Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Łódź, 26 września 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Fundacja Studiów Europejskich Instytut Europejski w Łodzi, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na obsługę projektu Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. Postępowanie na usługi księgowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe I Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług księgowych dla 10 Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa łódzkiego wyłonionych w konkursie Zorientowani na rozwój. Zakres usług obejmuje: 1. Obsługę w zakresie ewidencji księgowej: Ewidencja środków trwałych i księgowania odpisów amortyzacyjnych (itd.); Ewidencja obrotu gotówkowego (kasa bank); Ewidencja rozrachunków: z dostawcami i odbiorcami, z tytułu wynagrodzeń, budżetowych, innych; Ewidencja magazynowej; Zakładowy Plan Kont; Ewidencja wyrobów gotowych oraz rozliczanie kosztów ich wytworzenia; Ewidencja przychodów z tytułu sprzedaży; Ewidencja funduszy i rozliczenie wyniku finansowego; Ewidencja przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych; Rozliczeń podatkowych Prowadzenie uzgodnień i wyjaśnień z urzędami i innymi kontrahentami i organami kontrolnymi Kalkulacja kosztów i analizy finansowe w zakresie niezbędnym do zarządzania podmiotem 2. Prowadzenie sprawozdawczości dla GUS i innych podmiotów; Przygotowywanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat i in.). 3. Prowadzenie dokumentacji kadrowej i rozliczeń z ZUS 4. Ewidencja i rozliczanie kosztów dotacji (w tym przygotowywanie wniosków o płatność);

2 Po wyborze Wykonawców Zamawiający przeliczy dostępne środki budżetowe na ilość godzin, którą w ciągu miesiąca będzie mógł wykorzystać każdy z Podmiotów Ekonomii Społecznej. Szacuje się, że będzie to ok. 6 godzin miesięcznie. Faktyczne zapotrzebowanie będzie określane na bieżąco. II Dane Zamawiającego Dokładny adres do korespondencji: Fundacja Studiów Europejskich Instytut Europejski Ul. Piotrkowska 262/ Łódź Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcymi są : Dominika Rostocka specjalistka ds. rozliczeń i pomocy publicznej, tel Julia Perlińska-Mieszek specjalistka ds. promocji i animacji oraz ds. szkoleniowo-doradczych, telefon: Aleksandra Reszka koordynatorka projektu tel.: Mail: III Miejsce i termin składania ofert Termin składania ofert upływa 11 października 2012 r. o godz Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. IV Opis kryteriów i sposobu oceny ofert Do oferty należy załączyć: - dokument potwierdzający status prawny podmiotu (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) - CV (w przypadku przedsiębiorstw należy dołączyć CV osoby zaangażowanej w realizację usługi) wraz z następującą klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia , Dz. Ust. nr 133, poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb projektu pt. "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" realizowanego w ramach poddziałania Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy będzie Fundacja Studiów Europejskich Instytut Europejski z siedzibą w Łodzi. ofertę zgodną z załącznikiem nr 1 oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz projektów unijnych, w ramach których Wykonawca realizował zlecenia zgodnie z zał. nr 3

3 Wykaz Podmiotów Ekonomii Społecznej korzystających usług Wykonawcy zgodnie z zał. nr 4 referencje od co najmniej 3 Podmiotów Ekonomii Społecznej Nie dołączenie do oferty któregokolwiek z ww. dokumentów będzie podstawą do odrzucenia oferty. Wymogi dotyczące kwalifikacji usługodawcy: - uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 76a ust. 4 Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2009 nr 152 poz. 1223), czyli: - certyfikat księgowy lub - wpis do rejestru biegłych rewidentów lub - wpis na listę doradców podatkowych Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Usługi powinny być wykonywane osobiście w przypadku powstania przeszkód w osobistym wykonywaniu zlecenia Wykonawca za uprzednią zgodą Zamawiającego może powierzyć zastępstwo osobie o kwalifikacjach nie niższych niż posiadane przez Wykonawcę i w ramach wynagrodzenia określonego umową cywilnoprawną. Kryterium oceny ofert: Spośród złożonych ofert Zamawiający wybiera Wykonawców usług dla 10 Podmiotów Ekonomii Społecznej, będących laureatami w konkursie Zorientowani na rozwój. Za najkorzystniejszą dla danego Podmiotu uznana zostanie oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów. Całkowita liczba punktów przyznanych w złożonej ofercie stanowi sumę poszczególnych składników przedstawionych poniżej. Wagi poszczególnych kryteriów ustalone są następująco: 1. Cena (brutto za godzinę) maksymalnie 50 pkt: Kryterium punktowe w przypadku ceny wyliczane będzie wg wzoru (cena minimalna/cena badana) x 50 pkt. z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 2. Doświadczenie w realizacji zleceń dla projektów unijnych 20 pkt: 0-2 projekty - 0 punktów 3-5 projektów - 5 punktów 6-10 projektów - 10 punktów 11 i więcej projektów - 20 punktów

4 3. Doświadczenie w realizacji zleceń dla podmiotów ekonomii społecznej 1 30 pkt: 0-1 podmiot ekonomii społecznej - 0 punktów 2-5 podmiotów ekonomii społecznej - 10 punktów 6-10 podmiotów ekonomii społecznej - 20 punktów 11 i więcej podmiotów ekonomii społecznej - 30 punktów Końcową ocenę stanowi suma punktów przyznanych według wymienionych wyżej kryteriów. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych w ofercie informacji. V Termin i miejsce wykonania zamówienia Zamówienie będzie wykonywane w terminie od października 2012 do maja 2014 r. na terenie województwa łódzkiego w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez Beneficjentów. Zamawiający nie pokrywa kosztu dojazdu do danej miejscowości na terenie województwa łódzkiego. VI Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. VII Instrukcja dla Wykonawcy Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr Oferta winna być sporządzona w języku polskim na komputerze, na maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym 1 Pod pojęciem PES rozumie się: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym: a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

5 3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 5. Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną na adres lub faksem na numer lub dostarczona osobiście do Biura Projektu w kopercie z zaznaczeniem nazwy i adresu Zamawiającego (ul. Piotrkowska 262/264, Łódź, pokój nr 307) z dopiskiem Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja usługi księgowe 6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie (pisemnie, mailem lub faksem) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert. VIII Termin związania ofertą Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. IX Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 października 2012 r. o godz budynek główny, pokój 307. X Tryb ogłoszenia wyników i zawarcia umowy 1. Na podstawie złożonych ofert zostanie sporządzona lista rankingowa. 2. Wykonawca, który otrzyma najwyższą liczbę punktów otrzyma zlecenie na obsługę 4 podmiotów, Wykonawca drugi w kolejności na liście rankingowej otrzyma zlecenie na obsługę 3 podmiotów, trzeci w kolejności na liście rankingowej Wykonawca otrzyma zlecenie na obsługę 3 podmiotów. 3. Umowa o współpracy na świadczenie usług księgowych zostanie zawarta z trzema Wykonawcami, którzy w wyżej wymienionym rankingu uzyskali najwyższą ilość punktów. 4. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy o współpracy, wykonanie usługi zostanie zaproponowane kolejnemu Wykonawcy z listy rankingowej. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert w przypadku, gdy spośród złożonych ofert nie uda się wybrać co najmniej trzech ofert spełniających możliwości budżetowe projektu. 6. O wyniku wyboru Zamawiający powiadomi mailem lub faksem wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 7. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający mailem lub faksem powiadomi o terminie podpisania umowy o współpracy Wykonawców, którzy otrzymają zlecenie. Załączniki: Załącznik nr 1 wzór oferty Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Załącznik nr 3 wykaz projektów unijnych, w ramach których Wykonawca realizował zlecenia Załącznik nr 4 wykaz Podmiotów Ekonomii Społecznej korzystających usług Wykonawcy

6 Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Wzór Oferty Imię i nazwisko Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Adres do korespondencji:... Nr telefonu:... Adres ... skierowana do: Fundacja Studiów Europejskich - Instytut Europejski Ul. Piotrkowska 262/ Łódź Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia... września 2012 r. przedstawiam ofertę na realizację usług księgowych: 1. Cena: 1. Cena ofertowa brutto 2 : - za 1 godzinę zegarową usługi.. złotych (słownie: brutto). 2. Doświadczenie w realizacji zleceń dla projektów unijnych Należy wstawić znak X we właściwej rubryce 0-2 projekty 3-5 projektów 6-10 projektów 11 i więcej projektów Wykaz projektów unijnych, w ramach których realizowałem zlecenia przedstawiam w załączniku nr 3. 2 Cena brutto podana przez Wykonawcy obejmuje całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego: 1. W przypadku osób fizycznych cena netto powiększona o podatek dochodowy pracownika oraz składki ZUS pracownika i ewentualnie pracodawcy 2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą o podatek VAT

7 3. Doświadczenie w realizacji zleceń dla podmiotów ekonomii społecznej Należy wstawić znak X we właściwej rubryce 0-1 podmiotów 2-5 podmiotów 6-10 podmiotów 11 i więcej podmiotów Wykaz Podmiotów Ekonomii Społecznej korzystających z moich usług/usług mojej firmy przedstawiam w załączniku nr (data i podpis Wykonawcy) Potwierdzam prawdziwość informacji zawartych w niniejszej ofercie i zobowiązuję się do przedstawienia dokumentów je potwierdzających na żądanie Zamawiającego.... (data i podpis Wykonawcy) Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Oświadczam o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności poprzez: Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... (data i podpis Wykonawcy)

8 Załącznik nr 3 Wykaz projektów unijnych, w ramach których Wykonawca realizował zlecenia Lp. Nazwa projektu Rodzaj wykonywanych usług Okres realizacji zlecenia

9 Załącznik nr 4 Wykaz Podmiotów Ekonomii Społecznej korzystających usług Wykonawcy Lp. Nazwa projektu Rodzaj wykonywanych usług Okres realizacji zlecenia

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 21-06-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW) Vivid Consulting Sp. z o. o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław Biuro projektu EKO kwalifikacje! : ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, 07.05.2015 r. PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo