Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMATOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMATOR"

Transkrypt

1 Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Kraków, ul. Józefitów 2/4-5 tel./fax (0 12) , INFORMATOR BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA dla pracujących osób w wieku powyŝej 45 roku Ŝycia, które posiadają co najwyŝej średnie wykształcenie w ramach projektu Aktywizacja zawodowa pracowników Małopolski szansą na europejskim rynku pracy Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naszego projektu. Beneficjent (Projektodawca, instytucja realizująca): Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Instytucja WdraŜająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie W informatorze: Organizacja kursów języka angielskiego i obsługi komputera w ramach Projektu Uprawnieni beneficjenci ostateczni (uczestnicy) Regulamin Rekrutacji Regulamin Uczestnictwa Poziomy kursu języka angielskiego Co to jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego? Certyfikat TELC informacje Szczegółowe informacje o programie kursu podstaw obsługi komputera Kontakt z Biurem Projektu Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I [na dole pierwszej strony musi być to info, jak wynika z ksiąŝki, którą Ci przysłałem:] Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Organizacja kursów języka angielskiego w ramach Projektu Kursy języka angielskiego i obsługi komputera w ramach projektu Aktywizacja zawodowa pracowników Małopolski szansą na europejskim rynku pracy są organizowane i prowadzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I. Kursy realizowane są na terenie 5 powiatów Województwa Małopolskiego suskiego, myślenickiego, olkuskiego, wadowickiego, krakowskiego ziemskiego. KaŜdy uczestnik bierze udział w 120 godzinach dydaktycznych kursu języka angielskiego z synchronizowanym 16 godzinnym wprowadzającym kursem technik pamięciowych i 36 godzinach dydaktycznych kursu podstaw obsługi komputera. Zajęcia prowadzone są w terminie od maja 2008 r. do marca 2009 r. w miejscowych szkołach. Harmonogram zajęć: Język angielski i techniki pamięciowe : 2 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w dni robocze po godzinach pracy (na przykład poniedziałek i środa po 2 godziny dydaktyczne). Kurs języka angielskiego zakończony zdaniem egzaminu zewnętrznego i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TELC na poziomie końcowym kursu. Kurs obsługi komputera: w pracowniach komputerowych 6 spotkań 6-godzinnych (3 weekendy piątek/sobota lub sobota/niedziela). Kurs zakończony zaświadczeniem. Kurs technik pamięciowych poprzez zapoznanie się z technikami pamięciowymi wspomagającymi proces uczenia, ma na celu nabycie umiejętności przyswajania wiedzy przez Beneficjentów Ostatecznych, którzy niejednokrotnie przez dłuŝszy czas nie uczestniczyli w Ŝadnych formach szkoleń. Kurs języka angielskiego ma na celu podwyŝszenie o jeden poziom (określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego - ESOKJ) znajomości języka angielskiego beneficjentów ostatecznych (słuchaczy) ze szczególnym uwzględnieniem funkcji komunikacyjnej, czyli praktycznego porozumiewania się w języku obcym. Osiągnięty poziom znajomości języka sprawdzany jest zewnętrznym egzaminem końcowym i wydaniem międzynarodowego certyfikatu TELC poświadczającego znajomość języka na poziomie A1 (początkujący), A2 (elementarny), B1 (średnio zaawansowany) lub B2 (średnio zaawansowany wyŝszy). Kurs obsługi komputera dla początkujących obejmuje poznanie zasad działania komputera i systemu operacyjnego, podstawy skutecznego stosowania programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Access) oraz praktyczne wykorzystanie sieci Internet. Grupy kursowe liczą od 10 do 15 osób. Udział w kursie jest BEZPŁATNY. Wszystkie materiały dydaktyczne (komplety podręczników i materiały audio-video) egzaminy, certyfikaty i zaświadczenia uczestnicy otrzymują BEZPŁATNIE.

3 Uprawnieni beneficjenci ostateczni (uczestnicy) W kursie mogą uczestniczyć pracujące osoby dorosłe powyŝej 45 roku Ŝycia, które posiadają co najwyŝej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, podwyŝszeniem lub uzupełnieniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych). Będą to osoby mieszkające na terenie 5 powiatów Województwa Małopolskiego suskiego, myślenickiego, olkuskiego, wadowickiego, krakowskiego ziemskiego. Ponadto, uczestnik musi być w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną. Zakwalifikowanie się do uczestnictwa w kursach w ramach projektu wymaga spełnienia kryteriów Regulaminu Rekrutacji. Regulamin rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu Aktywizacja zawodowa pracowników Małopolski szansą na europejskim rynku pracy Objaśnienia skrótów i uŝywanych terminów: EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Ostateczny tu: uczestnik szkolenia w ramach Projektu finansowanego z EFS Beneficjent Realizator Projektu: Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I 1. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych odbędzie się w kwietniu 2008 roku na terenie powiatu suskiego, myślenickiego, olkuskiego, wadowickiego, krakowskiego ziemskiego. Rekrutacja odbywać się będzie poza godzinami pracy w godzinach popołudniowych w dni powszednie. 2. Punkty rekrutacyjne zorganizowane będą na terenie realizacji projektu. 3. Informacje o miejscu i czasie rekrutacji w poszczególnych punktach rekrutacyjnych dostępne będą w materiałach promocyjnych opublikowanych a. w miejscach publicznych we wszystkich powiatach znajdujących się na terenie realizacji projektu w siedzibach samorządów lokalnych, szkołach publicznych itp. b. W prasie lokalnej w miesiącu kwietniu zamieszczone będzie 8 ogłoszeń o rekrutacji. c. Na stronie internetowej Projektu.

4 4. W przypadku wcześniejszego zapełnienia list uczestników, rekrutacja moŝe w części lub wszystkich punktach rekrutacyjnych zakończyć się przed końcem kwietnia 2008 roku. 5. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby zamieszkałe na terenie 5 powiatów Województwa Małopolskiego suskiego, myślenickiego, olkuskiego, wadowickiego, krakowskiego ziemskiego, w wieku powyŝej 45 roku Ŝycia, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno - prawnej, które posiadają co najwyŝej średnie wykształcenie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyŝszeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych). 6. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu składają w momencie zgłoszenia następujące dokumenty i oświadczenia : a. Na spotkanie rekrutacyjne naleŝy przynieść: kopię ksero dowodu osobistego oraz jego oryginał do wglądu, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną ALBO kopię umowy i jej oryginał do wglądu. b. Na miejscu rekrutacji kandydat na uczestnika wypełni dodatkowo: Oświadczenia i deklarację przystąpienia do projektu (udziału w kursie); Formularze osobowe niezbędne do ewidencjonowania przebiegu realizacji projektu, wymagane przepisami; Test kwalifikacyjny umoŝliwiający określenie poziomu znajomości języka angielskiego przez kandydata. 7. Wzory formularzy i oświadczeń oraz lista niezbędnych dokumentów poświadczających moŝliwość ubiegania się o uczestnictwo w Projekcie będą dostępne w punktach rekrutacyjnych. 8. Zapisy prowadzą osobiście Dyrektorzy Operacyjni pracownicy Beneficjenta, którzy są odpowiedzialni za nadzór nad zgodnością prowadzonej rekrutacji z niniejszym regulaminem. 9. W trakcie rekrutacji kaŝdy kandydat wypełni test kompetencyjny w celu określenia jego poziomu znajomości języka angielskiego. 10. W momencie zebrania wymaganej ilości Beneficjentów Ostatecznych rekrutacja zostaje zakończona. 11. Do jednej grupy szkoleniowej moŝe być przyjętych średnio 12 beneficjentów ostatecznych, jednak nie mniej niŝ 10 i nie więcej niŝ 15, zaleŝnie od wyników rekrutacji. 12. O zakwalifikowaniu się do tworzonej grupy decydują następujące kryteria (według kolejności ich stosowania): a. kolejność zgłoszeń, b. spójność grupy (spośród grupy kandydatów wybrana zostanie grupa beneficjentów ostatecznych liczebnie odpowiadająca ilości miejsc przewidzianych w danym punkcie rekrutacyjnym, których wyniki testu kwalifikacyjnego są do siebie najbardziej zbliŝone, przy uwzględnieniu kryterium A),

5 13. Lista osób przyjętych na szkolenie zostanie ogłoszona w miejscu rekrutacji w ciągu 7 dni od daty zakończenia rekrutacji. Termin zostanie podany w dniu zakończenia rekrutacji. Wraz z ogłoszeniem listy zostanie podany termin i miejsce pierwszego spotkania (organizacyjnego). 14. Osoby, które złoŝą komplet dokumentów i wypełnią test kwalifikacyjny, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej. Regulamin Uczestnictwa 1. Kursy języka angielskiego wraz z podstawami technik pamięciowych i podstaw obsługi komputera dla pracujących osób w wieku powyŝej 45 roku Ŝycia, które posiadają co najwyŝej średnie wykształcenie, organizowane są w ramach projektu Aktywizacja zawodowa pracowników Małopolski szansą na europejskim rynku pracy i organizowane są przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I. 2. Kursy będą odbywać się poza godzinami pracy Beneficjentów Ostatecznych. 3. Szkolenia odbywać się będą na terenie powiatów określonych jako obszar geograficzny realizacji Projektu: suskiego, myślenickiego, olkuskiego, wadowickiego, krakowskiego ziemskiego. 4. KaŜdy Beneficjent Ostateczny bierze udział w kursie obejmującym 120 godzin dydaktycznych zajęć języka angielskiego z synchronizowanym 16 godzinnym kursem technik pamięciowych oraz 36 godzinnym kursie podstaw obsługi komputera. Na zakończenie kursu językowego przystępuje do egzaminu TELC. 5. Szkolenie ma na celu : zapoznanie się z technikami pamięciowymi wspomagającymi proces uczenia, podniesienie o jeden stopień poziom znajomości przez Beneficjentów Ostatecznych języka angielskiego zgodnie ze standardem Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz zapoznać Beneficjentów Ostatecznych z zasadami działania komputera i systemu operacyjnego, podstawami skutecznego stosowania programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Access) oraz praktycznym wykorzystaniem sieci Internet. 6. Program nauczania poszczególnych grup szkoleniowych obejmuje podniesienie poziomu znajomości języka według zgodnie z jedną z czterech poniŝszych opcji: a. od poziomu 0 do poziomu A1, b. od poziomu A1 do poziomu A2, c. od poziomu A2 do poziomu B1 lub d. od poziomu B1 do poziomu B2, zgodnie ze standardem Europejski System Opisu Kształcenia Językowego 7. Szkolenia prowadzone są w odpowiednio wyposaŝonych salach przez wykwalifikowanych lektorów. 8. W kursie mogą uczestniczyć pracujące osoby dorosłe powyŝej 45 roku Ŝycia, które posiadają co najwyŝej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, podwyŝszeniem lub uzupełnieniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych). Będą to osoby mieszkające na terenie 5 powiatów Województwa Małopolskiego suskiego, myślenickiego, olkuskiego, wadowickiego, krakowskiego ziemskiego. Ponadto, uczestnik musi być w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilnoprawną.

6 9. Zasady i kryteria rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji. 10. Na pierwszym spotkaniu zostanie podany harmonogram, czas trwania zajęć, program, osoba prowadząca zajęcia oraz Dyrektor Operacyjny sprawujący bezpośrednią odpowiedzialność za organizację i przebieg szkolenia. 11. Na pierwszym spotkaniu Beneficjenci Ostateczni zostaną zapoznani z systemem monitoringu przebiegu szkolenia zgodnym z wymogami Projektu. 12. Beneficjenci Ostateczni będą zobowiązani do wypełnienia formularzy niezbędnych do prowadzenia sprawozdawczości zgodnej z zasadami realizacji projektów w ramach PO KL. Jednocześnie Beneficjenci składają oświadczenie o prawdziwości podawanych informacji. 13. Beneficjenci Ostateczni będą mieli obowiązek na pierwszym spotkaniu złoŝenia oświadczeń o: a. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, b. zgodzie na uczestniczenie po ukończeniu szkolenia w badaniu przeprowadzonych przez Instytucję WdraŜającą, w tym przypadku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 14. Beneficjent Ostateczny ma prawo do: a. zgłaszania wszelkich uwag dotyczących szkolenia lektorowi i Dyrektorowi Operacyjnemu odpowiedzialnemu za organizację szkolenia, b. otrzymania bezpłatnie podręczników i materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji szkolenia, 15. Beneficjent zobowiązuje się do rzetelności w organizacji szkoleń i stałego nadzoru metodycznego nad przebiegiem szkoleń. 16. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt i ferii szkolnych przewidzianych w kalendarzu roku szkolnego dla woj. małopolskiego. Beneficjent uwzględnia dni wolne ustalając terminy i wymiar zajęć oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w liczbie godzin ustalonej w ofercie kursu. 17. Beneficjent wymaga od Beneficjentów Ostatecznych punktualności, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć. 18. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy słuchaczy w przypadkach raŝącego naruszenia porządku szkoły, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, lektora lub pracownika szkoły, udowodnionego aktu powaŝnej kradzieŝy lub szczególnego wandalizmu. 19. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy słuchaczy w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 12 godzinach dydaktycznych kursu. 20. Wraz ze złoŝeniem podpisów na deklaracji uczestnictwa niniejszy Regulamin Uczestnictwa zyskuje za obopólną zgodą moc umowy cywilno-prawnej. 21. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Beneficjenta. 22. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przypisy kodeksu cywilnego. 23. PowyŜszy Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniach obowiązuje od dnia r.

7 Poziomy kursu języka angielskiego Beneficjenci Ostateczni (uczestnicy szkoleń w ramach Projektu) wezmą udział w szkoleniach językowych na poziomach zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Celem szkoleń jest podniesienie znajomości języka angielskiego u uczestników o jeden poziom: Poziom startowy zerowy A1 A2 B1 Poziom docelowy A1 A2 B1 B2 Osiągnięty poziom zostanie potwierdzony podczas egzaminu zewnętrznego i potwierdzony międzynarodowym certyfikatem TELC. Co to jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego? Europejski System Opisu Kształcenia Językowego szczegółowo określa, czego muszą nauczyć się uczący się, aby mogli posługiwać się językiem obcym do celów komunikacyjnych oraz jakie sprawności i umiejętności muszą nabyć, aby komunikacja przebiegała w sposób prawidłowy i kończyła się sukcesem. System definiuje poziomy kompetencji językowych, które pozwalają na stałą ocenę postępów w nauce języka, na kaŝdym poziomie nauczania. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oferuje takŝe szczegółowy opis celów, treści i metod prowadzenia zajęć z języka obcego, a przez to zwiększa przejrzystość prowadzonych kursów językowych, oferowanych programów nauczania i certyfikatów. System ułatwia równieŝ wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez róŝne instytucje i w róŝnych krajach, a więc zwiększa mobilność w europejskim obszarze edukacyjnym i na rynku pracy. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego określa nie tylko ogólne kompetencje językowe, ale opisuje takŝe i podkreśla znaczenie umiejętności cząstkowych, które są wystarczające, jeŝeli wymagane jest na przykład wypowiadanie się w jednym języku, a rozumienie w innym lub jeŝeli uczący się ma ograniczoną ilość czasu, aby nauczyć się trzeciego lub czwartego języka obcego. System obejmuje 6 głównych poziomów : A1, A2, B1, B2, C, oraz C2. Szkolenia w ramach projektu obejmą pierwsze cztery poziomy. Globalna skala oceny kompetencji językowych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego poziomy objęte Projektem UŜytkownik początkujący A1 Potrafi zrozumieć i stosować wyraŝenia z języka codziennego oraz wyraŝenia potoczne, jak równieŝ bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. moŝe takŝe odpowiedzieć

8 na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy. UŜytkownik początkujący A2 Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyraŝenia często uŝywane i związane bezpośrednio z Ŝyciem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliŝsze otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami. UŜytkownik samodzielny B1 Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy uŝywany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka w podróŝy w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z Ŝycia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeŝycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak równieŝ przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu. UŜytkownik samodzielny B2 Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złoŝonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, Ŝe rozmowa z rdzennym uŝytkownikiem języka wolna jest od napięć, tak w przypadku jednej jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony róŝnych (proponowanych) wyborów.

9 Certyfikaty - Poziomy Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego w odniesieniu do innych stosowanych standardów certyfikacyjnch w zakresie języka angielskiego (kolorem czerwonym zaznaczone poziomy nieobjęte Projektem) Poziom CEF (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) Poziomy zaawansowania BEC (Business English Matura Egzaminy UCLES (bez egzaminów) Certificate) IELTS (International English Language Testing System) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Paper Computer TELC (The European Language Certificates) Poziom podstawowy początkujący/beginner A1 Reward Starter Elementary/IELTS elementarny/elementary A1+ Elementary A2 niŝej średnio zaawansowany pre-intermediate Pre-intermediate Matura podstawowa Testy/Repetytorium KET (Key English Test) Preintermediate/KET Preintermediate/IELTS Start English 367 English Elementary Level Poziom samodzielności B1 B2 średnio zaawansowany intermediate Intermediate wyŝej średnio zaawansowany upper-intermediate Upper-intermediate Matura rozszerzona Testy/Repetytorium PET (Preliminary English Test) Intermediate/PET FCE (First Certificate in English) Ready for FC/FCE BEC Preliminary Intermediate/BEC1 BEC Vantage Upperintermediate/BEC Intermediate/IELTS Upperintermediate/IELTS Certificate in English Certificate in English for Business Purposes Intermediate Certificate in English for the Hotel and Catering Industry Certificate in English Stage 3 Certificate in English for Business Purposes Certificate in English for Technical Purposes C1 CAE (Certificate in Advanced English)Fast Track to CAE/CAE BEC Higher Advanced/BEC Advanced/IELTS Poziom biegłości C2 CPE (Certificate of Proficiency in English) Gold Proficiency/CPE Advanced/IELTS

10 TELC The European Language Certificates TELC The European Language Certificates - system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania Rady Europy: Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs- ysteme GmbH ) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej. Certyfikat TELC moŝna uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki. Certyfikaty TELC uwzględniają róŝne poziomy zaawansowania językowego i w chwili obecnej obejmują dziesięć języków europejskich. Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej, a takŝe coraz częściej w Polsce np. w administracji publicznej gdzie uzyskały akredytację. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w słuŝbie cywilnej Dz. U. Nr 266, poz. 2230, załącznik nr 2 certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka. Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane w wielu krajach europejskich: w Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpanskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne lub końcowe w wielu kolegiach i uniwersytetach, a takŝe Izbach Przemyslowo-Handlowych. Certyfikat TELC potwierdza znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo i jest oficjalnie akceptowany przy uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa. we Francji certyfikaty TELC są uznawane przez Francuskie Izby Handlowe (CEL) na Węgrzech i w Czechach akredytują je instytucje rządowe we Włoszech Zertifikat Deutsch uznaje Ministerstwo Edukacji w Hiszpanii egzaminy TELC są częścią państwowego systemu szkolnictwa w Republice Słowackiej certyfikaty TELC są wymagane przy zatrudnieniu w wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych.

11 Szczegółowe informacje o programie kursu podstaw obsługi komputera I. Podstawowa wiedza o sprzęcie; obsługa Ms Dos i wprowadzenie do systemu Windows 5 godzin 1. Wstęp ogólne informacje o komputerze 2. Podstawowe umiejętności korzystania z komputera 3. Pulpit II. Windows XP 7 godzin 3. Poruszanie się po systemie Windows XP 4. Uruchamianie programów poprzez menu Start - Programy - nazwa programu 5. Obsługa programów pracujących w systemie Windows, na przykładzie Notatnika 6. Schowek Windows 7. Operacje plikowe (w oknach folderów i w Eksploratorze Windows) 8. Uruchamianie programów poprzez odszukanie dokumentu do pracy 9. Otoczenie sieciowe - współpraca z innymi komputerami 10. Pomoc 11. Kosz 12. Dostosowanie systemu do własnych potrzeb III. Aplikacje biurowe obsługa pakietu Ms Office - Edytor tekstu Ms Word 5 godzin 1. Wiadomości podstawowe 2. Tworzenie i edycja dokumentu 3. Zachowywanie dokumentu na dysku, otwieranie istniejącego dokumentu 4. Formatowanie 5. Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych 6. Przygotowanie wydruku 7. Tabulatory 8. Narzędzia edycyjne i korektorskie 9. Tabele 10. Korzystanie z gotowych stylów i szablonów 11. Włączanie do dokumentu grafiki 12. Korzystanie z Pomocy IV. Arkusz kalkulacyjny Excel 7 godzin 1. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego 2. Formatowanie komórek 3. Posługiwanie się funkcjami 4. Wyszukiwanie rekordów (autofiltr) 5. Ustawienia parametrów strony 6. Podgląd wydruku i drukowanie V. Powerpoint 5 godzin 1. Tworzenie nowej prezentacji 2. Kreator zawartości 3. Widoki 4. Obiekty 5. Operacje na slajdach 6. Pokaz 7. Korzystanie z pomocy. VI. Obsługa sieci Internet Internet Explorer i MS Outlook 7 godzin 1. Zastosowanie przeglądarki Internet Explorer do obsługi World Wide Web 2. MS Outlook - prezentacja programu 3. Kalendarz 4. Zadania 5. Kontakty 6. Dziennik i Notatki 7. Zarządzanie informacjami 8. Poczta elektroniczna

12 Kontakt Wszelkie pytania, zgłoszenia, sugestie, ewentualne problemy prosimy zgłaszać: 1. Dyrektorom Operacyjnym odpowiedzialnym za realizację kursów w terenie osobiście podczas szkoleń lub telefonicznie: tel tel do Biura Projektu Kierownik Projektu Tel/fax , lub drogą pocztową na adres: Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Ul. Józefitów 2/ Kraków Zachęcamy równieŝ do odwiedzania naszej strony internetowej na której Projekt ma swą podstronę, gdzie umieszczane będą wszelkie informacje bieŝące.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu Nowe wyzwania nowe kompetencje Objaśnienia skrótów i uŝywanych terminów: EFS Europejski Fundusz Społeczny PO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne .Regulamin Projektu Podnoszenie kwalifikacji językowych i ICT mieszkańców małych miejscowości podregionu sosnowieckiego i częstochowskiego, nr WND-POKL.09.06.02-24-069/12 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Bez barier!

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

SUKCES NA RYNKU PRACY

SUKCES NA RYNKU PRACY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SUKCES NA RYNKU PRACY I Objaśnienia terminów i skrótów EFS Europejski Fundusz Społeczny POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Ostateczny osoba,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Edukacja na poziomie europejskim

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Edukacja na poziomie europejskim Regulamin uczestnictwa w Projekcie Edukacja na poziomie europejskim 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Kompetentni współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: REGULAMIN PROJEKTU Autostrada szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa małopolskiego nr WND-POKL.08.01.01-12-083/07 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju zawodowych i doradztwo dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

dla pracowników naukowo-dydaktycznych

dla pracowników naukowo-dydaktycznych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Wykładowy angielski- drzwi do zarządzania" w UE dla pracowników naukowo-dydaktycznych Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Kursy doszkalające, kursy językowe, szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat REGULAMIN PROJEKTU 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn. 2. Projektodawca oznacza 3. Beneficjent Ostateczny zakwalifikowany, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Informacje ogólne

Regulamin. Informacje ogólne Regulamin uczestnictwa w Projekcie Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP, finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNI NA RYNKU PRACY Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Pracownik na miarę Europy 2020

Pracownik na miarę Europy 2020 REGULAMIN PROJEKTU Pracownik na miarę Europy 2020 I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Pracownik na miarę Europy 2020"

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KOMPETENCJI IT- OTWARTE SZKOLENIA IT DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PROFESJONALNEJ ADMINISTRACJI - podnoszenie kwalifikacji w zakresie ICT

AKADEMIA PROFESJONALNEJ ADMINISTRACJI - podnoszenie kwalifikacji w zakresie ICT 1 REGULAMIN PROJEKTU AKADEMIA PROFESJONALNEJ ADMINISTRACJI - podnoszenie kwalifikacji w zakresie ICT 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn. Akademia Profesjonalnej Administracji - podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,English in work. Szkolenia z języka angielskiego szansą podniesienia atrakcyjności na rynku pracy mieszkańców m. st. Warszawy pracowników administracji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA

FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA Załącznik nr 5 UMOWA UCZESTNICTWA w projekcie: EURO-medycyna Nr projektu: WND-POKL.08.01.02-24-016/11 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt PO TECHNIKUM W PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt PO TECHNIKUM W PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW Zespołu Szkół nr 6 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju w projekcie PO TECHNIKUM W PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Postanowienia ogólne 1. Projekt PO TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

Niemiecki na wyciągnięcie ręki. Kursy języka niemieckiego zakończone Grundstufe Deutsch z modułem psychologicznym w Twoim powiecie

Niemiecki na wyciągnięcie ręki. Kursy języka niemieckiego zakończone Grundstufe Deutsch z modułem psychologicznym w Twoim powiecie REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU: Niemiecki na wyciągnięcie ręki. Kursy języka niemieckiego zakończone Grundstufe Deutsch z modułem psychologicznym w Twoim powiecie 1. Nabór uczestników do projektu dofinansowywanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA, realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Kształcenie specjalne i nowoczesne środki dydaktyczne wyzwaniem dla nauczyciela projekt nr POKL.09.04.00-14-028/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. legitymującym się dokumentem tożsamości /dokument, seria i nr dokumentu/ zwaną/ym dalej "Beneficjentem Ostatecznym" o następującej treści:

UMOWA. legitymującym się dokumentem tożsamości /dokument, seria i nr dokumentu/ zwaną/ym dalej Beneficjentem Ostatecznym o następującej treści: Strona 1 z 5 UMOWA Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu pt.: Akademia Kompetencji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PROFESJONALNI Wniosek nr WND-POKL /09

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PROFESJONALNI Wniosek nr WND-POKL /09 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PROFESJONALNI Wniosek nr WND-POKL.08.01.02-26-018/09 realizowanego przez Sidrom Sp. z o.o. w partnerstwie ze Szkołą Języków Obcych Europa College. Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-021-81/12 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 19.11.2012 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-021-81/12 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 19.11.2012 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-021-81/12 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 19.11.2012 r. Regulamin rekrutacji uczestników na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+

Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+ ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+ Szkolenia w 100 % dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Organizator: INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP.

Bardziej szczegółowo

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowe kwalifikacje nowe możliwości po 50 roku życia III edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Nr WND-POKL.09.05.00-530-/10 Odkryj tradycje Wiżajn realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Projekt Nr WND-POKL.09.05.00-530-/10 Odkryj tradycje Wiżajn realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Projekt Nr WND-POKL.09.05.00-530-/10 Odkryj tradycje Wiżajn realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania: 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-021-91/14 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 04.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-021-91/14 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 04.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-021-91/14 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 04.12.2014 r. Regulamin rekrutacji uczestników na kursy specjalistyczne w ramach Komponentu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia kompetencji językowych mieszkańców miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia kompetencji językowych mieszkańców miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia kompetencji językowych mieszkańców miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Niezwykle kompetentni podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych z województwa wielkopolskiego POKL

Niezwykle kompetentni podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych z województwa wielkopolskiego POKL REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niezwykle kompetentni podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych z województwa wielkopolskiego POKL.08.01.01-30-114/08 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY 1 Przepisy ogólne 1. Projekt ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY realizowany jest przez Gminę Chybie, Urząd Gminy w Chybie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego REGULAMIN kursów językowych organizowanych przez LEVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz inne kwestie prawnoorganizacyjne w projekcie PWP-

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny REGULAMIN PROJEKTU Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny nr projektu RPLU.12.03.00-06-0104/15 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENCJE Z ZAKRESU ICT DLA OSÓB W WIEKU 50-64 LAT realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy I. Informacje ogólne: Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje to nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU.,,MY KOBIETY! nr WND-POKL /09

REGULAMIN PROJEKTU.,,MY KOBIETY! nr WND-POKL /09 REGULAMIN PROJEKTU,,MY KOBIETY! nr WND-POKL.06.01.01-08-001/09 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie,,my kobiety! realizowanym na terenie województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EFEKTYWNI

REGULAMIN PROJEKTU EFEKTYWNI REGULAMIN PROJEKTU EFEKTYWNI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie EFEKTYWNI realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Zawodowe perspektywy program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Zawodowe

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM MoŜliwości dofinansowania projektów szkoleniowych dla nauczycieli i dorosłych mieszkańców regionu Kielce, lipiec 2012 CEL Dostosowanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Języki Obce Kapitałem Ludzi Regulamin ten określa organizacyjne warunki udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych przewidzianych w ramach projektu Języki Obce Kapitałem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacycjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie WIATR W ŻAGLE program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

MS Office dla zaawansowanych

MS Office dla zaawansowanych MS Office dla zaawansowanych Zapraszamy na kurs komputerowy MS Office dla zaawansowanych. Celem szkolenia jest nabycie zaawansowanych umiejętności korzystania z programów na wysokim poziomie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu

Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Postanowienia ogólne 1. Realizatorem projektu jest Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego. 2. Biuro Projektu mieści się w Kielcach, na Politechnice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ Zasady rekrutacji uczestników w PROJEKCIE MISTRZ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Mistrz (nr projektu WND-POKL.09.03.00-12-010/10) realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line

REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line 1. Pełny zapis na kurs następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły (w całości lub pierwszej raty). 2. Szkoła zastrzega sobie prawo wycofania oferty kursu w podanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05. REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.00-20-B86/13 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Akademia równych szans- certyfikowane

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Realizator projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia Wolontariatu nr POKL.07.02.01-04-052/10. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia Wolontariatu nr POKL.07.02.01-04-052/10. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Wolontariatu nr POKL.07.02.01-04-052/10 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Akademia Wolontariatu jest Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt., nr WND-POKL.09.05.00-20-B60/13, który jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ostróda, 01.12.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Kamizelka ratunkowa 2. Projekt jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PN.: WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM.

REGULAMIN PROJEKTU PN.: WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. REGULAMIN PROJEKTU PN.: WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn.: Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowe kwalifikacje nowa przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe kwalifikacje nowa przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe kwalifikacje nowa przyszłość Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Część I Regulaminu - Informacje o projekcie. Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Część I Regulaminu - Informacje o projekcie. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Część I Regulaminu - Informacje o projekcie 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Już potrafię ECDL to proste realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Szkolenia dla słuŝb zabezpieczających imprezy masowe. Objaśnienia terminów i skrótów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Szkolenia dla słuŝb zabezpieczających imprezy masowe. Objaśnienia terminów i skrótów Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Szkolenia dla słuŝb zabezpieczających imprezy masowe Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI

REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie KREATYWNI realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo