Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii"

Transkrypt

1 Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006

2 Spis treści 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW I SKRÓTÓW WSTĘP KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO OKREŚLONE W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POLSKI I2010 EUROPEJSKIE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA STRATEGIA KIERUNKOWA ROZWOJU INFORMATYZACJI POLSKI DO ROKU 2013 ORAZ PERSPEKTYWICZNA PROGNOZA TRANSFORMACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO DO ROKU SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W GMINIE MYSZYNIEC ANALIZA STANU OBECNEGO DOSTĘP GOSPODARSTW DOMOWYCH DO SIECI TELEINFORMATYCZNEJ I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Sieć teleinformatyczna Sprzęt komputerowy DOSTĘP PLACÓWEK PUBLICZNYCH DO SIECI TELEINFORMATYCZNEJ WYKORZYSTANIE ICT W ADMINISTRACJI I ŻYCIU PUBLICZNYM Usługi Urzędu Miejskiego w Myszyńcu dostępne online Biuletyn Informacji Publicznej Lokalne strony internetowe tworzone przez Urząd Miejski w Myszyńcu Poczta elektroniczna w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu Sprzęt i oprogramowanie użytkowane w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu WYKORZYSTANIE ICT W EDUKACJI WYKORZYSTANIE ICT PRZEZ INSTYTUCJE KULTURALNE I SPORTOWE WYKORZYSTANIE INTERNETU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA UMIEJĘTNOŚCI PODSUMOWANIE ANALIZA SWOT DOTYCZĄCA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ROZSTRZYGNIĘCIA STRATEGICZNE CELE STRATEGII SPÓJNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KONCEPCJA INFORMATYZACJI I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W MYSZYŃCU

3 6.3.1 Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu Technologie realizacji sieci teleinformatycznej Uwarunkowania realizacji sieci dostępowej na terenie gminy Myszyniec Punkty publicznego dostępu do Internetu (PIAP) Propozycja sformułowania projektu: Myszyniecka Bezprzewodowa Sieć Informatyczna (WiMax) Zwiększenie poziomu wiedzy i aktywności mieszkańców w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych Zwiększenie roli ICT w życiu gospodarczym gminy Informatyzacja gospodarki Informatyzacja administracji Informatyzacja instytucji kulturalnych i oświatowych SYSTEM WDRAŻANIA I MONITORINGU System wdrażania Strategii Monitoring oraz raportowanie Strategii ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAŁĄCZNIKI

4 1 Słowniczek terminów i skrótów Blog internetowa forma twórczości, przypominająca pamiętnik Czat elektroniczna platforma komunikacji, umożliwiająca uczestnikom pisemną rozmowę w czasie rzeczywistym edemokracja system demokratyczny, w którym dla realizacji podstawowych praw obywatelskich, w szczególności prawa do głosowania w demokratycznych wyborach, wykorzystywane są technologie ICT (głosowanie przez Internet) egospodarka, e-gospodarka, e-business elektroniczna gospodarka, gospodarka, w której media cyfrowe są intensywnie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności do dokonywania transakcji i świadczenia usług elearning, e-learning, e-edukacja nauczanie z wykorzystaniem systemów informatycznych wspomagających proces dydaktyczny, często utożsamiane z nauczaniem na odległość wykorzystującym sieć teleinformatyczną e-urząd, e-administracja, egovernment elektroniczna administracja, świadcząca usługi częściowo lub całkowicie przez sieć teleinformatyczną, umożliwiająca obywatelowi załatwienie sprawy bez konieczności osobistego stawiennictwa e-usługi elektroniczne usługi, usługi świadczone przez Internet FAQ (ang. Frequently Asked Questions) lista popularnych pytań na określony temat wraz z odpowiedziami, publikowana w Internecie Forum dyskusyjne elektroniczna platforma komunikacji, umożliwiająca dowolnej liczbie uczestników wymianę myśli w formie krótkich pisemnych wypowiedzi (tzw. postów ) na określone tematy HotSpot bezprzewodowa sieć teleinformatyczna, najczęściej w technologii b/g, o zasięgu do kilkuset metrów, umożliwiająca szerokopasmowy dostęp do Internetu wszystkim chętnym, posiadającym własny sprzęt komputerowy z urządzeniem odbiorczym WiFi ICT nowoczesne technologie informacji i komunikacji oparte o platformę elektroniczną (ang. Information and Communication Technologies) Infomat dostępne publicznie urządzenie komputerowe przeznaczone do pozyskiwania informacji lub dokonywania transakcji, najczęściej związanych z określoną instytucją (np. bank, biblioteka, urząd) lub tematem (np. turystyka) Internet publiczna ogólnoświatowa sieć teleinformatyczna Online w Internecie (z ang.) PIAP punkt publicznego dostępu do Internetu (ang. Public Internet Access Points) Portal, witryna internetowa zestaw stron internetowych danej instytucji lub dotyczących danego tematu Przepustowość cecha kanału telekomunikacyjnego, określająca maksymalną ilość danych, która może być transmitowana przez ten kanał w jednostce czasu (mierzona w kbps kilobitach na sekundę lub Mbps megabitach na sekundę) SWOT sposób przeprowadzania analizy strategicznej, obejmującej siły, słabości, szanse i zagrożenia (skrót od ang. wyrazów: Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) System informatyczny klasy workflow system informatyczny, wspomagający proces przetwarzania określonych typów spraw w obrębie instytucji, umożliwiający: zdefiniowanie typów przetwarzanych spraw, określenie kolejnych zadań, stanowisk i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także monitorowanie czasu i jakości wykonania tych zadań. 4

5 Szerokopasmowe łącze do Internetu łącze do Internetu posiadające wysoką przepustowość ze względu na wykorzystanie do transmisji danych wielu kanałów w obrębie tego samego łącza Telecentrum pomieszczenie oraz znajdujące się w nim publicznie dostępne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu UE Unia Europejska WiFi popularne określenie rodziny standardów dla sieci bezprzewodowych Wykluczenie cyfrowe podział społeczeństwa na grupę aktywnie korzystająca z ICT oraz grupę pozbawioną tej możliwości, na przykład z powodu braku dostępu do Internetu lub braku umiejętności. 5

6 2 Wstęp W marcu 2000 r. kraje Unii Europejskiej podjęły decyzję o realizacji strategicznego planu eeurope, intensyfikującego rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez inwestycje w: technologie komunikacji i informacji, wspieranie współpracy gospodarki i nauki, tworzenie systemów informacji publicznej oraz powszechną edukację społeczeństw. W Polsce została wtedy opracowana Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska, która określiła priorytety informatyzacji naszego kraju i obecnie jest w realizacji. Polityka ta będzie kontynuowana w nadchodzącym dziesięcioleciu: w czerwcu 2005 roku, Komisja Europejska zaproponowała nowe ramy strategiczne, nazwane i Europejskie społeczeństwo informacyjne do 2010 r., zmierzające do rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia poprzez wykorzystanie ICT. Natomiast na poziomie krajowym powstał dokument strategiczny Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski w latach oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku Szczególne zadania w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego spoczywają na samorządzie lokalnym. To właśnie jednostki terytorialne, zajmujące się problemami lokalnymi i znające potrzeby mieszkańców, a jednocześnie będące miejscem najczęstszego kontaktu przeciętnego człowieka z władzą, odgrywają istotną rolę w stymulowaniu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć teleinformatyczna, obejmująca swym zasięgiem wszystkich obywateli oraz rozbudowane zasoby informacyjne dostępne publicznie. Ważnym aspektem jest również ciągłe kształcenie społeczeństwa, tak aby wszyscy mogli w pełni wykorzystywać możliwości, jakie dają środki masowej komunikacji. W konsekwencji proces ten wpływa na mobilność społeczną i zawodową wielu grup społecznych. Proces budowy społeczeństwa informacyjnego wymusza poza zmianami w prawie, technologii, administracji i gospodarce także szeroko rozumiane zmiany świadomościowe i kulturowe, które często są niezrozumiałe dla osób nie korzystających z technologii informacyjnych. W dużym uproszczeniu proces budowy społeczeństwa informacyjnego można podzielić na trzy elementy składowe: 1. rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji, 2. rozwój treści i usług udostępnianych poprzez tę infrastrukturę, 3. wiedza i umiejętności pozwalające na tworzenie, udostępnianie oraz wykorzystywanie informacji i usług elektronicznych. Z trzech powyższych elementów składowych społeczeństwa informacyjnego bierze swe źródło przedstawiona w niniejszym programie koncepcja jego budowy w Myszyńcu. Niniejszy dokument ma na celu zaprogramowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Myszyńcu. Pozostaje on w spójności z polityką prowadzoną w tym zakresie na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, która zakłada świadome wykorzystanie innowacyjnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Informatyzacja i rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec stanowi kompleksową odpowiedź na problemy miasta i gminy, stymulując zrównoważony rozwój ze szczególnym uwzględnieniem głównych obszarów strategicznych. Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec jest dokumentem określającym misję, cele i kierunki informatyzacji, dając podstawę do określenia konkretnych zadania do realizacji w ciągu najbliższych lat. Jest on wynikiem konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami szeregu środowisk w gminie oraz władzami samorządowymi. Po przyjęciu dokumentu przez Radę Miejską w Myszyńcu 6

7 w trybie uchwały dokument powinien stać się programem strategicznym i instrumentem kształtowania polityki lokalnej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 7

8 3 Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego określone w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej oraz Polski 3.1 i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia Obecnie zwraca się uwagę na trzy czynniki wyjaśniające potrzebę nowej inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego: Nowe wyzwania: Społeczeństwo informacyjne przechodzi z fazy pilotażowej w fazę szerokiego wykorzystania. Od 2000 roku daje się łatwo zauważyć zmiany w kontekście telekomunikacji nie tylko z technologicznego, lecz także gospodarczego punktu widzenia. Niedawno zakończył się program operacyjny eeurope Naturalną konsekwencją jest dyskusja dot. przyszłości społeczeństwa informacyjnego na szczeblu europejskim. Odnowiona Strategia Lizbońska: Ubiegły rok upłynął pod znakiem rewizji Strategii Lizbońskiej. Raport W. Koka zawiera poważną rekomendację dla Europy: Aby osiągnąć w przyszłości rozwój gospodarczy, Unia Europejska potrzebuje zrównoważonej i całościowej strategii opartej na rozwoju sektora ICT i dyfuzji telekomunikacji do wszystkich sektorów gospodarki. Zogniskowanie na technologiach telekomunikacyjnych w odnowionej Strategii Lizbońskiej jest oparte na znaczącej roli wiedzy i innowacji. W listopadzie 2004 roku, Komisja Europejska wydała Komunikat w sprawie wyzwań stojących przed społeczeństwem informacyjnym w Europie do roku Komunikat podkreśla potrzebę wzrostu badań i inwestycji w ICT i promocję odpowiedzialności za społeczeństwo informacyjne wśród sektorów: publicznego i prywatnego. Komunikat ten był przedmiotem dyskusji podczas grudniowego posiedzenia Rady Telekomunikacyjnej i regulacja Rady zobligowała Komisję do przygotowania kontynuacji eeurope 2005 Action Plan. Komisja zaproponowała całościową strategię komunikacyjną w czerwcu 2005 roku. W ramach Komunikatu, Komisja Europejska proponuje nowe ramy strategiczne, nazwane i Europejskie społeczeństwo informacyjne do 2010 r., w których określa szeroką strategię polityki w omawianej dziedzinie. Propozycja ta wspiera otwartą i konkurencyjną gospodarkę cyfrową oraz podkreśla rolę ICT jako czynnika wspierającego integrację społeczną i podnoszącego jakość życia. Jako kluczowy element odnowionego partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu i zatrudnienia, strategia i2010 będzie wspierać zintegrowane podejście w unijnej polityce dotyczącej społeczeństwa informacyjnego. Na podstawie kompleksowej analizy wyzwań stojących przed społeczeństwem informacyjnym, a także na podstawie obszernych konsultacji z zainteresowanymi stronami w sprawie poprzednich inicjatyw i instrumentów, 1 Komisja proponuje następujące trzy priorytety europejskiej polityki w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów: ukończenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej, zapewniającej bezpieczną łączność szerokopasmową po przystępnych cenach, bogatą i zróżnicowaną zawartość oraz usługi cyfrowe; wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT, mające na celu wspieranie wzrostu oraz tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy; 1 Inicjatywa eeuropa oraz komunikat w sprawie przyszłości europejskiej polityki regulacyjnej w dziedzinie mediów audiowizualnych (communication on the future of European audiovisual regulatory policy), COM(2003)

9 stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które przyczyni się do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu lepszy poziom usług publicznych i jakość życia. Celem trzeciego z w/w priorytetów jest Integracyjne społeczeństwo informacyjne oferujące wysokiej jakości usługi publiczne i przyczyniające się do poprawy jakości życia, który Komisja Europejska będzie realizowała poprzez m. in.: wydawanie wytycznych na rzecz poszerzenia geograficznego zasięgu usług szerokopasmowych, wspieranie bardziej przejrzystych, bardziej dostępnych i mniej kosztownych usług publicznych opartych na ICT, inicjowanie wzorcowych inicjatyw ICT w obszarach największych wyzwań społecznych: potrzebach starzejącego się społeczeństwa, bezpiecznym i czystym transporcie oraz różnorodności kulturowej, 2 W podsumowaniu Komunikatu zdefiniowała rolę wszystkich podmiotów zainteresowanych wprowadzaniem odnowionej strategii lizbońskiej. Według zaleceń, jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerzy przemysłowi powinny prowadzić otwarty i konstruktywny dialog, wspierając w ten sposób innowacyjne społeczeństwo oparte na wiedzy, zmierzać do zwiększenia poziomu inwestycji w technologie i badania nad ICT oraz podejmować konstruktywne działania w tych obszarach, w których występują krytyczne przeszkody utrudniające rozwój gospodarki cyfrowej. 3.2 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 Zadania w zakresie informatyzacji oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2006 roku zostały wyznaczone w przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - epolska na lata Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski w latach oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 stanowi prognozę na okres po zakończeniu obowiązywania Strategii epolska. Poszerzenie horyzontu planistycznego przedstawiono w dwóch perspektywach, do roku 2013 oraz Omawiany dokument strategiczny skupia się głównie na strategii informatyzacji na okres Na ten okres przewidywany jest bowiem przełom związany z wejściem do fazy masowej implementacji nowych rozwiązań teleinformatycznych. Dlatego też, niejako z konieczności, perspektywa roku 2020 zarysowana została ogólnie. Cele procesu informatyzacji kraju w perspektywie roku 2013 zostały zdefiniowane następująco: zlikwidowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w zagrożonych grupach społecznych i obszarach geograficznych sprowadzenie do poziomu marginalnego, wzrost penetracji wielokanałowego dostępu do szerokopasmowego Internetu do poziomu ponad 90 % powierzchni kraju i co najmniej 75% populacji, dalsze wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej nauki umożliwiające aktywne uczestnictwo wszystkich jednostek naukowych w nowych formach aktywności jak np. wirtualne organizacje naukowe, 2 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, COM(2005) 229 końcowy 9

10 stworzenie wewnętrznej, bezpiecznej sieci administracji publicznej (centralnej i samorządowej) docierającej do wszystkich jednostek administracji w całym kraju, stworzenie ogólnokrajowych, wielokanałowych zintegrowanych platform świadczenia usług elektronicznych administracji wykorzystujących podpis cyfrowy i identyfikator elektroniczny, w tym platform usług specjalizowanych (jak eturystyka, etransport), wdrożenie systemu identyfikacji obywatela bazującego na wielofunkcyjnych dokumentach osobistych, stworzenie warunków do uruchomienia systemów edemokracji, zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostępu online do wszystkich rejestrów państwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej, zwiększenie dostępności do systemu usług elektronicznych w Polsce świadczonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu co najmniej 80 % usług w przypadku administracji 100 % usług świadczonych online, osiągnięcie 95% wskaźnika dostępności i 90% wskaźnika nasycenia dla telewizji cyfrowej, zwiększenie dostępności polskich zasobów cyfrowych w wersji wielojęzycznej w Internecie minimum 80% zasobów dostępnych dodatkowo w przynajmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej (obok polskiego), stworzenie warunków dla powszechności edukacji teleinformatycznej. Wzrost liczby użytkowników wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych i edukacyjnych do poziomu minimum 75 %, wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących aplikacje elearning w doskonaleniu zawodowym swoich pracowników do ponad 90 %. Wśród priorytetów do roku 2013 zostały wymienione: zapewnienie wszystkim obywatelom i przedsiębiorcom infrastruktury dostępu do usług drogą elektroniczną, rozwój szerokiej i wartościowej oferty usług dostępnych w Internecie i cyfrowych mediach audiowizualnych, rozwój zasobów cyfrowych, powszechna edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego. 10

11 4 Społeczeństwo informacyjne w gminie Myszyniec analiza stanu obecnego 4.1 Dostęp gospodarstw domowych do sieci teleinformatycznej i sprzętu komputerowego Sieć teleinformatyczna Dostępność łącza szerokopasmowego do Internetu została oszacowana w skali od 0 do 3 w rozbiciu na poszczególne dzielnice, według następującego klucza: 0 brak dostępu - nie zidentyfikowano operatora o zasięgu w danym rejonie 1 dostęp bardzo słaby zasięg obejmujący wybrane rejony lub ich niewielką część; monopol jednego operatora 2 dostęp obejmujący większą część rejonu - zasięg obejmujący wybrane rejony w danej dzielnicy 3 dostęp dobry, obejmujący całą lub prawie całą dzielnicę, konkurencja operatorów na całym terenie dzielnicy Tabela 1 Dostępność łącza szerokopasmowego do Internetu w gminie Myszyniec Dzielnica Ilość mieszkańców Ilość operatorów Koszt najtańszego łącza 256 kb/s (downlink)* Koszt najtańszego łącza* Dostępność Białusny Lasek Charcibałda Cięćk Drężek Gadomskie Myszyniec Koryta Krysiaki Myszyniec Stary ,00 40,00 1 Niedźwiedź Olszyny Pełty Świdwiborek Wolkowe Wydmusy ,66 118,34 1 Wykrot Zalesie Zdunek Myszyniec ,00 40,00 3 * koszt miesięczny brutto, nie uwzględnia się promocji dla nowych klientów lub klientów kupujących inne usługi lub podpisujących umowę na czas dłuższy niż 18 miesięcy Badanie zostało przeprowadzone na podstawie informacji o operatorach pozyskanych w drodze badania ankietowego, w Internecie przez wyszukiwarki oraz w drodze telefonicznej i obejmuje 2 zidentyfikowanych tą drogą operatorów świadczących usługi dostępu do Internetu w gminie Myszyniec: jednego dostawcę telefonii stacjonarnej (TPSA) jednego lokalnego providera internetowego w technologii WiFi bezprzewodowo (MATCOM) 11

12 Ze względu na możliwą niedokładność zebranych danych, ilość operatorów może nieznacznie odbiegać od wartości wymienionych w tabeli. Powyższa tabela potwierdza, że dostęp do szerokopasmowych usług w gminie Myszyniec jest mocno ograniczony. Tylko 3 obszary mają taką możliwość, a jedynie Miasto Myszyniec ma zadawalającą sytuację, gdyż poza narodowym operatorem, czyli Telekomunikacją Polską swe usługi oferuje prywatna firma MATCOM. Dzięki temu ponad trzy tysiące mieszkańców ma możliwość skorzystania z konkurencyjnej oferty bo już za 40 zł miesięcznie za 128kb/s transfer przychodzący. Podobna sytuacja jest w sołectwie Myszyniec Stary, głównie dzięki bliskości Miasta Myszyniec. Z kolei w sołectwie Wydmusy mieszkańcy mają możliwość korzystania tylko z oferty TP S.A., która w standardowej ofercie posiada dostęp 128 kb/s w cenie 118,34 zł. Na uwagę zasługuje również cena aktywacji i instalacji szerokopasmowego dostępu w przypadku TP S.A. jest to symboliczna złotówka, natomiast MATCOM pobiera opłatę za urządzenia WiFi (kartę sieciową i antenę) w wysokości 250 zł. Na pozostałych rejonach zasięg nie istnieje lub istnieje na bardzo ograniczonym obszarze. Szacuje się, iż około 10-20% gospodarstw domowych w Gminie Myszyniec posiada dostęp do Internetu. Oszacowanie to jest porównywalne z danymi ogólnopolskimi otrzymanymi w wyniku badań statystycznych prowadzonych nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego przez GUS w kwietniu Według tych danych na terenach wiejskich dostęp do Internetu ma około 19% gospodarstw domowych. W tym miejscu warto przytoczyć jeszcze wyniki badania GUS nad społeczeństwem informacyjnym, dotyczące przyczyny nieposiadania dostępu do Internetu. Najczęstszymi przyczynami braku dostępu do Internetu w domu były: brak potrzeby korzystania z Internetu 39% ogółu gospodarstw domowych wskazało na ten powód, a następnie zbyt wysokie koszty zarówno sprzętu 36%, jak i dostępu 33% oraz brak niezbędnych umiejętności 15%. Dla 8% gospodarstw barierą okazał się brak technicznych możliwości dostępu do tej sieci (brak niezbędnej infrastruktury). Z Internetu w domu nie korzystano w 7% gospodarstw domowych, ponieważ ich członkowie mieli możliwość korzystania z niego w innym miejscu Sprzęt komputerowy Szacuje się, że nie więcej niż 30% gospodarstw domowych w gminie posiada komputer. Ponadto mieszkańcy gminy Myszyniec chętnie i często korzystają ze sprzętu w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej gdzie funkcjonuje 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. 4.2 Dostęp placówek publicznych do sieci teleinformatycznej Dostęp placówek publicznych do publicznej sieci teleinformatycznej (Internetu) jest niezadawalający. Dostęp szerokopasmowy posiadają: Urząd Miejski w Myszyńcu, jedna z ośmiu szkół podstawowych w gminie (Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach), jeden z trzech zespołów szkół w gminie (Zespół Szkół w Myszyńcu), jedna z czterech placówek dla dzieci w wieku przedszkolnym (Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu), jedna z dwóch placówek bibliotecznych (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu), Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, 12

13 Gminna Administracja Placówek Oświatowych. W większości placówek sygnał dostarczany jest przez łącze radiowe z Urzędu Miejskiego, które posiada łącze DSL o przepustowości do 1024 kbps. Jedynie Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji korzysta z usług firmy MATCOM, natomiast Zespół Szkół w Myszyńcu z usług TPSA. 4.3 Wykorzystanie ICT w administracji i życiu publicznym Usługi Urzędu Miejskiego w Myszyńcu dostępne online Elektroniczna obsługa klienta może występować w kilku stopniach zaawansowania 3 : 1. Informacja publikacja informacji o świadczonej usłudze 2. Interakcja jednostronna udostępnianie formularzy w formie elektronicznej 3. Interakcja dwustronna przyjmowanie formularzy elektronicznie, usługi oparte o autentykację 4. Transakcja pełne elektroniczne załatwienie sprawy, uwzględniające wydanie decyzji, poinformowanie usługobiorcy, dostawę i płatność. Obecnie w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu większość usług jest świadczona w sposób tradycyjny. Informacje publikowane na urzędowych stronach internetowych dotyczą przede wszystkim struktury organizacyjnej Urzędu, danych teleadresowych, regulacji wynikających z prawa lokalnego oraz aktualności z życia gminy. Na uwagę zasługują ponadto zamieszczone na niej w 2005 roku opisy ponad 50 spraw realizowanych w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu i 10 formularzy zamieszczonych online. W związku z powyższym poziom e-administracji odnoszony do powyższej klasyfikacji należy uznać za etap 1 i częściowo - etap 2, a zatem wymagający znaczących działań korygujących Biuletyn Informacji Publicznej Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Urząd Miejski w Myszyńcu posiada Biuletyn Informacji Publicznej - W Biuletynie dostępne są wymagane przez ustawę informacje: 1. informacja o prowadzonej polityce - o realizowanych i projektowanych działaniach 2. informacja o podmiocie (organizacja, struktura, podstawa prawna funkcjonowania, kompetencje) 3. informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu, w tym informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, 4. dane publiczne, m.in. treść dokumentów urzędowych oraz wystąpień 5. informacja o majątku publicznym i oświadczenia majątkowe. Zgodnie z ustawą (Art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e)) w Biuletynie powinna być również dostępna informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania. Obecnie nie jest to możliwe, ponieważ Urząd nie posiada systemu obiegu dokumentów, w którym znajdowałaby się w postaci elektronicznej informacja o stanie załatwianej sprawy ani systemu odpowiedniego do przekazywania tej informacji w trybie online Lokalne strony internetowe tworzone przez Urząd Miejski w Myszyńcu Oprócz Biuletynu Informacji Publicznej Urząd udostępnia portal Właśnie tam można znaleźć najwięcej informacji lokalnych; są to m.in: informacja o Myszyńcu - historia, symbole, zabytki, aktualności z życia gminy, 3 Wrota Polski, egovernment indicators for benchmarking eeurope, raport CapGemini: Summary report. Web based Survey on Electronic Public Services [results of the first measurement: October 2001], Bruksela

14 informacje o władzach gminy, zamówienia publiczne organizowane przez Urząd Miejski w Myszyńcu, dane teleadresowe jednostek organizacyjnych w gminie oraz lokalnych stowarzyszeń i organizacji, lista i dane teleadresowe szkół, forum umożliwiające dyskusje na aktualne tematy lokalne, prognoza pogody, aktualności z życia gminy; zaproszenia na lokalne imprezy i wydarzenia np. coroczne miodobranie; informacje o bazie noclegowej i agroturystycznej; odsyłacze do ciekawych stron związanych z regionem. Oprócz witryn gminnych oraz (serwis BIP) prowadzonych przez Urząd Miejski w Myszyńcu godny uwagi jest portal Związku Stowarzyszeń Kurpsie Razem partnerstwa, które powstało w ramach programu Leader+ wspierającego Lokalne Grupy Działania. Witryna ta zawiera informacje o projekcie EKO-ROZWÓJ KURPIE, Programie Leader+, dane o stowarzyszeniach i gminach członkowskich, a także ich atrakcjach turystycznych i charakterystyce demograficznej. Wśród pozostałych funkcjonalności należy wymienić forum dyskusyjne, ciekawe linki i system badania opinii publicznej w formie ankiet oraz sond internetowych Poczta elektroniczna w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu Urząd posiada własny adres poczty elektronicznej oraz ale niestety większość z pracowników urzędu nie posiada imiennych urzędowych skrzynek poczty elektronicznej. Ponadto duża część gminnych jednostek organizacyjnych oraz oświatowych nie posiada własnych adresów poczty elektronicznej. Natomiast dostęp do tych istniejących jest utrudniony, gdyż nie są podawane do wiadomości mieszkańców na stronie głównej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu Sprzęt i oprogramowanie użytkowane w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu Ażeby rozwijać usługi elektronicznej administracji, konieczny jest odpowiedni sprzęt i oprogramowanie. Urząd Miejski w Myszyńcu użytkuje 21 komputerów (przy 22 stanowiskach pracy wymagających korzystania z komputera). UMwM posiada również 18 drukarek, z czego 1 jest skonfigurowana i przeznaczona do pracy sieciowej. Podstawowym parametrem użytkowym sprzętu komputerowego, jest jego wydajność. Wydajność sprzętu musi być oczywiście dostosowana do aplikacji, które są na nim używane. Można jednak założyć, że na każdym stanowisku komputerowym w urzędzie powinna być przynajmniej możliwość użytkowania oprogramowania standardowego: pakietu biurowego oraz przeglądarki. Obecnie zalecanym (minimalnym) procesorem dla profesjonalnego pakietu biurowego jest procesor klasy Pentium III (taktowanie 500MHz) i jest to również punkt odniesienia dla przyjętej tutaj klasyfikacji. Przyjęto ponadto, że użytkowanie wymagającego oprogramowania specjalistycznego wymaga dwukrotnie większej mocy niż podstawowe oprogramowanie. Czas życia sprzętu zakłada się na 6-7 lat. W rezultacie sprzęt komputerowy został podzielony wg częstotliwości taktowania procesora na cztery grupy, odzwierciedlające jego wydajność: 14

15 Tabela 2 Klasa sprzętu komputerowego w urzędzie Kategoria I II III IV Zakres Komputery stacjonarne - taktowanie procesora powyżej 2000 MHz Laptopy 1 do 3-letnie Komputery stacjonarne - taktowanie procesora od 1000 do 1999 MHz Wszystkie komputery taktowanie od 500 do 999 MHz Wszystkie komputery taktowanie poniżej Konieczność wymiany Procent komputerów w urzędzie do ,29% do ,86% do ,33% w 2006/2007 9,52% 500 MHz Aby zapewnić odpowiednią bazę sprzętową dla urzędu konieczna jest wymiana w latach praktycznie całego sprzętu komputerowego, w tym prawie 10% stanowisk niemal natychmiast oraz dalszych 33% stanowisk w ciągu najbliższych dwóch lat. Jeśli chodzi o sprzęt komputerowy pełniący funkcję serwerów, urząd dysponuje dwoma serwerami Pentium 4. Pełnią one funkcje serwerów plików, bramy Internetowej, bazy Lexa oraz serwerów baz danych i aplikacji dla programów Micomp, BIP. Wydajność serwerów jest dostosowana do działających na nich aplikacji. W przypadku serwerów nie będziemy określać minimalnych parametrów wydajnościowych, które powinny być spełnione. Zakłada się bowiem, że parametry wydajności powinny być dostosowane do działających aplikacji. Wszystkie komputery w urzędzie połączone są w sieć wewnętrzną. Dostęp do Internetu posiadają wszystkie stanowiska pracy. Systemem operacyjnym używanym przez użytkowników końcowych w Urzędzie jest Microsoft Windows. Na ponad 60% stanowisk pracuje system Windows 98 SE, na 20 % - Windows XP Home, na 10 % Windows XP Professional, zaś na pozostałych 10% systemy Windows 95 oraz Windows ME. Wykres 1 Systemy operacyjne na stanowiskach użytkowników w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu Windows XP Profesional 10% Windows 95 5% Windows Me 5% Windows XP Home 19% Windows 98 SE 61% Sieć Urzędu oparta jest o rodzinę bezpłatnych systemów Linux (DEBIAN). 15

16 Jeśli chodzi o pakiety biurowe, użytkowane są głównie pakiety Microsoft Office oraz w bardzo małej części Open Office. Ponadto istotna część komputerów, bo aż 10 na 21 posiada tylko edytor tekstów MS Word (wersja 97 lub 2000). Tabela 3 Pakiety biurowe wykorzystywane w urzędzie w Myszyńcu Nazwa pakietu Ilość stanowisk Procent stanowisk wyposażonych wyposażonych Open Office ,52% Word ,33% Word ,29% MS Office XP Standard 4 19,05% MS Office 2003 Standard 5 23,81% Wykres 2 Oprogramowanie biurowe w Urząd Miejski w Myszyńcu MS Office 2003 Standard 24% Open Office % MS Office XP Standard 19% Word 97 14% Word % W urzędzie wykorzystywane jest również oprogramowanie specjalistyczne. Obejmuje ono następujące aplikacje: Magistrat dla Windows pakiet oprogramowania zawierający system księgowy, obsługę należności (podatki), system ewidencji ludności, obsługę kasy, ewidencję działalności gospodarczej, USC WIN system do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego, Kadry i Płace system do obsługi kadr i płac, GOMIG system do obsługi gospodarki odpadami na terenie gminy. Najsłabszą technologicznie aplikacją są Kadry i Płace, które działają w środowisku DOS, w oparciu o bazy danych Btrieve. Trzy pozostałe systemy działają w architekturze klient serwer. Wszystkie one wymagają środowiska Windows. W jednym z nich klientem jest przeglądarka (USC WIN), natomiast pozostałe wymagają instalacji aplikacji typu desktop. 4.4 Wykorzystanie ICT w edukacji Jeśli chodzi o wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w szkołach gminy Myszyniec, zwiększa się ono systematycznie choć tempo nie jest satysfakcjonujące. Wciąż 16

17 jeszcze trzy szkoły podstawowe nie posiadają żadnej pracowni komputerowej dla uczniów i uczniowie tych szkół nie mają w ogóle możliwości korzystania z komputera w szkole. W pozostałych szkołach podstawowych przypada od 5 do 11 uczniów na 1 komputer. Jeśli chodzi o zespoły szkół, każda z placówek posiada co najmniej jedną pracownię komputerową, a na jeden komputer przypada: ZS w Myszyńcu 43 uczniów, ZS w Wolkowych 19 uczniów, ZS w Wykrocie 15 uczniów. Jedynie dwie szkoły umożliwiają uczniom dostęp do Internetu poza lekcjami informatyki. Należy również dodać, iż 5 szkół/zespołów szkół posiada adres . Stronę Internetową posiada jedynie Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu - Strona ta w jasny i czytelny sposób dostarcza informacje o szkole, takie jak: dyrekcja, kadra, historia i dane o patronie, fotogaleria, spis aktualnych wydarzeń czy plany lekcji. Rysunek 1 Strona internetowa Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu Przedszkole i Ośrodki Przedszkolne nie posiadają komputerów do użytku dzieci i nie prowadzą stron internetowych. Nauczycielki Ośrodków Przedszkolnych komunikują się przez Internet za pomocą swoich osobistych kont z prowadzącą ośrodki Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. 4.5 Wykorzystanie ICT przez instytucje kulturalne i sportowe W gminie Myszyniec działają dwie instytucje kulturalne: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu wraz z filią w Wykrocie i Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz kilka stowarzyszeń promujących kulturę regionu. Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadają strony internetowej. W związku z tym wskazuje się na konieczność jej stworzenia lub wydzielenia dedykowanego miejsca w serwisie Powinny się na niej znaleźć m.in. godziny otwarcia, dane teleadresowe, regulamin, informacje o wystawach, imprezach i akcjach, lista prenumerowanych czasopism oraz np. zdjęcia okładek nowości książkowych i płytowych. W Myszyńcu da się również zauważyć wpływ instytucji religijnych na życie mieszkańców, którzy na swych stronach www promują lokalne zabytki lub wydarzenia. Jako przykład 17

18 można wskazać parafię Myszyniec informacje o niej znaleźć można pod adresem Ponadto aktywnie działające stowarzyszenie Młodzi dla Myszyńca posiada swoją (pod)stronę w serwisie głównym gminy: na której informuje o bieżących wydarzeniach z życia stowarzyszenia oraz promuje realizowane projekty. Aktualnie w przygotowaniu jest strona Ludowego-Uczniowskiego Klubu Sportowego Bartnik, a także strona www wsi Wydmusy. Świadczy to o systematycznym rozwoju lokalnych treści internetowych. 4.6 Wykorzystanie Internetu przez przedsiębiorstwa Oprócz powyżej wspomnianych istnieje kilka stron internetowych poszczególnych firm i instytucji, udostępniające informacje i usługi. W gminnej bazie zarejestrowanych jest prawie 300 firm i instytucji. Zdecydowana większość z nich to firmy małe, najczęściej rodzinne, nie posiadające swojej przestrzeni w globalnej pajęczynie. Większość z firmowych stron to jednostronicowe wizytówki z danymi teleadresowymi i krótkim opisem. Wśród niewielu podmiotów, które można wyróżnić za posiadane strony www, są Gospodarstwo Agroturystyczne Pod Lipami oraz Gospodarstwo Ela (Wydmusy) które w przejrzysty sposób prezentują swoje usługi i zachęcają do odwiedzin. Na szczególną uwagę zasługują galerie zdjęć przedstawiające same gospodarstwa, jak również uroki okolicy. 4.7 Umiejętności Nie są dostępne dokładne dane dotyczące umiejętności mieszkańców gminy w zakresie ICT. Dla postawienia diagnozy posłużymy się więc danymi ogólnopolskimi, dotyczącymi podstawowej obsługi komputera. Według danych GUS w 2005 rok około 53% mieszkańców Polski w wieku lata umiało uruchomić wybrany program przy pomocy myszy, 40% wszystkich osób potrafiło kopiować lub przenosić pliki, a 34% - fragmenty dokumentów, natomiast 27% wiedziało jak wysyłać e- maile z załączonymi plikami. Co piąty Polak posiadał umiejętności potrzebne do dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym. Jak widać, poziom umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputera w Polsce jest wciąż bardzo niski. W praktyce oznacza to, że ponad połowa obywateli objęta jest wykluczeniem cyfrowym tzn. nie ma możliwości uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 4.8 Podsumowanie Należy stwierdzić, że dostępna w gminie Myszyniec oferta usług społeczeństwa informacyjnego jest dość uboga i związana głównie z funkcjonowaniem lokalnej administracji samorządowej w postaci: serwisu gminnego (informacje o gminie, historia, aktualności, dane teleadresowe, forum dyskusyjne, wiadomości lokalne, wymiana poglądów i debata na temat bieżących wydarzeń, prezentowanie regionu na zewnątrz) Biuletynu Informacji Publicznej (struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego, prawo lokalne, działalność rady gminy itp.) strony Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu; serwisu Związku Stowarzyszeń Kurpsie Razem strony informacyjnej Stowarzyszenia Młodzi dla Myszyńca : Wciąż istnieje wiele braków i problemów w tym zakresie, zwłaszcza jeśli chodzi o nowoczesne technologie w kulturze, edukacji i przedsiębiorczości: niewystarczająca obecność szkół w Internecie (brak adresów www), 18

19 niewystarczający udział uczniów w kształtowaniu stron internetowych szkół (strony kółek zainteresowań, zamieszczanie prac, referatów), brak możliwości zamieszczania materiałów edukacyjnych w Internecie lub intranecie oraz szerszego wykorzystania Internetu w bieżącej działalności szkół, brak możliwości elektronicznego dostępu do katalogów bibliotecznych, nieprzystosowanie bibliotek do umożliwienia korzystania z zasobów multimedialnych, bardzo mała liczba przedsiębiorstw obecnych w Internecie, brak umiejętności przedsiębiorców w zakresie korzystania z Internetu, brak wykorzystania podpisu elektronicznego przez mieszkańców i przedsiębiorców. brak informacji praktycznych (rozkłady jazdy itp.), niepełna podstawowa prezentacja przedsiębiorstw oraz placówek kulturalnooświatowych, brak innych wersji językowych istniejących serwisów, w tym przede wszystkim administracji samorządowej. 19

20 5 Analiza SWOT dotycząca rozwoju społeczeństwa informacyjnego Słabe strony brak komputerów w blisko 70% gospodarstw domowych brak szerokopasmowego dostępu do Internetu w ponad 90% gospodarstw domowych (głównie tereny wiejskie) brak szerokopasmowego dostępu do Internetu we wszystkich szkołach poza Wydmusami i Myszyńcem brak szerokopasmowego łącza do Internetu w brak wystarczającej ilości publicznych punktów dostępu do Internetu (istnieje tylko w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu) niewystarczające umiejętności mieszkańców gminy w zakresie obsługi komputera brak wiedzy specjalistycznej w zakresie informatyki nieobecność małych i średnich przedsiębiorców w Internecie brak komunikacji grup mieszkańców z wykorzystaniem Internetu poprzez portale, fora umożliwiające wspólne rozwiązywanie problemów brak powszechnego wykorzystania materiałów elektronicznych w edukacji brak specjalistycznego oprogramowania dziedzinowego w urzędzie gminy (np. do obiegu i archiwizacji dokumentów w sposób elektroniczny) słabo rozwinięta e-administracja (np. brak mechanizmów podpisu elektronicznego) bardzo niska świadomość dorosłych mieszkańców gminy w zakresie wykorzystania technologii ICT (w tym Internetu) w codziennym życiu (zawodowym i prywatnym) niewystarczająca wymiana informacji między mieszkańcami (w formie elektronicznej) wysoka stopa bezrobocia (ok. 25%) Mocne strony Szanse dobre nasycenie usługami dostępowymi (Internet) w mieście Myszyniec wysokie wykorzystanie Internetu przez młodzież, umiejętność samodzielnego zorganizowania platformy komunikacyjnej (forum) zainicjowany proces informatyzacji urzędu (prawie wszyscy pracownicy posiadają nieograniczony dostęp do komputerów, uruchomiona i systematycznie rozbudowywana strona internetowa urzędu) walory krajoznawcze i regionalne Kurpie oraz lokalne tradycje np. miodobranie wysoka aktywność gminnego samorządu na polu współpracy z sąsiednimi gminami w ramach partnerstwa Kurpsie razem wysoka specjalizacja w produkcji rolniczej ok. 90% dochodów rolniczych stanowi produkcja mleka charakterystyczne regionalne tradycje ludowe (kurpiowszczyzna) możliwość uzyskania wsparcia unijnego na inwestycje związane z informatyką 20

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletu 4 ekspertyz sektorowych w postaci dokumentów: 1) Ekspertyza usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna Agenda Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Europejską drogę w kierunku społeczeństwa informacyjnego Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Włodzimierz Marciński Radca

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

E-administracja na Mazowszu Płocka droga do sieci METRO

E-administracja na Mazowszu Płocka droga do sieci METRO E-administracja na Mazowszu Płocka droga do sieci METRO Urząd Miasta Płocka Pełnomocnik Prezydenta ds. Informatyzacji - Andrzej Oskar Latuszek 1 Agenda - Społęczeństwo Informacyjne a E-samorząd - Plany

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

WiMAX w Gminie Przesmyki

WiMAX w Gminie Przesmyki WiMAX w Gminie Przesmyki zrealizowany w ramach projektu E-Sołectwa w Gminie Przesmyki 1 Gmina Przesmyki Położenie północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich krańcach woj. mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMOMORSKIEGO -KOSZALIN

PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMOMORSKIEGO -KOSZALIN PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMOMORSKIEGO -KOSZALIN URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE ADAM BOHATEREWICZ Dźwirzyno 2010 Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Koszalin w ramach Osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 Nazwa Typ OŚ PRIORYTETOWA 2 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba zakupionego sprzętu teleinformatycznego (w

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Program Wieś Aktywna. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego - e-vita 2004-2011 r. Pilotażowe wdrożenia w 13 gminach Planowanie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Role regionalnego serwisu internetowego na przykładzie Małopolski. Wrota Małopolski. Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Role regionalnego serwisu internetowego na przykładzie Małopolski. Wrota Małopolski. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Role regionalnego serwisu internetowego na przykładzie Małopolski Wrota Małopolski Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cele dla e-administracji Czego oczekujemy od e- administracji? E-administracja uŝywanie technologii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności

ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności Michał Soroko Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE Polska sape@sape.org.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym Janusz Witkowski OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYKI PUBLICZNEJ doświadczenia przeszłości

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie OPIS I ANALIZA PRZYPADKU Rozbudowa bazy komputerowej [hardware i software] Copyright 2005 ROMAN ROŻEK Identyfikacja problemu PROBLEM: Trudności w organizacji

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Szerokopasmowe. Budowa umiejętności informatycznych

Krajowe Forum Szerokopasmowe. Budowa umiejętności informatycznych Krajowe Forum Szerokopasmowe Budowa umiejętności informatycznych Warszawa, 10.06.2009 Agenda Analiza sytuacji usług szerokopasmowych w Polsce Najlepsze światowe praktyki w budowaniu świadomości informatycznej

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 www.malopolskie.pl/rozwojregionalny/malopolska2015/ Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Strategia Rozwoju Małopolski Małopolska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Zawady, czerwiec wrzesień 2006 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Białystok 27.06.2014 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego E-commerce E-commerce Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu @ charakterystyka ekonomiczna gospodarstw rolnych Mazowsza

Wykorzystanie Internetu @ charakterystyka ekonomiczna gospodarstw rolnych Mazowsza POLSKA AKADEMIA NAUK Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława awa Leszczyckiego Konrad Ł.. CZAPIEWSKI Wykorzystanie Internetu @ charakterystyka ekonomiczna gospodarstw rolnych

Bardziej szczegółowo