Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2016/2017 Zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, /Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm./ Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie uchwala co następuje: 1 Senat ustala warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2016/2017 jak w załączniku 1 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 1

2 Załącznik do uchwały Senatu Nr.../15 z dnia 31 marca 2015 Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie I. Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/ Rekrutację na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/2017 prowadzi się na następujące kierunki studiów: Budownictwo Energetyka Filologia ze specjalnościami: Filologia angielska, Język niemiecki w biznesie, Język rosyjski dla biznesu, Dwujęzykowe studia dla tłumaczy Filologia polska Informatyka Inżynieria środowiska Mechanika i budowa maszyn Pedagogika Pielęgniarstwo Rolnictwo Towaroznawstwo Turystyka i rekreacja Wychowanie fizyczne Zarządzanie Górnictwo i geologia* Kosmetologia * Produkcja bezpieczeństw żywności * 2. Do odbywania studiów na poszczególne kierunki może być dopuszczona osoba, która ma świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie. 3. Kandydaci na studia legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureat) wydanym przez International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, przyjmowani są na studia na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu matury międzynarodowej. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się liczbę punktów uzyskanych z wymaganych przedmiotów przeliczanych proporcjonalnie ze skali ocen matury międzynarodowej (poziom podstawowy 2-7, poziom rozszerzony 0-7) na skalę ocen w systemie egzaminu 2

3 maturalnego (nowa matura) obowiązującego od 2005 r. (poziom podstawowy %, poziom rozszerzony 0-100%) według zestawienia: Matura Międzynarodowa IB (International Baccalaureat) Negatywny wynik Poziom SL lub HL Nowa matura od 2005 roku podstawowy Poziom rozszerzony 7 100% 100% 6 86% 86% 5 72% 72% 4 58% 58% 3 44% 44% 2 30% 30% 1-15% 0-0% 4. Osoby, które ukończyły szkoły średnie za granicą są przyjmowane na studia na ogólnych zasadach obowiązujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, a w przypadku braku możliwości poddania konkursowi ocen ze świadectwa dojrzałości szkoły średniej zagranicznej decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. 5. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. nr 190, poz.1406 z późn. zm.). 6. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: - podanie na ustalonym przez uczelnię formularzu, - świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis, duplikat lub uwierzytelniona kserokopia), wydane przez właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną wraz z poświadczoną kopią świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów z nową maturą), - świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis, duplikat lub uwierzytelniona kserokopia), wydane przez szkołę średnią oraz w przypadku kandydatów, którzy dysponują dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów ze starą maturą), - absolwenci szkół średnich za granicą oryginał świadectwa ukończenia szkoły wraz z zaświadczeniem wydanym przez właściwe, ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, Kuratorium Oświaty o równoważności świadectwa ukończenia szkoły zagranicznej z polskim świadectwem dojrzałości (sprawę zasad nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r.), - dokument potwierdzający uzyskanie matury międzynarodowej dyplom IB (International Baccalaureat), 3

4 - poświadczoną przez uczelnię fotokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, - zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiowania na obranym kierunku studiów (dotyczy kierunku Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Turystyka i rekreacja). - trzy fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, - potwierdzenie wniesienia opłaty pobieranej od osób ubiegających się o przyjęcie na studia. Opłata obowiązuje na każdy kierunek (z wyjątkiem kierunku alternatywnego określonego przez kandydata w podaniu na studia) i formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) w wysokości ustalonej przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi po terminie zakończenia rekrutacji. 7. Rekrutacja na studia prowadzona jest drogą elektroniczną. 8. Rekrutację przeprowadzają Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz Instytutowe Komisje Rekrutacyjne. 9. Ustaloną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów dzieli się proporcjonalnie do liczby kandydatów według kryterium uzyskania świadectwa dojrzałości egzamin maturalny, egzamin dojrzałości. Podziału miejsc w ramach kierunku studiów dokonuje Instytutowa Komisja Rekrutacyjna. 10. Decyzję o przyjęciu na studia podejmują Instytutowe Komisje Rekrutacyjne w ramach ustalonej liczby miejsc, kierując się następującymi zasadami: - w pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, - pozostali kandydaci przyjmowani są w kolejności określonej sumą punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na danym kierunku studiów. Jeżeli postępowanie rekrutacyjne dla danego kierunku studiów przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów, uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata, - kolejność zgłoszeń (jeżeli szczegółowe warunki rekrutacji na danym kierunku tak stanowią). 11. W przypadku, gdy udział w studiach potwierdzi mniej kandydatów niż przewiduje planowana liczba przyjęć, to pierwszeństwo wpisu na listę studentów mają kolejni kandydaci z najwyższą punktacją z listy rankingowej. 12. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek studiów wybrany przez kandydata w rekrutacji podstawowej dokumenty kandydata są uwzględniane na kierunku alternatywnym (wybranym jako drugi według informacji z podania kandydata), jeżeli nie została na tym kierunku wykorzystana planowana liczba miejsc. Decyzję o przyjęciu podejmuje Instytutowa Komisja Rekrutacyjna. 13. Od decyzji Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia obowiązujących w PWSZ w Krośnie. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna. 4

5 II. Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: BUDOWNICTWO (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo informatyki. fizycznej, chemicznej, informatycznej, astronomicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności budowlanych, turnieju budowlanego. Kierunek: ENERGETYKA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo informatyki. Z pomięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej. Kierunek: FILOLOGIA 1. Specjalność: Filologia angielska (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) pisemnego i ustnego egzaminu z języka angielskiego. ukończenia szkoły średniej z języka angielskiego. Osoby z nową maturą, które nie zdawały egzaminu dojrzałości z języka angielskiego, osoby ze starą maturą, które nie miały na świadectwie ukończenia szkoły średniej języka angielskiego, a także obcokrajowcy rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego. mogą osoby, które zdały jeden z wymienionym egzaminów Cambridge: FCE oceny A, B; CAE oceny A, B, C; CPE oceny A, B, C oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka angielskiego. 2. Specjalność: Język niemiecki w biznesie (studia I stopnia stacjonarne) pisemnego i ustnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego. ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego. Osoby z nową maturą, które nie zdawały egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego, osoby ze starą maturą, które nie miały na świadectwie ukończenia szkoły średniej języka niemieckiego, a także obcokrajowcy rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca 5

6 znajomość języka niemieckiego. mogą laureaci i finaliści olimpiad językowych stopnia centralnego i okręgowego oraz osoby posiadające certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej A2. 3. Specjalność: Język rosyjski dla biznesu (studia I stopnia stacjonarne) Egzamin maturalny (nowa matura) konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego i ustnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego. ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści olimpiad językowych stopnia centralnego i okręgowego oraz osoby posiadające certyfikat o znajomości języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2. 4. Specjalność: Dwujęzykowe studia dla tłumaczy (studia I stopnia stacjonarne) Egzamin maturalny (nowa matura) konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego i ustnego egzaminu z języka angielskiego albo niemieckiego albo rosyjskiego. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z jednego z tych języków. ukończenia szkoły średniej z języka angielskiego albo niemieckiego albo rosyjskiego. mogą osoby, które: 1) zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE oceny A,B; CAE oceny A, B, C; CPE oceny A, B, C oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady języka angielskiego; 2) osoby z certyfikatami językowymi na poziomie co najmniej A2 z oceną co najmniej dobrą: Goethe Zerifikat A2, Start Deutsch 2, TELC A2 lub inne porównywalne oraz laureaci i finaliści wojewódzkiej i centralnej olimpiady języka niemieckiego; 3) osoby posiadające certyfikat o znajomości języka rosyjskiego co najmniej na poziomie A2. Kierunek: FILOLOGIA POLSKA (studia I stopnia stacjonarne) pisemnego egzaminu z języka polskiego. ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i historii. mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady literatury i języka polskiego, artystycznej, historycznej, filozoficznej. Kierunek: INFORMATYKA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i informatyki albo 6

7 matematyki albo fizyki. fizycznej, chemicznej, informatycznej, astronomicznej, wiedzy technicznej. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo biologii. fizycznej, chemicznej, informatycznej, astronomicznej, wiedzy technicznej. Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo informatyki. fizycznej, chemicznej, informatycznej, astronomicznej, wiedzy technicznej. Kierunek: PEDAGOGIKA (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) Rekrutacja na kierunek. Wybór specjalności w trakcie studiów. Do wyboru kilka specjalności, uruchomionych w przypadku zebrania 20 osób chętnych na daną specjalność. pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego. ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego. mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady literatury i języka polskiego, artystycznej. Kandydaci na specjalność Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim winni się legitymować czynną znajomością języka angielskiego. Kierunek: PIELĘGNIARSTWO Studia stacjonarne I stopnia Egzamin maturalny (nowa matura) konkurs świadectw z uwzględnieniem Egzamin dojrzałości (stara matura) - konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia stacjonarne ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, chemicznej, wiedzy o żywieniu i żywności. 7

8 Studia niestacjonarne I stopnia (pomostowe) dla osób, które posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia przeznaczone są: Poziom A 2 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych. Poziom B 3 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowych. Poziom C 2 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych. Kierunek: ROLNICTWO (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) Egzamin maturalny (nowa matura) konkurs świadectw z uwzględnieniem ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii albo matematyki albo geografii. mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, ochrony środowiska, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o żywieniu i żywności. Kierunek: TOWAROZNAWSTWO (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo chemii albo fizyki albo biologii. fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o żywieniu, biologicznej, ekonomicznej, wiedzy o żywieniu i żywności. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) egzaminu pisemnego z języka polskiego. ukończenia szkoły średniej z języka polskiego. Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) Egzamin maturalny (nowa matura) konkurs świadectw z uwzględnieniem egzaminu pisemnego z języka polskiego i oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą kandydaci z klasą mistrzowską, I i II klasą sportową. ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne. mogą kandydaci z klasą mistrzowską, I i II klasą sportową. 8

9 Kierunek: ZARZĄDZANIE (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) trzech przedmiotów obowiązkowych. ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo geografii albo wiedzy o społeczeństwie. geograficznej i nautologicznej, informatycznej, wiedzy ekonomicznej, wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Kierunek: GÓRNICTWO i GEOLOGIA * (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) - NOWE Egzamin maturalny (nowa matura) konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych. ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii. mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, wiedzy technicznej. Kierunek: KOSMETOLOGIA * (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) trzech przedmiotów obowiązkowych. ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo geografii albo wiedzy o społeczeństwie. Kierunek: PRODUKCJA BEZPIECZEŃSTW ŻYWNOŚCI * (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) - NOWE Egzamin maturalny (nowa matura) konkurs świadectw z uwzględnienie pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych. Egzamin dojrzałości (stara matura) konkurs świadectw obejmujących wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii albo matematyki albo geografii. mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, ochrony środowiska, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o żywieniu i żywności. * Rekrutacja będzie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie kierunku studiów. 9

10 III. Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego (nowa matura) na punkty. 1. Dla specjalności Filologia angielska, Język niemiecki w biznesie, Dwujęzykowe studia dla tłumaczy, Jeżyk rosyjski dla biznesu Poziom podstawowy Egzamin ustny - Egzamin pisemny - 1 % = 0,5 pkt. 1 % = 1 pkt. Poziom rozszerzony Egzamin ustny - Egzamin pisemny - 1 % = 1 pkt. 1 % = 2 pkt. 2. Dla kierunków: Budownictwo, Energetyka, Filologia polska, Informatyka, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Rolnictwo, Turystyka i rekreacja, Towaroznawstwo, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie. Egzamin pisemny Poziom podstawowy - Poziom rozszerzony - 1 % = 1 pkt. 1 % = 2 pkt. IV. Przeliczanie wyników ukończenia szkoły średniej. Skala ocen Liczba punktów Skala ocen Liczba punktów celujący 6 bardzo dobry 5 bardzo dobry 5 dobry 4 dobry 4 dostateczny 3 dostateczny dopuszczający

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI SPIS TREŚCI Różne drogi na Politechnikę Łódzką... 6 Wybierz dla siebie... 7 Jakie dokumenty trzeba

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

na rok akademicki 2014/2015

na rok akademicki 2014/2015 ZASADY, TRYB I ZAKRES REKRUTACJI OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA (NARODOWOŚCI POLSKIEJ) Z PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, GRUZJI, KAZACHSTANU, TURKMENISTANU, UZBEKISTANU NA KSZTAŁCENIE W POLSCE ZE STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo