Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) str. 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) str. 25"

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz skrótów str. 19 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) str. 25 Dział I. Przepisy ogólne str. 27 Art. 1. [Zakres przedmiotowy] str. 27 Art. 2. [Zakres stosowania] str. 32 Art. 3. [Słowniczek ustawowy] str. 46 Art. 3a. [Deklaracje w formie elektronicznej] str. 71 Art. 3b. [Treść deklaracji elektronicznej] str. 74 Art. 3c. (uchylony) str. 75 Art. 3d. [Składanie deklaracji elektronicznych samorządowym organom podatkowym] str. 75 Art. 3e. [Zgoda na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego] str. 76 Art. 3f. [Identyfikacja na portalu podatkowym] str. 78 Art. 4. [Obowiązek podatkowy] str. 79 Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe] str. 85 Art. 6. [Podatek] str. 88 Art. 7. [Podatnik] str. 93 Art. 8. [Płatnik] str. 99 Art. 9. [Inkasent] str. 102 Art. 10. [Wybór formy opodatkowania] str. 105 Art. 11. [Rok podatkowy] str. 106 Art. 12. [Termin] str. 108 Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość str. 119 Rozdział 1. Organy podatkowe str. 119 Art. 13. [Organy podatkowe] str. 119 Art. 13a. [Szczególne organy podatkowe] str. 125 Art. 14. [Nadzór Ministra Finansów] str. 126 Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego str. 128 Art. 14a. [Interpretacje ogólne] str. 128 Art. 14b. [Interpretacje indywidualne] str. 137 Art. 14c. [Treść interpretacji indywidualnej] str. 148 Art. 14d. [Termin wydania interpretacji indywidualnej] str. 152 Art. 14e. [Zmiana interpretacji] str. 153 Art. 14f. [Opłata od interpretacji] str. 157 Art. 14g. [Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia] str. 158 Art. 14h. [Odpowiednie stosowanie] str. 160 Art. 14i. [Publikacja interpretacji] str. 161 Art. 14j. [Interpretacja indywidualna samorządowych organów podatkowych] str. 162 Art. 14k. [Ochrona wnioskodawcy] str. 163 Art. 14l. [Obowiązek zapłaty podatku] str. 166 Art. 14m. [Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku] str. 167 Art. 14n. [Odpowiednie stosowanie] str. 170 Art. 14o. [Interpretacja milcząca] str. 170 Art. 14p. [Odpowiednie stosowanie] str. 173 Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych str. 174

2 Art. 15. [Obowiązek przestrzegania właściwości] str. 174 Art. 16. [Właściwość rzeczowa] str. 175 Art. 17. [Właściwość miejscowa] str. 179 Art. 17a. [Właściwość miejscowa w przypadku odpowiedzialności osób trzecich] str. 181 Art. 18. [Zmiana właściwości w trakcie roku podatkowego] str. 181 Art. 18a. [Zmiana właściwości po zakończeniu roku podatkowego] str. 184 Art. 18b. [Perpetuatio fori] str. 184 Art. 19. [Spory o właściwość] str. 185 Art. 20. [Czynności organu do czasu rozstrzygnięcia sporu] str. 189 Dział IIa. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych str. 191 Art. 20a. [Porozumienie jednostronne] str. 191 Art. 20b. [Porozumienie dwustronne i wielostronne] str. 195 Art. 20c. [Zakres porozumienia] str. 197 Art. 20d. [Brak zgody zagranicznej władzy podatkowej] str. 199 Art. 20e. [Wyjaśnienie wątpliwości przez organ] str. 202 Art. 20f. [Obowiązki wnioskującego] str. 204 Art. 20g. [Wyjaśnienie wątpliwości przez wnioskującego] str. 211 Art. 20h. [Zmiana propozycji] str. 213 Art. 20i. [Decyzja w sprawie porozumienia] str. 215 Art. 20j. [Terminy zakończenia postępowania] str. 220 Art. 20k. [Zmiana lub uchylenie decyzji] str. 221 Art. 20l. [Wygaśnięcie decyzji] str. 224 Art. 20m. [Opłata od wniosku] str. 227 Art. 20n. [Opłata uzupełniająca] str. 228 Art. 20o. [Dochód budżetu państwa] str. 229 Art. 20p. [Koszty postępowania] str. 229 Art. 20q. [Odpowiednie stosowanie] str. 230 Art. 20r. [Stosowanie przepisów do zakładu zagranicznego] str. 231 Dział III. Zobowiązania podatkowe str. 232 Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego str. 232 Art. 21. [Sposoby powstania zobowiązania podatkowego] str. 232 Art. 21a. [Wniosek o przeprowadzenie postępowania] str. 240 Art. 21b. [Decyzja określająca] str. 241 Art. 22. [Zaniechanie poboru podatku] str. 243 Art. 23. [Oszacowanie podstawy opodatkowania] str. 247 Art. 23a. [Określenie wysokości zaliczek] str. 254 Art. 24. [Określenie wysokości straty] str. 255 Art. 24a-25. (uchylone) str. 260 Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta str. 260 Art. 26. [Zakres odpowiedzialności podatnika] str. 260 Art. 26a. [Ograniczenie odpowiedzialności podatnika] str. 264 Art. 27. (uchylony) str. 269 Art. 28. [Wynagrodzenie płatnika i inkasenta] str. 270 Art. 29. [Zakres odpowiedzialności podatnika pozostającego w związku małżeńskim] str. 276 Art. 30. [Zakres odpowiedzialności płatnika i inkasenta] str. 282 Art. 31. [Osoby odpowiedzialne] str. 290 Art. 32. [Obowiązek przechowywania dokumentów] str. 292 Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych str.

3 293 Art. 33. [Zabezpieczenie] str. 293 Art. 33a. [Wygaśnięcie zabezpieczenia] str. 301 Art. 33b. [Odpowiednie stosowanie do płatnika i inkasenta] str. 304 Art. 33c. [Odpowiednie stosowanie] str. 305 Art. 33d. [Formy zabezpieczenia] str. 306 Art. 33e. [Gwarant lub poręczyciel] str. 312 Art. 33f. [Wybór formy zabezpieczenia] str. 313 Art. 33g. [Postanowienie o zabezpieczeniu] str. 313 Art. 34. [Hipoteka przymusowa] str. 314 Art. 35. [Powstanie hipoteki przymusowej] str. 325 Art. 36. (uchylony) str. 330 Art. 37. (uchylony) str. 330 Art. 38. [Wniosek o założenie księgi wieczystej] str. 330 Art. 39. [Wyjawienie nieruchomości i praw majątkowych] str. 332 Art. 40. (uchylony) str. 335 Art. 41. [Zastaw skarbowy] str. 335 Art. 42. [Powstanie zastawu skarbowego] str. 338 Art. 42a. [Wykreślenie z rejestru zastawów skarbowych] str. 341 Art. 43. [Rejestr zastawów skarbowych] str. 342 Art. 44. [Podstawa wpisu do rejestru zastawów skarbowych] str. 343 Art. 45. [Spis rzeczy i praw majątkowych] str. 345 Art. 45a. (uchylony) str. 345 Art. 46. [Wypis z rejestru zastawów skarbowych] str. 345 Rozdział 4. Terminy płatności str. 346 Art. 47. [Termin płatności podatku] str. 346 Art. 48. [Odroczenie terminu] str. 349 Art. 49. [Nowy termin płatności] str. 352 Art. 50. [Przedłużenie terminu płatności] str. 354 Rozdział 5. Zaległość podatkowa str. 356 Art. 51. [Zaległość podatkowa] str. 356 Art. 52. [Należności traktowane na równi z zaległością] str. 359 Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna str. 364 Art. 53. [Odsetki za zwłokę] str. 364 Art. 53a. [Decyzja określająca wysokość odsetek] str. 372 Art. 54. [Wyłączenie naliczania odsetek] str. 374 Art. 55. [Wpłata odsetek] str. 379 Art. 56. [Stawka odsetek] str. 381 Art. 57. [Opłata prolongacyjna] str. 384 Art. 58. [Zasady naliczania] str. 389 Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych str. 390 Art. 59. [Formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego] str. 390 Art. 60. [Termin dokonania i forma zapłaty podatku] str. 397 Art. 61. [Obowiązek zapłaty przelewem] str. 401 Art. 61a. [Zapłata kartą płatniczą] str. 404 Art. 62. [Zaliczenie wpłat] str. 405 Art. 62a. [Odpowiednie stosowanie] str. 408 Art. 63. [Zaokrąglanie podstawy opodatkowania] str. 408 Art. 64. [Potrącenie zobowiązań podatkowych] str. 410 Art. 65. [Potrącenie w przypadku podatków samorządowych] str. 416 Art. 66. [Przeniesienie własności lub praw majątkowych] str. 418

4 Art. 67. (uchylony) str. 421 Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych str. 421 Art. 67a. [Wniosek podatnika] str. 421 Art. 67b. [Ulga na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą] str. 437 Art. 67c. [Odpowiednie stosowanie] str. 445 Art. 67d. [Umorzenie zaległości podatkowej z urzędu] str. 446 Art. 67e. [Właściwość w sprawie ulg] str. 447 Rozdział 8. Przedawnienie str. 448 Art. 68. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji] str. 448 Art. 69. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji w przypadku niedopełnienia warunku uprawniającego do ulgi] str. 454 Art. 70. [Przedawnienie zobowiązania podatkowego] str. 456 Art. 70a. [Zawieszenie biegu przedawnienia] str. 469 Art. 70b. (uchylony) str. 470 Art. 70c. [Zawiadomienie o biegu terminu przedawnienia] str. 470 Art. 71. [Odpowiednie stosowanie] str. 471 Rozdział 9. Nadpłata str. 472 Art. 72. [Nadpłata] str. 472 Art. 73. [Powstanie nadpłaty] str. 480 Art. 74. [Nadpłata powstała wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości] str. 481 Art. 74a. [Określenie nadpłaty przez organ] str. 484 Art. 75. [Wniosek o stwierdzenie nadpłaty] str. 485 Art. 76. [Zaliczenie nadpłaty, zwrot nadpłaty] str. 492 Art. 76a. [Chwila zaliczenia nadpłaty] str. 495 Art. 76b. [Odpowiednie stosowanie przepisów do zwrotu podatku] str. 497 Art. 76c. [Zwrot nadpłaty wynikającej z zaliczek] str. 499 Art. 77. [Termin zwrotu nadpłaty] str. 500 Art. 77a. [Zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek] str. 505 Art. 77b. [Forma zwrotu nadpłaty] str. 505 Art. 77c. [Pomniejszenie nadpłaty] str. 507 Art. 78. [Oprocentowanie nadpłaty] str. 508 Art. 78a. [Proporcjonalne zaliczenie] str. 512 Art. 79. [Zakaz wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty] str. 513 Art. 80. [Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty] str. 515 Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji str. 516 Art. 80a. [Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika] str. 516 Art. 80b. [Skutki udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji] str. 523 Rozdział 10. Korekta deklaracji str. 523 Art. 81. [Skorygowanie deklaracji] str. 523 Art. 81a. (uchylony) str. 530 Art. 81b. [Zawieszenie uprawnienia do skorygowania deklaracji] str. 530 Art. 81c. (uchylony) str. 533 Rozdział 11. Informacje podatkowe str. 533 Art. 82. [Obowiązek udzielania informacji podatkowej] str. 533

5 Art. 82a. [Obowiązek informowania o wynagrodzeniu wypłacanym nierezydentowi] str. 549 Art. 83. [Zakres i termin przekazywania informacji] str. 551 Art. 84. [Obowiązek przekazywania informacji przez sądy, komorników i notariuszy] str. 552 Art. 85. [Grupy podmiotów obowiązane do składania zeznań, wykazów, informacji lub deklaracji] str. 554 Art. 86. [Okres przechowywania ksiąg podatkowych] str. 555 Rozdział 12. Rachunki str. 559 Art. 87. [Wystawianie rachunków] str. 559 Art. 88. [Przechowywanie rachunków] str. 562 Art (uchylone) str. 563 Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna str. 563 Art. 91. [Odpowiednie stosowanie przepisów o zobowiązaniach cywilnoprawnych] str. 563 Art. 92. [Powstanie odpowiedzialności solidarnej] str. 568 Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych str. 571 Art. 93. [Następstwo prawne podmiotów przekształconych] str. 571 Art. 93a. [Podmioty przekształcone] str. 581 Art. 93b. [Odpowiednie stosowanie] str. 586 Art. 93c. [Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału] str. 589 Art. 93d. [Prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów podatkowych] str. 593 Art. 93e. [Norma kolizyjna] str. 593 Art. 94. [Stosowanie przepisów do podmiotów powstałych wskutek prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych] str. 596 Art. 95. [Ograniczenie odpowiedzialności] str. 598 Art. 96. [Kontynuacja naliczania odsetek oraz oprocentowania] str. 599 Art. 97. [Następstwo prawne spadkobierców] str. 600 Art. 97a. (uchylony) str. 610 Art. 98. [Odpowiednie stosowanie przepisów spadkowych] str. 610 Art. 99. [Zawieszenie biegu terminów] str. 614 Art [Decyzja o odpowiedzialności spadkobierców] str. 615 Art [Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy] str. 620 Art [Warunki zastosowania art. 100 oraz art. 101] str. 621 Art [Zawiadomienie spadkobierców] str. 622 Art [Postępowanie wobec spadkodawcy będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych] str. 624 Art [Oprocentowanie nadpłat przypadających spadkodawcy] str. 627 Art [Odpowiedzialność zapisobiercy] str. 629 Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich str. 631 Art [Zakres odpowiedzialności osób trzecich] str. 631 Art [Decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej] str. 635 Art [Odpowiednie stosowanie] str. 642 Art [Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka] str. 643 Art [Odpowiedzialność członka rodziny] str. 645 Art [Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa] str. 648 Art. 112a. [Wyłączenie stosowania] str. 653 Art. 112b. [Odpowiedzialność spółki kapitałowej] str. 654 Art [Odpowiedzialność firmującego] str. 654

6 Art [Odpowiedzialność właściciela rzeczy używanej do prowadzenia działalności gospodarczej] str. 656 Art. 114a. [Odpowiedzialność dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości] str. 659 Art [Odpowiedzialność wspólnika] str. 661 Art [Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych] str. 667 Art. 116a. [Odpowiedzialność członków zarządu innych osób prawnych] str. 675 Art [Odpowiedzialność w przypadku podziału osoby prawnej] str. 677 Art. 117a. [Odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela] str. 679 Art. 117b. [Odpowiedzialność za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostawy towarów i usług] str. 680 Art [Terminy przedawnienia] str. 680 Art [Zasady waloryzacji] str. 682 Dział IV. Postępowanie podatkowe str. 683 Rozdział 1. Zasady ogólne str. 683 Art [Zasada legalizmu] str. 683 Art [Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie; zasada informowania] str. 686 Art [Zasada prawdy obiektywnej] str. 690 Art [Zasada czynnego udziału stron] str. 692 Art [Zasada przekonywania strony] str. 694 Art [Zasada szybkości] str. 695 Art [Zasada pisemności] str. 697 Art [Zasada dwuinstancyjności] str. 698 Art [Zasada trwałości ostatecznej decyzji] str. 701 Art [Zasada jawności dla stron] str. 702 Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego str. 703 Art [Wyłączenie pracownika organu] str. 703 Art [Wyłączenie naczelnika urzędu skarbowego] str. 711 Art. 131a. [Wyłączenie naczelnika urzędu celnego] str. 711 Art. 131b. [Postanowienie o wyłączeniu] str. 712 Art [Wyłączenie samorządowych organów podatkowych] str. 713 Rozdział 3. Strona str. 714 Art [Strona] str. 714 Art. 133a. [Udział organizacji społecznej] str. 720 Art (uchylony) str. 723 Art [Zdolność prawna; zdolność do czynności prawnych] str. 723 Art [Dopuszczalność działania przez pełnomocnika] str. 724 Art [Pełnomocnik] str. 725 Art [Kurator] str. 729 Rozdział 4. Załatwianie spraw str. 729 Art [Termin załatwienia sprawy] str. 729 Art [Obowiązek zawiadomienia strony] str. 736 Art [Ponaglenie] str. 738 Art [Odpowiedzialność pracownika organu] str. 743 Art [Upoważnienie pracownika do załatwiania spraw w imieniu organu] str. 744 Rozdział 5. Doręczenia str. 746

7 Art [Zasada oficjalności doręczeń] str. 746 Art. 144a. [Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej] str. 749 Art [Doręczenie stronie, przedstawicielowi, pełnomocnikowi] str. 752 Art [Obowiązek zawiadomienia o zmianie adresu] str. 755 Art [Pełnomocnik do doręczeń] str. 758 Art. 147a. [Doręczenia w przypadku VAT i akcyzy z tytułu importu towarów] str. 760 Art [Miejsca doręczeń] str. 761 Art [Doręczenie zastępcze] str. 766 Art [Doręczenie przez awizo] str. 769 Art [Doręczenie osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej] str. 773 Art. 151a. [Pozostawienie pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia] str. 777 Art [Potwierdzenie doręczenia podpisem] str. 778 Art. 152a. [Doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego] str. 781 Art [Odmowa przyjęcia pisma] str. 784 Art [Doręczenia w sytuacjach szczególnych] str. 787 Art. 154a. [Doręczanie w państwie członkowskim UE] str. 788 Art. 154b. [Doręczanie pism pochodzących z państw członkowskich UE] str. 791 Art. 154c. [Doręczanie w przypadku wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi UE] str. 792 Rozdział 6. Wezwania str. 792 Art [Wezwanie] str. 792 Art [Osobiste stawiennictwo] str. 796 Art [Pomoc prawna] str. 797 Art [Wyłączenie stosowania] str. 798 Art [Treść wezwania] str. 799 Art [Wezwanie telegraficznie lub telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności] str. 801 Rozdział 7. Przywrócenie terminu str. 802 Art (uchylony) str. 802 Art [Przesłanki przywrócenia terminu] str. 802 Art [Właściwość organu] str. 808 Art [Żądanie wstrzymania wykonania decyzji] str. 810 Rozdział 8. Wszczęcie postępowania str. 810 Art [Postanowienie o wszczęciu postępowania] str. 810 Art. 165a. [Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania] str. 817 Art. 165b. [Wszczęcie postępowania po ujawnieniu nieprawidłowości przez kontrolę podatkową] str. 818 Art [Połączenie postępowań] str. 819 Art. 166a. [Odesłanie] str. 821 Art [Rozszerzenie żądania] str. 822 Art [Podanie] str. 823 Art [Wezwanie do usunięcia braków podania] str. 827 Art [Obowiązek przekazania podania właściwemu organowi] str. 829 Art [Obowiązek rozpatrzenia sprawy w zakresie należącym do właściwości organu] str. 830 Rozdział 9. Metryki, protokoły i adnotacje str. 832

8 Art. 171a. [Metryka sprawy] str. 832 Art [Protokół] str. 833 Art [Treść protokołu] str. 834 Art [Obowiązek odczytania protokołu i przedstawienia do podpisu] str. 835 Art [Załącznik do protokołu] str. 835 Art [Skreślenia i poprawki] str. 836 Art [Adnotacje] str. 836 Rozdział 10. Udostępnianie akt str. 837 Art [Wgląd do akt sprawy] str. 837 Art [Odmowa dostępu do akt sprawy] str. 839 Rozdział 11. Dowody str. 840 Art [Definicja dowodu] str. 840 Art [Katalog środków dowodowych] str. 845 Art [Żądanie uchylenia tajemnicy bankowej] str. 850 Art [Wezwanie do udzielenia informacji] str. 855 Art [Treść żądania] str. 856 Art [Odmowa udzielenia informacji] str. 858 Art (uchylony) str. 858 Art [Zasada oficjalności postępowania dowodowego] str. 859 Art [Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu] str. 866 Art [Termin przedstawienia dowodu] str. 869 Art [Zawiadomienie strony o przeprowadzeniu dowodu] str. 871 Art [Zasada swobodnej oceny dowodów] str. 873 Art [Umożliwienie stronie wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów] str. 878 Art [Dowód z ksiąg podatkowych] str. 879 Art [Dokumenty urzędowe] str. 885 Art. 194a. [Uwierzytelnianie odpisów dokumentów] str. 890 Art [Bezwzględny zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka] str. 893 Art [Względny zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka] str. 896 Art [Opinia biegłego] str. 899 Art [Oględziny] str. 904 Art [Przesłuchanie strony] str. 905 Art. 199a. [Wykładnia oświadczeń woli] str. 908 Art [Termin wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego] str. 916 Rozdział 11a. Rozprawa str. 921 Art. 200a. [Rozprawa] str. 921 Art. 200b. [Termin rozprawy] str. 925 Art. 200c. [Osoba kierująca rozprawą] str. 927 Art. 200d. [Uprawnienia strony i kierującego rozprawą] str. 929 Rozdział 12. Zawieszenie postępowania str. 931 Art [Przesłanki zawieszenia] str. 931 Art [Czynności podejmowane podczas zawieszenia] str. 939 Art [Zagadnienie wstępne] str. 939 Art [Zawieszenie postępowania w przedmiocie ulg] str. 940 Art. 204a. [Zawieszenie w przypadku VAT i akcyzy z tytułu importu towarów] str. 941 Art [Podjęcie zawieszonego postępowania] str. 941 Art. 205a. [Katalog przyczyn podjęcia postępowania] str. 942 Art [Wstrzymanie biegu terminów] str. 943

9 Rozdział 13. Decyzje str. 944 Art [Decyzja podatkowa] str. 944 Art [Decyzja o umorzeniu postępowania] str. 948 Art [Stanowisko innego organu] str. 952 Art [Treść decyzji] str. 955 Art [Doręczenie decyzji] str. 963 Art [Związanie organu decyzją] str. 964 Art [Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji] str. 965 Art [Brak pouczenia; błędne pouczenie] str. 966 Art [Sprostowanie oczywistych omyłek] str. 967 Rozdział 14. Postanowienia str. 969 Art [Postanowienie] str. 969 Art [Treść postanowienia] str. 970 Art [Doręczenie postanowienia] str. 971 Art [Odpowiednie stosowanie] str. 971 Rozdział 15. Odwołania str. 972 Art [Odwołanie] str. 972 Art [Odwołania rozpatrywane przez ten sam organ] str. 975 Art [Treść odwołania] str. 976 Art [Wniesienie odwołania] str. 977 Art. 223a-225. (uchylone) str. 978 Art [Decyzja samokontrolna] str. 979 Art [Przekazanie sprawy organowi odwoławczemu] str. 979 Art [Postanowienia organu odwoławczego] str. 981 Art [Postępowanie w celu uzupełnienia dowodów] str. 984 Art (uchylone) str. 986 Art [Cofnięcie odwołania] str. 987 Art [Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego] str. 987 Art [Zakaz reformationis in peius] str. 992 Art. 234a. [Termin zwrotu akt organowi pierwszej instancji] str. 994 Art [Odpowiednie stosowanie] str. 994 Rozdział 16. Zażalenia str. 995 Art [Zażalenie] str. 995 Art [Zaskarżanie postanowień, na które nie przysługuje zażalenie] str. 995 Art (uchylony) str. 995 Art [Odpowiednie stosowanie] str. 995 Rozdział 16a. Wykonanie decyzji str. 996 Art. 239a. [Wykonalność decyzji] str. 996 Art. 239b. [Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej] str. 998 Art. 239c. [Decyzja o zabezpieczeniu] str Art. 239d. [Brak rygoru natychmiastowej wykonalności] str Art. 239e. [Wykonanie decyzji ostatecznej] str Art. 239f. [Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej] str Art. 239g. [Dobrowolne wykonanie decyzji] str Art. 239h. [Wstrzymanie wykonania decyzji a odsetki za zwłokę] str Art. 239i. [Hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy] str Art. 239j. [Odpowiednie stosowanie] str. 1010

10 Rozdział 17. Wznowienie postępowania str Art [Podstawy wznowienia postępowania] str Art [Wznowienie na żądanie strony; wznowienie z urzędu] str Art (uchylony) str Art [Postanowienie o wznowieniu] str Art [Organ właściwy w sprawie wznowienia postępowania] str Art [Rozstrzygnięcia kończące postępowanie wznowione] str Art [Wstrzymanie wykonania decyzji] str Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji str Art [Podstawy stwierdzenia nieważności] str Art [Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji] str Art [Przesłanki negatywne] str Art (uchylone) str Art [Wstrzymanie wykonania decyzji] str Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej str Art [Zmiana lub uchylenie decyzji, na mocy której strona nie nabyła prawa] str Art. 253a. [Zmiana lub uchylenie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo] str Art. 253b. [Wyłączenie stosowania] str Art [Zmiana decyzji ostatecznej wskutek zmiany okoliczności faktycznych] str Art [Uchylenie decyzji wydanej z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonych czynności] str Art [Termin do wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji] str Art (uchylony) str Rozdział 20. Wygaśnięcie decyzji str Art [Podstawy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji] str Art [Wygaśnięcie decyzji z mocy prawa] str Rozdział 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza str Art [Odpowiednie stosowanie] str Art (uchylony) str Rozdział 22. Kary porządkowe str Art [Zakres przedmiotowy stosowania kar porządkowych] str Art. 262a. [Waloryzacja kwoty kary porządkowej] str Art [Organ właściwy w sprawie kar porządkowych] str Rozdział 23. Koszty postępowania str Art [Zasada ponoszenia kosztów postępowania podatkowego przez podmiot publiczny] str Art [Katalog kosztów] str Art [Zwrot kosztów] str Art [Koszty obciążające stronę] str Art [Obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania] str Art [Postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania] str. 1093

11 Art [Rozłożenie na raty albo umorzenie] str Art. 270a. [Postanowienie o kosztach] str Art [Ściągnięcie kosztów] str Dział V. Czynności sprawdzające str Art [Cel czynności sprawdzających] str Art. 272a. [Czynności sprawdzające dotyczące dokumentów składanych Ministrowi Finansów] str Art (uchylony) str Art [Postępowanie w przypadku stwierdzenia błędów] str Art. 274a. [Wyjaśnienia dotyczące deklaracji] str Art. 274b. [Przedłużenie terminu zwrotu podatku] str Art. 274c. [Żądanie przedstawienia dokumentów przez kontrahenta podatnika] str Art [Okazanie dokumentów wymaganych przez przepisy] str Art [Oględziny lokalu mieszkalnego] str Art [Odpowiednie stosowanie] str Art [Organ wyłączony od dokonywania czynności sprawdzających] str Art. 278a-279. (uchylone) str Art [Odpowiednie stosowanie] str Dział VI. Kontrola podatkowa str Art [Kontrola podatkowa] str Art. 281a. [Osoba upoważniona do reprezentowania] str Art [Podjęcie kontroli z urzędu] str Art. 282a. [Zakaz ponawiania kontroli podatkowej] str Art. 282b. [Zawiadomienie kontrolowanego] str Art. 282c. [Wyłączenie obowiązku zawiadomienia o kontroli] str Art [Imienne upoważnienie] str Art [Moment wszczęcia kontroli podatkowej] str Art. 284a. [Natychmiastowe wszczęcie kontroli; zawieszenie kontroli] str Art. 284b. [Termin zakończenia kontroli] str Art [Czynny udział kontrolowanego w kontroli] str Art. 285a. [Miejsce i czas kontroli] str Art. 285b. [Przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu] str Art [Uprawnienia kontrolującego] str Art. 286a. [Pomoc lub asysta] str Art [Obowiązki kontrolowanego] str Art [Dostęp kontrolującego do nieruchomości] str Art. 288a. (uchylony) str Art [Zawiadamianie kontrolowanego o przeprowadzaniu niektórych dowodów] str Art [Protokół kontroli] str Art. 290a. [Upoważnienie dla Ministra Finansów] str Art [Zastrzeżenia do protokołu] str Art. 291a. [Kontrole jednoczesne] str Art. 291b. [Obowiązek informowania o zmianie adresu] str Art. 291c. [Odesłanie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej] str Art [Odpowiednie stosowanie] str Dział VII. Tajemnica skarbowa str Art [Zakres przedmiotowy tajemnicy skarbowej] str Art [Zakres podmiotowy tajemnicy skarbowej] str Art [Dostęp do informacji uzyskiwanych z banków i innych instytucji

12 finansowych] str Art. 295a. [Dostęp do informacji na temat porozumień w sprawie cen transakcyjnych] str Art [Przechowywanie akt] str Art [Udostępnianie akt] str Art. 297a. [Ochrona informacji podatkowych i akt uzyskanych z państw członkowskich UE] str Art. 297b. [Udostępniane akt spraw lub informacji z tych akt] str Art [Katalog podmiotów, którym mogą być udostępniane akta objęte tajemnicą skarbową] str Art [Katalog podmiotów, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych] str Art. 299a. [Oznaczenie klauzulą] str Art. 299b. [Zgoda na ujawnienie tajemnicy skarbowej] str Art. 299c. [Udostępnianie informacji z akt spraw podatkowych] str Art (uchylony) str Art [Nieograniczony dostęp strony do akt] str Art (uchylone) str Art [Zbiorcze informacje dotyczące podatków] str Dział VIIa. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami str Rozdział 1. Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych str Art. 305a. [Ogólne zasady] str Rozdział 2. Szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej str Art. 305b. [Cele i zakres informacji podatkowych podlegających wymianie] str Art. 305c. [Właściwe organy] str Art. 305d. [Udzielanie informacji na wniosek i z urzędu] str Art. 305e. [Treść wniosku o udzielenie informacji] str Art. 305f. [Wszczęcie postępowania na wniosek] str Art. 305g. [Nadesłanie danych uzupełniających] str Art. 305h. [Odmowa udzielenia informacji] str Art. 305i. [Cofnięcie wniosku o udzielenie informacji] str Art. 305j. [Odpowiednie stosowanie] str Art. 305k. [Udzielenie informacji z urzędu] str Art. 305ka. [Potwierdzenie otrzymania informacji z urzędu] str Art. 305l. [Porozumienia dwustronne lub wielostronne] str Art. 305la. [Porozumienia w sprawie obecności obcej władzy w siedzibach organów podatkowych oraz w toku postępowań podatkowych i kontroli podatkowej] str Art. 305m. [Przekazanie informacji innej obcej władzy] str Art. 305ma. [Informacja zwrotna] str Art. 305mb. [Wymiana informacji] str Rozdział 3. Szczegółowe zasady wymiany informacji o przychodach (dochodach) z oszczędności str Art. 305n. [Informacje dotyczące przychodów (dochodów) z oszczędności] str Art. 305o. [Odpowiednie stosowanie] str Dział VIII. Przepisy karne str. 1249

13 Art [Ujawnienie informacji objętej tajemnicą skarbową] str Dział VIIIa. Zaświadczenia str Art. 306a. [Wydawanie zaświadczeń] str Art. 306b. [Wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty albo stan prawny wynikający z ewidencji] str Art. 306c. [Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia] str Art. 306d. [Ograniczenia organu podatkowego] str Art. 306e. [Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości] str Art. 306f. [Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy] str Art. 306g. [Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego] str Art. 306h. [Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika] str Art. 306ha. [Zaświadczenie dotyczące wskazanych spraw podatkowych] str Art. 306i. [Zaświadczenie o wysokości dochodu lub obrotu podatnika] str Art. 306j. [Rozporządzenie wykonawcze] str Art. 306k. [Odpowiednie stosowanie] str Art. 306l. [Certyfikat rezydencji] str Art. 306m. [Zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych] str Art. 306n. [Wzory zaświadczeń i certyfikatów] str Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe str Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących str Rozdział 2. Przepisy przejściowe str Rozdział 3. Przepisy końcowe str Wykaz aktów prawnych str Bibliografia str Skorowidz str O autorach str. 1313

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski PRAWO PODATKOWE Autor: Zbigniew Ofiarski WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Część pierwsza ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE Rozdział I. ISTOTA PODATKU I PRAWA PODATKOWEGO 1. Podatek jako kategoria ekonomiczna i prawna 2. Podatki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

W publikacji omówiono w szczególności:

W publikacji omówiono w szczególności: Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium. Dominika Żurawska W podręczniku omówiono w sposób jasny, zwięzły i wyczerpujący zagadnienia z teorii prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej. Liczne wytłuszczenia,

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie ORDYNACJA PODATKOWA 16. wydanie Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST Wzory pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń Stan prawny na 1 czerwca 2016 r. ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne Jest to kolejne wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został zaktualizowany oraz uzupełniony. Autorzy uwzględnili stan prawny na dzień

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD Szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej 0. Wprowadzenie do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk

Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk Książka stanowi najnowsze, trzecie już wydanie cieszącego się dużym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów...13. Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15

Spis treści. Od autorów...13. Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15 Od autorów...13 Wykaz użytych skrótów...14 Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15 1.1. Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego...15 1.1.1. Postanowienie / wezwanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Doprecyzowanie zasad wydawania interpretacji indywidualnych...

Rozdział II. Doprecyzowanie zasad wydawania interpretacji indywidualnych... Wstęp... Notka biograficzna... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Włączenie do ustawy Ordynacja podatkowa ogólnej zasady prawa podatkowego... 2. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika... Rozdział

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz J. Sputowski Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...

Spis treści. Przedmowa... Przedmowa... Wykaz skrótów... V XIII Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego... 1 1 1. Dochody publiczne i ich klasyþkacja... 1 1 2. Pojęcie podatku... 6 3 3. Struktura podatku...

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE UKŁAD WYKŁADU Podmioty stosunków prawno-podatkowych; Obowiązek a zobowiązanie podatkowe; Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia

Spis treści. Wstęp. Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia Spis treści Wstęp Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia Rys historyczny podatków Funkcje podatków oraz zasady ich poboru Klasyfikacje podatków Ewolucja polskiego systemu podatków i opłat Organizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIII Przedmowa... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... XIII Przedmowa... XVII Spis treści Wykaz skrótów... XIII Przedmowa... XVII Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego... 1 1. Dochody publiczne i ich klasyfikacja... 1 2. Definicja podatku... 6 3. Struktura

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego... 1 1. Dochody publiczne i ich klasyfikacja... 1 2. Definicja podatku... 6 3. Struktura

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów...

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów... Wstęp... O autorach... Wykaz skrótów... XXI XXIII XXV Część I. Przepisy ogólne i organy podatkowe Rozdział I. Zasada in dubio pro tributario (Adam Mariański)... 3 1. In dubio pro tributario jako zasada

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenia w prawie podatkowym

Zaświadczenia w prawie podatkowym Zaświadczenia w prawie podatkowym Źródła prawa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dział VIIIA, art. 306a 306 n) rozporządzenie MF z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych

Bardziej szczegółowo

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Prawo Podatkowe Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Powstawanie zobowiązań podatkowych Istnieją dwie metody powstawania zobowiązań: - z mocy prawa - ex lege (art. 21 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

1. Ordynacja podatkowa

1. Ordynacja podatkowa 1. Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926) Tekst jednolity z dnia 10 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 749) 1 (zm.: Dz.U. 2012, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; 2013,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. FINANSE PUBLICZNE i BUDŻET... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. FINANSE PUBLICZNE i BUDŻET... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. FINANSE PUBLICZNE i BUDŻET... 1 Część I. Finanse publiczne... 3 Rozdział 1. Pojęcie... 3 Rozdział 2. Funkcje... 4 Rozdział 3. Podstawy prawne... 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Postępowanie podatkowe Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Metryka sprawy podatkowej Art. 171a. 1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. 2. W treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów...9. Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Wykaz skrótów...9. Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. Istota i funkcje przepisów procesowych w prawie administracyjnym... 13 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Autor: R. Kędziora Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym ő ő 2. Zarys ewolucji polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym oraz polskiego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Postępowanie podatkowe Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Metryka sprawy podatkowej Art. 171a. 1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. 2. W treści

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów Część I KOMENTARZ Rozdział 1 Ustalanie właściwości miejscowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym 3. Zastosowanie oraz wyłączenie zastosowania art. 21 k.p.a. podczas ustalania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2355. rozporządzenie. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2355. rozporządzenie. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2355 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz. redakcja naukowa Leonard Etel

Komentarz. redakcja naukowa Leonard Etel ordynacja podatkowa Komentarz redakcja naukowa Leonard Etel Rafał Dowgier, Leonard Etel, Piotr Pietrasz Mariusz Popławski, Sławomir Presnarowicz Wojciech Stachurski, Krzysztof Teszner KOMENTARZE ordynacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe Wydawanie decyzji i postanowień Postępowanie podatkowe Decyzja a postanowienie Art. 207 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 2. Decyzja

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone od 1 czerwca 2017 roku

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone od 1 czerwca 2017 roku Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone od 1 czerwca 2017 roku Wg ustawy z dnia 07 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia. Stan prawny na r.

Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia. Stan prawny na r. Domaszowice 129 25-900, Kielce Tel kom: 500-654-255 Tel/fax 41 344 66 09 e-mail: biuro@pro-szkolenia.eu Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat: Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach Informacje ogólne Kiedy po zaświadczenie Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach jest wymagane w przeróżnych sytuacjach. Przedsiębiorcy muszą postarać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... Część I. Komentarz do rozdziału 5a Kodeksu postępowania administracyjnego Mediacja...

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... Część I. Komentarz do rozdziału 5a Kodeksu postępowania administracyjnego Mediacja... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XXI Część I. Komentarz do rozdziału 5a Kodeksu postępowania administracyjnego Mediacja... 1 Rozdział 5a. Mediacja... 3 Art. 96a. [Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA KOMENTARZ. 4. wydanie. Cezary Kosikowski Leonard Etel. Rafał Dowgier, Piotr Pietrasz, Mariusz Popławski, Sławomir Presnarowicz

ORDYNACJA PODATKOWA KOMENTARZ. 4. wydanie. Cezary Kosikowski Leonard Etel. Rafał Dowgier, Piotr Pietrasz, Mariusz Popławski, Sławomir Presnarowicz KOMENTARZ Cezary Kosikowski Leonard Etel Rafał Dowgier, Piotr Pietrasz, Mariusz Popławski, Sławomir Presnarowicz ORDYNACJA PODATKOWA 4. wydanie Stan prawny: 1 marca 2011 r. Wykaz skrótów... 25 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wykaz skrótów XIII Wstęp XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Na podstawie art. 18 2, art. 22 6, art. 28 3, art. 39 3a, art. 46 3, art. 48

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Wstęp...XVII Wykaz skrótów... XIX Wstęp...XVII Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków oraz prawa podatkowego 1 1. Daniny publiczne, podatki i opłaty... 1 I. Pojęcie daniny publicznej... 1 II. Ustawowa

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 ORGAN PODATKOWY, do którego kierowany jest wniosek. 2 DANE WNIOSKODAW- CY: BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA - Rodzaj:(osoba prawna, osoba fizyczna, jedn. organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 29

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 29 Wykaz skrótów... 25 Wprowadzenie... 29 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749, zm. poz. 848, 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35)... 31 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XXI

SPIS TREŚCI. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XXI SPIS TREŚCI Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XXI Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje ogólne prawa podatkowego... 1 1. Daniny publiczne, podatki, opłaty i dopłaty... 1 I. Podatek a inne dochody

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej Informacje ogólne Rozłożenie na raty Podatki musi płacić każdy, i to w terminie. Zdarza się jednak, że podatnik nie może wywiązać się z tego obowiązku.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Wstęp...XVII Wykaz skrótów... XIX Wstęp...XVII Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków oraz prawa podatkowego 1 1. Daniny publiczne, podatki i opłaty... 1 I. Pojęcie daniny publicznej... 1 II. Ustawowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej Informacje ogólne Ulga uznaniowa Podatnik, którego nie stać na zapłatę podatku, nie powinien poddawać się od razu, może bowiem ubiegać

Bardziej szczegółowo

Komentarz. Stefan Babiarz, Bogusław Dauter Roman Hauser, Andrzej Kabat Małgorzata Niezgódka-Medek, Jan Rudowski 10. JUBILEUSZOWE WYDANIE KOMENTARZE

Komentarz. Stefan Babiarz, Bogusław Dauter Roman Hauser, Andrzej Kabat Małgorzata Niezgódka-Medek, Jan Rudowski 10. JUBILEUSZOWE WYDANIE KOMENTARZE ordynacja podatkowa Komentarz Stefan Babiarz, Bogusław Dauter Roman Hauser, Andrzej Kabat Małgorzata Niezgódka-Medek, Jan Rudowski KOMENTARZE 10. JUBILEUSZOWE WYDANIE ordynacja podatkowa Komentarz Stefan

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 25. Wprowadzenie... 29

Spis treści. Wykaz skrótów... 25. Wprowadzenie... 29 Spis treści Wykaz skrótów... 25 Wprowadzenie... 29 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749, zm. poz. 848, 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35)...

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Czym jest prawo podatkowe? Prawo podatkowe ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków oraz prawa podatkowego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków oraz prawa podatkowego Wstęp... VII Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków oraz prawa podatkowego... 1 1. Daniny publiczne, podatki i opłaty... 1 1. Pojęcie daniny publicznej... 1 2. Ustawowa

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA OBOWIĄZEK PODATKOWY A ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE Obowiązek podatkowy Zobowiązanie podatkowe Definicja wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XVII Przedmowa... XXI

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XVII Przedmowa... XXI SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Przedmowa... XXI Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje ogólne prawa podatkowego... 1 1. Daniny publiczne, podatki, opłaty i dopłaty... 1 I. Podatek a inne dochody

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII XV Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA *

PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA * PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA * Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych w tym płacenia podatków. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Broszura niniejsza ma

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia i obowiązki podatnika

Uprawnienia i obowiązki podatnika 1 z 6 09-02-2017 18:09 Uprawnienia i obowiązki podatnika Aktualizacja: 2016.07.01 13:23 Znajomość praw i obowiązków podatnika ułatwia wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz dostarcza informacji,

Bardziej szczegółowo

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r.

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r. Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa 8-9.12.2011 r. Monika Prokopowicz Departament Higieny Środowiska GIS Wybrane zagadnienia prawne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... Ustawa o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1991 r. Tekst jednolity z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 214 ze zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne... 3 Art. 1. Cele

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. 2069) Na podstawie art. 17 2, art. 18 2, art. 22 6, art. 48 4, art. 67 3 i

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE. wykład 3 i 4. Studia niestacjonarne Administracja II stopnia. dr Rafał Dowgier Katedra Prawa Podatkowego Wydział Prawa UwB

PRAWO PODATKOWE. wykład 3 i 4. Studia niestacjonarne Administracja II stopnia. dr Rafał Dowgier Katedra Prawa Podatkowego Wydział Prawa UwB PRAWO PODATKOWE wykład 3 i 4 Studia niestacjonarne Administracja II stopnia dr Rafał Dowgier Katedra Prawa Podatkowego Wydział Prawa UwB Copyright by Rafał Dowgier 2010 1 PROCEDURY PODATKOWE róŝnice CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki podatnika. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Prawa i obowiązki podatnika. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Prawa i obowiązki podatnika Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Prawa i obowiązki podatnika* 1 Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH WŁAŚCIWOŚĆ, ZDOLNOŚĆ PRAWNA ORGANU PODATKOWEGO DO PROWADZENIA OKREŚLONEGO RODZAJU SPRAW DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH LUB INNYCH SPRAW NORMOWANYCH PRZEPISAMI PRAWA PODATKOWEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki Podatnika

Prawa i obowiązki Podatnika Prawa i obowiązki Podatnika Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych w tym płacenia podatków. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Broszura niniejsza ma

Bardziej szczegółowo

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników. Paweł Ziółkowski

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników. Paweł Ziółkowski Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników Paweł Ziółkowski Kara porządkowa Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników

Bardziej szczegółowo

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1 Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych... 3 PYTANIE 2. Rozstrzygnięcia organu II

Bardziej szczegółowo

UZ-M WNIOSEK W SPRAWIE UMORZENIA: W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ.

UZ-M WNIOSEK W SPRAWIE UMORZENIA: W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL podatnika (niepotrzebne skreślić) NIP- dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą zarówno osób fizycznych jak i jednostek niebędących osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym Autor: Dolata Stanisław Część I Podstawy wiedzy z teorii podatku Rozdział 1 Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego ő 1. Dochody publiczne i ich klasyfikacja ő 2. Definicja podatku ő 3. Struktura podatku ő 4. System

Bardziej szczegółowo

[ORDYNACJA PODATKOWA]

[ORDYNACJA PODATKOWA] 2014 www.aktyprawne.poznajpodatki.pl www.projekt.poznajpodatki.pl [ORDYNACJA PODATKOWA] (Dz. U. 2012, poz. 749) Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Dział I PRZEPISY OGÓLNE Dział II ORGANY

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 5 września 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 5 września 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

z dnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Projekt z dnia 17 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak Jak skutecznie wyegzekwować w Prowadzący: Hanna Kmieciak Przymusowe dochodzenie podatków i opłat lokalnych: Działania informacyjne wierzyciela; Postępowanie przedegzekucyjne upomnienie; Postępowanie egzekucyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 188/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 10 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 188/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 10 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 188/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Kwestie do omówieni: 1. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe 2. Decyzja ustalająca a określająca 3. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE

AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE mgr Paweł Szczęśniak Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,3416,pl.html AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE 1) DECYZJA 2) POSTANOWIENIE: o odmowie przywrócenia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo