Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI"

Transkrypt

1 Specjalności do wyboru w roku akadem. 2011/12 Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska) : Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku "pedagogika", specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna prowadzonych w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich jest merytorycznie przygotowany do prowadzenia zajęć w przedszkolu (wychowanie przedszkolne) i w klasach I-III zintegrowanego szczebla edukacji wczesnoszkolnej główna specjalność nauczycielska. Specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna skierowana jest przede wszystkim do tych osób, które marzą o pracy z dziećmi w szkole czy przedszkolu lub myślą o otwarciu w przyszłości własnej takiej placówki. Ukończenie studiów właśnie na tej specjalności umożliwi takim osobą realizację tych zamierzeń, ponieważ toku studiów absolwent zostanie kompleksowo przygotowany zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w standardach nauczania dla kierunku Pedagogika oraz zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej kształcenia ogólnego do prowadzenia zajęć w przedszkolu i klasach I III szkoły podstawowej. Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim (specjalność nauczycielska) : Absolwent studiów wyższych Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim prowadzonych w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich jest merytorycznie przygotowany do prowadzenia zajęć w klasach I- III zintegrowanego szczebla edukacji wczesnoszkolnej (główna specjalność nauczycielska) nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, ponieważ osiągnął znajomość języka odpowiadającą poziomowi biegłości językowej C1 ESOKJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r.) dodatkowa specjalność nauczycielska. Studia na tej specjalności adresowane są do osób pragnących w przyszłości podjąć swą pracę zawodową w oświacie jako nauczyciel w klasach I III zintegrowanego szczebla edukacji wczesnoszkolnej. Program studiów obejmuję specjalny blok zajęć z zakresu języka angielskiego oraz dydaktyki i metodyki jego nauczania w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. 1

2 Specjalność: Edukacja informatyczna z językiem angielskim (specjalność nauczycielska) Absolwent studiów I stopnia kierunku "pedagogika" o specjalności Edukacja informatyczna z językiem angielskim jest w toku studiów przygotowany do pracy nauczycielskiej z uczniami klas IV-VI szkoły podstawowej w dziedzinie informatyki (specjalność główna), poszerzona o znajomość języka angielskiego (specjalność dodatkowa), pomocny w prowadzeniu zajęć informatycznych. Ukończenie w/w studiów daje kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Absolwent będzie przygotowany do rozwoju swej kariery zawodowej na rynku pracy, ponieważ IT stanowi obecnie najprężniej rozwijającą się branżę w Polsce i na świecie. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez konsultantów portali Pracuj.pl i Jobs4it.pl. w ostatnich latach specjaliści IT są najbardziej poszukiwanymi pracownikami. Absolwent Edukacji informatycznej z językiem angielskim będzie dysponował wiedzą ogólną i kierunkową niezbędną do rozumienia procesów pedagogicznych, ich przebiegu, uwarunkowań i kontekstu społeczno - kulturowego, stanowiącego jednocześnie podstawę dalszego rozwoju zawodowego. Kształtowanie umiejętności wiązania nabywanej wiedzy z działaniami praktycznymi podczas studiów odbywa się poprzez różnorodne zajęcia o charakterze metodycznym oraz w trakcie praktyk zawodowych. Przygotowanie z zakresu informatyki obejmujące swobodne posługiwanie się współczesnym sprzętem i oprogramowaniem, w tym umiejętności zastosowań w różnych dziedzinach, pozwoli mu na uzupełnianie wiedzy z informatyki i technologii informacyjnej w szybko zmieniającej się rzeczywistości a także na podjęcie magisterskich studiów uzupełniających. Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna (specjalność nauczycielska) : Absolwent studiów prowadzonych w specjalizacji nauczycielskiej zostanie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Studia na tej specjalności wyposażają w kompetencje zawodowe do podjęcia pracy w charakterze:nauczyciela klas I-III, nauczyciela zajęć z terapii pedagogicznej (do pracy z dziećmi młodszymi mającymi trudności w uczeniu się) jak i zajęć korekcyjnokompensacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem trudności w czytaniu i pisaniu. Studia na tej specjalności wyposażą w umiejętność: prowadzenia zajęć edukacyjnych w klasach I - III, rozbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania rozwoju intelektualnego dzieci poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badania i oceniania osiągnięć szkolnych wychowanków. Specjalność ta adresowana jest do osób wiążących swe przyszłe życie zawodowe z pracą z dziećmi w wieku szkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2

3 Specjalność: Pedagogika przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem (specjalność nauczycielska) Absolwent specjalności: pedagogika przedszkolna i opieka na dzieckiem uzyskuje kompetencje zawodowe do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego w charakterze nauczyciela przedszkola (do prowadzenia zajęć zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego), do prowadzenia edukacji przedszkolnej dzieci w domach, do sprawowania opieki nad małym dzieckiem w domach, placówkach opiekuńczo- wychowawczych wielofunkcyjnych (grupy opiekuńcze dla małych dzieci) żłobkach i innych placówkach sprawujących opiekę nad małym dzieckiem. Opis specjalności Studenci specjalności pedagogika przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem w toku studiów zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola oraz sprawowania profesjonalnej opieki nad dzieckiem. Studia dostarczają wiedzy o przebiegu i czynnikach warunkujących rozwój intelektualny dzieci, jak również diagnozowaniu i kompensacji ich potrzeb opiekuńczych. Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją (specjalność nienauczycielska) : Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego umożliwiające podjęcie pracy w charakterze pedagoga i opiekuna - wychowawcy w: placówkach oświatowych, oświatowo-wychowawczych, w placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych; w charakterze kuratora sądowego, a także w organizacjach pomocy dzieciom i młodzieży oraz stowarzyszeniach charytatywnych. Program tej specjalności zapewnia zdobycie przez absolwenta podstaw teoretycznych opieki i resocjalizacji dzieci i młodzieży, umiejętności stosowania metod i technik pracy opiekuńczo-wychowawczej z wychowankiem. Do podstawowych umiejętności absolwenta tej specjalności zalicza się konstruowanie teoretycznych i praktycznych modeli optymalnego oddziaływania opiekuńczego, wychowawczego i terapeutycznego na osoby mające trudności w społecznym funkcjonowaniu. 3

4 , Specjalność: Pedagogika opiekuńczo wychowawcza i terapia pedagogiczna (specjalność nienauczycielska) : Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w charakterze pedagoga i opiekuna - wychowawcy w: placówkach oświatowych oświatowo-wychowawczych, w placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, rodzinnych, socjalizacyjnych, oraz w poradniach i placówkach specjalistycznych. Studia wyposażają przyszłych absolwentów w umiejętności i wiedzę w zakresie planowania i prowadzenia działalności opiekuńczo wychowawczej. Dostarczają wiedzy o właściwościach rozwojowych dzieci i młodzieży, a także czynnikach warunkujących zaspokajanie ich potrzeb opiekuńczych. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę w zakresie znajomości metod pracy w instytucjach opiekuńczo wychowawczych i oświatowych oraz ich prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania. Absolwenci w toku studiów nabywają także wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej, zapoznają się z metodami i technikami terapii podczas zajęć warsztatowych i praktycznych., Specjalność: Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z językiem niemieckim (specjalność nienauczycielska) Przyszli absolwenci uzyskują kwalifikacje niezbędne do podjęcia samodzielnej pracy w charakterze opiekuna-wychowawcy (placówki socjalizacyjne, wsparcia dziennego, internaty, świetlice szkolne itp.), pedagoga (w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych itp.) lub doradcy (Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy, Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny, Centrum Pomocy Rodzinie itp.). Absolwenci prócz przygotowania do podjęcia zatrudnienia na rynku polskim mają ułatwioną drogę zatrudnienia na niemieckim rynku pracy, ponieważ w toku studiów osiągną praktyczną znajomość posługiwania się językiem niemieckim, odpowiadającą poziomowi biegłości językowej C1 ESOKJ. Opis specjalności Studia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo wychowawcza językiem niemieckim wyposażają przyszłych absolwentów w umiejętności i wiedzę w zakresie planowania i prowadzenia działalności opiekuńczo wychowawczej. Dostarczają wiedzy o właściwościach rozwojowych dzieci i młodzieży, a także czynnikach warunkujących zaspokajanie ich potrzeb opiekuńczych. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę w zakresie znajomości metod pracy w instytucjach opiekuńczo wychowawczych i oświatowych oraz ich prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania. Specjalność poszerzona jest o dodatkowy rozbudowany blok przedmiotów z zakresu umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. 4

5 , Specjalność: Gerontogogika z językiem niemieckim (specjalność nienauczycielska) Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę ogólną z zakresu istoty, przyczyn i konsekwencji procesu starzenia, wiedzę w obszarze gerontologii społecznej medycznej (ogólne wiadomości nt. typowych schorzeń okresu starości /geriatria, psychogeriatria/ w obrazie problemów geriatrycznych i polipatologii, ich rozpoznawania, leczenia( farmako- i dietoterapia), usprawniania( rehabilitacja: fizjo-, kinezyterapia, psychoterapia), pielęgnacji i opieki, ze szczególnym uwzględnieniem opieki środowiskowej, długoterminowej nad niesprawnym seniorem, z uwzględnieniem edukacji w zdrowiu i chorobie seniora i jego opiekunów często w rodzinie wielopokoleniowej (dla poprawy współdziałania z opiekuna profesjonalnymi), zagospodarowania czasu wolnego (terapia zajęciowa itp.), wykształcić kompetencje w zakresie organizacji wielodyscyplinarnego zespołu długoterminowej opieki środowiskowej, wysoko specjalistycznej edukacji członków takiego zespołu, włączając, obok służb instytucjonalnych (medycznych, socjalnych) również opiekunów rodzinnych i wolontariuszy. Specjalność Gerontogogika z językiem niemieckim stanowi odpowiedź na fakt, iż od 1 maja 2011 roku niemiecki rynek pracy zostaje otwarty dla ośmiu wschodnioeuropejskich państw UE, w tym Polski. Jednym z sektorów, w którym pracownicy z Polski już zajmują się w Niemczech jest właśnie opieka nad osobami starszymi.. Dla niemieckich agencji pracy, absolwenci tej specjalności stanowić będą najcenniejszą grupę zawodową, ponieważ popyt na rynku dla takich pracowników ciągle rośnie. Świadczy o tym fakt, że wg agencji doradztwa personalnego i pracy tymczasowej - w Niemczech opieki potrzebuje dziś ponad 1,5 mln ludzi starszych. Specjalność: Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (specjalność nienauczycielska) Absolwenci tej specjalności uzyskują kompetencje zawodowe do pracy w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego, mogą pracować jako doradcy zawodowi we wszystkich instytucjach rynku pracy. W szczególności ich kwalifikacje będą przydatne w urzędach pracy oraz centrach informacji i planowania kariery zawodowej. Absolwent tej specjalności może także pełnić funkcję specjalisty w zakładach pracy do spraw pracowniczych i humanistycznych oraz jako organizator różnych form dokształcenia i doskonalenia zawodowego, a w agencjach zatrudnienia - być doradcą personalnym, w tym między innymi specjalistą do spraw rekrutacji i selekcji, rozwoju zawodowego i karier. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia Opis sylwetki Coraz większa konkurencja na rynku pracy, zabieganie przez pracodawców o najlepszych specjalistów, poszukiwanie osób najbardziej kompetentnych, dzięki którym firma mogłaby wybić się jak najwyżej - to wszystko przyczyniło się do powstania zawodu doradcy zawodowego i personalnego. Nawet dziś, w okresie tak dużej konkurencji, stratedzy firm przekonują się, że nowoczesne technologie i najlepszy sprzęt nie są w stanie zastąpić 5

6 ludzi z wizją rozwoju przedsiębiorstwa. Do specjalistów doradztwa personalnego należy głównie rekrutacja. Kluczową dziedziną ich działalności jest także organizacja szkoleń tzw. miękkie i specjalistyczne. Do ich zadań należy również doradztwo personalne i organizacyjne (budowanie strategii HR, outplacement, tworzenie i badanie kultury organizacyjnej, wspieranie zmian w firmie, planowanie ścieżek kariery itp.). Poza tym, doradcy zajmują się edukacją i informacją na temat zarządzania zasobami ludzkimi, np. przez prowadzenie portali rekrutacyjnych w Internecie, usługami administracji, sprawami personalnymi, czy też przygotowywaniem raportów na temat wynagrodzeń. Studia na specjalności: Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym zapewniają absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i stanowią podstawę nabywania umiejętności profesjonalnych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Studia zapewniają przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności niezbędnych do rozumienia i rozwiązywania problemów zatrudnienia, bezrobocia, pracy oraz doskonalenia zawodowego, kreowania kariery zawodowej, orientacji i poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, organizacji i zarządzania procesami pracy.. 6

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr STUDIA PODYPLOMOWE Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr OPINIE STUDENTÓW Polecam studia podyplomowe w MCKK ze względu na profesjonalne przygotowanie zajęć przez wykładowców

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

mgr Arleta Izworska Doświadczenie zawodowe

mgr Arleta Izworska Doświadczenie zawodowe Strona1 mgr Arleta Izworska Miejsce zamieszkania: Wielopole/ ok. Nowy Sącz E-mail: arleta.izworska@gmail.com Telefon: 517 900 465 Doświadczenie zawodowe 2014.07.18 2014.07.04 2014.03 nadal 2012.07 2012.04

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo