Obowiązek pobrania zryczałtowanego CIT u źródła 198. Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 199. Odpisy aktualizującenie ściągalne wierzytelności 200. Określanie wielkości zwolnienia podatkowego w SSE nowa inwestycja 201. Określenie wielkości zwolnienia podatkowego w SSE nowe miejsca pracy 202. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z funduszy inwestycyjnych 203. Opodatkowanie dochodów z tytułu restrukturyzacji kapitałowej 204. Opodatkowanie dywidend między unijnymi przedsiębiorstwami powiązanymi 205. Opodatkowanie dywidend uzyskanych ze spółki położonej za granicą 206. Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych między unijnymi przedsiębiorstwami powiązanymi 207. Opodatkowanie środków zakładowego funduszu szkoleniowego 208. Opodatkowanie uczestników umowy konsorcjalnej 209. Opodatkowanie wspólników w handlowych spółkach osobowych 210. Opodatkowanie wspólników w spółce jawnej 211. Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej 212. Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (CIT) 213. Opodatkowanie wspólników w spółce partnerskiej 214. Opodatkowanie z tytułu przeniesienia aktywów 215. Opodatkowanie z tytułu przeniesienia rezydencji podatkowej 216. Opodatkowanie zysków kapitałowych z akcji i udziałów 217. Opodatkowanie zysków kapitałowych z instrumentów finansowych 218. Opodatkowanie zysków kapitałowych z udziałów w spółkach będących osobami prawnymi 219. Opodatkowanie zysków kapitałowych zagadnienia ogólne 220. Opodatkowanie zysków uzyskanych za pośrednictwem położonego tam zakładu 221. Oszacowanie dochodu w przypadku nie posiadania ksiąg handlowych 222. Pobór zryczałtowanego CIT (tzw. podatku u źródła) 223. Podwyższona amortyzacja 224. Podwyższone stawki amortyzacyjne 225. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową 226. Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych opodatkowanie CIT 227. Rozliczanie straty z lat ubiegłych 228. Rozliczenie strat z zakładu położonego za granicą 229. Sposób opodatkowania w przypadku umów o okresie trwania dłuższym niż 6 miesięcy 230. Szacowanie dochodu 231. Świadczenia nieodpłatne lub częściowo odpłatne 232. Thincapitalization 233. Transakcje z podmiotami powiązanymi 234. Ulga na nowe technologie 235. Umorzenie udziałów w spółce 236. Ustalenie obowiązku posiadania dokumentacji dla cen transferowych

6 237. Ustalenie wartości rynkowej 238. Utworzenie grupy kapitałowej 239. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej 240. Wartości niematerialne i prawne problemy klasyfikacyjne 241. Warunki uprawniające do utworzenia grupy kapitałowej 242. Wspólne przedsięwzięcie sposób ujmowania dla celów podatkowych 243. Wybór roku podatkowego 244. Wydatki na poczęstunek dla kontrahentów jako koszty uzyskania przychodów 245. Wydatki na reprezentację i reklamę a koszty uzyskania przychodów w CIT 246. Wykup samochodu z leasingu 247. Wyłączenie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z działalności rolniczej 248. Wystąpienie ze spółki osobowej 249. Zakup samochodu w działalności gospodarczej koszty uzyskania przychodów 250. Zakup usług niematerialnych problem kwalifikacji prawnej 251. Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od składnika majątku wniesionego aportem do spółki kapitałowej 252. Zasady ustalania rezydencji podatkowej 253. Zbycie przedsiębiorstwa/zorganizowanej części skutki na gruncie CIT 254. Zbycie składnika majątkowego 255. Zmniejszanie kosztów uzyskania przychodów o nieuregulowane kwoty 256. Zwolnienie z CIT dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 257. Zwolnienie z CIT przychodów z odsetek oraz należności licencyjnych Podatek od towarów i usług 258. Czasopismo specjalistyczne 259. Deklaracje kwartalne VAT 260. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca 261. Dostawa towaru do kontrahenta z UE 262. Dostawa towarów używanych 263. Dostawy towarów dokonywane przez organizacje pożytku publicznego 264. Działalność wykonywana osobiście a VAT 265. Eksport towarów 266. Ewidencjonowanie usług opodatkowanych w UE 267. Faktury korygujące moment rozliczenia do 31 grudnia 2013 r Faktury korygujące moment rozliczenia od 1 stycznia 2014 r Faktury korygujące potwierdzenia odbioru do 31 grudnia 2013 r Faktury korygujące potwierdzenia odbioru od 1 stycznia 2014 r Faktury korygujące rozliczenie przez nabywcę 272. Faktury korygujące zasady wystawiania do 31 grudnia 2013 r Faktury korygujące zasady wystawiania od 1 stycznia 2014 r 274. Faktury uproszczone 275. Faktury VAT zasady wystawiania 276. Faktury WDT zasady wystawiania 277. Faktury zaliczkowe 278. Gastronomia świadczenie usług, czy dostawa towarów 279. Gminy, powiaty oraz województwa jako podatnicy VAT z tytułu czynności wykonywanych przez samorządowe jednostki budżetowe 280. Import nowych środków transportu 281. Import towarów

7 282. Import usług 283. Informacje podsumowujące kwartalne 284. Informacje podsumowujące kwartalne obowiązek składania 285. Informacje podsumowujące kwartalne prawo do złożenia 286. Kiedy występuje zaliczka dla celów VAT 287. Komis sprzedaży w VAT 288. Korekta podatku naliczonego przy sprzedaży samochodu osobowego 289. Kwota podatku naliczonego przy nabyciu pojazdu samochodowego 290. Kwota podatku naliczonego przy nabyciu pojazdu samochodowego od 1 stycznia 2014 r Korekta podatku naliczonego przy zwolnionej z podatku sprzedaży samochodów osobowych 292. Korekta podatku odliczonego związana ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego 293. Kryteria oceny świadczenia usług dla siedziby, bądź dla państwa stałego miejsca prowadzenia działalności usługobiorcy 294. Kryteria oceny, czy stałe miejsce prowadzenia działalności uczestniczy w świadczeniu usług, bądź dostawie towarów 295. Kwalifikacja towaru jako złomu 296. Kwota podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa do wykorzystywanego do napędu pojazdów 297. Likwidacja działalności 298. Magazyn konsygnacyjny 299. Miejsce świadczenia przy imporcie towarów 300. Miejsce świadczenia usług edukacyjnych 301. Nazwa towaru lub usługi na paragonie fiskalnym 302. Nieodpłatne dostawy towarów jako czynności podlegające opodatkowaniu VAT 303. Nieodpłatne świadczenie usług jako czynności podlegające opodatkowaniu VAT 304. Noty korygujące zasady wystawiania 305. Nowy środek transportu 306. Obiekty zaliczane do Społecznego Programu Mieszkaniowego w VAT 307. Obliczanie kwoty podatku należnego na podstawie struktury zakupów 308. Obowiązek ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku świadczenia usług w zakresie pomocy społecznej 309. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów 310. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów 311. Obowiązek podatkowy w VAT dostawy drukowanych książek, gazet i czasopism do 31 grudnia 2013 r Obowiązek podatkowy w VAT dostawy drukowanych książek, gazet i czasopism od 1 stycznia 2014 r Obowiązek podatkowy w VAT dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca do 31 grudnia 2013 r Obowiązek podatkowy w VAT import usług do 31 grudnia 2013 r Obowiązek podatkowy w VAT import usług od 1 stycznia 2014 r Obowiązek podatkowy w VAT świadczenie usług budowlanych i budowlanomontażowych do 31 grudnia 2013 r Obowiązek podatkowy w VAT świadczenie usług budowlanych i budowlanomontażowych od 1 stycznia 2014 r Obowiązek podatkowy w VAT świadczenie usług ciągłych od 1 stycznia 2014 r Obowiązek podatkowy w VAT świadczenie usług drukowania do 31 grudnia 2013 r Obowiązek podatkowy w VAT świadczenie usług drukowania od 1 stycznia 2014 r.

8 321. Obowiązek podatkowy w VAT świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze do 31 grudnia 2013 r Obowiązek podatkowy w VAT świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze od 1 stycznia 2014 r Obowiązek podatkowy w VAT świadczenie usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia do 31 grudnia 2013 r Obowiązek podatkowy w VAT świadczenie usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia od 1 stycznia 2014 r Obowiązek podatkowy w VAT świadczenie usług stałej obsługi prawnej i biurowej do 31 grudnia 2013 r Obowiązek podatkowy w VAT świadczenie usług stałej obsługi prawnej i biurowej od 1 stycznia 2014 r Obowiązek podatkowy w VAT świadczenie usług udzielania licencji do 31 grudnia 2013 r Obowiązek podatkowy w VAT świadczenie usług transportowych, spedycyjnych i przeładunkowych do 31 grudnia 2013 r Obowiązek podatkowy w VAT usługi turystyki 330. Obowiązek podatkowy w VAT u małych podatników korzystających z metody kasowej 331. Obowiązek podatkowy w VAT w robotach budowlanych 332. Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu dostarczania tzw. mediów do 31 grudnia 2013 r Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu dostarczania tzw. mediów od 1 stycznia 2014 r Obowiązek podatkowy w VAT zasady ogólne do 31 grudnia 2013 r Obowiązek podatkowy w VAT zasady ogólne od 1 stycznia 2014 r Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu 337. Obowiązek przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego 338. Obowiązek wystawienia faktury VAT 339. Odliczenie VAT od nabycia usług budowlanych (budowlano-montażowych) 340. Odliczenie VAT od nabycia usług ciągłych 341. Odliczenie VAT od nabycia usług wynajmu lub podobnych 342. Odliczenie VAT od podmiotu nieistniejącego 343. Odliczanie VAT z duplikatu faktury 344. Odpowiedzialność nabywców za zaległości podatkowe dostawców towarów wrażliwych 345. Opodatkowanie leasingu 346. Opodatkowanie przewłaszczenia za długi 347. Opodatkowanie VAT dostarczania mediów i energii elektrycznej 348. Opodatkowanie VAT pobieranych przez gminy opłat za parkowanie pojazdów 349. Opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości 350. Opodatkowanie VAT usług edukacyjnych 351. Opodatkowanie VAT transakcji dotyczących użytkowania wieczystego 352. Opodatkowanie VAT wartości remanentu likwidacyjnego 353. Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet eksportu stawką 0% 354. Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet WNT 355. Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet WDT 356. Opodatkowanie w systemie VAT marża 357. Opodatkowanie wartości remanentu 358. Organy władzy publicznej jako podatnicy VAT 359. Otrzymane bilety jako faktury VAT 360. Pierwsze zasiedlenie budynku, bądź budowli w VAT 361. Podmiot wykonujący działalność osobiście status podatnika VAT 362. Podmioty uprawnione do zwrotu VAT podróżnym

9 363. Pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń 364. Pojazdy samochodowe w rozumieniu VAT 365. Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika 366. Polski podatnik jako drugi z podatników uczestniczących w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej według procedury uproszczonej 367. Polski podatnik jako trzeci z podatników uczestniczących w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej według procedury uproszczonej 368. Postępowanie w razie odzyskania skradzionej lub utraconej wskutek siły wyższej kasy rejestrującej 369. Prawo do odliczenia VAT - istnienie 370. Prawo do odliczenia VAT - moment powstania 371. Prawo do odliczenia VAT - moment powstania od 1 stycznia 2014 r Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów dokonywanych przez jednostki sektora finansów publicznych 373. Prawo do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku 374. Próbka w VAT 375. Procedura opodatkowania marży dla dostaw towarów warunki stosowania 376. Przedstawiciel podatkowy kto może nim być 377. Przedstawiciel podatkowy ustanowienie 378. Przekazanie towarów (artykułów spożywczych) organizacjom pożytku publicznego ze zwolnieniem od VAT 379. Przewoźnik lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym pojęcie 380. Rejestracja dla celów VAT 381. Rejestracja PL i UE 382. Rejestracja VAT podmiotów zagranicznych 383. Roczna korekta podatku odliczonego 384. Rolnik ryczałtowy pojęcie 385. Rozliczanie importu towarów objętych procedurą uproszczoną 386. Rozliczanie importu usług 387. Rozliczanie importu w deklaracji 388. Rozliczanie VAT od dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca 389. Rozliczanie VAT od nabycia złomu i innych odpadów 390. Rozliczanie VAT od WNT nowych środków transportu i uzyskania zaświadczeń VAT do rejestracji pojazdów 391. Rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej 392. Stałe miejsce prowadzenia działalności przy nabyciu usług 393. Stałe miejsce prowadzenia działalności przy świadczeniu usług 394. Sprowadzenie samochodu dla celów prywatnych 395. Sprowadzenie samochodu przez przedsiębiorcę 396. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju miejsce świadczenia 397. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju pojęcie 398. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju wybór opcji 399. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju miejsce świadczenia 400. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju pojęcie 401. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju wybór opcji 402. Stawka 0% dla towarów nabywanych w kraju do uszlachetniania i późniejszego wywozu do innego państwa członkowskiego 403. Stawka 0% dla usług polegających na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów 404. Stawka 0% dla usług transportu międzynarodowego

10 405. Stawka 0% przy dostawie komputerów do szkół i placówek oświatowych 406. Stawka 0% przy dostawie sprzętu komputerowego 407. Stawka 0% przy dostawie towarów na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych 408. Stawka 0% przy dostawie towarów na rzecz Sił Zbrojnych NATO, bądź Stanów Zjednoczonych 409. Stawka 0% przy WDT 410. Stawka 0% przy WDT (innych niż środki transportu wywożonych bez użycia środków transportu) 411. Stawka 0% przy zwrocie VAT podróżnym 412. Stawka 0% w eksporcie towarów 413. Stawka VAT przy dostawie budynku, budowli lub ich części 414. Stawka VAT w robotach budowlanych 415. Stosowanie polskich przepisów o wystawianiu faktur VAT 416. Świadczenie usług edukacyjnych a kasy rejestrujące 417. Świadczenie usług na terytorium UE 418. Szacowanie podstawy opodatkowania w VAT 419. Terminy wystawiania faktur 420. Terminy zwrotów VAT 421. Towary i usługi podlegające korekcie rozłożonej w czasie 422. Transakcje łańcuchowe 423. Transakcje trójstronne 424. Ulga na zakup kas rejestrujących korzystanie przez czynnych podatników VAT 425. Ulga na zakup kas rejestrujących korzystanie przez zwolnionych podatników VAT 426. Ulga na złe długi obowiązki dłużnika 427. Ulga na złe długi obowiązki wierzyciela 428. Ulga na złe długi prawo do skorzystania 429. Usługa gastronomiczna czy dostawa dań gotowych 430. Usługi elektroniczne 431. Ustalanie miejsca świadczenia importu towarów 432. Ustalanie miejsca świadczenia usług na rzecz podatników 433. Ustalanie miejsca świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami 434. Ustalanie miejsca świadczenia usług transportowych 435. Ustalanie miejsca świadczenia usług wynajmu środków transportu 436. Ustalanie proporcji sprzedaży dla celów odliczeń częściowych 437. Ustalanie proporcji sprzedaży dla celów odliczeń częściowych przez jednostki wykonujące czynności podlegające opodatkowaniu oraz niepodlegające opodatkowaniu 438. Ustalanie proporcji w VAT 439. Ustalanie struktury sprzedaży do odliczeń częściowych 440. Ustalanie miejsca dostawy towarów 441. Ustalenie miejsca siedziby kontrahenta 442. Ustalenie stałego miejsca prowadzenia działalności dostawy towarów 443. Ustalenie stałego miejsca prowadzenia działalności świadczenie usług 444. Ustalenie stałego miejsca prowadzenia działalności zakup usług 445. Ustalenie statusu podatnika 446. Ustalenie właściwości miejscowej podatnika w VAT 447. Utrata zwolnienia podmiotowego z tytułu kas rejestrujących 448. VAT jako koszt kwalifikowany dla fundacji 449. Warunki zwrotu VAT podróżnym 450. Weryfikacja kontrahenta przy świadczeniu usług opodatkowanych w miejscu siedziby nabywcy 451. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 452. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów przez magazyn konsygnacyjny

11 453. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 454. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 455. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez magazyn konsygnacyjny 456. Wewnątrzwspólnotowe przemieszczenia towarów jako wewnątrzwspólnotowa dostawy towarów 457. Wewnątrzwspólnotowe przemieszczenia towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów 458. Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim 459. Wybór i rezygnacja z opcji przy sprzedaży wysyłkowej 460. Wybór metody kasowej w VAT 461. Wybór opodatkowania przy dostawie nieruchomości 462. Wykreślenie podatnika z rejestru VAT 463. Wykreślenie podatnika z rejestru VAT UE 464. Wyłączenia obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego 465. Wyłączenia występowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów na skutek wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń 466. Wyłączenia występowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów na skutek wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń 467. Wyłączenie możliwości składania deklaracji VAT za okresy kwartalne 468. Wymiana pamięci fiskalnej 469. Wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej 470. Wysokość VAT przy świadczeniu usług stołówkowych przez szkoły i przedszkola 471. Wysokość VAT w przypadku czynności wykonywanych przez szkoły 472. Wystawianie not korygujących 473. Wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zapłaty 474. Zabezpieczenie przy weryfikowanym zwrocie różnicy podatku naliczonego nad należnym 475. Zakup towaru od kontrahenta z UE 476. Zakończenie przez kasę rejestrującą pracy w trybie fiskalnym 477. Zaliczki w eksporcie towarów stan od 1 stycznia 2014 r Zaliczki przy WDT 479. Zaliczki przy WNT 480. Zaliczki w VAT w obrocie krajowym do 31 grudnia 2013 r Zaliczki w VAT w obrocie krajowym od 1 stycznia 2014 r Zaliczki w imporcie usług i dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca do 31 grudnia 2013 r Zaliczki w imporcie usług i dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca od 1 stycznia 2014 r Założenie składu konsygnacyjnego w Polsce 485. Zbiorcze faktury korygujące warunki stosowania do 31 grudnia 2013 r Zbiorcze faktury korygujące warunki stosowania od 1 stycznia 2014 r Zbycie przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części skutki na gruncie VAT 488. Zmiana miejsca używania kasy rejestrującej 489. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących ze względu na udział sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania 490. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu 491. Zwolnienia z VAT w zakresie edukacji 492. Zwolnienie z VAT czynności dokonywanych w związku z organizacją imprez połączonych ze zbiórką publiczną 493. Zwolnienie z VAT dla charytatywnych SMS-ów

12 494. Zwolnienie z VAT dla podatników mających przede wszystkim sprzedaż zwolnioną przedmiotowo od kas 495. Zwolnienie z VAT dla towarów importowanych przez terytorium Polski do innego państwa członkowskiego 496. Zwolnienie z VAT dla WNT towarów wprowadzanych do składu celnego 497. Zwolnienie z VAT dla usług opłacanych bezgotówkowo 498. Zwolnienie z VAT dostaw budynków, budowli lub ich części 499. Zwolnienie z VAT importu paliwa 500. Zwolnienie z VAT importu rzeczy osobistych należących do osoby przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju w związku z zawarciem związku małżeńskiego 501. Zwolnienie z VAT importu rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju 502. Zwolnienie z VAT importu towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego 503. Zwolnienie z VAT importu towarów umieszczonych w przesyłce 504. Zwolnienie z VAT obejmujące usługi kulturalne 505. Zwolnienie z VAT obejmujące usługi zakwaterowania 506. Zwolnienie z VAT usług obozów, kolonii oraz usług o podobnym charakterze 507. Zwolnienie z VAT usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym 508. Zwolnienie z VAT usług w zakresie edukacji 509. Zwolnienie z VAT usług w zakresie opieki medycznej świadczonych przez podmioty lecznicze 510. Zwolnienie z VAT terenów niezabudowanych 511. Zwolnienie z VAT towarów używanych 512. Zwolnienie z VAT usług świadczonych między jednostkami i zakładami budżetowymi do 31 grudnia 2013 r Zwolnienie z VAT usług świadczonych między jednostkami i zakładami budżetowymi od 1 stycznia 2014 r Zwolnienie z VAT ze względu na wartość sprzedaży 515. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 516. Zwrot turystyczny VAT 517. Zwrot wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych od 1 stycznia 2014 r Zwrot VAT brak czynności opodatkowanych 519. Zwrot VAT dostawy poza terytorium kraju 520. Zwrot ulgi na kasy rejestrujące 521. Zwrot VAT niektórym podmiotom dla podmiotów zagranicznych 522. Zwrot VAT od materiałów budowlanych od 1 stycznia 2014 r Zwrot VAT od importu towarów w związku z ich reklamacją Podatek akcyzowy 524. Cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego 525. Nabycie wyrobu akcyzowego bez zapłaconej akcyzy 526. Obniżenie kwoty akcyzy od wyrobów reklamowanych 527. Obniżenie należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconej od wyrobów reklamowanych 528. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym energii elektrycznej 529. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym nośników energetycznych, w tym węgla 530. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym olejów mineralnych, wraz z procedurami ich przemieszczania 531. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym samochodów osobowych 532. Otrzymywanie znaków akcyzy

13 533. Postępowanie w przypadku importu wyrobów akcyzowych 534. Pośredniczący podmiot węglowy 535. Powiadomienie o uzyskaniu niewielkiej ilości wyrobów energetycznych 536. Procedura zawieszenia poboru akcyzy 537. Przeładunek wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszonego poboru akcyzy poza składem podatkowym 538. Rejestracja i wyrejestrowanie w zakresie podatku akcyzowego 539. Rozliczenie podatku od importu samochodu osobowego 540. Rozliczenie podatku od WNT samochodu osobowego 541. Ustalenie właściwości miejscowej organu podatkowego w zakresie podatku akcyzowego 542. Uzyskanie oświadczenia o przeznaczeniu sprzedawanych wyrobów akcyzowych 543. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego 544. Warunki do bycia przedstawicielem podatkowym 545. Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów z zapłaconą akcyzą 546. Wniosek o ustalenie normy ubytków lub zużycia wyrobów akcyzowych 547. Wniosek o zwrot akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu wyrobów z akcyzą zapłaconą na terytorium kraju 548. Wnioskowanie o wydanie decyzji określającej wysokość akcyzy 549. Wnioskowanie o zabezpieczenie akcyzowe 550. Zawieszenie poboru akcyzy 551. Zdejmowanie znaków akcyzy 552. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych zarejestrowanym odbiorcom 553. Zezwolenie na podmiot pośredniczący 554. Zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszonego poboru akcyzy 555. Zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający 556. Zgłoszenie WNT wyrobów z zapłaconą akcyzą 557. Zgoda na zniszczenie reklamowanych wyrobów akcyzowych 558. Zwolnienie dla dostawy wyrobów węglowych podmiot pośredniczący 559. Zwolnienie dla dostawy wyrobów węglowych podmiot zużywający 560. Zwolnienie z zabezpieczenia akcyzowego 561. Zwrot akcyzy od samochodów osobowych 562. Zwrot akcyzy w przypadku powstania tzw. nieprawidłowości na terytorium kraju 563. Zwrot akcyzy w przypadku powstania tzw. nieprawidłowości na terytorium państwa członkowskiego Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłata skarbowa 564. Dokonanie czynności prawnej a kwestie opodatkowania 565. Korekta podstawy opodatkowania przez organ podatkowy 566. Odnowienie obowiązku podatkowego w PCC 567. Odpłatne użytkowanie, odpłatna służebność podstawa opodatkowania w PCC 568. Opłata skarbowa od czynności urzędowej 569. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa 570. Opodatkowanie PCC aspekt terytorialny 571. Opodatkowanie PCC dopłat wspólników na rzecz spółki 572. Opodatkowanie PCC podniesienia wartości aktywów spółki 573. Opodatkowanie PCC pożyczek wspólników do spółki 574. Opodatkowanie PCC umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów 575. Opodatkowanie PCC umowy spółki 576. Opodatkowanie PCC umowy sprzedaży o szczególnym przedmiocie

14 577. Opodatkowanie PCC w spółkach osobowych 578. Opodatkowanie umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych 579. Podwyższenie kapitału spółki opodatkowanie PCC 580. Powołanie się na umowę pożyczki w trakcie postępowania 581. Pożyczka czynność cywilnoprawna, czy zmiana umowy spółki, czy usługa opodatkowana VAT 582. Rozliczenie PCC przez płatników 583. Rozliczenie PCC przez podatników 584. Sprzedaż nieruchomości PCC czy VAT 585. Umowa zamiany a PCC 586. Umowy o zniesienie współwłasności oraz umowy o dział spadku a PCC 587. Ustalenie czy dana transakcja podlega PCC 588. Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy umowie sprzedaży 589. Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego umowy warunkowe a umowy o podwójnym skutki 590. Ustalenie właściwości miejscowej organu podatkowego w sprawach PCC 591. Wadliwość czynności prawnej a zwrot PCC 592. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej 593. Zakup ruchomości przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej opodatkowanie PCC 594. Zaniżenie wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej 595. Zasady opodatkowania PCC umów pożyczek 596. Zwrot PCC Podatek od spadków i darowizn 597. Darowizny od najbliższych zwolnione od podatku 598. Kwestionowanie wartości nabytego majątku przez organ podatkowy 599. Możliwości skorzystania ze zwolnienia dla osób najbliższych 600. Nabycie majątku pod warunkiem 601. Pobór podatku od spadków i darowizn przez płatnika 602. Podatek od spadków i darowizn aspekt terytorialny 603. Podstawa opodatkowania przy darowiźnie 604. Podstawa opodatkowaniu przy spadkobraniu 605. Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn dla osób z I grupy podatkowej 606. Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn dla osób z II grupy podatkowej 607. Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn dla osób z III grupy podatkowej 608. Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn 609. Ustalenie wysokości podatku od spadków i darowizn 610. Wymiar podatku od spadków i darowizn 611. Zwolnienie przy nabyciu gospodarstwa rolnego Podatek rolny 612. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym Opłata śmieciowa 613. Wymiar opłaty śmieciowej Ogólne prawo podatkowe (ordynacja podatkowa) 614. Dopuszczalność zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego

15 615. Elektroniczna administracja podatkowa 616. Elektroniczna dokumentacja 617. Elektroniczna komunikacja 618. Elektroniczne postępowanie 619. Fuzje i przekształcenia jako element optymalizacji podatkowej 620. Informacje podatkowe, udzielanie podmioty zobowiązane, tryb 621. Korygowanie deklaracji podatkowej 622. Koszty podatkowe fuzji i przekształceń 623. Nadpłata podatku 624. Nadpłata powstała w wyniku odpadnięcia podstawy prawnej świadczenia 625. Nadpłata powstała w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego 626. Naliczanie odsetek za zwłokę 627. Następstwo prawne w wyniku fuzji i przekształceń 628. Odpadniecie podstawy prawnej świadczenia podatkowego 629. Odpowiedzialność członka zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania 630. Odpowiedzialność płatnika za niepobrane podatki 631. Odpowiedzialność podatkowa członków rodziny za zobowiązania podatnika 632. Odpowiedzialność podatkowa dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości 633. Odpowiedzialność podatkowa gwaranta i poręczyciela 634. Odpowiedzialność podatkowa innych osób prawnych 635. Odpowiedzialność podatkowa jednoosobowej spółki kapitałowej 636. Odpowiedzialność podatkowa małżonka i rozwiedzionego małżonka 637. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 638. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy środków trwałych przedsiębiorstwa 639. Odpowiedzialność podatkowa spadkobierców 640. Odpowiedzialność podatkowa wspólników spółek osobowych 641. Odpowiedzialność podatkowa z tytułu firmanctwa 642. Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania innych osób prawnych 643. Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania osób prawnych 644. Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania podatkowe osoby prawnej przejmującej 645. Odpowiedzialność użytkownika i dzierżawcy za podatki 646. Odraczanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego 647. Oprocentowanie nadpłaty 648. Oświadczenie o nieruchomościach i ruchomościach, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego 649. Porozumienia cenowe 650. Pozostawanie w związku małżeńskim a odpowiedzialność podatkowa 651. Przedawnienie prawa do wydania decyzji wymiarowej 652. Przedawnienie zobowiązania podatkowego zawieszenie, przerwanie 653. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległość podatkową 654. Rozstrzyganie sporów o właściwość organów podatkowych 655. Stwierdzenie nierzetelności ksiąg podatkowych a szacowanie podstawy opodatkowania 656. Stwierdzenie nieważności decyzji podstawy 657. Szacowanie podstawy opodatkowania 658. Szacowanie podstawy opodatkowania 659. Terminy zwrotu nadpłaty 660. Transgraniczne opodatkowanie fuzji i przekształceń 661. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

16 662. Ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji 663. Właściwość miejscowa organów podatkowych CIT 664. Właściwość miejscowa organów podatkowych PIT 665. Właściwość miejscowa organów podatkowych VAT 666. Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach CIT dla nierezydentów 667. Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach PIT dla nierezydentów 668. Właściwość organów podatkowych 669. Wniosek o odroczenie terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego 670. Wniosek o porozumienie w sprawie cen transferowych 671. Wniosek o potrącenie zobowiązania z wierzytelnością 672. Wniosek o rozłożenie na raty lub umorzenie kosztów postępowania 673. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty 674. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań 675. Wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji 676. Wniosek o wydanie spadkobiercy informacji o stanie zobowiązań spadkodawcy 677. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego 678. Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru zastawów 679. Wniosek o zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego 680. Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe zobowiązania podatkowe 681. Wniosek o zaświadczenie o długach zbywcy 682. Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 683. Wniosek o zaświadczenie o stanie zaległości innych podatników 684. Wniosek o zaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu 685. Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku poboru podatku 686. Wniosek o zwrot nadpłaty 687. Wniosek o zwrot nadwyżki zaliczek 688. Wskazanie zapłaty zaległości 689. Wypis z rejestru zastawów skarbowych 690. Wyznaczenie osoby odpowiadającej za podatki 691. Zabezpieczenie na wniosek strony 692. Zabezpieczenie w okresie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego 693. Zawiadomienie i informowanie spadkobierców przez organy podatkowe o przysługujących uprawnieniach i obowiązkach 694. Zawiadomienie spadkobiercy o przysługujących ulgach podatkowych 695. Żądanie wydania zaświadczenia Podatek od nieruchomości 696. Moment powstania obowiązku w podatku od nieruchomości obciążającym obiekty budowlane 697. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości 698. Obowiązki podatników podatku od nieruchomości w zakresie deklarowania przedmiotu opodatkowania 699. Obowiązki podatników podatku od nieruchomości w zakresie informowania o zmianach mających wpływ na wysokość podatku 700. Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości 701. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 702. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 703. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego 704. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości posiadaczy zależnych nieruchomości

17 705. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości Skarbu Państwa 706. Solidarność obowiązku podatkowego a obowiązek pro rata parte w podatku od nieruchomości 707. Tryb płatności podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby fizyczne 708. Tryb płatności podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby prawne 709. Tryb płatności podatku od nieruchomości w przypadku współwłasności przedmiotu opodatkowania 710. Wpływ zmian ewidencji gruntów na powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości 711. Zbieg prawa własności z posiadaniem albo użytkowaniem wieczystym w podatku od nieruchomości 712. Zmiana wymiaru podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy u podatników będących osobami fizycznymi 713. Zmiana wymiaru podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy u podatników będących osobami prawnymi 714. Zwolnienie z podatku od nieruchomości instytutów naukowych i pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk 715. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty oraz prowadzących je organów 716. Zwolnienie z podatku od nieruchomości uczelni Postępowanie podatkowe 717. Akta sprawy objęte tajemnicą 718. Autokontrola organów podatkowych I i II instancji 719. Czas trwania kontroli podatkowej u przedsiębiorców 720. Czynności dowodowe organu podatkowego 721. Czynności dowodowe w podatkowym postępowaniu odwoławczym 722. Czynności kończące kontrolę podatkową 723. Czynności sprawdzające 724. Czynności sprawdzające brak złożenia deklaracji w terminie 725. Czynności sprawdzające kontrola podatkowa u kontrahenta 726. Czynności sprawdzające nieterminowe wpłacanie podatków 727. Czynności sprawdzające poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe 728. Czynności sprawdzające skorzystanie z ulg podatkowych 729. Czynności wstępne w postępowaniu podatkowym 730. Czynności sprawdzające weryfikacja deklaracji 731. Decyzja na niekorzyść strony 732. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej 733. Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobierców lub określenia wysokości nadpłaty albo zwrotu podatku 734. Decyzja określająca odpowiedzialność płatnika lub inkasenta 735. Decyzja określająca wysokość dochodu 736. Decyzja określająca wysokość nadpłaty 737. Decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę 738. Decyzja określająca wysokość oprocentowania nadpłaty 739. Decyzja określająca wysokość straty 740. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego 741. Decyzja określająca wysokość zwrotu podatku 742. Decyzja podatkowa 743. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego 744. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego spadkobierców 745. Dobrowolne wykonanie decyzji

18 746. Dokonanie czynności w celu usunięcia przyczyn zawieszenia postępowania 747. Dokumentowanie czynności procesowych 748. Dokumentowanie czynności sprawdzających u innych podmiotów 749. Dokumentowanie czynności urzędowych w ramach postępowania podatkowego 750. Dokumentowanie czynności sprawdzających 751. Dopuszczalność dowodów wnioskowanych przez stronę 752. Doręczenia w postępowaniu podatkowym 753. Doręczenie pełnomocnikowi 754. Doręczenie stronie (innej niż osoba fizyczna) 755. Doręczenie stronie (osobie fizycznej) 756. Doręczenie zastępcze 757. Dowody z dokumentów a dowody z oględzin dokumentów 758. Dowody z zeznań świadków w sprawach podatkowych 759. Dowód w postępowaniu podatkowym 760. Dowód z biegłego 761. Elementy odwołania od decyzji 762. Elementy wezwania 763. Fikcja doręczenia i środki ochrony 764. Gromadzenie materiału dowodowego dostępne procedury, zakres wykorzystania 765. Gwarancje procesowe strony w toku postępowania 766. Kompetencje organu kontrolnego 767. Kontrola podatkowa 768. Kontrola podatkowa wszczęcie kontroli 769. Koszty kontroli podatkowej 770. Koszty postępowania podatkowego podmioty zobowiązane do ich poniesienia 771. Księgi podatkowe jako dowód 772. Miejsce prowadzenia kontroli podatkowej 773. Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji ostatecznych 774. Niedopuszczalność odwołania od decyzji 775. Nierzetelność ksiąg podatkowych 776. Nowe fakty i dowody jako podstawa wznowienia postępowania podatkowego 777. Obowiązki organu wobec pełnomocnika 778. Ocena zarzutów odwołania przez organ I instancji 779. Odwołanie od decyzji 780. Oględziny w sprawach podatkowych 781. Ogólne zasady postępowania podatkowego 782. Orzeczenie TK jako podstawa wznowienia postępowania podatkowego 783. Oświadczenie o posiadanych zasobach i źródłach sfinansowania wydatków 784. Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym 785. Podatkowe postępowanie odwoławcze przebieg 786. Podjęcie postępowania z urzędu 787. Podmioty na prawach strony w postępowaniu podatkowym 788. Podwyższenie zobowiązania podatkowego 789. Popełnianie przestępstwa jako podstawa wznowienia postępowania 790. Posługiwanie się pełnomocnictwem 791. Postanowienia w postępowaniu podatkowym 792. Postępowanie na skutek wniosku o uzupełnienie rozstrzygnięcia lub pouczenia 793. Postępowanie uzupełniające 794. Pozbawienie udziału w postępowaniu jako podstawa wznowienia postępowania 795. Procedura uzyskiwania informacji podatkowych z banków 796. Procedura wezwaniowa 797. Procedura wznowienia zawieszonego postępowania podatkowego

19 798. Procedura zawieszenia postępowania podatkowego 799. Protokoły z czynności procesowych 800. Protokół z kontroli podatkowej 801. Protokół z oględzin 802. Protokół z przesłuchania 803. Przebieg rozprawy 804. Przedłużenie terminu trwania postępowania podatkowego 805. Przeglądanie akt sprawy 806. Przesłuchanie strony w charakterze świadka 807. Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania 808. Rażące naruszenie prawa jako podstawa stwierdzenia nieważności 809. Reprezentacja podczas czynności kontrolnych 810. Rodzaje czynności procesowych 811. Rodzaje decyzji podatkowych 812. Rozprawa administracyjna jej dopuszczalność 813. Rygor natychmiastowej wykonalności 814. Skutki decyzji 815. Skutki postanowienia w postępowaniu podatkowym 816. Sposoby podważania czynności prawnych i ich ocena 817. Sposoby zwalczania decyzji 818. Sposób dokumentowania czynności kontrolnych 819. Sposób zwalczania obciążenia ponad normatywnymi kosztami odpisów akt sprawy 820. Sprzeciw kontrolowanego przedsiębiorcy 821. Stan zawieszenia postępowania podatkowego 822. Strona w postępowaniu podatkowym 823. Stwierdzenie nieważności decyzji 824. Stwierdzenie nieważności decyzji podstawy 825. Środki zwalczania braku terminowości prowadzenia postępowania podatkowego 826. Termin trwania postępowania podatkowego 827. Terminy do przedstawienia dowodów 828. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej 829. Uczestnictwo strony w postępowaniu podatkowym 830. Udostępnienie danych objętych tajemnicą bankową 831. Udział strony w czynnościach sprawdzających 832. Udział strony w czynnościach sprawdzających 833. Udzielenie pełnomocnictwa 834. Ustanowienie osoby reprezentującej kontrolowanego 835. Uwagi do protokołu z kontroli podatkowej 836. Wadliwość ksiąg podatkowych 837. Wezwanie do dokonania czynności 838. Wezwanie do złożenia wyjaśnień 839. Właściwe postępowanie odwoławcze 840. Właściwość organów w poszczególnych podatkach 841. Włączanie dowodów do akt postępowania dowodowego 842. Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania 843. Wniosek o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu 844. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy 845. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania 846. Wniosek o rozłożenie na raty lub umorzenie kosztów postępowania 847. Wniosek o sprostowanie omyłek 848. Wniosek o uzupełnienie rozstrzygnięcia lub pouczenia 849. Wniosek o wyjaśnienie treści decyzji

20 850. Wniosek o zawieszenie postępowania 851. Wnioski dowodowe strony o przeprowadzenie dowodów ze źródeł osobowych 852. Wnioski strony o przeprowadzenie dowodów 853. Wstępna kontrola odwołania od decyzji 854. Wstępne postępowanie odwoławcze 855. Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej 856. Wszczęcie postępowania na wniosek strony 857. Wszczęcie postępowania z urzędu 858. Wygaśnięcie decyzji 859. Wykonalność decyzji 860. Wyłączenie pracownika organu z postępowania podatkowego 861. Wypowiedzenie się w sprawie przed wydaniem decyzji podatkowej 862. Wznowienie postępowania podatkowego 863. Wznowienie postępowania podatkowego ustalenie podstaw 864. Wznowienie zawieszonego postepowania podatkowego przesłanki 865. Wznowienie zawieszonego postępowania podatkowego ustalenie podstaw 866. Zakaz pogarszania sytuacji strony w sprawach podatkowych 867. Zakończenie kontroli podatkowej 868. Zakres uprawnień wynikający z pełnomocnictwa 869. Zapoznanie z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem rozstrzygnięcia 870. Zasada czynnego udziału strony 871. Zasada dwuinstancyjności 872. Zasada informowania 873. Zasada jawności 874. Zasada pisemności i formy elektronicznej 875. Zasada pogłębiania zaufania 876. Zasady prawdy obiektywnej 877. Zasada praworządności 878. Zasada przekonywania stron 879. Zasada szybkości działania 880. Zasada trwałości decyzji ostatecznych 881. Zaskarżanie postanowień, na które nie przysługuje zażalenie 882. Zawieszenie postępowania podatkowego 883. Zawieszenie postępowania podatkowego przesłanki 884. Zażalenie na postanowienie 885. Złożenie odwołania od decyzji po terminie 886. Żądanie odpisów akt sprawy 887. Żądanie przekazania informacji Postępowanie przed sądami administracyjnymi 888. Cofnięcie skargi przez stronę 889. Doręczenia pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym 890. Konkurencyjność środków prawnych służących zaskarżeniu decyzji podatkowej 891. Koszty zastępstwa procesowego świadczonego z urzędu 892. Pisma procesowe po zamknięciu rozprawy, a przed publikacją orzeczenia 893. Pisma procesowe przed sądem I instancji 894. Podjęcie zawieszonego postępowania 895. Postępowanie mediacyjne 896. Postępowanie uproszczone 897. Prawo pomocy 898. Procedura w trybie samokontroli skargi przez organ podatkowy

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2012

NOWY LEKSYKON VAT 2012 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2012 Stan prawny: 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 39 1. Pojęcie koszty uzyskania przychodów... 39 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r....

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/272 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń marzec kwiecień 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI OD WYDAWCY... 41 I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 43 1. Pojęcie osoby fizycznej... 43 2. Gospodarstwo rolne definicja... 43 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 43 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo