REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL /14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School Szkoła Języków Obcych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie: od do Informacje ogólne 1.) Projekt realizowany jest przez Indeks Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 58, z udziałem Partnera tj. Euro-School Szkoła Języków Obcych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w Warszawie (04-175), przy ul. Ostrobramskiej 83/1802B, na podstawie umowy nr UDA-POKL /11-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. 2.) Okres realizacji projektu: od do ) Projekt realizowany jest ramach PO KL (Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6.: Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie : Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych). 4.) Biuro Projektu znajduje się w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Pięknej 7A, tel: 25/ , mail: Zajęcia w ramach projektu będą odbywać się w Mińsku Mazowieckim. 5.) W trakcie trwania projektu odbędzie się jedna edycja kursów realizowanych w trzech blokach tematycznych, w ramach których przeszkolonych zostanie łącznie 100 osób. Zaplanowano iż każdy z uczestników projektu weźmie udział w jednym kursie. 6.) Rekrutacja do projektu będzie odbywała się w sposób ciągły na poszczególne bloki tematyczne. 7.) Projekt Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 8.) Definicje: Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: Beneficjent ostateczny (BO) należy przez to rozumieć uczestnika/uczestników projektu. Kandydat należy przez to rozumieć potencjalnego/ych uczestnika/uczestników projektu. Instytucja Pośrednicząca (IP) należy przez to rozumieć Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Projekt projekt Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy, nr: POKL /14.

2 Beneficjent (Lider) Indeks Consulting Sp. z o.o. Partner Euro-School Szkoła Języków Obcych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie 1.) Projekt skierowany jest do 100 osób w wieku 25 64, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem umiejętności w zakresie ICT lub języka angielskiego, lub języka niemieckiego, grupa docelowa projektu składać się będzie z: 60% kobiet i 40% mężczyzn 50% BO stanowić będą osoby z maksymalnie średnim wykształceniem 30% BO stanowić będą osoby nieaktywne zawodowo 20% Bo stanowić będą osoby bezrobotne 100% BO posiada minimum podstawowe wykształcenie 100% BO nie posiada certyfikatów pokrywających się z zakresem, programem i poziomem proponowanych w ramach projektu szkoleń. 50% BO to osoby pracujące w sektorze MMŚP w woj. mazowieckim w dziale handlowym (lub pokrewnym), zajmujące się obsługą klienta i/lub sprzedażą, zakupami, importem i/lub eksportem (jeżeli brak działów mogą to być pracownicy pełniący w/w funkcje). 2.) W Projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które na dzień przystąpienia do projektu spełniają następujące warunki: Są osobami w wieku lata. Mieszkają na terenie woj. mazowieckiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), Posiadają co najwyżej wyższe wykształcenie i co najmniej podstawowe wykształcenie, Pozostają bez zatrudnienia lub, Posiadają status osoby bezrobotnej lub, Pracują w MMŚP w województwie mazowieckim w dziale handlowym lub pokrewnym. 3.) W grupie docelowej znajdą się BO-Kobiety, które na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu będą stanowiły 60% grupy docelowej i w związku z tym będą miały pierwszeństwo przy naborze w/w zapisu. 4.) W grupie docelowej znajduje się 50% BO z wykształceniem co najwyżej średnim i w związku z tym będą miały pierwszeństwo przy naborze w/w zapisu. 5.) Zaplanowano, iż każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w 1 kursie. Kursy do wyboru: Język angielski: - grupa A1+A2 (180 godz.) lub - grupa A2 (120 godz.) Język niemiecki: - grupa A1+A2 (180 godz) Szkolenie z zakresu ICT - ECDL Core (140 godz.)

3 6.) W przypadku zakwalifikowania na kurs, uczestnik zobowiązuje się do ukończenia całej wybranej ścieżki tematycznej. 7.) Bezkosztowe anulowanie zgłoszenia (w formie pisemnej) może nastąpić do 10 dni roboczych przed pierwszymi zajęciami. 8.) Uczestnik BO w przypadku nieosiągnięcia 80% frekwencji na zajęciach, bądź rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w terminie późniejszym niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć lub w trakcie trwania kursu, zostanie obciążony pełnym kosztem wybranego kursu. 9.) Uczestnik BO bezwzględnie zobowiązany jest do przystąpienia do Cerfyfikowanych egzaminów końcowych. W przypadku uchylania się od w/w obowiązku BO zostanie obciążony pełnym kosztem wybranego kursu. 10.) Uczestnik BO zobowiązuje się pisemnie lub w formie a poinformować Indeks Consulting Sp. z o.o. lub Euro-School Szkoła Języków Obcych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o jakiejkolwiek zmianie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 11.) Uczestnik BO, dobrowolnie prześle wszystkie niezbędne dokumenty zgłoszeniowe. 12.) Uczestnik BO, jest zobowiązany do potwierdzenia swojego statusu właściwymi dokumentami i oświadczeniami składanymi na etapie rekrutacji. 13.) Uczestnik projektu po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów w oryginale. 14.) Uczestnik projektu zobowiązuje się do każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w poszczególnych zajęciach na liście obecności własnoręcznym podpisem. 15.) Uczestnik projektu zobowiązany jest do udostępnienia swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją, monitoringiem i ewaluacją projektu. 16.) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zaplanowanych zajęć z przyczyn losowych informacja ta zostanie przekazana uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 3 Rekrutacja uczestników 1.) Rekrutacja odbędzie się w podziale na trzy etapy:

4 I. Złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych opisanych w 3 pkt 2. II. Weryfikacja kwalifikowalności, test i rozmowa kwalifikacyjna określająca poziom zaawansowania z j. ang./j. niem. i test z umiejętności ICT, przydzielenie do poszczególnych grup. III. Uzupełnienie dokumentów projektowych każdego BO. 2.) Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest poprawne wypełnienie i przesłanie (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) formularza zgłoszeniowego wraz z ankietą motywacyjną oraz: kserokopii zaświadczenia o zatrudnieniu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem dla osób zatrudnionych w sektorze MŚP lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo dla osób pozostających bez zatrudnienia, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 3.) Wzory powyższych dokumentów (z wyjątkiem zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej) znajdują się na stronie internetowej projektu: Istnieje możliwość przesłania wymaganych dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną na adres e- mail: lub pocztą tradycyjną na adres: Indeks Consulting Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, Warszawa (z dopiskiem ). 4.) O przyjęciu do projektu decyduje specjalnie powołana Komisja Rekrutacyjna, według kryteriów ustalonych w dokumentacji projektu, w skład której będą wchodzić następujące osoby: Koordynator Projektu oraz Specjalista ds. Monitoringu i Sprawozdawczości. 5.) O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować kompletność i poprawność wypełnionych dokumentów oraz ocena punktowa uzyskana w drodze analizy dokumentów rekrutacyjnych. Wszystkie nadesłane zgłoszenia oceniane będą zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. 6.) Zgłoszenia osób wymienionych w 2 pkt 3 i 4 będą miały pierwszeństwo do uzyskania właściwej proporcji grupy docelowej. 7.) Po weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych/dostarczonych formularzy zgłoszeniowych sukcesywnie utworzone zostaną 2 listy: - podstawowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w danym kursie, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów. - lista rezerwowa wszystkich pozostałych osób, którzy spełnili kryteria formalne. 8.) Osoby zakwalifikowane do udziału w danym kursie zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie drogą mailową bądź telefoniczną. Do pozostałych osób, które znalazły

5 się na liście rezerwowej wysłany zostanie z informacją o niezakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie. 9.) Żadna z list nie będzie publikowana na stronie internetowej projektu. 10.) W przypadku osób, które uzyskają tą samą ilość punktów o zakwalifikowaniu zadecyduje każdorazowo Koordynator Projektu, przyznając dodatkowy 1 pkt. 11.) W przypadku rezygnacji którejś z osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, jej miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. 12.) W przypadku zakwalifikowania do projektu, każdy z BO celem ostatecznego zatwierdzenia uczestnictwa w projekcie, zobowiązany będzie do dostarczenia najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu n/w dokumentów: - podpisana deklaracja uczestnictwa w projekcie, - podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, - oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu dla osób zatrudnionych w sektorze MŚ lub - oryginał zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub - oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo dla osób pozostających bez zatrudnienia, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - podpisana umowa uczestnictwa w projekcie w dwóch egzemplarzach. 13.) Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równych szans. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich uczestników, uwzględniającymi kryteria pierwszeństwa w oparciu o dokumenty rekrutacyjne. 1. Uczestnik projektu ma prawo do: 4 Prawa i obowiązki Uczestnika projektu - Bezpłatnego udziału w kursach, w zaplanowanej, jednej wybranej formie wsparcia, spośród opisanych w 2 pkt. 5 - Otrzymania materiałów szkoleniowych, - Otrzymania certyfikatu poświadczającego zdobyte kwalifikacje. - usprawiedliwienia nieobecności, które zostaną poświadczone zwolnieniem lekarskim, a które nie przekraczają 20% czasu przypadającego na szkolenia.

6 2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: - punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektu, w tym uczestnictwa w co najmniej 80% każdego rodzaju zająć, - złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, a także na liście potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych, podręczników i certyfikatu końcowego, - wypełniania ankiet i testów sprawdzających, - poinformowania Beneficjenta o nieobecności (pisemnie, jedynie w przypadku choroby poświadczonej zwolnieniem lekarskim) ze szkolenia najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia - dostarczenia pozostałych dokumentów w oryginale, niezbędnych do uczestnictwa w projekcie - podpisania i wypełnienia wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do monitoringu i ewaluacji Projektu 3. Projektodawca dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika w wysokości nie przekraczającej 20% zajęć, z przyczyn spowodowanych chorobą. Uczestnik zobowiązany jest okazać zwolnienie lekarskie w terminie 3 dni od zaistnienia nieobecności. 4. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wymienionych w pkt. 1, 2 i 3 tego paragrafu, Projektodawca może uznać koszty poniesione na Uczestnika za niekwalifikowane w całości lub części i żądać ich zwrotu. 5 Zasady wykluczenia oraz rezygnacji z Projektu Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w następujących przypadkach: 1. Rażące naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu, 2. Rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń, 3. Opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu każdego rodzaju zajęć (nieusprawiedliwionych godzin), 4. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w przypadku przewlekłej choroby poświadczonej zwolnieniem lekarskim. 5. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie z innych przyczyn niż wyżej wymienione lub który został skreślony z listy Uczestników przez Projektodawcę, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Projektodawcę kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie w wysokości wskazanej w umowie uczestnictwa.

7 6 Informacje dodatkowe 1. Realizowane w ramach Projektu formy wsparcia, o których mowa w 2 pkt 5,odbywać się będą w dni powszednie. 2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie przyjętym harmonogramem w godzinach ustalonych przez Projektodawcę. 3. Projektodawca zastrzega sobie możliwość zmian i uszczegółowienia harmonogramu. Wszelkie zmiany będą przekazywane Uczestnikom za pośrednictwem a lub telefonicznie. 4. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 5. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego stosowania. 6. Projektodawca zobowiązuje się do rzetelności w organizacji działań i stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad jego realizacją. 7. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników.

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. 1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje językowe kluczem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ 1. Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo