OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-OWU-0315

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-OWU-0315"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-OWU-0315 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-RF-0315

2

3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-OWU-0315 Zachęcamy Cię do uważnej lektury Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Aegon Program Inwestycyjny o oznaczeniu PLED-OWU Dokument ten dalej nazywamy OWU. OWU wraz z załącznikiem, Regulaminem UFK oraz listą UFK są elementem Twojej umowy ubezpieczenia kształtują jej treść. W OWU znajdziesz szczegółowy opis Twoich i naszych praw oraz obowiązków związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Dla Twojej wygody OWU wzbogaciliśmy o przykłady obrazujące przebieg trudniejszych procesów i transakcji. W załączniku znajdziesz między innymi wysokość opłat oraz limity bezpłatnych transakcji. Jeżeli w OWU posługujemy się pojęciami pisanymi wielką literą, oznacza to, że te pojęcia zostały zdefiniowane. Wyjaśnienie definicji znajdziesz na początku dokumentu.

4 SPIS TREŚCI UMOWA 7 1. DEFINICJE 2. ZAWARCIE UMOWY 3. CZAS TRWANIA UMOWY 4. PODMIOTY W UMOWIE 5. PRZEDMIOT UMOWY 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 8. CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 9. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 10. OGRANICZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE RODZAJE ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 12. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY WYPŁACIE ŚWIADCZENIA 13. WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO SKŁADKA JEDNORAZOWA ZAPŁATA I TERMIN ZAPŁATY SKŁADKI JEDNORAZOWEJ 15. ZAPISANIE SKŁADKI JEDNORAZOWEJ NA RACHUNKU 16. PROLONGATA SKŁADKA DODATKOWA ZAPŁATA I TERMIN ZAPŁATY INWESTOWANIE UFK 19. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 20. USTALENIE WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 21. USTALENIE LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 22. RACHUNEK 23. PODZIAŁ SKŁADKI W WYBRANE UFK (ALOKACJA SKŁADKI) 24. PRZENOSZENIE ŚRODKÓW POMIĘDZY UFK (TRANSFER) 25. WYCOFANIE UFK 26. PODATEK DOCHODOWY OPŁATY POBIERANE OPŁATY 28. OPŁATA OBSŁUGOWA 29. OPŁATA ZA RYZYKO 30. OPŁATA DYSTRYBUCYJNA 31. OPŁATA TRANSAKCYJNA 32. ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT WYPŁATA ŚRODKÓW WYPŁATA CZĘŚCIOWA 34. WYPŁATA CAŁKOWITA WYGAŚNIĘCIE UMOWY PRZYCZYNY WYGAŚNIĘCIA UMOWY 36. UPŁYW OKRESU PROLONGATY 37. WYPOWIEDZENIE UMOWY PROCEDURA WYPŁATY TERMINY WYPŁAT 4

5 WZNOWIENIE UMOWY WARUNKI WZNOWIENIA UMOWY INNE CESJA 41. ZMIANA UBEZPIECZONEGO 42. REKLAMACJE I SPORY 43. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I ZLECEŃ 44. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5

6

7 UMOWA 1. DEFINICJE Terminy użyte w OWU oznaczają: 1) Akt przemocy działanie Ubezpieczonego polegające na bezprawnym skierowaniu czynności fizycznej bezpośrednio przeciwko innej osobie, powodujące ograniczenie bądź wyłączenie swobody woli tej osoby; 2) Alokacja Składki procentowy podział Składki między oferowane przez nas UFK i UFK Portfelowe; 3) Data Miesięcznicy powtarzający się co miesiąc dzień, którego numer porządkowy w miesiącu odpowiada dniowi rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli takiego dnia w miesiącu nie ma lub dzień taki nie przypada na Dzień Wyceny, za Datę Miesięcznicy przyjmujemy, odpowiednio, ostatni dzień miesiąca albo najbliższy Dzień Wyceny następujący po dniu, który datą odpowiada dacie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. W sytuacji, gdy Data Miesięcznicy przypada na ostatni dzień miesiąca, który nie jest Dniem Wyceny, za Datę Miesięcznicy przyjmujemy pierwszy Dzień Wyceny następnego miesiąca; 4) Data Nabycia data, w której zamieniamy środki pieniężne na Jednostki Uczestnictwa UFK. Ilekroć w OWU mówimy o nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, rozumiemy przez to zamianę środków pieniężnych na Jednostki Uczestnictwa UFK; 5) Data Umorzenia data, w której zamieniamy Jednostki Uczestnictwa UFK na środki pieniężne. Ilekroć w OWU mówimy o umarzaniu Jednostek Uczestnictwa UFK, rozumiemy przez to ich zamianę na środki pieniężne; 6) Dzień Wyceny dzień, w którym ustalamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK i Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego; Dniem Wyceny jest każdy dzień roboczy, w którym odbywają się sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; 7) Fundusz Inwestycyjny fundusz inwestycyjny działający na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych lub fundusz zbiorowego inwestowania mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający jednostki uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa, których wartość jest wyrażona w złotych, frankach szwajcarskich, dolarach amerykańskich albo euro; 8) Jednostki Uczestnictwa UFK części aktywów UFK o jednakowej wartości, stanowiące proporcjonalny udział w aktywach UFK, reprezentujące Twoje prawo do udziału w UFK jako masie majątkowej; 9) Kwota Ryzyka Netto do Wyliczania Opłaty za Ryzyko dodatnia różnica pomiędzy Sumą Ubezpieczenia a Wartością Rachunku; jeżeli Suma Ubezpieczenia jest równa lub niższa niż Wartość Rachunku, to Kwota Ryzyka Netto do Wyliczania Opłaty za Ryzyko wynosi odpowiednio w zależności od waluty określonej w Twojej Polisie, zero euro albo zero dolarów amerykańskich; 10) Minimalna Składka Dodatkowa ustalana przez nas w walucie określonej w Twojej Polisie (euro albo dolar amerykański) minimalna kwota Składki Dodatkowej, którą wskazujemy w Twoim załączniku do OWU; 11) Minimalna Składka Jednorazowa ustalana przez nas w walucie określonej w Twojej Polisie (euro albo dolar amerykański) minimalna kwota Składki Jednorazowej, którą wskazujemy w Twoim załączniku do OWU; 12) Minimalna Wartość Rachunku ustalana przez nas w walucie określonej w Twojej Polisie (euro albo dolar amerykański) Wartość Rachunku wymagana do utrzymania Umowy w mocy. Minimalną Wartość Rachunku wskazujemy w Twoim załączniku do OWU; 13) Minimalny Okres Inwestycji wskazany w Twoim załączniku do OWU sugerowany minimalny okres inwestowania środków pochodzących z zapłaconych przez Ciebie Składek. Minimalny Okres Inwestycji jest okresem, w którym pobieramy opłatę dystrybucyjną, w sytuacji gdy dokonasz Wypłaty Częściowej lub Wypłaty Całkowitej, lub Twoja Umowa wygaśnie w związku z: a) upływem okresu wypowiedzenia Umowy albo Okresu Prolongaty; b) wypłatą Świadczenia Ubezpieczeniowego w warunkach ograniczenia przez nas świadczonej ochrony ubezpieczeniowej. Długość Minimalnego Okresu Inwestycji potwierdzamy w Polisie; 14) Okres Prolongaty okres 60 dni, rozpoczynający się od dnia, w którym Wartość Rachunku spadnie poniżej Minimalnej Wartości Rachunku. W okresie Prolongaty ponosimy odpowiedzialność z tytułu udzielanej Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej; 15) OWU niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia; 16) Polisa dokument potwierdzający zawarcie Umowy; 17) Rachunek wyodrębniony dla Twojej Umowy rachunek obejmujący Jednostki Uczestnictwa UFK oraz środki uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK w związku z realizacją zlecenia Transferu; 18) Regulamin online regulamin świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, który udostępnimy Ci przed zawarciem Umowy, jeśli składasz do nas Wniosek drogą elektroniczną; 19) Rocznica Polisy wskazany w Polisie dzień odpowiadający w każdym roku kalendarzowym dniowi rozpoczęcia udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy, przy czym za rocznicę dnia 29 lutego, jeżeli dnia tego nie ma w danym roku, przyjmujemy dzień 28 lutego; 20) Rok Polisowy okres roczny rozpoczynający się od daty każdej Rocznicy Polisy; pierwszy Rok Polisowy rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy; 21) Składka Składka Jednorazowa lub Składka Dodatkowa; 22) Składka Dodatkowa kwota w walucie określonej w Twojej Polisie (euro albo dolar amerykański), zapłacona dodatkowo i dobrowolnie, niezależnie od Składki Jednorazowej; 23) Składka Jednorazowa kwota w walucie określonej w Twojej Polisie (euro albo dolar amerykański), zapłacona w wykonaniu Umowy, w terminie i wysokości wskazanych we Wniosku; 7

8 24) Suma Ubezpieczenia kwota w walucie określonej w Twojej Polisie (euro albo dolar amerykański), stanowiąca równowartość wpłaconych przez Ciebie Składki Jednorazowej i Składek Dodatkowych, pomniejszona o Wypłaty Częściowe (jeśli miały miejsce); nieuwzględniająca składek zapłaconych w wykonaniu umów ubezpieczenia dodatkowego; 25) Świadczenie Ubezpieczeniowe kwota w walucie określonej w Twojej Polisie (euro albo dolar amerykański), wypłacana przez nas osobom uprawnionym w razie uznania roszczenia z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w OWU; 26) Transakcja zlecona przez Ciebie za pomocą udostępnionej przez nas aplikacji internetowej albo pisemnie, na przygotowanym przez nas formularzu, czynność polegająca na dokonaniu Transferu, zmiany Alokacji Składki, Wypłaty Częściowej albo Wypłaty Całkowitej; 27) Transfer przeniesienie między UFK części albo całości środków zgromadzonych na Twoim Rachunku, odbywające się w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK co najmniej jednego UFK i nabycia Jednostek Uczestnictwa UFK innego, co najmniej jednego UFK; 28) Ubezpieczający, Ty osoba albo inny podmiot, który zawarł z nami Umowę na podstawie OWU; 29) Ubezpieczony osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem ochrony w ramach Umowy; 30) Ubezpieczyciel, my Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ; NIP , kapitał zakładowy: zł całkowicie opłacony; 31) UFK ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy obejmujący wydzieloną część naszych aktywów, inwestowanych zgodnie z przyjętą strategią inwestycyjną, stanowiący rezerwę tworzoną ze Składek; 32) UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego UFK nominowany w walucie określonej w Twojej Polisie (euro albo dolar amerykański), o najwyższej, w okresie ostatnich 3 lat albo od dnia utworzenia UFK, jeżeli UFK istnieje krócej niż 3 lata, stopie zwrotu spośród będących w naszej ofercie UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, wskazany na naszej stronie internetowej oraz w naszej siedzibie. UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego wybieramy co najmniej raz na 5 lat. Kierując się Twoim najlepszym interesem, możemy w dowolnym czasie zmienić wskazanie UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, z zachowaniem kryteriów doboru tego UFK wymienionych w pierwszym zdaniu. Zmianę publikujemy na naszej stronie internetowej; 33) Umowa umowa ubezpieczenia zawierana między Tobą a nami na podstawie OWU; 34) Uposażony podmiot wskazany jako uprawniony do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego; 35) Uposażony Zastępczy podmiot wskazany jako uprawniony do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego, w razie gdy brak jest wskazanych Uposażonych albo gdy wskazanie Uposażonego jest bezskuteczne, albo gdy żaden z Uposażonych nie jest uprawniony do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego; 36) Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK wartość UFK podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa UFK; 37) Wartość Rachunku wyrażony w walucie określonej w Twojej Polisie (euro albo dolar amerykański) iloczyn liczby Jednostek Uczestnictwa UFK zgromadzonych na Rachunku i ich wartości na dzień ustalania Wartości Rachunku. Przy ustalaniu Wartości Rachunku uwzględniamy również środki uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK w związku z realizacją zlecenia Transferu; 38) Wartość UFK wartość aktywów danego UFK, na którą składa się wartość zgromadzonych w nim Jednostek Uczestnictwa UFK; 39) Wartość Wykupu kwota w walucie określonej w Twojej Polisie (euro albo dolar amerykański), której: a) w Minimalnym Okresie Inwestycji odpowiada Wartość Rachunku po pobraniu opłat w należnej wysokości: opłaty dystrybucyjnej, opłaty obsługowej i opłaty za ryzyko; b) po zakończeniu Minimalnego Okresu Inwestycji odpowiada Wartość Rachunku po pobraniu opłat w należnej wysokości: opłaty obsługowej i opłaty za ryzyko; 40) Wniosek składana nam przez Ciebie oferta zawarcia umowy ubezpieczenia; 41) Wypłata Całkowita dokonywana przez nas na podstawie Twojego zlecenia wypłata w walucie określonej w Twojej Polisie (euro albo dolar amerykański) Wartości Wykupu, czyli całości środków zgromadzonych na Rachunku; 42) Wypłata Częściowa dokonywana przez nas na podstawie Twojego zlecenia wypłata w walucie określonej w Twojej Polisie (euro albo dolar amerykański) części Wartości Wykupu, czyli części środków zgromadzonych przez Ciebie na Rachunku. 2. ZAWARCIE UMOWY 1. Chcąc zawrzeć z nami Umowę, złóż Wniosek na przygotowanym przez nas formularzu. Warunkiem zawarcia Umowy jest zaakceptowanie przez nas Twojego Wniosku. Wniosek może być złożony w formie pisemnej albo elektronicznej. 2. Przed zawarciem Umowy otrzymujesz od nas tekst OWU, Regulaminu UFK, załącznik oraz listę UFK. Jeżeli Wniosek składasz drogą elektroniczną, przed zawarciem Umowy otrzymujesz od nas również Regulamin online. Prosimy, zapoznaj się z tymi dokumentami, ponieważ regulują zasady wykonywania Umowy. 3. Dniem zawarcia Umowy jest dzień zapisania na Rachunku zapłaconej przez Ciebie Składki Jednorazowej w postaci Jednostek Uczestnictwa UFK. 4. Zawarcie Umowy potwierdzimy Polisą. Jeżeli składasz Wniosek drogą elektroniczną, to wraz z Polisą przekażemy Ci wzór oświadczenia o ustanowieniu podpisu wzorcowego. Uzupełniony formularz odeślij nam wraz z kopią Twojego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego albo paszportu bądź ważnej karty stałego pobytu). 8

9 Dowiedz się więcej A) Jesteś zobowiązany podać nam wszystkie znane sobie okoliczności, o które pytaliśmy przed zawarciem Umowy w formularzach albo innych pismach kierowanych do Ciebie. Jeżeli zawierasz Umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności znane przedstawicielowi. B) Jeśli Twoje dane lub dane Twoich przedstawicieli ulegną zmianie, zawiadom nas o tym niezwłocznie. C) Jeżeli nie przedstawisz nam wszystkich informacji niezbędnych do zawarcia Umowy, wówczas wyślemy do Ciebie pismo z wezwaniem do przedstawienia nam tych informacji. Jeżeli w terminie miesiąca od daty wysłania wezwania nie otrzymamy od Ciebie wymaganych informacji, wówczas mamy prawo odmówić zawarcia Umowy, o czym Cię poinformujemy. W takim wypadku każdą kwotę zapłaconą na poczet Składki zwrócimy wpłacającemu. 5. Jeżeli treść Polisy odbiega na Twoją niekorzyść od treści złożonego przez Ciebie Wniosku, wraz z Polisą doręczymy Ci pismo, w którym wskażemy te zmiany. Od dnia otrzymania tego listu masz 7 dni na zgłoszenie nam sprzeciwu wobec treści Polisy. Dowiedz się więcej A) Treść Polisy może zawierać dodatkowe ograniczenie naszej odpowiedzialności, na przykład dotyczące konkretnego rozpoznanego u Ciebie schorzenia lub grupy schorzeń. Powiadomimy Cię pisemnie o tym przy doręczeniu Polisy. B) Jeżeli nie wypełnimy obowiązku przedstawienia na piśmie niekorzystnych dla Ciebie różnic pomiędzy treścią Polisy a treścią Wniosku, wówczas zmiany niekorzystne dla Ciebie nie są skuteczne, a Umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią złożonego przez Ciebie Wniosku. C) Jeżeli nie zgłosisz sprzeciwu wobec treści wystawionej przez nas Polisy, Umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią Polisy następnego dnia po upływie siedmiodniowego terminu na zgłoszenie sprzeciwu. D) Jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec treści wystawionej przez nas Polisy, Umowę uznajemy za niezawartą. W takim wypadku zwracamy Ci Wartość Rachunku powiększoną o pobrane opłaty: 1) opłatę obsługową (jeśli została pobrana); 2) opłatę dystrybucyjną (jeśli została pobrana), i zmniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli jest należny. E) W celu zwrócenia Ci powyższej kwoty dokonujemy umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK na Rachunku według Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK najpóźniej z 9. Dnia Wyceny po dniu złożenia nam sprzeciwu. F) Zwrotu powyższej kwoty dokonujemy w ciągu 17 Dni Wyceny po dniu złożenia nam sprzeciwu. G) Jeżeli na Rachunku są zaewidencjonowane Jednostki Uczestnictwa UFK, których aktywa są lokowane w jednostki uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, które wprowadziły czasowe zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa albo tytułów uczestnictwa, wówczas ustalenia oraz wypłaty Wartości Rachunku w części, w jakiej obejmuje powyższe UFK, dokonujemy w pierwszym możliwym terminie po ustaniu tych zawieszeń. W pozostałym zakresie ustalenia oraz wypłaty Wartości Rachunku dokonujemy w terminach wskazanych w OWU. O wprowadzeniu zawieszeń niezwłocznie poinformujemy Cię poprzez: 1) ogłoszenie na naszej stronie internetowej; 2) udostępnioną przez nas aplikację internetową. 6. Jeżeli treść Umowy zawiera postanowienia, które odbiegają od treści OWU, wówczas przed zawarciem Umowy pisemnie przedstawimy Ci różnice. Dowiedz się więcej A) Jeżeli nie wypełnimy obowiązku przedstawienia Ci na piśmie różnic pomiędzy treścią Umowy a treścią OWU, wówczas nie możemy powoływać się na niekorzystne dla Ciebie różnice. B) Nie mamy obowiązku przedstawienia Ci na piśmie różnic pomiędzy treścią Umowy a treścią OWU, jeżeli Umowa jest zawierana w drodze negocjacji. 7. Jeżeli Umowa została zawarta przez Ciebie na rzecz osoby trzeciej (Ty jesteś Ubezpieczającym, ale nie jesteś Ubezpieczonym), wówczas masz obowiązek poinformować Ubezpieczonego, w sposób między Wami ustalony, o zmianie warunków Umowy lub prawa, które ma do niej zastosowanie. Wskazane informacje powinny zostać przekazane Ubezpieczonemu przed wyrażeniem przez Ciebie zgody na tę zmianę. 3. CZAS TRWANIA UMOWY 1. Umowę zawierasz na czas nieoznaczony, co oznacza, że to Ty decydujesz o czasie inwestycji. 2. Zwróć jednak uwagę, że jednym z podstawowych celów Umowy jest długoterminowe inwestowanie przez Ciebie pieniędzy. W związku z powyższym wycofanie przez Ciebie części lub całości środków albo rozwiązanie przez Ciebie Umowy przed upływem Minimalnego Okresu Inwestycji wskazanego w Twoim załączniku do OWU wiąże się z koniecznością poniesienia należnej opłaty dystrybucyjnej. 3. Po upływie Minimalnego Okresu Inwestycji możesz dokonywać Wypłat Częściowych lub Wypłaty Całkowitej bez ponoszenia opłaty dystrybucyjnej. 4. PODMIOTY W UMOWIE 1. Stroną Umowy jesteś Ty jako Ubezpieczający oraz my jako Ubezpieczyciel. 2. W Umowie możesz ubezpieczyć siebie i wtedy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym i Ubezpieczonym, albo możesz ubezpieczyć inną osobę wtedy to ta osoba będzie Ubezpieczonym, a Ty będziesz Ubezpieczającym. 3. Zwróć uwagę, że składając do nas Wniosek drogą elektroniczną, możesz ubezpieczyć tylko Twoje życie, czyli w Umowie będziesz jednocześnie Ubezpieczającym i Ubezpieczonym. 4. Za każdym razem, gdy w Umowie piszemy Ty, mamy na myśli Ciebie jako Ubezpieczającego. Jeżeli jesteś równocześnie Ubezpieczającym i Ubezpieczonym, to gdy piszemy o Ubezpieczonym, także mamy na myśli Ciebie. 5. W trakcie trwania Umowy możesz zmienić Ubezpieczonego. 9

10 Dowiedz się więcej Jeżeli występujesz w Umowie jako pracodawca Ubezpieczonego i zaznaczysz we Wniosku wybór opcji dotyczącej zaliczania Składek w koszty uzyskania przychodu, wyrażasz zgodę na następujące dodatkowe postanowienia Umowy: 1) Wypłata Całkowita, Wypłata Częściowa lub wypłata środków z tytułu wygaśnięcia Umowy na skutek jej wypowiedzenia może być dokonana nie wcześniej niż po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została zawarta; 2) uprawnionym do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego nie możesz być Ty jako Ubezpieczający; 3) Umowa, w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta, wyklucza: a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od Umowy; b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z Umowy; c) wypłatę z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego wieku oznaczonego w Umowie. 6. Ubezpieczonym może być osoba, która w dacie podpisania Wniosku ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 80. roku życia. 7. W Umowie występują ponadto osoby uprawnione do otrzymania od nas pieniędzy, czyli Świadczenia Ubezpieczeniowego, w razie Twojej śmierci, na przykład wskazany przez Ciebie Uposażony. 8. Jeżeli Umowa została przez Ciebie zawarta na rzecz osoby trzeciej (czyli Ubezpieczonym nie jesteś Ty, lecz inna osoba), wówczas osoby uprawnione otrzymują Świadczenie Ubezpieczeniowe w razie śmierci Ubezpieczonego. W takim wypadku dyspozycji dotyczących Uposażonego możesz dokonywać Ty, ale za wcześniejszą zgodą Ubezpieczonego, albo Ubezpieczony samodzielnie. Dowiedz się więcej o zasadach ustanawiania Uposażonego A) Ubezpieczony w każdym czasie może zmienić lub odwołać wskazanie Uposażonego. Oświadczenie o zmianie lub odwołaniu wskazania Uposażonego, zawierające dane niezbędne do jego identyfikacji, jest skuteczne od dnia złożenia nam tego oświadczenia. B) Wskazując Uposażonych, należy określić procentowy udział każdego z Uposażonych w kwocie Świadczenia Ubezpieczeniowego z dokładnością do 1%. C) Jeżeli wskazano kilku Uposażonych i nie określono wysokości przypadających im udziałów w kwocie Świadczenia Ubezpieczeniowego albo określone udziały wskazanych Uposażonych nie sumują się do 100%, uznajemy, że udziały wszystkich Uposażonych są równe. D) Wskazanie Uposażonego jest bezskuteczne, jeżeli Uposażony zmarł bądź jeśli nie był osobą fizyczną przestał istnieć przed śmiercią Ubezpieczonego albo równocześnie z nim bądź nie jest uprawniony do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego z uwagi na to, że umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. W takiej sytuacji jego udział zwiększa udziały pozostałych Uposażonych proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów w Świadczeniu Ubezpieczeniowym. E) Ubezpieczony może również wskazać Uposażonego Zastępczego. Otrzyma on Świadczenie Ubezpieczeniowe wtedy, gdy wskazani Uposażeni nie są już uprawnionymi do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego, albo gdy wskazanie Uposażonego jest bezskuteczne. F) Zasady wskazywania Uposażonych mają zastosowanie do wskazywania Uposażonych Zastępczych. G) W razie śmierci Ubezpieczonego, jeżeli Uposażony i Uposażony Zastępczy nie zostali wskazani albo gdy ich wskazanie jest bezskuteczne, albo gdy żaden z Uposażonych oraz Uposażonych Zastępczych nie jest uprawniony do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego z uwagi na to, że umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, Świadczenie Ubezpieczeniowe jest wypłacane w następującej kolejności: 1) małżonkowi; 2) dzieciom w częściach równych; 3) rodzicom w częściach równych; 4) rodzeństwu w częściach równych; 5) pozostałym osobom będącym spadkobiercami Ubezpieczonego, z wyłączeniem gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego oraz Skarbu Państwa w częściach równych. H) Świadczenie Ubezpieczeniowe może być wypłacone podmiotowi wymienionemu w dalszej kolejności wyłącznie wtedy, gdy żadna z osób wskazanych w punktach poprzedzających nie dożyła śmierci Ubezpieczonego albo nie jest uprawniona do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego z uwagi na to, że umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego. Uważa się, że osoba nie dożyła śmierci Ubezpieczonego także, gdy zmarła jednocześnie z nim. 5. PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem Umowy jest ubezpieczenie życia Ubezpieczonego oraz długoterminowe inwestowanie przez Ciebie pieniędzy. 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Możesz odstąpić od Umowy. Umowa będzie wtedy uważana za niezawartą. 2. Aby odstąpić od Umowy, złóż nam na piśmie oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie powinno zawierać dane niezbędne do Twojej identyfikacji oraz numer Twojej Polisy. 3. Zwróć uwagę, że aby Twoje oświadczenie o odstąpieniu było skuteczne: 1) dla Umowy zawartej na podstawie Wniosku złożonego pisemnie musi do nas wpłynąć najpóźniej 60. dnia od zawarcia Umowy, a jeżeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą najpóźniej do 14. dnia od zawarcia Umowy; 2) dla Umowy zawartej na podstawie Wniosku złożonego drogą elektroniczną, musi być do nas wysłane lub złożone osobiście najpóźniej 30. dnia od dnia poinformowania Cię przez nas o zawarciu Umowy. Dowiedz się więcej o skutkach odstąpienia od Umowy A) Jeżeli odstąpisz od Umowy, zwrócimy Ci Wartość Rachunku, zwiększoną o pobrane opłaty: 1) opłatę obsługową (jeśli została pobrana); 2) opłatę dystrybucyjną (jeśli została pobrana), i zmniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli jest należny. B) Powyższą kwotę, obliczoną na nie później niż 9. Dzień Wyceny po dniu złożenia nam oświadczenia o odstąpieniu, zwrócimy Ci do 17 Dni Wyceny po dniu złożenia nam oświadczenia. C) Jeżeli na Rachunku są zaewidencjonowane Jednostki Uczestnictwa UFK, których aktywa są lokowane w jednostki uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, które wprowadziły czasowe zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa albo tytułów uczestnictwa, 10

11 wówczas ustalenia oraz wypłaty Wartości Rachunku, w części w jakiej obejmuje powyższe UFK, dokonujemy w pierwszym możliwym terminie po ustaniu tych zawieszeń. W pozostałym zakresie ustalenia oraz wypłaty Wartości Rachunku dokonujemy w terminach wskazanych w OWU. O wprowadzeniu zawieszeń niezwłocznie Cię poinformujemy. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 7. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 1. Ochrony ubezpieczeniowej udzielamy Ubezpieczonemu. 2. Warunkiem rozpoczęcia udzielania przez nas ochrony ubezpieczeniowej jest zapłacenie przez Ciebie Składki Jednorazowej. Dowiedz się więcej A) Składkę Jednorazową wpłacasz na rachunek bankowy wskazany we Wniosku lub innym dokumencie doręczonym Ci przez nas. B) Jeżeli w terminie miesiąca od dnia złożenia nam Wniosku nie zapłacisz Składki Jednorazowej, możemy odmówić udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji każdą kwotę zapłaconą na poczet Składki zwrócimy wpłacającemu. C) Przed udzieleniem ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, możemy prosić o dodatkowe dokumenty lub informacje, a także poddanie się przez Ubezpieczonego badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych. My wyznaczamy placówkę, do której Ubezpieczony zostanie skierowany w celu wykonania badań we wskazanym przez nas zakresie. Badania odbywają się na nasz koszt. Udostępnimy Ubezpieczonemu wyniki badań na jego wniosek. D) Po przeprowadzeniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego możemy: 1) zaakceptować ryzyko ubezpieczeniowe albo 2) nie zaakceptować ryzyka ubezpieczeniowego i odmówić udzielenia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu, albo 3) zaproponować udzielenie ochrony na warunkach odmiennych od określonych we Wniosku lub w OWU. 8. CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w tym samym dniu, w którym jest zawarta Umowa. Dzień ten wskazujemy w Polisie. 2. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się wraz z wygaśnięciem Umowy, nie później jednak niż z chwilą: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) dożycia przez Ubezpieczonego 100 lat. 9. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wystąpienie w życiu Ubezpieczonego następujących zdarzeń ubezpieczeniowych: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) dożycia przez Ubezpieczonego 100 lat. 10. OGRANICZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpi: 1) na skutek działań militarnych, w tym prowadzonych w ramach misji stabilizacyjnych lub pokojowych, stanu wojennego, czynnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego w Aktach Przemocy, terroryzmu, powstaniach, rozruchach, zamieszkach i rebeliach; 2) na skutek popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa w okresie dwóch lat od zawarcia Umowy, niezależnie od stanu jego poczytalności; 3) w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa. 2. Nasza odpowiedzialność jest również ograniczona, jeżeli we Wniosku lub innych dokumentach Ty, Twój przedstawiciel lub Ubezpieczony zataicie lub podacie nieprawdziwe informacje istotne dla naszej odpowiedzialności, dotyczące okoliczności, w następstwie których nastąpiła śmierć Ubezpieczonego w pierwszych 3 Latach Polisowych. ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE 11. RODZAJE ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 1. W razie śmierci Ubezpieczonego przed ukończeniem przez niego 66. roku życia, gdy ponosiliśmy pełną odpowiedzialność ubezpieczeniową z tytułu Umowy, wypłacimy osobom uprawnionym Świadczenie Ubezpieczeniowe w złotych, które jest równe: 1) Sumie Ubezpieczenia albo 2) Wartości Rachunku, w zależności od tego, która z powyższych kwot była wyższa na dzień śmierci Ubezpieczonego. Ostateczna wartość Świadczenia Ubezpieczeniowego gdy Świadczenie Ubezpieczeniowe nie jest Sumą Ubezpieczenia zostanie ustalona w Dacie Umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK. 2. W razie śmierci Ubezpieczonego po ukończeniu przez niego 66. roku życia, gdy ponosiliśmy pełną odpowiedzialność ubezpieczeniową z tytułu Umowy, Świadczenie Ubezpieczeniowe wypłacane osobom uprawnionym jest równe 101% Wartości Rachunku. 11

12 3. W razie śmierci Ubezpieczonego, niezależnie od jego wieku, gdy nasza odpowiedzialność ubezpieczeniowa z tytułu Umowy była ograniczona, wypłacimy osobom uprawnionym Świadczenie Ubezpieczeniowe równe Wartości Wykupu. Wartość Wykupu ustalimy w Dacie Umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK. 4. W razie dożycia przez Ubezpieczonego 100 lat, wypłacimy mu Świadczenie Ubezpieczeniowe równe Wartości Rachunku. 5. Jeżeli podstawą do kalkulacji Świadczenia Ubezpieczeniowego jest Wartość Rachunku, to: 1) wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego ustalimy w Dacie Umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK; 2) Świadczenie Ubezpieczeniowe pomniejszymy o stosowne opłaty należne: a) w razie dożycia przez Ubezpieczonego 100 lat: do daty jego setnych urodzin dotyczy pobrania opłaty obsługowej, opłaty za ryzyko; b) w razie śmierci Ubezpieczonego: do daty jego śmierci dotyczy opłaty za ryzyko; do daty wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego dotyczy opłaty obsługowej, oraz o podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli jest należny. 6. Raz w roku informujemy Cię pisemnie o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy, w szczególności o liczbie i Wartości Jednostek Uczestnictwa UFK na Rachunku oraz obowiązujących opłatach mających wpływ na wysokość świadczeń z tytułu Umowy. 7. Jeżeli Umowa została zawarta na rzecz osoby trzeciej (Ty jesteś Ubezpieczającym, ale nie jesteś Ubezpieczonym), wówczas masz obowiązek powiadomić Ubezpieczonego o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy niezwłocznie po otrzymaniu od nas tej informacji. 8. Informacji o Wartości Rachunku udzielimy Ci również na Twój wniosek, przy czym taka pisemna informacja podlega opłacie transakcyjnej. Dowiedz się więcej A) Jeżeli w okresie między złożeniem Wniosku a dniem zawarcia Umowy dojdzie do Twojej śmierci, zwrócimy kwoty zapłacone na poczet Składek uprawnionemu na podstawie dokumentów stwierdzających prawo dysponowania tymi środkami (np. postanowienia o nabyciu spadku). Wypłacona kwota nie jest Świadczeniem Ubezpieczeniowym. B) Opodatkowanie Świadczenia Ubezpieczeniowego regulują (w zależności od statusu prawnego: Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uposażonego Zastępczego) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 12. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY WYPŁACIE ŚWIADCZENIA 1. Osoba uprawniona, chcąc otrzymać Świadczenie Ubezpieczeniowe, powinna dostarczyć nam następujące dokumenty: 1) w razie śmierci Ubezpieczonego: a) wniosek o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego; b) kopię ważnego dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego i jeżeli z wnioskiem występuje przedstawiciel także kopię dokumentu tożsamości przedstawiciela (dowodu osobistego albo paszportu bądź ważnej karty stałego pobytu dotyczy obcokrajowców); c) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopię poświadczoną notarialnie; d) kopię karty zgonu Ubezpieczonego z rozpoznaniem przyczyny zgonu albo innego dokumentu stwierdzającego przyczynę zgonu, wystawionego przez lekarza lub uprawniony podmiot; e) inne (wskazane przez nas) dokumenty niezbędne do ustalenia naszej odpowiedzialności, w szczególności pozyskane od publicznych oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej lub związane z postępowaniem karnym prowadzonym w związku ze śmiercią Ubezpieczonego; 2) w razie dożycia przez Ubezpieczonego 100 lat: a) wniosek o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego; b) kopię ważnego dokumentu tożsamości Ubezpieczonego i jeżeli z wnioskiem występuje przedstawiciel także kopię dokumentu tożsamości przedstawiciela (dowodu osobistego albo paszportu bądź ważnej karty stałego pobytu dotyczy obcokrajowców). 2. Jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła za granicą, uprawniony do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego składa dokumenty dotyczące śmierci Ubezpieczonego wystawione za granicą przez uprawnione podmioty, wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 3. Osoba występująca z roszczeniem i niebędąca Uposażonym ani Uposażonym Zastępczym powinna udokumentować, że ma prawo ubiegać się o otrzymanie Świadczenia Ubezpieczeniowego (odpowiedni dowód stanowią np. akt małżeństwa, akt urodzenia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie sądu o dziale spadku oraz notarialny akt poświadczenia dziedziczenia). 13. WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO Świadczenie Ubezpieczeniowe wypłacimy w ciągu 30 dni od dnia powzięcia przez nas informacji o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego (śmierci Ubezpieczonego bądź dożyciu przez Ubezpieczonego 100 lat). 12

13 Dowiedz się więcej o procesie wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego A) Procedura rozpatrzenia roszczenia 1) Procedura rozpatrzenia roszczenia rozpoczyna się w dniu powzięcia przez nas informacji o śmierci Ubezpieczonego albo dożyciu przez Ubezpieczonego 100 lat. 2) W ciągu 7 dni od powzięcia przez nas informacji o śmierci Ubezpieczonego albo od dnia dożycia przez Ubezpieczonego 100 lat informujemy o zajściu tych zdarzeń ubezpieczeniowych osoby uprawnione do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego oraz jednocześnie, pisemnie lub drogą elektroniczną, informujemy te osoby, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia i wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego (pod warunkiem że posiadamy dane kontaktowe tych osób). 3) Następnie przeprowadzamy postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia i zasadności zgłoszonych roszczeń. 4) Gdyby w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez nas informacji o śmierci Ubezpieczonego nie było możliwe ustalenie zakresu naszej odpowiedzialności albo wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, zawiadamiamy pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczenia, w całości albo w części. Świadczenie Ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Niezależnie od powyższego, bezsporną część Świadczenia Ubezpieczeniowego wypłacimy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o śmierci Ubezpieczonego. 5) W razie braku możliwości uzyskania dokumentów pozwalających na wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego, w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia przez nas informacji o śmierci Ubezpieczonego, zawiadamiamy o tym pisemnie osoby występujące z roszczeniem, wskazując na okoliczności uniemożliwiające ustalenie wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego wraz z informacją, że roszczenie zostanie ponownie rozpatrzone, gdy ustalenie wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego będzie możliwe. 6) Jeżeli Świadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje albo przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, informujemy o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą albo częściową odmowę wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego, wraz z informacją o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. B) Ustalenie wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego Ustalamy rodzaj oraz wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego, w tym czy zachodzą okoliczności wpływające na ograniczenie naszej odpowiedzialności na podstawie warunków Twojej Umowy. Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego 1) Po otrzymaniu informacji o śmierci Ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie, dokonujemy umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK. 2) Umorzenia dokonujemy według Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK najpóźniej z 9. Dnia Wyceny przypadającego po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu Twojego zgonu albo jego kopii poświadczonej notarialnie. 3) Ustalone w powyższych terminach Świadczenie Ubezpieczeniowe równe Wartości Rachunku lub Wartości Wykupu wypłacimy na rzecz osoby uprawnionej. Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego 100 lat W razie dożycia przez Ciebie 100 lat wypłacimy Ci Świadczenie Ubezpieczeniowe równe Wartości Rachunku ustalonej na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK na dzień Twoich setnych urodzin, z zastrzeżeniem, że jeżeli dzień Twoich setnych urodzin nie przypadnie na Dzień Wyceny, to Wartość Rachunku ustalimy na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK z pierwszego Dnia Wyceny następującego po dniu Twoich setnych urodzin. C) Zasady ogólne 1) W każdym wypadku środki uzyskane z umorzenia do dnia wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego nie podlegają oprocentowaniu. 2) Na wniosek uprawnionych, udostępniamy im informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie naszej odpowiedzialności i wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego. Osoby te mają prawo wglądu do akt świadczeniowych i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów. 3) Jeżeli wypłacane Świadczenie Ubezpieczeniowe przewyższa kwotę Składek wpłaconych w wykonaniu Umowy, pomniejszonych o Wypłaty Częściowe, pomniejszamy je o podatek dochodowy od osób fizycznych w należnej wysokości SKŁADKA JEDNORAZOWA 14. ZAPŁATA I TERMIN ZAPŁATY SKŁADKI JEDNORAZOWEJ 1. Jesteś zobowiązany do zapłaty Składki Jednorazowej z góry, w wysokości i na rachunek bankowy, który wskazaliśmy we Wniosku lub innym doręczonym Ci dokumencie. 2. Wysokość Składki Jednorazowej ustalasz samodzielnie, z zastrzeżeniem, że Składka Jednorazowa nie może być niższa od Minimalnej Składki Jednorazowej wskazanej w Twoim załączniku do OWU. 3. Jeżeli kwota wpłacona przez Ciebie tytułem Składki Jednorazowej jest wyższa od Składki Jednorazowej zadeklarowanej przez Ciebie we Wniosku, wówczas nadpłacona kwota jest traktowana jako Składka Dodatkowa, z pominięciem wymogu Minimalnej Składki Dodatkowej. 4. Za dzień zapłacenia Składki Jednorazowej uznajemy dzień jej wpłynięcia na nasz rachunek bankowy. 5. Po zapłaceniu Składki Jednorazowej każda kolejna wpłacona przez Ciebie Składka jest zapisywana jako Składka Dodatkowa, pod warunkiem że wpłacana przez Ciebie kwota nie jest niższa od kwoty Minimalnej Składki Dodatkowej. 15. ZAPISANIE SKŁADKI JEDNORAZOWEJ NA RACHUNKU 1. W celu umożliwienia nam poprawnego rozpoznania i zapisania na Rachunku wpłaconej przez Ciebie Składki Jednorazowej w postaci Jednostek Uczestnictwa UFK, pamiętaj, aby wpłacając Składkę Jednorazową: 1) wskazać w opisie przelewu, że jest to Składka Jednorazowa oraz podać numer Wniosku; 13

14 2) upewnić się, że wpłacana przez Ciebie kwota nie jest niższa niż kwota Składki Jednorazowej zadeklarowanej przez Ciebie we Wniosku; 3) upewnić się, że zostały przez Ciebie złożone wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. 2. Jeżeli nie spełnisz warunków wskazanych w ust. 1, nie będziemy mogli zapisać wpłaconej Składki Jednorazowej na Rachunku bez podjęcia dodatkowych czynności zmierzających do wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. 3. Jeżeli jednak nie oznaczysz tylko rodzaju wpłaconej Składki, wówczas zapiszemy ją jako Składkę Jednorazową, jeśli Składka Jednorazowa nie została jeszcze przez Ciebie zapłacona. 16. PROLONGATA 1. Przez cały okres trwania Umowy jesteś zobowiązany do utrzymania Minimalnej Wartości Rachunku. Przy ustalaniu Minimalnej Wartości Rachunku uwzględniamy środki uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK w związku z realizacją zlecenia Transferu. 2. Twoja Umowa znajdzie się w Okresie Prolongaty w dniu, w którym Wartość Rachunku spadnie poniżej Minimalnej Wartości Rachunku. 3. Okres Prolongaty wynosi 60 dni. 4. Jeżeli w Okresie Prolongaty zapłacisz kwotę w wysokości zapewniającej osiągnięcie co najmniej Minimalnej Wartości Rachunku, wówczas Twoja Umowa nie wygaśnie. Jeżeli nie zapłacisz powyższej kwoty Twoja Umowa wygaśnie w pierwszym dniu następującym po upływie Okresu Prolongaty. 5. W Okresie Prolongaty nie możesz dokonywać następujących operacji: 1) cesji praw lub obowiązków z Umowy; 2) zmiany Ubezpieczonego. SKŁADKA DODATKOWA 17. ZAPŁATA I TERMIN ZAPŁATY 1. Jeżeli zapłacisz Składkę Jednorazową, wówczas masz możliwość wpłacania Składek Dodatkowych. 2. W celu umożliwienia nam poprawnego rozpoznania i zapisania na Rachunku wpłaconej przez Ciebie Składki Dodatkowej w postaci Jednostek Uczestnictwa UFK, upewnij się, dokonując jej wpłaty, że: 1) dane dotyczące wpłaty Składki obejmują numer Polisy oraz informację, że jest to Składka Dodatkowa; 2) wpłacana przez Ciebie kwota nie jest niższa od kwoty Minimalnej Składki Dodatkowej. 3. Jeżeli nie spełnisz warunków wskazanych w ust. 2, nie będziemy mogli zapisać wpłaconej Składki Dodatkowej na Rachunku bez podjęcia dodatkowych czynności zmierzających do wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. 4. Gdy jednak nie oznaczysz tylko rodzaju wpłaconej Składki, wówczas zapiszemy ją jako Składkę Dodatkową, jeśli Składka Jednorazowa została już przez Ciebie zapłacona, a wpłacona kwota jest równa co najmniej Minimalnej Składce Dodatkowej. 5. Zwróć uwagę, że za dzień zapłacenia Składki Dodatkowej uznajemy dzień jej wpłynięcia na nasz rachunek bankowy, który wskazaliśmy we Wniosku lub w innym doręczonym Ci dokumencie. INWESTOWANIE 18. UFK 1. W ramach Umowy masz dostęp do dwóch platform inwestycyjnych, w ramach których inwestowane są środki pochodzące z Twoich Składek: 1) Otwartej Platformy Inwestycyjnej w ramach której dobierasz UFK; 2) Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej w ramach której dobierasz UFK Portfelowe. 2. Środki są zapisywane na Rachunku odpowiednio w postaci Jednostek Uczestnictwa UFK lub Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowych. 3. Możesz inwestować swoje środki w całości w Otwartej Platformie Inwestycyjnej albo w całości w Zarządzanej Platformie Inwestycyjnej, albo inwestować jednocześnie w ramach obydwu platform. 4. W okresie obowiązywania Umowy możemy wprowadzać do niej nowe UFK i UFK Portfelowe oraz wycofywać istniejące UFK i UFK Portfelowe, na zasadach szczegółowo opisanych w dalszej części rozdziału Inwestowanie. 19. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA Jednostki Uczestnictwa UFK mają wyłącznie charakter pojęciowy, służą ustaleniu wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, Wartości Rachunku, Wartości Wykupu, Wypłaty Częściowej i Wypłaty Całkowitej. Nie stanowią dla Ciebie tytułu własności w odniesieniu do naszych aktywów. 14

15 20. USTALENIE WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 1. Tworząc UFK, ustalamy początkową Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK. 2. W trakcie Umowy ustalamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK na każdy Dzień Wyceny. Dowiedz się więcej A) Jednostki Uczestnictwa UFK mają wartość równą, odpowiednio, wartości jednostek uczestnictwa albo tytułów uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego, w który są lokowane środki UFK. B) Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK ulega zmianom odpowiednio do zmian wartości aktywów UFK przypadających na Jednostkę Uczestnictwa UFK. 21. USTALENIE LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Liczbę Jednostek Uczestnictwa UFK ustalamy, dzieląc wpłaconą przez Ciebie Składkę przez bieżącą Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK. Dowiedz się więcej A) Liczbę Jednostek Uczestnictwa UFK zapisywanych na Rachunku ustalamy, dzieląc wpłaconą przez Ciebie Składkę przez Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK, nie później niż w 6. Dniu Wyceny po dniu zapłacenia Składki. B) Ustalenie liczby Jednostek Uczestnictwa UFK możliwe będzie, pod warunkiem że: 1) dane dotyczące wpłaty Składki obejmują numer Wniosku lub Polisy oraz informację o rodzaju wpłaconej Składki (Składka Jednorazowa albo Składka Dodatkowa) oraz 2) wpłacana przez Ciebie kwota Składki Jednorazowej nie jest niższa od kwoty zadeklarowanej przez Ciebie we Wniosku oraz nie jest niższa od Minimalnej Składki Jednorazowej wskazanej w Twoim załączniku do OWU lub w innym doręczonym przez nas dokumencie, a w odniesieniu do Składki Dodatkowej wpłacona kwota nie jest niższa niż Minimalna Składka Dodatkowa wskazana w Twoim załączniku do OWU, 3) zostały przez Ciebie złożone wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczy zapłaty Składki Jednorazowej. C) Jeżeli nie zostały przez Ciebie spełnione warunki wskazane powyżej, przed zamianą Składki na Jednostki Uczestnictwa UFK skontaktujemy się z Tobą, aby wyjaśnić szczegóły złożonego zlecenia. W takiej sytuacji Dni Wyceny, jakie mamy na zapisanie na Rachunku Twojej Składki w postaci Jednostek Uczestnictwa UFK, liczymy od dnia, w którym uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do alokowania Twojej Składki do UFK. D) Jeżeli wartość Składki alokowanej do UFK nie jest równa krotności Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK, na Rachunku zapisuje się również ułamkowe części Jednostki Uczestnictwa UFK, z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku. E) Jeżeli na Rachunku znajduje się część Jednostki Uczestnictwa UFK o wartości niższej niż setna część podstawowej jednostki monetarnej waluty, w której są nominowane Jednostki Uczestnictwa UFK (o wartości niższej niż setna część, odpowiednio, euro albo dolara amerykańskiego), zostanie ona umorzona i pobrana w całości w razie najbliższego pobrania opłaty obsługowej, opłaty za ryzyko lub w razie Transferu dotyczącego tego UFK. 22. RACHUNEK 1. Jednostki Uczestnictwa UFK, na które zostają zamienione środki pochodzące ze Składki Jednorazowej i Składek Dodatkowych, są zapisywane na Rachunku. 2. W celu umożliwienia nam poprawnego rozpoznania i zapisania na Rachunku wpłaconej przez Ciebie Składki w postaci Jednostek Uczestnictwa UFK, pamiętaj, aby wpłacając Składkę: 1) wskazać w opisie przelewu numer Wniosku lub Polisy; 2) upewnić się, że wpłacana przez Ciebie kwota Składki Jednorazowej nie jest niższa od kwoty zadeklarowanej przez Ciebie we Wniosku, a kwota Składki Dodatkowej nie jest niższa od Minimalnej Składki Dodatkowej; 3) upewnić się, że zostały przez Ciebie złożone wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczy zapłaty Składki Jednorazowej. Jeżeli nie spełnisz warunków wskazanych w pkt 1) 3), nie będziemy mogli zapisać wpłaconej Składki na Rachunku bez podjęcia dodatkowych czynności zmierzających do wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. 23. PODZIAŁ SKŁADKI W WYBRANE UFK (ALOKACJA SKŁADKI) 1. Każda nowo wpłacona Składka jest inwestowana zgodnie z ostatnio ustaloną przez Ciebie Alokacją Składki. 2. Alokację Składki określasz samodzielnie. W każdym czasie możesz zmienić aktualną Alokację Składki. 3. Zlecenie zmiany Alokacji Składki możesz złożyć elektronicznie, przez udostępnioną przez nas aplikację internetową, albo pisemnie, na przygotowanym przez nas formularzu. 4. W każdym Roku Polisowym przysługuje Ci limit bezpłatnych zmian Alokacji Składki, wskazany w Twoim załączniku do OWU. Za każde zlecenie zmiany Alokacji Składki dokonane ponad limit bezpłatnych zmian Alokacji Składki pobieramy opłatę transakcyjną. Dowiedz się więcej A) Warunki formalne poprawnego zlecenia Alokacji Składki i zmiany Alokacji Składki Dyspozycja dotycząca Alokacji Składki powinna: 1) być określona procentowo, z dokładnością do 1% (nie wskazuj ułamkowych części procentu Składki); 2) obejmować łącznie 100% alokowanej Składki (wskaż Alokację Składki dla całej Składki); 3) uwzględniać przeznaczenie co najmniej 10% Składki do każdego z wybranych UFK. B) Skutki braku zlecenia albo złożenia błędnego zlecenia Alokacji Składki i zmiany Alokacji Składki 1. Jeżeli: 1) w ogóle nie złożysz pierwszego zlecenia Alokacji Składki albo 2) złożysz błędne pierwsze zlecenie Alokacji Składki (np. wskażesz w zleceniu UFK, które nie znajdują się w naszej ofercie albo nie wskażesz alokacji dla całości Składki), wówczas przekażemy całość inwestowanej Składki do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego. 2. Jeżeli złożysz błędne zlecenie zmiany Alokacji Składki dla kolejnych Składek, wówczas skontaktujemy się z Tobą w celu poinformowania Cię o odmowie realizacji zlecenia. 15

16 3. W razie Twojej śmierci po złożeniu zlecenia zmiany Alokacji Składki, z chwilą powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, odmawiamy realizacji zlecenia, jeżeli jest błędne. C) Termin realizacji zlecenia zmiany Alokacji Składki 1. Zlecenie zmiany Alokacji Składki jest realizowane: 1) do 3. Dnia Wyceny, jeśli zlecenie jest złożone elektronicznie, przez udostępnioną przez nas aplikację internetową; 2) do 6. Dnia Wyceny, jeśli zlecenie zostanie złożone w formie pisemnej, po dniu złożenia zlecenia, pod warunkiem że zlecenie zostało przez nas zaakceptowane (jest poprawne). 2. Zwróć uwagę, że maksymalny termin realizacji zlecenia złożonego w formie pisemnej jest dłuższy o 3 Dni Wyceny w porównaniu z terminem realizacji zlecenia złożonego przez udostępnioną przez nas aplikację internetową. D) Kolejność realizacji zleceń 1. Zlecenie Alokacji Składki przyjmujemy do realizacji po dokonaniu wszystkich wcześniej zarejestrowanych i przyjętych do realizacji zleceń Alokacji Składki. 2. Jeżeli przed zawarciem Umowy złożysz więcej niż jedno zlecenie Alokacji Składki, wówczas alokujemy Składkę zgodnie z pierwszym przyjętym do realizacji zleceniem Alokacji Składki, natomiast pozostałych zleceń nie realizujemy. E) Czasowe zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa albo tytułów uczestnictwa przez Fundusz Inwestycyjny (ograniczenie wpłat) 1. Jeżeli bieżąca Alokacja Składki w całości albo w części obejmuje UFK, których dotyczą powyższe ograniczenia, wówczas alokujemy, odpowiednio, inwestowaną Składkę albo jej część do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o czym Cię poinformujemy poprzez ogłoszenie na naszej stronie internetowej oraz udostępnioną przez nas aplikację internetową. 2. Jeżeli w Twoim zleceniu zmiany Alokacji Składki wskażesz UFK, których dotyczą ograniczenia przyjmowania wpłat przez którykolwiek z Funduszy Inwestycyjnych, w którego jednostki uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa są lokowane środki UFK, to zlecenie zmiany Alokacji Składki jest anulowane, a Składka jest alokowana zgodnie z obowiązującą Alokacją Składki, o czym Cię poinformujemy poprzez ogłoszenie na naszej stronie internetowej oraz udostępnioną przez nas aplikację internetową. 24. PRZENOSZENIE ŚRODKÓW POMIĘDZY UFK (TRANSFER) 1. W trakcie trwania Umowy masz możliwość samodzielnego przenoszenia zgromadzonych środków pomiędzy różnymi UFK przy pomocy zlecenia Transferu. 2. Zlecenie Transferu możesz złożyć elektronicznie, przez udostępnioną przez nas aplikację internetową albo w formie pisemnej, na przygotowanym przez nas formularzu. 3. W każdym Roku Polisowym przysługuje Ci limit bezpłatnych Transferów wskazany w Twoim załączniku do OWU. Za każde zlecenie Transferu dokonane ponad limit bezpłatnych Transferów pobieramy opłatę transakcyjną. 4. Data Nabycia nie jest równa Dacie Umorzenia. Dowiedz się więcej A) Termin realizacji zlecenia Transferu 1. Zlecenie Transferu złożone przez udostępnioną przez nas aplikację internetową jest realizowane do 7. Dnia Wyceny, po dniu złożenia zlecenia, pod warunkiem że zlecenie zostało zaakceptowane przez nas (jest poprawne). 2. Zlecenie Transferu złożone na piśmie jest realizowane do 9. Dnia Wyceny, po dniu złożenia zlecenia, pod warunkiem że zlecenie zostało przez nas zaakceptowane (jest poprawne). 3. Maksymalny czas realizacji zlecenia Transferu złożonego w formie pisemnej jest dłuższy o 2 Dni Wyceny w porównaniu z czasem realizacji zlecenia Transferu złożonego przez udostępnioną przez nas aplikację internetową. B) Warunki formalne poprawnego zlecenia Transferu 1. Dyspozycja Transferu powinna być określona procentowo z dokładnością do 1%. 2. Suma udziałów UFK, do których są przenoszone środki, musi stanowić 100%. C) Skutki złożenia błędnego zlecenia Transferu 1. Jeżeli złożysz błędne zlecenie Transferu (np. wskażesz w zleceniu, jako UFK, z których mamy wytransferować środki, UFK, w których w ogóle nie masz środków albo podpis złożony na zleceniu nie będzie się zgadzał z podpisem wzorcowym), wówczas skontaktujemy się z Tobą w celu poinformowania Cię o odmowie realizacji zlecenia. 2. W razie Twojej śmierci po złożeniu zlecenia Transferu, z chwilą powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, odmawiamy realizacji zlecenia, jeżeli jest błędne. D) Kolejność realizacji zleceń 1. Zlecenie Transferu przyjmujemy do realizacji po dokonaniu wszystkich wcześniej zarejestrowanych i przyjętych do realizacji zleceń Transferu lub Wypłaty Częściowej. 2. Zlecenie Transferu złożone przed dniem zawarcia Umowy nie jest przez nas realizowane. E) Środki w drodze Środki uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK podlegających Transferowi do Daty Nabycia Jednostek Uczestnictwa UFK, do którego Transfer następuje, nie podlegają oprocentowaniu. F) Czasowe zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa albo tytułów uczestnictwa przez Fundusz Inwestycyjny (ograniczenie wypłat) oraz czasowe zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa albo tytułów uczestnictwa przez Fundusz Inwestycyjny (ograniczenie wpłat) 1. Fundusz Inwestycyjny może wprowadzić czasowe ograniczenia w: 1) dokonywaniu wypłat; 2) przyjmowaniu wpłat. 2. W razie wprowadzenia powyższych ograniczeń przez którykolwiek z Funduszy Inwestycyjnych, w którego jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa lokujemy środki UFK objęte zleceniem Transferu, zlecenie Transferu jest anulowane. G) W razie wystąpienia innych okoliczności niż wskazane w punkcie F), skutkujących niewykonaniem zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa albo tytułów uczestnictwa z winy towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem Inwestycyjnym, nastąpi anulowanie Twojego zlecenia Transferu, jeżeli obejmuje ono UFK, których dotyczą powyższe okoliczności. W takiej sytuacji możesz złożyć nowe zlecenie Transferu, nieobejmujące UFK, których dotyczą powyższe okoliczności. 25. WYCOFANIE UFK 1. W okresie wykonywania Umowy możemy wycofywać UFK z Umowy oraz wprowadzać ograniczenia w dokonywaniu Transferów i Alokacji Składki do UFK. 16

17 2. Wycofanie UFK może być wynikiem naszej decyzji (w sytuacji, gdy np. wyniki inwestycyjne osiągane przez UFK nie są zadowalające) albo może wynikać z przyczyn od nas niezależnych (np. likwidacja Funduszu Inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa są lokowane aktywa UFK). Dowiedz się więcej na temat procesu wycofania UFK i UFK Portfelowego A) Jeżeli wycofanie UFK nastąpi na skutek naszej decyzji, poinformujemy Cię o zamiarze wycofania UFK na co najmniej 3 miesiące wcześniej poprzez: 1) ogłoszenie na naszej stronie internetowej oraz 2) za pomocą udostępnionej przez nas aplikacji internetowej albo 3) pisemnie, jeżeli korzystanie z udostępnionej przez nas aplikacji internetowej nie zostało Ci zapewnione. B) Jednocześnie wskażemy Ci termin, do którego należy złożyć dyspozycję Transferu środków lokowanych w wycofywanym UFK oraz odpowiednio zmienić dyspozycję Alokacji Składki. C) Jeżeli w dniu wskazanym przez nas w komunikacie o zamiarze wycofania UFK brak jest Twojej dyspozycji co do Transferu środków lokowanych w UFK oraz zmiany Alokacji Składki, niezwłocznie transferujemy środki oraz alokujemy, odpowiednio, Składkę bądź jej część do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, przy czym nasze działanie nie jest dokonaniem, odpowiednio, Transferu albo Alokacji Składki w rozumieniu OWU. Otrzymasz informację o powyższym działaniu za pomocą naszej aplikacji internetowej. D) Począwszy od daty ogłoszenia informacji o zamiarze wycofania UFK na naszej stronie internetowej, do wycofywanego nie możesz dokonywać zleceń Transferu ani Alokacji Składki. E) Jeżeli, pomimo informacji o zamiarze wycofania UFK, złożysz zlecenia Alokacji Składki lub Transferu do wycofywanego UFK, powiadomimy Cię o wycofywaniu UFK niezwłocznie po złożeniu zlecenia. Powiadomienia dokonamy telefonicznie oraz za pomocą udostępnionej przez nas aplikacji internetowej. F) Jednocześnie w razie złożenia: 1) Wniosku z Alokacją Składki bądź części Składki do wycofywanego UFK uznajemy zlecenie Alokacji Składki za błędne i przekazujemy całość Składki do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego; 2) zlecenia Transferu do wycofywanego UFK uznajemy zlecenie Transferu za błędne i nie realizujemy go; 3) zlecenia zmiany Alokacji Składki w całości albo w części do wycofywanego UFK uznajemy zlecenie za błędne, a Składka jest alokowana zgodnie z ostatnim zaakceptowanym zleceniem Alokacji Składki. G) Jeżeli UFK są wycofywane z przyczyn nieleżących po naszej stronie, zawiadomimy Cię o wycofaniu niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu wycofania UFK z Umowy poprzez: 1) ogłoszenie na naszej stronie internetowej oraz 2) udostępnioną przez nas aplikację internetową albo 3) pisemnie, jeżeli korzystanie z udostępnionej przez nas aplikacji internetowej nie zostało Ci zapewnione. H) Jeżeli w dniu wycofania UFK posiadasz środki w wycofywanym UFK, wówczas transferujemy środki oraz alokujemy, odpowiednio, Składkę bądź jej część do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego. I) Dokonanie Wypłaty Całkowitej albo Wypłaty Częściowej z wycofywanego UFK nie zwalnia Cię z odpowiednich opłat od środków podlegających Wypłacie Całkowitej albo Wypłacie Częściowej. 26. PODATEK DOCHODOWY 1. Dochód powstały z inwestowania środków w UFK podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 2. Podatek ten obliczymy, pobierzemy i uiścimy w Twoim imieniu na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przy Wypłacie Całkowitej, Wypłacie Częściowej, wypłacie z tytułu wypowiedzenia Umowy, odstąpienia od Umowy, wygaśnięcia Umowy z powodu upływu Okresu Prolongaty oraz przy wypłacie Świadczenia Ubezpieczeniowego. OPŁATY 27. POBIERANE OPŁATY 1. W ramach Umowy pobieramy następujące opłaty: 1) opłatę obsługową; 2) opłatę za ryzyko, oraz w razie zajścia okoliczności opisanych w niniejszym rozdziale: 3) opłatę dystrybucyjną; 4) opłatę transakcyjną; 5) opłatę za przewalutowanie. 2. Wysokość wszystkich opłat jest wskazana w Twoim załączniku do OWU. 28. OPŁATA OBSŁUGOWA 1. Opłata obsługowa stanowi nasze wynagrodzenie za obsługę Umowy i jest pobierana przez cały okres obowiązywania Umowy. 2. Opłata obsługowa jest naliczana dziennie jako iloczyn stawki wskazanej w Twoim załączniku do OWU dla UFK podzielonej przez liczbę dni w roku kalendarzowym, w którym następuje pobranie opłaty, i wartości środków zgromadzonych na Rachunku w UFK lub środków pochodzących z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK w wyniku Transferu. 3. Pobranie opłaty obsługowej następuje z dołu, w Dacie Miesięcznicy, z zastrzeżeniem, że pobranie tej części opłaty może nastąpić z dołu również: 1) w Dacie Umorzenia Jednostek Uczestnictwa w razie wygaśnięcia Umowy oraz w razie dokonania przez Ciebie Wypłaty Częściowej za okres, odpowiednio, do dnia wygaśnięcia Umowy albo do dnia dokonania Wypłaty Częściowej; 2) w Dacie Nabycia Jednostek Uczestnictwa w razie dokonania przez Ciebie Transferu, za okres do dnia dokonania Transferu. W sytuacjach wskazanych w pkt 1) i 2) pozostała część opłaty obsługowej, jeżeli jest należna, zostaje pobrana w najbliższej Dacie Miesięcznicy. 17

18 4. Opłatę pobieramy poprzez umorzenie na Rachunku odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK lub potrącenie środków pochodzących z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK w wyniku Transferu, w proporcjach równych ich udziałowi w Wartości Rachunku. Jeżeli na dzień pobrania opłaty w danym UFK brak jest wystarczających środków, opłata jest pobierana z innych UFK lub środków pochodzących z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK w wyniku Transferu. Przykład OPŁATA OBSŁUGOWA pobierana z dołu, w każdej Dacie Miesięcznicy w kwocie zależnej od wartości środków zgromadzonych na Rachunku ( [EUR/USD] 1,95% / 365) 30 = 24,04 [EUR/USD] Założenia Wartość Rachunku: EUR/USD. Stała Wartość Rachunku przez cały miesiąc polisowy. Brak Transferów, Składek Dodatkowych i Wypłat Częściowych przez cały miesiąc polisowy. Dla roku mającego 365 dni i miesiąca mającego 30 dni. Kwoty użyte w powyższym przykładzie stanowią wyłącznie hipotetyczne założenie i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycji w UFK w przyszłości, a wyliczona na ich podstawie opłata obsługowa jest jedynie przykładowa. Rzeczywista wartość opłaty zależy od liczby dni w miesiącu rozliczeniowym i wartości środków zgromadzonych na Rachunku w ramach danej platformy inwestycyjnej. 29. OPŁATA ZA RYZYKO 1. Jest to opłata stanowiąca nasze wynagrodzenie za ponoszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z udzielaniem Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ryzyka jego śmierci. 2. Opłata za ryzyko jest naliczana za każdy dzień jako iloczyn dziennej stawki za ryzyko, wynoszącej 1/365 rocznej stawki za ryzyko wskazanej w Twoim załączniku do OWU, i: 1) Kwoty Ryzyka Netto do Wyliczania Opłaty za Ryzyko, jeżeli nie ukończyłeś jeszcze 66. roku życia, albo 2) Wartości Rachunku, jeżeli ukończyłeś 66. rok życia. 3. Na potrzeby obliczania opłaty za ryzyko wiek Ubezpieczonego ustalamy na dzień Rocznicy Polisy bezpośrednio poprzedzającej dzień pobrania tej opłaty, z zastrzeżeniem, że jeżeli dzień pobrania opłaty przypada w Rocznicę Polisy, to wiek Ubezpieczonego ustalamy na dzień tej Rocznicy Polisy. 4. Pobranie opłaty za ryzyko następuje z dołu, w Dacie Miesięcznicy, z zastrzeżeniem, że pobranie należnej części opłaty może nastąpić także z dołu, w Dacie Umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK, w razie wygaśnięcia Umowy oraz w razie śmierci Ubezpieczonego, za okres, odpowiednio, do dnia wygaśnięcia umowy albo do dnia śmierci Ubezpieczonego. 5. Pobranie opłaty za ryzyko następuje poprzez umorzenie na Rachunku odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK. Przykład OPŁATA ZA RYZYKO UBEZPIECZONY PRZED 66. ROKIEM ŻYCIA pobierana z dołu (w Dacie Miesięcznicy do daty wygaśnięcia Umowy albo do dnia śmierci Ubezpieczonego, tylko za te dni, w których Kwota Ryzyka Netto do Wyliczania Opłaty za Ryzyko jest dodatnia) po obliczeniu Kwoty Ryzyka Netto do Wyliczania Opłaty za Ryzyko [EUR/USD] [EUR/USD] = 500 [EUR/USD] UBEZPIECZONY PO 66. ROKU ŻYCIA pobierana z dołu (w Dacie Miesięcznicy do daty wygaśnięcia Umowy albo do dnia śmierci Ubezpieczonego, za każdy dzień w roku, jako % Wartości Rachunku) w kwocie ( [EUR/USD] 0,15% / 365) 30 (500 [EUR/USD] / ,40 [EUR/USD] / 365) 30 = 1,91 [EUR/USD] = 0,22 [EUR/USD] ZAŁOŻENIA Składka Jednorazowa: EUR/USD. Zapłacona Składka Dodatkowa: 1000 EUR/USD. Suma Ubezpieczenia: EUR/USD. Wartość Rachunku: EUR/USD. Brak Transferów, Składek Dodatkowych i Wypłat Częściowych przez cały miesiąc polisowy. Stała Wartość Rachunku przez cały miesiąc polisowy. Dla roku mającego 365 dni i miesiąca mającego 30 dni. Ubezpieczony przed 66. rokiem życia: Ubezpieczony w wieku 37 lat (roczna stawka na 1000 EUR/USD Kwoty Ryzyka Netto do Wyliczania Opłaty za Ryzyko dla Ubezpieczonego w wieku 37 lat wynosi 5,40 EUR/USD), Kwota Ryzyka Netto do Wyliczania Opłaty za Ryzyko = Suma Ubezpieczenia - Wartość Rachunku. Ubezpieczony po 66. roku życia: Ubezpieczony w wieku 77 lat (roczna stawka stanowiąca procent Wartości Rachunku wynosi 0,15%). Kwoty użyte w powyższym przykładzie stanowią wyłącznie hipotetyczne założenie i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycji w UFK w przyszłości, a wyliczona na ich podstawie opłata za ryzyko jest jedynie przykładowa. Rzeczywista wartość opłaty zależy od liczby dni w miesiącu rozliczeniowym i Wartości Rachunku w dniach naliczania tej opłaty. 18

19 30. OPŁATA DYSTRYBUCYJNA 1. Opłata dystrybucyjna jest pobierana przez nas tytułem poniesionego przez nas kosztu pośrednictwa ubezpieczeniowego przypadającego na Umowę. 2. Podstawą do naliczenia opłaty dystrybucyjnej w danym Roku Polisowym, zwaną dalej podstawą do naliczania opłaty, jest iloczyn stawki wskazanej w Twoim załączniku do OWU dla Roku Polisowego, w którym opłata jest pobierana, i sumy zapłaconych przez Ciebie Składek w 1. Roku Polisowym. Przykład ZAŁOŻENIA Umowa jest w 3. Roku Polisowym. Składka Jednorazowa wyniosła: EUR/USD. W 1. Roku Polisowym zapłacono również jedną Składkę Dodatkową w wysokości 1000 EUR/USD. Stawka opłaty dystrybucyjnej dla 3. Roku Polisowego: 5%. stawka wskazana w Twoim załączniku do OWU dla danego Roku Polisowego suma Składek zapłaconych w 1. Roku Polisowym = podstawa do naliczania opłaty Przykładowe wyliczenie 5% ( EUR/USD EUR/USD) = 550 EUR/USD 3. Opłata jest pobierana tylko wtedy, gdy w Minimalnym Okresie Inwestycji dokonasz Wypłaty Częściowej lub Wypłaty Całkowitej, lub Twoja Umowa wygaśnie w związku z: 1) upływem okresu wypowiedzenia Umowy albo upływem Okresu Prolongaty; 2) wypłatą Świadczenia Ubezpieczeniowego w razie śmierci Ubezpieczonego, gdy nasza odpowiedzialność jest ograniczona. 4. W razie realizowania przez Ciebie Wypłaty Częściowej opłata jest obliczana jako iloczyn: 1) podstawy do naliczenia opłaty oraz 2) udziału kwoty Wypłaty Częściowej w sumie Składek zapłaconych w 1. Roku Polisowym, z zastrzeżeniem, że jeśli Wypłata Częściowa wraz z wcześniej zrealizowanymi Wypłatami Częściowymi przekracza kwotowo sumę Składek zapłaconych w 1. Roku Polisowym, to opłata jest pobierana jedynie w stosunku do tej części aktualnie realizowanej Wypłaty Częściowej, która wraz z wcześniej realizowanymi Wypłatami Częściowymi nie przekracza sumy Składek zapłaconych w 1. Roku Polisowym. Przykład brak wcześniejszych Wypłat Częściowych, kwota aktualnie realizowanej Wypłaty Częściowej nie przekracza sumy Składek zapłaconych w 1. Roku Polisowym ZAŁOŻENIA Umowa jest w 3. Roku Polisowym. Składka Jednorazowa wyniosła: EUR/USD. W 1. Roku Polisowym zapłacono również jedną Składkę Dodatkową w wysokości 1000 EUR/USD. Kwota aktualnie realizowanej Wypłaty Częściowej w 3. Roku Polisowym wynosi 5000 EUR/USD, brak wcześniejszych Wypłat Częściowych. Stawka opłaty dystrybucyjnej dla 3. Roku Polisowego: 5%. Podstawa do naliczenia opłaty: 5% ( EUR/USD EUR/USD = 5500 EUR/USD. podstawa kwota aktualnie realizowanej Wypłaty Częściowej do naliczania opłaty suma Składek zapłaconych w 1. Roku Polisowym 550 EUR/USD Przykładowe wyliczenie: EUR/USD EUR/USD = pobrana opłata = 250 EUR/USD Przykład kwota aktualnie realizowanej Wypłaty Częściowej wraz z wcześniej realizowanymi Wypłatami Częściowymi przekracza sumę zapłaconych Składek w 1. Roku Polisowym ZAŁOŻENIA Umowa jest w 5. Roku Polisowym. Składka Jednorazowa wyniosła: EUR/USD. W 1. Roku Polisowym zapłacono również jedną Składkę Dodatkową w wysokości 1000 EUR/USD. Kwota Wypłaty Częściowej zrealizowanej w 3. Roku Polisowym wyniosła 5000 EUR/ USD i pobrano od niej opłatę dystrybucyjną w należnej wysokości. Kwota aktualnie realizowanej Wypłaty Częściowej w 5. Roku Polisowym wynosi 6500 EUR/USD. Stawka opłaty dystrybucyjnej dla 5. Roku Polisowego: 3%. Obliczenia potrzebne do równania: podstawa do naliczenia opłaty: 3% ( EUR/USD EUR/USD) = 330 EUR/USD suma Wypłat Częściowych: 5000 EUR/USD EUR/USD = EUR/USD suma Składek w 1. Roku Polisowym: EUR/USD EUR/USD = EUR/USD różnica między sumą Wypłat Częściowych a sumą Składek zapłaconych w 1. Roku Polisowym: EUR/USD EUR/USD = 500 EUR/USD ta część środków aktualnie realizowanej Wypłaty Częściowej, która wraz z wcześniej zrealizowanymi Wypłatami Częściowymi nie przekracza sumy Składek zapłaconych w 1. Roku Polisowym: 6500 EUR/USD EUR/USD = 6000 EUR/USD podstawa do naliczania opłaty część aktualnie realizowanej Wypłaty Częściowej, która wraz z wcześniej zrealizowanymi Wypłatami Częściowymi nie przekracza sumy Składek zapłaconych w 1. Roku Polisowym suma Składek zapłaconych w 1. Roku Polisowym = pobrana opłata Przykładowe wyliczenie: EUR/USD = 180 EUR/USD EUR/USD EUR/USD 19

20 5. W razie realizowania przez Ciebie Wypłaty Całkowitej oraz w razie wygaśnięcia Umowy w sytuacjach wskazanych w ust. 3, gdy nie dokonywałeś Wypłat Częściowych opłata jest równa podstawie do naliczania opłaty. Przykład Założenia Umowa jest w 3. Roku Polisowym. Składka Jednorazowa wyniosła: EUR/USD. W 1. Roku Polisowym zapłacono również jedną Składkę Dodatkową w wysokości 1000 EUR/USD. Wypłata Całkowita jest realizowana w 3. Roku Polisowym, brak wcześniejszych Wypłat Częściowych. Stawka opłaty dystrybucyjnej dla 3. Roku Polisowego: 5%. 100% podstawy do naliczania opłaty = pobrana opłata Przykładowe wyliczenie: 5% ( EUR/USD EUR/USD) = 550 EUR/USD 6. W razie realizowania przez Ciebie Wypłaty Całkowitej oraz w razie wygaśnięcia Umowy w sytuacjach wskazanych w ust. 3, gdy dokonywałeś wcześniej Wypłat Częściowych i: 1) jeśli suma dotychczas dokonanych Wypłat Częściowych jest równa lub wyższa od sumy zapłaconych przez Ciebie Składek w 1. Roku Polisowym opłata nie jest pobierana; Przykład Założenia Umowa jest w 5. Roku Polisowym. Składka Jednorazowa wyniosła: EUR/USD. W 1. Roku Polisowym zapłacono również jedną Składkę Dodatkową w wysokości 1000 EUR/USD. Suma dotychczasowych Wypłat Częściowych EUR/USD. Kwota aktualnie realizowanej Wypłaty Całkowitej w 5. Roku Polisowym wynosi EUR/USD. Suma dotychczas dokonanych Wypłat Częściowych suma Składek zapłaconych w 1. Roku Polisowym opłata wynosi 0 EUR/USD Przykładowe wyliczenie: opłata wynosi 0 EUR/USD 2) jeśli suma dotychczas dokonanych Wypłat Częściowych jest niższa od sumy Składek zapłaconych w 1. Roku Polisowym opłata jest pobierana jako iloczyn: a) podstawy do naliczenia opłaty oraz b) kwoty otrzymanej z podzielenia sumy zapłaconych przez Ciebie Składek w 1. Roku Polisowym, pomniejszonej o sumę dotychczas dokonanych Wypłat Częściowych, przez sumę zapłaconych przez Ciebie Składek w 1. Roku Polisowym. Przykład ZAŁOŻENIA Umowa jest w 5. Roku Polisowym. Składka Jednorazowa wyniosła: EUR/USD. W 1. Roku Polisowym zapłacono również jedną Składkę Dodatkową w wysokości 1000 EUR/USD. Suma dotychczasowych Wypłat Częściowych 5000 EUR/USD. Kwota aktualnie realizowanej Wypłaty Całkowitej w 5. Roku Polisowym wynosi 7500 EUR/USD. Stawka opłaty dystrybucyjnej dla 5. Roku Polisowego: 3%. Podstawa do naliczenia opłaty: 3% ( EUR/USD EUR/USD) = 330 EUR/USD. 20 Suma dotychczas dokonanych Wypłat Częściowych < suma Składek zapłaconych w 1. Roku Polisowy Przykładowe wyliczenie: 5000 < ( ) EUR/USD = 180 EUR/USD Opłata jest pobierana z Rachunku w Dacie Umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK. 8. Opłata jest pobierana poprzez umorzenie na Rachunku odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK lub potrącenie środków pochodzących z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK w wyniku Transferu w proporcjach równych ich udziałowi w Wartości Rachunku. 9. Opłata nie jest pobierana w razie Wypłat Częściowych oraz wygaśnięcia Umowy po upływie Minimalnego Okresu Inwestycji. 31. OPŁATA TRANSAKCYJNA suma Składek zapłaconych w 1. Roku Polisowym - podstawa suma dotychczas dokonanych Wypłat Częściowych do naliczania = pobrana opłata opłaty suma Składek zapłaconych w 1. Roku Polisowym 1. Opłata transakcyjna jest pobierana z Rachunku za: 1) sporządzenie na Twój wniosek pisemnej informacji potwierdzającej Wartość Rachunku; 2) każde zrealizowane zlecenie Transferu lub zmiany Alokacji Składki ponad bezpłatne limity określone w Twoim załączniku do OWU. 2. Opłata jest pobierana w stałej kwocie wskazanej w Twoim załączniku do OWU do 5. Dnia Wyceny po zrealizowaniu zlecenia lub sporządzenia pisemnej informacji przez cały okres obowiązywania Umowy.

Aegon Portfel Funduszy

Aegon Portfel Funduszy Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Aegon Portfel Funduszy Regulaminy Funduszy Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFELOWEGO

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFELOWEGO OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Invest One REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie. z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Aegon Plan na Przyszłość. o oznaczeniu TUR-OWU-0916

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie. z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Aegon Plan na Przyszłość. o oznaczeniu TUR-OWU-0916 Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Aegon Plan na Przyszłość o oznaczeniu TUR-OWU-0916 SPIS TREŚCI UMOWA 5 1. Co oznaczają poszczególne terminy użyte

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Multi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 PLUS REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 PLUS REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 PLUS REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 Premium O OZNACZENIU AFP-OWU-1112

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 Premium O OZNACZENIU AFP-OWU-1112 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 Premium O OZNACZENIU AFP-OWU-1112 REGULAMINY FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.2

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.2 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Multi PIN AEGON 2.2 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON LOKATA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON LOKATA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON LOKATA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 34 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA AZD-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie Aegon Bezpieczni Bliscy

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie Aegon Bezpieczni Bliscy Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie Aegon Bezpieczni Bliscy Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie Aegon Bezpieczni Bliscy o oznaczeniu TEM-OWU-0915 Zachęcamy Cię do uważnej lektury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Bezpieczna Spłata o oznaczeniu TEN-OWU-0217

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Bezpieczna Spłata o oznaczeniu TEN-OWU-0217 Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Bezpieczna Spłata o oznaczeniu TEN-OWU-0217 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 5 1. Co oznaczają poszczególne pojęcia? 2. Czego dotyczy Umowa?

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Active Dividend 3 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia jest: Życie Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia jest: Śmierć Ubezpieczonego Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony =

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI UI/OWU/359/05-2014/C OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select kod: 2015_MSL_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne OWU/SPÓŁKIMEDYCZNE/I-2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Vital Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma prawo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS UI/OWU/354/05-2014/E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku (kod: 2014_BOSNCEZ_v.10) Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY TER-OWU-0310 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PLAN Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104)

Karta Produktu. Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104) Karta Produktu Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start kod: 2014_RBOPS_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - MULTI PIN AEGON FIRMA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - MULTI PIN AEGON FIRMA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - MULTI PIN AEGON FIRMA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

MULTI PIN AEGON FIRMA

MULTI PIN AEGON FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON FIRMA O OZNACZENIU IFR-OWU-0513 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 05/07/12

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI kod: 2014_EFO_01_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS Kod warunków: UB_OGIJ141 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia,

Bardziej szczegółowo

GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-1112 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie AEGON Gwarantowany Program Emerytalny Plus

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku. kod: 2014_BOSNCEZ_v.03

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku. kod: 2014_BOSNCEZ_v.03 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku kod: 2014_BOSNCEZ_v.03 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis. kod: 2015_EKP_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis. kod: 2015_EKP_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis kod: 2015_EKP_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II (kod: 2016_RBOPII_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. DEFINICJE

Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARETO II (kod: 2009_OFPARII_v.13) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony Multi PIN AEGON 2.1 Parametry podstawowe Zakres Ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego Dożycie przez Ubezpieczonego do stu lat Śmierć NW (przez pierwsze 3 lata polisowe) Czas trwania umowy umowa jest zawierana

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Trends Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Numer zapisu z wzorca umownego. Rodzaj informacji

Numer zapisu z wzorca umownego. Rodzaj informacji UI/OWU/380/01-2016/C OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 Kod OWU: UB_OLIJ173 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Niemieckie Spółki 2 KOD: OWU/NSP/002/1411 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 16b Ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII Kod warunków: DB_OGIR131 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Niemieckie Spółki 4 KOD: OWU/NSP/004/1506 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w Spółki Detaliczne KOD: OWU/ISD/001/1505 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. Informacje,

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA 7 % (kod: 2011_OFMLS7_v.07) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MULTISTRATEGIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II (kod: 2015_EN2_03_v.01) Obramowane infromacje są szczególnie istotne, prosimy o zwrócenie na nie uwagi podczas zapoznawania się z

Bardziej szczegółowo