Sprawozdanie zarządu z działalności spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie zarządu z działalności spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za 2014 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie zarządu z działalności spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za 2014 rok Lublin, 16 kwietnia 2015 roku 1

2 Spis treści 1 Informacje o Spółce Działalność Spółki w 2014 roku Podstawowe dane o Spółce Proces produkcyjny i technologia używana w produkcji Modernizacja procesów produkcyjnych Rozwój preparatów krwiopochodnych Przewidywany rozwój Spółki Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Istotne wydarzenia w okresie 2014 roku i po dniu bilansowym Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony Ryzyka wewnętrzne, związane bezpośrednio ze Spółką i prowadzoną działalnością operacyjną Czynniki ryzyka związane z projektem uruchomienia zakładu frakcjonowania osocza w Mielcu Ryzyka zewnętrzne, związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność gospodarczą Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

3 7 Dodatkowe informacje Informacje o podstawowych produktach Informacje o rynkach zbytu Informacje o zawartych znaczących dla działalności umowach Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji a także opis metod ich finansowania Informacje o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek Informacje o udzielonych pożyczkach Informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach Informacje o emisji papierów wartościowych Informacje o różnicach pomiędzy wynikiem finansowym a publikowanymi prognozami Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi Spółki oraz działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć by przeciwdziałać zagrożeniom Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta na 2015 rok Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści, wypłaconych poszczególnym osobom zarządzającym i nadzorującym Emitenta Określenie liczby i wartości nominalnej akcji Emitenta oraz akcji i udziałów w podmiotach zależnych będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta

4 7.19 Informacje o znanych Emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Informacje o umowie Emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Opis postępu prac w zakresie przygotowania do uruchomienia projektu przetwarzania osocza

5 1 Informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona Adres BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna BIOMED-LUBLIN WSiSz S.A ul. Uniwersytecka 10, Lublin Telefon Faks Poczta elektroniczna Strona internetowa KRS Kapitał zakładowy Rejestr przedsiębiorców Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS zł (całkowicie opłacony), składający się z akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji imiennych uprzywilejowanych serii A akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od do akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji zwykłych na okaziciela serii D akcji zwykłych na okaziciela serii E Zarząd Waldemar Sierocki Prezes Zarządu Źródło: Emitent 5

6 2 Działalność Spółki w 2014 roku 2.1 Podstawowe dane o Spółce BIOMED-LUBLIN działa w branży farmaceutycznej (obszar szeroko rozumianej biotechnologii) i wytwarza produkty lecznicze dla ludzi, co wymaga stosowania nowoczesnych i innowacyjnych technologii produkcji. BIOMED-LUBLIN w swojej działalności zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC, czyli tzw. Over-the-counter bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie wytwarzania produktów leczniczych wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, nadzorującego warunki wytwarzania, transportu i przechowywania produktów leczniczych, zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne. Takiego samego zezwolenia wymaga także obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. Spółka wytwarza ponad 60 produktów w różnym asortymencie. Stale prowadzone są prace mające na celu opracowanie nowych produktów, technologii wytwarzania oraz poszerzanie zastosowania produkowanych wyrobów. Najsłynniejszym, sztandarowym i znanym w całej Polsce produktem BIOMED-LUBLIN jest LAKCID. Kluczowe dla bieżącej jak również perspektywicznej działalności Spółki są produkty z grupy Lakcid, szczepionka przeciwgruźlicza BCG i Onko BCG, Distreptaza oraz produkty z grupy krwiopochodnych. BIOMED-LUBLIN jest jedynym producentem i dostawcą na rynek krajowy Szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 zamawianej przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. Dotychczasowa działalność Spółki będzie kontynuowana równolegle z usługową produkcją preparatów krwiopochodnych w LFB Biomedicaments Francja, a docelowo we własnym zakładzie w Mielcu. Do tej pory w Polsce nie ma fabryki zajmującej się wytwarzaniem produktów krwiopochodnych takich jak immunoglobuliny, albuminy i czynniki krzepnięcia krwi. Spółka jest obecnie jedynym w kraju frakcjonatorem osocza ludzkiego wytwarzając z niego immunoglobuliny 6

7 specyficzne i histaglobulinę (szczegółowe omówienie w punkcie 8). 2.2 Proces produkcyjny i technologia używana w produkcji W 2014 roku produkcja produktów leczniczych i wyrobów do diagnostyki laboratoryjnej prowadzona była dwóch miejscach wytwarzania, tj.: w Zakładzie Produkcyjnym zlokalizowanym w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10, w Zakładzie Produkcyjny zlokalizowanym w Lublinie przy ul. Głównej 34. W ramach Zakładów Produkcyjnych zorganizowanych jest 11 wydzielonych wydziałów: Wydział Lakcidu - wytwarzanie produktu Lakcid; Wydział Szczepionek - wytwarzanie produktu Szczepionka BCG, Onko BCG 100, Onko BCG 50; Wydział Distreptazy i Czopków - wytwarzanie produktu Distreptaza, Biospasmil, Biohemoril; Wydział Trombiny - wytwarzanie produktu Biotrombina, Gastrotrombina; Wydział Krwiopochodnych -wytwarzanie produktu Gamma anty-d, Gamma anty-hbs, Histaglobulina; Wydział Diagnostyków - wytwarzanie wyrobów medycznych IVD; Wydział Diagnostyków Zwierzęcych - wytwarzanie wyrobów medyczne IVD oraz suplementy podłóż stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej; Wydział Usług A - odpowiada za procesy wspierające produkcję zakładu na Uniwersyteckiej; Wydział Usług B - odpowiada za procesy wspierające produkcję zakładu na Głównej; Wydział Konfekcjonowania - konfekcjonowanie i pakowanie produktów; Dział Utrzymania Ruchu - techniczne zabezpieczenie procesu wytwarzania. Pomieszczenia produkcyjne w ramach poszczególnych wydziałów produkcyjnych tworzą ciągi produkcyjne. Poszczególne klasy czystości tj. D, C, B/A oddzielone są śluzami. Pomieszczenia wyposażone są odpowiednio w instalacje klimatyzacyjno-wentylacyjne (HVAC), instalacje wody oczyszczonej (PW), instalacje wody do wstrzykiwań (WFI), instalacje czystego sprężonego 7

8 powietrza, instalacje pary farmaceutycznej. Wszystkie pomieszczenia, sprzęt i linie produkcyjne utrzymywane są w czystości mikrobiologicznej, poprzez stosowanie odpowiednich procedur mycia, czyszczenia i dezynfekcji, opracowanych na podstawie analizy wyników otrzymanych w czasie monitorowania środowiska produkcyjnego, co zapobiega pojawieniu się zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń krzyżowych. Substancje czynne, pomocnicze i materiały bezpośrednie stosowane do produkcji odpowiadają określonym kryteriom czystości, kontrolowane są przez dział kontroli jakości (DKJ) i zwalniane do produkcji na podstawie uzyskanych wyników badań. Przekazywane są do pomieszczeń produkcyjnych poprzez śluzy materiałowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszyscy pracownicy w obszarze produkcji są regularnie poddawanie badaniom lekarskim. Personel jest regularnie szkolony, co pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu wiedzy i świadomości u osób zatrudnionych przy wytwarzaniu leków. Pracownicy w pomieszczeniach produkcyjnych ubrani są w odzież ochronną odpowiednią do danej klasy czystości i wykonywanych czynności. Wszystkie czynności związane z wytwarzaniem produktów leczniczych, programem higieny, pracą urządzeń i sprzętów są dokumentowane, co pozwala na prześledzenie warunków w czasie danego cyklu produkcyjnego. Dokumentację produkcyjną stanowią Instrukcje Technologiczne, Procedury, Instrukcje Procesowe, Plany Walidacji, Instrukcje Czyszczenia, Raporty Serii, Plany Higieny i harmonogramy czyszczenia, dezynfekcji i szkoleń pracowników. 2.3 Modernizacja procesów produkcyjnych Modernizacja Wydziału Distreptazy i Czopków (produkt Distreptaza) oraz Wydziału Krwiopochodnych. Zamiarem Emitenta jest modernizacja Wydziału Distreptazy i Wydziału Krwiopochodnych. Łączną wartość inwestycji na rozwój produktów z tych dwóch wydziałów Spółka przewiduje ponieść do końca 2015 roku. Szacowana wartość nakładów planowana jest na kwotę ok. 4-5 mln zł, z czego nakłady w 2014 roku zamykają się kwotą 2,7 mln zł i związane było z inwestycją w system 8

9 fermentorowy. W 2014 r. Wydział Diagnostyków został przeniesiony z zakładu przy ul. Uniwersyteckiej do zakładu przy ul. Głównej. W związku z tym zaprojektowano i wykonano pomieszczenia produkcyjne klasy D oraz strefy szarej, a także instalację wody oczyszczonej i instalację pary farmaceutycznej. W 2015 roku planowane jest wykonanie centrali klimatyzacyjnej i tym samym zakończenie modernizacji wydziału. W 2014 roku na Wydziale Szczepionek zamontowano urządzenie ROTA do aseptycznego napełniania produktów Onko BCG i Szczepionki BCG oraz wykonano pomyślnie testy i walidacje. Obecnie (od kwietnia 2015 roku) urządzenie na mocy decyzji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych może być wykorzystywane w procesie wytwarzania. Dzięki powyższym inwestycjom możliwe będzie przede wszystkim ograniczenie jednostkowych kosztów wytworzenia, uzyskanie zwiększonych możliwości produkcyjnych oraz osiągnięcie efektu skali rozłożenie kosztów stałych (tj. koszty zużycia materiałów i surowców oraz energii) na większy wolumen produkcji. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na wyniki przedsiębiorstwa w dłuższym okresie czasu. 2.4 Rozwój preparatów krwiopochodnych W 2009 roku Spółka zakupiła od syndyka składniki majątku po upadłym podmiocie gospodarczym stanowiące bazę dla frakcjonowania osocza w Mielcu. Rozwój działalności w Zakładzie Frakcjonowania Osocza w Mielcu odbywać się będzie w oparciu o współpracę z partnerem strategicznym LFB Biomedicaments Francja. Do czasu uruchomienia zakładu frakcjonowania osocza w Mielcu, realizowane będzie usługowe frakcjonowanie nabytego w Polsce osocza w zakładach LFB Biomedicaments, a następnie sprzedaż produktów gotowych przez Spółkę. W sierpniu 2014 roku rozpoczął się proces usługowego frakcjonowania polskiego osocza w LFB we Francji, co będzie miało bardzo istotny wpływ na przychody oraz wyniki finansowe Spółki w przyszłych okresach sprawozdawczych. Szczegółowe informacje na ten temat opisane są w punkcie 8 niniejszego sprawozdania 9

10 2.5 Przewidywany rozwój Spółki BIOMED LUBLIN S.A. zamierza umacniać swoją pozycję na rynku polskim, jak również wchodzić ze swoimi produktami na nowe rynki. Na chwilę obecną głównym obszarem zainteresowania są kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji. Spółka zamierza kontynuować inwestycje w majątek trwały w celu osiągnięcia wielowymiarowych efektów takich jak: zwiększenie wydajności produkcji, zwiększenie mocy produkcyjnych, unowocześnienie produktu i procesu, poprawa jakości produktu, optymalizację wykorzystania zasobów. Spółka w swojej strategii uwzględniła uruchomienie działalności gospodarczej na bazie majątku zlokalizowanego w Mielcu. Wiązać się to będzie z wprowadzeniem do oferty Spółki nowych produktów wytwarzanych z osocza ludzkiego. W związku z tym Spółka w 2010 roku podjęła działania mające doprowadzić do podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zrealizowane w 2011 r. pozwoliło pozyskać środki pieniężne i rozpocząć nabywanie osocza, które następnie przetransportowano do zakładów LFB Francja. Jednocześnie Spółka prowadzi intensywne działania na rzecz rejestracji leków wytwarzanych na bazie osocza. Dotychczas Spółka zarejestrowała produkt albumina (o nazwie handlowej FORTALBIA), immunoglobulina ludzka (o nazwie handlowej NANOGY) oraz czynnik krzepnięcia VIII (nazwa handlowa INNOVATE). Spółka podpisała 3 umowy w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie projektów Uruchomienie produkcji innowacyjnej immunoglobuliny dożylnej nowej generacji IGNG oraz Wdrożenie trzystopniowej technologii inaktywacji wirusów do produkcji innowacyjnego czynnika von Willebranda (obie w 2013 roku), a także "Uruchomienie produkcji Albuminy dożylnej nowej generacji opartej o wielostopniowy proces inaktywacji wirusów"(w 2014 roku). Wartość projektów to 234,54 mln PLN, a dofinansowanie to 96,08 mln PLN. Inwestycja dotyczy rozbudowy fabryki w Mielcu w zakresie uruchomienia frakcjonowania osocza w tym zakładzie i ma zostać ukończona w 2016 roku. Wszystkie te działania mają przybliżyć Spółkę do uruchomienia działalności rozwojowej Spółki w oparciu o produkty osoczopochodne i majątek zlokalizowany w Mielcu. W 2015 r. Spółka planuje rozpoczęcie sprzedaży pierwszych produktów osoczopochodnych 10

11 wytworzonych w oparciu o usługowe frakcjonowanie nabytego w Polsce osocza w zakładach LFB Biomedicaments, a następnie sprzedaż produktów gotowych przez Spółkę (szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiono w pkt 2.5). 2.6 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju BIOMED LUBLIN S.A. posiada certyfikat potwierdzający zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Obecnie wszystkie kluczowe dla działalności Spółki wydziały (Wydział Probiotyków, Wydział Distreptazy i Czopków, Wydział Produktów Krwiopochodnych oraz Szczepionek, Wydziały Usług Produkcyjnych, Dział Kontroli Jakości, Wydział Konfekcjonowania) posiadają certyfikat GMP stanowiący gwarancję spełniania wysokich światowych standardów jakości procesu produkcji i wytwarzania produktów. W 2014 roku zmodernizowany i rozbudowany wydział Distreptazy i Czopków, a także zmodernizowano Wydział Diagnostyków. Na uwagę zasługuje także uruchomienie nowego urządzenia na Wydziale Szczepionek (szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 2.3 niniejszego sprawozdania). Zmiany te mają bezpośredni wpływ na poprawę wydajności procesów produkcyjnych. 2.7 Istotne wydarzenia w okresie 2014 roku i po dniu bilansowym Rozpoczęcie procesu frakcjonowania usługowego w zakładach LFB Biomedicaments W sierpniu 2014 r. rozpoczął się we Francji proces frakcjonowania polskiego osocza należącego do Spółki, natomiast w I kwartale 2015 roku do magazynów Spółki dotarły, otrzymane w procesie frakcjonowania polskiego osocza należącego do Spółki, pierwsze partie preparatów osoczopochodnych, co zostało szczegółowo opisane w punkcie 8 niniejszego sprawozdania. Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki do Komisji Nadzoru Finansowego W dniu 2 października 2014 r. Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o 11

12 zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W dniu 19 stycznia 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E Emitenta. No podstawie uchwały nr 94/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW ) z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 30 stycznia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zarząd GPW w dniu 26 stycznia 2015 r. podjął również uchwałę nr 95/2015 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E, w ramach której postanowił wprowadzić z dniem 30 stycznia 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D i E Spółki, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBMDLB Akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D i E Spółki notowane są na rynku regulowanym GPW, począwszy od 30 stycznia 2015 r. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą BIOMEDLUB i oznaczeniem BML. Wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w ASO na rynku NewConnect W dniu 23 października 2014 roku na podstawie Uchwały Nr 1192/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W dniu 3 listopada 2014 roku na mocy uchwały nr 1234/2014 Zarządu Giełdy Papierów 12

13 Wartościowych w Warszawie S.A., wyznaczony został pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (pięciu milionów siedmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki na dzień 6 listopada 2014 roku. 3 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym 3.1 Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Podstawowe wielkości w zakresie rachunku wyników i rachunku przepływów charakteryzujące Spółkę w 2014 roku w porównaniu z 2013 rokiem przedstawia poniższa tabela Wybrane dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. PLN w tys. EUR Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja Przepływy netto z działalności operacyjnej Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Przepływy netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem

14 Podstawowe wielkości charakteryzujące Spółkę w obszarze bilansu przedstawia poniższa tabela Bilans - wybrane dane finansowe Stan na w tys. PLN Stan na Stan na Stan na Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy w tys. EUR Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły: Rok obrotowy Średni kurs w okresie* Kurs na ostatni dzień okresu , ,2110 *) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 4,2623 4, Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych W 2014 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 115 tys. PLN, wobec 979 tys. PLN osiągniętego zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka osiągnęła w 2014 roku wyższą o 1,8% w stosunku do osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przy jednoczesnym wzroście kosztów własnych sprzedaży o 13,2%. Jest to konsekwencją większego udziału w przychodach ze sprzedaży produktów o niższej rentowności. Wzrosły również koszty sprzedaży (o 71%, tj. o 1,59 mln PLN), natomiast koszty ogólnego zarządu były niższe o 21%, tj. o 2,2 mln PLN. 14

15 Koszty operacyjne w 2014 roku były wyższe o 30% w porównaniu do kosztów operacyjnych poniesionych w 2013 roku. Koszty według rodzaju (w tys. PLN) a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe Koszty według rodzaju, razem Wzrost kosztów działalności operacyjnej Spółki, przedstawionych w układzie porównawczego rachunku wyników, to następstwo: wyższych kosztów zużycia materiałów i energii (o 8,5 mln PLN, tj. o 96%) co dotyczy głównie kosztów zużycia materiałów wynikającego z rozpoczęcia w 2014 roku frakcjonowania osocza w LFB we Francji o wartości ok. 8,8 mln PLN; wyższych kosztów wynagrodzeń o 1,1 mln PLN, co jest głównie wynikiem wzrostu wynagrodzeń oraz zatrudnienia nowych pracowników. Zmiany te wpłynęły także na zmiany w kosztach ubezpieczeń społecznych; wyższych pozostałych kosztów rodzajowych o 0,5 mln PLN głównie w wyniku wyższych o 0,85 mln PLN kosztów rejestracji preparatów, przy jednoczesnym spadku nakładów na reklamę; spadku kosztów usług obcych o 1,1 mln PLN, tj. o 14%, co wynika głównie z przejęcia w III kwartale 2013 roku pracowników firmy zewnętrznej świadczącej usługi wsparcia sprzedaży i administracji (spowodowało to także wzrost kosztów wynagrodzeń i wzrost zatrudnienia). Wypadkową osiągniętych przychodów oraz kosztów jest wypracowany przez Spółkę zysk na sprzedaży, który w 2014 wyniósł 3,7 mln PLN, wobec 4,6 mln PLN zysku na sprzedaży rok wcześniej. W 2014 roku pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1,0 mln PLN wobec 1,3 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Główny spadek wynika z niższych kosztów prac rozwojowych bez efektu (20 tys. PLN w 2014 roku, 300 tys. PLN w 2013 roku) oraz niższych 15

16 odpisów aktualizujących zapasy o 282 tys. PLN (w 2014 roku było to 265 tys. PLN, natomiast w 2013 roku to 547 tys. PLN). Spadki te zostały częściowo zniwelowane w wyniku wzrostu wartości protokołów strat, które w 2014 roku wyniosły 379 tys. PLN wobec 194 tys. PLN w 2013 roku, a także poniesionymi w 2014 roku kosztami utrzymania wydziału zgodnie z wymogami Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego(GIF) (176 tys. PLN). Spółka przekazał również darowizny na łączną kwotę 119 tys. PLN (w 2013 roku brak takich kosztów). Wyższe koszty finansowe w 2014 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 606 tys. PLN, tj. o 25,7% wynikają głównie wyższych kosztów odsetek od kredytów i leasingów, oraz aktualizacji wyceny wartości transakcji IRS. Zmianie uległa struktura kosztów odsetek znacząco wzrosły odsetki od umów leasingu (o 435 tys. PLN do 555 tys. PLN) powodu naliczonych kosztów odsetek od umowy leasingu nieruchomości i urządzeń w Mielcu, które w 2014 roku wyniosły 493 tys. PLN, przy jednoczesnym wzroście odsetek od kredytów i pożyczek a także zobowiązań handlowych łącznie o 136 tys. PLN (w 2014 roku wyniosły tys. PLN). Spółka finansuje swoją działalność, w znacznym stopniu, kapitałem obcym pozyskanym z banków w formie kredytów. W zawartych umowach kredytowych oprocentowanie kapitału obcego ustalone jest według zmiennej stopy procentowej (głównie WIBOR 1M, WIBOR 3M), powiększonej o marżę banku. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że znaczący wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym może niekorzystnie przełożyć się na wzrost kosztów finansowych Spółki związanych ze spłatą rat zaciągniętych zobowiązań. Spółka w celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka w dniu 31 stycznia 2014 roku zawarł z Alior Bank S.A. umowę na Swap Procentowy Transakcja IRS. Celem zawarcia powyższej transakcji było zabezpieczenie ryzyka wzrostu stóp procentowych a co za tym idzie wzrostu kosztów obsługi zadłużenia w związku z posiadaniem przez Spółkę zobowiązań kredytowych w PLN. Suma bilansowa na koniec 2014 roku po stronie aktywów wyniosła 112,3 mln PLN i była wyższa o 15,8% w porównaniu do stanu na koniec 2013 roku. Wzrost sumy bilansowej spowodowany był głównie wzrostem majątku obrotowego Spółki, który wzrósł o 9,8 mln złotych w stosunku do 2013 roku. 16

17 Wzrost wartości aktywów trwałych w stosunku do początku roku o 13%, tj. o ok. 5,5 mln PLN wynika głównie z oddania do użytku pierwszego etapu inwestycji na wydziale Distreptazy o wartości 2,7 mln PLN oraz poniesionych kosztów rejestracji preparatów (w kwocie ok. 1,13 mln PLN) które będą rozliczane w czasie. Z kolei wzrost wartości aktywów obrotowych w stosunku do końca 2013 roku o ponad 9,6 mln PLN, tj. o 18,4% wynika głównie z: wyższego stanu gotówki (o 5,8 mln PLN na koniec 2014 roku, wobec 0,8 mln PLN na koniec 2013 roku, z czego ok. 5,5 mln PLN to zaliczki na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej); wzrostu należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług o 3,6 mln PLN; wzrostu stanu zapasów o ok. 0,5 mln PLN będącego wypadkową wzrostu wartości produkcji w toku o 8,65 mln PLN przy jednoczesnym spadku zapasów materiałów o ok. 6,1 mln PLN, co wynika głównie z rozpoczęcia procesu frakcjonowania osocza. Dodatkowo w 2014 roku, w ramach wypłaconej wcześniej zaliczki, zostało zakupione osocze do frakcjonowania o wartości 2,1 mln PLN (zaliczki na dostawy), wzrostu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 0,5 mln PLN w stosunku do stanu na koniec 2013 roku - głównie koszty rejestracji preparatów w części krótkoterminowej. Wzrost sumy bilansowej na koniec 2014 roku w stosunku do końca 2013 roku po stronie pasywów wynika głównie ze wzrostu rozliczeń międzyokresowych (o 7,1 mln PLN, tj. o 408%), co związane jest z otrzymanymi zaliczkami na realizacje projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. W stosunku do końca 2013 roku wzrosła wartość w pozycji krótkoterminowe kredyty i pożyczki, co związane jest z otrzymanymi kredytami obrotowymi. W pozycji Inne zobowiązania długoterminowe prezentowane są głównie zobowiązania wynikające z realizacji inwestycji na wydziale Distreptazy. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe w 2014 roku zawarta jest w punkcie 7.13 niniejszego sprawozdania, a opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta w 2015 r. został zawarty w pkt 7.14 niniejszego sprawozdania. 17

18 4 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą akcji Emitenta, Inwestor powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne nie ujęte w niniejszym Sprawozdaniu czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien być świadomy, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części zainwestowanego kapitału. 4.1 Ryzyka wewnętrzne, związane bezpośrednio ze Spółką i prowadzoną działalnością operacyjną Ryzyko związane z celami strategicznymi Spółka w strategii rozwoju dotychczasowej zakłada przede wszystkim rozwinięcie działalności w zakresie produkcji preparatów osoczopochodnych w oddziale zlokalizowanym w Mielcu - Zakładzie Frakcjonowania Osocza, stałe zwiększanie wydajności produkcji, wprowadzanie nowych leków oraz kontynuację rozpoczętej wcześniej modernizacji wydziałów produkcyjnych. Realizacja założeń strategii rozwoju Spółki uzależniona jest od zdolności Spółki do adaptacji do zmiennych warunków otoczenia, w ramach którego Spółka prowadzi działalność. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowomajątkową oraz na wyniki Spółki. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych w ramach dotychczasowej działalności. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Spółkę zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii rozwoju. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność 18

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. za IV kwartał 2012r. (od 01.10.2012r. do 31.12.2012r.)

Raport okresowy. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. za IV kwartał 2012r. (od 01.10.2012r. do 31.12.2012r.) Raport okresowy BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. za IV kwartał 2012r. (od 01.10.2012r. do 31.12.2012r.) Raport zawiera: 1. Informacje ogólne o Emitencie. 2. Dane finansowe Emitenta. 3.

Bardziej szczegółowo

Eko Export Spółka Akcyjna

Eko Export Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie: 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 250.000 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl DOKUMENT INFORMACYJNY TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A oraz Akcji serii

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 ROKU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kraków, 9 marca 2015 r. 1 1. Działalność Spółki Bytom S.A. w 2014 roku Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o Spółce

1. Informacje ogólne o Spółce 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Ogólna charakterystyka działalności Spółki... 6 3. Istotne zdarzenia w okresie objętym sprawozdaniem... 7 4. Wybrane dane finansowe... 11 5. Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny INWAZJAPC SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny INWAZJAPC SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny INWAZJAPC SPÓŁKA AKCYJNA sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B SOLVECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Inwestycje.pl Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia 6.500.000 akcji serii A, 603.840 akcji serii B, 759.247 akcji serii C oraz 759.247 praw do akcji serii C do alternatywnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

DOKUMENT INFORMACYJNY. Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu DOKUMENT INFORMACYJNY Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji na okaziciela serii B oraz Akcji na okaziciela serii C do obrotu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo