OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania

2

3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania o oznaczeniu LSI-OWU-0213 Zapraszamy Cię do uważnej lektury Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym AEGON Program Swobodnego Inwestowania o oznaczeniu LSI-OWU Dokument ten dalej nazywamy OWU. OWU wraz z Załącznikiem, regulaminami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (Regulaminem UFK oraz Regulaminem UFK Portfelowych) oraz listą UFK są elementem Twojej umowy ubezpieczenia kształtują jej treść. W OWU znajdziesz szczegółowy opis Twoich i naszych praw oraz obowiązków związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Dla Twojej wygody OWU wzbogaciliśmy o przykłady obrazujące przebieg trudniejszych procesów i transakcji. W Załączniku znajdziesz między innymi wysokość opłat oraz limity bezpłatnych transakcji. Jeżeli w OWU posługujemy się pojęciami pisanymi wielką literą, oznacza to, że te pojęcia zostały zdefiniowane. Wyjaśnienie definicji znajdziesz na końcu dokumentu. 3

4 SPIS TREŚCI UMOWA 7 1. ZAWARCIE UMOWY 2. CZAS TRWANIA UMOWY 3. PODMIOTY W UMOWIE 4. PRZEDMIOT UMOWY 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 9 6. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 7. CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 8. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 9. OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE RODZAJE ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 11. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY WYPŁACIE ŚWIADCZENIA 12. WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO SKŁADKA JEDNORAZOWA ZAPŁATA I TERMIN ZAPŁATY 14. ZAPISANIE SKŁADKI JEDNORAZOWEJ NA RACHUNKU 15. PROLONGATA SKŁADKA DODATKOWA ZAPŁATA I TERMIN ZAPŁATY INWESTOWANIE UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK) 18. ZMIANA PLATFORMY INWESTYCYJNEJ 19. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 20. USTALENIE WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 21. USTALENIE LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 22. RACHUNEK 23. PODZIAŁ SKŁADKI W WYBRANE UFK (ALOKACJA SKŁADKI) 24. PRZENOSZENIE ŚRODKÓW POMIĘDZY UFK (TRANSFER) 25. INWESTOWANIE W UFK PORTFELOWE W RAMACH ZARZĄDZANEJ PLATFORMY INWESTYCYJNEJ 26. WYCOFANIE UFK 27. PODATEK DOCHODOWY OPŁATY 19 ZARZĄDZANA PLATFORMA INWESTYCYJNA OPŁATA ZA WYSTAWIENIE POLISY 29. OPŁATA ZA DYSTRYBUCJĘ 30. OPŁATA OBSŁUGOWA 31. OPŁATA TRANSAKCYJNA 32. OPŁATA ZA LIKWIDACJĘ POLISY 33. OPŁATA ZA RYZYKO 4

5 OTWARTA PLATFORMA INWESTYCYJNA OPŁATA ZA WYSTAWIENIE POLISY 35. OPŁATA ZA DYSTRYBUCJĘ 36. OPŁATA OBSŁUGOWA 37. OPŁATA TRANSAKCYJNA 38. OPŁATA ZA LIKWIDACJĘ POLISY 39. OPŁATA ZA PRZEWALUTOWANIE 40. OPŁATA ZA RYZYKO OBIE PLATFORMY INWESTYCYJNE ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT WYPŁATA ŚRODKÓW WYPŁATA CZĘŚCIOWA 43. WYPŁATA CAŁKOWITA WYGAŚNIĘCIE UMOWY PRZYCZYNY WYGAŚNIĘCIA UMOWY 45. UPŁYW OKRESU PROLONGATY 46. WYPOWIEDZENIE UMOWY WZNOWIENIE UMOWY WARUNKI WZNOWIENIA UMOWY INNE CESJA 49. ZMIANA UBEZPIECZONEGO 50. REKLAMACJE I SPORY 51. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I ZLECEŃ 52. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 53. DEFINICJE 5

6

7 UMOWA 1. ZAWARCIE UMOWY 1. Chcąc zawrzeć z nami Umowę, złóż Wniosek o jej zawarcie na przygotowanym przez nas formularzu. Warunkiem zawarcia Umowy jest zaakceptowanie przez nas Twojego Wniosku. 2. Przed zawarciem Umowy otrzymujesz od nas tekst OWU, Regulaminu UFK, Regulaminu UFK Portfelowych, Załącznik oraz listę UFK. Prosimy, zapoznaj się z tymi dokumentami, ponieważ regulują zasady wykonywania Umowy. 3. Dniem zawarcia Umowy jest dzień zapisania na Rachunku zapłaconej przez Ciebie Składki Jednorazowej w postaci Jednostek Uczestnictwa. 4. Zawarcie Umowy potwierdzimy Polisą. Dowiedz się więcej A) Jesteś zobowiązany podać nam wszystkie znane sobie okoliczności, o które pytaliśmy przed zawarciem Umowy w formularzach albo innych pismach kierowanych do Ciebie. Jeżeli zawierasz Umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności znane przedstawicielowi. Jeżeli zawarliśmy z Tobą Umowę pomimo braku odpowiedzi na niektóre z naszych pytań, wówczas pominięte okoliczności uważa się za nieistotne z punktu widzenia zawarcia Umowy. B) Jeśli Twoje dane ulegną zmianie, zawiadom nas o tym niezwłocznie. C) Jeżeli nie przedstawisz nam wszystkich informacji niezbędnych do zawarcia Umowy, wówczas wyślemy do Ciebie pismo z wezwaniem do przedstawienia nam tych informacji. Jeżeli w terminie miesiąca od daty wysłania wezwania nie otrzymamy od Ciebie wymaganych informacji, wówczas mamy prawo odmówić zawarcia Umowy. W takim wypadku każdą kwotę zapłaconą na poczet Składki zwrócimy wpłacającemu. 5. Jeżeli treść Polisy odbiega na Twoją niekorzyść od treści złożonego przez Ciebie Wniosku, wraz z Polisą doręczymy Ci list, w którym wskażemy te różnice. Od dnia otrzymania tego listu masz 7 dni na zgłoszenie nam sprzeciwu wobec treści Polisy. Dowiedz się więcej A) Jeżeli nie wypełnimy obowiązku przedstawienia na piśmie niekorzystnych dla Ciebie różnic pomiędzy treścią Polisy a treścią Wniosku, wówczas Umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią złożonego przez Ciebie Wniosku. B) Jeżeli nie zgłosisz sprzeciwu wobec treści wystawionej przez nas Polisy, Umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią Polisy następnego dnia po upływie siedmiodniowego terminu na zgłoszenie sprzeciwu. C) Jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec treści wystawionej przez nas Polisy, Umowę uznajemy za niezawartą. W takim wypadku zwracamy Ci Wartość Rachunku obliczoną na nie później niż 12. Dzień Wyceny od dnia złożenia nam oświadczenia o sprzeciwie, zwiększoną o opłatę za dystrybucję, opłatę obsługową (jeśli została pobrana) i zmniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych w należnej wysokości 6. Jeżeli treść Umowy zawiera postanowienia, które odbiegają od treści OWU, wówczas przed zawarciem Umowy pisemnie przedstawimy Ci różnice. Dowiedz się więcej A) Jeżeli nie wypełnimy obowiązku przedstawienia Ci na piśmie różnic pomiędzy treścią Umowy a treścią OWU, wówczas nie możemy powoływać się na niekorzystne dla Ciebie różnice. B) Nie mamy obowiązku przedstawienia Ci na piśmie różnic pomiędzy treścią Umowy a treścią OWU, jeżeli Umowa jest zawierana w drodze negocjacji. 7. Jeżeli Umowa została zawarta przez Ciebie na rzecz osoby trzeciej (Ty jesteś Ubezpieczającym, ale nie jesteś Ubezpieczonym), wówczas masz obowiązek poinformować Ubezpieczonego, w sposób między Wami ustalony, o zmianie warunków Umowy lub prawa, które ma do niej zastosowanie. Wskazane informacje powinny zostać przekazane Ubezpieczonemu przed wyrażeniem przez Ciebie zgody na tę zmianę. 2. CZAS TRWANIA UMOWY 1. Umowę zawierasz na czas nieoznaczony. 2. Czas inwestycji oraz kwotę, którą inwestujesz, określasz samodzielnie. 3. Przez cały okres trwania Umowy masz możliwość wpłacania dowolnej liczby Składek Dodatkowych. Masz również możliwość dokonywania Wypłat Częściowych w liczbie wskazanej w Twoim Załączniku do OWU, pod warunkiem że po zrealizowaniu Wypłaty Częściowej zostanie utrzymana Minimalna Wartość Rachunku. 4. Po upływie 3. Lat Polisowych możesz dokonać Wypłaty Całkowitej bez ponoszenia opłaty za wystawienie Polisy i opłaty za likwidację Polisy. 3. PODMIOTY W UMOWIE 1. Stroną Umowy jesteś Ty jako Ubezpieczający oraz my jako Ubezpieczyciel. 2. Możesz występować w Umowie również jako Ubezpieczony, czyli osoba, której życie chronimy w ramach Umowy. 3. Możesz również zawrzeć Umowę na rzecz osoby trzeciej, wówczas wskazujesz Ubezpieczonego, czyli osobę, której życie 7

8 chronimy w ramach zawartej przez Ciebie Umowy. Zwróć uwagę, że jeżeli w Umowie jesteś równocześnie Ubezpieczonym, tj. Twoje życie podlega ochronie w ramach Umowy, to wszędzie, gdzie piszemy o Ubezpieczonym, mamy na myśli Ciebie. Jeżeli natomiast Umowa została przez Ciebie zawarta na rzecz osoby trzeciej (zatem w Umowie jesteś tylko Ubezpieczającym, a nie Ubezpieczonym), wówczas wszędzie tam, gdzie napisaliśmy o Ubezpieczonym, mamy na myśli właśnie tę osobę trzecią. 4. Ubezpieczonym może być osoba, która w dacie podpisania Wniosku ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 80. roku życia. 5. W Umowie występują ponadto osoby uprawnione do otrzymania od nas pieniędzy, czyli Świadczenia Ubezpieczeniowego, w razie Twojej śmierci, na przykład wskazany przez Ciebie Uposażony. 6. Jeżeli Umowa została przez Ciebie zawarta na rzecz osoby trzeciej (czyli Ubezpieczonym nie jesteś Ty, lecz inna osoba), wówczas osoby uprawnione otrzymują Świadczenie Ubezpieczeniowe w razie śmierci Ubezpieczonego. W takim wypadku dyspozycji dotyczących Uposażonego możesz dokonywać Ty, ale za wcześniejszą zgodą Ubezpieczonego, albo Ubezpieczony samodzielnie. 7. Możesz także we Wniosku wyrazić zgodę, aby w razie Twojej śmierci Ubezpieczony automatycznie wstąpił w Twoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy, stając się Ubezpieczającym. Dowiedz się więcej o zasadach ustanawiania Uposażonego A) W każdym czasie możesz zmienić lub odwołać wskazanie Uposażonego. Oświadczenie o zmianie lub odwołaniu wskazania Uposażonego, zawierające dane niezbędne do jego identyfikacji, jest skuteczne od dnia złożenia nam tego oświadczenia. B) Wskazując Uposażonych, pamiętaj o określeniu procentowego udziału każdego z Uposażonych w kwocie Świadczenia Ubezpieczeniowego, z dokładnością do 1%. C) Jeżeli wskażesz kilku Uposażonych i nie określisz wysokości przypadających im udziałów w kwocie Świadczenia Ubezpieczeniowego albo określone przez Ciebie udziały wskazanych Uposażonych nie sumują się do 100%, uznajemy, że udziały wszystkich Uposażonych są równe. D) Wskazanie Uposażonego jest bezskuteczne, jeżeli Uposażony zmarł bądź jeśli nie był osobą fizyczną przestał istnieć przed śmiercią Ubezpieczonego albo równocześnie z nim bądź nie jest uprawniony do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego z uwagi na to, że umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. W takiej sytuacji jego udział zwiększa udziały pozostałych Uposażonych proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów w Świadczeniu Ubezpieczeniowym. E) Możesz również wskazać Uposażonego Zastępczego. Otrzyma on Świadczenie Ubezpieczeniowe wtedy, gdy wskazani przez Ciebie Uposażeni nie są już uprawnionymi do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego, albo gdy wskazanie Uposażonego jest bezskuteczne. F) Zasady wskazywania Uposażonych mają zastosowanie do wskazywania Uposażonych Zastępczych. G) W razie śmierci Ubezpieczonego, jeżeli Uposażony i Uposażony Zastępczy nie zostali wskazani albo gdy ich wskazanie jest bezskuteczne, albo gdy żaden z Uposażonych oraz Uposażonych Zastępczych nie jest uprawniony do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego z uwagi na to, że umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, Świadczenie Ubezpieczeniowe jest wypłacane członkom rodziny Ubezpieczonego w następującej kolejności: 1) małżonek; 2) dzieci w częściach równych; 3) rodzice w częściach równych; 4) rodzeństwo w częściach równych; 5) pozostałe osoby będące spadkobiercami Ubezpieczonego, z wyłączeniem gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego oraz Skarbu Państwa w częściach równych. H) Świadczenie Ubezpieczeniowe może być wypłacone członkowi rodziny wymienionemu w dalszej kolejności wyłącznie wtedy, gdy żadna z osób wskazanych w punktach poprzedzających nie dożyła śmierci Ubezpieczonego albo nie jest uprawniona do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego z uwagi na to, że umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego. Uważa się, że osoba nie dożyła śmierci Ubezpieczonego także, gdy zmarła jednocześnie z nim. 4. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest ubezpieczenie Twojego życia oraz inwestowanie przez Ciebie pieniędzy. 2. Jeżeli Umowa została przez Ciebie zawarta na rzecz osoby trzeciej (jesteś Ubezpieczającym, ale nie jesteś Ubezpieczonym), wówczas przedmiotem Umowy jest ubezpieczenie życia Ubezpieczonego oraz inwestowanie przez Ciebie pieniędzy. 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. W ciągu 60 dni od daty zawarcia Umowy możesz z niej zrezygnować. 2. Umowa, od której odstąpisz, będzie uważana za niezawartą. Dowiedz się więcej o skutkach odstąpienia od Umowy A) Aby odstąpić od Umowy, złóż nam pisemne oświadczenie o odstąpieniu. B) Jeżeli odstąpisz od Umowy, zwrócimy Ci Wartość Rachunku obliczoną na nie później niż 12. Dzień Wyceny od dnia złożenia nam oświadczenia o odstąpieniu, zwiększoną o pobrane opłaty: 1) opłatę za dystrybucję; 2) opłatę obsługową; i zmniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych w należnej wysokości. C) Zwróć uwagę, że aby Twoje oświadczenie o odstąpieniu było skuteczne, musi do nas wpłynąć w oryginale najpóźniej 60. dnia od zawarcia Umowy. 8

9 NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 6. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 1. Ochrony ubezpieczeniowej udzielamy Ubezpieczonemu. 2. Warunkiem rozpoczęcia udzielania przez nas ochrony ubezpieczeniowej jest zapłacenie przez Ciebie Składki Jednorazowej. Dowiedz się więcej A) Składkę Jednorazową wpłacasz na rachunek bankowy wskazany we Wniosku lub innym dokumencie doręczonym Ci przez nas. B) Jeżeli w terminie miesiąca od dnia złożenia nam Wniosku nie zapłacisz Składki Jednorazowej, możemy odmówić udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji każdą kwotę zapłaconą na poczet Składki zwrócimy wpłacającemu. 7. CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w tym samym dniu, w którym jest zawarta Umowa. Dzień ten wskazujemy w Polisie. 2. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się wraz z wygaśnięciem Umowy, nie później jednak niż z chwilą śmierci Ubezpieczonego. 8. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wystąpienie w życiu Ubezpieczonego następujących zdarzeń ubezpieczeniowych: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) dożycia przez Ubezpieczonego stu lat. 9. OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w związku z następującymi okolicznościami: 1) działaniami militarnymi, w tym prowadzonymi w ramach misji stabilizacyjnych lub pokojowych, stanem wojennym, czynnym i dobrowolnym udziałem Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, powstaniach, rozruchach; 2) masowym skażeniem radioaktywnym lub chemicznym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość; 3) popełnieniem samobójstwa przez Ubezpieczonego w okresie dwóch lat od zawarcia Umowy; 4) uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia Ubezpieczonego spowodowanym samookaleczeniem, nasza odpowiedzialność jest ograniczona. 2. Ograniczenie naszej odpowiedzialności oznacza, że w razie śmierci Ubezpieczonego wypłacimy osobom uprawnionym Świadczenie Ubezpieczeniowe równe Wartości Wykupu, po pobraniu podatku dochodowego od osób fizycznych w należnej wysokości. 3. Wartość Wykupu ustalimy na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia ustalenia wartości Świadczenia Ubezpieczeniowego. A) Przy ustalaniu Wartości Wykupu w Otwartej Platformie Inwestycyjnej uwzględniamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK najpóźniej: 1) z 5. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane wyłącznie w złotych; 2) z 7. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane w różnych walutach albo w tej samej walucie obcej, po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. B) Przy ustalaniu Wartości Wykupu w Zarządzanej Platformie Inwestycyjnej uwzględniamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego najpóźniej z 7. Dnia Wyceny po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. 10. RODZAJE ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE 1. W razie śmierci Ubezpieczonego przed ukończeniem 66. roku życia wypłacimy Świadczenie Ubezpieczeniowe, które jest równe: 1) Sumie Ubezpieczenia albo 2) Wartości Rachunku, 9

10 w zależności od tego, która z powyższych kwot była wyższa na dzień śmierci Ubezpieczonego. Ustalenia, która z kwot jest wyższa, dokonujemy na podstawie porównania obydwu kwot według stanu na dzień śmierci Ubezpieczonego. Ostateczną kwotę Świadczenia Ubezpieczeniowego wypłacimy na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa z daty ustalonej według poniższych zasad: A) Przy ustalaniu Świadczenia Ubezpieczeniowego w Otwartej Platformie Inwestycyjnej uwzględniamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK najpóźniej: 1) z 5. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane wyłącznie w złotych; 2) z 7. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane w różnych walutach albo w tej samej walucie obcej, po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. B) Przy ustalaniu Świadczenia Ubezpieczeniowego w Zarządzanej Platformie Inwestycyjnej uwzględniamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego najpóźniej z 7. Dnia Wyceny po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. 2. W razie śmierci Ubezpieczonego po ukończeniu przez niego 66. roku życia Świadczenie Ubezpieczeniowe jest równe 101% Wartości Rachunku. Wartość Świadczenia Ubezpieczeniowego ustalamy na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa z daty ustalonej według poniższych zasad: A) Przy ustalaniu Świadczenia Ubezpieczeniowego w Otwartej Platformie Inwestycyjnej uwzględniamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK najpóźniej: 1) z 5. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane wyłącznie w złotych; 2) z 7. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane w różnych walutach albo w tej samej walucie obcej, po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. B) Przy ustalaniu Świadczenia Ubezpieczeniowego w Zarządzanej Platformie Inwestycyjnej uwzględniamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego najpóźniej z 7. Dnia Wyceny po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. 3. W razie ograniczenia naszej odpowiedzialności wypłacimy osobom uprawnionym Świadczenie Ubezpieczeniowe równe Wartości Wykupu, po pobraniu podatku dochodowego od osób fizycznych w należnej wysokości. Wartość Wykupu ustalimy na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia ustalenia wartości Świadczenia Ubezpieczeniowego. A) Przy ustalaniu Wartości Wykupu w Otwartej Platformie Inwestycyjnej uwzględniamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK najpóźniej: 1) z 5. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane wyłącznie w złotych; 2) z 7. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane w różnych walutach albo w tej samej walucie obcej, po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. B) Przy ustalaniu Wartości Wykupu w Zarządzanej Platformie Inwestycyjnej uwzględniamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego najpóźniej z 7. Dnia Wyceny po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. 4. W razie dożycia przez Ubezpieczonego stu lat wypłacimy mu Świadczenie Ubezpieczeniowe równe Wartości Rachunku ustalonej na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa na dzień setnych urodzin Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem że jeżeli dzień setnych urodzin Ubezpieczonego nie przypadnie na Dzień Wyceny, to Wartość Rachunku ustalimy na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa z pierwszego Dnia Wyceny następującego po dniu setnych urodzin Ubezpieczonego. 5. W razie, gdy podstawą do kalkulacji Świadczenia Ubezpieczeniowego jest Wartość Rachunku, przed wypłatą Świadczenia Ubezpieczeniowego pomniejszymy je o stosowne opłaty należne do daty spełnienia Świadczenia Ubezpieczeniowego oraz o podatek dochodowy od osób fizycznych. Opłaty, które pobierzemy: 1) opłata za ryzyko; 2) opłata obsługową (jeśli jest należna); 3) opłata za przewalutowanie (jeśli miało miejsce). 6. Raz w roku informujemy Cię o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy, w szczególności o liczbie i Wartości Jednostek Uczestnictwa na Rachunku oraz obowiązujących opłatach mających wpływ na wysokość świadczeń z tytułu Umowy. 7. Jeżeli Umowa została zawarta na rzecz osoby trzeciej (Ty jesteś Ubezpieczającym, ale nie jesteś Ubezpieczonym), wówczas masz obowiązek powiadomić Ubezpieczonego o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy niezwłocznie po otrzymaniu od nas tej informacji. 10

11 8. Udzielimy Ci informacji o Wartości Rachunku również na Twój wniosek, przy czym taka informacja podlega opłacie transakcyjnej. Dowiedz się więcej A) Jeżeli w okresie między złożeniem Wniosku a dniem zawarcia Umowy doszło do śmierci Ubezpieczonego, zwrócimy uprawnionemu kwotę zapłaconą na poczet Składki, na podstawie dokumentów stwierdzających prawo dysponowania tymi środkami (np. postanowienia o nabyciu spadku). Wypłacona kwota nie jest Świadczeniem Ubezpieczeniowym. B) Opodatkowanie Świadczenia Ubezpieczeniowego regulują, odpowiednio (w zależności od statusu prawnego odbiorcy Świadczenia Ubezpieczeniowego), przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 11. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY WYPŁACIE ŚWIADCZENIA 1. Osoba uprawniona, chcąc otrzymać Świadczenie Ubezpieczeniowe, powinna dostarczyć nam następujące dokumenty: 1) w razie śmierci Ubezpieczonego: a) wniosek o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego złożony na przygotowanym przez nas formularzu; b) kopię ważnego dokumentu tożsamości uprawnionego do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego bądź jego przedstawiciela (np. dowodu osobistego albo paszportu bądź ważnej karty stałego pobytu dotyczy obcokrajowców); c) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopię poświadczoną notarialnie; d) kopię karty zgonu Ubezpieczonego z rozpoznaniem przyczyny zgonu albo innego dokumentu stwierdzającego przyczynę zgonu, wystawionego przez lekarza lub uprawniony podmiot; e) inne (wskazane przez nas) dokumenty niezbędne do ustalenia naszej odpowiedzialności, w szczególności pozyskane podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub związane z postępowaniem karnym prowadzonym w związku ze śmiercią Ubezpieczonego; 2) w razie dożycia przez Ubezpieczonego stu lat: a) wniosek o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego złożony na przygotowanym przez nas formularzu; b) kopię ważnego dokumentu tożsamości uprawnionego do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego bądź jego przedstawiciela (np. dowodu osobistego albo paszportu bądź ważnej karty stałego pobytu dotyczy obcokrajowców); c) inne (wskazane przez nas) dokumenty niezbędne do ustalenia naszej odpowiedzialności. 2. Jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła za granicą, uprawniony do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego składa dokumenty dotyczące śmierci Ubezpieczonego wystawione za granicą przez uprawnione podmioty, wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 3. Osoba występująca z roszczeniem i niebędąca Uposażonym ani Uposażonym Zastępczym powinna udokumentować, że jest członkiem rodziny Ubezpieczonego (odpowiedni dowód stanowią w szczególności: akt małżeństwa, akt urodzenia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie sądu o dziale spadku oraz notarialne poświadczenie dziedziczenia). 12. WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO Świadczenie Ubezpieczeniowe wypłacimy w ciągu 30 dni od dnia poinformowania nas o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego (śmierci Ubezpieczonego bądź dożyciu przez Ubezpieczonego stu lat). Dowiedz się więcej o procesie wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego A) Rozpatrzenie roszczenia 1) Procedura rozpatrzenia roszczenia rozpoczyna się w dniu otrzymania przez nas informacji o śmierci Ubezpieczonego albo dożyciu przez Ubezpieczonego stu lat. 2) W ciągu 7 dni od przekazania nam informacji o zajściu jednego ze wskazanych powyżej zdarzeń ubezpieczeniowych informujemy o nich uprawnionego do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego oraz jednocześnie pisemnie lub drogą elektroniczną informujemy uprawnionych do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia i wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego (pod warunkiem że posiadamy dane kontaktowe tych osób). 3) Następnie przeprowadzamy postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia i zasadności zgłoszonych roszczeń. 4) Gdyby w terminie 30 dni od dnia poinformowania nas o śmierci Ubezpieczonego nie było możliwe ustalenie zakresu naszej odpowiedzialności albo wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, zawiadamiamy pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczenia, w całości albo części. Świadczenie Ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Niezależnie od powyższego, zawsze wypłacimy bezsporną część Świadczenia Ubezpieczeniowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o śmierci Ubezpieczonego. 5) W razie braku możliwości uzyskania dokumentów pozwalających na wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o śmierci Ubezpieczonego zawiadamiamy o tym pisemnie osoby występujące z roszczeniem, wskazując na okoliczności uniemożliwiające ustalenie wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego wraz z informacją, że roszczenie zostanie ponownie rozpatrzone, gdy ustalenie wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego będzie możliwe. 6) Jeżeli Świadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje albo przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, informujemy o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą albo częściową odmowę wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego, wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 11

12 B) Ustalenie wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego. Ustalamy rodzaj oraz wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego, w tym, czy zachodzą okoliczności wpływające na ograniczenie naszej odpowiedzialności. Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego Otwarta Platforma Inwestycyjna 1. Po otrzymaniu informacji o śmierci Ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie, dokonujemy umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK. 2. Umorzenia dokonujemy według Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK najpóźniej: 1) z 5. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane wyłącznie w złotych; 2) z 7. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane w różnych walutach albo w tej samej walucie obcej, po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. 3. Ustaloną w opisany powyżej sposób kwotę Świadczenia Ubezpieczeniowego wypłacimy na rzecz osoby uprawnionej. Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego Zarządzana Platforma Inwestycyjna 1. Po otrzymaniu informacji o śmierci Ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie, dokonujemy umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowych zgromadzonych na Rachunku. 2. Umorzenia, o którym mowa powyżej, dokonujemy na podstawie Wartości Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowego najpóźniej z 7. Dnia Wyceny, po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. 3. Ustaloną w opisany powyżej sposób kwotę Świadczenia Ubezpieczeniowego wypłacimy na rzecz osoby uprawnionej. Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego stu lat obie platformy inwestycyjne W razie dożycia przez Ubezpieczonego stu lat wypłacimy mu Świadczenie Ubezpieczeniowe równe Wartości Rachunku ustalonej na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa na dzień setnych urodzin Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem że jeżeli dzień setnych urodzin Ubezpieczonego nie przypadnie na Dzień Wyceny, to Wartość Rachunku ustalimy na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa z pierwszego Dnia Wyceny następującego po dniu setnych urodzin Ubezpieczonego. C) Zasady ogólne 1) W każdym wypadku środki uzyskane z umorzenia do dnia wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego nie podlegają oprocentowaniu. 2) Świadczenie Ubezpieczeniowe wypłacimy w złotych, dlatego wszystkie kwoty pochodzące z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK nominowanych w walucie obcej przewalutowujemy na złote według Kursu Waluty. 3) Na wniosek uprawnionych, udostępniamy im informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie naszej odpowiedzialności i wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego. Osoby te mają prawo wglądu do akt świadczeniowych i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów. 4) Jeżeli wypłacane Świadczenie Ubezpieczeniowe przewyższa kwotę Składek wpłaconych w wykonaniu Umowy pomniejszonych o pobraną opłatę za dystrybucję, pomniejszamy je o podatek dochodowy od osób fizycznych w należnej wysokości. 13. ZAPŁATA I TERMIN ZAPŁATY SKŁADKA JEDNORAZOWA 1. Jesteś zobowiązany do zapłaty Składki Jednorazowej z góry, w wysokości i na rachunek bankowy, który wskazaliśmy we Wniosku lub innym doręczonym Ci dokumencie. 2. Wysokość Składki Jednorazowej ustalasz samodzielnie, z zastrzeżeniem, że Składka Jednorazowa nie może być niższa od Minimalnej Składki Jednorazowej wskazanej w Twoim Załączniku do OWU. 3. Jeżeli kwota wpłacona przez Ciebie tytułem Składki Jednorazowej jest wyższa od Składki Jednorazowej zadeklarowanej przez Ciebie we Wniosku, wówczas nadpłacona kwota jest traktowana jako Składka Dodatkowa, z pominięciem wymogu Minimalnej Składki Dodatkowej. Nadpłacona kwota podlega opłacie za dystrybucję. 4. Za dzień zapłacenia Składki Jednorazowej uznajemy dzień jej wpłynięcia na nasz rachunek bankowy. 5. Po zapłaceniu Składki Jednorazowej każda kolejna wpłacona przez Ciebie Składka jest zapisywana jako Składka Dodatkowa, pod warunkiem że wpłacana przez Ciebie kwota nie jest niższa od kwoty Minimalnej Składki Dodatkowej. 14. ZAPISANIE SKŁADKI JEDNORAZOWEJ NA RACHUNKU 1. W celu umożliwienia nam poprawnego rozpoznania i zapisania na Rachunku wpłaconej przez Ciebie Składki Jednorazowej w postaci Jednostek Uczestnictwa, pamiętaj, aby wpłacając Składkę Jednorazową: 1) wskazać w opisie przelewu, że jest to Składka Jednorazowa, oraz podać numer Wniosku albo Polisy; 2) upewnić się, że wpłacana przez Ciebie kwota nie jest niższa niż kwota Składki Jednorazowej zadeklarowanej przez Ciebie we Wniosku; 3) upewnić się, że zostały przez Ciebie złożone wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. 2. Jeżeli nie spełnisz warunków wskazanych w punkcie 1, nie będziemy mogli zapisać wpłaconej Składki Jednorazowej na Rachunku bez podjęcia dodatkowych czynności zmierzających do wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. 3. Jeżeli jednak nie oznaczysz tylko rodzaju wpłaconej Składki, wówczas zapiszemy ją jako Składkę Jednorazową, jeśli Składka Jednorazowa nie została jeszcze przez Ciebie zapłacona. 12

13 15. PROLONGATA 1. Przez cały okres trwania Umowy jesteś zobowiązany do utrzymania Minimalnej Wartości Rachunku. Przy ustalaniu Minimalnej Wartości Rachunku uwzględniamy środki uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w związku z realizacją zlecenia Transferu, Zmiany Platformy Inwestycyjnej lub Zmiany UFK Portfelowego. 2. Jeżeli Wartość Rachunku spadnie poniżej Minimalnej Wartości Rachunku, wówczas następnego dnia Twoja Umowa znajdzie się w Okresie Prolongaty. 3. Okres Prolongaty wynosi 60 dni. 4. Jeżeli w Okresie Prolongaty zapłacisz kwotę w wysokości zapewniającej osiągnięcie co najmniej Minimalnej Wartości Rachunku, wówczas Twoja Umowa nie wygaśnie. Dowiedz się więcej A) Jeżeli w Okresie Prolongaty nie zapłacisz kwoty zapewniającej osiągnięcie co najmniej Minimalnej Wartości Rachunku, wówczas Umowa wygaśnie w pierwszym dniu następującym po upływie Okresu Prolongaty. B) W Okresie Prolongaty nie możesz dokonywać następujących operacji: 1) cesji praw lub obowiązków z Umowy; 2) zmiany Ubezpieczonego. 16. ZAPŁATA I TERMIN ZAPŁATY SKŁADKA DODATKOWA 1. Jeżeli zapłacisz Składkę Jednorazową, wówczas masz możliwość wpłacania Składek Dodatkowych. 2. W celu umożliwienia nam poprawnego rozpoznania i zapisania na Rachunku wpłaconej przez Ciebie Składki Dodatkowej w postaci Jednostek Uczestnictwa, pamiętaj, aby wpłacając Składkę Dodatkową: 1) podać numer Wniosku albo Polisy w opisie przelewu; 2) upewnić się, że wpłacana przez Ciebie kwota nie jest niższa od kwoty Minimalnej Składki Dodatkowej wskazanej w Twoim Załączniku do OWU. 3. Jeżeli nie spełnisz warunków wskazanych w ust. 2., nie będziemy mogli zapisać wpłaconej Składki Dodatkowej na Rachunku bez podjęcia dodatkowych czynności zmierzających do wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. 4. Zwróć uwagę, że za dzień zapłacenia Składki Dodatkowej uznajemy dzień jej wpłynięcia na nasz rachunek bankowy, który wskazaliśmy we Wniosku lub w innym doręczonym Ci dokumencie. 17. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK) INWESTOWANIE 1. Środki pochodzące z Twoich Składek są inwestowane w dostępnych w naszej ofercie ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych i zapisywane na Rachunku w postaci Jednostek Uczestnictwa. 2. W ramach Umowy masz dostęp do dwóch platform inwestycyjnych: Otwartej Platformy Inwestycyjnej w ramach której samodzielnie dobierasz UFK; Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej w ramach której Zarządzający decyduje o doborze Funduszy Inwestycyjnych wchodzących w skład UFK Portfelowych. 3. W trakcie obowiązywania Umowy możesz zmieniać platformę inwestycyjną, składając zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej. 4. W okresie obowiązywania Umowy możemy wprowadzać do niej nowe UFK oraz wycofywać istniejące UFK, na zasadach opisanych w OWU. 18. ZMIANA PLATFORMY INWESTYCYJNEJ 1. W każdym Roku Polisowym możesz zmienić platformę inwestycyjną, tj. Otwartą Platformę Inwestycyjną na Zarządzaną Platformę Inwestycyjną oraz odwrotnie Zarządzaną Platformę Inwestycyjną na Otwartą Platformę Inwestycyjną. 2. Zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej możesz złożyć przez aplikację internetową Twój Rachunek albo pisemnie, na przygotowanym przez nas formularzu. 3. Za każde zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej złożone pisemnie pobieramy opłatę transakcyjną. 4. Zmiana Platformy Inwestycyjnej jest potwierdzana przez nas aneksem do Polisy. 13

14 Przykład UBEZPIECZAJĄCY CHCE DOKONAĆ ZMIANY PLATFORMY INWESTYCYJNEJ Z OTWARTEJ PLATFORMY INWESTYCYJNEJ NA ZARZĄDZANĄ PLATFORMĘ INWESTYCYJNĄ Otwarta Platforma Inwestycyjna Zarządzana Platforma Inwestycyjna [PLN] (100 Jednostek Uczestnictwa UFK A, każda o wartości 100 PLN) Zmiana Platformy Inwestycyjnej Brak opłat UMORZENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA UFK A; UFK B; UFK C [EUR] (100 Jednostek Uczestnictwa UFK B, każda o wartości 50 EUR) [USD] (200 Jednostek Uczestnictwa UFK C, każda o wartości 15 USD) Opłata x 0,005 [PLN] = 25 [PLN] 15 [PLN] Opłata x 0,005 [PLN] = ( PLN, pomniejszone o 40 PLN opłaty za przewalutowanie) ZAKUP JEDNOSTEK UCZESTNICTWA UFK PORTFELOWYCH Średni kurs w NBP: 1 EUR = 4,00 PLN 1 USD = 3,00 PLN 1 CHF = 3,50 PLN [PLN] (487 Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowych, każda o wartości 80 PLN) Kwoty użyte w powyższym przykładzie stanowią wyłącznie hipotetyczne założenie i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycji w UFK lub UFK Portfelowe w przyszłości. Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących zmiany platformy inwestycyjnej A) Zmiany Platformy Inwestycyjnej dokonujemy nie częściej niż jest to wskazane w Twoim Załączniku do OWU. B) Zmiana Platformy Inwestycyjnej jest realizowana w terminie: 1) do 7. Dnia Wyceny od dnia złożenia zlecenia, jeśli zlecenie jest złożone przez aplikację Twój Rachunek; 2) do 12. Dnia Wyceny od dnia złożenia zlecenia, jeśli zlecenie zostanie złożone na piśmie; pod warunkiem że zlecenie zostało przez nas zaakceptowane (jest poprawne, nie wymaga przeprowadzenia przez nas postępowania wyjaśniającego). C) Zwróć uwagę, że termin realizacji zlecenia złożonego na piśmie jest dłuższy maksymalnie o 5 Dni Wyceny w porównaniu z terminem realizacji zlecenia złożonego przez aplikację internetową Twój Rachunek. D) Kolejność realizacji zleceń 1. Zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej z Otwartej Platformy Inwestycyjnej na Zarządzaną Platformę Inwestycyjną zrealizujemy po dokonaniu wszystkich wcześniej przyjętych do realizacji zleceń Transferu lub Wypłaty Częściowej. 2. Zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej z Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej na Otwartą Platformę Inwestycyjną przyjmujemy do realizacji po dokonaniu wszystkich wcześniej przyjętych do realizacji zleceń Zmiany UFK Portfelowych i Wypłaty Częściowej. 3. Zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej do dnia przyjęcia go do realizacji nie wstrzymuje realizacji innych zleceń Transakcji. E) Zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa (ograniczenie realizacji wypłat) oraz zbywania jednostek uczestnictwa (ograniczenie przyjmowania wpłat) przez Fundusze Inwestycyjne 1. Zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej z Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej na Otwartą Platformę Inwestycyjną jest uznawane za błędne w razie wprowadzenia ograniczenia w realizacji wypłat przez którykolwiek z Funduszy Inwestycyjnych, w którego jednostki uczestnictwa są lokowane środki UFK objętego zleceniem Zmiany Platformy Inwestycyjnej. 2. Zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej z Otwartej Platformy Inwestycyjnej na Zarządzaną Platformę Inwestycyjną jest wstrzymywane w razie wprowadzenia ograniczenia realizacji wypłat przez którykolwiek z Funduszy Inwestycyjnych, w którego jednostki uczestnictwa są lokowane środki UFK objętego zleceniem Zmiany Platformy Inwestycyjnej, do czasu ustania ograniczeń wprowadzonych przez Fundusz Inwestycyjny, w takiej sytuacji Zmiana Platformy Inwestycyjnej nastąpi w ciągu 7 Dni Wyceny po ustaniu tego ograniczenia. 3. Jeżeli umorzenie i nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w różnych datach, środki uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w wyniku Zmiany Platformy Inwestycyjnej do Daty Nabycia Jednostek Uczestnictwa nie podlegają oprocentowaniu. 4. Zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej złożone przed dniem zawarcia Umowy nie jest przez nas realizowane. 5. W razie Twojej śmierci po złożeniu zlecenia Zmiany Platformy Inwestycyjnej, z chwilą powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, odmawiamy realizacji zlecenia, jeżeli jest błędne, a jego sprostowanie lub uzupełnienie wymaga złożenia przez Ciebie oświadczenia. 19. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 1. Jednostki Uczestnictwa mają wyłącznie charakter pojęciowy, służą ustaleniu wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, Wartości Rachunku, Wartości Wykupu, Wypłaty Częściowej i Wypłaty Całkowitej oraz nie stanowią dla Ciebie tytułu własności w odniesie niu do naszych aktywów. 2. Zwróć uwagę, że w Umowie występują: 1) Jednostki Uczestnictwa UFK (dotyczą UFK, do których masz dostęp w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej) oraz 2) Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowych (dotyczą UFK Portfelowych, do których masz dostęp w ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej). 3. Jeżeli w OWU posługujemy się pojęciem Wartości Jednostki Uczestnictwa, mamy wówczas na myśli Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK i Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego. 14

15 20. USTALENIE WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 1. Tworząc UFK lub UFK Portfelowe, ustalamy początkową Wartość Jednostki Uczestnictwa. 2. W trakcie Umowy ustalamy Wartość Jednostki Uczestnictwa na każdy Dzień Wyceny. Dowiedz się więcej A) Jednostki Uczestnictwa UFK mają wartość równą wartości jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego, w który są lokowane środki UFK. B) Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego jest równa ilorazowi wartości aktywów zgromadzonych w UFK Portfelowym i liczby wszystkich Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowego. C) Wartość Jednostki Uczestnictwa ulega zmianom odpowiednio do zmian wartości aktywów przypadających na Jednostkę Uczestnictwa. D) Na Rachunku zapisujemy również ułamkowe części Jednostki Uczestnictwa, z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku. E) Wartość Jednostki Uczestnictwa jest publikowana niezwłocznie po jej ustaleniu na naszej stronie internetowej, oraz raz w roku w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 21. USTALENIE LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Liczbę Jednostek Uczestnictwa ustalamy, dzieląc wpłaconą przez Ciebie Składkę przez bieżącą Wartość Jednostki Uczestnictwa albo Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego. Dowiedz się więcej A) Otwarta Platforma Inwestycyjna 1. Jeżeli inwestujesz w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej, liczba Jednostek Uczestnictwa UFK zapisywanych na Rachunku w następstwie zapłacenia przez Ciebie Składki jest ustalana nie później niż: 1) w 3. Dniu Wyceny po dniu zapłacenia Składki jeżeli w Alokacji Składki zostały przez Ciebie wskazane tylko UFK nominowane w złotych; 2) w 7. Dniu Wyceny po dniu zapłacenia Składki jeżeli w Alokacji Składki zostały przez Ciebie wskazane UFK nominowane w różnych walutach albo w tej samej walucie obcej, 2. Ustalenie liczby Jednostek Uczestnictwa UFK będzie możliwe, pod warunkiem że: 1) został przez Ciebie wskazany w opisie przelewu numer Wniosku albo Polisy; 2) wpłacana przez Ciebie kwota Składki Jednorazowej nie jest niższa od kwoty zadeklarowanej przez Ciebie we Wniosku oraz nie jest niższa od Minimalnej Składki Jednorazowej wskazanej w Twoim Załączniku do OWU lub w innym doręczonym przez nas dokumencie, a w odniesieniu do Składki Dodatkowej wpłacona kwota nie jest niższa niż Minimalna Składka Dodatkowa wskazana w Twoim Załączniku do OWU; 3) zostały przez Ciebie złożone wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczy zapłaty Składki Jednorazowej. 3. Jeżeli nie zostały przez Ciebie spełnione powyżej wskazane warunki, przed zamianą Składki na Jednostki Uczestnictwa UFK skontaktujemy się z Tobą, aby wyjaśnić szczegóły złożonego zlecenia. W takiej sytuacji Dni Wyceny, jakie mamy na zapisanie na Rachunku Twojej Składki w postaci Jednostek Uczestnictwa UFK, liczymy od dnia, w którym uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do alokowania Twojej Składki do UFK. 4. Zwróć jednak uwagę, że jeżeli w zleceniu Alokacji Składki, oprócz UFK nominowanych w złotych, zostały przez Ciebie wskazane UFK nominowane w walucie obcej albo wyłącznie UFK nominowane w walucie obcej, to liczba Jednostek Uczestnictwa UFK zapisywanych na Rachunku jest ustalana po przewalutowaniu złotych na walutę obcą według Kursu Waluty. 5. Jeżeli wartość Składki alokowanej do UFK nie jest równa krotności Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK, na Rachunku zapisuje się również ułamkowe części Jednostki Uczestnictwa UFK, z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku. 6. Jeżeli na Rachunku znajduje się część Jednostki Uczestnictwa UFK o wartości niższej niż setna część podstawowej jednostki monetarnej waluty (np. o wartości niższej niż setna część złotego), w której są nominowane Jednostki Uczestnictwa UFK, zostanie ona umorzona i pobrana w całości w razie najbliższego pobrania opłaty obsługowej, opłaty za ryzyko, opłaty za przewalutowanie, w razie Transferu dotyczącego tego Funduszu. Przykład USTALENIE LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA UFK DLA SKŁADKI JEDNORAZOWEJ WPŁACONEJ W ZŁOTYCH Z ALOKACJĄ W UFK NOMINOWANY W USD Zamiana PLN na USD [PLN] / 3,00 [PLN/USD] = [USD] [USD] / 10 [USD] = j.u. Średni kurs w NBP np.: 1 EUR = 4,00 PLN 1 USD = 3,00 PLN 1 CHF = 3,50 PLN Cena jednostki 1 j.u. = 10 [USD] Opłata za przewalutowanie opłata zgodnie z tabelą w Załączniku do OWU [PLN] x 0,0015 [PLN] = 45 [PLN] 45 [PLN] / 3 [PLN/USD] = 15 [USD] 15 [USD] / 10 [USD] = 1,5 j.u. Liczba zakupionych Jednostek Uczestnictwa UFK (j.u.) Liczba umorzonych Jednostek Uczestnictwa UFK (j.u.) Zakup Jednostek Uczestnictwa (w odniesieniu do UFK nominowanych w walucie obcej) do 7. Dnia Wyceny po dniu zapłacenia Składki. 15

16 B) Zarządzana Platforma Inwestycyjna 1. Jeżeli inwestujesz w ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej, liczbę Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowych zapisywanych na Rachunku w następstwie zapłacenia Składki ustalamy nie później niż w 7. Dniu Wyceny UFK Portfelowych po dniu zapłacenia Składki. 2. Jeżeli na Rachunku znajduje się część Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego o wartości niższej niż setna część podstawowej jednostki monetarnej waluty (np. o wartości niższej niż setna część złotego), w której są nominowane Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego, zostanie ona umorzona i pobrana w całości w razie najbliższego pobrania opłaty obsługowej i opłaty za ryzyko, w razie przeniesienia środków pomiędzy UFK Portfelowymi. 22. RACHUNEK 1. Jednostki Uczestnictwa, na które są zamieniane środki pochodzące ze Składki Jednorazowej i Składek Dodatkowych są zapisywane na Rachunku. 2. W celu umożliwienia nam poprawnego rozpoznania i zapisania na Rachunku wpłaconej przez Ciebie Składki w postaci Jednostek Uczestnictwa, pamiętaj, aby wpłacając Składkę: 1) wskazać w opisie przelewu numer Wniosku albo Polisy; 2) upewnić się, że wpłacana przez Ciebie kwota Składki Jednorazowej nie jest niższa od kwoty zadeklarowanej przez Ciebie we Wniosku, a kwota Składki Dodatkowej nie jest niższa od Minimalnej Składki Dodatkowej; 3) upewnić się, że zostały przez Ciebie złożone wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczy zapłaty Składki Jednorazowej. Jeżeli nie spełnisz warunków wskazanych w pkt 1) 3), nie będziemy mogli zapisać wpłaconej Składki na Rachunku bez podjęcia dodatkowych czynności zmierzających do wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. 23. PODZIAŁ SKŁADKI W WYBRANE UFK (ALOKACJA SKŁADKI) 1. Jeżeli inwestujesz w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej, możesz samodzielnie określić Alokację Składki na Rachunku. 2. Każda nowo wpłacona Składka jest inwestowana zgodnie z ostatnio ustaloną przez Ciebie Alokacją Składki. 3. W każdym czasie możesz zmienić aktualną Alokację Składki. 4. Zlecenie zmiany Alokacji Składki możesz złożyć przez aplikację internetową Twój Rachunek albo pisemnie, na przygotowanym przez nas formularzu. 5. Zlecenia zmiany Alokacji Składki składane przez aplikację internetową Twój Rachunek realizowane są przez nas bezpłatnie. 6. Każde zlecenie zmiany Alokacji Składki złożone pisemnie jest odpłatne pobieramy za nie opłatę transakcyjną. Dowiedz się więcej A) Termin realizacji zlecenia zmiany Alokacji Składki 1. Zlecenie zmiany Alokacji złożone jest realizowane: 1) do 3. Dnia Wyceny od dnia złożenia zlecenia, jeśli zlecenie jest złożone przez aplikację Twój Rachunek; 2) do 6. Dnia Wyceny od dnia złożenia zlecenia, jeśli zlecenie zostanie złożone na piśmie; pod warunkiem że zlecenie zostało przez nas zaakceptowane (jest poprawne, nie wymaga przeprowadzenia przez nas postępowania wyjaśniającego). 2. Zwróć uwagę, że termin realizacji zlecenia złożonego na piśmie jest dłuższy maksymalnie o 3 Dni Wyceny w porównaniu z terminem realizacji zlecenia złożonego przez aplikację internetową Twój Rachunek. B) Warunki formalne poprawnego zlecenia zmiany Alokacji Składki Dyspozycja dotycząca Alokacji Składki powinna: 1) być określona procentowo, z dokładnością do 1% (nie wskazuj ułamkowych części procentu Składki), 2) obejmować łącznie 100% alokowanej Składki (wskaż Alokację Składki dla całej Składki); 3) uwzględniać przeznaczenie co najmniej 10% Składki do każdego z wybranych UFK. C) Skutki braku zlecenia albo złożenia błędnego zlecenia Alokacji Składki 1. Jeżeli: 1) w ogóle nie złożysz zlecenia Alokacji Składki albo 2) złożysz błędne zlecenie Alokacji Składki (np. wskażesz w zleceniu UFK, które nie są w naszej ofercie albo nie wskażesz alokacji dla całości Składki). wówczas przekażemy całość Składki do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego nominowanego w złotych. 2. Jeżeli złożysz błędne zlecenie zmiany Alokacji wówczas skontaktujemy się z Tobą w celu wyjaśnienia zaistniałych błędów (jeżeli błędy można usunąć) albo w celu poinformowania Cię o odmowie realizacji zlecenia (jeżeli błędów nie da się usunąć). 3. W razie Twojej śmierci po złożeniu zlecenia Alokacji Składki, z chwilą powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, odmawiamy realizacji zlecenia, jeżeli jest błędne, a jego sprostowanie lub uzupełnienie wymaga złożenia przez Ciebie oświadczenia. D) Kolejność realizacji zleceń 1. Zlecenie Alokacji Składki przyjmujemy do realizacji po dokonaniu wszystkich wcześniej zarejestrowanych i przyjętych do realizacji zleceń Alokacji Składki. 2. Jeżeli przed zawarciem Umowy złożysz więcej niż jedno zlecenie Alokacji Składki, wówczas alokujemy Składkę zgodnie z pierwszym przyjętym do realizacji zleceniem Alokacji Składki, natomiast pozostałych zleceń nie realizujemy. E) Zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa (ograniczenie przyjmowania wpłat) przez Fundusz Inwestycyjny 1. Zlecenie zmiany Alokacji Składki jest anulowane w razie wprowadzenia ograniczenia przyjmowania wpłat przez którykolwiek z Funduszy Inwestycyjnych, w którego jednostki uczestnictwa są lokowane środki UFK wskazane w Twoim zleceniu Alokacji Składki. Składka jest alokowana zgodnie z obowiązującą Alokacją Składki. 2. Jeżeli bieżąca Alokacja Składki w całości albo w części obejmuje UFK, którego dotyczą ograniczenia, wówczas alokujemy, odpowiednio, Składkę albo jej część do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, którego aktywa są nominowane w walucie UFK, którego dotyczy zawieszenie. 16

17 24. PRZENOSZENIE ŚRODKÓW POMIĘDZY UFK (TRANSFER) 1. Jeżeli inwestujesz w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej, możesz samodzielnie przenosić zgromadzone środki pomiędzy UFK w ramach Rachunku. 2. Zlecenie Transferu możesz złożyć przez aplikację internetową Twój Rachunek albo pisemnie, na przygotowanym przez nas formularzu. 3. Zlecenia Transferu składane przez aplikację internetową Twój Rachunek realizowane są przez nas bezpłatnie. 4. Każde zlecenie Transferu złożone pisemnie jest odpłatne pobieramy za nie opłatę transakcyjną. 5. Data Nabycia nie jest równa Dacie Umorzenia. Dowiedz się więcej A) Termin realizacji zlecenia Transferu 1. Zlecenie Transferu złożone przez aplikację internetową Twój Rachunek jest realizowane: 1) do 5. Dnia Wyceny jeżeli odbywa się wyłącznie między UFK nominowanymi w złotych; 2) do 7. Dnia Wyceny jeżeli odbywa się między UFK nominowanymi w różnych walutach albo w tej samej walucie obcej; po dniu złożenia zlecenia, pod warunkiem że zlecenie zostało przez nas zaakceptowane (jest poprawne, nie wymaga przeprowadzenia przez nas postępowania wyjaśniającego). 2. Czas realizacji zlecenia Transferu złożonego pisemnie, na przygotowanym przez nas formularzu, jest dłuższy maksymalnie o 5 Dni Wyceny w porównaniu z czasem realizacji zlecenia Transferu złożonego przez aplikację internetową Twój Rachunek. B) Warunki formalne poprawnego zlecenia Transferu 1. Dyspozycja Transferu powinna być określona procentowo z dokładnością do 1%. 2. Suma udziałów przenoszonych środków musi stanowić 100%. C) Skutki złożenia błędnego zlecenia Transferu 1. Jeżeli złożysz błędne zlecenie Transferu (np. wskażesz w zleceniu, jako UFK, z którego mamy wytransferować środki, UFK, w którym w ogóle nie masz środków albo podpis złożony na zleceniu nie będzie się zgadzał z podpisem wzorcowym), wówczas skontaktujemy się z Tobą w celu wyjaśnienia zaistniałych błędów (jeżeli błędy można usunąć) albo w celu poinformowania Cię o odmowie realizacji zlecenia (jeżeli błędów nie da się usunąć). 2. W razie Twojej śmierci po złożeniu zlecenia Transferu odmówimy realizacji zlecenia, jeżeli jest błędne, a jego sprostowanie lub uzupełnienie wymagałoby złożenia przez Ciebie oświadczenia. D) Kolejność realizacji zleceń 1. Zlecenie Transferu przyjmujemy do realizacji po dokonaniu wszystkich wcześniej zarejestrowanych i przyjętych do realizacji zleceń Transferu lub Wypłaty Częściowej. 2. Zlecenie Transferu złożone przed dniem zawarcia Umowy nie jest przez nas realizowane. E) Środki w drodze Środki uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa podlegających Transferowi do Daty Nabycia Jednostek Uczestnictwa UFK, do którego Transfer następuje, nie podlegają oprocentowaniu. F) Zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa (ograniczenie realizacji wypłat) oraz zbywania jednostek uczestnictwa (ograniczenie przyjmowania wpłat) przez Fundusz Inwestycyjny 1. Fundusz Inwestycyjny może wprowadzić zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa (ograniczenie realizacji wypłat) oraz zbywanie jednostek uczestnictwa (ograniczenie przyjmowania wpłat) środków. 2. W razie wprowadzenia ograniczenia realizacji wypłat albo przyjmowania wpłat przez którykolwiek z Funduszy Inwestycyjnych, w którego jednostki uczestnictwa lokujemy środki UFK objętego zleceniem Transferu, zlecenie Transferu jest anulowane. Przykład Jeżeli Transfer jest realizowany pomiędzy UFK nominowanymi w tej samej walucie, wówczas Transfer przebiega następująco: umarzamy Jednostki Uczestnictwa UFK wskazane w zleceniu (Jednostki Uczestnictwa UFK sprzedawane), uzyskując gotówkę w danej walucie; za uzyskane środki nabywamy Jednostki Uczestnictwa UFK docelowych wskazanych w zleceniu (Jednostki Uczestnictwa UFK nabywane). Jeżeli Transfer jest realizowany pomiędzy UFK nominowanymi w różnych walutach, wówczas wartość obu stron Transferu Jednostek Uczestnictwa UFK umarzanych i nabywanych musimy przeliczyć na kwoty wyrażone w jednej, wspólnej walucie bazowej (złote). W takiej sytuacji Transfer przebiega w dwóch niżej opisanych krokach. Pierwszy krok: umarzamy Jednostki Uczestnictwa UFK wskazane w zleceniu (Jednostki Uczestnictwa UFK sprzedawane), uzyskując gotówkę w walucie danego UFK, a następnie przeliczamy ją na walutę bazową; środki w walucie bazowej zamieniamy na Jednostki Uczestnictwa UFK technicznych w walucie i częściach procentowych wskazanych w zleceniu (dla Jednostek Uczestnictwa UFK nabywanych), a następnie pobieramy opłatę za przewalutowanie jest to etap nabywania waluty, za którą kupimy Jednostki Uczestnictwa UFK docelowych wskazanych w zleceniu; Drugi krok: umarzamy Jednostki Uczestnictwa UFK technicznych jest to etap umorzenia waluty, za którą kupimy Jednostki Uczestnictwa UFK docelowych wskazanych w zleceniu; za uzyskane środki nabywamy Jednostki Uczestnictwa UFK docelowych wskazanych w zleceniu (Jednostki Uczestnictwa UFK nabywane). Uwaga Kurs Waluty jest taki sam zarówno dla pierwszego kroku Transferu, jak i dla drugiego. Kwota, za jaką nabywamy Jednostki Uczestnictwa UFK technicznego w pierwszym kroku Transferu, może się różnić od kwoty pochodzącej z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK technicznych w drugim kroku Transferu o kwotę pobranych opłat. 17

18 Przykład 25. INWESTOWANIE W UFK PORTFELOWE W RAMACH ZARZĄDZANEJ PLATFORMY INWESTYCYJNEJ 1. W ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej możesz wybrać jeden z oferowanych przez nas UFK Portfelowych w ramach którego będziesz inwestować swoje pieniądze. 2. W każdym Roku Polisowym masz prawo zmienić wcześniej wybrany UFK Portfelowy, składając zlecenie Zmiany UFK Portfelowego. 3. Zlecenie Zmiany UFK Portfelowego może być złożone przez aplikację internetową Twój Rachunek lub pisemnie, na przygotowanym przez nas formularzu. 4. Za każde zlecenie Zmiany UFK Portfelowego złożone pisemnie pobieramy opłatę transakcyjną. 5. W ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej nie masz możliwości samodzielnego składania zleceń Transferów i zmiany Alokacji Składki. Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących zmiany UFK Portfelowego A) Zmiany UFK Portfelowego dokonujemy nie częściej niż jest to wskazane w Twoim Załączniku do OWU. B) Zmiana UFK Portfelowego jest realizowana w terminie: 1) do 7. Dnia Wyceny od dnia złożenia zlecenia, jeśli zlecenie jest złożone przez aplikację Twój Rachunek; 2) do 12. Dnia Wyceny od dnia złożenia zlecenia, jeśli zlecenie zostanie złożone na piśmie; pod warunkiem że zlecenie zostało przez nas zaakceptowane (jest poprawne, nie wymaga przeprowadzenia przez nas postępowania wyjaśniającego). C) Zwróć uwagę, że termin realizacji zlecenia złożonego na piśmie jest dłuższy maksymalnie o 5 Dni Wyceny w porównaniu z terminem realizacji zlecenia złożonego przez aplikację internetową Twój Rachunek. D) Kolejność realizacji zleceń 1. Zlecenie Zmiany UFK Portfelowego zrealizujemy po dokonaniu wszystkich wcześniej przyjętych do realizacji zleceń Zmiany UFK Portfelowego lub Wypłaty Częściowej. 2. Zlecenie Zmiany UFK Portfelowego do dnia przyjęcia go do realizacji nie wstrzymuje realizacji innych zleceń Transakcji E) Wprowadzenie ograniczeń w nabywaniu lub odkupywaniu jednostek uczestnictwa przez Fundusze Inwestycyjne 1. Jeżeli umorzenie i nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w różnych datach, środki uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowego w wyniku Zmiany UFK Portfelowego do Daty Nabycia Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowego, nie podlegają oprocentowaniu. 2. Zlecenie Zmiany UFK Portfelowego złożone przed dniem zawarcia Umowy nie jest przez nas realizowane. 3. W razie Twojej śmierci po złożeniu zlecenia Zmiany UFK Portfelowego z chwilą powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, odmawiamy realizacji zlecenia, jeżeli jest błędne, a jego sprostowanie lub uzupełnienie wymaga złożenia przez Ciebie oświadczenia. 26. WYCOFANIE UFK 1. W okresie wykonywania Umowy możemy wycofywać UFK z Umowy oraz wprowadzać ograniczenia w dokonywaniu Transferów i Alokacji Składki do UFK. 2. Wycofanie UFK może być wynikiem naszej decyzji (w sytuacji, gdy np. wyniki inwestycyjne osiągane przez UFK nie są zadowalające) albo może wynikać z przyczyn od nas niezależnych (np. likwidacja Funduszu Inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa są lokowane aktywa UFK). 18

19 Dowiedz się więcej na temat procesu wycofania UFK A) Jeżeli wycofanie UFK nastąpi na skutek naszej decyzji, poinformujemy Cię o zamiarze wycofania UFK na co najmniej 3 miesiące wcześniej poprzez: 1) ogłoszenie na naszej stronie internetowej; 2) za pomocą aplikacji internetowej Twój Rachunek oraz 3) pisemnie, jeżeli korzystanie z aplikacji internetowej Twój Rachunek nie zostało Ci zapewnione. B) Jednocześnie wskażemy Ci termin, do którego należy złożyć dyspozycję Transferu środków lokowanych w wycofywanym UFK oraz odpowiednio zmienić dyspozycję Alokacji Składki. C) Jeżeli w dniu wskazanym przez nas w komunikacie o zamiarze wycofania UFK brak jest Twojej dyspozycji co do Transferu środków lokowanych w UFK oraz zmiany Alokacji Składki, niezwłocznie transferujemy środki oraz alokujemy, odpowiednio, Składkę bądź jej część do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, którego aktywa są nominowane w walucie wycofywanego UFK, przy czym nasze działanie nie jest dokonaniem, odpowiednio, Transferu albo Alokacji Składki w rozumieniu OWU. D) Począwszy od daty ogłoszenia informacji o zamiarze wycofania UFK na naszej stronie internetowej, do wycofywanego UFK nie możesz dokonywać zleceń Transferu, Alokacji Składki ani Zmiany Platformy Inwestycyjnej z Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej na Otwartą Platformę Inwestycyjną. E) Jeżeli, pomimo informacji o zamiarze wycofania UFK, do wycofywanego UFK złożysz zlecenia Alokacji Składki, Transferu lub Zmiany Platformy Inwestycyjnej z Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej na Otwartą Platformę Inwestycyjną obejmującego wycofywany UFK, powiadomimy Cię o wycofywaniu UFK niezwłocznie po złożeniu zlecenia. Powiadomienia dokonamy telefonicznie albo za pomocą aplikacji internetowej Twój Rachunek, a jeżeli korzystanie ze wspomnianej aplikacji nie zostało Ci zapewnione, poinformujemy Cię o wycofywaniu UFK pisemnie. Jednocześnie w razie złożenia: 1) wniosku o zawarcie Umowy z Alokacją Składki bądź części Składki do wycofywanego UFK, uznajemy zlecenie Alokacji Składki za błędne i przekazujemy całość Składki do UFK o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, którego aktywa są nominowane w złotych; 2) zlecenia Transferu do wycofywanego UFK, uznajemy zlecenie Transferu za błędne i nie realizujemy go; 3) zlecenia zmiany Alokacji Składki w całości albo w części do wycofywanego UFK, zlecenie uznajemy za błędne, a Składka jest alokowana zgodnie z ostatnim zaakceptowanym zleceniem Alokacji Składki; 4) zlecenia Zmiany Platformy Inwestycyjnej z Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej na Otwartą Platformę Inwestycyjną, uznajemy zlecenie za błędne i nie realizujemy go. F) Jeżeli UFK jest wycofywany z przyczyn nieleżących po naszej stronie, zawiadomimy Cię o wycofaniu UFK nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wycofania UFK z Umowy. G) Dokonanie Wypłaty Całkowitej albo Wypłaty Częściowej z wycofywanego UFK nie zwalnia Cię z opłaty za przewalutowanie (jeśli dotyczy). 27. PODATEK DOCHODOWY 1. Zysk powstały z inwestowania środków w UFK albo UFK Portfelowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tzw. podatek Belki). 2. Podatek ten obliczymy, pobierzemy i uiścimy w Twoim imieniu na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przy Wypłacie Całkowitej, Wypłacie Częściowej, wypowiedzeniu Umowy, odstąpieniu od Umowy, wygaśnięciu Umowy z powodu upływu Okresu Prolongaty oraz przy wypłacie Świadczenia Ubezpieczeniowego. OPŁATY 28. OPŁATA ZA WYSTAWIENIE POLISY ZARZĄDZANA PLATFORMA INWESTYCYJNA 1. Opłata za wystawienie Polisy jest pobierana tytułem zwrotu poniesionego przez nas kosztu czynności administracyjnych związanych z wystawieniem Polisy. 2. Opłata jest pobierana z Rachunku w stałej kwocie wskazanej w Twoim Załączniku do OWU. 3. Opłata jest pobierana w pierwszych 3. Latach Polisowych, w razie: 1) dokonania przez Ciebie Wypłaty Całkowitej pobranie opłaty następuje w Dacie Umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowego; 2) wygaśnięcia Umowy z powodu jej wypowiedzenia albo niezapłacenia w Okresie Prolongaty kwoty zapewniającej osiągniecie co najmniej Minimalnej Wartości Rachunku pobranie opłaty następuje w dacie wygaśnięcia Umowy; 3) wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego, gdy nasza odpowiedzialność jest ograniczona pobranie opłaty następuje w Dacie Umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowego. 4. Opłata jest pobierana poprzez umorzenie na Rachunku odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowych lub potrącenie środków pochodzących z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowych w związku ze Zmianą UFK Portfelowych albo w związku ze Zmianą Platformy Inwestycyjnej, proporcjonalnie do ich udziału w Wartości Rachunku. 19

20 29. OPŁATA ZA DYSTRYBUCJĘ 1. Opłata za dystrybucję jest ustalana jako iloczyn wskaźnika procentowego wskazanego w Twoim Załączniku do OWU oraz każdej wpłaconej przez Ciebie Składki (w tym kwoty stanowiącej nadpłatę Składki Jednorazowej). 2. Opłata jest pobierana tytułem pokrycia poniesionego przez nas kosztu pośrednictwa ubezpieczeniowego przypadającego na Umowę. 3. Zwróć uwagę, że wysokość wskaźnika procentowego opłaty pobieranej w pierwszym Roku Polisowym jest zależna od wysokości zadeklarowanej przez Ciebie we Wniosku Składki Jednorazowej. 4. Wysokość wskaźnika procentowego opłaty pobieranej po upływie pierwszego Roku Polisowego jest stała i została wskazana w Twoim Załączniku do OWU. 5. Pobranie opłaty za dystrybucję następuje przed zapisaniem Składki w postaci Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowych. Przykład OPŁATA ZA DYSTRYBUCJĘ W PIERWSZYM ROKU POLISOWYM PO PIERWSZYM ROKU POLISOWYM pobierana przed zainwestowaniem Składki Składka Jednorazowa: [zł] x 3% = [zł] Składka Dodatkowa: [zł] x 3% = 300 [zł] w kwocie Składka Dodatkowa: [zł] x 1% = 200 [zł] Składka Dodatkowa: [zł] x 1% = 300 [zł] ZAŁOŻENIA Składka Jednorazowa PLN Zapłacona Składka Dodatkowa w pierwszym Roku Polisowym: zł Zapłacona Składka Dodatkowa w drugim Roku Polisowym: zł Zapłacona Składka Dodatkowa w trzecim Roku Polisowym: zł Wysokość współczynnika opłaty za dystrybucję w pierwszym Roku Polisowym: 3% Wysokość współczynnika opłaty za dystrybucję po pierwszym Roku Polisowym: 1% 30. OPŁATA OBSŁUGOWA 1. Opłata obsługowa jest ustalana jako iloczyn wskaźnika procentowego wskazanego w Twoim Załączniku do OWU i Wartości Rachunku z dnia poprzedzającego dzień pobrania opłaty. 2. Opłata stanowi nasze wynagrodzenie za obsługę Umowy. 3. Opłata jest pobierana przez cały okres obowiązywania Umowy z dołu w Dacie Miesięcznicy Polisy, pod warunkiem osiągnięcia przez Ciebie Zysku. Zysk badamy za okres, którego początkiem jest jeden dzień przed poprzednią Datą Miesięcznicy Polisy, a końcem jeden dzień przed Datą Miesięcznicy Polisy, w której opłata jest pobierana. 4. Pobranie opłaty obsługowej może także nastąpić: 1) w Dacie Umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowego, w razie: a) wygaśnięcia Umowy; b) śmierci Ubezpieczonego; c) dokonania przez Ciebie Wypłaty Częściowej lub Wypłaty Całkowitej; pod warunkiem że za okres, którego początkiem jest jeden dzień przed poprzednią Datą Miesięcznicy Polisy, a końcem jeden dzień przed Datą Umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowego, w którym opłata jest pobierana, został osiągnięty przez Ciebie Zysk. 2) w Dacie Nabycia Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowego, w razie zapłaty przez Ciebie Składki Dodatkowej, pod warunkiem że za okres, którego początkiem jest jeden dzień przed poprzednią Datą Miesięcznicy Polisy, a końcem jeden dzień przed Datą Nabycia Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowego, w którym opłata jest pobierana, został osiągnięty przez Ciebie Zysk. W razie dokonania Wypłaty Częściowej lub zapłaty Składki Dodatkowej pozostała część opłaty obsługowej jest pobierana w najbliższej Dacie Miesięcznicy Polisy, pod warunkiem że za okres, którego początkiem jest jeden dzień przed, odpowiednio, Datą Umorzenia lub Datą Nabycia Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowego, a końcem jeden dzień przed Datą Miesięcznicy Polisy, w której opłata jest pobierana, został osiągnięty przez Ciebie Zysk. Zysk jest obliczany wtedy jako dodatnia różnica pomiędzy Wartością Rachunku z dnia poprzedzającego, odpowiednio, Datę Umorzenia lub Datę Nabycia Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowego, pomniejszona o kwotę Wypłaty Częściowej lub powiększona o kwotę Składki Dodatkowej, a Wartością Rachunku z dnia bezpośrednio poprzedzającego Datę Miesięcznicy Polisy, w której pozostała część opłaty obsługowej jest pobierana. 20

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Multi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 Premium O OZNACZENIU AFP-OWU-1112

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 Premium O OZNACZENIU AFP-OWU-1112 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 Premium O OZNACZENIU AFP-OWU-1112 REGULAMINY FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Aegon Portfel Funduszy

Aegon Portfel Funduszy Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Aegon Portfel Funduszy Regulaminy Funduszy Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-OWU-0315

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-OWU-0315 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-OWU-0315 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Aegon Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFELOWEGO

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFELOWEGO OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Invest One REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.2

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.2 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Multi PIN AEGON 2.2 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie. z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Aegon Plan na Przyszłość. o oznaczeniu TUR-OWU-0916

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie. z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Aegon Plan na Przyszłość. o oznaczeniu TUR-OWU-0916 Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Aegon Plan na Przyszłość o oznaczeniu TUR-OWU-0916 SPIS TREŚCI UMOWA 5 1. Co oznaczają poszczególne terminy użyte

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 PLUS REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 PLUS REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 PLUS REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON LOKATA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON LOKATA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON LOKATA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - PIN AEGON EURO/DOLAR REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - PIN AEGON EURO/DOLAR REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - PIN AEGON EURO/DOLAR REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA AZD-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

MULTI PIN AEGON FIRMA

MULTI PIN AEGON FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON FIRMA O OZNACZENIU IFR-OWU-0513 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI UI/OWU/359/05-2014/C OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - MULTI PIN AEGON FIRMA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - MULTI PIN AEGON FIRMA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - MULTI PIN AEGON FIRMA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Active Dividend 3 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony Multi PIN AEGON 2.1 Parametry podstawowe Zakres Ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego Dożycie przez Ubezpieczonego do stu lat Śmierć NW (przez pierwsze 3 lata polisowe) Czas trwania umowy umowa jest zawierana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS UI/OWU/354/05-2014/E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY TER-OWU-0310 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PLAN Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

IKE IKZE. Aegon Plan na Przyszłość z IKE/IKZE. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia

IKE IKZE. Aegon Plan na Przyszłość z IKE/IKZE. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia IKE IKZE Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa Nr KRS 12318, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS NIP 5272279881 Kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne OWU/SPÓŁKIMEDYCZNE/I-2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Bezpieczna Spłata o oznaczeniu TEN-OWU-0217

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Bezpieczna Spłata o oznaczeniu TEN-OWU-0217 Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Bezpieczna Spłata o oznaczeniu TEN-OWU-0217 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 5 1. Co oznaczają poszczególne pojęcia? 2. Czego dotyczy Umowa?

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 34 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 05/07/12

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104)

Karta Produktu. Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104) Karta Produktu Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT Kod OWU: UB_OLIJ165 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku. kod: 2014_BOSNCEZ_v.03

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku. kod: 2014_BOSNCEZ_v.03 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku kod: 2014_BOSNCEZ_v.03 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Vital Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma prawo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie Aegon Bezpieczni Bliscy

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie Aegon Bezpieczni Bliscy Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie Aegon Bezpieczni Bliscy Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie Aegon Bezpieczni Bliscy o oznaczeniu TEM-OWU-0915 Zachęcamy Cię do uważnej lektury

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. DEFINICJE

Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARETO II (kod: 2009_OFPARII_v.13) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-1112 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie AEGON Gwarantowany Program Emerytalny Plus

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY Kod OWU: UB_OLIJ114 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select kod: 2015_MSL_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Trends Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku (kod: 2014_BOSNCEZ_v.10) Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

MultiAsset Invest. Karta Produktu. Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

MultiAsset Invest. Karta Produktu. Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu KP-MAI-161229 MultiAsset Invest Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS Kod warunków: UB_OGIJ141 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI kod: 2014_EFO_01_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

Numer zapisu z wzorca umownego. Rodzaj informacji

Numer zapisu z wzorca umownego. Rodzaj informacji UI/OWU/380/01-2016/C OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia jest: Życie Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia jest: Śmierć Ubezpieczonego Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony =

Bardziej szczegółowo

z siedzibą Poznań przy ul. Witosa 1, Nowy Tomyśl

z siedzibą Poznań przy ul. Witosa 1, Nowy Tomyśl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE "TWOJA OPTIMUM+ "BEZPIECZNA "Polisa Creditum+" POLISA" POŻYCZKA" Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA 7 % (kod: 2011_OFMLS7_v.07) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MULTISTRATEGIA

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis. kod: 2015_EKP_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis. kod: 2015_EKP_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis kod: 2015_EKP_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 Kod OWU: UB_OLIJ173 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1)

WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1) WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1) Niniejsza warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków: PJGP33 ubezpieczenia grupowe Kod zmiany: PJKP33 ubezpieczenia kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Portfel na Przyszłość

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Portfel na Przyszłość OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Portfel na Przyszłość DOZ-OWU-0312 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Portfel na Przyszłość ( Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjny In Plus

Program Inwestycyjny In Plus PRODUKT NA JAKI OKRES ZAWIERANA JEST UMOWA? DLA KOGO? MINIMALNA SKŁADKA W JAKI SPOSÓB OTWORZYĆ IN PLUS? GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK? DOSTĘPNE UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK): W FUNDUSZE JAKICH

Bardziej szczegółowo