WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Małgorzata Dumkiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Małgorzata Dumkiewicz"

Transkrypt

1 WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Małgorzata Dumkiewicz Warszawa 2011

2 Książkę dedykuję mojej mamie

3

4 Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 13 Rozdział I Udział w spółce z o.o. jako przedmiot wspólności / Pojęcie udziału w spółce z o.o. / Udział jako członkostwo w spółce / Udział jako część kapitału zakładowego / Udział jako prawo podmiotowe wspólnika / Definicja udziału jako prawa podmiotowego / Charakter prawny udziału / Prawo udziałowe a prawo członkostwa / Stosowanie przepisów o współwłasności do praw wspólników w spółce z o.o. / Regulacja współwłasności rzeczy w kodeksie cywilnym a wspólność praw / Zakres stosowania przepisów o współwłasności rzeczy do wspólności praw wspólników w spółce z o.o. / 76 Rozdział II Rodzaje wspólności udziałów / Udziały objęte wspólnością w częściach ułamkowych / Powstanie wspólności udziałów w częściach ułamkowych / Przyczyny powstania stosunku współwłasności/ wspólności w częściach ułamkowych / Powstanie wspólności ułamkowej udziałów wskutek wspólnie dokonanej czynności prawnej / 85 7

5 Spis treści Wspólne objęcie udziałów w spółce z o.o. / Wspólne nabycie udziałów w spółce z o.o. / Powstanie wspólności udziałów w wyniku spadkobrania / Nabycie wchodzących w skład spadku udziałów a nabycie prawa członkostwa / Chwila powstania wspólności udziałów wchodzących w skład spadku / Chwila nabycia statusu wspólnika przez spadkobierców / Pozostałe przypadki powstania wspólności udziałów w częściach ułamkowych / Istota i charakter prawny wspólności udziałów w częściach ułamkowych / Udziały objęte wspólnością łączną / Powstanie wspólności łącznej udziałów / Udziały w spółce z o.o. jako składnik majątku wspólników spółki cywilnej / Udziały w spółce z o.o. jako składnik majątku wspólnego małżonków / Istota i charakter prawny wspólności łącznej udziałów / Ustanie wspólności udziałów w spółce z o.o. / Przyczyny ustania wspólności udziałów związane z wygaśnięciem prawa udziałowego / Przyczyny ustania wspólności udziałów niezwiązane z wygaśnięciem prawa udziałowego / Zdarzenia powodujące wygaśnięcie wspólności / Zniesienie wspólności / 174 Rozdział III Wykonywanie uprawnień z udziałów wspólnych / Wykonywanie uprawnień z udziałów wspólnych w spółce / Zakres zastosowania art. 184 k.s.h. / Ustanowienie i wskazanie wspólnego przedstawiciela / Status wspólnego przedstawiciela współuprawnionych / Wykonywanie uprawnień z udziałów wspólnych poza spółką / 206 8

6 Spis treści 3. Odpowiedzialność współuprawnionych za świadczenia związane z udziałem / 215 Zakończenie / 221 Orzecznictwo / 229 Bibliografia / 231

7

8 Wykaz skrótów Akty prawne k.c. k.h. k.p.c. k.r.o. k.s.h. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne Dz. U. Dziennik Ustaw KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego M. Praw. Monitor Prawniczy NP Nowe Prawo OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCK Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Izba Karna OSP Orzecznictwo Sądów Polskich 11

9 Wykaz skrótów OSPiKA Pal. PiP PPH Pr. Bank. Pr. Spółek Prob. Egz. S. Prok. i Pr. PS PUG Rej. RPEiS St. Praw. ZNUW Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Palestra Państwo i Prawo Przegląd Prawa Handlowego Prawo Bankowe Prawo Spółek Problemy Egzekucji Sądowej Prokuratura i Prawo Przegląd Sądowy Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rejent Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Studia Prawnicze Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego Organy orzekające, inne NSA PAN SA SN spółka z o.o. Naczelny Sąd Administracyjny Polska Akademia Nauk Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

10 Wstęp Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie wspólności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim. Analizę tego problemu uznałam za uzasadnioną z kilku powodów. Po pierwsze, kwestia wspólności praw związanych z uczestnictwem w spółce z o.o. budzi duże kontrowersje zarówno w literaturze przedmiotu, jak i orzecznictwie. Świadczą o tym liczne orzeczenia sądów powszechnych 1 oraz wypowiedzi przedstawicieli doktryny w ramach opracowań komentarzowych do kodeksu spółek handlowych 2, jak też w formie artykułów naukowych 3. Brak jest natomiast całościowego, monograficznego opra- 1 Zob. m.in.: wyrok SN z dnia 4 stycznia 2007 r., III CSK 238/07, LEX nr ; wyrok SN z dnia 5 października 2005 r., IV CK 99/05, OSNC 2006, nr 7 8, poz. 127; wyrok SN z dnia 20 maja 1999 r., I CKN 1146/97, OSNC 1999, nr 12, poz. 209; postanowienie SN z dnia 23 listopada 2000 r., I CKN 950/98, LEX nr 50822; uchwała SN z dnia 22 maja 1996 r., III CZP 49/96, OSNC 1996, nr 9, poz. 119; postanowienie SN z dnia 3 grudnia 2009 r., II CSK 273/09, LEX nr Zob. m.in.: A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2008, s. 728 i n.; E. Marszałkowska-Krześ (w:) J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks spółek handlowych Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001, s. 297 i n.; R. Pabis, Spółka z o.o. Komentarz, Warszawa 2003, s. 139 i n.; W. Pyzioł (w:) W. Pyzioł (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 372 i n.; A. Rachwał (w:) S. Włodyka (red.), Prawo spółek handlowych, t. 2A, Warszawa 2007, s. 944 i n.; M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 295 i n.; T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (w:) J.P. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Komentarz do Kodeksu spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2001, s. 265 i n.; J.A. Strzępka, E. Zielińska (w:) J.A. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo do art , t. I, Warszawa 2005, s. 603 i n.; A. Szajkowski, M. Tarska (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art , t. II, Warszawa 2005, s. 346 i n. 3 Zob. m.in.: D. Bugajna-Sporczyk, Dziedziczenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Pr. Spółek 1998, nr 1, s. 6 i n.; A. Dyoniak, Przynależność do majątków małżonków udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcji, RPEiS 1991, z. 3, s. 29; 13

11 Wstęp cowania przedmiotowego zagadnienia. Próba stworzenia takiej pracy wydaje się pożądana przede wszystkim z uwagi na fakt, że problematyka wspólności udziałów w spółce z o.o. ma w dużej mierze charakter interdyscyplinarny, tj. wykraczający poza ramy jednej dziedziny prawa. Przyczyny objęcia udziałów w spółce z o.o. wspólnością nie są jednolite i wynikają z przepisów normujących różne rodzaje stosunków społecznych (tj. prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo rzeczowe). Kodeks spółek handlowych jedynie w bardzo ograniczonym zakresie reguluje kwestie związane z przysługiwaniem praw udziałowych więcej niż jednej osobie i nie daje odpowiedzi na wiele pytań dotyczących tej formy współuprawnienia, co rodzi określone problemy interpretacyjne. Jednocześnie liczne orzeczenia sądów dotyczące przedmiotowego zagadnienia wskazują na to, iż kwestie związane ze wspólnością udziałów mają nie tylko wymiar teoretyczny, ale także niebagatelne znaczenie w praktyce obrotu. Za kwestię wstępną, której wyjaśnienie warunkuje dalsze rozważania dotyczące wspólności udziałów w spółce z o.o., uznałam analizę charakteru prawnego przedmiotu tej wspólności, tj. praw wspólników związanych z uczestnictwem w spółce. Analiza ta będzie dokonywana w kontekście stosunku członkostwa, łączącego wspólnika ze spółką. W ramach rozważań dotyczących wspólności udziału w spółce z o.o. nie można bowiem pominąć stosunku prawnego, którego jest on elementem. Kontekst ten wyznacza kierunek i reguły interpretacji określonych przepisów, w tym również tych, które dotyczą instytucji stanowiących źródło powstania tego rodzaju współuprawnienia. Z uwagi zaś na to, że przepisy kodeksu spółek handlowych w ogóle nie odnoszą się do charakteru prawnego stosunku wspólności, występującego pomiędzy jego uczestnikami, należy rozważyć, czy i w jakim zakresie, zastosowanie mogą znaleźć przepisy dotyczące określonych rodzajów wspólności, uregulowane poza kodeksem spółek handlowych. P. Drapała, Wspólność w częściach ułamkowych udziału w spółce z o.o., PPH 2003, nr 5, s. 37 i n.; G. Jędrejek, Przynależność praw spółkowych w spółkach osobowych do majątków małżonków, Pr. Spółek 1999, nr 11, s. 28 i n.; M. Nazar, Komercjalizacja majątkowych stosunków małżeńskich w spółkach kapitałowych (w:) A. Kidyba, R. Skubisz (red.), Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, Warszawa 2007, s. 202; M. Rygoł, Skutki śmierci wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością według kodeksu spółek handlowych, PS 2001, nr 3, s. 14 i n.; T. Szczurowski, Konsekwencje śmierci wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, M. Praw. 2008, nr 6, s. 287 i n. 14

12 Wstęp Przedmiotem kolejnych rozważań są kwestie związane z powstaniem, ustaniem oraz charakterem prawnym wspólności udziałów, a zatem zasadnicze z punktu widzenia omawianego zagadnienia. Struktura tej części opracowania nawiązuje do dwóch rodzajów wspólności znanych polskiemu prawu, tj. wspólności w częściach ułamkowych oraz wspólności łącznej. Ostatnia część opracowania poświęcona jest natomiast problematyce wykonywania przez współuprawnionych z udziałów przysługujących im uprawnień. Z uwagi na fakt, że kodeks spółek handlowych odnosi się jedynie do realizacji statusu wspólnika zbiorowego w spółce, uzasadnione wydaje się odrębne omówienie tego zagadnienia w zakresie wykonywania uprawnień w spółce oraz poza spółką. Z perspektywy metodologicznej niniejsza praca nie ma charakteru prawnoporównawczego. Mając na uwadze interdyscyplinarny zakres omawianej problematyki, porównywanie rozwiązań przyjętych w różnych systemach prawnych wymagałoby uwzględnienia w bardzo szerokim zakresie specyfiki przepisów regulujących nie tylko ustrój i funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także stosunki prawnorodzinne, prawnorzeczowe oraz dotyczące dziedziczenia, co utrudniałoby wyciągnięcie konstruktywnych i adekwatnych, w zakresie polskich regulacji, wniosków interpretacyjnych. Złożoność kwestii związanych ze wspólnością udziałów i niejednolity charakter tej instytucji prawnej, skłoniły mnie do bliższej analizy przedmiotowego zagadnienia opartej tylko na gruncie przepisów prawa polskiego, z uwzględnieniem dorobku polskiej judykatury i piśmiennictwa. Nieliczne uwagi nawiązujące do wypowiedzi przedstawicieli niemieckiej doktryny prawa spółek mają charakter ściśle instrumentalny i służą jedynie jako tło dla analizy prawa polskiego, dokonywanej w oparciu o metodę formalno-dogmatyczną. Niniejsza monografia stanowi zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej, którą obroniłam w czerwcu 2010 r. W tym miejscu pragnę w sposób szczególny podziękować Panu Profesorowi Andrzejowi Kidybie, promotorowi pracy, za wszelką pomoc okazaną mi przy pisaniu rozprawy doktorskiej i podjęcie się trudu sprawowania opieki naukowej nade mną oraz za liczne gesty wyrozumiałości i życzliwości pod moim adresem, stałą gotowość do współpracy i nieocenione wsparcie w ramach mojej aktywności naukowej i zawodowej. Bardzo dziękuję również recenzentom, prof. dr. hab. Zdzisławowi Gawlikowi oraz prof. dr. hab. Tomaszowi Siemiątkowskiemu za cenne 15

13 Wstęp uwagi krytyczne, których uwzględnienie pozwoliło nadać tej monografii lepszy kształt. Chciałabym podziękować także pracownikom naukowym Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Zakładu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie za cenne uwagi merytoryczne oraz wszelką okazaną pomoc, w szczególności prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, prof. dr. hab. Mirosławowi Nazarowi, dr. Krzysztofowi Stefaniukowi oraz dr Katarzynie Kopaczyńskiej-Pieczniak. Dziękuję mojej mamie, której wiele zawdzięczam, za wsparcie, które towarzyszyło mi niezmiennie przy pisaniu pracy doktorskiej. Małgorzata Dumkiewicz Lublin, sierpień 2010 r.

14 Rozdział I Udział w spółce z o.o. jako przedmiot wspólności 1. Pojęcie udziału w spółce z o.o Udział jako członkostwo w spółce Regulacja problematyki wspólności udziałów w spółce z o.o. w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm., zwanej dalej: k.s.h.) ogranicza się zasadniczo do przepisu art. 184, zgodnie z którym współuprawnieni z udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z udziałem odpowiadają solidarnie. Z przepisu tego wynika, że udziały w spółce z o.o. mogą przysługiwać niepodzielnie więcej niż jednej osobie, brak jest natomiast szerszej regulacji dotyczącej istoty i charakteru prawnego tego typu wspólności. W tym kontekście szczególnego i zarazem podstawowego znaczenia nabiera kwestia ścisłego określenia samego przedmiotu wspólności, jakim jest udział w spółce z o.o., zwłaszcza wobec faktu wieloznaczności tego pojęcia w świetle uregulowań kodeksowych. Kodeks spółek handlowych, w ramach przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wielokrotnie posługuje się pojęciem udziału, nie definiując go. Kontekst, w jakim pojawia się ten termin w poszczególnych przepisach, nie pozwala natomiast na przyjęcie jego jednolitego znaczenia 1. Fakt posługiwania się omawianym pojęciem w różnym 1 Na fakt wieloznaczności terminu udział w przepisach k.s.h. wskazuje się w doktrynie tak m.in.: T. Dziurzyński (w:) T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź 1994, s. 178; A. Herbet, Obrót udziałami w spółce z o.o., Warszawa 2002, s. 1; A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Kraków 2004, s. 270; K. Kopaczyńska-Pieczniak, Ustanie członkostwa w spółce z o.o., Kraków 2002, s. 51; A. Kawałko, 17

15 Rozdział I. Udział w spółce z o.o. jako przedmiot wspólności rozumieniu, bez jednoczesnej dyferencjacji terminologicznej, wskazuje na potrzebę precyzyjnego zdefiniowania udziału we wszystkich płaszczyznach znaczeniowych, w jakich termin ten występuje w przepisach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2. W potocznym znaczeniu przez udział rozumie się: stan uczestnictwa w pewnym przedsięwzięciu, działanie w akcji zbiorowej, co stanowi synonim dla pojęć: uczestniczenie, uczestnictwo, współdziałanie 3. Termin udział w tym podstawowym, potocznym znaczeniu pojawia się również w kodeksie spółek handlowych. W ramach regulacji dotyczącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tak rozumiany udział występuje w przepisach: art , art. 209, art , art zdanie pierwsze oraz art. 269 k.s.h. Najbliższe potocznemu znaczeniu pojęcia udział jest używanie go dla oznaczenia członkostwa (uczestnictwa) w spółce 4. Członkostwo w spółce określane jest natomiast jako status prawny danego podmiotu, polegający na przynależności do związku osób 5 ; wyraża ono więc więź korporacyjną między wspólnikiem a spółką 6. Instytucja członkostwa jest charakterystyczna dla wszystkich Umorzenie udziałów w spółce z o.o., Kraków 2006, s. 21; R.L. Kwaśnicki (w:) R.L. Kwaśnicki (red.), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2005, s ; A. Koch (w:) A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo handlowe. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze, Kraków 2002, s ; R. Pabis, Spółka z o.o. Komentarz, Warszawa 2004, s. 20; A. Rachwał (w:) S. Włodyka (red), Prawo..., t. 2A, s. 915; J.A. Strzępka, E. Zielińska (w:) J.A. Strzępka (red.), Kodeks..., s. 457; A. Szajkowski, M. Tarska (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art , t. II, Warszawa 2005, s ; M. Tarska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Istota. Ustrój. Funkcjonowanie, Warszawa 2003, s. 189; I. Weiss (w:) S. Włodyka (red.), Prawo spółek, Kraków 1991, s Termin udział występuje w kodeksie spółek handlowych w odniesieniu do wszystkich typów spółek, zarówno osobowych, jak i kapitałowych, a jego znaczenie jest oddzielnie definiowane i doprecyzowywane w odniesieniu do każdego typu spółki z osobna; z uwagi jednak na temat przedmiotowego opracowania, w toku dalszych rozważań określenie udział używane będzie tylko w kontekście problematyki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 3 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1978, s Na takie rozumienie pojęcia udział wskazują m.in. A. Herbet, Obrót..., s. 1; K. Kopaczyńska-Pieczniak, Ustanie..., s. 47; A. Kawałko, Umorzenie..., s K. Kopaczyńska-Pieczniak, Ustanie..., s Tak w odniesieniu do spółki akcyjnej S. Sołtysiński (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. II, Warszawa 1996, s. 350; zob. również A. Kidyba, Atypowe spółki handlowe, Kraków 2006, który członkostwo ujmuje jako stosunek organizacyjny łączący spółkę i wspólnika; M. Tarska, Spółka..., s. 209 definiuje natomiast członkostwo jako stan faktyczny (sytuację) uczestniczenia danej osoby w jakiejś organizacji. 18

16 1. Pojęcie udziału w spółce z o.o. struktur typu korporacyjnego (w tym spółek kapitałowych 7 ), stanowiąc prawny wyraz uczestnictwa 8. W ramach pojęcia członkostwa, rozumianego w wyżej określony sposób, wyodrębnia się stosunek członkostwa 9 oraz prawo członkostwa 10. Stosunek prawny członkostwa stanowi bowiem podstawę konstruowania po stronie jego podmiotów jakichkolwiek uprawnień czy obowiązków 11. Stosunek członkostwa jest pojęciem szerszym, w którym zawiera się prawo członkostwa, rozumiane jako prawa i obowiązki wynikające z faktu należenia do spółki 12. Bardziej precyzyjnie prawo członkostwa definiowane jest jako prawo podmiotowe o niejednolitej strukturze złożonej z wiązki uprawnień o charakterze nie tylko majątkowym, ale również korporacyjnym 7 Jak podkreśla się w doktrynie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi prywatnoprawną organizację wspólników typu korporacyjnego, opartą na substracie majątkowym zob. m.in. S. Janczewski, Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, Warszawa 1946, s. 220; S. Grzybowski (w:) S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań Część szczegółowa, t. III, cz. 2, Ossolineum 1976, s. 865; J. Namitkiewicz, Podręcznik prawa handlowego, wekslowego i upadłościowego, Warszawa 1927, s. 313; S. Sołtysiński, Wynalazek spółki kapitałowej: o krok od wieczności, PiP 1998, z. 11, s. 14; A. Szajkowski, Umowa spółki handlowej, St. Praw. 2001, nr 3 4, s. 320; jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 marca 1996 r. (II CRN 25/96, Prok. i Pr. 1996, nr 7 8, s. 38), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi wspólnotę kapitałów, a nie tylko zrzeszenie wspólników, skupionych wokół obranego celu gospodarczego; spółka z o.o. jest więc spółką kapitałową, z pozostającym na drugim planie elementem osobowym tak A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2008, s A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2000, s A. Szajkowski (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art , t. I, Warszawa 2001, s. 183; A. Herbet, Obrót..., s. 10; K. Kopaczyńska- Pieczniak, Ustanie..., s. 47 i n.; A. Kawałko, Umorzenie..., s. 26; M. Tarska, Spółka..., s. 209 i n.; T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (w:) J.P. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Komentarz..., s. 231, którzy wyodrębniają stosunek uczestnictwa; na uwagę zasługuje również pogląd wyrażony przez A. Szajkowskiego, Prawo spółek handlowych, Warszawa 1997, s. 451, według którego członkostwo może być rozumiane jako stosunek prawny, jak również jako prawo podmiotowe, w zależności od tego jaki aspekt członkostwa jest aktualnie brany pod uwagę. 10 J. Namitkiewicz, Kodeks handlowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z komentarzem i skorowidzem rzeczowym, Łódź 1994 (przedruk), s. 90; K. Kopaczyńska-Pieczniak, Ustanie..., s. 65 i n.; M. Filończuk, Problematyka udziału w spółce z o.o., Gdańsk 2008, s. 21 i n. 11 A. Herbet, Obrót..., s J. Namitkiewicz, Kodeks..., s. 90; SN w uzasadnieniu uchwały z dnia 20 listopada 1992 r., III CZP 142/92, OSNC 1993, nr 5, poz

Redakcja: Anna ubiñska-bujak

Redakcja: Anna ubiñska-bujak Propozycja cytowania: W. Popio³ek, Akcja prawo podmiotowe, Warszawa 2010 Redakcja: Anna ubiñska-bujak Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Bardziej szczegółowo

RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 15 Rozdział 1 Zasady prawa spadkowego 17 1.1. Otwarcie spadku 18 1.2. Zasady dziedziczenia 21 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA POSIADACZA MECHANICZNEGO ŚRODKA KOMUNIKACJI ZA SZKODY WYRZĄDZONE W RUCHU LĄDOWYM

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA POSIADACZA MECHANICZNEGO ŚRODKA KOMUNIKACJI ZA SZKODY WYRZĄDZONE W RUCHU LĄDOWYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA POSIADACZA MECHANICZNEGO ŚRODKA KOMUNIKACJI ZA SZKODY WYRZĄDZONE W RUCHU LĄDOWYM 2 rozdział Recenzenci prof. dr hab. Józef Jan Skoczylas prof. dr hab. Stanisław Pikulski Jarosław

Bardziej szczegółowo

Szerzej: A. Kidyba, [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187 i n.

Szerzej: A. Kidyba, [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187 i n. Marta Piotrowska Odpowiedzialność cywilna komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członków jej zarządu w spółce komandytowej zagadnienia wybrane Wprowadzenie do problematyki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów...11 Słowo wstępne...15 Przedmowa...23 Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25 1. Rodzaje spółek osobowych... 25 2. Spółki osobowe prawa handlowego... 26 2.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Teorie osób prawnych... 5 3. Pojęcie osoby prawnej w prawie

Bardziej szczegółowo

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ KATARZYNA CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ŻANETA PACUD NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO Marcin Krajewski Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 23 Rozdział I Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem OC...

Bardziej szczegółowo

dr Monika Tarska Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Autoreferat

dr Monika Tarska Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Autoreferat dr Monika Tarska Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w rozumieniu art. 18a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI

PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI W POLSKIM PROCESIE KARNYM Marcin Wujczyk Anna Tęcza-Paciorek Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Wstęp / 17 Rozdział I Prywatność

Bardziej szczegółowo

MoP PRAWO SPÓŁEK W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) Od redaktorów. MoP MONITOR PRAWNICZY DWUTYGODNIK PRAWA POLSKIEGO

MoP PRAWO SPÓŁEK W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) Od redaktorów. MoP MONITOR PRAWNICZY DWUTYGODNIK PRAWA POLSKIEGO W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) NR 1/2014 MoP DODATEK pod red. dr. Radosława L. Kwaśnickiego i Piotra Letolca BEZPŁATNY DODATEK DO MONITORA PRAWNICZEGO Od redaktorów Kancelaria prawnicza RKKW

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY Karol Łapiński Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Rozwój instytucji umowy o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

roszczeń deliktowych

roszczeń deliktowych Jednorazowe Przedawnienie odszkodowanie roszczeń z ubezpieczenia deliktowych wypadkowego Przemysław Sobolewski Michał Warciński Dozór Policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym Jednorazowe

Bardziej szczegółowo

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE Przemysław Bryłowski, Małgorzata Dumkiewicz Agnieszka Goldiszewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak Grzegorz Kozieł,

Bardziej szczegółowo

Karnoskarbowa i kryminologiczna problematyka oszustwa podatkowego

Karnoskarbowa i kryminologiczna problematyka oszustwa podatkowego Karnoskarbowa i kryminologiczna problematyka oszustwa podatkowego Zbigniew Wardak Karnoskarbowa i kryminologiczna problematyka oszustwa podatkowego Łódź 2014 Zbigniew Wardak doktor nauk prawnych Katedra

Bardziej szczegółowo

Skarga pauliańska a czynności prawne pomniejszające majątek wspólny małżonków

Skarga pauliańska a czynności prawne pomniejszające majątek wspólny małżonków Transformacje Prawa Prywatnego 4/2013 ISSN 1641 1609 JULITA ZAWADZKA * Skarga pauliańska a czynności prawne pomniejszające majątek wspólny małżonków 1. Uwagi wstępne Przy rozważaniach nad odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ. Piotr Cybula

USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ. Piotr Cybula USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ Piotr Cybula Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 7 Wprowadzenie 13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków zagadnienia wybrane

Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków zagadnienia wybrane PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDUKACJA NR 1 KRAKÓW 2005 Piotr Kasprzyk I Katedra Prawa Cywilnego Katolicki Uniwersytet Lubelski Stosunki majątkowe między małżonkami

Bardziej szczegółowo

Nałożenie obowiązku dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nałożenie obowiązku dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012 ISSN 1641 1609 Iwona Karasek Wojciechowicz, Dominika Mróz Krysta * Nałożenie obowiązku dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna

Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego Analiza cywilnoprawna Andrzej Jakubiec Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego Analiza cywilnoprawna Łódź 2014 Andrzej Jakubiec doktor nauk

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Bankowy rachunek wspólny dla osób fizycznych

Bankowy rachunek wspólny dla osób fizycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Renata Mianowana-Kubiak Bankowy rachunek wspólny dla osób fizycznych STRESZCZENIE Promotor: prof. dr hab. Hanna

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

Zapis windykacyjny. 1. Wstęp

Zapis windykacyjny. 1. Wstęp Piotr Zakrzewski Zapis windykacyjny 1. Wstęp W Kodeksie cywilnym występował dotychczas tylko zapis ze skutkami obligacyjnymi. Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA K. Gromek Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz 4. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Postępowania Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka adwokacka

doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Postępowania Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka adwokacka Aleksandra Budniak doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Postępowania Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka adwokacka Zdolność arbitrażowa Pojęcie zdolności arbitrażowej

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPÓŁKI

TRANSGRANICZNE PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPÓŁKI TRANSGRANICZNE PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPÓŁKI Przemysław Banasik 1) Eliza Salkowska-Cichosz 2) Streszczenie W artykule poruszone zostały zagadnienia związane z mobilnością spółek w obrębie Wspólnoty Europejskiej.

Bardziej szczegółowo