- Mapa z określeniem granic opracowania, - Podkład mapowy mapa zasadnicza w skali 1:1000.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- Mapa z określeniem granic opracowania, - Podkład mapowy mapa zasadnicza w skali 1:1000."

Transkrypt

1 WOLNE TORY stanowisko Oddziału Poznańskiego SARP w sprawie postępowania przetargowego ogłoszonego 28 czerwca 2011 roku przez Polskie Koleje Państwowe S.A. Czym mogłaby i powinna stać się gigantyczna dziura w środku miasta, - której w ciągu ostatnich kilkunastu lat media poświęcały sporo swego cennego czasu i miejsca, - w sprawie której po wielu najeŝonych trudnościami zabiegach udało się rozstrzygnąć w 1997 roku urbanistyczny konkurs, - dla której to (części) dziury laureaci konkursu opracowali na zlecenie miasta miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyrzucony do kosza, - dla której w ostatnim czasie, sądząc po informacjach prasowych i przeciekach, opracowano kilka koncepcji zagospodarowania rejonu dworca, - w odniesieniu do której powstały róŝne inne pomysły róŝnych autorów, niektóre drukowane w gazetach, - która licząc co najmniej sto hektarów, czy ktoś chce czy nie, jest pierwszą twarzą miasta na szlaku pociągów przemierzających miasto ze wschodu na zachód i z północy na południe, dodajmy twarzą zrujnowanych, zdekapitalizowanych, zamarłych obiektów dawnego wielkiego przemysłu, -? Jako beneficjenci dwudziestoletniego okresu demokracji i reguł definiowania polityki przestrzennej nie z góry, ale przez lokalne samorządy, jako społeczeństwo obywatelskie, którego status w zachodniej cywilizacji wyznacza poziom debaty publicznej i partycypacji społecznej mamy prawo oczekiwać, Ŝe obszar Wolnych Torów, ZNTK i terenów poprzemysłowych aŝ po Górczyn będzie przedmiotem najwyŝszego zainteresowania władzy samorządowej, właścicieli, społeczeństwa obywatelskiego i takŝe, a nawet reprezentantów władzy państwowej. Będzie przedmiotem konsensusu w sprawie nadania mu statusu godnego najlepszych osiągnięć urbanistycznych i architektonicznych, których za sprawą naszych światłych poprzedników w przestrzeni miasta Poznania nie brakuje. Sto hektarów kluczowego, w newralgicznym miejscu Poznania, terenu o potencjale predestynowanym do wykreowania nowoczesnej dzielnicy mieszkań, administracji, biur, handlu, rozrywki, kultury i wypoczynku. Okazja, aby przynajmniej w sferze załoŝeń i planistycznej logistyki mierzyć się np. z Hafen City, nowoczesną realizowaną konsekwentnie i sukcesywnie nową dzielnicą Hamburga. Tymczasem odnosi się wraŝenie, Ŝe ogłoszone przez PKP S.A. postępowanie przetargowe jej wewnętrzną sprawą Polskich Kolei Państwowych, choć w istocie dotyczy nie tylko terenów będących w gestii tej instytucji nie mówiąc juŝ o bezpośrednim kontekście. Ogłoszeniu postępowania przetargowego przez PKP S.A. towarzyszył brak szerszej informacji, takŝe w Urzędzie Miasta Poznania, które jest Patronem Postępowania i tylko prawdopodobnie czyjeś wyjątkowe zainteresowanie tematem sprawiło, Ŝe staliśmy się posiadaczami wiedzy o tym fakcie. Z lektury materiałów postępowania przetargowego Formularz oferty wstępnej oraz Ogłoszenie o zamówieniu wynika, Ŝe postępowanie przeznaczone jest dla zespołów interdyscyplinarnych zobowiązanych do złoŝenia w ramach oferty wstępnej kompletu dokumentów (w liczbie 18) potwierdzających kompetencje, doświadczenie i zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej zł), wstępną koncepcję urbanistyczną propozycję zagospodarowania terenu w skali 1:2000 z opisem rozwiązań, funkcji, moŝliwości etapowania, propozycjami układu komunikacyjnego, tras transportu publicznego wraz z szacunkowym kosztem wpływu projektowanego zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją inwestycji. Załącznikami do Ogłoszenia są: - wspomniany juŝ Formularz oferty wstępnej, - Wzór oświadczenia,

2 - Mapa z określeniem granic opracowania, - Podkład mapowy mapa zasadnicza w skali 1:1000. Analiza ww. załączonych materiałów oraz samego Ogłoszenia o zamówieniu prowadzi do następujących spostrzeŝeń: 1. Zakres Pominięto w zakresie opracowania tak niezwykle istotne i strukturalnie nierozłączne obszary jak tereny ZNTK czy tereny wzdłuŝ ul. Kolejowej. Traktuje się je wyłącznie jako obszary stykowe, a same tereny ZNTK są białą plamą. W tytule Ogłoszenia o zamówieniu wymienia się teren Wolnych Torów. W istocie teren Wolnych Torów stanowi tylko część terenu objętego postępowaniem. 2. Mapy Dostarczone w materiałach przetargowych mapy do projektowania są nieaktualne. Np. ulica Hetmańska i wiadukt pod torami kolejowymi wyglądają inaczej niŝ na dostarczonej mapie. Obszary w pobliŝu Mostu Dworcowego są przekształcone w stosunku do treści dostarczonej mapy. Teren ZNTK jest pustą plamą. 3. Materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego Koncepcja wstępna zgodnie z warunkami postępowania powinna uwzględniać wydane dla obszaru objętego postępowaniem decyzje administracyjne. Brak wykazu takich decyzji. Nie ma moŝliwości zebrania takich danych w pierwotnym terminie jednego miesiąca. W kluczowym miejscu obszaru objętego postępowaniem powstaje nowy dworzec PKP. W dostarczonych materiałach brak o tym choćby wzmianki. Projekt nowego dworca zakłada zasadnicze zmiany w układzie komunikacyjnym. Szczególne znaczenie mogą mieć projekty infrastruktury, zmiany w układzie komunikacyjnym oraz powstałego uzbrojenia. Wykaz terenu torowisk i terenów przeznaczonych na inwestycje jest bardzo poglądowy. Z oczywistych w tej sytuacji powodów brak chociaŝby wzmianki o wspomnianej na początku historii inicjatyw podejmowanych po 1989 roku w sprawie Wolnych Torów. 4. Tryb postępowania, status prawny terenów Niejasny jest charakter opracowania wstępnej koncepcji urbanistycznej propozycji zagospodarowania terenu, w skali 1:2000 z opisem wstępnych ustaleń funkcji, chłonności parametrów zabudowy, itp. Zapis mógłby wskazywać na koncepcję urbanistyczną jak i koncepcję planu miejscowego, który to termin pojawia się wyraźnie w drugim etapie postępowania. Brak jednoznacznego zdefiniowania zadania moŝe utrudniać opracowanie koncepcji porównywalnych, po drugie zaś, moŝe skutkować niedostatecznym zakresem studiów przestrzennych na styku z historycznymi dzielnicami śródmiejskimi, a takŝe koniecznością oceny nieporównywalnych prac. Analogicznie nie została precyzyjnie zdefiniowana forma opracowania koncepcji, która ma zostać przekazana w drugim zasadniczym etapie postępowania na wyłonienie autora projektu. Większość terenów opracowania stanowiąc własność PKP posiada status terenów zamkniętych, dla których zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie opracowuje się miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a tylko wydaje się (Wojewoda) decyzje o warunkach zabudowy. W art. 14 ust. 6 jest wyraźnie napisane: Planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych. Zaczynanie procesu studiów nad zagospodarowaniem tereny od koncepcji planu miejscowego wydaje się być zabiegiem wątpliwym. 5. Komisja przetargowa Organizator postępowania nie uznał za stosowne podanie składu komisji przetargowej co nawet jeśli w przypadku PKP S.A. i trybu innego niŝ przewidziany w Ustawie o

3 zamówieniach publicznych nie jest koniecznością w istocie byłoby co najmniej wyrazem dobrego obyczaju. 6. Termin złoŝenia dokumentów oferty wstępnej Zamawiający oczekuje, Ŝe oferent złoŝy wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność i kompetencje zawodowe wstępną koncepcję dla całego wyŝej opisanego obszaru. Koncepcja ta powinna obejmować wykonaną w skali 1:2000 propozycję zagospodarowania terenu wraz z opisem propozycji zagospodarowania, propozycję układu komunikacyjnego, rozwiązanie tras transportu publicznego oraz szacunek kosztów wpływu projektowanego zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją inwestycji. Przy załoŝeniu, Ŝe ta koncepcja jest kluczowym elementem oceny (waga w ocenie = 60%) przyjęcie, Ŝe jej przygotowanie jest moŝliwe w ciągu miesiąca (taki termin 29 lipca widnieje na str. 16 Ogłoszenia o zamówieniu) oznacza, Ŝe tak naprawdę Zamawiający nie przypisuje tak duŝej roli tej koncepcji jak wynikałoby to z wagi. Proponowany nieprzekraczalny termin zakończenia prac w etapie zasadniczym określono na 6 miesięcy. W tym czasie moŝna nie zdąŝyć z zebraniem samych materiałów wyjściowych takich jak opracowanie map, wstępnych uzgodnień (MPK, ZDM, WPWIK, Energetyka, stanowisko konserwatora, itp.) wydanych decyzji administracyjnych, nie mówiąc o projekcie. 7. Szacunkowe koszty inwestycji Oferenci muszą przedstawić szacunek kosztów wpływu projektowanego zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją inwestycji o jakie koszty chodzi? Koszty bezpośrednie związane z inwestycją? Koszt całkowity całej moŝliwej do realizacji kubatury? Koszty wszystkich elementów infrastruktury w obszarze przetargowym? A co z niezbędnymi inwestycjami w lub przez obszary tranzytowe? PoniewaŜ charakter opracowania ofertowego sytuuje je w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winno się to nazywać program skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego z uwzględnieniem art. 36. Czy do tego jest niezbędny rzeczoznawca majątkowy? Dokonanie takiej analizy na etapie koncepcji jest niemoŝliwe, a na pewno pozbawione sensu. 8. Wymagania Znacznie sformalizowano i ograniczono moŝliwość udziału w Postępowaniu przetargowym wymagającym złoŝenia znacznej ilości dokumentów, polisy ubezpieczeniowej na pokaźną sumę oraz opracowań poświadczających doświadczenie zawodowe. Zamawiający ma oczywiście prawo tak ułoŝyć kryteria, aby wyeliminować podmioty małe, mniej doświadczone. Czy cezura zespołu interdyscyplinarnego, którego poszczególnych uczestników kwalifikuje się dosłownie mierzalnymi kryteriami (ilość projektów) lub niemierzalnymi jak szczególne osiągnięcia jest sama w sobie gwarantem najlepszych predyspozycji pozostaje pytaniem bez jednoznacznej odpowiedzi. Skądinąd bardzo promowany w Poznaniu Star-Architekt Daniel Libeskind, zanim wygrał w wieku ok. 50 lat konkurs na Muzeum śydowskie w Berlinie, był nieznaną postacią, ale architektem. W składzie zespołu interdyscyplinarnego nie musi być architekt, za to musi być rzeczoznawca majątkowy i urbanista (z zawodu, np. geograf domniemanie własne). Do dalszego, czyli ostatecznego etapu Postępowania zostanie dopuszczonych maksymalnie 5 Oferentów, którzy muszą wykonać kolejna pracę za darmo, wpłacając dodatkowo wadium w wysokości 6.000,-zł! 9. Ocena Przy ocenie ofert wstępnych Organizator będzie kierował się kryteriami wspomnianymi juŝ w p. 8:

4 - ilością projektów i opracowań oraz oceną jakości (?) waga 20%, - doświadczeniem zawodowym i szczególnymi osiągnięciami (?) waga 20%, - oceną wstępnej koncepcji waga 60%. Przy wyborze i ocenie Ofert ostatecznych Organizator Postępowania kierować się będzie wyłącznie kryterium ceny cena Oferty 100% (w oparciu o tzw. SIWP). Przyjęte kryteria oceny Ofert przetargowych naszym zdaniem nie gwarantują, Ŝe wyłoniony zespół opracuje najlepszy docelowy projekt zagospodarowania. 10. Opinia końcowa Mając na względzie wyŝej wymienione uwagi i spostrzeŝenia Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko, Ŝe najlepszą formą wypromowania najlepszego rozwiązania dla terenu objętego Postępowaniem przetargowym jest zgromadzenie przez Zamawiającego moŝliwie najpełniejszego zestawu materiałów wyjściowych i przeprowadzenie konkursu urbanistycznego, w tym konkretnym przypadku dwuetapowego. Etap pierwszy pozwoliłby uzupełnić materiały wyjściowe i ukierunkować wytyczne dla II etapu. Warto równieŝ przypomnieć, Ŝe wg dyrektyw ACE (Rada Architektów Europy) architekci nie powinni uczestniczyć w konkursie lub przetargu, w którym ocena jakości projektu nie jest kryterium dominującym. POST SCRIPTUM Zasady, tryb i warunki postępowania na wyłonienie autora projektu terenu Wolnych Torów zostały zdecydowanie negatywnie ocenione przez Wielkopolską Okręgową Izbę Architektów RP, która przestrzegła architektów, swoich członków przed braniem udziału w przedsięwzięciu nieadekwatnym do celu, któremu ma słuŝyć. Komunikat WOIA RP wywołał zdecydowaną reakcję Oddziału Gospodarki Nieruchomościami w Poznaniu PKP S.A., który skierował do Izby poprzez Kancelarię Prawną Wezwanie Przedsądowe domagające się zaprzestania naruszania dóbr osobistych PKP S.A. i wycofania się z zarzutów sformułowanych w OstrzeŜeniu. Zastanawia gwałtowana reakcja Organizatora Przetargu, skoro w Przetargu nie muszą brać udziału architekci! (p.4.1.4). W załączonych Wyjaśnieniach PKP S.A. w zakresie stanowiska Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP moŝemy między innymi przeczytać: - Wstępna koncepcja urbanistyczna ma przede wszystkim ukazać merytoryczne przygotowanie poszczególnych Oferentów, w tym umiejętność sprawnego poruszania się w obrębie przepisów...; - PKP S.A. traktuje koncepcję wstępną jedynie jako <<próbkę>> moŝliwości Oferenta, obrazującą jego potencjał merytoryczny, ; - PKP S.A. zdaje sobie sprawę ze skali i zakresu przedsięwzięcia, dlatego przedmiotem prowadzonego postępowania nie jest wybór zwycięskiej koncepcji lecz wyłonienie autora ; - Zadaniem tej ostatniej jest bowiem przede wszystkim ukazanie Organizatorowi warsztatu pracy Oferenta, kreatywności jego zespołu, a takŝe pomysłu na przywrócenie Miastu Wolnych Torów...; - PKP S.A. ma bowiem świadomość, Ŝe stworzenie Wolnych Torów wiąŝe się z koniecznością zgromadzenia olbrzymiej wiedzy faktycznej i prawnej dotyczącej przedmiotowego terenu. W stosunku do koncepcji Organizator oczekuje zatem aŝ tyle i tylko tyle. Zestawienie wagi 60% w kryterium oceny z faktyczną wyŝej zdefiniowaną rolą przypisywaną przez PKP S.A. wstępnej koncepcji i moŝliwością dokonania oceny tej wagi wobec przyjętych kryteriów i przytoczonej w Wyjaśnieniach argumentacji stawiamy pod znakiem zapytania.

5 Organizator postępowania nie odniósł się do niejasności procesu oceny ofert wstępnych natomiast potwierdził, Ŝe chociaŝ wstępna koncepcja ma być jedynie <<próbką>> moŝliwości oferenta to nie wyklucza to potrzeby przewidzianej w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego (ale de facto termin ten pojawił się dopiero w Wyjaśnieniach) oraz woli Organizatora sprawdzenia kompetencji oferenta do wykonania całego przedmiotu zamówienia. W kontekście zamieszczonych na stronie internetowej WOIA RP wyjaśnień PKP S.A. warto przytoczyć fragment artykułu Seweryna Lipońskiego O Wolnych Torach zdecyduje przetarg, a nie konkurs znajdującego się na stronie poznan.gazeta.pl, a będącego w części relacją z posiedzenia komisji polityki przestrzennej. Na pytanie: - Dlaczego przetarg, a nie konkurs? Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury odpowiedział: - Liczymy, Ŝe będzie przynajmniej dziesięć ofert, równieŝ z zagranicy. Wśród autorów projektów mogą być takie nazwiska jak Norman Foster czy Jean Nouvel. Poddanie ich konkursowi byłoby problematyczne i trudne. Dlatego uznaliśmy, Ŝe obiektywnym kryterium będzie cena. Jeśli warunki przetargu sformułują fachowcy, to na pewno realizacja będzie dobra. Dlaczego akurat 10 ofert? Jak będzie dowiemy się po 30 września, do którego to terminu Organizator postępowania przedłuŝył pierwotny miesięczny czas opracowania, nie z powodu interwencji WOIA RP jak się okazuje, a z powodu urlopów co zostało pierwotnie jak moŝna zrozumieć przeoczone. Na marginesie warto tu podać przykład ogłoszonego przez Miasto 5 sierpnia br. konkursu na zagospodarowanie fortów, w którym z ogłoszenia (Polska Głos Wielkopolski) wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie były przyjmowane do 10 sierpnia br., czyli przez aŝ! 5 dni. Gwoli ścisłości chcemy przypomnieć, Ŝe po publikacji artykułu Pana Lipońskiego SARP O/Poznań i WOIA RP wystosowały wspólne pismo w sprawie wywołania konkursu i rezygnacji z przetargu na Wolne Tory z widocznym skutkiem. MoŜna zatem skonstatować, Ŝe nie tylko w kwestii EURO w Poznaniu wolimy działać po swojemu! Za Zarząd Oddziału Poznańskiego SARP Eugeniusz Skrzypczak Prezes Oddziału

DECYZJA RŁO NR 8/2001

DECYZJA RŁO NR 8/2001 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTOW URZAD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W ŁODZI 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 Tel. (0-42) 636-36-89, Tel/Fax (0-42) 636-07-12, Tel. Centrala

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 235 /11 WYROK z dnia 22 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony.

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Materiały instruktażowe dla gminnych samorządów terytorialnych, autorów planów ochrony, wojewódzkich i samorządowych

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza. Realizacja projektów informatycznych przez administrację publiczną na podstawie doświadczeń wynikających z wdraŝania działania 1.

Ekspertyza. Realizacja projektów informatycznych przez administrację publiczną na podstawie doświadczeń wynikających z wdraŝania działania 1. Ekspertyza Realizacja projektów informatycznych przez administrację publiczną na podstawie doświadczeń wynikających z wdraŝania działania 1.5 SPO WKP Autorzy: Paweł Henig kierownik zespołu rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

im. S T E F A N A B AT O R E G O

im. S T E F A N A B AT O R E G O F U N D A C J A im. S T E F A N A B AT O R E G O Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. (48 22) 536 02 00 fax (48 22) 536 02 20 batory@batory.org.pl www.batory.org.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UWAGI Członków PIFS Lp. 1. Rodzaj dokumentu (oraz

Bardziej szczegółowo

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI KONKURS na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu budynków usługowo biurowych z częścią komercyjną z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Godz. rozpoczęcia sesji: 11.30 Godz. zamknięcia sesji: 13.10 Dnia 23 lipca 2012 r. w sali sesyjnej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury

Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Raport pt. Badanie i analiza realizowanego przez Miasto Łódź Programu Nowe Centrum Łodzi i przedstawienie opinii na temat stopnia realizacji Programu (analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK WdroŜenie metody CAF

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan 1 Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan Lp. Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji / podsekcji 1 Słownik pojęć - 2 2 1-3 - 3 2 2 d Punkt

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

WYROK. Aneta Mlącka Justyna Tomkowska

WYROK. Aneta Mlącka Justyna Tomkowska Sygn. akt: KIO 2217/12 WYROK z dnia 29 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Aneta Mlącka Justyna Tomkowska Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 września 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 września 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1204/09 WYROK z dnia 24 września 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Kuciak Emil Kuriata Luiza Łamejko Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 62-1/2014. z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r.

PROTOKÓŁ NR 62-1/2014. z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r. PROTOKÓŁ NR 62-1/2014 z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r. Komisja rozpoczęła posiedzenie o godzinie 16:00, zakończyła

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Lipiec 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

I. UWAGI I PROPOZYCJE ZMIAN ZGŁASZANE DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH USTAW (DRUK SEJMOWY NR 2176)

I. UWAGI I PROPOZYCJE ZMIAN ZGŁASZANE DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH USTAW (DRUK SEJMOWY NR 2176) Warszawa, września 2009 r. ZESTAWIENIE UWAG I PROPOZYCJI ZMIAN PRZEKAZANYCH PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo