Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMATOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMATOR"

Transkrypt

1 Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Kraków, ul. Józefitów 2/4-5 tel./fax (0 12) , INFORMATOR BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA dla pracujących osób w wieku powyŝej 45 roku Ŝycia, które posiadają co najwyŝej średnie wykształcenie w ramach projektu Aktywizacja zawodowa pracowników Małopolski szansą na europejskim rynku pracy Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naszego projektu. Beneficjent (Projektodawca, instytucja realizująca): Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Instytucja WdraŜająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie W informatorze: Organizacja kursów języka angielskiego i obsługi komputera w ramach Projektu Uprawnieni beneficjenci ostateczni (uczestnicy) Regulamin Rekrutacji Regulamin Uczestnictwa Poziomy kursu języka angielskiego Co to jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego? Certyfikat TELC informacje Szczegółowe informacje o programie kursu podstaw obsługi komputera Kontakt z Biurem Projektu Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I [na dole pierwszej strony musi być to info, jak wynika z ksiąŝki, którą Ci przysłałem:] Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Organizacja kursów języka angielskiego w ramach Projektu Kursy języka angielskiego i obsługi komputera w ramach projektu Aktywizacja zawodowa pracowników Małopolski szansą na europejskim rynku pracy są organizowane i prowadzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I. Kursy realizowane są na terenie 5 powiatów Województwa Małopolskiego suskiego, myślenickiego, olkuskiego, wadowickiego, krakowskiego ziemskiego. KaŜdy uczestnik bierze udział w 120 godzinach dydaktycznych kursu języka angielskiego z synchronizowanym 16 godzinnym wprowadzającym kursem technik pamięciowych i 36 godzinach dydaktycznych kursu podstaw obsługi komputera. Zajęcia prowadzone są w terminie od maja 2008 r. do marca 2009 r. w miejscowych szkołach. Harmonogram zajęć: Język angielski i techniki pamięciowe : 2 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w dni robocze po godzinach pracy (na przykład poniedziałek i środa po 2 godziny dydaktyczne). Kurs języka angielskiego zakończony zdaniem egzaminu zewnętrznego i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TELC na poziomie końcowym kursu. Kurs obsługi komputera: w pracowniach komputerowych 6 spotkań 6-godzinnych (3 weekendy piątek/sobota lub sobota/niedziela). Kurs zakończony zaświadczeniem. Kurs technik pamięciowych poprzez zapoznanie się z technikami pamięciowymi wspomagającymi proces uczenia, ma na celu nabycie umiejętności przyswajania wiedzy przez Beneficjentów Ostatecznych, którzy niejednokrotnie przez dłuŝszy czas nie uczestniczyli w Ŝadnych formach szkoleń. Kurs języka angielskiego ma na celu podwyŝszenie o jeden poziom (określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego - ESOKJ) znajomości języka angielskiego beneficjentów ostatecznych (słuchaczy) ze szczególnym uwzględnieniem funkcji komunikacyjnej, czyli praktycznego porozumiewania się w języku obcym. Osiągnięty poziom znajomości języka sprawdzany jest zewnętrznym egzaminem końcowym i wydaniem międzynarodowego certyfikatu TELC poświadczającego znajomość języka na poziomie A1 (początkujący), A2 (elementarny), B1 (średnio zaawansowany) lub B2 (średnio zaawansowany wyŝszy). Kurs obsługi komputera dla początkujących obejmuje poznanie zasad działania komputera i systemu operacyjnego, podstawy skutecznego stosowania programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Access) oraz praktyczne wykorzystanie sieci Internet. Grupy kursowe liczą od 10 do 15 osób. Udział w kursie jest BEZPŁATNY. Wszystkie materiały dydaktyczne (komplety podręczników i materiały audio-video) egzaminy, certyfikaty i zaświadczenia uczestnicy otrzymują BEZPŁATNIE.

3 Uprawnieni beneficjenci ostateczni (uczestnicy) W kursie mogą uczestniczyć pracujące osoby dorosłe powyŝej 45 roku Ŝycia, które posiadają co najwyŝej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, podwyŝszeniem lub uzupełnieniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych). Będą to osoby mieszkające na terenie 5 powiatów Województwa Małopolskiego suskiego, myślenickiego, olkuskiego, wadowickiego, krakowskiego ziemskiego. Ponadto, uczestnik musi być w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną. Zakwalifikowanie się do uczestnictwa w kursach w ramach projektu wymaga spełnienia kryteriów Regulaminu Rekrutacji. Regulamin rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu Aktywizacja zawodowa pracowników Małopolski szansą na europejskim rynku pracy Objaśnienia skrótów i uŝywanych terminów: EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Ostateczny tu: uczestnik szkolenia w ramach Projektu finansowanego z EFS Beneficjent Realizator Projektu: Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I 1. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych odbędzie się w kwietniu 2008 roku na terenie powiatu suskiego, myślenickiego, olkuskiego, wadowickiego, krakowskiego ziemskiego. Rekrutacja odbywać się będzie poza godzinami pracy w godzinach popołudniowych w dni powszednie. 2. Punkty rekrutacyjne zorganizowane będą na terenie realizacji projektu. 3. Informacje o miejscu i czasie rekrutacji w poszczególnych punktach rekrutacyjnych dostępne będą w materiałach promocyjnych opublikowanych a. w miejscach publicznych we wszystkich powiatach znajdujących się na terenie realizacji projektu w siedzibach samorządów lokalnych, szkołach publicznych itp. b. W prasie lokalnej w miesiącu kwietniu zamieszczone będzie 8 ogłoszeń o rekrutacji. c. Na stronie internetowej Projektu.

4 4. W przypadku wcześniejszego zapełnienia list uczestników, rekrutacja moŝe w części lub wszystkich punktach rekrutacyjnych zakończyć się przed końcem kwietnia 2008 roku. 5. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby zamieszkałe na terenie 5 powiatów Województwa Małopolskiego suskiego, myślenickiego, olkuskiego, wadowickiego, krakowskiego ziemskiego, w wieku powyŝej 45 roku Ŝycia, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno - prawnej, które posiadają co najwyŝej średnie wykształcenie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyŝszeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych). 6. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu składają w momencie zgłoszenia następujące dokumenty i oświadczenia : a. Na spotkanie rekrutacyjne naleŝy przynieść: kopię ksero dowodu osobistego oraz jego oryginał do wglądu, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną ALBO kopię umowy i jej oryginał do wglądu. b. Na miejscu rekrutacji kandydat na uczestnika wypełni dodatkowo: Oświadczenia i deklarację przystąpienia do projektu (udziału w kursie); Formularze osobowe niezbędne do ewidencjonowania przebiegu realizacji projektu, wymagane przepisami; Test kwalifikacyjny umoŝliwiający określenie poziomu znajomości języka angielskiego przez kandydata. 7. Wzory formularzy i oświadczeń oraz lista niezbędnych dokumentów poświadczających moŝliwość ubiegania się o uczestnictwo w Projekcie będą dostępne w punktach rekrutacyjnych. 8. Zapisy prowadzą osobiście Dyrektorzy Operacyjni pracownicy Beneficjenta, którzy są odpowiedzialni za nadzór nad zgodnością prowadzonej rekrutacji z niniejszym regulaminem. 9. W trakcie rekrutacji kaŝdy kandydat wypełni test kompetencyjny w celu określenia jego poziomu znajomości języka angielskiego. 10. W momencie zebrania wymaganej ilości Beneficjentów Ostatecznych rekrutacja zostaje zakończona. 11. Do jednej grupy szkoleniowej moŝe być przyjętych średnio 12 beneficjentów ostatecznych, jednak nie mniej niŝ 10 i nie więcej niŝ 15, zaleŝnie od wyników rekrutacji. 12. O zakwalifikowaniu się do tworzonej grupy decydują następujące kryteria (według kolejności ich stosowania): a. kolejność zgłoszeń, b. spójność grupy (spośród grupy kandydatów wybrana zostanie grupa beneficjentów ostatecznych liczebnie odpowiadająca ilości miejsc przewidzianych w danym punkcie rekrutacyjnym, których wyniki testu kwalifikacyjnego są do siebie najbardziej zbliŝone, przy uwzględnieniu kryterium A),

5 13. Lista osób przyjętych na szkolenie zostanie ogłoszona w miejscu rekrutacji w ciągu 7 dni od daty zakończenia rekrutacji. Termin zostanie podany w dniu zakończenia rekrutacji. Wraz z ogłoszeniem listy zostanie podany termin i miejsce pierwszego spotkania (organizacyjnego). 14. Osoby, które złoŝą komplet dokumentów i wypełnią test kwalifikacyjny, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej. Regulamin Uczestnictwa 1. Kursy języka angielskiego wraz z podstawami technik pamięciowych i podstaw obsługi komputera dla pracujących osób w wieku powyŝej 45 roku Ŝycia, które posiadają co najwyŝej średnie wykształcenie, organizowane są w ramach projektu Aktywizacja zawodowa pracowników Małopolski szansą na europejskim rynku pracy i organizowane są przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I. 2. Kursy będą odbywać się poza godzinami pracy Beneficjentów Ostatecznych. 3. Szkolenia odbywać się będą na terenie powiatów określonych jako obszar geograficzny realizacji Projektu: suskiego, myślenickiego, olkuskiego, wadowickiego, krakowskiego ziemskiego. 4. KaŜdy Beneficjent Ostateczny bierze udział w kursie obejmującym 120 godzin dydaktycznych zajęć języka angielskiego z synchronizowanym 16 godzinnym kursem technik pamięciowych oraz 36 godzinnym kursie podstaw obsługi komputera. Na zakończenie kursu językowego przystępuje do egzaminu TELC. 5. Szkolenie ma na celu : zapoznanie się z technikami pamięciowymi wspomagającymi proces uczenia, podniesienie o jeden stopień poziom znajomości przez Beneficjentów Ostatecznych języka angielskiego zgodnie ze standardem Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz zapoznać Beneficjentów Ostatecznych z zasadami działania komputera i systemu operacyjnego, podstawami skutecznego stosowania programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Access) oraz praktycznym wykorzystaniem sieci Internet. 6. Program nauczania poszczególnych grup szkoleniowych obejmuje podniesienie poziomu znajomości języka według zgodnie z jedną z czterech poniŝszych opcji: a. od poziomu 0 do poziomu A1, b. od poziomu A1 do poziomu A2, c. od poziomu A2 do poziomu B1 lub d. od poziomu B1 do poziomu B2, zgodnie ze standardem Europejski System Opisu Kształcenia Językowego 7. Szkolenia prowadzone są w odpowiednio wyposaŝonych salach przez wykwalifikowanych lektorów. 8. W kursie mogą uczestniczyć pracujące osoby dorosłe powyŝej 45 roku Ŝycia, które posiadają co najwyŝej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, podwyŝszeniem lub uzupełnieniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych). Będą to osoby mieszkające na terenie 5 powiatów Województwa Małopolskiego suskiego, myślenickiego, olkuskiego, wadowickiego, krakowskiego ziemskiego. Ponadto, uczestnik musi być w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilnoprawną.

6 9. Zasady i kryteria rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji. 10. Na pierwszym spotkaniu zostanie podany harmonogram, czas trwania zajęć, program, osoba prowadząca zajęcia oraz Dyrektor Operacyjny sprawujący bezpośrednią odpowiedzialność za organizację i przebieg szkolenia. 11. Na pierwszym spotkaniu Beneficjenci Ostateczni zostaną zapoznani z systemem monitoringu przebiegu szkolenia zgodnym z wymogami Projektu. 12. Beneficjenci Ostateczni będą zobowiązani do wypełnienia formularzy niezbędnych do prowadzenia sprawozdawczości zgodnej z zasadami realizacji projektów w ramach PO KL. Jednocześnie Beneficjenci składają oświadczenie o prawdziwości podawanych informacji. 13. Beneficjenci Ostateczni będą mieli obowiązek na pierwszym spotkaniu złoŝenia oświadczeń o: a. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, b. zgodzie na uczestniczenie po ukończeniu szkolenia w badaniu przeprowadzonych przez Instytucję WdraŜającą, w tym przypadku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 14. Beneficjent Ostateczny ma prawo do: a. zgłaszania wszelkich uwag dotyczących szkolenia lektorowi i Dyrektorowi Operacyjnemu odpowiedzialnemu za organizację szkolenia, b. otrzymania bezpłatnie podręczników i materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji szkolenia, 15. Beneficjent zobowiązuje się do rzetelności w organizacji szkoleń i stałego nadzoru metodycznego nad przebiegiem szkoleń. 16. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt i ferii szkolnych przewidzianych w kalendarzu roku szkolnego dla woj. małopolskiego. Beneficjent uwzględnia dni wolne ustalając terminy i wymiar zajęć oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w liczbie godzin ustalonej w ofercie kursu. 17. Beneficjent wymaga od Beneficjentów Ostatecznych punktualności, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć. 18. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy słuchaczy w przypadkach raŝącego naruszenia porządku szkoły, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, lektora lub pracownika szkoły, udowodnionego aktu powaŝnej kradzieŝy lub szczególnego wandalizmu. 19. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy słuchaczy w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 12 godzinach dydaktycznych kursu. 20. Wraz ze złoŝeniem podpisów na deklaracji uczestnictwa niniejszy Regulamin Uczestnictwa zyskuje za obopólną zgodą moc umowy cywilno-prawnej. 21. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Beneficjenta. 22. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przypisy kodeksu cywilnego. 23. PowyŜszy Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniach obowiązuje od dnia r.

7 Poziomy kursu języka angielskiego Beneficjenci Ostateczni (uczestnicy szkoleń w ramach Projektu) wezmą udział w szkoleniach językowych na poziomach zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Celem szkoleń jest podniesienie znajomości języka angielskiego u uczestników o jeden poziom: Poziom startowy zerowy A1 A2 B1 Poziom docelowy A1 A2 B1 B2 Osiągnięty poziom zostanie potwierdzony podczas egzaminu zewnętrznego i potwierdzony międzynarodowym certyfikatem TELC. Co to jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego? Europejski System Opisu Kształcenia Językowego szczegółowo określa, czego muszą nauczyć się uczący się, aby mogli posługiwać się językiem obcym do celów komunikacyjnych oraz jakie sprawności i umiejętności muszą nabyć, aby komunikacja przebiegała w sposób prawidłowy i kończyła się sukcesem. System definiuje poziomy kompetencji językowych, które pozwalają na stałą ocenę postępów w nauce języka, na kaŝdym poziomie nauczania. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oferuje takŝe szczegółowy opis celów, treści i metod prowadzenia zajęć z języka obcego, a przez to zwiększa przejrzystość prowadzonych kursów językowych, oferowanych programów nauczania i certyfikatów. System ułatwia równieŝ wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez róŝne instytucje i w róŝnych krajach, a więc zwiększa mobilność w europejskim obszarze edukacyjnym i na rynku pracy. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego określa nie tylko ogólne kompetencje językowe, ale opisuje takŝe i podkreśla znaczenie umiejętności cząstkowych, które są wystarczające, jeŝeli wymagane jest na przykład wypowiadanie się w jednym języku, a rozumienie w innym lub jeŝeli uczący się ma ograniczoną ilość czasu, aby nauczyć się trzeciego lub czwartego języka obcego. System obejmuje 6 głównych poziomów : A1, A2, B1, B2, C, oraz C2. Szkolenia w ramach projektu obejmą pierwsze cztery poziomy. Globalna skala oceny kompetencji językowych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego poziomy objęte Projektem UŜytkownik początkujący A1 Potrafi zrozumieć i stosować wyraŝenia z języka codziennego oraz wyraŝenia potoczne, jak równieŝ bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. moŝe takŝe odpowiedzieć

8 na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy. UŜytkownik początkujący A2 Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyraŝenia często uŝywane i związane bezpośrednio z Ŝyciem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliŝsze otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami. UŜytkownik samodzielny B1 Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy uŝywany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka w podróŝy w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z Ŝycia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeŝycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak równieŝ przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu. UŜytkownik samodzielny B2 Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złoŝonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, Ŝe rozmowa z rdzennym uŝytkownikiem języka wolna jest od napięć, tak w przypadku jednej jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony róŝnych (proponowanych) wyborów.

9 Certyfikaty - Poziomy Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego w odniesieniu do innych stosowanych standardów certyfikacyjnch w zakresie języka angielskiego (kolorem czerwonym zaznaczone poziomy nieobjęte Projektem) Poziom CEF (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) Poziomy zaawansowania BEC (Business English Matura Egzaminy UCLES (bez egzaminów) Certificate) IELTS (International English Language Testing System) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Paper Computer TELC (The European Language Certificates) Poziom podstawowy początkujący/beginner A1 Reward Starter Elementary/IELTS elementarny/elementary A1+ Elementary A2 niŝej średnio zaawansowany pre-intermediate Pre-intermediate Matura podstawowa Testy/Repetytorium KET (Key English Test) Preintermediate/KET Preintermediate/IELTS Start English 367 English Elementary Level Poziom samodzielności B1 B2 średnio zaawansowany intermediate Intermediate wyŝej średnio zaawansowany upper-intermediate Upper-intermediate Matura rozszerzona Testy/Repetytorium PET (Preliminary English Test) Intermediate/PET FCE (First Certificate in English) Ready for FC/FCE BEC Preliminary Intermediate/BEC1 BEC Vantage Upperintermediate/BEC Intermediate/IELTS Upperintermediate/IELTS Certificate in English Certificate in English for Business Purposes Intermediate Certificate in English for the Hotel and Catering Industry Certificate in English Stage 3 Certificate in English for Business Purposes Certificate in English for Technical Purposes C1 CAE (Certificate in Advanced English)Fast Track to CAE/CAE BEC Higher Advanced/BEC Advanced/IELTS Poziom biegłości C2 CPE (Certificate of Proficiency in English) Gold Proficiency/CPE Advanced/IELTS

10 TELC The European Language Certificates TELC The European Language Certificates - system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania Rady Europy: Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs- ysteme GmbH ) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej. Certyfikat TELC moŝna uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki. Certyfikaty TELC uwzględniają róŝne poziomy zaawansowania językowego i w chwili obecnej obejmują dziesięć języków europejskich. Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej, a takŝe coraz częściej w Polsce np. w administracji publicznej gdzie uzyskały akredytację. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w słuŝbie cywilnej Dz. U. Nr 266, poz. 2230, załącznik nr 2 certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka. Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane w wielu krajach europejskich: w Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpanskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne lub końcowe w wielu kolegiach i uniwersytetach, a takŝe Izbach Przemyslowo-Handlowych. Certyfikat TELC potwierdza znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo i jest oficjalnie akceptowany przy uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa. we Francji certyfikaty TELC są uznawane przez Francuskie Izby Handlowe (CEL) na Węgrzech i w Czechach akredytują je instytucje rządowe we Włoszech Zertifikat Deutsch uznaje Ministerstwo Edukacji w Hiszpanii egzaminy TELC są częścią państwowego systemu szkolnictwa w Republice Słowackiej certyfikaty TELC są wymagane przy zatrudnieniu w wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych.

11 Szczegółowe informacje o programie kursu podstaw obsługi komputera I. Podstawowa wiedza o sprzęcie; obsługa Ms Dos i wprowadzenie do systemu Windows 5 godzin 1. Wstęp ogólne informacje o komputerze 2. Podstawowe umiejętności korzystania z komputera 3. Pulpit II. Windows XP 7 godzin 3. Poruszanie się po systemie Windows XP 4. Uruchamianie programów poprzez menu Start - Programy - nazwa programu 5. Obsługa programów pracujących w systemie Windows, na przykładzie Notatnika 6. Schowek Windows 7. Operacje plikowe (w oknach folderów i w Eksploratorze Windows) 8. Uruchamianie programów poprzez odszukanie dokumentu do pracy 9. Otoczenie sieciowe - współpraca z innymi komputerami 10. Pomoc 11. Kosz 12. Dostosowanie systemu do własnych potrzeb III. Aplikacje biurowe obsługa pakietu Ms Office - Edytor tekstu Ms Word 5 godzin 1. Wiadomości podstawowe 2. Tworzenie i edycja dokumentu 3. Zachowywanie dokumentu na dysku, otwieranie istniejącego dokumentu 4. Formatowanie 5. Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych 6. Przygotowanie wydruku 7. Tabulatory 8. Narzędzia edycyjne i korektorskie 9. Tabele 10. Korzystanie z gotowych stylów i szablonów 11. Włączanie do dokumentu grafiki 12. Korzystanie z Pomocy IV. Arkusz kalkulacyjny Excel 7 godzin 1. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego 2. Formatowanie komórek 3. Posługiwanie się funkcjami 4. Wyszukiwanie rekordów (autofiltr) 5. Ustawienia parametrów strony 6. Podgląd wydruku i drukowanie V. Powerpoint 5 godzin 1. Tworzenie nowej prezentacji 2. Kreator zawartości 3. Widoki 4. Obiekty 5. Operacje na slajdach 6. Pokaz 7. Korzystanie z pomocy. VI. Obsługa sieci Internet Internet Explorer i MS Outlook 7 godzin 1. Zastosowanie przeglądarki Internet Explorer do obsługi World Wide Web 2. MS Outlook - prezentacja programu 3. Kalendarz 4. Zadania 5. Kontakty 6. Dziennik i Notatki 7. Zarządzanie informacjami 8. Poczta elektroniczna

12 Kontakt Wszelkie pytania, zgłoszenia, sugestie, ewentualne problemy prosimy zgłaszać: 1. Dyrektorom Operacyjnym odpowiedzialnym za realizację kursów w terenie osobiście podczas szkoleń lub telefonicznie: tel tel do Biura Projektu Kierownik Projektu Tel/fax , lub drogą pocztową na adres: Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Ul. Józefitów 2/ Kraków Zachęcamy równieŝ do odwiedzania naszej strony internetowej na której Projekt ma swą podstronę, gdzie umieszczane będą wszelkie informacje bieŝące.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER

Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER 1 Objaśnienia terminów i skrótów 1. POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnik Projektu osoba, która złożyła

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU Draft Manual for ELP piloting activities in Poland Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for life. - Chinese

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty Poddziałanie 3.3.1. - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT NR 2013-3-

Bardziej szczegółowo

www.europass.org.pl Europass Mobilność przewodnik: krok po korku wstęp jak wypełniać poszczególne tabele tabela 1 tabela 2 tabela 3 tabela 4 tabela 5a

www.europass.org.pl Europass Mobilność przewodnik: krok po korku wstęp jak wypełniać poszczególne tabele tabela 1 tabela 2 tabela 3 tabela 4 tabela 5a europass MOBILNOŚĆ przewodnik: krok po kroku www.europass.org.pl Europass Mobilność przewodnik: krok po korku wstęp 3 jak wypełniać poszczególne tabele tabela 1 tabela 2 tabela 3 tabela 4 tabela 5a tabela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Szkoły językowe ELS-Bell

Szkoły językowe ELS-Bell BYDGOSZCZ GDAŃSK GDYNIA SOPOT SZCZECIN WARSZAWA Uczymy od 1989 roku Prowadzimy kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych. Szkoły językowe ELS-Bell Kursy językowe

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami naleŝy przekazać

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczanie z pasją! I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt Nauczanie z pasją realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Akademia IT POKL.08.01.01-24-060/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 marca 2013 r.

WYROK. z dnia 5 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 375/13 WYROK z dnia 5 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo