Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są"

Transkrypt

1 Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia) określają zasady objęcia ochroną ubezpieczeniową osób fizycznych Ubezpieczonych/ Klientów Open Finance Spółka Akcyjna na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future zawartej między Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna a Open Finance Spółka Akcyjna. Definicje 2 Określenia użyte w Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z Ubezpieczeniem grupowym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future oznaczają: 1) Alokacja nabycie Udziałów jednostkowych za Składkę Pierwszą oraz za Składki Bieżące. 2) Certyfikat dokument wystawiony przez Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdzający objęcie danego Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. 3) Data początku ubezpieczenia wskazany w Certyfikacie dzień, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego; jest nim dzień nabycia Udziałów jednostkowych za Składkę Pierwszą. 4) Deklaracja przystąpienia formularz Towarzystwa Ubezpieczeń, na którym Klient Ubezpieczającego wyraża swoją wolę przystąpienia do Umowy ubezpieczenia i zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową, na warunkach określonych w Umowie Oświadczenie obejmuje także wysokość sumy 5) Dzień roboczy dzień inny niż sobota i dzień ustawowo wolny od pracy. 6) Dzień wyceny dzień, w którym ustalana jest Wartość udziału jednostkowego. Dniem wyceny jest każdy Dzień roboczy, w którym odbywają się regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 7) Dyspozycja dyspozycję dotyczącą Składki Bieżącej lub Dyspozycję finansową, składaną przez Ubezpieczonego w trakcie Okresu ubezpieczenia, złożoną w sposób prawidłowy tj. na zasadach przewidzianych w Warunkach Ubezpieczenia. 8) Dyspozycja finansowa dyspozycje: przeniesienia środków, częściowej wypłaty Wartości wykupu lub całkowitej wypłaty Wartości wykupu. 9) Fundusz Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy stanowiący wydzieloną rachunkowo oraz odrębnie inwestowaną część aktywów Towarzystwa Ubezpieczeń tworzoną z alokowanych Składek Pierwszych i Składek Bieżących, zarządzany według Strategii inwestycyjnej stanowiącej załącznik do Regulaminu 10) Fundusz inwestycyjny fundusz inwestycyjny działający na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z 2004 r. z późn. zm.). 11) Fundusz docelowy Fundusz, w którym nabywane są Udziały jednostkowe w związku z realizacją przeniesienia środków realizowanego w przypadku, o którym mowa w 9 Regulaminu lub w związku z realizacją Dyspozycji finansowej przeniesienia środków. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Udziały jednostkowe w związku z realizacją przeniesienia środków realizowanego w przypadku, o którym mowa w 9 Regulaminu lub w związku z realizacją Dyspozycji finansowej przeniesienia środków lub częściowej wypłaty Wartości wykupu. 13) Jednostka obsługująca ubezpieczenie podmiot, prowadzący centralną obsługę Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future. 14) Klient osobę korzystającą z usług Ubezpieczającego, zainteresowaną przystąpieniem do Umowy 15) Miesiąc polisowy miesiąc rozpoczynający się w Dacie początku ubezpieczenia w przypadku pierwszego Miesiąca polisowego oraz każdy kolejny miesiąc rozpoczynający się w dniu odpowiadającym Dacie początku ubezpieczenia w przypadku kolejnych Miesięcy polisowych, a gdy takiego dnia nie ma w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 16) Miesięcznica polisy każdą kolejną miesięcznicę określonej w Certyfikacie Daty początku ubezpieczenia, a gdy takiego dnia nie ma ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 17) Okres ubezpieczenia czas trwania ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeń w stosunku do Ubezpieczonego, wyznaczony przez Datę początku ubezpieczenia i Ostatni dzień Okresu 18) Okres prolongaty dodatkowy okres na dokonanie dopłaty kwoty, w wysokości nie niższej niż minimalna wysokość Składki Bieżącej wskazana w Tabeli Opłat i Limitów, zapewniającej spełnienie warunku opłacenia łącznej Składki lub osiągnięcie co najmniej minimalnej Wartości rachunku udziałów. Okres prolongaty rozpoczyna się w pierwszym dniu Miesiąca polisowego, za który Składka Bieżąca nie została opłacona lub w dniu weryfikacji minimalnej Wartości rachunku udziałów, nie wcześniej jednak niż od daty doręczenia Ubezpieczającemu wezwania do zapłaty składki Bieżącej. 19) Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia Rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony kończy 85 rok życia. 20) Rachunek udziałów ewidencję Udziałów jednostkowych nabytych za Składkę Pierwszą oraz Składki Bieżące, prowadzoną dla Ubezpieczonego. 21) Regulamin Regulamin Funduszy wskazujący zasady funkcjonowania Funduszy i ich strategie inwestycyjne, będący załącznikiem do niniejszych Warunków Ubezpieczenia, stanowiący ich integralną część. 22) Rocznica polisy każdą kolejną rocznicę określonej w Certyfikacie Daty początku ubezpieczenia, a gdy takiego dnia nie ma ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 23) Rok polisowy okres 12 Miesięcy polisowych rozpoczynający się od daty Rocznicy polisy, przy czym pierwszy Rok polisowy rozpoczyna się od Daty początku 24) Składka Składkę Pierwszą lub Składkę Bieżącą wpłacaną z tytułu ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z zasadami określonymi w 11. a) Składka Pierwsza składkę w zadeklarowanej wysokości, nie niższej niż minimalna wysokość Składki Pierwszej określonej w Tabeli Opłat i Limitów; Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer REGON i numer NIP , kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony wynosi zł.

2 b) Składka Bieżąca składkę w zadeklarowanej wysokości, nie niższej niż minimalna wysokość Składki Bieżącej określonej w Tabeli Opłat i Limitów. 25) Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci kwotę wypłacaną osobie uprawnionej w razie śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania Okresu 26) Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia kwotę wypłacaną Ubezpieczonemu w razie dożycia przez niego Ostatniego dnia Okresu 27) Tabela Opłat i Limitów zestawienie zawierające wysokość opłat i limitów oraz Wartość wykupu będące załącznikiem do niniejszych Warunków Ubezpieczenia, stanowiące ich integralną część. 28) Towarzystwo Ubezpieczeń Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna. 29) Ubezpieczający Open Finance Spółka Akcyjna, która zawarła Umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń. 30) Ubezpieczenie ochronę ubezpieczeniową udzielaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń danemu Ubezpieczonemu w Okresie 31) Ubezpieczony osobę fizyczną/ Klienta Ubezpieczającego, który został objęty Ubezpieczeniem na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia i Umowy 32) Udziały jednostkowe jednostki, na które został podzielony Fundusz, służące do ustalenia Wartości rachunku udziałów oraz udziału Ubezpieczonego w danym Funduszu. 33) Umowa ubezpieczenia zawartą pomiędzy Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna a Open Finance Spółka Akcyjna Umowę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future. 34) Uposażony podmiot wskazany przez Ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego. 35) Wartość rachunku udziałów wartość udziałów jednostkowych, zaewidencjonowanych na Rachunku udziałów, wyliczaną jako suma iloczynów liczby Udziałów jednostkowych każdego z Funduszy oraz Wartości tych udziałów jednostkowych w Dniu wyceny. 36) Wartość udziału jednostkowego wartość danego Funduszu podzieloną przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym Funduszu, ustalaną w Dniu wyceny zgodnie z zapisami Regulaminu. 37) Wartość wykupu kwotę wypłacaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń na zasadach przewidzianych w ) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeń polegające na śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia lub dożyciu przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu Przedmiot i zakres Ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres Ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe: 1) śmierć Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia; 2) dożycie przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu 3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w 15 pkt W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w 15 pkt W przypadku złożenia dyspozycji całkowitej wypłaty Wartości wykupu lub rezygnacji w Okresie ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Ubezpieczonemu Wartość wykupu, o której mowa w Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń z tytułu ryzyka śmierci zostały określone w 17. Okres Ubezpieczenia 4 1. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w Dacie początku ubezpieczenia i kończy w Rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 85. rok życia (Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia). 2. Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza Datę początku ubezpieczenia w Certyfikacie, przekazywanym Ubezpieczonemu, za pośrednictwem Ubezpieczającego, w terminie 14 Dni roboczych od Daty początku Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 5 1. Do Umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dniu podpisania Deklaracji przystąpienia ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 65. roku życia, z zastrzeżeniem ust W celu przystąpienia do Umowy ubezpieczenia Klient składa Ubezpieczającemu oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia oraz inne oświadczenia woli lub wiedzy zawarte w Deklaracji przystąpienia, z zastrzeżeniem ust Objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową następuje po spełnieniu poniższych warunków: 1) złożeniu podpisanej Deklaracji przystąpienia; 2) zapłaceniu Składki Pierwszej w wysokości zadeklarowanej w Deklaracji przystąpienia, ale nie niższej niż wskazana w Tabeli Opłat i Limitów, w terminie do 7. Dnia roboczego po podpisaniu Deklaracji przystąpienia. 4. W razie niespełniania przez Klienta warunków objęcia ochroną ubezpieczeniową, Klient może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych. 5. W przypadku przystąpienia do Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem pełnomocnika oświadczenia wiedzy zawarte w Deklaracji przystąpienia muszą być złożone przez Klienta bezpośrednio W przypadku: 1) niezapłacenia Składki Pierwszej do 7. Dnia roboczego po podpisaniu Deklaracji przystąpienia lub jeżeli zapłacona w niniejszym terminie kwota jest niższa niż wysokość Składki Pierwszej zadeklarowana w Deklaracji przystąpienia lub 2) otrzymania przez Ubezpieczającego, do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia, oświadczenia o rezygnacji z przystąpienia do Umowy ubezpieczenia, nie dochodzi do przystąpienia do Umowy ubezpieczenia, a Klient nie zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 powyżej, środki pieniężne zwracane są przy braku odrębnej dyspozycji, na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Deklaracji przystąpienia, w ciągu 14 Dni roboczych po upływie terminu na opłacenie Składki Pierwszej w zadeklarowanej wysokości lub w ciągu 14 Dni roboczych po dacie otrzymania przez Ubezpieczającego oświadczenia o rezygnacji. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej 7 1. Ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonego rozpoczyna się w dniu zaalokowania Składki Pierwszej. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń dokonuje Alokacji Składki Pierwszej w terminie wskazanym w 12 ust. 4. Czas trwania Umowy ubezpieczenia, odstąpienie od Umowy ubezpieczenia i jej wypowiedzenie 8 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w trybie negocjacji pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Ubezpieczającym na 1 rok. 2. Umowa ubezpieczenia zostaje automatycznie przedłużona na kolejne okresy roczne, o ile żadna ze stron nie złoży drugiej stronie oświadczenia woli o nieprzedłużaniu Umowy ubezpieczenia na kolejny okres. Oświadczenie woli o nieprzedłużeniu Umowy ubezpieczenia na kolejny okres powinno być złożone drugiej stronie na piśmie, na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa ubezpieczenia została zawarta. Oświadczenie jest skutecznie 2

3 złożone z chwilą dojścia do drugiej strony w ten sposób, że mogła się ona zapoznać z jego treścią, z uwzględnieniem zapisów Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń otrzymało oświadczenie o wypowiedzeniu. 4. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu: 1) z końcem miesięcznego okresu wypowiedzenia; 2) z końcem okresu, na jaki została zawarta w przypadku nieprzedłużenia na kolejny okres, z tym że nie wcześniej niż z końcem Okresu ubezpieczenia w stosunku do Ubezpieczonych, którzy przystąpili do Umowy ubezpieczenia do ostatniego dnia miesięcznego okresu wypowiedzenia lub ostatniego dnia okresu, na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia w przypadku nieprzedłużania na kolejny okres. Po tym dniu do Umowy Ubezpieczenia nie mogą przystępować nowi Klienci. 5. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca kwotę stanowiącą równowartość opłaconej Składki pomniejszoną o rozliczoną dziennie Opłatę za ryzyko, należną Towarzystwu Ubezpieczeń za liczbę dni, w których Towarzystwo Ubezpieczeń udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 6. Kwotę, o której mowa w ust. 5 powyżej Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych po dniu otrzymania oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu od Umowy 7. Zmiany w Umowie ubezpieczenia są dokonywane w drodze negocjacji lub w inny przewidziany ogólnie obowiązującymi przepisami prawa sposób, z zastrzeżeniem 19 ust. 1 pkt 7 i 19 ust. 4. Rezygnacja z Ubezpieczenia 9 1. Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie, składając oświadczenie woli w formie pisemnej. 2. W przypadku dyspozycji rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej zgłoszonej do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania przez Ubezpieczającego pisemnej dyspozycji rezygnacji Klienta z przystąpienia do Umowy Ubezpieczający przekazuje dyspozycję rezygnacji do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Klienta. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń w terminie 14 Dni roboczych od daty otrzymania przez Ubezpieczającego dyspozycji rezygnacji Klienta z przystąpienia do Umowy ubezpieczenia zwraca zapłaconą Składkę, przy braku odrębnej dyspozycji, na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Deklaracji przystąpienia. 4. W Okresie ubezpieczenia Ubezpieczony może zrezygnować z Ubezpieczenia poprzez złożenie, za pośrednictwem Ubezpieczającego, dyspozycji całkowitej wypłaty Wartości wykupu realizowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń, zgodnie z postanowieniami 18. Za datę rezygnacji w Okresie Ubezpieczenia przyjmuje się datę otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie pisemnej dyspozycji wypłaty Wartości wykupu. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję całkowitej wypłaty Wartości wykupu do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jego otrzymaniu od Ubezpieczonego. Koniec Okresu ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia pierwszej z poniższych okoliczności: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji całkowitej wypłaty Wartości wykupu przekazanej za pośrednictwem Ubezpieczającego; 3) bezskutecznego upływu Okresu prolongaty; 4) dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 5) otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia o odstąpieniu przez Ubezpieczającego od Umowy 2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego przed Datą początku ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się, a wpłacona Składka podlega zwrotowi spadkobiercom Ubezpieczonego na zasadach ogólnych. 3. W przypadku bezskutecznego upływu Okresu prolongaty, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci Ubezpieczonemu całkowitą Wartość wykupu, zgodnie z postanowieniami 18, przy czym Wartość rachunku udziałów zostanie ustalona według Wartości udziału jednostkowego z 3. Dnia wyceny po zakończeniu Okresu prolongaty. Składka ubezpieczeniowa, Składka Pierwsza, Składki Bieżące Osoba zamierzająca przystąpić do Umowy ubezpieczenia wybiera jeden z wariantów Ubezpieczenia, określając jednocześnie minimalną wysokość Składki Pierwszej i Składki Bieżącej w ramach wybranego wariantu. Warianty Ubezpieczenia zostały określone w Tabeli Opłat i Limitów. 2. Składki Bieżące opłacane są miesięcznie z góry, w wysokości określonej w Deklaracji przystąpienia i potwierdzonej w Certyfikacie, z zastrzeżeniem zmian wysokości zadeklarowanej Składki Bieżącej dokonywanych w trakcie Okresu ubezpieczenia, o których mowa w Składka Pierwsza oraz Składki Bieżące wpłacane są na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń wskazany w Deklaracji przystąpienia. 4. Termin płatności Składek Bieżących przypada na Dzień roboczy poprzedzający Miesięcznicę polisy za kolejny miesiąc. 5. Datą opłacenia Składki Pierwszej lub Składki Bieżącej jest dzień wpływu odpowiednio Składki Pierwszej/ Składki Bieżącej na wskazany przez Towarzystwo Ubezpieczeń rachunek bankowy. 6. Każda nadpłata środków ponad zadeklarowaną wysokość Składki Pierwszej oraz kolejnych Składek Bieżących podlega Alokacji w Fundusz, zgodnie z zapisami 12 ust W każdą Miesięcznicę polisy weryfikowane jest spełnienie warunku opłacenia łącznej Składki odpowiadającej iloczynowi zadeklarowanej wysokości Składki oraz liczby rozpoczętych Miesięcy polisowych od Daty początku 8. Począwszy od pierwszej Rocznicy polisy, w każdą Miesięcznicę polisy weryfikowana jest także minimalna Wartość rachunku udziałów, której wysokość została określona w Tabeli Opłat i Limitów. Weryfikacja odbywa się według Wartości udziału jednostkowego obowiązującego w Dniu roboczym poprzedzającym Miesięcznicę polisy. 9. W przypadku, 1) gdy w okresie pierwszych 10 lat polisowych począwszy od Daty początku ubezpieczenia nie zostanie spełniony warunek opłacenia łącznej Składki, o którym mowa w ust. 7, lub 2) spadku Wartości rachunku udziałów poniżej wartości minimalnej, o której mowa w ust. 8 Towarzystwo Ubezpieczeń wezwie Ubezpieczającego do dopłaty kwoty, w wysokości nie niższej niż minimalna wysokość Składki Bieżącej wskazana w Tabeli Opłat i Limitów, zapewniającej spełnienie warunku opłacenia łącznej Składki lub osiągnięcie co najmniej minimalnej Wartości rachunku udziałów i poinformuje Ubezpieczonego, pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, o brakujących środkach, wskazując trwający do 15 dnia kalendarzowego od daty następnej Miesięcznicy polisy Okres prolongaty z podaniem do wiadomości skutków braku zapłaty Składki Bieżącej w wyznaczonym terminie. 10. W przypadku, gdy ostatni dzień Okresu prolongaty, o którym mowa w ust. 9 powyżej nie jest Dniem roboczym, za ostatni dzień Okresu prolongaty przyjmuje się najbliższy Dzień roboczy następujący po tym dniu. 11. W przypadku bezskutecznego upływu Okresu prolongaty, o którym mowa w ust. 9, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty składki Bie- 3

4 żącej, ochrona ubezpieczeniowa wygasa, zgodnie z postanowieniami 10 ust.1 pkt 3 oraz 10 ust Wpłaty dokonane na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń w Okresie prolongaty zostaną w pierwszej kolejności zaliczone na poczet najdawniej wymagalnej Składki Bieżącej. 13. Wysokość Alokacji Składki Pierwszej i Składki Bieżącej w poszczególnych latach polisowych została określona w Tabeli Opłat i Limitów, z zastrzeżeniem ust Prawo do podwyższenia Alokacji Składki Bieżącej opłaconej w każdym nieparzystym Roku polisowym następującym po 10 Rocznicy polisy, zgodnie z zapisami Tabeli Opłat i Limitów, przysługuje Ubezpieczonemu, który do dnia poprzedzającego datę opłacenia kolejnej Składki Bieżącej: 1) spełnił warunek opłacenia łącznej Składki, o którym mowa w ust. 7; 2) nie złożył Dyspozycji finansowej częściowej wypłaty Wartości wykupu; 3) nie zrealizował Dyspozycji obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej Osoba przystępująca do Ubezpieczenia określa podział Składki Pierwszej/ Składki Bieżącej w Deklaracji przystąpienia. 2. Dyspozycja dotycząca podziału Składki powinna być określona procentowo, z dokładnością do 1% i stanowić łącznie 100% oraz przypisywać nie mniej niż 10% do wybranego Funduszu. 3. W przypadku otrzymania dyspozycji dotyczącej podziału Składki niespełniającej wymogów określonych w ust. 2, Towarzystwo Ubezpieczeń nie realizuje nabycia Udziałów jednostkowych, o czym niezwłocznie zawiadamia Ubezpieczonego i wzywa do prawidłowego określenia podziału Składki. 4. Za alokowaną Składkę Pierwszą oraz Składki Bieżące nabywane są Udziały jednostkowe, zgodnie z dyspozycją Ubezpieczonego według Wartości udziału jednostkowego z 3. Dnia wyceny po dniu: 1) opłacenia Składki i spełnienia warunku, o którym mowa w 5 ust 3 pkt 1 w przypadku Składki Pierwszej; 2) opłacenia Składki w przypadku Składki Bieżącej, przy czym nie wcześniej niż od Daty początku Warunkiem Alokacji wpłaty na poczet Składki Bieżącej jest spełnienie warunku minimalnej kwoty wpłaty wskazanej w Tabeli Opłat i Limitów. 5. Udziały jednostkowe, o których mowa w ust. 4 powyżej są zapisywane na Rachunku udziałów. Do czasu nabycia Udziałów jednostkowych środki pieniężne nie są oprocentowane. 6. W każdym czasie Okresu ubezpieczenia Ubezpieczonemu przysługuje prawo zmiany podziału Składki Bieżącej poprzez przekazanie dyspozycji do Jednostki obsługującej ubezpieczenie. W przypadku, gdy dyspozycja zmiany podziału Składki Bieżącej została złożona Ubezpieczającemu, zostanie ona przekazana do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 7. Zmiana podziału Składki Bieżącej obowiązuje dla Składek Bieżących opłaconych od dnia otrzymania Dyspozycji przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie. 8. W każdym czasie Okresu ubezpieczenia Ubezpieczonemu przysługuje prawo przeniesienia środków poprzez przekazanie Dyspozycji finansowej do Jednostki obsługującej ubezpieczenie. W przypadku, gdy Dyspozycja finansowa przeniesienia środków została złożona Ubezpieczającemu, zostanie ona przekazana do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 9. Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do odmowy realizacji Dyspozycji finansowej przeniesienia środków w przypadku, gdy: 1) nie została jeszcze wykonana poprzednia Dyspozycja finansowa. Kolejne Dyspozycje finansowe, z wyłączeniem całkowitej wypłaty Wartości wykupu, mogą być składane nie wcześniej niż po wykonaniu poprzedniej Dyspozycji finansowej, tj. po upływie 4 Dni roboczych od daty jej otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, z zachowaniem postanowień ust. 8 powyżej; 2) Fundusz źródłowy zawiesił umarzanie Udziałów jednostkowych lub Fundusz docelowy zawiesił nabywanie Udziałów jednostkowych lub Fundusz zawiesił dokonywanie wycen Udziałów jednostkowych, w szczególności w związku z zawieszeniem zbywania i/ lub nabywania bądź wyceny jednostek uczestnictwa w Funduszu inwestycyjnym, w którym Fundusz lokuje aktywa. 10. Dyspozycja finansowa przeniesienia środków powinna być określona: 1) w odniesieniu do Funduszy źródłowych: procentowo, z dokładnością do 1% albo kwotowo; 2) w odniesieniu do Funduszy docelowych: procentowo, z dokładnością do 1%. Wartość przeniesienia środków z Funduszu źródłowego nie może być niższa od wartości minimalnej określonej w Tabeli Opłat i Limitów. 11. Przeniesienie środków dokonywane jest według Wartości udziału jednostkowego z 3. Dnia wyceny po otrzymaniu przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie Dyspozycji finansowej przeniesienia środków. Zawieszenie opłacania Składki Bieżącej, podwyższenie lub obniżenie zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej W Okresie Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 przysługuje prawo do złożenia następujących Dyspozycji dotyczących Składki Bieżącej: 1) podwyższenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej; 2) obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej o 50% jej dotychczasowej wysokości, pod warunkiem zachowania minimalnej wysokości Składki Bieżącej określonej w Tabeli Opłat i Limitów; 3) jednokrotnego zawieszenia opłacania Składki Bieżącej dla danego Ubezpieczonego na okres 6 Miesięcy polisowych, z wyłączeniem pierwszego wariantu Ubezpieczenia. 2. Złożone Dyspozycje dotyczące Składki Bieżącej obowiązują od najbliższej Miesięcznicy polisy następującej po dacie otrzymania dyspozycji przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i po łącznym spełnieniu warunków: 1) otrzymaniu przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie Dyspozycji oraz 2) spełnieniu warunku opłacenia łącznej Składki, o której mowa w 11 ust. 7 według stanu na ostatni termin płatności Składek Bieżących poprzedzający datę otrzymania Dyspozycji oraz 3) upływu okresu zawieszenia opłacania Składek Bieżących w przypadku Dyspozycji podwyższenia lub obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej oraz 4) upływu okresu obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej w przypadku rezygnacji z jej obniżenia, zgodnie z ust W przypadku, gdy Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 zostały złożone Ubezpieczającemu, zostaną one przekazane do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po otrzymaniu ich od Ubezpieczonego. 4. W przypadku, gdy do dnia poprzedzającego daną Miesięcznicę polisy, Jednostka obsługująca ubezpieczenie otrzyma więcej niż jedną Dyspozycję dotyczącą wysokości Składki Bieżącej, zrealizowana zostanie wyłącznie Dyspozycja otrzymana jako ostatnia w kolejności. 5. Pierwsza Dyspozycja podwyższenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej może zostać złożona począwszy od pierwszej Rocznicy polisy, natomiast pierwsza Dyspozycja obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej lub zawieszenie opłacania Składek Bieżących począwszy od drugiej Rocznicy polisy. 6. W okresie zawieszenia opłacania Składek Bieżących nie przysługuje prawo do obniżenia ani podwyższenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej. Ponadto w przypadku obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej prawo do jej podwyższenia przysługuje po uprzedniej rezygnacji z obniżenia. 7. Dyspozycja podwyższenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej powinna określać nową zadeklarowaną wysokość Składki Bieżącej, przy czym wartość podwyższenia powinna wynosić 100 PLN lub wielokrotność tej kwoty. Podwyższenie zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej może skutkować zmianą wariantu Ubezpieczenia. 8. Obniżenie zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej może skutkować zmianą wariantu Ubezpieczenia oraz spowoduje wy- 4

5 dłużenie okresu, w którym Wartość wykupu stanowi iloczyn Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów, zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów, o okres odpowiadający pomnożonej przez dwa liczbie lat polisowych pozostałych do ostatniego Roku polisy, dla którego stawka procentowa Wartości rachunku jest wyższa od zera, z zastrzeżeniem ust Do wyznaczenia Wartości wykupu, począwszy od Roku polisowego, w którym dokonano obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej, stosuje się stawkę procentową Wartości rachunku udziałów obowiązującą dla Roku polisowego poprzedzającego Rok polisowy, w którym realizowana jest wypłata Wartości wykupu, przy czym stawka procentowa Wartości rachunku udziałów dla danego Roku polisowego ma zastosowanie przez dwa kolejne lata polisowe. 10. Dyspozycja rezygnacji z obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej obowiązuje od najbliższej Miesięcznicy polisy następującej po dacie otrzymania Dyspozycji przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie i skutkuje przywróceniem wysokości Składki zadeklarowanej obowiązującej w Ubezpieczeniu przed jej obniżeniem wraz z ewentualną zmianą wariantu Ubezpieczenia oraz skróceniem wydłużonego okresu, w którym Wartość wykupu stanowi iloczyn Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów, zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów. Począwszy od pierwszego dnia Roku polisowego następującego po Roku polisowym, w którym nastąpiła rezygnacja z obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej do wyznaczenia Wartości wykupu stosuje się stawkę Wartości rachunku udziałów właściwą dla Roku polisowego następującego po Roku polisowym, w którym nastąpiła rezygnacja z obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej, mającej zastosowanie w związku z wcześniejszym obniżeniem. 11. Zawieszenie opłacania Składek Bieżących spowoduje wydłużenie o jeden Rok polisowy okresu, w którym Wartość wykupu stanowi iloczyn Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów, zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów. 12. Do wyznaczenia Wartości wykupu, począwszy od Roku polisowego, w którym zawieszono opłacanie Składek Bieżących oraz w samym okresie zawieszenia stosuje się stawkę procentową Wartości rachunku udziałów obowiązującą dla Roku polisowego poprzedzającego Rok polisowy, w którym realizowana jest wypłata Wartości wykupu. 13. W przypadku opłacenia Składki Bieżącej w okresie zawieszenia jej opłacania wpłaty zostaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 Dni roboczych od daty ich wpłacenia, zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata. 14. W przypadku otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie z zachowaniem postanowień ust. 3, Dyspozycji rezygnacji z wnioskowanego zawieszenia opłacania Składek Bieżących, obniżenia lub podwyższenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej przed terminem jej obowiązywania, Dyspozycja zostanie anulowana, a w przypadku zawieszenia opłacania Składek Bieżących oznacza to zachowanie prawa do jej wykorzystania w kolejnych latach polisowych. 15. Dyspozycja rezygnacji z zawieszenia opłacania Składek Bieżących otrzymana przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie w trakcie okresu zawieszenia skutkuje skróceniem okresu zawieszenia, przy czym nie ulega zmianie wydłużony okres, w którym Wartość wykupu stanowi iloczyn Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów, zgodnie z zapisami ust W Rocznicę polisy wysokość Składki Bieżącej może ulec automatycznemu podwyższeniu o maksymalny wskaźnik podwyższenia. 17. Za maksymalny wskaźnik podwyższenia, o którym mowa w ust. 16, obowiązujący dla wszystkich Rachunków udziałów, dla których Rocznica polisy przypada w następnym roku kalendarzowym przyjmuje się wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rok, w którym następuje publikacja wskaźnika. 18. Towarzystwo Ubezpieczeń informuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę o wysokości maksymalnego wskaźnika podwyższenia najpóźniej w terminie 30 dni przed Rocznicą polisy. 19. Ubezpieczony ma prawo rezygnacji z podwyższenia lub wyboru wskaźnika podwyższenia niższego niż maksymalny. 20. Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować Jednostkę obsługującą ubezpieczenie o wyborze wskaźnika podwyższenia niższego niż maksymalny lub rezygnacji z podwyższenia najpóźniej w terminie 7 dni przed Rocznicą polisy. 21. W przypadku, gdy Dyspozycja rezygnacji z podwyższenia lub wybór wskaźnika innego niż maksymalny została złożona Ubezpieczającemu, zostanie ona przekazana do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3 Dnia roboczego po otrzymaniu od Ubezpieczonego. Opłaty Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do pobierania następujących opłat: 1) Opłaty za zarządzanie Funduszem, obejmującej Opłatę za ryzyko; 2) Opłaty administracyjnej. 2. Wysokości opłat wymienionych w ust. 1 oraz sposób ich pobierania zostały określone w Tabeli Opłat i Limitów. 3. Towarzystwo Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo do: 1) indeksacji minimalnej wysokości Składek Pierwszych/ Składek Bieżących w poszczególnych wariantach Ubezpieczenia, minimalnej wartości częściowej wypłaty Wartości wykupu i minimalnej wartości Dyspozycji finansowej przeniesienia środków, minimalnej Wartości rachunku udziałów po realizacji częściowej wypłaty Wartości wykupu, minimalnej Wartości rachunku udziałów weryfikowanej w Miesięcznicę polisy oraz opłat, o których mowa w ust. 1; 2) obniżenia wysokości poszczególnych Opłat lub zawieszenia ich pobierania. 4. Indeksacja, o której mowa w ust. 3 pkt 1 jest możliwa nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, przy czym stosunek nowej wartości minimalnej wysokości Składek Pierwszych/ Składek Bieżących w poszczególnych wariantach Ubezpieczenia, minimalnej wartości częściowej wypłaty Wartości wykupu i minimalnej wartości Dyspozycji finansowej przeniesienia środków, minimalnej Wartości rachunku udziałów po realizacji częściowej wypłaty Wartości wykupu, minimalnej Wartości rachunku udziałów weryfikowanej w Miesięcznicę polisy oraz opłat do ich wysokości wskazanej w Tabeli Opłat i Limitów nie może być większy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny obejmującego okres od ostatniej zmiany wysokości opłat do dnia, w którym ustalana jest nowa wysokość wartości, o których mowa powyżej. 5. O zmianach wymienionych w ust. 3 Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę na 30 dni przed wejściem w życie zmiany. Świadczenia ubezpieczeniowe Z tytułu Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia świadczenie w wysokości: a) Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, określonej w 16 ust. 1 oraz Wartości rachunku udziałów albo b) Wartości rachunku udziałów w przypadku, o którym mowa w 17, z zachowaniem postanowień ust. 2; 2) w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, określonej w 16 ust. 2 z zachowaniem postanowień ust. 3; 3) w przypadku dyspozycji całkowitej wypłaty Wartości wykupu lub rezygnacji Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia Wartość wykupu, o której mowa w Ustalenie kwoty należnego świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia następuje według Wartości udziału jednostkowego z 7. Dnia wyceny następującego po otrzymaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń zgłoszenia zdarzenia, z zastrzeżeniem 24 ust. 3. 5

6 3. Ustalenie kwoty należnego świadczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia następuje według Wartości udziału jednostkowego z Ostatniego dnia Okresu W przypadku, gdyby dzień ten okazał się dniem bez wyceny, ustalenie kwoty należnego świadczenia następuje według Wartości udziału jednostkowego z Dnia wyceny poprzedzającego Ostatni dzień Okresu Suma ubezpieczenia Sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego stanowi kwota w wysokości 100 PLN. 2. Sumę ubezpieczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowi Wartość rachunku udziałów. Wyłączenia odpowiedzialności 17 Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości, o której mowa w 15 pkt 1b, w przypadku śmierci Ubezpieczonego będącej wynikiem samobójstwa albo samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, dokonanych w ciągu 2 lat od daty przystąpienia do Umowy Wartość wykupu Ubezpieczony ma prawo do Wartości wykupu w każdym czasie trwania Okresu 2. Dyspozycja finansowa całkowitej wypłaty Wartości wykupu jest jednoznaczna z rezygnacją z Ubezpieczenia. 3. Wypłata Wartości wykupu może być zrealizowana na podstawie pisemnej Dyspozycji finansowej częściowej lub całkowitej wypłaty Wartości wykupu przekazanej przez Ubezpieczonego do Jednostki obsługującej, za pośrednictwem Ubezpieczającego i w zależności od złożonej Dyspozycji finansowej skutkuje umorzeniem całości lub określonej przez Ubezpieczonego części Wartości rachunku udziałów i wypłatą przez Towarzystwo Ubezpieczeń odpowiednio częściowej albo całkowitej Wartości wykupu. 4. Ubezpieczający przekazuje Dyspozycję finansową częściowej lub całkowitej wypłaty Wartości wykupu do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 5. Dyspozycja finansowa częściowej wypłaty Wartości wykupu powinna być określona procentowo, z dokładnością do 1% albo kwotowo z oznaczeniem Funduszu źródłowego, z zastrzeżeniem ust Wnioskowana wartość częściowej wypłaty Wartości wykupu z Funduszu źródłowego nie może być niższa od wartości minimalnej określonej w Tabeli Opłat i Limitów. 7. W dniu otrzymania Dyspozycji finansowej częściowej wypłaty Wartości wykupu przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie szacowana Wartość rachunku udziałów pozostała po realizacji tej dyspozycji nie może być niższa od minimalnej Wartości rachunku udziałów określonej w Tabeli Opłat i Limitów. 8. Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do odmowy realizacji Dyspozycji finansowej częściowej wypłaty Wartości wykupu w przypadku, gdy: 1) nie została jeszcze wykonana poprzednia Dyspozycja finansowa. Kolejne Dyspozycje finansowe, z wyłączeniem całkowitej wypłaty Wartości wykupu, mogą być składane nie wcześniej niż po wykonaniu poprzedniej Dyspozycji finansowej tj. po upływie 4 Dni roboczych od daty jej otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie z zachowaniem postanowień ust. 4; 2) Fundusz zawiesił umarzanie Udziałów jednostkowych lub dokonywanie wyceny Funduszu, w szczególności w związku z zawieszeniem nabywania bądź wyceny jednostek uczestnictwa w Funduszu inwestycyjnym, w którym Fundusz lokuje aktywa. 9. Wartość wykupu stanowi iloczyn umorzonej Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów właściwej dla Roku polisowego, w którym Jednostka obsługująca ubezpieczenie otrzymała Dyspozycję finansową częściowej lub całkowitej wypłaty Wartości wykupu, z zastrzeżeniem ust. 10 i ust.11. Stawki procentowe Wartości rachunku udziałów w poszczególnych latach polisowych zostały określone w Tabeli Opłat i Limitów. 10. Wyznaczenie Wartości wykupu począwszy od Roku polisowego, w którym zawieszono opłacanie Składek Bieżących oraz w samym okresie zawieszenia odbywa się zgodnie z zapisami 13 ust W przypadku Dyspozycji finansowej wypłaty Wartości wykupu realizowanej po obniżeniu zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej do wyznaczenia Wartości wykupu stosuje się stawkę procentową Wartości rachunku udziałów określoną zgodnie z postanowieniami 13 ust Wartość rachunku udziałów, o której mowa w ust. 9, ustalana jest według Wartości udziału jednostkowego z 3. Dnia wyceny po dacie otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie poprawnej Dyspozycji finansowej wypłaty Wartości wykupu. 13. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Wartość wykupu najpóźniej w terminie 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według której nastąpiło umorzenie Wartości rachunku udziałów w związku z Dyspozycją finansową wypłaty Wartości wykupu lub po bezskutecznym upływie Okresu prolongaty, przy braku odrębnej dyspozycji, na rachunek bankowy a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji przystąpienia. Prawa i Obowiązki Ubezpieczającego, Towarzystwa Ubezpieczeń i Ubezpieczonego Ubezpieczający jest obowiązany: 1) doręczyć Klientom, przed podpisaniem przez nich Deklaracji przystąpienia, obowiązujące Warunki Ubezpieczenia wraz z załącznikami; 2) dostarczyć, na żądanie Ubezpieczonych, Uposażonych lub uprawnionych, wszelkie formularze dotyczące Ubezpieczenia; 3) informować Towarzystwo Ubezpieczeń o zmianie danych osobowych i teleadresowych swoich oraz Ubezpieczonych i Uposażonych, jeżeli posiada takie dane; 4) udostępniać Towarzystwu Ubezpieczeń wszelkie dokumenty oraz informacje niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy ubezpieczenia zgromadzone i posiadane przez Ubezpieczającego w związku z poszczególnymi Ubezpieczonymi i ochroną ubezpieczeniową udzieloną na podstawie Umowy ubezpieczenia na życzenie Towarzystwa Ubezpieczeń; 5) informować Towarzystwo Ubezpieczeń o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zajściu takiego zdarzenia; 6) przekazywać Towarzystwu Ubezpieczeń niezwłocznie, jednak nie później niż do 3. Dnia roboczego po ich otrzymaniu, w uzgodniony sposób, dyspozycje oraz wszelkie oświadczenia Klientów/ Ubezpieczonych; 7) przekazywać Ubezpieczonemu informacje dotyczące zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia oraz informacje o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu, przy czym informacje te zostaną przekazane Ubezpieczonemu: a) pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, b) przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, c) niezwłocznie po przekazaniu informacji Ubezpieczającemu przez Towarzystwo Ubezpieczeń w przypadku informacji o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń jest obowiązane: 1) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidziane Umową ubezpieczenia; 2) przekazywać Ubezpieczającemu pisemnie, a Ubezpieczonemu na jego żądanie pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, informacje dotyczące zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, 6

7 z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia; 3) pisemnie informować Ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, a Ubezpieczonego na jego żądanie, pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu 4) przekazywać Ubezpieczonym, co najmniej raz w roku, informację o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności o Wartości wykupu oraz o Wartości rachunku udziałów; 5) dokonywać co najmniej raz w miesiącu wyceny Udziału jednostkowego; 6) ogłaszać, nie rzadziej niż raz w roku, Wartości udziału jednostkowego Funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 7) sporządzać i publikować roczne i półroczne sprawozdania Funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 8) informować Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Towarzystwa Ubezpieczeń, a osoby te nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem; 9) informować osobę występującą z roszczeniem, pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 10) informować pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia; 11) udostępniać Ubezpieczającemu, Ubezpieczonym oraz osobie występującej z roszczeniem informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokość roszczenia; 12) udzielać na wniosek Ubezpieczonego informacji o postanowieniach zawartej Umowy ubezpieczenia oraz Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego; 13) informować Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę o likwidacji Funduszu bądź zawieszeniu nabywania lub zawieszeniu umarzania Udziałów jednostkowych lub zawieszeniu dokonywania wyceny Funduszu, w przypadkach o których mowa w Regulaminie; 14) przekazywać Ubezpieczającemu oraz zamieszczać na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń informacje o zmianie strategii inwestycyjnej Funduszy, w tym o zmianie wykazu Funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania niezwłocznie, najpóźniej 14 dni przed dniem wejścia w życie proponowanej zmiany; 15) informować Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę o: a) podwyższeniu Składki Bieżącej lub b) indeksacji minimalnej wysokości Składek Pierwszych/ Składek Bieżących w poszczególnych wariantach Ubezpieczenia, minimalnej wartości częściowej wypłaty Wartości wykupu i minimalnej wartości Dyspozycji finansowej przeniesienia środków, minimalnej Wartości rachunku udziałów po realizacji częściowej wypłaty Wartości wykupu, minimalnej Wartości rachunku udziałów weryfikowanej w Miesięcznicę polisy oraz opłat lub c) obniżeniu wysokości poszczególnych opłat lub zawieszeniu ich pobierania. 3. Oprócz innych uprawnień Ubezpieczonego określonych w Warunkach Ubezpieczenia oraz przepisach prawa, Ubezpieczony ma prawo do otrzymywania informacji o: 1) niespełnieniu warunku opłacenia łącznej Składki, o którym mowa w 11 ust. 7 lub 2) spadku Wartości rachunku udziałów poniżej minimalnej Wartości rachunku udziałów, o której mowa w 11 ust W przypadku nieprzekazania Ubezpieczonemu, zgodnie z 19 ust. 1 pkt 7, wymaganych informacji zmiana warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, wysokości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia, w tym Wartości wykupu, jest skuteczna względem Ubezpieczonego jedynie w części korzystnej dla tego Ubezpieczonego. 5. Ubezpieczony jest obowiązany zgłaszać Ubezpieczającemu zmiany danych osobowych i teleadresowych swoich oraz danych Uposażonych, jeżeli zmieniły się one w trakcie trwania Okresu Uprawnieni do świadczenia ubezpieczeniowego W przypadku śmierci Ubezpieczonego prawo do świadczenia przysługuje Uposażonemu, z zastrzeżeniem 21 ust W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia prawo do świadczenia przysługuje Ubezpieczonemu Ubezpieczony ma prawo do wyznaczenia jednego lub więcej Uposażonych. 2. Uposażony nabywa prawo do otrzymania świadczenia z chwilą śmierci Ubezpieczonego. 3. W razie śmierci Uposażonego przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utraty przez niego prawa do świadczenia prawo do wypłaty części świadczenia przypadającej temu Uposażonemu przejmują pozostali Uposażeni, jeżeli zostali wskazani, z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających z zapisu w Deklaracji przystąpienia albo dyspozycji zmiany. 4. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego lub jedyny Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utracił prawo do świadczenia ubezpieczeniowego, wówczas świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego według następującej kolejności: 1) współmałżonkowi; 2) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeżeli brak współmałżonka; 3) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak dzieci i współmałżonka; 4) w równych częściach rodzeństwu Ubezpieczonego, jeśli brak rodziców, dzieci i współmałżonka; 5) innym spadkobiercom Ubezpieczonego, jeżeli brak osób wymienionych powyżej, z wyłączeniem Skarbu Państwa i gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 5. Ubezpieczony może wskazać Uposażonego jako osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego na wypadek jego śmierci zarówno przy przystępowaniu do Umowy ubezpieczenia, jak i w każdym czasie trwania Ubezpieczenia. 6. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie trwania Ubezpieczenia zmienić wskazanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 7. Towarzystwo Ubezpieczeń jest związane dokonaną zmianą, począwszy od dnia wpłynięcia do Jednostki obsługującej ubezpieczenie dyspozycji zmiany Uposażonego Ubezpieczający przekazuje dyspozycję zmiany Uposażonego niezwłocznie, jednak nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 8. Jeżeli suma procentowego udziału Uposażonych w świadczeniu nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w Deklaracji przystąpienia albo dyspozycji zmiany Uposażonych w przypadku zmiany wskazania w trakcie Okresu 9. Uprawniony, który umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, traci prawo do świadczenia. Zgłoszenie roszczenia 22 Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 7

8 23 1. Osoba zgłaszająca roszczenie składa Towarzystwu Ubezpieczeń lub Ubezpieczającemu dokumenty wskazane przez Towarzystwo Ubezpieczeń, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, do których należą: 1) zgłoszenie roszczenia; 2) kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do świadczenia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela Ubezpieczającego, przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeń lub notariusza, adwokata lub radcę prawnego, a w przypadku śmierci Ubezpieczonego dodatkowo: 1) odpis aktu zgonu; 2) karta zgonu Ubezpieczonego albo dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci jeżeli jej uzyskanie przez uprawnionego jest możliwe. 2. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, sporządzone zostały w języku innym niż polski, osoba zgłaszająca roszczenie dostarcza je przetłumaczone na własny koszt na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni, licząc od daty zawiadomienia go o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1, wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności wypłaty świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. 3. W przypadku, gdy prawo do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, zgłoszonego przed Ostatnim dniem Okresu ubezpieczenia, nie zostanie ustalone do tej daty, ustalenie kwoty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego następuje na podstawie Wartości rachunku udziałów ustalonej w Ostatnim dniu Okresu 4. Jeżeli świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Osoba uprawniona ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. 5. Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są w formie wypłaty jednorazowej. Fundusz Fundusz podzielony jest na Udziały jednostkowe o jednakowej wartości. 2. Udziały jednostkowe nabywane są ze środków pochodzących z wpłat Składek Pierwszych i Składek Bieżących. 3. Strategię inwestycyjną oraz zasady funkcjonowania Funduszy, oraz sposób wyceny Udziałów jednostkowych określa Regulamin. 4. Warunki likwidacji Funduszy zostały określone w Regulaminie. Przepisy regulujące opodatkowanie świadczeń ubezpieczeniowych W przypadku, gdy Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z wykonaniem któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy ubezpieczenia obowiązane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń pomniejszają kwoty stosownych wypłat dokonywanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na podstawie Umowy 2. Opodatkowanie zobowiązań Towarzystwa Ubezpieczeń regulują obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reklamacje Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony do otrzymania świadczenia mogą zgłaszać reklamacje związane z ochroną ubezpieczeniową pisemnie, em, telefonicznie w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej reklamację i jej przedmiotu. Do zgłoszenia reklamacji można wykorzystać formularz udostępniony na stronie internetowej 2. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń, w Jednostce obsługującej ubezpieczenie, Ubezpieczającemu lub za pośrednictwem poczty lub posłańca. 3. Reklamacja powinna być kierowana do Departamentu Wsparcia Sprzedaży i Obsługi Klienta Towarzystwa Ubezpieczeń. 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie odpowiadającej zgłoszeniu reklamacji, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 5. Reklamacja może być złożona również przez pełnomocnika. 6. Niezależnie od powyższego trybu Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub uprawnionemu z tytułu Umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych oraz prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. 7. Towarzystwo Ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne przepisy prawa polskiego. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z przystąpienia do Umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia albo sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia Towarzystwa Ubezpieczeń mające związek z Umową ubezpieczenia wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym. 2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia mające związek z Umową ubezpieczenia kierowane do Towarzystwa Ubezpieczeń, z wyjątkiem reklamacji, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z Towarzystwem Ubezpieczeń. 3. Towarzystwo Ubezpieczeń, Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązani są informować niezwłocznie o każdej zmianie adresu Niniejsze Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna nr 1 z dnia 22 grudnia 2011 roku. 2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują Klientów, którzy przystąpili do Ubezpieczenia począwszy od dnia 2 stycznia 2012 roku. 8

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna Kod warunków: Z0GP34 Kod warunków: SUGP34 Kod warunków: SGGP34 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Ogólne Warunki Ubezpieczenia umowa podstawowa www.metlife.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Artykuł 1. Wstęp 3 Artykuł 2. Definicje 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. Spis treści ARTYKUŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ARTYKUŁ 2 - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 ARTYKUŁ 3 - PRZYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ndywidualne ubezpieczenie na życie Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy przewodnik

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie (kod produktu: TER) 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...3 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo