Redakcja: Anna ubiñska-bujak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja: Anna ubiñska-bujak"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Propozycja cytowania: W. Popio³ek, Akcja prawo podmiotowe, Warszawa 2010 Redakcja: Anna ubiñska-bujak Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Sk³ad i ³amanie: TimPrint Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN

6 Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów IX XI Rozdział I. Akcje Pojęcie akcji Znaczenia terminu akcja Prawo podmiotowe akcjonariusza Uwagi ogólne Treść prawa podmiotowego Prawo podmiotowe a obowiązek wniesienia wkładu Powstanie prawa podmiotowego Podmiot uprawniony z akcji Akcjonariusze Akcjonariusz a założyciel Współuprawnieni z akcji Akcja jako papier wartościowy Cechy akcji jako papieru wartościowego Klasyfikacja akcji jako papierów wartościowych Dokument akcji. Forma i treść Forma dokumentu akcji Treść dokumentu akcji Wydanie dokumentu akcji Unieważnienie dokumentu akcji Unieważnienie akcji a unieważnienie dokumentu akcji Unieważnienie dokumentów uszkodzonych, wadliwych, zniszczonych albo utraconych Unieważnienie dokumentów o nieaktualnej treści Rodzaje akcji Uwagi ogólne Akcje imienne i akcje na okaziciela Uwagi ogólne Akcje imienne i księga akcyjna Akcje na okaziciela Akcje zwykłe i uprzywilejowane Akcje zwykłe Akcje uprzywilejowane Dopuszczalność uprzywilejowania akcji Akcje uprzywilejowane co do głosu V

7 Spis treści VI Akcje uprzywilejowane co do dywidendy Akcje nieme Akcje uprzywilejowane co do kwoty likwidacyjnej Akcje aportowe Akcje własne Zakaz nabywania (obejmowania) akcji własnych Dopuszczalność nabywania akcji własnych Sankcje nabycia (objęcia) akcji własnych wbrew zakazowi Rozdział II. Uprawnienia akcjonariuszy Uprawnienia akcjonariusza wchodzące w skład akcji Klasyfikacja uprawnień akcjonariuszy Uprawnienia majątkowe Prawo do dywidendy Prawo akcjonariusza do udziału w zysku spółki Wyliczenie dywidendy Krąg osób uprawnionych do poboru dywidendy. Dzień dywidendy Termin wypłaty dywidendy. Miejsce spełnienia świadczenia Zaliczki dywidendowe Prawo poboru Istota prawa poboru Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Wykonanie prawa poboru Zapisy na akcje Subskrypcja Uprawnienie do udziału w kwocie likwidacyjnej Pojęcie i przesłanki powstania uprawnienia do udziału w kwocie likwidacyjnej Podział kwoty likwidacyjnej między akcjonariuszy Uprawnienia korporacyjne Uprawnienie do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Prawo głosu na walnym zgromadzeniu Pojęcie Wyłączenie i ograniczenia prawa głosu Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Prawo do informacji Udzielanie informacji przez spółkę Odmowa udzielenia informacji Uprawnienie do zaskarżania uchwał Uwagi wstępne Powództwo o uchylenie uchwały Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Zagadnienia wspólne

8 Spis treści Uprawnienie do wytoczenia powództwa odszkodowawczego na rzecz spółki Prawa mniejszości Pojęcie praw mniejszości Rodzaje praw mniejszości Uprawnienia przyznane akcjonariuszom osobiście Osobiste uprawnienia akcjonariuszy Złota akcja Rozdział III. Rozporządzanie akcją Dobrowolne rozporządzanie akcją Zagadnienia ogólne Zbywanie akcji Zbywalność akcji i jej ograniczenia Zbywanie akcji imiennych Zbywanie akcji na okaziciela Przeniesienie akcji w obrocie regulowanym Nabycie akcji od nieuprawnionego do rozporządzania Obciążenie akcji ograniczonym prawem rzeczowym Zagadnienia ogólne Zastaw na akcji Użytkowanie akcji Prawo głosu w przypadku zastawu i użytkowania Przymusowe rozporządzenie akcją Uwagi wstępne Sankcyjne unieważnienie akcji Unieważnienie akcji nie w pełni opłaconych Wydanie nowych dokumentów akcji Przymusowy wykup akcji Pojęcie przymusowego wykupu Przesłanki przymusowego wykupu Przeprowadzenie przymusowego wykupu Konstrukcja prawna nabycia akcji podlegających przymusowemu wykupowi Przymusowy odkup akcji Pojęcie przymusowego odkupu Przesłanki przymusowego odkupu Przeprowadzenie przymusowego odkupu Rozdział IV. Obowiązki akcjonariusza Uwagi ogólne Obowiązek wniesienia wkładu Uwagi ogólne Wykonanie obowiązku wniesienia wkładów Wniesienie wkładów gotówkowych Wniesienie wkładów niepieniężnych Równomierność wpłat na akcje VII

9 Spis treści 2.4. Wezwanie do dokonania wpłat Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku wniesienia wkładów Zakaz zwrotu wkładów Uwagi ogólne Finansowanie przez spółkę nabywania (obejmowania) jej akcji Zakaz wypłaty odsetek Obowiązek zwrotu nienależnych świadczeń Obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych 204 Rozdział V. Wygaśnięcie prawa podmiotowego Umorzenie akcji Istota i przyczyny umorzenia akcji Przesłanki dopuszczalności umorzenia Rodzaje umorzenia Umorzenie dobrowolne Umorzenie przymusowe Umorzenie automatyczne Wynagrodzenie za umorzenie akcji Obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji Chwila umorzenia akcji Świadectwa użytkowe Likwidacja spółki Uwagi wstępne Likwidacja spółki w organizacji Zwrot wkładów na rzecz akcjonariuszy Postępowanie likwidacyjne Likwidacja spółki właściwej Rozwiązanie spółki Postępowanie likwidacyjne Zakończenie likwidacji Indeks rzeczowy VIII

10 Wprowadzenie Spółka akcyjna jest jedną z najpopularniejszych form organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza takiej, która wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych. Dotyczy to tak Polski, jak i większości państw gospodarki wolnorynkowej. Spółka akcyjna bowiem jest nie tylko formą prowadzenia działalności gospodarczej, ale i stanowi w sprzyjających warunkach sprawny mechanizm umożliwiający pomnażanie zainwestowanego w nią kapitału. W konsekwencji uczestnictwo w korporacyjnej osobie prawnej, jaką jest spółka akcyjna, bardzo często nie jest przejawem woli czy zamiaru prowadzenia określonej działalności gospodarczej, czy wywierania wpływu na sposób jej prowadzenia, tylko inwestycją kapitałową, która w jakiejś perspektywie czasu ma przynieść inwestorowi satysfakcjonujący zwrot z zainwestowanego kapitału. W aktywach inwestora odzwierciedleniem inwestycji są akcje emitowane przez spółkę, jako ekwiwalent wkładu wniesionego przez akcjonariusza-inwestora. Akcje są majątkowymi prawami podmiotowymi, a treść tych praw umożliwia akcjonariuszowi partycypację w zyskach spółki i jej majątku oraz pośrednie (przede wszystkim poprzez wykonywanie prawa głosu) oddziaływanie na prowadzenie spraw spółki. Akcje zatem odzwierciedlają i chronią interes ekonomiczny akcjonariusza związany z jego inwestycją kapitałową. Zrozumiałe jest zatem powszechne zainteresowanie akcjami, czego odzwierciedleniem w naukach prawnych są badania im poświęcone. Problematyka spółki akcyjnej jako korporacyjnej osoby prawnej, a także akcji jako praw podmiotowych i papierów wartościowych, doczekała się w polskiej literaturze przedmiotu ostatnich kilkunastu lat wielu opracowań, zarówno o charakterze monograficznym, jak i zamieszczonych w dziełach opisujących system prawa prywatnego i gospodarczego, w komentarzach, wreszcie w podręcznikach wydawanych przez poszczególne ośrodki akademickie. Nie sposób nawet w przybliżeniu określić liczby drobniejszych pozycji (studiów, artykułów, glos, itp.), w których podejmowane były poszczególne kwestie związane z funkcjonowaniem spółek akcyjnych czy problematyką akcji. Praca niniejsza nie pretenduje do wyczerpującego omówienia problematyki akcji. Stanowi ona raczej rodzaj syntetycznego podsumowania dotychczasowych studiów autora, których wyniki były już po części publikowane, przede wszystkim w Systemie Prawa Handlowego, pod redakcją prof. Stanisława Włodyki, a także w komentarzu do Kodeksu spółek handlowych, pod redakcją prof. Janusza Strzępki. W tym ujęciu praca koncentruje się na problematyce akcji rozumianej jako prawo podmiotowe. Monograficzne opracowanie tego zagadnienia powstało jeszcze pod rządami Kodeksu Handlowego (A. Kondracka Charakter prawny akcji), a dzieła napisane na tle uregulowań Kodeksu spólek handlowych IX

11 Wprowadzenie (przede wszystkim prace Andrzeja Szumańskiego i Marka Michalskiego) rozważają problematykę akcji w znacznie szerszym zakresie. W pracy pomijam także szczególną problematykę akcji spółek notowanych na rynku regulowanym. Katowice, maj 2009 r. Moim bliskim poświęcam X

12 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH... Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KomPrywU... ustawa z r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KrRejsU... ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) KZ... Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) ObrIFinU... ustawa z r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz ze zm.) OfertaPublU... ustawa z r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) PrBank... ustawa z r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrOblig... ustawa z r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz ze zm.) PrPublObr... ustawa z r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) PrPrywM... ustawa z r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) ZastRejU... ustawa z r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) 2. Czasopisma Gl.... Glosa Jur.... Jurysta KPP... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP... Monitor Prawniczy XI

13 Wykaz skrótów ONSAiWSA... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSA... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG... Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSP... Orzecznictwo Sądów Powszechnych OSPiKA... Orzecznictwo Sądów Powszechnych i Komisji Arbitrażowych Pal.... Palestra PB... Prawo Bankowe PiP... Państwo i Prawo PPH... Przegląd Prawa Handlowego PPW... Prawo Papierów Wartościowych Prok. i Pr.... Prokuratura i Prawo Pr. Sp.... Prawo Spółek PS... Przegląd Sądowy PUG... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej.... Rejent R. Pr.... Radca Prawny RPEiS... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SA... Sąd Apelacyjny TPP... Transformacje Prawa Prywatnego Wok.... Wokanda 3. Inne orz.... orzeczenie t.j.... tekst jednolity 4. Piśmiennictwo Bandarzewski... K. Bandarzewski, Prawa akcjonariusza, Kraków 1996 Czerniawski... R. Czerniawski, Kodeks spółek handlowych. Przepisy o spółce akcyjnej. Komentarz, Warszawa 2004 Jacyszyn, Krześ, Marszałkowska-Krześ, Kodeks... J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001 Jacyszyn, Krześ, Marszałkowska-Krześ, Spółka... J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, Spółka akcyjna. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, Warszawa 2001 Kidyba, t. I... A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, Komentarz do art KSH, Kraków 2007 Kidyba... A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II. Komentarz do art KSH, Kraków 2007 XII

14 Wykaz skrótów Komosa... T. Komosa, Papiery wartościowe, PPH 1995, Nr 1 Kondracka, Charakter... A. Kondracka, Charakter prawny akcji, Białystok 1999 Kruczalak, Komentarz... J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popiołek, W. Pyzioł, Kodeks spółek handlowych Komentarz, pod red. K. Kruczalaka, Warszawa 2001 Litwińska-Werner... M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2007 Michalski... M. Michalski, Kontrola kapitałowa nad spółką akcyjną, Kraków 2004 Opalski... A. Opalski, Kapitał zakładowy. Zysk. Umorzenie, Warszawa 2002 Pyzioł, Komentarz... J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. W. Pyzioła, Warszawa 2008 Rodzynkiewicz... M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007 Siemiątkowski, Potrzeszcz, Komentarz... J. P. Naworski, K. Strzelczyk, J. Raglewski, T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka akcyjna i przepisy karne, t. I, Warszawa 2003 Skorek... B. Skorek, Ochrona prawna interesów akcjonariuszy spółki akcyjnej, Kraków 2002 Sołtysiński, Szajkowski, Szwaja, Komentarz... S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. II, Warszawa 1998 Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz, t. I... S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 1 150, t. I, wyd. 2, Warszawa 2006 Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz, wyd S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów , t. III, wyd. 1, Warszawa 2003 Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz... S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, M. Mataczyński, T. Sójka, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów , t. III, wyd. 2, Warszawa 2008 XIII

15 Wykaz skrótów Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz, t. IV... S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, M. Tarska, R. Zabłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów , t. IV, wyd. 2, Warszawa 2009 Szpunar, Akcje... A. Szpunar, Akcje jako papiery wartościowe, PiP 1993, z Szpunar, Podstawowe... A. Szpunar, Podstawowe problemy papierów wartościowych, PiP 1991, z. 2 Szumański, Papiery... A. Szumański, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, t. 19, Warszawa 2006 Szumański, Prawo A. Szumański, [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz Kraków 2004 Wiśniewski... A. W. Wiśniewski, Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, t. III, Warszawa 1993 Wodnicki, Akcje... M. Wodnicki, Akcje i ich rodzaje, Pr. Sp. 1996, Nr 10 XIV

16 Rozdział I. Akcje 1. Pojęcie akcji 1.1. Znaczenia terminu akcja Terminowi akcja przypisywane są różne znaczenia. Zwykle wyróżnia się 1 trzy jego znaczenia i w konsekwencji pojęcia akcji. Tak więc akcja oznacza, po pierwsze, część kapitału zakładowego spółki, a ściślej ułamek kapitału, wynikający z podziału wysokości kapitału przez ilość wyemitowanych przez spółkę akcji (akcja jest udziałem kapitałowym w kapitale zakładowym 2 ). Po drugie, termin akcja wyraża prawo podmiotowe akcjonariusza, przy czym z tym znaczeniem wiąże się pojęcie uczestnictwa akcjonariusza w spółce 3, a także legitymację materialną 4. Wreszcie, po trzecie, akcja jest papierem wartościowym, 1 Tak np. Szumański, Prawo 2004, s. 594; tenże, Papiery, s. 12, 16; M. Michalski, Pojęcie dokumentu akcji a pojęcie akcji w Kodeksie spółek handlowych, PPW 2001, Nr 8, s. 3; Kidyba, s. 21; Wodnicki, Akcje, s. 22; A. Szajkowski, [w:] Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz, t. I, s Jednakże S. Sołtysiński, [w:] Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz, s. 53, uznaje wyróżnienie pojęcia akcji w znaczeniu ułamkowej części kapitału zakładowego za bezcelowe. To stanowisko nie wydaje się zasadne, m.in. ze względu na związek zachodzący między prawem podmiotowym akcjonariusza a jego odzwierciedleniem w kapitale zakładowym spółki, czyli w jej pasywach. Zob. też Michalski, s. 64 i n. 2 Co do znaczenia pojęcia kapitał zakładowy zob. np. J. Frąckowiak, [w:] Pyzioł, Komentarz, s. 566 i n. Co do funkcji przypisywanych kapitałowi zakładowemu zob. np. J. Frąckowiak, [w:] Kruczalak, Komentarz, s. 461 i n.; tenże, [w:] Pyzioł, Komentarz, s. 568 i n.; A. Opalski, Kapitał zakładowy: skuteczny instrument ochrony wierzycieli czy przestarzała konstrukcja prawna? Próba porównania modeli ochrony wierzycieli spółek kapitałowych w prawie państw europejskich i Stanów Zjednoczonych, KPP 2002, Nr 2; tenże, Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej, Studia Prawa Prywatnego 2008, Nr 2; tenże, Reforma kapitału zakładowego spółek akcyjnych implementacja dyrektywy 2006/68/WE do prawa polskiego, PPH 2008, Nr 9; K. Oplustil, Reforma kapitału zakładowego w prawie europejskim i polskim, [w:] Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006; A. Radwan, Sens i nonsens kapitału zakładowego przyczynek do ekonomicznej analizy ustawowej ochrony wierzycieli spółek kapitałowych, [w:] Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, t. II, red. M. Cymer, J. Napierała, T. Sójka, Kraków Por. np. odpowiednio orz. SN z r., III CZP 123/92, MoP 1993, Nr 3. 4 Tak np. Szumański, Papiery, s

17 Rozdział I. Akcje czyli dokumentem wystawionym przez spółkę, ucieleśniającym prawo podmiotowe akcjonariusza 1, a zarazem odzwierciedlającym legitymację formalną (zewnętrzny przejaw w normalnym toku rzeczy legitymacji materialnej) 2. W przepisach KSH termin akcja występuje najczęściej w drugim znaczeniu, względnie obejmuje zarazem znaczenie drugie i trzecie. W nielicznych przypadkach termin ten oznacza ułamek kapitału zakładowego (tak przede wszystkim art. 302, także art. 318 pkt 3 3 ; zob. też np. art. 38 pkt 9 lit. a KrRejsU). Posługując się pojęciem akcji wyłącznie w znaczeniu papieru wartościowego, KSH używa, chociaż nie zawsze konsekwentnie 4, określenia dokument akcji, którego sposób sporządzenia i treść opisuje art. 328 KSH. W ten sposób w reżimie KSH dochodzi do zróżnicowania terminologicznego i wyróżnienia akcji w znaczeniu materialnym ( akcja ) i w znaczeniu formalnym ( dokument akcji ). To zróżnicowanie jest uzasadnione ze względu na odmienny reżim prawny prawa podmiotowego i dokumentu, który to prawo inkorporuje 5. Odniesienie danego uregulowania do dokumentu akcji wskazuje, że jego przedmiotem jest wyłącznie papier wartościowy materialny nośnik prawa podmiotowego, a nie prawo podmiotowe. Podkreśla się też, że w takich sytuacjach ustawodawca uwypukla legitymację formalną, a tam gdzie określeniu akcja można przypisać zarówno drugie, jak i trzecie znaczenie, na plan pierwszy wysuwa się legitymacja materialna 6. Między trzema znaczeniami terminu akcja zachodzą istotne związki wyrażające się m.in. w określeniu chwili powstania prawa podmiotowego, chwili powstania papieru wartościowego, uregulowaniu kwestii możliwości rozporządzania prawem czy jego unicestwienia. Pojęcia te bywają zatem ze sobą utożsamiane i niejednokrotnie w literaturze przedmiotu terminu akcja używa się więcej niż w jednym znaczeniu. 1 Liczba dokumentów akcji wystawionych przez spółkę może być mniejsza od liczby akcji, na jaką dzieli się kapitał zakładowy. Spółka bowiem może wydawać akcje w odcinkach zbiorowych (por. art KSH). 2 Por. np. Szumański, Papiery, s Szumański, Prawo 2004, s. 594, wymienia tu także art zd. 1 ( Akcje są niepodzielne ); tak też Szumański, Papiery, s. 17. Moim zdaniem chodzi tu jednak przede wszystkim o niepodzielność dokumentu akcji. Zob. też np. S. Sołtysiński, [w:] Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz, s Zob. np. M. Michalski, Pojęcie, s Por. M. Michalski, Pojęcie, s. 5. Zob. też tenże, Z problematyki identyfikacji osób uprawnionych do wykonywania prawa z akcji w prawie polskim, [w:] Studia z prawa prywatnego gospodarczego. Księga pamiątkowa ku czci prof. Weissa, Kraków 2003, s. 135 i n. 6 Tak Szumański, Papiery, s

18 Uwagi ogólne 1.2. Prawo podmiotowe akcjonariusza 1. Pojęcie akcji Pojęcie akcja, wedle najpowszechniej wypowiadanego poglądu 1, oznacza prawo podmiotowe akcjonariusza, a zatem przyznaną przez prawo przedmiotowe i przez nie zabezpieczana sferę możności postępowania w określony sposób 2, wynikającą z nawiązania stosunku prawnego spółki 3. Poprzez uprawnienia wchodzące w skład przysługującego akcjonariuszowi prawa realizuje on swój interes w takim zakresie i w taki sposób, w jaki system prawny uznaje go za godny ochrony w konfrontacji z innymi prawami podmiotowymi (innymi interesami przez te prawa chronionymi). Prawo podmiotowe akcjonariusza jest elementem jego członkostwa w spółce, czyli stosunku prawnego, jaki zachodzi między akcjonariuszem a spółką w następstwie przystąpienia do niej poprzez nabycie prawa podmiotowego, w sposób pierwotny (objęcie akcji) lub wtórny (nabycie akcji w ścisłym znaczeniu). Można to określić także w ten sposób, że stosunek członkostwa (więź korporacyjna 4 ) wyraża się w prawie podmiotowym przysługującym akcjonariuszowi 5. Nie oznacza to jednak, że zasadne jest utożsamianie stosunku członkostwa z prawem podmiotowym 6. W ramach stosunku członkostwa, jako stosunku prawnego, jego treść w odniesieniu do konkretnego akcjonariusza (relacja zachodząca między nim a spółką) konkretyzowana jest przez przysługujące mu prawo podmiotowe. Nasuwa się tu jednak pytanie, czy pojedyncza akcja jest jednostkowym prawem podmiotowym, czy też ze stosunku spółki wynika jedno prawo 1 Zob. np. M. Pyziak-Szafnicka, [w:] System Prawa Prywatnego. T. 1 Prawo cywilne część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 700 i n.; J. Frąckowiak, [w:] Kruczalak, Komentarz, s. 464; Michalski, s. 47. Co do udziałów zob. zwłaszcza B. Gessel- -Kalinowska vel Kalisz, Udział kapitałowy w spółce z o.o., PPH 2008, Nr 5 i tam cyt. autorzy. 2 Zob. np. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 129 i n.; Z. Radwański, Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 2002, s. 86. Co do akcji por. np. Michalski, s M. Pyziak-Szafnicka, [w:] System, s kwestionuje nierozerwalne związanie prawa podmiotowego ze stosunkiem cywilnoprawnym. Zastrzeżenia te nie mogą jednak zostać odniesione do akcji, bo byt tych praw podmiotowych w oderwaniu od stosunku spółki i członkostwa w spółce jest bezprzedmiotowy. 4 S. Sołtysiński, [w:] Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz, s Zob. m.in. Kondracka, Charakter, s. 64 i n.; Michalski, s Bliżej zob. Michalski, s. 138 i n. Takie utożsamienie nie jest zasadne m.in. z tej przyczyny, że stosunek członkostwa wyraża się także w obowiązkach akcjonariusza wobec spółki, a te nie wchodzą w skład prawa podmiotowego. Akcja nie może być postrzegana jako ogół praw i obowiązków akcjonariusza wobec spółki. 3

19 Rozdział I. Akcje podmiotowe, niezależnie od tego, ile jednostkowych akcji przysługuje akcjonariuszowi. Z większości formułowanych w doktrynie wypowiedzi można wnosić, że każda akcja postrzegana jest jako odrębne prawo podmiotowe 1. Ta konstatacja wydaje się oczywista każda akcja jest nośnikiem określonych uprawnień, zatem każda stanowi odrębne prawa podmiotowe wraz z wchodzącą w jego skład wiązką funkcjonalnie ze sobą powiązanych uprawnień. Tak jak określonej osobie nieposiadającej ani jednej akcji nie może przysługiwać status akcjonariusza uprawnionego ze stosunku członkostwa w spółce tak nabycie już jednej akcji prowadzi do uzyskania takiego statusu. Równie oczywiste jest jednak stwierdzenie, że siła pozycji akcjonariusza w spółce, tak wobec niej, jak i wobec innych uprawnionych, zależy od liczby przysługujących mu praw podmiotowych. Wszak natura spółki akcyjnej opiera się na więzi pomiędzy wysokością wniesionego kapitału (proporcja udziału w kapitale zakładowym) a zakresem uprawnień 2. Ten zakres jednak to suma pojedynczych praw podmiotowych stanowiących tzw. prawa udziałowe. W konsekwencji związek między członkostwem w spółce a akcją można opisywać w ten sposób, że niezbędną przesłanką członkostwa jest przysługiwanie przynajmniej jednego prawa podmiotowego, ale status akcjonariusza w stosunku członkostwa (jego pozycja wobec spółki) jest zmienny i zależy od liczby przysługujących mu praw podmiotowych. Członkostwo wygasa zaś dopiero wówczas, gdy dana osoba utraci wszystkie akcje w spółce (niezależnie od tego, w jaki sposób ta utrata nastąpi poprzez zbycie akcji, ich umorzenie czy w inny jeszcze sposób 3 ). Ponowne nabycie przynajmniej jednej akcji prowadzi do nawiązania stosunku członkostwa, którego konkretna treść zależy od liczby przysługujących danej osobie praw podmiotowych. Ponadto niekiedy zakres uprawnień przysługujących akcjonariuszowi w spółce zależy bezpośrednio od liczby przysługujących mu akcji w przypadku tzw. praw kolektywnych, mniejszości lub większości, czy to wynikających z ustawy, czy to wykreowanych w stosunku spółki przez regulacje korporacyjne (statut) 4. Innymi słowy, określona liczba akcji przysługująca czy to jednej osobie, czy to grupie osób, wyposaża je w dodatkowe uprawnienia. Ich cechą szczególną, odróżniającą prawa kolektywne od typowych uprawnień akcyjnych, jest to, że przysługują i mogą być 1 Tak np. Szumański, Papiery, s. 12 i n.; P. Sikorski, Powstanie akcji w procesie kreacji spółki, MoP 2004, Nr 3, s Por. np. J. Okolski, J. Modrzejewski, Ł. Gasiński, Natura stosunku korporacyjnego spółki akcyjnej, PPH 2000, Nr 8, s. 13; Michalski, s Zob. bliżej Michalski, s. 144 i n. 4 Np. uprawnienie do żądania wykupienia ich akcji przez akcjonariuszy większościowych, uprawnienie do żądania umorzenia akcji. 4

20 1. Pojęcie akcji wykonywane tylko wówczas, gdy w danym momencie uprawnieni z pojedynczych praw podmiotowych podejmą wspólne działanie w sposób określony przez ustawę (statut). Z punktu widzenia pojedynczego prawa podmiotowego uprawnienie stanowiące prawo kolektywne które istnieje i może być wykonywane tylko wspólnie z innymi uprawnionymi jest więc uprawnieniem warunkowym i potencjalnym. Szczególna jest także funkcja kolektywnych praw mniejszości. Ich celem jest zapewnienie ochrony uprawnień akcjonariuszy, nazywanych mniejszościowymi czy drobnymi (ich praw podmiotowych) poprzez wzmocnienie ich pozycji wobec właściwej spółce kapitałowej zasadzie rządów większości 1, bo przecież także oni partycypowali poprzez wkłady w tworzeniu majątku spółki i ponoszą ryzyko gospodarcze jej funkcjonowania 2. Uprawnienia te pełnią wobec uprawnień wchodzących w skład prawa podmiotowego, zwłaszcza korporacyjnych, charakter służebny czy pomocniczy 3, gdyż umożliwiają (ułatwiają) egzekwowanie tych uprawnień. Specyficzna natura praw kolektywnych skłania niektórych autorów to uznania ich za odrębny obok majątkowych i korporacyjnych rodzaj uprawnień 4. Rodzaj typowego interesu, jaki realizowany (chroniony) jest poprzez akcję, pozwala zaliczyć ją, bez żadnych wątpliwości, do praw majątkowych. To zaś oznacza, jeżeli odwołać się do powszechnie uznawanych cech takich praw, że akcja jest prawem zbywalnym i dziedzicznym, a chroniące ją roszczenia ulegają przedawnieniu. Większe trudności sprawiać może umiejscowienie akcji w tradycyjnych klasyfikacjach praw majątkowych, do których zalicza się prawa rzeczowe, wierzytelności, prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym, prawa rodzinne o charakterze majątkowym i prawa spadkowe 5. Jeżeli przyjąć, że akcja polega przede wszystkim na relacji między uprawnionym (akcjonariuszem) i zobowiązanym (spółką), to uznać trzeba, że jest ona najbliższa wierzytelności, bo nie istnieje poza stosunkiem prawnym, którego źródłem jest umowa spółki. Stosunek, jaki łączy akcjonariusza ze spółką, ma jednak charakter zobowiązaniowo-organizacyjny, jako że akcja jest prawem członkowskim, nie można zatem utożsamiać jej z wierzytelnością 6. 1 Tak np. Michalski, s Tak Szumański, Papiery, s Tak Szumański, Papiery, s Tak Szumański, Papiery, s Tak np. M. Pyziak-Szafnicka, [w:] System, s Por. w odniesieniu do udziałów np. A. Herbet, Obrót udziałami w spółce z o.o., Warszawa 2004, s. 10 i n.; M. Tarska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Istota. Ustrój. Funkcjonowanie, Warszawa 2003, s. 10,

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny akt spółki kapitałowej, który ma na celu wykazanie, czy spółka, w której imieniu wypowiadają się uczestniczący w zgromadzeniu (walnym

Wewnętrzny akt spółki kapitałowej, który ma na celu wykazanie, czy spółka, w której imieniu wypowiadają się uczestniczący w zgromadzeniu (walnym ABSOLUTORIUM Wewnętrzny akt spółki kapitałowej, który ma na celu wykazanie, czy spółka, w której imieniu wypowiadają się uczestniczący w zgromadzeniu (walnym zgromadzeniu) wspólnicy (akcjonariusze), jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Małgorzata Dumkiewicz

WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Małgorzata Dumkiewicz WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Małgorzata Dumkiewicz Warszawa 2011 Książkę dedykuję mojej mamie Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 13 Rozdział I Udział w spółce z o.o.

Bardziej szczegółowo

Proces obejmowania akcji w kapitale warunkowym spółki akcyjnej

Proces obejmowania akcji w kapitale warunkowym spółki akcyjnej Proces obejmowania akcji w kapitale warunkowym spółki akcyjnej Anna Kawułycz Warunkowe podwyższenie kapiatłu zakładowego nazywane także podwyższeniem specjalnego przeznaczenia polega na rejestracji podwyższenia

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak 3. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 31 lipca 2013 r. Wydawca Magdalena

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów?

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Katalog praw pochodnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej UPDOP) ma charakter otwarty z zastrzeżeniem,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO HANDLOWE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo finansowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH PLANSZE BECKA Tomasz Sadurski PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Wydawnictwo C. H. BECK PLANSZE BECKA Prawo spółek handlowych W sprzedaży: B. Gliniecki LEKSYKON SPÓŁEK HANDLOWYCH Encyklopedie i Leksykony L. Kwaśnicki,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A. Herbet KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, TOM II, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Przedmowa Podstawowe instytucje prawa papierów wartoœciowych wystêpuj¹ce zarówno w obrocie indywidualnym jak i masowym, z uwagi na szeroki zakres materia³u wymaga³y ujêcia w dwóch tomach Systemu Prawa

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Rafał Adamus Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające / 17 1. Uwagi ogólne / 17 2. Istota upadłości likwidacyjnej

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Rys historyczny... 17 Rodzaje obligacji... 22 Źródła prawa o obligacjach... 39 Funkcje obligacji... 42 Tytuł ustawy... 54 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego Poznań, 3 września 2013 r. Dr hab Tomasz Sójka Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 3. wydanie Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. 2011 r. 1. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 201 211 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.2. Umowa założycielska

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Raport bieżący Nr 21/2015 Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Aplikacje Prawnicze Orzecznictwo Kodeks spółek handlowych e kci a! r nu wt i j m a sta gz y e z i w Kor wió k lo ko C.H.Beck Kodeks spółek handlowych W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: J. Rychlik KODEKS

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwagi dotyczące walnego zgromadzenia w spółce publicznej. 1. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu spółki publicznej

Wybrane uwagi dotyczące walnego zgromadzenia w spółce publicznej. 1. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu spółki publicznej RAFAŁ BLICHARZ* Wybrane uwagi dotyczące walnego zgromadzenia w spółce publicznej 1. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu spółki publicznej Zgodnie z art. 406 1 kodeksu spółek handlowych 1 prawo uczestniczenia

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Poznań, dnia 6 września 2012 r. Prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPISU

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12 Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12 Komandytariusz przystępujący do spółki komandytowej podlega ubezpieczeniom społecznym od dnia przystąpienia do tej spółki, a nie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: Uchwała nr 01/NWZ/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Prawo pierwszeństwa, PDA prawa poboru

Prawo pierwszeństwa, PDA prawa poboru Prawo pierwszeństwa, PDA prawa poboru Prawa i obowiązki akcjonariuszy wynikają z faktu posiadania akcji. Za akcjonariusza spółki uważa się osobę wpisaną do księgi akcyjnej bądź posiadającą akcję na okaziciela.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h.,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

Upadłość a potrącenie

Upadłość a potrącenie Krótkie Komentarze Becka Rafał Adamus Upadłość a potrącenie Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Upadłość a potrącenie Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: R. Adamus upadłość

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 31 stycznia 2001 r., III CZP 50/00

Uchwała z dnia 31 stycznia 2001 r., III CZP 50/00 Uchwała z dnia 31 stycznia 2001 r., III CZP 50/00 Przewodniczący: Sędzia SN Jacek Gudowski Sędzia SN Mirosława Wysocka (sprawozdawca), Sędzia SA Andrzej Niedużak Sąd Najwyższy przy udziale Prokuratora

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZENIE, PODZIAŁ I PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

ŁĄCZENIE, PODZIAŁ I PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK HANDLOWYCH BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba ŁĄCZENIE, PODZIAŁ I PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK HANDLOWYCH Antoni Witosz 3. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 lipca 2013 r. Wydawca Magdalena

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/11/5061/3390 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena netto

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. Kazusy. Dorota Bugajna-Sporczyk

Kodeks spółek handlowych. Kazusy. Dorota Bugajna-Sporczyk Kodeks spółek handlowych Kazusy Dorota Bugajna-Sporczyk Warszawa 2013 Schematy opracowane przez Łukasza Zamojskiego pochodzą z publikacji Kodeks spółek handlowych ze schematami, wydanie 4, Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 KSH, uchwala co następuje:. Przewodniczącym wybrany zostaje.. Uchwała Numer 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Kalejdoskop firmowy 2015-10-01 14:04:44

Kalejdoskop firmowy 2015-10-01 14:04:44 Kalejdoskop firmowy 2015-10-01 14:04:44 2 Zasady powoływania i funkcjonowania spółek na Białorusi reguluje Kodeks cywilny. W przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.] [Projekty uchwał Akcjonariuszy ] w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Publikujemy cz. II artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o.

Publikujemy cz. II artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Publikujemy cz. II artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Przypomnijmy: spółka z o.o. jest spółką handlową, nabywającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zwołanie i kompetencje walnego zgromadzenia wspólników.

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zwołanie i kompetencje walnego zgromadzenia wspólników. Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zwołanie i kompetencje walnego zgromadzenia wspólników. Co się dzieje z kwestią Walnego Zgromadzenia Wspólników, jeśli ogłoszono upadłość obejmująca

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ASTORIA Capital S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ.08.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ASTORIA Capital S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ.08.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ASTORIA Capital S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ.08.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Wybór Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ACCOUNTICA Miesięcznik

ACCOUNTICA Miesięcznik ACCOUNTICA Miesięcznik Nr 18/Sierpień 2010/www.gierusz.com.pl Spis treści: 1. Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością cz. I - mgr Katarzyna Gierusz Artykuł został poświęcony zagadnieniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH... 1 1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach korporacyjnych... 1 2. Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej... 3 3. Zajęcie

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 2012 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WZGLĘDEM WIERZYCIELI KAPITAŁOWYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH

MONOGRAFIE PRAWNICZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WZGLĘDEM WIERZYCIELI KAPITAŁOWYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH MONOGRAFIE PRAWNICZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WZGLĘDEM WIERZYCIELI KAPITAŁOWYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH KAROLINA PYZIO Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KAROLINA PYZIO ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo