GDAŃSK, 20 lutego 2012 r. OPOWIEDZI NA PYTANIA. Lp Data Treść pytania Odpowiedź

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GDAŃSK, 20 lutego 2012 r. OPOWIEDZI NA PYTANIA. Lp Data Treść pytania Odpowiedź"

Transkrypt

1 GDAŃSK, 20 lutego r. OPOWIEDZI NA PYTANIA Lp Data Treść pytania Odpowiedź W rozdziale III pkt "Uczestnicy konkursu", widnieje informacja, Ŝe uczestnikami konkursu mogą być między innymi osoby fizyczne i zespoły autorskie. Natomiast w punkcie 12.2 odnoszącym się do dokumentów jakie naleŝy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do konkursu w ppkt. 6 mowa jest o polisie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej a w ppkt. 7 o zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Czy mogę zatem, jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, ale posiadająca uprawnienia projektowe przystąpić do konkursu czy teŝ nie. Osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej moŝe przystąpić do udziału w Konkursie pod warunkiem, Ŝe posiada uprawnienia projektowe bez ograniczeń i jest członkiem Izby Architektów RP Proszę o wyjaśnienie co rozumieją Państwo przez podpunkt regulaminu rozdział III pkt aktualna informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej Proszę o wyjaśnienie co rozumieją Państwo przez podpunkt regulaminu rozdział III pkt opłacona polisa (...) Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 226 poz.1817) 1 ust.1 pkt9) -informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej powinna potwierdzać wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Dowód opłacenia polisy lub składki polisy, jeŝeli ubezpieczenie opłacane jest w ratach mam pytanie dotyczące punktu dokumentów, jakie naleŝy dołączyć, a dokładniej punktu - 5. aktualna informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Uczestnik konkursu posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed terminem ogłoszenia Konkursu; Proszę o wyjaśnienie tego punktu jaki dokument/dokumenty dokładnie mają Państwo na myśli? - a. - Zaświadczenie z banku o posiadanym rachunku? - b. - Zaświadczenie z banku o wysokości środków finansowych? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna do przedstawienia tych dokumentów i w jakim celu? Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady 226 poz.1817) 1 ust.1 pkt9) Pytanie dotyczy Rozdziału III ustęp 5 regulaminu konkursu. Jaką wysokość środków finansowych, posiadanych przez uczestnika konkursu na koncie bankowym, Organizator uzna za wystarczającą? Zamawiający Ŝąda w ust pkt 5. Regulaminu aktualnej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których uczestnik konkursu posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed terminem ogłoszenia konkursu. Proszę o określenie jakimi kryteriami Zamawiający będzie kierował się przy ocenie przedłoŝonych informacji jako spełniających wymagania? Jest to wymóg formalny, do oceny czy spełnione są warunki udziału w konkursie. Nie jest to podstawa do merytorycznej oceny koncepcji W ust. 6 Regulaminu Zamawiający Ŝąda Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, Ŝe uczestnik konkursu jest ubezpieczony od OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Czy w przypadku uczestnika osoby fizycznej - wystarczające będzie potwierdzenie posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC opłacanego w Izbie Architektów? Tak, będzie wystarczające. 8. Uczestnik w oparciu o ust.14. Zakres rzeczowy i forma opracowania pracy konkursowej oraz sposób prezentacji pracy konkursowej pkt Regulaminu Zakres i forma opracowania części opisowej prac konkursowych ppkt b) ma określić przewidywaną wartości maksymalnego, planowanego kosztu wykonania prac realizowanych na NaleŜy określić przewidywaną wartość maksymalnego, planowanego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem umowy (wstępny kosztorys robót) bez wyceny prac projektowych oraz nadzorów autorskich.

2 podstawie projektu będącego przedmiotem umowy (wstępny kosztorys robót) Czy kosztorys ma obejmować wyłącznie koszt realizacji, czy takŝe wycenę prac projektowych i nadzorów autorskich? 9. W ust.16. Regulaminu Sposób, miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie Zamawiający, zapisem w pkt.16.2., zobowiązuje uczestników do składania wniosków do dnia r. W Regulaminie w ust.6 i w ogłoszeniu występuje data r. Która data jest obowiązująca? Zapytanie dotyczy takŝe daty otwarcia wniosków (pkt 17.2.). Proszę o jednoznaczne sformułowanie terminów. 10. W ust. 22 Regulaminu mówiącym o kryteriach oceny prac konkursowych są określone jako orientacyjne, rozpatrywane całościowo i łącznie decydują o ocenie pracy konkursowej. Proszę o wyjaśnienie, co oznacza, Ŝe kryteria są orientacyjne? Czy mogą ulec zmianie? Proszę o jednoznaczne i jasne określenie kryteriów oceny w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji. 11. W ust. 22 Regulaminu ppkt e) Zamawiający ustala kryterium P5 oceny ekonomika moŝliwości rozwiązań technicznych, materiałowych oraz realizacji i eksploatacji. W oparciu o jakie wskaźniki lub w jaki sposób Sędziowie Konkursowi dokonają oceny ekonomiki moŝliwości wymienionych elementów? Czy Zamawiający wymaga określenia w koncepcji np. kosztów eksploatacji, które będzie porównywał w kaŝdej pracy? 12. W pkt Regulaminu Zamawiający wskazuje, Ŝe decyzje sądu podejmowane są większością głosów obecności co najmniej połowy jego członków. Czego dotyczą decyzje opisane w tym punkcie? 13. Proszę o doprecyzowanie, co moŝe stanowić wg Zamawiającego przesłanki skutkujące koniecznością odstąpienia od podpisania umowy (pkt Regulaminu). 14. Czy Zamawiający w punktach 27.3 i 27.4 wyczerpał katalog istotnych dla stron postanowień, które wprowadzi do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego? 15. W zał. B1 Szczegółowy opis przedmiotu konkursu w punkcie 5.5. Zamawiający podaje maksymalny koszt realizacji bez infrastruktury i kosztów projektu zł. Regulamin, w punkcie pkt c), określa kwotą zł netto wartość kosztorysową inwestycji obiektu z wyposaŝeniem infrastrukturalnym. Proszę o wyjaśnienie rozbieŝności i potwierdzenie wysokości maksymalnej planowanej przez Zamawiającego wartości realizacji obiektu objętego szczegółowym opisem przedmiotu projektu, który ma być opracowany przez uczestnika konkursu, w przypadku jego wygrania. Obowiązują terminy: składanie wniosków do dnia r. do godz ; otwarcie wniosków w dniu o godz (skorygowano w dniu r.) Oczywista omyłka pisarska - kryteria oceny prac konkursowych są określone ostatecznie i nie ulegną zmianie. Przedmiotowy zapis w pkt 22. otrzymuje brzmienie: Kryteria wymienione powyŝej są rozpatrywane całościowo i łącznie decydują o ocenie pracy konkursowej. Opracowanie winno zakładać rozwiązania proekologiczne i energooszczędne optymalne z punktu widzenia kosztów realizacji inwestycji planowanych do poniesienia. Skorygowano błąd edytorski w pkt 22 kryterium otrzymuje brzmienie: P5 ekonomika moŝliwości rozwiązań technicznych, materiałowych oraz realizacji waga kryterium w łącznej ocenie 15% Wszystkich kwestii, które w ocenie Sądu Konkursowego winne być poddane pod głosowanie. Chodzi o sytuacje określone w art. 93 ust. 1 pkt 6) Prawa zamówień. Tak. Wymienione zapisy zostały sporządzone w rozumieniu pełnej odpowiedzialności architekta w zakresie projektowania. Omyłka edytorska. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej, bez podatku od towarów i usług oraz bez uwzględnienia kosztów wykonania projektu budowlanego, projektów wykonawczych i realizacji wymaganej infrastruktury technicznej wynosi ,- PLN netto (pkt 10.5) (skorygowano w dniu r.) 16. W punkcie 12.2., Zamawiający określa dla wymaganych Oczywista omyłka pisarska. Aktualność dokumentów (w ppkt 5, 7,8,9,10,11) ich aktualność w dokumentów odnosi się do terminu składania odniesieniu do terminu ogłoszenia konkursu. Wymienione wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. okresy obowiązywania wykraczają poza daty określone w Skorygowano zapis pkt 12. Regulaminu Konkursu Rozporządzeniu PRM z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie (korekta opublikowana zostanie w Komunikacie zamawiający od Sekretarza organizacyjnego konkursu, stosownie wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być do pkt Regulaminu konkursu). składane (Dz.U. Nr 226 z 2009 poz.1817), które precyzuje aktualność wymaganych dokumentów w odniesieniu do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dla zgodności wymagań z ww. Rozporządzeniem Zamawiający winien dokonać sprostowania opisów

3 terminów wystawienia wymaganych dokumentów. Zwracam się z prośbą o moŝliwość załączenia do wniosku własnego szablonu pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie, które dokładnie określa zakres czynności prawnych, tym samym proszę o zgodę pominięcia załącznika A3 w naszym wniosku. Jestem zainteresowana konkursem na opracowanie koncepcji architektonicznej zabudowy północno - zachodniego kwartału przyrynkowego STAREGO MIASTA KWIDZYNA. W regulaminie jest zapis: opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny -dokument, potwierdzający, Ŝe uczestnik konkursu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Proszę zatem o informację czy ten warunek spełni moje obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów do euro w odniesieniu do jednego zdarzenia? W pkt 12 Regulaminu-Wymagane dokumenty wpisany jest aktualny odpis, zaświadczenie z ewidencji działalności: 7. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed terminem ogłoszenia Konkursu, Od początku roku jest CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJAO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z ktorej kaŝdy moŝe sprawdzić firmę czy zrobić wydruk ewidencji. Rozumiem Ŝe takto chodzi w tym punkcie o wydrukowanie z netu tej ogólno dostępnej informacji. Zamawiający nie wyraŝa zgody na pominięcie Załącznika A.3. Ewentualnie moŝna dołączyć własny szablon pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie. Tak, spełni. Tak, naleŝy załączyć wydruk z Centralnej Ewidencji lub jego kopię, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu W pkt 12 Regulaminu-Wymagane dokumenty-informacja o stanie rachunku 5. aktualna informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Uczestnik konkursu posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed terminem ogłoszenia Konkursu; Nie. Wymagana jest informacja z banku określająca stan konta lub zdolność kredytową Czy ta informacja moŝe być wydrukiem z netu stanu konta na dzień dany? Jakie są konieczne środki na koncie aby być dopuszczonym do konkursu? Kompletując dokumenty niezbędne celem zgłoszenia udziału w " KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZABUDOWY PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO KWARTAŁU PRZYRYNKOWEGO STAREGO MIASTA KWIDZYNA WRAZ Z KONCEPCJĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, mamy wątpliwości co do konieczności pozyskania - przedłoŝenia aktualnej informacja banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową (REGULAMIN KONKURSU SARP nr 950 pkt.12, ppkt pppkt. 5 ); Prosimy o wskazanie celu oraz podstawy prawnej uzasadniającej przedmiotowe Ŝądanie. poproszę równieŝ o wyjaśnienie zapisów regulaminu konkursu : 1) 12.2 pkt. 5. aktualna informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Uczestnik konkursu posiada rachunek, potwierdzającą jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed terminem ogłoszenia Konkursu; Proszę o informację jak kwota minimalna ma być podana na zaświadczeniu oraz czy przedmiotowy wykaz musi być z Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady 226 poz.1817) 1 ust.1 pkt9). Nie, musi być informacja z banku określająca stan konta lub zdolność kredytową konta firmowego lub prywatnego.

4 konta firmowego czy moŝe być z prywatnego? Czy moŝna załączyć wyciąg z banku? ) 12.2 pkt. 10. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 p.4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed terminem ogłoszenia Konkursu; Proszę o informację, których osób ma to dotyczyć? Wszystkich z uprawnieniami ( w tym branŝystów )? Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczy wykonawcy, z którym moŝe być podpisana umowa Czy dokumenty takie jak: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzenie członkostwa w Izbie Architektów, informacja z banku, polisa OC, zaświadczenie z urzędu skarbowego, zaświadczenie z ZUS, informacja z KRK mogą być dostarczone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu? Ewentualnie które z nich? Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie jest wydawane od Jaki dokument naleŝy w tej sytuacji dostarczyć? Czemu ma słuŝyć informacja z banku potwierdzająca "... wysokość posiadanych środków..."? Jaka minimalna kwota jest warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie? Czy w załączniku A.8. moŝna zastrzec jawność informacji z banku? Czy wymagana polisa OC musi obejmować odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej czy moŝe wystarczy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architekta? Czy zespół autorski w składzie: - mgr. inŝ. architekt - osoba fizyczna nieposiadająca uprawnień budowlanych, nieprowadząca działalności gospodarczej; - mgr. inŝ. architekt - osoba fizyczna nieposiadająca uprawnień budowlanych, nieprowadząca działalności gospodarczej; Wszystkie wymienione dokumenty mogą być dostarczone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu. Wydruk komputerowy z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Nie, gdyŝ postępowanie jest jawne. Wystarczy OC architekta. Zespół autorski moŝe przystąpić do udziału w Konkursie pod warunkiem, Ŝe przynajmniej jedna osoba posiada uprawnienia projektowe bez ograniczeń i jest członkiem Izby Architektów RP. Obowiązują dokumenty wymienione w pkt 12. Regulaminu. - mgr. inŝ. architekt - osoba fizyczna posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, nieprowadząca działalności gospodarczej; spełnia wymagania stawiane uczestnikom konkursu? Czy załączniki wymienione w regulaminie : 3. Aktualna informacja banku lub społdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w ktorych Uczestnik konkursu posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środkow finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed terminem ogłoszenia Konkursu 4. Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 5. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

5 6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego 7. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, Ŝe uczestnik konkursu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku zespołu j.w. obowiązują? W związku z konkursem dotyczącym koncepcji architektonicznej zabudowy północno - zachodniego kwartału przyrynkowego STAREGO MIASTA KWIDZYNA wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, chciałbym zapytać czy w kwestii: "Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, Ŝe uczestnik konkursu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej" wystarczającym jest zaświadczenie z właściwej Izby Architektów o opłaconych składkach OC architektów (jako członka I.A.). Ewentualnie jeśli "nie", to czy jest dopuszczalna pewna deklaracja zawarcia Ŝądanego ubezpieczenia po rozpoczęciu ew. zlecenia - jako składowa Umowy? Czy w przypadku zespołu autorskiego wszyscy członkowie zespołu powinni załączyć wymagane dokumenty, czy tylko jedna osoba np. pełnomocnik zespołu? Ewentualnie, które z dokumentów powinni załączyć wszyscy członkowie zespołu? Tak, wystarczające jest zaświadczenie właściwej Izby Architektów RP o opłaconych składkach OC architektów. Wszyscy członkowie zespołu autorskiego powinni załączyć wymagane dokumenty, z tym, Ŝe wymóg posiadania uprawnień projektowych bez ograniczeń i członkostwa w Izbie Architektów RP dotyczy przynajmniej jednego członka zespołu autorskiego, a ponadto powinni postępować zgodnie z pkt 11. Regulaminu Konkursu. Na pytania, które wpłynęły po terminie ustalonym w pkt 6.2. Regulaminu Konkursu, stosownie do pkt 15.4., odpowiedzi nie zostały udzielone. Zmiany wprowadzone do Regulaminu Konkursu, w trybie pkt Regulaminu, zostaną opublikowane w oddzielnym komunikacie Sekretarza organizacyjnego konkursu, na stronie internetowej oraz przesłane na adresy podane przez Uczestników do korespondencji, stosownie do pkt Regulaminu konkursu. Sekretarz organizacyjny konkursu arch. Barbara Wilemborek

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI KONKURS na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu budynków usługowo biurowych z częścią komercyjną z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: ZP/12/OTI/10 Nr zamówienia w ewidencji centralnej: ZP/ 328 /047/R/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego Dom Pomocy Społecznej nr 2 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego do postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 Adm.VI-215/1/2015 ======================================================== WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 ========================================================

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl śywiec: Remont uszkodzonego i częściowo niedroŝnego przepustu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY Projekt pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na Zamawiający: Powiat Wschowski Plac Kosynierów 1C 67-400 Wschowa Numer sprawy: Or. ZP 342-4/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo