Spis treści. Od autorów Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Od autorów...13. Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15"

Transkrypt

1 Od autorów...13 Wykaz użytych skrótów...14 Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego Postanowienie / wezwanie w sprawie uzupełnienia braków we wniosku / podaniu Pismo przekazujące wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wniesiony do niewłaściwego organu podatkowego Postanowienie o pozostawieniu podania o wydanie interpretacji podatkowej bez rozpatrzenia Postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie interpretacji podatkowej bez rozpatrzenia Indywidualna interpretacja podatkowa (I) Indywidualna interpretacja podatkowa (II) Odmowa wydania indywidualnej interpretacji podatkowej Decyzja w sprawie zwrotu opłaty za interpretację podatkową Zawiadomienie o zmienionej indywidualnej interpretacji podatkowej Właściwość organów podatkowych Postanowienie / wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość (I) Postanowienie / wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość (II) Postanowienie / wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość (III) Odpowiedzialność podatkowa inkasenta Decyzja o odpowiedzialności podatkowej inkasenta (I) Decyzja o odpowiedzialności podatkowej inkasenta (II) Decyzja o odpowiedzialności podatkowej inkasenta (III) Obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za obliczenie, pobór i wpłacenie podatku Wezwanie do wyznaczenia osoby uprawnionej w imieniu inkasenta Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych Decyzja o dokonaniu zabezpieczenia na majątku podatnika Decyzja o dokonaniu zabezpieczenia na majątku podatnika i na majątku wspólnym małżonków Decyzja o zabezpieczeniu na majątku inkasenta / płatnika Decyzja o zabezpieczeniu na majątku wspólnika spółki osobowej Decyzja o zabezpieczeniu na majątku członka zarządu spółki kapitałowej Decyzja o zabezpieczeniu na majątku członka organu zarządzającego Decyzja o odmowie przyjęcia zabezpieczenia Postanowienie o przyjęciu zabezpieczenia Postanowienie o przedłużeniu terminu przyjętego zabezpieczenia Decyzja o odmowie przedłużenia terminu przyjęcia zabezpieczenia Wniosek o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej Wniosek o wpis hipoteki przymusowej do zbioru dokumentów Wniosek o założenie księgi wieczystej Zgoda na wykreślenie hipoteki Wezwanie do wyjawienia nieruchomości / praw majątkowych Wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wpis do rejestru zastawów skarbowych Wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wykreślenie wpisu z rejestru zastawów skarbowych

2 Protokół spisu rzeczy ruchomych / praw majątkowych Terminy płatności odraczanie terminów Decyzja o odroczeniu terminu do złożenia deklaracji podatkowej Decyzja o odmowie odroczenia terminu do złożenia deklaracji podatkowej Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna Postanowienie o rozliczeniu dokonanej wpłaty Decyzja o odstąpieniu od ustalania opłaty prolongacyjnej Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych Postanowienie o dokonaniu potrącenia na wniosek Postanowienie o dokonaniu potrącenia z urzędu Decyzja o odmowie dokonania potrącenia na wniosek Umowa o przeniesienie własności rzeczy / praw majątkowych Postanowienie o wyrażeniu zgody Postanowienie o odmowie wyrażenia zgody Decyzja o wygaśnięciu zobowiązania podatkowego Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych Decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku / opłaty Decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku / opłaty wraz z opłatą prolongacyjną Decyzja o rozłożeniu zapłaty podatku / opłaty na raty Decyzja o rozłożeniu zapłaty podatku / opłaty na raty wraz z opłatą prolongacyjną Decyzja o odmowie rozłożenia zapłaty podatku / opłaty na raty Decyzja o odroczeniu terminu płatności zaległości podatkowej Decyzja o odroczeniu terminu płatności zaległości podatkowej wraz z opłatą prolongacyjną Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę / opłaty prolongacyjnej Decyzja o odmowie umorzenia zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę / opłaty prolongacyjnej Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowych z urzędu (I) Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowych z urzędu (II) Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowych z urzędu (III) Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowych z urzędu (IV) Decyzja w sprawie określenia wysokości nadpłaty Przedawnienie zobowiązań podatkowych Decyzja podatkowa w sprawie odpisania w urządzeniach wymiarowo księgowych należności przedawnionych Określenie wysokości nadpłaty Decyzja w sprawie określenia wysokości nadpłaty Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty Postanowienie w sprawie zwrotu nadpłaty Odpowiedzialność podatkowa następców prawnych Decyzja orzekająca o odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy Zawiadomienie spadkobierców (I) Zawiadomienie spadkobierców (II) Zawiadomienie spadkobierców (III) Zawiadomienie spadkobierców (IV) Zawiadomienie spadkobierców (V) Zawiadomienie spadkobierców (VI) Decyzja orzekająca o odpowiedzialności podatkowej zapisobiercy Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich Decyzja orzekająca o odpowiedzialności podatkowej rozwiedzionego małżonka Decyzja orzekająca o odpowiedzialności podatkowej członka rodziny Decyzja orzekająca o odpowiedzialności podatkowej nabywcy przedsiębiorstwa Decyzja orzekająca o odpowiedzialności podatkowej nabywcy części przedsiębiorstwa

3 Decyzja orzekająca o odpowiedzialności podatkowej firmanta Decyzja orzekająca o odpowiedzialności podatkowej dzierżawcy rzeczy / prawa majątkowego Decyzja orzekająca o odpowiedzialności podatkowej dzierżawcy Decyzja orzekająca o odpowiedzialności podatkowej wspólnika spółki Decyzja orzekająca o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu spółki Decyzja orzekająca o odpowiedzialności podatkowej członka organu zarządzającego Decyzja orzekająca o odpowiedzialności podatkowej osoby prawnej przejmującej / osoby prawnej powstałej w wyniku podziału (osoby nowo zawiązanej) Decyzja orzekająca o odpowiedzialności podatkowej gwaranta i poręczyciela Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu Postanowienie o terminie zapoznania się z aktami sprawy Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego Postanowienie o wyłączeniu pracownika z postępowania wydane na wniosek pracownika Postanowienie o wyłączeniu pracownika z postępowania wydane z urzędu Postanowienie o odmowie wyłączenia pracownika z postępowania wydane na wniosek Wniosek o wyznaczenie organu zastępczego Udział organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym Postanowienie o wszczęciu postępowania na wniosek organizacji społecznej Postanowienie o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu Postanowienie o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do postępowania podatkowego Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego na wniosek organizacji społecznej Ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu podatkowym Wniosek do sądu rejonowego o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej Wniosek do sądu rejonowego o ustanowienie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnych lub osoby nieobecnej Postanowienie ustanowienie przedstawiciela osoby nieobecnej Terminy załatwiania spraw podatkowych Postanowienie o niemożności załatwienia sprawy w terminie Doręczenia w postępowaniu podatkowym Avizo (zawiadomienie) z dnia Wezwanie do odbioru pism podatkowych Wezwania Postanowienie o wezwaniu w charakterze strony Postanowienie wniosek o udzielenie pomocy prawnej Przywrócenie terminu Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu Postanowienie o przywróceniu terminu Wstrzymanie wykonania decyzji Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji / postanowienia Wszczęcie postępowania podatkowego Postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego ogólne Postanowienie / zawiadomienie o wszczęciu postępowania podatkowego wielość stron postępowania Postanowienie o wszczęciu i prowadzeniu jednego postępowania podatkowego Postanowienie w sprawie odmowy uwzględnienia zmiany zakresu postępowania podatkowego Postanowienie w sprawie uwzględnienia zmiany zakresu postępowania podatkowego

4 Potwierdzenie złożonego podania Protokół wniesionego podania Postanowienie / wezwanie w sprawie uzupełnienia braków we wniosku / podaniu Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia Właściwość organu podatkowego Pismo przekazujące podanie wniesione do niewłaściwego organu podatkowego Zawiadomienie o właściwości rzeczowej organu podatkowego i o konieczności wniesienia odrębnego podania Postanowienie o zwrocie wniosku / podania wniesionego do organu niewłaściwego Protokoły i adnotacje Protokół sporządzony na okoliczność Protokół ustnego ogłoszenia postanowienia Protokół o stanie majątkowym Adnotacja urzędowa Udostępnianie akt sprawy Postanowienie o odmowie przeglądania akt, sporządzania z nich kopii, notatek, odpisów Dowody Oświadczenie zastępujące dowód Postanowienie / wezwanie w sprawie przedstawienia dowodu w sprawie podatkowej Postanowienie / zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu Postanowienie zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu Protokół przesłuchania strony / świadka / biegłego Postanowienie o powołaniu biegłego w sprawie podatkowej i wniosek o wydanie opinii przez biegłego Protokół oględzin Wniosek do sądu o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego Wypowiedzenie się strony postępowania podatkowego Zawiadomienie o terminie zapoznania się z aktami sprawy Oświadczenie o zapoznaniu się z aktami sprawy Zawieszenie postępowania podatkowego Postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego Postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego Wniosek do sądu / organu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego Postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego w sprawie ulgi podatkowej Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania podatkowego Postanowienie o wystąpieniu o zajęcie stanowiska przed umorzeniem postępowania podatkowego Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie ulgi podatkowej Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania podatkowego z urzędu Wniosek do sądu o ustanowienie kuratora spadku Umorzenie postępowania podatkowego Decyzja o umorzeniu postępowania podatkowego (I) Decyzja o umorzeniu postępowania podatkowego (II) Decyzje kończące postępowanie/zawiadomienia organu podatkowego/postanowienia organu podatkowego związane z wadliwą decyzją podatkową Zawiadomienie o wystąpieniu do innego organu o zajęcie stanowiska Decyzja o uzupełnieniu decyzji podatkowej Decyzja o sprostowaniu zamieszczonego w decyzji podatkowej pouczenia Postanowienie o odmowie sprostowania zamieszczonego w decyzji podatkowej pouczenia Postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji podatkowej

5 Postanowienie o sprostowaniu błędu rachunkowego w decyzji podatkowej Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji podatkowej Postanowienie o odmowie sprostowania oczywistej omyłki / błędu rachunkowego w decyzji podatkowej Postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji Postanowienie o odmowie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Odwołania Decyzja wydana po uwzględnieniu odwołania w całości Pismo przekazujące odwołanie do organu odwoławczego Pismo przekazujące zażalenie do organu odwoławczego Wstrzymanie wykonania decyzji / postanowienia Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia Postanowienie w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności Postanowienie o wstrzymaniu wykonania ostatecznej decyzji podatkowej (I) Postanowienie o wstrzymaniu wykonania ostatecznej decyzji podatkowej (II) Wznowienie postępowania podatkowego Postanowienie o wznowieniu postępowania podatkowego Decyzja o odmowie wznowienia postępowania podatkowego Decyzja wydana po wznowieniu postępowania podatkowego (I) Decyzja wydana po wznowieniu postępowania podatkowego (II) Decyzja wydana po wznowieniu postępowania podatkowego (III) Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji w związku ze wznowieniem postępowania Zmiana ostatecznej decyzji podatkowej Decyzja zmieniająca ostateczną decyzję ustalającą / określającą wysokość zobowiązania podatkowego Uchylenie ostatecznej decyzji podatkowej Decyzja uchylająca decyzję z uwagi na niedopełnienie czynności Decyzja o odmowie wznowienia postępowania z uwagi na upływ terminu Wygaśnięcie decyzji podatkowej Decyzja o wygaśnięciu decyzji podatkowej Kary porządkowe Postanowienie o nałożeniu kary porządkowej Postanowienie o odmowie uchylenia kary porządkowej Postanowienie o uchyleniu kary porządkowej Koszty postępowania podatkowego Postanowienie o zwrocie kosztów postępowania podatkowego Postanowienie o odmowie zwrotu kosztów postępowania podatkowego Postanowienie / wezwanie do złożenia zaliczki na koszty postępowania podatkowego Postanowienie o ustaleniu dodatkowych kosztów postępowania Postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania Postanowienie o odmowie umorzenia w całości / w części kosztów postępowania Postanowienie o umorzeniu w całości / w części kosztów postępowania Postanowienie o rozłożeniu na raty kosztów postępowania Postanowienie o odmowie rozłożenia na raty kosztów postępowania Czynności sprawdzające Wezwanie do wyjaśnienia przyczyn niezłożenia deklaracji podatkowej Wezwanie do uzupełnienia braków w złożonej deklaracji podatkowej Korekta deklaracji podatkowej / załączników do deklaracji (I) Wezwanie do wyjaśnienia wątpliwości w deklaracji / załącznikach do deklaracji Postanowienie / wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających prawo do ulgi podatkowej Protokół oględzin lokalu mieszkalnego Protokół oględzin lokalu mieszkalnego / części lokalu mieszkalnego

6 Adnotacja o ustaleniu terminu oględzin lokalu Kontrola podatkowa Postanowienie o umorzeniu kontroli Postanowienie o zawieszeniu kontroli Zawiadomienie o niemożności zakończenia kontroli podatkowej w terminie Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych Adnotacja o odmowie złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych Wniosek / żądanie wydania na czas kontroli dokumentów Pokwitowanie wydania dokumentów w czasie kontroli podatkowej Wniosek do prokuratury rejonowej o wyrażenie zgody Protokół czynności kontrolnych wykonanych za zgodą prokuratora rejonowego Wniosek / żądanie o udostępnienie nieruchomości / ich części / rzeczy Zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu w czasie kontroli podatkowej Protokół kontroli podatkowej Postanowienie o uwzględnieniu zastrzeżeń do protokołu kontroli Postanowienie o nieuwzględnieniu zastrzeżeń do protokołu kontroli Postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli Zawiadomienie o przedłużeniu czasu trwania kontroli Zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach w czasie trwania kontroli Zawiadomienie o przerwie w kontroli Protokół kontroli podatkowej u przedsiębiorcy Udostępnianie informacji z akt spraw podatkowych Wezwanie komornika do uiszczenia opłaty za udzielone informacje Zaświadczenia podatkowe Zaświadczenie podatkowe ogólne Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia / zaświadczenia o żądanej treści Rozdział 2. Wzory pism, postanowień i decyzji na podstawie ustawy o podatku rolnym Decyzja w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym Decyzja w sprawie zmiany decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym Decyzja podatkowa w sprawie ulgi melioracyjnej Decyzja podatkowa wydana w sprawie odmowy zastosowania zwolnienia podatkowego w podatku rolnym zniszczenia wskutek melioracji (I) Decyzja podatkowa wydana w sprawie zastosowania zwolnienia podatkowego w podatku rolnym zniszczenia wskutek melioracji (II) Decyzja podatkowa w sprawie ulgi w z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego Decyzja podatkowa wydana w sprawie zastosowania zwolnienia podatkowego w podatku rolnym nabycie gospodarstwa rolnego (I) Decyzja podatkowa wydana w sprawie odmowy zastosowania zwolnienia podatkowego w podatku rolnym nabycie gospodarstwa rolnego (II) Decyzja podatkowa w sprawie ulgi z tytułu wymiany lub scalenia Decyzja podatkowa wydana w sprawie zastosowania zwolnienia podatkowego w podatku rolnym scalenie lub wymiana (I) Decyzja podatkowa wydana w sprawie odmowy zastosowania zwolnienia podatkowego w podatku rolnym scalenie lub wymiana (II) Decyzja podatkowa w sprawie zwolnienia podatkowego z tytułu zagospodarowania nieużytków Decyzja podatkowa wydana w sprawie odmowy zastosowania zwolnienia podatkowego w podatku rolnym zagospodarowanie nieużytków (II)

7 Decyzja podatkowa wydana w sprawie zastosowania zwolnienia podatkowego w podatku rolnym zagospodarowanie nieużytków (II) Decyzja podatkowa w sprawie zwolnienia podatkowego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej Decyzja podatkowa wydana w sprawie zastosowania zwolnienia podatkowego w podatku rolnym zaprzestanie produkcji rolnej (I) Decyzja podatkowa wydana w sprawie zastosowania zwolnienia podatkowego w podatku rolnym zaprzestanie produkcji rolnej (II) Decyzja podatkowa w sprawie wygaśnięcia decyzji przyznającej zwolnienie w podatku rolnym z tytułu zaprzestania produkcji rolnej Decyzja podatkowa w sprawie ulgi inwestycyjnej Decyzja podatkowa wydana w sprawie odmowy zastosowania ulgi podatkowej w podatku rolnym ulga inwestycyjna (I) Decyzja podatkowa wydana w sprawie zastosowania ulgi podatkowej w podatku rolnym ulga inwestycyjna (II) Decyzja podatkowa w sprawie wygaśnięcia decyzji przyznającej ulgę w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na inwestycję Decyzja podatkowa w sprawie przeniesienia przyznanej ulgi w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na inwestycję na następcę Decyzja podatkowa w sprawie ulgi wojskowej Decyzja podatkowa wydana w sprawie zastosowania ulgi podatkowej w podatku rolnym ulga wojskowa (I) Decyzja podatkowa wydana w sprawie odmowy zastosowania ulgi podatkowej w podatku rolnym ulga wojskowa (II) Decyzja podatkowa w sprawie ulgi podatkowej z tytułu klęski żywiołowej Decyzja podatkowa wydana w sprawie odmowy przyznania ulgi podatkowej w podatku rolnym klęska żywiołowa (I) Decyzja podatkowa wydana w sprawie przyznania ulgi podatkowej w podatku rolnym klęska żywiołowa (II) Rozdział 3. Wzory pism, postanowień i decyzji na podstawie ustawy o podatku leśnym Decyzja w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku leśnym Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku leśnym Decyzja w sprawie zmiany decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku leśnym Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku leśnym Rozdział 4. Wzory pism, postanowień i decyzji na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Decyzja w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości Decyzja w sprawie zmiany decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości Decyzja podatkowa w sprawie podatku od środków transportowych Decyzja podatkowa określająca wysokość zobowiązania podatkowego podatek od środków transportowych Decyzja podatkowa w sprawie zwrotu podatku od środków transportowych przewozy kombinowane Decyzja podatkowa w sprawie odmowy zwrotu podatku od środków transportowych przewozy kombinowane

8 4.3. Decyzja w sprawie opłaty od posiadania psów Decyzja podatkowa określająca wysokość zobowiązania podatkowego opłata od posiadania psów Decyzja podatkowa w sprawie opłaty targowej Decyzja podatkowa określająca wysokość zobowiązania podatkowego opłata targowa Decyzja podatkowa w sprawie opłaty miejscowej Decyzja podatkowa określająca wysokość zobowiązania podatkowego opłata miejscowa Decyzja podatkowa w sprawie opłaty uzdrowiskowej Decyzja podatkowa określająca wysokość zobowiązania podatkowego opłata uzdrowiskowa Rozdział 5. Wzory pism, postanowień i decyzji na podstawie ustawy o opłacie skarbowej Wniosek o zwrot opłaty skarbowej Wniosek o zwrot opłaty skarbowej Wniosek o przekazanie akt sprawy w związku z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej Postępowanie podatkowe w sprawie opłaty skarbowej Postanowienie wyznaczające siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego Decyzja w sprawie opłaty skarbowej Decyzja w sprawie zwrotu opłaty skarbowej (I) Decyzja w sprawie zwrotu opłaty skarbowej (II) Wezwania w sprawie opłaty skarbowej Wezwanie do wniesienia opłaty skarbowej w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa Wezwanie do wniesienia opłaty skarbowej w oparciu o ustawę KPA Informacje w zakresie opłaty skarbowej Informacja zbiorcza o niepobranej opłacie skarbowej dla organów administracji Informacja zbiorcza w sprawie niepobranej opłaty skarbowej sądy Postanowienia w zakresie opłaty skarbowej Postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania przed określeniem zobowiązania podatkowego Postanowienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy podatkowej Decyzja w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie skarbowej Decyzja w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie skarbowej Rozdział 6. Wzory pism, postanowień i decyzji na podstawie ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego dla producentów rolnych Wszczęcie postępowania w zakresie zwrotu podatku akcyzowego Wezwanie do usunięcia braków w złożonym wniosku Zawiadomienie o niemożności załatwienia wniosku w terminie ustawowym Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego Decyzja w sprawie ustalenia rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego Decyzja w sprawie odmowy ustalenia zwrotu podatku akcyzowego Postępowanie podatkowe w sprawie zwrotu podatku akcyzowego Zawiadomienie o uprawnieniach zapoznania się z aktami sprawy

9 Protokół spisany na okoliczność zapoznania producenta rolnego z aktami sprawy Zmiana decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego Decyzja w sprawie odmowy wznowienia postępowania Decyzja o uchyleniu decyzji po wznowieniu postępowania administracyjnego Decyzja o odmowie uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania administracyjnego Decyzja w sprawie odmowy uchylenia decyzji administracyjnej Odwołanie od decyzji orzekającej zwrot podatku akcyzowego Pismo przewodnie przekazujące odwołanie do organu odwoławczego Postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie wypłaconego podatku akcyzowego Decyzja orzekająca zwrot wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego Postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nienależnie pobranego lub w nadmiernej wysokości zwrotu części podatku akcyzowego Rozdział 7. Varia Postanowienia / opinie na rzecz naczelnika urzędu skarbowego Postanowienie / opinia dla naczelnika urzędu skarbowego (I) Postanowienie / opinia dla naczelnika urzędu skarbowego (II) Postanowienie / opinia dla naczelnika urzędu skarbowego (III) Nakaz płatniczy na łączne zobowiązanie pieniężne Nakaz płatniczy na łączne zobowiązanie pieniężne Przekazanie akt do sądu administracyjnego w związku z postępowaniem w sprawie wydania interpretacji podatkowej Odmowa zmiany wydanej interpretacji indywidualnej po wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa Pismo przekazujące skargę wraz z aktami sprawy do sądu administracyjnego

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST Wzory pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń Stan prawny na 1 czerwca 2016 r. ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz J. Sputowski Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski PRAWO PODATKOWE Autor: Zbigniew Ofiarski WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Część pierwsza ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE Rozdział I. ISTOTA PODATKU I PRAWA PODATKOWEGO 1. Podatek jako kategoria ekonomiczna i prawna 2. Podatki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia

Spis treści. Wstęp. Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia Spis treści Wstęp Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia Rys historyczny podatków Funkcje podatków oraz zasady ich poboru Klasyfikacje podatków Ewolucja polskiego systemu podatków i opłat Organizacja

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk

Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk Książka stanowi najnowsze, trzecie już wydanie cieszącego się dużym

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne Jest to kolejne wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został zaktualizowany oraz uzupełniony. Autorzy uwzględnili stan prawny na dzień

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Doprecyzowanie zasad wydawania interpretacji indywidualnych...

Rozdział II. Doprecyzowanie zasad wydawania interpretacji indywidualnych... Wstęp... Notka biograficzna... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Włączenie do ustawy Ordynacja podatkowa ogólnej zasady prawa podatkowego... 2. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika... Rozdział

Bardziej szczegółowo

W publikacji omówiono w szczególności:

W publikacji omówiono w szczególności: Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium. Dominika Żurawska W podręczniku omówiono w sposób jasny, zwięzły i wyczerpujący zagadnienia z teorii prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej. Liczne wytłuszczenia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 7. Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego na pokrycie. strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego (art. 40 ust. 1 u.p.s.

Spis treści. 7. Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego na pokrycie. strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego (art. 40 ust. 1 u.p.s. Wykaz skrótów 7 Wprowadzenie 9 1. Zagadnienia ogólne 13 2. Relacje u.p.s. z k.p.a. 15 3. Decyzja administracyjna i jej rodzaje 17 3.1. Określenie organu administracji publicznej 28 3.2. Oznaczenie daty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII XV Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) str. 25

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) str. 25 Spis treści Wykaz skrótów str. 19 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) str. 25 Dział I. Przepisy ogólne str. 27 Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Postępowanie podatkowe Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Metryka sprawy podatkowej Art. 171a. 1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. 2. W treści

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...

Spis treści. Przedmowa... Przedmowa... Wykaz skrótów... V XIII Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego... 1 1 1. Dochody publiczne i ich klasyþkacja... 1 1 2. Pojęcie podatku... 6 3 3. Struktura podatku...

Bardziej szczegółowo

Wymienione wyżej materiały nie są dostępne w wolnej sprzedaży, lecz wyłącznie w ramach wykładów prowadzonych przez ich autora!

Wymienione wyżej materiały nie są dostępne w wolnej sprzedaży, lecz wyłącznie w ramach wykładów prowadzonych przez ich autora! WYMIAR PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO W 2013 R. ( ZMIANY M.IN. DO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCE W 2013 R. ) PROJEKTOWANA NOWELIZACJA INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ W PODATKACH LOKALNYCH W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów druków stosowanych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Postępowanie podatkowe Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Metryka sprawy podatkowej Art. 171a. 1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. 2. W treści

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu art. 24 i art. 26 1 KPA KPA-WYLAC-01 WNIOSEK

Wniosek o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu art. 24 i art. 26 1 KPA KPA-WYLAC-01 WNIOSEK 1. 2. 3. LISTA WZORÓW SZABLONÓW - WG SYTUACJI LP sytuacja symbol sytuacji nazwa formularza podstawa prawna Informowanie stron o okolicznościach faktycznych i prawnych Zapewnienie stronom możliwości wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Podatków i Opłat Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie więcej informacji w karcie

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie ORDYNACJA PODATKOWA 16. wydanie Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE

AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE mgr Paweł Szczęśniak Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,3416,pl.html AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE 1) DECYZJA 2) POSTANOWIENIE: o odmowie przywrócenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów...

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... XI XV XVII Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego... 1. Charakterystyka zagadnienia... 2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe Wydawanie decyzji i postanowień Postępowanie podatkowe Decyzja a postanowienie Art. 207 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 2. Decyzja

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Izabella Małecka. Redaktor prowadzący: Ewa Fonkowicz. Skład i łamanie: Kamila Tomecka. Projekt okładki i stron tytułowych Jerzy Burski

Wydawca: Izabella Małecka. Redaktor prowadzący: Ewa Fonkowicz. Skład i łamanie: Kamila Tomecka. Projekt okładki i stron tytułowych Jerzy Burski Wydawca: Izabella Małecka Redaktor prowadzący: Ewa Fonkowicz Skład i łamanie: Kamila Tomecka Projekt okładki i stron tytułowych Jerzy Burski Copyright by Sławomir Presnarowicz, 2010 Copyright by Wolters

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO

ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO Art. 201-206 Ordynacji podatkowej -postępowanie podatkowego jest ciągiem czynności procesowych - istnieje stan zawisłości sprawy, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu OBLIGATORYJNE

Bardziej szczegółowo

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Prawo Podatkowe Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Powstawanie zobowiązań podatkowych Istnieją dwie metody powstawania zobowiązań: - z mocy prawa - ex lege (art. 21 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym - podanie o wydanie zaświadczenia (do pobrania w pok. nr 4) - od zaświadczenia o dochodzie z gospodarstwa rolnego - 17zł - opłatę skarbową można uiścić w Kasie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Procedura postępowania przy ustalaniu prawa do świadczenia

Rozdział II. Procedura postępowania przy ustalaniu prawa do świadczenia Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Świadczenie wychowawcze rodzaje i charakter... 1 1. Podział świadczenia wychowawczego... 1 2. Organizacja działu związana z przyznawaniem prawa do

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze... Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. O autorze... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... O autorze... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XVII XIX XXI Rozdział I. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego... 1 1. Organizacja pomocy społecznej w gminie... 1 1.1. Pomoc społeczna jako

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD Szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej 0. Wprowadzenie do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Załącznik Nr 4 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE UKŁAD WYKŁADU Podmioty stosunków prawno-podatkowych; Obowiązek a zobowiązanie podatkowe; Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIII Przedmowa... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... XIII Przedmowa... XVII Spis treści Wykaz skrótów... XIII Przedmowa... XVII Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego... 1 1. Dochody publiczne i ich klasyfikacja... 1 2. Definicja podatku... 6 3. Struktura

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego... 1 1. Dochody publiczne i ich klasyfikacja... 1 2. Definicja podatku... 6 3. Struktura

Bardziej szczegółowo

PODATKI. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

PODATKI. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach PODATKI Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Antonina Kuś - Inspektor ds. windykacji należności Art.306e Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa/t.j.dz.u.nr 8 poz.60 z 2005r

Bardziej szczegółowo

Podatek od nieruchomości. Wydział Finansowy

Podatek od nieruchomości. Wydział Finansowy Podatek od nieruchomości Formularze do pobrania: 1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002rNr 9 poz. 84 ze zm.) 2. Uchwała Nr XLVII/363/05 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia. Stan prawny na r.

Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia. Stan prawny na r. Domaszowice 129 25-900, Kielce Tel kom: 500-654-255 Tel/fax 41 344 66 09 e-mail: biuro@pro-szkolenia.eu Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat: Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wykaz skrótów XIII Wstęp XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenia w prawie podatkowym

Zaświadczenia w prawie podatkowym Zaświadczenia w prawie podatkowym Źródła prawa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dział VIIIA, art. 306a 306 n) rozporządzenie MF z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych w danym roku podatkowym oraz z zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku

Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych w danym roku podatkowym oraz z zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku Wydział Finansowy tel. 71 79 82... czynny: poniedziałek, wtorek, środa czwartek, piątek: 8 00-16 00 I p ( wejście główne) - pok. 23,24,, 26, 27, 28, Kasa czynna : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. FINANSE PUBLICZNE i BUDŻET... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. FINANSE PUBLICZNE i BUDŻET... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. FINANSE PUBLICZNE i BUDŻET... 1 Część I. Finanse publiczne... 3 Rozdział 1. Pojęcie... 3 Rozdział 2. Funkcje... 4 Rozdział 3. Podstawy prawne... 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Zadania Referatu Podatkowego

Zadania Referatu Podatkowego Zadania Referatu Podatkowego określają n/w ustawy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z 1) Rozpatrywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów...

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów... Wstęp... O autorach... Wykaz skrótów... XXI XXIII XXV Część I. Przepisy ogólne i organy podatkowe Rozdział I. Zasada in dubio pro tributario (Adam Mariański)... 3 1. In dubio pro tributario jako zasada

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA *

PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA * PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA * Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych w tym płacenia podatków. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Broszura niniejsza ma

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

Pobór podatków lokalnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak

Pobór podatków lokalnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak Prowadzący: Hanna Kmieciak Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych: Zapłata; Pobranie podatku przez inkasenta; Potrącenie; Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku; Przeniesienie własności rzeczy lub praw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści na płycie CD

Spis treści na płycie CD Spis treści na płycie CD 1. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego 1.1. Wezwanie do usunięcia braków formalnych 1.2. Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia 2. Procedura postępowania

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. 2069) Na podstawie art. 17 2, art. 18 2, art. 22 6, art. 48 4, art. 67 3 i

Bardziej szczegółowo

Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzęd K-042/5 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1 Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych... 3 PYTANIE 2. Rozstrzygnięcia organu II

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE PRZED ORGANEM I INSTANCJI

Program Operacyjny Kapitał Ludzki POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE PRZED ORGANEM I INSTANCJI Program Operacyjny Kapitał Ludzki POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE PRZED ORGANEM I INSTANCJI Kiedy prowadzone jest postępowanie administracyjne? W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Postępowania administracyjne prowadzone na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ich szczególny charakter

Postępowania administracyjne prowadzone na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ich szczególny charakter Postępowania administracyjne prowadzone na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ich szczególny charakter Materiały z warsztatów: Rola organów samorządu terytorialnego w zabezpieczeniu imprez

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA OBOWIĄZEK PODATKOWY A ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE Obowiązek podatkowy Zobowiązanie podatkowe Definicja wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XXI

SPIS TREŚCI. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XXI SPIS TREŚCI Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XXI Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje ogólne prawa podatkowego... 1 1. Daniny publiczne, podatki, opłaty i dopłaty... 1 I. Podatek a inne dochody

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2355. rozporządzenie. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2355. rozporządzenie. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2355 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 26. [Wyznaczenie innego pracownika lub organu] 1. W przypadku wyłączenia pracownika (art. 24) jego bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy.

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... IX XI Rozdział I. Świadczenia rodzinne rodzaje i charaker... 1 1. Rodzaje świadczeń rodzinnych... 1 2. Organizacja działu związana z przyznawaniem prawa do świadczeń rodzinnych...

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... Część I. Komentarz do rozdziału 5a Kodeksu postępowania administracyjnego Mediacja...

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... Część I. Komentarz do rozdziału 5a Kodeksu postępowania administracyjnego Mediacja... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XXI Część I. Komentarz do rozdziału 5a Kodeksu postępowania administracyjnego Mediacja... 1 Rozdział 5a. Mediacja... 3 Art. 96a. [Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia :

Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia : Załącznik nr 1 Część 1: Sprawy podatkowe (24 godz.) i obywatelskie (24 godz.) Temat : Sprawy podatkowe 8 godz. x 3 grupy Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia : I. Zasady podawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika 3. Nr BA 4. Nr sprawy 2. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL małżonka (dotyczy małżonków będących jedną stroną postępowania) WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku Zarządzenie Nr 64/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.IV.431.3.2014.VK.EŻ Bydgoszcz, 28 sierpnia 2014.r. Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2011 BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 24 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2011 BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 24 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2011 BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: instrukcji udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz umarzania zaległości w Urzędzie Miejskim w Drezdenku. Na

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy Wrocław, 17 marca 2009 roku WK.60/423/K-19/09 Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy ul. Rynek - Ratusz 56-400 Oleśnica Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ogólne postępowanie administracyjne

PROCEDURA. Ogólne postępowanie administracyjne I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) właściwość wynikająca z przepisów prawa materialnego będzie realizowana zgodnie z zasadami ogólnymi postępowania go, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XVII Przedmowa... XXI

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XVII Przedmowa... XXI SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Przedmowa... XXI Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje ogólne prawa podatkowego... 1 1. Daniny publiczne, podatki, opłaty i dopłaty... 1 I. Podatek a inne dochody

Bardziej szczegółowo

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r.

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r. Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa 8-9.12.2011 r. Monika Prokopowicz Departament Higieny Środowiska GIS Wybrane zagadnienia prawne

Bardziej szczegółowo

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników. Paweł Ziółkowski

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników. Paweł Ziółkowski Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników Paweł Ziółkowski Kara porządkowa Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych podlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn(sd-3)

KARTA INFORMACYJNA. Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych podlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn(sd-3) Urząd Skarbowy w Tychach al. Niepodległości 60, 43-100 Tychy tel.: +48 32 325 11 00 fax: +48 32 325 11 59 Punkt Obsługi Podatnika ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń, tel. 323242522, fax: 323242519 NIP: 646

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych w Urzędzie Gminy Stawiguda CZĘŚĆ I.

Instrukcja w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych w Urzędzie Gminy Stawiguda CZĘŚĆ I. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/13 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 27.11. 2013 r. Instrukcja w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych w Urzędzie Gminy Stawiguda CZĘŚĆ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Informacja kwartalna o poziomie wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat za III kwartał 2009 r.

Informacja kwartalna o poziomie wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat za III kwartał 2009 r. Informacja kwartalna o poziomie wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat za III kwartał 2009 r. Dział 756 Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Załącznik Nr 11 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO

ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO Art. 201-206 Ordynacji podatkowej -postępowanie podatkowego jest ciągiem czynności procesowych - istnieje stan zawisłości sprawy, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu OBLIGATORYJNE

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki Podatnika

Prawa i obowiązki Podatnika Prawa i obowiązki Podatnika Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych w tym płacenia podatków. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Broszura niniejsza ma

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo