PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na 2012 r."

Transkrypt

1 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XII/109/2011 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 listopada 2011r. sporządzony na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz.1537), Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, diagnozy potrzeb edukacyjnych środowiska oświatowego przeprowadzonej dla potrzeb PODN w Lublinie, kierunków doskonalenia wynikających z reformy systemu oświaty. Lp. zadanie forma realizacji adresat termin realizacji współpraca odpowiedzialni I. Rozwijanie lokalnego systemu doradztwa metodycznego 1. Organizowanie i prowadzenie doradztwa, współpracy i wymiany doświadczeń dla poszczególnych specjalności, typów i rodzajów szkół i placówek samokształcenie problemowe zbiorowe, indywidualne metodyczne zajęcia otwarte doradztwo metodyczne i merytoryczne szkolenia kursy zespoły dyskusyjne formy wymiany doświadczeń nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych terminy poszczególnych form zamieszczane w 2-miesięcznych harmonogramach spotkań metodycznych, konsultacje i dyżury wg harmonogramu szkoły i placówki oświatowe uczelnie Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Kuratorium Oświaty w Lublinie Samorządy: powiatowy i gminne Ośrodek Rozwoju Edukacji KOWEZiU Inne ośrodki doskonalenia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie,, specjalista ds. koordynacji pracy 1

2 2. 3. Uczestnictwo w pracach reformy systemu edukacji i doskonalenia Diagnoza potrzeb w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia upowszechnianie i wspieranie form edukacji przedszkolnej upowszechnianie organizacji i form wsparcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wsparcie szkół zawodowych we wprowadzaniu modułowego kształcenia zawodowego przygotowanie do wdrażania systemu wspierania szkół i praca w komisjach, zespołach zadaniowych konferencje ankiety, rozmowy, sondaże, analiza i wykorzystanie wyników opracowań Doradcy, Nauczyciele, zy szkół na bieżąco, IV VI 2012 dla potrzeb oferty dosk. wydawnictwa edukacyjne organizacje pozarządowe MEN ORE KOWEZiU Specjalista ds. koordynacji pracy Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Eksperci modułowego kształcenia zawodowego, 2

3 1. Organizowanie różnorodnych form służących doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz podniesieniu jakości pracy szkoły/placówki. II. Wspomaganie procesu doskonalenia pracy i kadry kierowniczej, kursy doskonalące zgodnie z ofertą form doskonalenia oraz potrzebami kursy nadające uprawnienia konferencje, seminaria kursy kwalifikacyjne: wg potrzeb upowszechnianie bieżących informacji dotyczących wspomagania procesu edukacji i podnoszenia jakości pracy szkoły/placówki, w tym pomiaru osiągnięć edukacyjnych uczniów, rozwijanie umiejętności metodycznych, zy wszystkich typów szkół i placówek zgodnie z zapotrzebowanie m uczelnie, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wydział Edukacji Powiatu Lubelskiego, Centralne placówki doskonalenia / ORE, KOWEZiU/, 2. Doskonalenie wykorzystania technologii informacyjnej w procesie edukacyjnym i zarządzaniu szkołą/placówką Kursy, szkolenia nt. wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu poszczególnych przedmiotów wdrażanie programów kształcenia edukacji niestacjonarnej nauczyciele wszystkich rodzajów szkół zainteresowani wdrażaniem technologii informacyjnej na swoich przedmiotach przez cały rok zainteresowane szkoły 3

4 Doskonalenie ów szkół i placówek oświatowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, organizacji, zarządzaniu i finansowaniu zadań oświatowych, w tym ze środków UE Doskonalenie warsztatu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, w tym alternatywnych form wychowania przedszkolnego Wspieranie w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego opartego na nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego szkolenia kursy seminaria konferencje opracowania Warsztaty Szkolenia rad pedagogicznych Konsultacje Opracowania metodyczne Zajęcia otwarte Wspomaganie specjalistyczne: logopeda, psycholog, pedagog Wdrażanie nowej podstawy programowej Doskonalenie organizacji wspierania małego dziecka w rozwoju i edukacji z uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkolenia tematyczne szkolenia rad pedagogicznych opracowania metodyczne lekcje otwarte doradztwo kadra kierownicza placówek oświatowych, zainteresowani pracownicy oświaty i samorządów terytorialnych nauczyciele I etapu edukacyjnego i przedszkoli oraz placówek wychowania przedszkolnego, zy przedszkoli zespoły przedmiotowe i rady pedag., zy przez cały rok I-XII 2012 I-XII 2012 RO EFS Lublin Placówki szkoleniowe i doskonalenia terytorialne i lokalne Organizacje pozarządowe Uczelnie poradnie psycholog pedagog. uczelnie placówki doskonalenia, specjaliści wychowania przedszkoln. I nauczania w I etapie edukacyjnym 4

5 Doskonalenie umiejętności wychowawczych Wspieranie w ich rozwoju i ścieżce awansu zawodowego Wspomaganie rozwoju szkół, kadry kierowniczej i oraz pracowników organów prowadzących szkoły i placówki szkolenia kształcenie i wspomaganie w prowadzeniu technik mediacyjnych wspomaganie w budowaniu programów nauczania, programów profilaktycznych i rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych wspieranie wewnątrzszkolnego doskonalenia szkolenie rad pedagogicznych indywidualne doradztwo szkolenia upowszechnianie bieżących informacji dotyczących zmian w prawie oświatowym popularyzacja wiedzy w zakresie zarządzania oświatą kursy kwalifikacyjne i doskonalące wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz reformy szkolnictwa zawodowego, Forum Dyrektorów: spotkania szkoleniowo - konsultacyjne, wsparcie organizacyjne i merytoryczne, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk seminaria, doradztwo wychowawcy, zy szkół, przedszkoli liderzy WDN, zy, nauczyciele zy i wicezy wszystkich typów szkół i placówek, pracownicy jst zajmujący się oświatą poradnie psycholog pedagog. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie, placówki doskonalenia centralne i regionalne placówki doskonalenia Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Lublinie edukatorzy z innych placówek oświatowych metodyczni, 5

6 9. Prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania programów i form doskonalenia, w tym wprowadzanie innowacji pedagogicznych doradztwo organizacyjne, merytoryczne i metodyczne, udzielanie konsultacji opracowywanie programów i wsparcie przy opracowaniu programów innowacyjnych organizowanie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń z uwzględnieniem specyfiki nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć wychowawcy, zy metodyczni specjaliści instytucje naukowe i edukacyjne III. Zarządzanie i organizacja pracy placówki Wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie edukacyjnym i zarządzania placówką Kształtowanie wizerunku w środowisku i upowszechnianie osiągnięć. Zapewnienie jakościowego rozwoju kadry doradztwo i szkolenia na odległość, komunikacja w sieci internetowej doradztwo i doskonalenie w zakresie stosowania TI w nauczaniu różnych przedmiotów nauczania pozyskiwanie partnerów do realizacji działalności; analizowanie i modyfikowanie działań promocyjnych; upowszechnianie materiałów informacyjno dydaktycznych; diagnozowanie potrzeb kadry w zakresie doskonalenia zawodowego; przydzielanie zadań zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami, pracownicy administracyjni, nauczyciele i samorządy powiatu i gmin, pracownicy administracyjni firmy informatyczne, koordynator pracy na bieżąco na bieżąco organizacje pozarządowe, urzędy gmin i powiatów zy szkół, w których zatrudnieni są metodyczni,, pracownicy administracji 6

7 4. Rozwijanie oferty edukacyjnej z udziałem środków UE pracowników; kierowanie zmianą organizacja doskonalenia wewnętrznego i kierowanie na szkolenia zewnętrzne opracowywanie i realizacja projektów edukacyjnych krajowych i ponadnarodowych prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie aplikowania o zewnętrzne środki na działania edukacyjne, w tym środki krajowe i z EFS wspomaganie i szkół w realizacji projektów UE zy, szkoły i placówki oświatowe IV. Rozwijanie lokalnego systemu informacji pedagogicznej Opracowanie informacji i doskonalenie sposobów korzystania z informacji kierowanych do pracowników placówek oświatowych Redagowanie i publikowanie czasopisma Biuletyn PODN publikacje na stronie internetowej informacje i konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej publikacje zwarte informatory harmonogramy oferty plakaty materiały informacyjne z logo PODN artykuły opracowanie artykułów, analiza i recenzja artykułów opracowywanych przez do opublikowania, przygotowanie i dobór grafiki zy placówki oświatowe, samorządy 4 numery w roku - kwartalnik metodyczni zespół redakcyjny, specjaliści, i PODN, drukarnia Specjalista ds. koordynacji pracy Specjalista ds. koordynacji pracy 7

8 3. 4. Organizowanie lokalnych imprez edukacyjnych Promocja projektów edukacyjnych realizowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej sesje naukowe konferencje seminaria platforma e-learningowa doradztwa i wymiany doświadczeń konkursy, przeglądy publikacja artykułów promocja graficzna i słowna promocja medialna promocja logo projektów zy, samorządy jst szkoły i społeczność lokalna wg potrzeb na bieżąco uczelnie, placówki doskonalenia, samorządy gminne szkoły współpracujące z Ośrodkiem, organizacje pozarządowe Powiat Lubelski samorządy gminne prasa, radio i telewizja lokalne,, pracownik administracyjny V. Wspieranie rozwoju zawodowego konsultantów i metodycznych Doskonalenie warsztatu pracy konsultantów i metodycznych Analiza efektów pracy konsultantów i Organizowanie szkoleń Udział metodycznych i konsultantów we wdrażaniu reformy oświaty Wykorzystywanie ofert instytucji edukacyjnych do pracy metodycznych Wymiana doświadczeń Zakup nowych pomocy dydaktycznych, literatury, sprzętu TI, programów komputerowych, itp Monitorowanie Hospitowanie I XII 2012 r. I XII 2012 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, ORE Warszawa, MEN, KOWEZiU Warszawa, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, wydawnictwa edukacyjne, organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe i doradcze 8

9 metodycznych, opiniowanie ich pracy. Kontrola Ewaluacja pracy PODN Analiza i zatwierdzenie planów pracy i sprawozdań Analiza rozliczenia czasu pracy, specjalistów Analiza arkuszy ewaluacyjnych zajęć prowadzonych przez Zarządzanie zmianą, specjaliści 9

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY. Na rok szkolny 2013/2014. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY. Na rok szkolny 2013/2014. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2013/2014 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2.

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu na rok 2014

Plan działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu na rok 2014 Poznań, dnia 27 grudnia 2013 roku Plan działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu na rok 2014 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014 Mierniki określające stopień realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Gimnazjum nr 6 ul Przedwiośnie 2 44-119 Gliwice PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO OKRES STAŻU: wrzesień 2003 maj 2006 OPRACOWAŁA:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na Załącznik do Uchwały Nr XLVI/405/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 r. sporządzony na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PROPONOWANE ZMIANY

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PROPONOWANE ZMIANY KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PROPONOWANE ZMIANY Proponowane działania odwołują się do: doświadczeń/wniosków wynikających z wdrażania nowej podstawy programowej w zawodach, rekomendacji z badań dotyczących potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó w Marcinkowie. Organizacja WEWN TRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Zespole Szkó w Marcinkowie

Zespó Szkó w Marcinkowie. Organizacja WEWN TRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Zespole Szkó w Marcinkowie Zespó Szkó w Marcinkowie Organizacja WEWN TRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Zespole Szkó w Marcinkowie Pa dziernik 2006 1 STRUKTURA ORGANIZACJI WEWN TRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I. Cele

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa. Warszawa, 10 października 2012r.

Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa. Warszawa, 10 października 2012r. Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa Warszawa, 10 października 2012r. Projekty na rzecz nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy MEN: Wzmocnienie systemu wspierania szkół ze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Przedsięwzięcia organizacyjne i merytoryczne

PLAN PRACY OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Przedsięwzięcia organizacyjne i merytoryczne PLAN PRACY OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Przedsięwzięcia organizacyjne i merytoryczne PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 154. Pod Wesołą Truskaweczką. 03-243 Warszawa. Ul. Hieronima 5 PLAN PRACY RADY RODZICÓW NA ROK SZK. 2014/2015

Przedszkole Nr 154. Pod Wesołą Truskaweczką. 03-243 Warszawa. Ul. Hieronima 5 PLAN PRACY RADY RODZICÓW NA ROK SZK. 2014/2015 Przedszkole Nr 154 Pod Wesołą Truskaweczką 03-243 Warszawa Ul. Hieronima 5 PLAN PRACY RADY RODZICÓW NA ROK SZK. 2014/2015 Warszawa, 2014 Organizacja pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Joanna Królik- nauczyciel języka rosyjskiego Placówka oświatowa: Zespół

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Dąbrowa Górnicza, dn. 15 września 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Mirosław Pypłacz nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa nr 31

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr inż. Wiesława Kozłowska nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Edyta Szymkowiak Imię i nazwisko opiekuna : mgr Zofia Żuk

Bardziej szczegółowo

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO. nauczyciel kontraktowy wykładowca przedmiotu: kosmetologia i pracownia kosmetyczna

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO. nauczyciel kontraktowy wykładowca przedmiotu: kosmetologia i pracownia kosmetyczna PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Iwona Wojdyła nauczyciel kontraktowy wykładowca przedmiotu: kosmetologia i pracownia kosmetyczna Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ubiegającego się o status nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Łomża, lipiec 2015 r.

PLAN PRACY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Łomża, lipiec 2015 r. PLAN PRACY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Łomża, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne funkcjonowania ośrodka..... 3 II. Koncepcja pracy placówki.... 3 III. Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie na rok szkolny 2011/2012

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie na rok szkolny 2011/2012 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie na rok szkolny 2011/2012 Plan pracy WDN został opracowany w oparciu o: Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Oświaty

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIEŻUNIU PLAN OPRACOWANO NA LATA 2015-2018

WIELOLETNI PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIEŻUNIU PLAN OPRACOWANO NA LATA 2015-2018 WIELOLETNI PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIEŻUNIU PLAN OPRACOWANO NA LATA 2015-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH Załącznik do uchwały nr 147/15 ZWM z dnia 10 lutego 2015 r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach w poszczególnych obszarach: I. Zarządzanie i organizacja.

Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach w poszczególnych obszarach: I. Zarządzanie i organizacja. Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach w poszczególnych obszarach: I. Zarządzanie i organizacja. 1. Odnowa starej i utworzenie nowej pracowni komputerowej - dostosowanie ilości stanowisk

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczany przedmiot: matematyka

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczany przedmiot: matematyka Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczany przedmiot: matematyka Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie 1 2 3 4 5, ust.2, pkt 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN REALIZACJI KONCEPCJI I FUNKCJONOWANIA Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach rok szkolny 2014/2015 Opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN REALIZACJI KONCEPCJI I FUNKCJONOWANIA Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach rok szkolny 2014/2015 Opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN REALIZACJI KONCEPCJI I FUNKCJONOWANIA Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach rok szkolny 2014/2015 Opracowany w oparciu o: Założenia wynikające z koncepcji pracy szkoły I. KSZTAŁCENIE L.p. ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2015/2016 Działania zawarte w planie pracy wynikają z Koncepcji Pracy Przedszkola przyjętej przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.09.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Plan podziału środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok

Plan podziału środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok I. Podstawa prawna Plan podziału środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok Podstawę prawną tworzenia i podziału środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Ewa Bronowicka Krystyna Jakubowska Elżbieta Łozińska Agnieszka Ławida WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Dokument opublikowany w specjalistycznym serwisie edukacyjnym http:// www. nauczyciel.profesor.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GÓRZE ROK SZKOLNY Podstawą opracowania Planu Działań Wychowawczych na rok są wnioski z przeprowadzonej analizy danych dotyczących zachowania uczniów,

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informacji poprzez wykorzystanie strony. w Ełku. internetowej MOPS. 2016-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informacji poprzez wykorzystanie strony. w Ełku. internetowej MOPS. 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą Nr XIV.154.2016 Rady Miasta Ełku z dnia 26 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

Szkolenia NCK. Zaproś nas do siebie! bariery. duża odległość od miejsca zamieszkania. zbyt wysoki koszt udziału w szkoleniu.

Szkolenia NCK. Zaproś nas do siebie! bariery. duża odległość od miejsca zamieszkania. zbyt wysoki koszt udziału w szkoleniu. V Szkolenia NCK bariery duża odległość od miejsca zamieszkania Zaproś nas do siebie! kontekst lokalny budowanie/wzmacnianie współpracy na polu kultury w regionie praca na rzeczywistych przykładach 2 zbyt

Bardziej szczegółowo

KO.III.272.4.2012 Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2012 roku na terenie województwa świętokrzyskiego

KO.III.272.4.2012 Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2012 roku na terenie województwa świętokrzyskiego Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kielce, dnia 21 czerwca 2012 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce uprzejmie informuje, że zakończyło ocenę ofert w prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYN REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 ROKU

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYN REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 ROKU Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXIV/289/08 z dnia 26 marca 2008 roku Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXIII/400/08 z dnia 29 października 2008 roku Dział Rozdz. Paragr. Nazwa Wydatki 630 TURYSTYKA 50 000

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r.

Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r. Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 GŁÓWNE CELE I DZIAŁANIA ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 doskonalenie procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu ds. promocji zdrowia przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ostródzie na lata 2013/2016

Plan pracy zespołu ds. promocji zdrowia przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ostródzie na lata 2013/2016 Plan pracy zespołu ds. promocji zdrowia przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ostródzie na lata 2013/2016 Cele : 1. Rozpoznawanie wśród nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów standardów Szkół Promujących

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Zamość, 01.09.2009 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Nauczyciel bibliotekarz: Joanna Mikuła Data rozpoczęcia : 01 wrzesień

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014 / 2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014 / 2015 Znak: Z. Szk. 4171 1 / 2014 /15 - Kopia - PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014 / 2015 Przedstawiony organom szkoły: 11 września 2014 r. Podstawa prawna: 1) art. 33. Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH M.ST. WARSZAWY NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH M.ST. WARSZAWY NA ROK 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH M.ST. WARSZAWY NA ROK 2015 BIUBIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH Warszawa, 13 LISTOPADA 2013 r. RO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i Nazwisko: Stanowisko: Placówka: Cel: Długość : Anna Laskowska Nauczyciel języka angielskiego Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH GRZĘDZICE 2009R. TREŚĆ PROCEDURY 1. WSTĘP 2. TERMIN I SPOSÓB ZAPOZNAWANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Z PLANEM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Iwona Kadłubowska

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr Teresy Kolińskiej Zespół Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie Termin:

Bardziej szczegółowo

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa o systemie oświaty Maria Szymańska Ustawa o systemie oświaty z komentarzem do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 7) nowe procedury rekrutacji zasady zatrudniania osób niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Planowane dzia ania w zakresie doradztwa edukacyjno zawodowego w ZESPÓLE SZKÓ W LISEWIE w roku szkolnym 2014/15

Planowane dzia ania w zakresie doradztwa edukacyjno zawodowego w ZESPÓLE SZKÓ W LISEWIE w roku szkolnym 2014/15 Planowane dzia ania w zakresie zawodowego w ZESPÓLE SZKÓ W LISEWIE w roku szkolnym 2014/15 Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc

Bardziej szczegółowo

I. Cele doskonalenia:

I. Cele doskonalenia: Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkól Nr 12 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w roku szkolnym 2013/2014 I. Cele doskonalenia: 1. Doskonalenie posiadanych,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Sosnowieckiego Centrum Edukacyjnego EDUKATOR ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Sosnowieckiego Centrum Edukacyjnego EDUKATOR ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Sosnowieckiego Centrum Edukacyjnego EDUKATOR ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Sosnowieckiego Centrum Edukacyjnego EDUKATOR

Bardziej szczegółowo

PLAN I HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W ŻARACH NA ROK 2014

PLAN I HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W ŻARACH NA ROK 2014 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2014 a Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach z dnia 25.02.2014 r. PLAN I HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2012

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2012 Załącznik do Uchwały NR.. Rady Gminy Radomsko z dnia..r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2012 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Kod przedmiotu: 100N-2P1WWR PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań. Działania Termin realizacji Realizator Mierniki 1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami, które są zagroŝone bezdomnością

Harmonogram działań. Działania Termin realizacji Realizator Mierniki 1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami, które są zagroŝone bezdomnością Załącznik Nr 1 Harmonogram działań OBSZAR A: ZJAWISKO MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO Cel operacyjny I: Ograniczenie zjawiska bezdomności 1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami, które są zagroŝone

Bardziej szczegółowo

KLASA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

KLASA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO KLASA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Źródło: www.fronda.pl I. OGÓLNE INFORMACJE O KLASIE Podstawowym celem nauczania w klasie o tym kierunku kształcenia jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. 4. Rada pedagogiczna wyraża opinię o programie nauczania ogólnego w terminie do dnia 11 czerwca bieżącego roku szkolnego.

PROCEDURA. 4. Rada pedagogiczna wyraża opinię o programie nauczania ogólnego w terminie do dnia 11 czerwca bieżącego roku szkolnego. PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (ZWANEGO DALEJ PROGRAMEM NAUCZANIA OGÓLNEGO DO UŻYTKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KORPORACJI

RACHUNKOWOŚĆ KORPORACJI Instytut Rachunkowości OFERTA SPECJALNOŚCI RACHUNKOWOŚĆ KORPORACJI opiekun specjalności: Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. nadzw. UE 1 ADRESACI OFERTY Oferta skierowana jest do studentów Wydziału Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu 1 1. Regulamin opracowano zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Informacje o kontroli:

Informacje o kontroli: ARKUSZ KONTROLI zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu wychowanka.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni na rok szkolny 2015/2016 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 14.09.2015 r. Obszar Cele Sposób realizacji Termin Osoby

Bardziej szczegółowo

Zdrowe piersi są OK!

Zdrowe piersi są OK! Strona 1 z 6 Nazwa stacji Imię i nazwisko koordynatora Pieczęć PSSE Stanowisko 1. DANE OGÓLNE Liczba szkół ponadgimnazjalnych w powiecie Liczba szkół ponadgimnazjalnych, które realizowały program w III

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. mgr Anna Mioduchowska

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. mgr Anna Mioduchowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Anna Mioduchowska PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Mgr Alicji Amroziak nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w Staroźrebach ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego rozpoczęcie stażu 01.09.2003r. zakończenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 158/2016 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR 158/2016 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR 158/2016 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY

I. DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY I. DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY Lp. Zadania Formy realizacji Sfera rozwoju Termin realizacji Zasoby Źródła informacji Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza posiadanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 187/II/2013 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 187/II/2013 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR 187/II/2013 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Plan rozwoju zawodowego Ewy Kaszowskiej nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego przygotowany zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dn. 01.12.2004r. w sprawie awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO*

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO* PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO* Imię i nazwisko mgr inż. Małgorzata Krause Posiadany stopień Nauczyciel mianowany Placówka

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Kodeksy Ustawy Rozporządzenia O DOBRĄ JAKOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYSZYŃCU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYSZYŃCU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYSZYŃCU 1 I. STRUKTURA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY Na koncepcję pracy Zespołu Szkół w Myszyńcu składają się: 1. wartości uznane za ważne przez społeczność szkolną, 2. misja

Bardziej szczegółowo

Twórczy e-nauczyciel w szkole podstawowej

Twórczy e-nauczyciel w szkole podstawowej Podsumowanie projektu Twórczy e-nauczyciel w szkole podstawowej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli Mielec, 25 maja 2010 Założenia Projekt kierowany do nauczycieli: zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ul. Powstańców Śl. 1, 46-080 Chróścice Tel./fax.: /77/4695-334 e-mail: sekretariat@szkolachroscice.pl http://szkolachroscice.pl/ PLAN PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 IM. MARII MONTESSORI W LUBLINIE NA LATA 2014 2019

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 IM. MARII MONTESSORI W LUBLINIE NA LATA 2014 2019 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 IM. MARII MONTESSORI W LUBLINIE NA LATA 2014 2019 Każdy człowiek posiada wewnętrzną siłę popychającą go do rozwoju. Siły tej nie można powstrzymać, ale dziecko,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATY. sierpień 2013 r.

KOMUNIKATY. sierpień 2013 r. KOMUNIKATY Wojewódzkie konkursy przedmiotowe w szkołach podstawowych do 12 września br. - zgłaszanie szkół do udziału i nauczycieli do pracy w komisjach odbywać się będzie drogą internetową pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO NR 1 W RADOMSKU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO NR 1 W RADOMSKU Plan nadzoru pedagogicznego ZSG1 na rok 2014/2015 Strona 1 z 9 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO NR 1 W RADOMSKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POŁAWIACZE PEREŁ

PROGRAM POŁAWIACZE PEREŁ Ankieta dla organizacji pozarządowych PROGRAM POŁAWIACZE PEREŁ BUDOWA SIECI ORGANIZACJI LOKALNYCH WSPIERAJĄCYCH UZDOLNIENIA I. Dane podstawowe Organizacji: nazwa: adres: telefon: faks: e-mail: strona www:

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia.

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia. Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisja Programowa, poprzez realizację swoich działań, przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania WSZJK. Do zadań Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 20/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 5 maja 2011 roku

Uchwała Nr 20/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 5 maja 2011 roku Uchwała Nr 20/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Barbary Rybczyńskiej nauczyciela języka angielskiego w Gimnazjum Nr 5 w Zamościu ubiegającej się o status zawodowy nauczyciela mianowanego realizowany od 1.09.2006r. do 31.05.2009r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne szkoleń: Szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne szkoleń: Szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy Załącznik 12 - Minimalny zakres szkolenia z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze wraz z propozycją tematyki szkoleń. Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

1. Miesięczna kwota dotacji z budżetu Miasta, wynikająca z części oświatowej subwencji ogólnej na:

1. Miesięczna kwota dotacji z budżetu Miasta, wynikająca z części oświatowej subwencji ogólnej na: Urząd Miasta Szczecin Wydział Oświaty pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 643, fax +4891 42 45 637 wos@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl WOś-I.3251.23.2016.BK Szczecin 2016-04-20 Miesięczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/81/12 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV/81/12 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XIV/81/12 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.OK.0050.9.2016 Wójta Gminy Słopnice z dnia 29 stycznia 2016r.

Zarządzenie Nr Or.OK.0050.9.2016 Wójta Gminy Słopnice z dnia 29 stycznia 2016r. Zarządzenie Nr Or.OK.0050.9.2016 Wójta Gminy Słopnice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: określenia zasad konstruowania rocznych planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA PROGRAMU STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DOTYCZĄCA PROGRAMU STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 70/62/2015 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku PROCEDURA DOTYCZĄCA PROGRAMU STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemce oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Kwiatkowska, nauczyciel języka niemieckiego Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze Czas stażu: 01.09.2009 31.05.2012 Posiadany

Bardziej szczegółowo

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE

Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE Stwórzmy świat przyjazny, by dało się w nim żyć, a nie tylko wytrzymać. PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Szkołę w działaniach dotyczących edukacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych RAPORT

Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych RAPORT Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych RAPORT Z KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015

UCHWAŁA NR... z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 Projekt z dnia 17 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 74 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PLAN PRACY SZKOŁY XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PLAN PRACY SZKOŁY XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im.ks.prof. Józefa Tischnera w Łodzi na rok szkolny 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY NA ROK 2015/2016 OBSZAR ZADANIA ODPOWIEDZIALNY WSPÓŁPRACA TERMIN ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Plan pracy realizowany w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla Zespołu szkół w Krzymowie w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy realizowany w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla Zespołu szkół w Krzymowie w roku szkolnym 2013/2014 Plan pracy realizowany w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla Zespołu szkół w Krzymowie w roku szkolnym 2013/2014 Lp. 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Krzymowie -prezentacja planu

Bardziej szczegółowo