PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015

2

3 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 Płock 2013

4 Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Redaktor Naczelny dr Anna Nowacka Sekretarz Redakcji mgr Katarzyna Atemborska Zdjęcia Anna Kowalska, Grażyna Święcicka Projekt ŚWIAT DRUKU Święcicka Grażyna Skład Michał Rytter Złożono do druku w listopadzie 2013 r. Adres Wydawnictwa O9-402 Płock, Pl. Dąbrowskiego 2 tel./fax. (024) wew Drukarnia R2 Print Michał Adam Rytter 4

5 SPIS TREŚCI Słowo Rektora Władze Uczelni Oferta edukacyjna kierunki i specjalności kształcenia Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki Ekonomia Informatyka Matematyka Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Filologia Pedagogika Instytut Nauk o Zdrowiu Kosmetologia Pielęgniarstwo Zasady rekrutacji Dokumenty Warunki i tryb przyjęć na I rok studiów Pomoc materialna dla studentów Informacje o Uczelni Międzyinstytutowe Jednostki Organizacyjne Biblioteka Wydawnictwo Naukowe Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki Biuro Karier Program Erasmus Rada Uczelniana Samorządu Studentów PWSZ w Płocku Akademicki Związek Sportowy Studenckie Koła Naukowe Baza lokalowa

6 Drodzy Kandydaci na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Oddajemy do Państwa rąk kolejne wydanie Informatora. Mam nadzieję, że przybliży on Państwu ideę funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku i zachęci do podjęcia studiów w naszej Uczelni. Wyższe szkolnictwo zawodowe, do którego zalicza się również nasza Uczelnia, jest już ustaloną w naszym kraju formą edukacji akademickiej ukierunkowanej profesjonalnie. PWSZ w Płocku jest uczelnią państwową, zatem podstawową formą kształcenia są u nas bezpłatne studia stacjonarne (dzienne). Prowadzimy również studia niestacjonarne (zaoczne) i podyplomowe, gdzie nauka jest już jednak odpłatna. Kształcenie realizowane jest w trzech Instytutach: Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych, Instytucie Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz Instytucie Nauk o Zdrowiu; na siedmiu kierunkach kształcenia: ekonomia, filologia, kosmetologia, matematyka, informatyka, pedagogika i pielęgniarstwo. W ramach tych kierunków proponujemy 31 specjalności. Wychodzimy naprzeciw współczesnym tendencjom kształcenia wyższego, dlatego studenci każdej specjalności mają wiele zajęć z języka obcego, kształcenia informatycznego oraz wielotygodniowe praktyki zawodowe. Wszystko po to, aby nasi absolwenci radzili sobie z konkurencją na rynku pracy i posiadali wiedzę niezbędną do studiowania na poziomie magisterskim. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku powstała w 1999 roku, zatem rok akademicki 2013/2014 jest już piętnastym rokiem naszej działalności. Do tej pory, dyplomy licencjata otrzymało ponad sześć tysięcy absolwentów. Od początku istnienia staramy się stwarzać jak najlepsze warunki do studiowania i otaczamy opieką wszelką działalność studencką. Szkoła posiada dobre zaplecze dydaktyczne: aule audytoryjne, sale wykładowe, laborato- 6

7 ria językowe, pracownie komputerowe, bibliotekę, zaplecze sportowe oraz nowoczesny Dom Studenta. Pomocą w planowaniu i realizacji kariery zawodowej służą naszym studentom: Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki, Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych, a studentów niepełnosprawnych wspiera Rzecznik ds. studentów niepełnosprawnych. Młodzież może się realizować w Samorządzie Studenckim, Klubie Uczelnianym AZS, kołach naukowych. Uczelnia posiada tzw. Kartę ERASMUS, uprawniającą do prowadzenia działań w ramach międzynarodowego programu oraz do ubiegania się o fundusze na ich realizację. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku została wyróżniona przez starostę medalem Zasłużony dla Powiatu Płockiego oraz odznaczona medalem Pozytywista Roku 2008, w uznaniu zasług za popularyzację przedsiębiorczości wśród młodzieży w Polsce. W 2011, 2012 oraz 2013 roku otrzymała Certyfikat Uczelnia Liderów w ogólnopolskim konkursie szkół wyższych, organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku staramy się przekazywać wiedzę w sposób rzetelny, solidny i uczciwy, w przyjaznej, pełnej życzliwości i wyrozumiałości atmosferze. Wszystkim, którzy zdecydują się na naukę w naszej Uczelni, życzę owocnych studiów oraz wielu niezapomnianych chwil, spędzonych w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz REKTOR PWSZ w Płocku 7

8 WŁADZE UCZELNI Rektor prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz Prorektor ds. nauki i rozwoju doc. dr Ewa Wiśniewska 8 Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr Anna Suwalska-Kołecka

9 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA Kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku prowadzone jest na poziomie licencjackim i trwa trzy lata oraz na informatyce na poziomie inżynierskim i trwa 3,5 roku. Programy kształcenia realizowane w PWSZ w Płocku odpowiadają programom obowiązującym na pierwszym stopniu studiów wyższych w innych uczelniach akademickich i są zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku prowadzone są następujące kierunki kształcenia: Ekonomia Filologia Informatyka (inżynierskie 7 semestrów) Kosmetologia Matematyka Pedagogika Pielęgniarstwo Oprócz studiów licencjackich, Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe oraz kursy. W PWSZ w Płocku kształcenie realizowane jest w instytutach: Ekonomia w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Informatyki Filologia w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych Informatyka w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Informatyki Kosmetologia w Instytucie Nauk o Zdrowiu Matematyka w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Informatyki Pedagogika w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych Pielęgniarstwo w Instytucie Nauk o Zdrowiu Studia na wszystkich kierunkach kształcenia odbywają się w systemie stacjonarnym (studia dzienne) i niestacjonarnym (studia zaoczne). W toku studiów, na wszystkich kierunkach, jest realizowana praktyka zawodowa. Pozwala ona na zdobywanie nowych umiejętności i sprawdzanie już nabytych. Uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na wszystkich kierunkach, nadane decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jakość kształcenia na tych kierunkach została potwierdzona pozytywnymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Absolwenci wszystkich kierunków są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich). Rekrutację na studia w PWSZ w Płocku prowadzi Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki Płock, Pl. Dąbrowskiego 2, pok. 121 tel. (24)

10 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI Kierunek kształcenia: ekonomia Specjalności: Ekonomia integracji rolnej i regionalnej w Unii Europejskiej Ekonomika i organizacja turystyki Ekonomika rolnictwa Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Finanse publiczne i administracja Handel zagraniczny Charakterystyka specjalności: Ekonomia integracji rolnej i regionalnej w Unii Europejskiej Absolwent tej specjalności posiądzie wiedzę z zakresu polityki regionalnej, funduszy strukturalnych i rolnych, prawa Unii Europejskiej, ekonomii integracji z UE, polityki regionalnej i strukturalnej oraz praktyczne informacje o metodach przygotowania projektów i wniosków. Zdobędzie też przygotowanie do pracy w administracji państwowej, samorządowej, w przedsiębiorstwach, bankach oraz instytucjach finansowych. Charakterystyka specjalności: Ekonomika i organizacja turystyki Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu ekorozwoju oraz tworzenia nowoczesnych rozwiązań w tym obszarze turystyki, wiedzę o wykorzystywaniu walorów krajoznawczych i ekologicznych poszczególnych regionów naszego kraju i zasadach oraz formach ich promowania. Uzyska możliwość zatrudnienia w hotelach, domach wypoczynkowych i ośrodkach wczasowo-rekreacyjnych, zajmowania różnych stanowisk w placówkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, pracy w charakterze specjalisty odpowiedzialnego za rozwój turystyki i rekreacji w administracji samorządowej i organizacjach społecznych, usługach turystyczno-rekreacyjnych. Charakterystyka specjalności: Ekonomika rolnictwa Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, polityki rozwoju obszarów wiejskich, ochrony środowiska, praktyczną wiedzę z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, sektora rolno żywnościowego w gospodarce rynkowej, umiejętności występowania o środki finansowe UE. Absolwent uzyska kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia działalności rolniczej. Charakterystyka specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw W ramach specjalności studenci zdobędą wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach, analizy i projekcji finansowej w firmie, sporządzania raportów finansowych, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, systemu podatkowego w Polsce i UE, zasad funkcjo- 10

11 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI nowania systemu bankowego, ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, funduszy emerytalnych, funkcjonowania rynków finansowych, doradztwa rachunkowego, wyceny majątku i metod wyceny projektów gospodarczych oraz zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych polityki strukturalnej UE. Absolwent kierunku Ekonomia pozyska wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz będzie przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Zostanie przygotowany do przeprowadzania analiz ekonomicznych i finansowych wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w teorii gospodarki rynkowej. Absolwent uzyska kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Charakterystyka specjalności: Finanse publiczne i administracja Absolwent tej specjalności pozyska praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i UE, zarządzania rozwojem lokalnym, kształtowania wizerunku gminy lub powiatu, wiedzę o zasadach funkcjonowania administracji publicznej, mechanizmach rządzących podmiotami gospodarczymi i ich wzajemnych relacjach. Dowie się, w jaki sposób profesjonalnie administrować lokalnymi instytucjami samorządowymi i kreować lokalny rozwój gospodarczy. Absolwent ma możliwość zatrudnienia m.in. w gminnej i wojewódzkiej administracji samorządowej, instytucjach nadzorujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Charakterystyka specjalności: Handel zagraniczny Studia na tej specjalności dają szeroką wiedzę z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawnych uregulowań handlu zagranicznego, marketingu, transakcji handlu zagranicznego, rozliczeń międzynarodowych i finansów przedsiębiorstw uczestniczących w obrotach zagranicznych. Absolwent posiądzie wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, finansów międzynarodowych, prawa gospodarczego, finansowego, bankowego i cywilnego. Studia na tej specjalności dają także szeroką wiedzę z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej, a także współpracy w Unii Europejskiej. Absolwent uzyska możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z zagranicą, przedsiębiorstwach prowadzących handel w ramach Unii Europejskiej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, bankach, ale również w przedsiębiorstwach i instytucjach zorientowanych na rynek krajowy. 11

12 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI Zasady i tryb przyjęć na kierunku: ekonomia na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015 Specjalność kształcenia Ekonomia integracji rolnej i regionalnej w UE Egzamin dojrzałości (świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej) Egzamin maturalny Przedmiot kierunkowy (brany pod uwagę przy rekrutacji na Warunki przyjęcia studia) Ekonomika i organizacja turystyki Ekonomika rolnictwa Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw - ocena z jednego z przedmiotów do wyboru (geografia, matematyka, chemia, biologia, fizyka, wiedza o społeczeństwie) na świadectwie dojrzałości 0,6 - ocena z języka obcego na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej 0,4 Geografia lub matematyka lub chemia lub biologia lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie oraz język obcy poziom podstawowy lub rozszerzony Suma wyników przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się następującą wagę: Geografia lub matematyka lub chemia lub biologia lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie 0,6 Język obcy 0,4 Finanse publiczne i administracja Handel zagraniczny 12

13 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI Kierunek kształcenia: informatyka Specjalności: Grafika komputerowa i projektowanie gier Programowanie i bazy danych Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne Studia inżynierskie Charakterystyka specjalności: Grafika komputerowa i projektowanie gier Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę ogólną i specjalistyczną, niezbędną do podjęcia studiów magisterskich. Zyska wiedzę i umiejętności z zakresu: grafiki 2D wektorowej i rastrowej. Powinien potrafić wykorzystać swoje umiejętności i dostępne programowanie do tworzenia layoutów stron internetowych, interfejsów użytkownika, modyfikacji zdjęć, przetwarzania obrazów, tworzenia i projektowania ilustracji, okładek i logotypów firm; tworzenia realistycznych wizualizacji 3D, modelowania, teksturowania, animacji i renderingu scen i obiektów trójwymiarowych; programach gier komputerowych w powszechnie stosowanych językach C++, Java,.NET; a także wykorzystywać nowoczesne narzędzia i siniki graficzne do tworzenia własnych gier komputerowych. Zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności aby podjąć pracę na stanowisku menadżera zespołu informatycznego lub pracownika inżynieryjno-technicznego. Charakterystyka specjalności: Programowanie i bazy danych Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę ogólną i specjalistyczną, niezbędną do podjęcia studiów magisterskich. Zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu z zakresu: projektowania systemów informatycznych i baz danych dopasowanych do określonych warunków i wymagań, przy wykorzystaniu różnych technik, technologii i narzędzi programowania; projektowania interfejsów graficznych zarówno do zastosowań webowych jak i do aplikacji standalone; administrowania wybranymi systemami zarządzania baz danych; identyfikacji, analizy i oceny właściwości komponentów systemów komputerowych w aspekcie ich wykorzystania w sieciach komputerowych; identyfikacji, analizy i oceny różnych, złożonych informatycznych systemów zarządzania; nowoczesnych języków programowania. Zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności aby podjąć pracę na stanowisku: programista i administrator systemów informatycznych (bazy danych, programowanie aplikacyjne) oraz menadżer zespołu informatycznego lub pracownika inżynieryjno-technicznego. 13

14 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI Charakterystyka specjalności: Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę ogólną i specjalistyczną, niezbędną do podjęcia studiów magisterskich. Zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu z zakresu: projektowania oraz obsługi współczesnych sieci komputerowych, w tym sieci LAN, WAN, MAN oraz budowy i działania sieci Internet; posługiwania się takimi pojęciami jak: topologia sieci komputerowych, model ISO/OSI i podziały na warstwy, standard Eternet, sieci bezprzewodowe, protokół IP, usługa DNS, poczta elektroniczna, protokoły FTP i http, szyfrowanie oraz bezpieczeństwo danych; administrowania siecią LAN; projektowania oraz obsługi sieciowych systemów operacyjnych opartych o protokoły komunikacyjne typu: TCP/IP, IPX/SPX oraz NetBEUI; szczegółowej obsługi wybranego sieciowego systemu operacyjnego, np. Novell, NetWare lubunix. Zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności aby podjąć pracę na stanowisku: wdrożeniowiec i operator systemów informatycznych, sieci komputerowych; administrator systemów informatycznych oraz menadżer zespołu informatycznego lub pracownika inżynieryjno-technicznego. Zasady i tryb przyjęć na kierunku: informatyka na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015 Specjalność kształcenia Grafika komputerowa i projektowanie gier Programowania i bazy danych Egzamin dojrzałości (świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej) - ocena z matematyki lub informatyki lub fizyki lub chemii na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej 1,0 - ocena z matematyki lub informatyki lub fizyki lub chemii na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej 1,0 Egzamin maturalny Przedmiot kierunkowy (brany pod uwagę przy rekrutacji na Warunki przyjęcia studia) Suma wyników z przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się Matematyka poziom podstawowy lub rozszerzony następującą wagę: Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia 1,0 Matematyka poziom podstawowy lub rozszerzony Suma wyników z przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się następującą wagę: Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia 1,0 Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne - ocena z matematyki lub informatyki lub fizyki lub chemii na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej 1,0 Matematyka poziom podstawowy lub rozszerzony Suma wyników z przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się następującą wagę: Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia 1,0 14

15 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI Kierunek kształcenia: matematyka Specjalności: Matematyka bankowa i ubezpieczeniowa Matematyka z informatyką Charakterystyka specjalności: Matematyka bankowa i ubezpieczeniowa Program specjalności obejmuje, oprócz podstawowych przedmiotów matematycznych, głównie przedmioty przygotowujące przyszłych absolwentów do pracy w firmach ubezpieczeniowych, bankach, instytucjach finansowych jak i do prowadzenia małych i większych firm. Liczne umowy z instytucjami gwarantują odbywanie praktyk zawodowych na wysokim poziomie. Ukończenie tej specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia powinno ułatwić zdanie państwowego egzaminu na aktuariusza. Celem studiów jest także nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi w różnego rodzaju operacjach bankowych, ubezpieczeniowych, księgowych i bazodanowych oraz umiejętności programowania. Charakterystyka specjalności: Matematyka z informatyką Studia na tej specjalności gwarantują absolwentom uzyskanie rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu matematyki i informatyki. Absolwent zyskuje wiedzę o najnowszych technologiach informatycznych (programowanie w C++; programowanie w Javie;.Net; grafika komputerowa i multimedia; zastosowanie XML w Internecie). Absolwenci są przygotowani do podejmowania działań edukacyjnych i opiekuńczych we współczesnej szkole, bowiem plan studiów obejmuje również przedmioty pedagogiczne, niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej i gimnazjum, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 15

16 INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI Zasady i tryb przyjęć na kierunku: matematyka na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015 Specjalność kształcenia Egzamin dojrzałości (świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej) Egzamin maturalny Przedmiot kierunkowy (brany pod uwagę przy rekrutacji na Warunki przyjęcia studia) - ocena z matematyki lub inmatematyka bankowa formatyki lub fizyki lub chemii Matematyka poziom podstawolub geografii na świadectwie i ubezpieczeniowa wy lub rozszerzony dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej 1,0 Matematyka z informatyką - ocena z matematyki lub informatyki lub fizyki na świadectwie Matematyka poziom podstawodojrzałości lub ukończenia szkoły wy lub rozszerzony średniej 1,0 Suma wyników z przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się następującą wagę: Matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub geografia 1,0 Suma wyników z przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się następującą wagę: Matematyka lub informatyka lub fizyka 1,0 W Instytucie Nauk Ekonomicznych i Informatyki prowadzone jest również kształcenie podyplomowe (szczegóły na stronie internetowej Uczelni). Siedziba INSTYTUTU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI Płock, Nowe Trzepowo 55 tel. (24)

17 INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Kierunek kształcenia: filologia Specjalności: Filologia angielska Asystent językowy w biznesie (język angielski/niemiecki/rosyjski) Języki europejskie i kultury (język angielski z językiem niemieckim, język angielski z językiem rosyjskim) Filologia hiszpańska Charakterystyka specjalności: Filologia angielska Nadrzędnym celem kształcenia jest rozwinięcie wysokich kompetencji językowych studenta w zakresie języka angielskiego do poziomu C1 (ESOKJ)*. Absolwent uzyska podstawową wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii angielskiego obszaru językowego. Nabędzie umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu czytanego i słuchanego oraz tworzenia tekstu pisanego. Wykształci umiejętność twórczego korzystania z informacji oraz krytycznego i kreatywnego myślenia. Program studiów przewiduje wyposażenie absolwenta w szereg kompetencji specjalistycznych niezbędnych do wykonywania zawodów wykorzystujących znajomość języka angielskiego. Po pierwszym roku studenci mają możliwość wyboru pomiędzy programem glottodydaktycznym a translatorycznym. W zakresie programu glottodydaktycznego absolwenci zostaną przygotowani do kompleksowej realizacji edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych zadań współczesnej szkoły. Absolwenci otrzymają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Kształcenie w zakresie programu translatorycznego daje absolwentowi przygotowanie do podjęcia pracy tłumacza w firmach i instytucjach, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności przekładu tekstów pisanych i ustnych na język angielski i z języka angielskiego, co pozwala im na podjęcie pracy w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, w sferach: biznesu, mediów i turystyki. Program studiów, poszerzony o komponent kulturoznawczy, pozwala absolwentowi rozwinąć swój warsztat w zakresie tłumaczeń tekstów literackich, filmowych i innych tekstów z obszaru kultury. Absolwenci ww. specjalności uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, i/lub podjąć pracę, do której przegotowuje ich wybrany program studiów. Charakterystyka specjalności: Asystent językowy w biznesie Program studiów na tej specjalności przewiduje osiągnięcie przez studentów kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem specjalności na poziomie biegłości C1 (ESOKJ)*. Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę o języku specjalności, jego literaturze i kulturze oraz zostaje wyposażony w niezbędne kompetencje inter- 17

18 INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH dyscyplinarne potrzebne do jej wykorzystania w życiu społecznym i zawodowym. W wykazie przedmiotów znajduje się blok zajęć specjalistycznych niezbędnych w pracy asystenta językowego, rozszerzających umiejętności językowe studenta o język specjalistyczny stosowany w szeroko rozumianej sferze biznesu. Nabyte umiejętności umożliwią podjęcie pracy asystenta językowego w biurze, w urzędach administracji publicznej, w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach, w instytucjach turystycznych, w instytucjach kultury oraz w innych placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury danego obszaru językowego. Absolwenci w/w specjalności uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, i/lub podjąć pracę, do której przygotowuje ich wybrany program studiów. Charakterystyka specjalności: Języki europejskie i kultury Nadrzędnym celem kształcenia jest rozwinięcie wysokich kompetencji językowych studenta w zakresie dwóch języków obcych: języka angielskiego do poziomu C1 (ESOKJ)* oraz języka dodatkowego do poziomu B2 (ESOKJ)*. Absolwent uzyska podstawową wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii z zakresu nauczanych języków. Nabędzie umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu czytanego i słuchanego oraz tworzenia tekstu pisanego. Wykształci umiejętność twórczego korzystania z informacji oraz krytycznego i kreatywnego myślenia. Program studiów przewiduje wyposażenie absolwenta w szereg kompetencji specjalistycznych niezbędnych do wykonywania zawodów wykorzystujących znajomość języka angielskiego oraz drugiego języka obcego. Szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru, obejmujący wykorzystanie języków obcych w sferze biznesu, mediów i kultury, pozwoli studentowi dostosować swój program kształcenia do własnych zainteresowań oraz planów zawodowych. Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi podjęcie pracy w firmach i instytucjach, w redakcjach i wydawnictwach, w turystyce i sektorze usług, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języków obcych. Absolwenci ww. specjalności uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia i/lub podjąć pracę, do której przygotowuje ich wybrany program studiów. Charakterystyka specjalności: Filologia hiszpańska Program studiów tej specjalności przewiduje osiągnięcie przez studentów wysokiej kompetencji językowej w zakresie języka hiszpańskiego. Oznacza to wyposażenie absolwentów w praktyczne umiejętności i sprawności językowe oraz wiedzę z zakresu budowy i struktury języka hiszpańskiego. W ramach przedmiotów kierunkowych studenci zdobywają wiedzę w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii literatury hiszpańskiej, * Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy 18

19 INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH historii języka, historii i kultury Hiszpanii. Absolwenci tej specjalności posiadają wszechstronną wiedzę w zakresie języka hiszpańskiego, znając ten język bardzo dobrze w mowie i piśmie. Wiedza taka zapewni im przygotowanie do pracy we wszelkich organizacjach, firmach, instytucjach gospodarczych i administracyjnych, w tym także w instytucjach samorządu terytorialnego i instytucjach centralnych. Studia dają rozległe możliwości zatrudnienia nie tylko w charakterze tłumacza w zakresie tłumaczenia pisemnego, ale i tłumaczenia ustnego. Absolwenci ww. specjalności uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia i/lub podjąć pracę, do której przegotowuje ich wybrany program studiów. Zasady i tryb przyjęć na kierunku: filologia na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015 Specjalność kształcenia Filologia angielska Asystent językowy w biznesie (język angielski/ niemiecki/ rosyjski) Języki europejskie i kultury (język angielski z językiem niemieckim, język angielski z językiem rosyjskim) Egzamin dojrzałości (świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej) - ocena z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej 0,7 - ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości 0,3 - ocena z języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej 0,7 - ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości 0,3 - ocena z języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub francuskiego na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej 0,7 - ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości 0,3 Egzamin maturalny Przedmiot kierunkowy (brany pod uwagę przy rekrutacji na Warunki przyjęcia studia) Suma wyników z przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się Język angielski oraz język polski poziom podstawowy lub następującą wagę: Język angielski 0,7 rozszerzony Język polski 0,3 Język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski oraz język polski poziom podstawowy lub rozszerzony Język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski lub język francuski oraz język polski poziom podstawowy lub rozszerzony Suma wyników z przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się następującą wagę: Język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski 0,7 Język polski 0,3 Suma wyników z przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się następującą wagę: Język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski lub język francuski 0,7 Język polski 0,3 19

20 INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Specjalność kształcenia Egzamin dojrzałości (świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej) Egzamin maturalny Przedmiot kierunkowy (brany pod uwagę przy rekrutacji na Warunki przyjęcia studia) Filologia hiszpańska - ocena z języka hiszpańskiego lub angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub francuskiego na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej 0,7 - ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości 0,3 Język hiszpański lub język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski lub język francuski oraz język polski poziom podstawowy lub rozszerzony Suma wyników z przedmiotów kierunkowych, którym nadaje się następującą wagę: Język hiszpański lub język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski lub język francuski 0,7 Język polski 0,3 Kierunek kształcenia: pedagogika Specjalności: Animacja kulturalna seniorów Edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym Edukacja wczesnoszkolna z muzyką Edukacja wczesnoszkolna z plastyką Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym i personalnym Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną Pedagogika sądowa z mediacją Edukacja wczesnoszkolna z językiem niemieckim Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim Charakterystyka specjalności: Animacja kulturalna seniorów Przygotowanie do podejmowania działań o charakterze profilaktycznym, wspierającym, twórczym, popularyzatorskim oraz animacyjnym w środowisku społecznym. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe: tytuł zawodowy licencjata, przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach opiekuńczo wychowawczych i kulturalnych, takich jak: domy pomocy społecznej, samo- 20

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-9061 nr 29, kwiecień 2010 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl

ISSN 1427-9061 nr 29, kwiecień 2010 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl ISSN 1427-9061 nr 29, kwiecień 2010 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl I ZJAZD ABSOLWENTÓW Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Komitet Organizacyjny I Zjazdu Absolwentów Wyższej

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo