WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Małgorzata Dumkiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Małgorzata Dumkiewicz"

Transkrypt

1 WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Małgorzata Dumkiewicz Warszawa 2011

2 Książkę dedykuję mojej mamie

3

4 Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 13 Rozdział I Udział w spółce z o.o. jako przedmiot wspólności / Pojęcie udziału w spółce z o.o. / Udział jako członkostwo w spółce / Udział jako część kapitału zakładowego / Udział jako prawo podmiotowe wspólnika / Definicja udziału jako prawa podmiotowego / Charakter prawny udziału / Prawo udziałowe a prawo członkostwa / Stosowanie przepisów o współwłasności do praw wspólników w spółce z o.o. / Regulacja współwłasności rzeczy w kodeksie cywilnym a wspólność praw / Zakres stosowania przepisów o współwłasności rzeczy do wspólności praw wspólników w spółce z o.o. / 76 Rozdział II Rodzaje wspólności udziałów / Udziały objęte wspólnością w częściach ułamkowych / Powstanie wspólności udziałów w częściach ułamkowych / Przyczyny powstania stosunku współwłasności/ wspólności w częściach ułamkowych / Powstanie wspólności ułamkowej udziałów wskutek wspólnie dokonanej czynności prawnej / 85 7

5 Spis treści Wspólne objęcie udziałów w spółce z o.o. / Wspólne nabycie udziałów w spółce z o.o. / Powstanie wspólności udziałów w wyniku spadkobrania / Nabycie wchodzących w skład spadku udziałów a nabycie prawa członkostwa / Chwila powstania wspólności udziałów wchodzących w skład spadku / Chwila nabycia statusu wspólnika przez spadkobierców / Pozostałe przypadki powstania wspólności udziałów w częściach ułamkowych / Istota i charakter prawny wspólności udziałów w częściach ułamkowych / Udziały objęte wspólnością łączną / Powstanie wspólności łącznej udziałów / Udziały w spółce z o.o. jako składnik majątku wspólników spółki cywilnej / Udziały w spółce z o.o. jako składnik majątku wspólnego małżonków / Istota i charakter prawny wspólności łącznej udziałów / Ustanie wspólności udziałów w spółce z o.o. / Przyczyny ustania wspólności udziałów związane z wygaśnięciem prawa udziałowego / Przyczyny ustania wspólności udziałów niezwiązane z wygaśnięciem prawa udziałowego / Zdarzenia powodujące wygaśnięcie wspólności / Zniesienie wspólności / 174 Rozdział III Wykonywanie uprawnień z udziałów wspólnych / Wykonywanie uprawnień z udziałów wspólnych w spółce / Zakres zastosowania art. 184 k.s.h. / Ustanowienie i wskazanie wspólnego przedstawiciela / Status wspólnego przedstawiciela współuprawnionych / Wykonywanie uprawnień z udziałów wspólnych poza spółką / 206 8

6 Spis treści 3. Odpowiedzialność współuprawnionych za świadczenia związane z udziałem / 215 Zakończenie / 221 Orzecznictwo / 229 Bibliografia / 231

7

8 Wykaz skrótów Akty prawne k.c. k.h. k.p.c. k.r.o. k.s.h. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne Dz. U. Dziennik Ustaw KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego M. Praw. Monitor Prawniczy NP Nowe Prawo OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCK Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Izba Karna OSP Orzecznictwo Sądów Polskich 11

9 Wykaz skrótów OSPiKA Pal. PiP PPH Pr. Bank. Pr. Spółek Prob. Egz. S. Prok. i Pr. PS PUG Rej. RPEiS St. Praw. ZNUW Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Palestra Państwo i Prawo Przegląd Prawa Handlowego Prawo Bankowe Prawo Spółek Problemy Egzekucji Sądowej Prokuratura i Prawo Przegląd Sądowy Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rejent Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Studia Prawnicze Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego Organy orzekające, inne NSA PAN SA SN spółka z o.o. Naczelny Sąd Administracyjny Polska Akademia Nauk Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

10 Wstęp Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie wspólności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim. Analizę tego problemu uznałam za uzasadnioną z kilku powodów. Po pierwsze, kwestia wspólności praw związanych z uczestnictwem w spółce z o.o. budzi duże kontrowersje zarówno w literaturze przedmiotu, jak i orzecznictwie. Świadczą o tym liczne orzeczenia sądów powszechnych 1 oraz wypowiedzi przedstawicieli doktryny w ramach opracowań komentarzowych do kodeksu spółek handlowych 2, jak też w formie artykułów naukowych 3. Brak jest natomiast całościowego, monograficznego opra- 1 Zob. m.in.: wyrok SN z dnia 4 stycznia 2007 r., III CSK 238/07, LEX nr ; wyrok SN z dnia 5 października 2005 r., IV CK 99/05, OSNC 2006, nr 7 8, poz. 127; wyrok SN z dnia 20 maja 1999 r., I CKN 1146/97, OSNC 1999, nr 12, poz. 209; postanowienie SN z dnia 23 listopada 2000 r., I CKN 950/98, LEX nr 50822; uchwała SN z dnia 22 maja 1996 r., III CZP 49/96, OSNC 1996, nr 9, poz. 119; postanowienie SN z dnia 3 grudnia 2009 r., II CSK 273/09, LEX nr Zob. m.in.: A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2008, s. 728 i n.; E. Marszałkowska-Krześ (w:) J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks spółek handlowych Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001, s. 297 i n.; R. Pabis, Spółka z o.o. Komentarz, Warszawa 2003, s. 139 i n.; W. Pyzioł (w:) W. Pyzioł (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 372 i n.; A. Rachwał (w:) S. Włodyka (red.), Prawo spółek handlowych, t. 2A, Warszawa 2007, s. 944 i n.; M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 295 i n.; T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (w:) J.P. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Komentarz do Kodeksu spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2001, s. 265 i n.; J.A. Strzępka, E. Zielińska (w:) J.A. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo do art , t. I, Warszawa 2005, s. 603 i n.; A. Szajkowski, M. Tarska (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art , t. II, Warszawa 2005, s. 346 i n. 3 Zob. m.in.: D. Bugajna-Sporczyk, Dziedziczenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Pr. Spółek 1998, nr 1, s. 6 i n.; A. Dyoniak, Przynależność do majątków małżonków udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcji, RPEiS 1991, z. 3, s. 29; 13

11 Wstęp cowania przedmiotowego zagadnienia. Próba stworzenia takiej pracy wydaje się pożądana przede wszystkim z uwagi na fakt, że problematyka wspólności udziałów w spółce z o.o. ma w dużej mierze charakter interdyscyplinarny, tj. wykraczający poza ramy jednej dziedziny prawa. Przyczyny objęcia udziałów w spółce z o.o. wspólnością nie są jednolite i wynikają z przepisów normujących różne rodzaje stosunków społecznych (tj. prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo rzeczowe). Kodeks spółek handlowych jedynie w bardzo ograniczonym zakresie reguluje kwestie związane z przysługiwaniem praw udziałowych więcej niż jednej osobie i nie daje odpowiedzi na wiele pytań dotyczących tej formy współuprawnienia, co rodzi określone problemy interpretacyjne. Jednocześnie liczne orzeczenia sądów dotyczące przedmiotowego zagadnienia wskazują na to, iż kwestie związane ze wspólnością udziałów mają nie tylko wymiar teoretyczny, ale także niebagatelne znaczenie w praktyce obrotu. Za kwestię wstępną, której wyjaśnienie warunkuje dalsze rozważania dotyczące wspólności udziałów w spółce z o.o., uznałam analizę charakteru prawnego przedmiotu tej wspólności, tj. praw wspólników związanych z uczestnictwem w spółce. Analiza ta będzie dokonywana w kontekście stosunku członkostwa, łączącego wspólnika ze spółką. W ramach rozważań dotyczących wspólności udziału w spółce z o.o. nie można bowiem pominąć stosunku prawnego, którego jest on elementem. Kontekst ten wyznacza kierunek i reguły interpretacji określonych przepisów, w tym również tych, które dotyczą instytucji stanowiących źródło powstania tego rodzaju współuprawnienia. Z uwagi zaś na to, że przepisy kodeksu spółek handlowych w ogóle nie odnoszą się do charakteru prawnego stosunku wspólności, występującego pomiędzy jego uczestnikami, należy rozważyć, czy i w jakim zakresie, zastosowanie mogą znaleźć przepisy dotyczące określonych rodzajów wspólności, uregulowane poza kodeksem spółek handlowych. P. Drapała, Wspólność w częściach ułamkowych udziału w spółce z o.o., PPH 2003, nr 5, s. 37 i n.; G. Jędrejek, Przynależność praw spółkowych w spółkach osobowych do majątków małżonków, Pr. Spółek 1999, nr 11, s. 28 i n.; M. Nazar, Komercjalizacja majątkowych stosunków małżeńskich w spółkach kapitałowych (w:) A. Kidyba, R. Skubisz (red.), Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, Warszawa 2007, s. 202; M. Rygoł, Skutki śmierci wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością według kodeksu spółek handlowych, PS 2001, nr 3, s. 14 i n.; T. Szczurowski, Konsekwencje śmierci wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, M. Praw. 2008, nr 6, s. 287 i n. 14

12 Wstęp Przedmiotem kolejnych rozważań są kwestie związane z powstaniem, ustaniem oraz charakterem prawnym wspólności udziałów, a zatem zasadnicze z punktu widzenia omawianego zagadnienia. Struktura tej części opracowania nawiązuje do dwóch rodzajów wspólności znanych polskiemu prawu, tj. wspólności w częściach ułamkowych oraz wspólności łącznej. Ostatnia część opracowania poświęcona jest natomiast problematyce wykonywania przez współuprawnionych z udziałów przysługujących im uprawnień. Z uwagi na fakt, że kodeks spółek handlowych odnosi się jedynie do realizacji statusu wspólnika zbiorowego w spółce, uzasadnione wydaje się odrębne omówienie tego zagadnienia w zakresie wykonywania uprawnień w spółce oraz poza spółką. Z perspektywy metodologicznej niniejsza praca nie ma charakteru prawnoporównawczego. Mając na uwadze interdyscyplinarny zakres omawianej problematyki, porównywanie rozwiązań przyjętych w różnych systemach prawnych wymagałoby uwzględnienia w bardzo szerokim zakresie specyfiki przepisów regulujących nie tylko ustrój i funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także stosunki prawnorodzinne, prawnorzeczowe oraz dotyczące dziedziczenia, co utrudniałoby wyciągnięcie konstruktywnych i adekwatnych, w zakresie polskich regulacji, wniosków interpretacyjnych. Złożoność kwestii związanych ze wspólnością udziałów i niejednolity charakter tej instytucji prawnej, skłoniły mnie do bliższej analizy przedmiotowego zagadnienia opartej tylko na gruncie przepisów prawa polskiego, z uwzględnieniem dorobku polskiej judykatury i piśmiennictwa. Nieliczne uwagi nawiązujące do wypowiedzi przedstawicieli niemieckiej doktryny prawa spółek mają charakter ściśle instrumentalny i służą jedynie jako tło dla analizy prawa polskiego, dokonywanej w oparciu o metodę formalno-dogmatyczną. Niniejsza monografia stanowi zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej, którą obroniłam w czerwcu 2010 r. W tym miejscu pragnę w sposób szczególny podziękować Panu Profesorowi Andrzejowi Kidybie, promotorowi pracy, za wszelką pomoc okazaną mi przy pisaniu rozprawy doktorskiej i podjęcie się trudu sprawowania opieki naukowej nade mną oraz za liczne gesty wyrozumiałości i życzliwości pod moim adresem, stałą gotowość do współpracy i nieocenione wsparcie w ramach mojej aktywności naukowej i zawodowej. Bardzo dziękuję również recenzentom, prof. dr. hab. Zdzisławowi Gawlikowi oraz prof. dr. hab. Tomaszowi Siemiątkowskiemu za cenne 15

13 Wstęp uwagi krytyczne, których uwzględnienie pozwoliło nadać tej monografii lepszy kształt. Chciałabym podziękować także pracownikom naukowym Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Zakładu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie za cenne uwagi merytoryczne oraz wszelką okazaną pomoc, w szczególności prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, prof. dr. hab. Mirosławowi Nazarowi, dr. Krzysztofowi Stefaniukowi oraz dr Katarzynie Kopaczyńskiej-Pieczniak. Dziękuję mojej mamie, której wiele zawdzięczam, za wsparcie, które towarzyszyło mi niezmiennie przy pisaniu pracy doktorskiej. Małgorzata Dumkiewicz Lublin, sierpień 2010 r.

14 Rozdział I Udział w spółce z o.o. jako przedmiot wspólności 1. Pojęcie udziału w spółce z o.o Udział jako członkostwo w spółce Regulacja problematyki wspólności udziałów w spółce z o.o. w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm., zwanej dalej: k.s.h.) ogranicza się zasadniczo do przepisu art. 184, zgodnie z którym współuprawnieni z udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z udziałem odpowiadają solidarnie. Z przepisu tego wynika, że udziały w spółce z o.o. mogą przysługiwać niepodzielnie więcej niż jednej osobie, brak jest natomiast szerszej regulacji dotyczącej istoty i charakteru prawnego tego typu wspólności. W tym kontekście szczególnego i zarazem podstawowego znaczenia nabiera kwestia ścisłego określenia samego przedmiotu wspólności, jakim jest udział w spółce z o.o., zwłaszcza wobec faktu wieloznaczności tego pojęcia w świetle uregulowań kodeksowych. Kodeks spółek handlowych, w ramach przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wielokrotnie posługuje się pojęciem udziału, nie definiując go. Kontekst, w jakim pojawia się ten termin w poszczególnych przepisach, nie pozwala natomiast na przyjęcie jego jednolitego znaczenia 1. Fakt posługiwania się omawianym pojęciem w różnym 1 Na fakt wieloznaczności terminu udział w przepisach k.s.h. wskazuje się w doktrynie tak m.in.: T. Dziurzyński (w:) T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź 1994, s. 178; A. Herbet, Obrót udziałami w spółce z o.o., Warszawa 2002, s. 1; A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Kraków 2004, s. 270; K. Kopaczyńska-Pieczniak, Ustanie członkostwa w spółce z o.o., Kraków 2002, s. 51; A. Kawałko, 17

15 Rozdział I. Udział w spółce z o.o. jako przedmiot wspólności rozumieniu, bez jednoczesnej dyferencjacji terminologicznej, wskazuje na potrzebę precyzyjnego zdefiniowania udziału we wszystkich płaszczyznach znaczeniowych, w jakich termin ten występuje w przepisach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2. W potocznym znaczeniu przez udział rozumie się: stan uczestnictwa w pewnym przedsięwzięciu, działanie w akcji zbiorowej, co stanowi synonim dla pojęć: uczestniczenie, uczestnictwo, współdziałanie 3. Termin udział w tym podstawowym, potocznym znaczeniu pojawia się również w kodeksie spółek handlowych. W ramach regulacji dotyczącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tak rozumiany udział występuje w przepisach: art , art. 209, art , art zdanie pierwsze oraz art. 269 k.s.h. Najbliższe potocznemu znaczeniu pojęcia udział jest używanie go dla oznaczenia członkostwa (uczestnictwa) w spółce 4. Członkostwo w spółce określane jest natomiast jako status prawny danego podmiotu, polegający na przynależności do związku osób 5 ; wyraża ono więc więź korporacyjną między wspólnikiem a spółką 6. Instytucja członkostwa jest charakterystyczna dla wszystkich Umorzenie udziałów w spółce z o.o., Kraków 2006, s. 21; R.L. Kwaśnicki (w:) R.L. Kwaśnicki (red.), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2005, s ; A. Koch (w:) A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo handlowe. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze, Kraków 2002, s ; R. Pabis, Spółka z o.o. Komentarz, Warszawa 2004, s. 20; A. Rachwał (w:) S. Włodyka (red), Prawo..., t. 2A, s. 915; J.A. Strzępka, E. Zielińska (w:) J.A. Strzępka (red.), Kodeks..., s. 457; A. Szajkowski, M. Tarska (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art , t. II, Warszawa 2005, s ; M. Tarska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Istota. Ustrój. Funkcjonowanie, Warszawa 2003, s. 189; I. Weiss (w:) S. Włodyka (red.), Prawo spółek, Kraków 1991, s Termin udział występuje w kodeksie spółek handlowych w odniesieniu do wszystkich typów spółek, zarówno osobowych, jak i kapitałowych, a jego znaczenie jest oddzielnie definiowane i doprecyzowywane w odniesieniu do każdego typu spółki z osobna; z uwagi jednak na temat przedmiotowego opracowania, w toku dalszych rozważań określenie udział używane będzie tylko w kontekście problematyki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 3 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1978, s Na takie rozumienie pojęcia udział wskazują m.in. A. Herbet, Obrót..., s. 1; K. Kopaczyńska-Pieczniak, Ustanie..., s. 47; A. Kawałko, Umorzenie..., s K. Kopaczyńska-Pieczniak, Ustanie..., s Tak w odniesieniu do spółki akcyjnej S. Sołtysiński (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. II, Warszawa 1996, s. 350; zob. również A. Kidyba, Atypowe spółki handlowe, Kraków 2006, który członkostwo ujmuje jako stosunek organizacyjny łączący spółkę i wspólnika; M. Tarska, Spółka..., s. 209 definiuje natomiast członkostwo jako stan faktyczny (sytuację) uczestniczenia danej osoby w jakiejś organizacji. 18

16 1. Pojęcie udziału w spółce z o.o. struktur typu korporacyjnego (w tym spółek kapitałowych 7 ), stanowiąc prawny wyraz uczestnictwa 8. W ramach pojęcia członkostwa, rozumianego w wyżej określony sposób, wyodrębnia się stosunek członkostwa 9 oraz prawo członkostwa 10. Stosunek prawny członkostwa stanowi bowiem podstawę konstruowania po stronie jego podmiotów jakichkolwiek uprawnień czy obowiązków 11. Stosunek członkostwa jest pojęciem szerszym, w którym zawiera się prawo członkostwa, rozumiane jako prawa i obowiązki wynikające z faktu należenia do spółki 12. Bardziej precyzyjnie prawo członkostwa definiowane jest jako prawo podmiotowe o niejednolitej strukturze złożonej z wiązki uprawnień o charakterze nie tylko majątkowym, ale również korporacyjnym 7 Jak podkreśla się w doktrynie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi prywatnoprawną organizację wspólników typu korporacyjnego, opartą na substracie majątkowym zob. m.in. S. Janczewski, Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, Warszawa 1946, s. 220; S. Grzybowski (w:) S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań Część szczegółowa, t. III, cz. 2, Ossolineum 1976, s. 865; J. Namitkiewicz, Podręcznik prawa handlowego, wekslowego i upadłościowego, Warszawa 1927, s. 313; S. Sołtysiński, Wynalazek spółki kapitałowej: o krok od wieczności, PiP 1998, z. 11, s. 14; A. Szajkowski, Umowa spółki handlowej, St. Praw. 2001, nr 3 4, s. 320; jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 marca 1996 r. (II CRN 25/96, Prok. i Pr. 1996, nr 7 8, s. 38), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi wspólnotę kapitałów, a nie tylko zrzeszenie wspólników, skupionych wokół obranego celu gospodarczego; spółka z o.o. jest więc spółką kapitałową, z pozostającym na drugim planie elementem osobowym tak A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2008, s A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2000, s A. Szajkowski (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art , t. I, Warszawa 2001, s. 183; A. Herbet, Obrót..., s. 10; K. Kopaczyńska- Pieczniak, Ustanie..., s. 47 i n.; A. Kawałko, Umorzenie..., s. 26; M. Tarska, Spółka..., s. 209 i n.; T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (w:) J.P. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Komentarz..., s. 231, którzy wyodrębniają stosunek uczestnictwa; na uwagę zasługuje również pogląd wyrażony przez A. Szajkowskiego, Prawo spółek handlowych, Warszawa 1997, s. 451, według którego członkostwo może być rozumiane jako stosunek prawny, jak również jako prawo podmiotowe, w zależności od tego jaki aspekt członkostwa jest aktualnie brany pod uwagę. 10 J. Namitkiewicz, Kodeks handlowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z komentarzem i skorowidzem rzeczowym, Łódź 1994 (przedruk), s. 90; K. Kopaczyńska-Pieczniak, Ustanie..., s. 65 i n.; M. Filończuk, Problematyka udziału w spółce z o.o., Gdańsk 2008, s. 21 i n. 11 A. Herbet, Obrót..., s J. Namitkiewicz, Kodeks..., s. 90; SN w uzasadnieniu uchwały z dnia 20 listopada 1992 r., III CZP 142/92, OSNC 1993, nr 5, poz

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Zamów książkę w księgarni internetowej Książkę tę dedykuję mojemu synowi Dominikowi Spis treści Wykaz skrótów...9 Przedmowa do wydania XI...15 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych...17

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW. Krzysztof Gołębiowski

ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW. Krzysztof Gołębiowski ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW Krzysztof Gołębiowski Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Ustrój wspólności ustawowej i majątek wspólny małżonków / 15 1. Małżeński ustrój majątkowy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak 3. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 31 lipca 2013 r. Wydawca Magdalena

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

Tom I Komentarz do art Andrzej Kidyba KOMENTARZE 13. WYDANIE

Tom I Komentarz do art Andrzej Kidyba KOMENTARZE 13. WYDANIE kodeks spółek handlowych Tom I Komentarz do art. 1 300 Andrzej Kidyba KOMENTARZE 13. WYDANIE kodeks spółek handlowych Tom I Komentarz do art. 1 300 Andrzej Kidyba KOMENTARZE Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

PRZYNALEŻNOŚĆ PRAW SPÓŁKOWYCH W SPÓŁCE JAWNEJ DO MAJĄTKÓW MAŁŻONKÓW

PRZYNALEŻNOŚĆ PRAW SPÓŁKOWYCH W SPÓŁCE JAWNEJ DO MAJĄTKÓW MAŁŻONKÓW UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Prawa i Administracji ROBERT SŁABUSZEWSKI PRZYNALEŻNOŚĆ PRAW SPÓŁKOWYCH W SPÓŁCE JAWNEJ DO MAJĄTKÓW MAŁŻONKÓW Praca doktorska Promotor: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Anna ubiñska-bujak

Redakcja: Anna ubiñska-bujak Propozycja cytowania: W. Popio³ek, Akcja prawo podmiotowe, Warszawa 2010 Redakcja: Anna ubiñska-bujak Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt II CZ 7/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 kwietnia 2014 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 października 2005 r., IV CK 99/05

Wyrok z dnia 5 października 2005 r., IV CK 99/05 Wyrok z dnia 5 października 2005 r., IV CK 99/05 Udział w spółce z o.o., nabyty przez jednego z małżonków ze środków z majątku wspólnego, może stać się składnikiem tego majątku, jeżeli małżonkowie tak

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12 Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12 Komandytariusz przystępujący do spółki komandytowej podlega ubezpieczeniom społecznym od dnia przystąpienia do tej spółki, a nie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH PLANSZE BECKA Tomasz Sadurski PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Wydawnictwo C. H. BECK PLANSZE BECKA Prawo spółek handlowych W sprzedaży: B. Gliniecki LEKSYKON SPÓŁEK HANDLOWYCH Encyklopedie i Leksykony L. Kwaśnicki,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na 24 listopada 2014 r. Copyright by Wolters Kluwer SA 2015

Stan prawny na 24 listopada 2014 r. Copyright by Wolters Kluwer SA 2015 Stan prawny na 24 listopada 2014 r. Wydawca: Monika Pawłowska Redaktor prowadzący: Joanna Maź Opracowanie redakcyjne: Agnieszka Bąk Łamanie: Master Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r., III CZP 71/11. Sędzia SN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca)

Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r., III CZP 71/11. Sędzia SN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r., III CZP 71/11 Sędzia SN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Marta Romańska Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Teresy

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych LexisNexis Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych Antoni Witosz Wydanie 1 Monografie Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych Antoni Witosz Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2011 roku LexisNexis

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Postanowienie z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Przewodniczący: Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (spr.). Sędziowie SN: Iwona Koper, Zbigniew Kwaśniewski. Protokolant: Bożena Nowicka. Sąd

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e Warszawa, dnia 24 września 2015 r. PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BSA V 4110 4/15 Sąd Najwyższy Izba Cywilna Na podstawie art. 60 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie

Bardziej szczegółowo

Mateusz Dróżdż. Prawo handlowe spółki osobowe

Mateusz Dróżdż. Prawo handlowe spółki osobowe Mateusz Dróżdż Prawo handlowe spółki osobowe SKRYPTY BECKA Prawo handlowe spółki osobowe Polecamy inne publikacje z tego zakresu: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 18 Studia Prawnicze K. Bilewska, A. Chłopecki

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H.D.I.", sp.

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 626/12. Dnia 26 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 626/12. Dnia 26 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 626/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Szulc SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Mgr Sebastian Kidyba Streszczenie pracy doktorskiej Zawiązanie spółek osobowych Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej przez małżonka pozostającego w ustawowym ustroju majątkowym

Konsekwencje nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej przez małżonka pozostającego w ustawowym ustroju majątkowym Transformacje Prawa Prywatnego 3/2016 ISSN 1641 1609 Aleksandra Czarnecka * Konsekwencje nabycia praw i obowiązków w spółce osobowej przez małżonka pozostającego w ustawowym ustroju majątkowym 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...15 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...17 Księga pierwsza. Część ogólna...19 Tytuł I. Przepisy wstępne...19 Tytuł II. Osoby...59 Dział I. Osoby

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych Suplement do Tomów I IV

Kodeks spółek handlowych Suplement do Tomów I IV Kodeks spółek handlowych Suplement do Tomów I IV Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, Tom I

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSA Jacek Grela (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSA Jacek Grela (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 231/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 stycznia 2015 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSA Jacek Grela (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CSK 653/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO. redakcja naukowa. Andrzej Kidyba SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Aleksander Kappes

BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO. redakcja naukowa. Andrzej Kidyba SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Aleksander Kappes BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba SPÓŁKA KOMANDYTOWA Aleksander Kappes Warszawa 2014 Stan prawny na 1 marca 2014 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Joanna

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMENTARZ Dariusz Zawistowski 2. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Adam

Bardziej szczegółowo

Æwiczenia Becka C H BECK. testy pytania tablice. Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak. Prawo handlowe

Æwiczenia Becka C H BECK. testy pytania tablice. Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak. Prawo handlowe Æwiczenia Becka Prawo handlowe testy pytania tablice Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak C H BECK ĆWICZENIA BECKA Prawo handlowe W sprzedaży: M. Litwińska-Werner KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, WYD.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...15 Księga czwarta. Spadki...17 Tytuł I. Przepisy ogólne...17 Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe...60 Tytuł

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E) Temat zajęć edukacyjnych Norma prawna. Przepis prawa Osiągnięcia ucznia: Pojecie prawa, normy prawnej, przepisu prawa; oceny: dopuszczający: uczeń zna pojęcia prawa, normy prawnej, przepisu prawa, innych

Bardziej szczegółowo

TESTY PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I ZOBOWIĄZANIA MICHAŁ ŁUC

TESTY PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I ZOBOWIĄZANIA MICHAŁ ŁUC TESTY PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA I ZOBOWIĄZANIA MICHAŁ ŁUC Warszawa 2012 Stan prawny na 1 lipca 2012 r. Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne JustLuk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 63/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 września 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz monografie Wydawca: Ewa Fonkowicz Redaktor prowadz¹cy: Ewa Fonkowicz Sk³ad i ³amanie: Studio Lotus

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE III CZP 22/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z wniosku [ ] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wpis zmian na skutek apelacji wniesionej przez wnioskodawcę od postanowienia Sądu Rejonowego. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Rafał Adamus Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające / 17 1. Uwagi ogólne / 17 2. Istota upadłości likwidacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...15 Księga czwarta. Spadki...17 Tytuł I. Przepisy ogólne...17 Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe...62 Tytuł

Bardziej szczegółowo

POLSKIE ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1

POLSKIE ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1 POLSKIE ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1 Orzeczenie TK z dnia 8 maja 1990 r. (K 1/90) Artykuł 7 Konstytucji RP ustanawia konstytucyjną, a więc wzmożoną ochronę własności, dopuszczając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 40/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Gminy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 469/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lutego 2009 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Marta Romańska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Marta Romańska (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 297/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 stycznia 2012 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie z wniosku W. M.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06 Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Mirosława C.

Bardziej szczegółowo

IV. Prawo angielskie V. Prawo holenderskie VI. Uwagi podsumowujące Charakter prawny instytucji wyłączenia wspólnika ze spółki z o

IV. Prawo angielskie V. Prawo holenderskie VI. Uwagi podsumowujące Charakter prawny instytucji wyłączenia wspólnika ze spółki z o Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz orzeczeń... Wykaz literatury... XI XVII XIX XXIII Rozdział I. Status prawny wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a natura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Radosław Olszewski Zakład Postępowania Karnego Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 RECENZENT Danuta Tarnowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 67/09. Dnia 22 października 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 67/09. Dnia 22 października 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 67/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 października 2009 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Mieszkanie rodzinne w ujęciu prawnoporów- nawczym ROZDZIAŁ 2. Pojęcie i cel spółdzielni mieszkaniowej

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Mieszkanie rodzinne w ujęciu prawnoporów- nawczym ROZDZIAŁ 2. Pojęcie i cel spółdzielni mieszkaniowej Wykaz skrótów.................................. 11 Wstęp........................................ 15 ROZDZIAŁ 1. Mieszkanie rodzinne w ujęciu prawnoporównawczym............................. 23 1.1. Wprowadzenie................................

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt III CZP 100/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 stycznia 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa Gminy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 64/12

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 64/12 Sygn. akt III CZP 64/12 POSTANOWIENIE Dnia 16 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Zagadnienie osobowości prawnej... 15 1. Dyskusje dotyczące znaczenia pojęć... 15 2. Dychotomiczny podział podmiotów prawa...

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ewa Tomaszewska. Stan prawny na 1 maja 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ewa Tomaszewska. Stan prawny na 1 maja 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ewa Tomaszewska W Y DA N I E 1 Stan prawny na 1 maja 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

OBRÓT PRAWNY NIERUCHOMOŚCIAMI. Agnieszka Maziarz

OBRÓT PRAWNY NIERUCHOMOŚCIAMI. Agnieszka Maziarz OBRÓT PRAWNY NIERUCHOMOŚCIAMI Agnieszka Maziarz Warszawa 2011 Rodzicom... Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Prawo rzeczowe / 17 1. Pojęcie nieruchomości / 17 2. Pojęcie prawa własności

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy J. Gajda / J. Ignatowicz / J. Pietrzykowski K. Pietrzykowski / J. Winiarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

28. Katner W. J., Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa Kawałko A., Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

28. Katner W. J., Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa Kawałko A., Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, BIBLIOGRAFIA 1. Ablewicz J., Prawo gospodarcze publiczne, C. H. Beck 2010. (Kazusy Becka). 2. Asłanowicz M., Spółka partnerska, Warszawa 2004. 3. Bagan-Kurluta K., Bieniek-Koronkiewicz E., Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego Poznań, 3 września 2013 r. Dr hab Tomasz Sójka Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 12 maja 2011 r., III CZP 19/11

Uchwała z dnia 12 maja 2011 r., III CZP 19/11 Uchwała z dnia 12 maja 2011 r., III CZP 19/11 Sędzia SN Marian Kocon (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Dończyk Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "P.P.H.U.L.",

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r., III CZP 132/06

Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r., III CZP 132/06 Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r., III CZP 132/06 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący) Sędzia SN Hubert Wrzeszcz Sędzia SN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "S." sp.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II PK 124/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2014 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Zasiedzenie nieruchomości, terminy.

Zasiedzenie nieruchomości, terminy. WARSZAWA czerwiec 2012 Zasiedzenie nieruchomości, terminy. Marek Konrad Stachowski mstachowski@prawnakancelaria.eu Sposób w jaki można dokonać zasiedzenia nieruchomości określają przepisy art. 172 k.c.

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE Sygn. akt III CZP 9/15 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne, prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w sprawie w przedmiocie skargi wierzyciela na czynność

Bardziej szczegółowo

RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 15 Rozdział 1 Zasady prawa spadkowego 17 1.1. Otwarcie spadku 18 1.2. Zasady dziedziczenia 21 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES SWOBODY UMÓW W SPÓŁKACH HANDLOWYCH

ZAKRES SWOBODY UMÓW W SPÓŁKACH HANDLOWYCH MONOGRAFIE PRAWNICZE ZAKRES SWOBODY UMÓW W SPÓŁKACH HANDLOWYCH MONIKA TARSKA Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MONIKA TARSKA ZAKRES SWOBODY UMÓW W SPÓŁKACH HANDLOWYCH Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

23. Uchwała z dnia 22 lutego 1994 r. I PZP 1/94

23. Uchwała z dnia 22 lutego 1994 r. I PZP 1/94 23. Uchwała z dnia 22 lutego 1994 r. I PZP 1/94 Przewodniczący SSN: Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Józef Iwulski (sprawozdawca), Walerian Sanetra. Sąd Najwyższy przy udziale prokuratora Jana Szewczyka,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 11 lutego 2004 r., III CZP 103/03

Uchwała z dnia 11 lutego 2004 r., III CZP 103/03 Uchwała z dnia 11 lutego 2004 r., III CZP 103/03 Sędzia SN Kazimierz Zawada (przewodniczący) Sędzia SN Bronisław Czech (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Poznań, dnia 6 września 2012 r. Prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPISU

Bardziej szczegółowo

Udziały/akcje imienne znajdujące się w majątku wspólnym małżonków

Udziały/akcje imienne znajdujące się w majątku wspólnym małżonków Udziały/akcje imienne znajdujące się w majątku wspólnym małżonków cz. I w sprawie statusu wspólnika/akcjonariusza zbiorowego dr Radosław L. Kwaśnicki* / Alicja Piskorz** / Agnieszka Nalazek*** De lega

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo małżeńskie majątkowe polski

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści VII. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XXXVII

Spis treści VII. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XXXVII Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIX XXIII Wykaz literatury... XXXVII Rozdział I. Zagadnienia pojęciowe... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Podmiotowość prawna... 2 I. Ewolucja pojęcia podmiotowości prawnej...

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 28 października 2010 r., III CZP 65/10

Uchwała z dnia 28 października 2010 r., III CZP 65/10 Uchwała z dnia 28 października 2010 r., III CZP 65/10 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sąd Najwyższy w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych 1

Kodeks spółek handlowych 1 Kodeks spółek handlowych 1 z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1030) 2 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 265, poz. 1161) (wyciąg) (...)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09

Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09 Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09 W razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółce, odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w art. 299 k.s.h. ponoszą osoby będące członkami

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil dr Agnieszka Barczak-Oplustil Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. jest pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. E-mail: barczak32@wp.pl

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 29/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2016 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Edward Janeczko. Podatek od nabycia prawa przez zasiedzenie

Edward Janeczko. Podatek od nabycia prawa przez zasiedzenie Rejent. rok 8. nr 10(90) październiki 998 r. Edward Janeczko Podatek od nabycia prawa przez zasiedzenie Jak wiadomo, zasiedzenie polega na nabyciu prawa przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 130/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 sierpnia 2008 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca) SSN Elżbieta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 26 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 26 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CSK 221/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wprowadzenie Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XXXIII Wprowadzenie... XI XV XIX XLIII Rozdział I. Nieruchomość rolna jako składnik gospodarstwa rolnego... 1 1. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Status prawny wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a natura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział I. Status prawny wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a natura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I. Status prawny wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a natura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Definicja spółki z o.o. I. Uwagi wstępne Kodeks spółek handlowych nie zawiera

Bardziej szczegółowo