Sprawozdanie zarządu z działalności spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za 2014 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie zarządu z działalności spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za 2014 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie zarządu z działalności spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za 2014 rok Lublin, 16 kwietnia 2015 roku 1

2 Spis treści 1 Informacje o Spółce Działalność Spółki w 2014 roku Podstawowe dane o Spółce Proces produkcyjny i technologia używana w produkcji Modernizacja procesów produkcyjnych Rozwój preparatów krwiopochodnych Przewidywany rozwój Spółki Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Istotne wydarzenia w okresie 2014 roku i po dniu bilansowym Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony Ryzyka wewnętrzne, związane bezpośrednio ze Spółką i prowadzoną działalnością operacyjną Czynniki ryzyka związane z projektem uruchomienia zakładu frakcjonowania osocza w Mielcu Ryzyka zewnętrzne, związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność gospodarczą Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

3 7 Dodatkowe informacje Informacje o podstawowych produktach Informacje o rynkach zbytu Informacje o zawartych znaczących dla działalności umowach Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji a także opis metod ich finansowania Informacje o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek Informacje o udzielonych pożyczkach Informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach Informacje o emisji papierów wartościowych Informacje o różnicach pomiędzy wynikiem finansowym a publikowanymi prognozami Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi Spółki oraz działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć by przeciwdziałać zagrożeniom Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta na 2015 rok Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści, wypłaconych poszczególnym osobom zarządzającym i nadzorującym Emitenta Określenie liczby i wartości nominalnej akcji Emitenta oraz akcji i udziałów w podmiotach zależnych będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta

4 7.19 Informacje o znanych Emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Informacje o umowie Emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Opis postępu prac w zakresie przygotowania do uruchomienia projektu przetwarzania osocza

5 1 Informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona Adres BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna BIOMED-LUBLIN WSiSz S.A ul. Uniwersytecka 10, Lublin Telefon Faks Poczta elektroniczna Strona internetowa KRS Kapitał zakładowy Rejestr przedsiębiorców Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS zł (całkowicie opłacony), składający się z akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji imiennych uprzywilejowanych serii A akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od do akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji zwykłych na okaziciela serii D akcji zwykłych na okaziciela serii E Zarząd Waldemar Sierocki Prezes Zarządu Źródło: Emitent 5

6 2 Działalność Spółki w 2014 roku 2.1 Podstawowe dane o Spółce BIOMED-LUBLIN działa w branży farmaceutycznej (obszar szeroko rozumianej biotechnologii) i wytwarza produkty lecznicze dla ludzi, co wymaga stosowania nowoczesnych i innowacyjnych technologii produkcji. BIOMED-LUBLIN w swojej działalności zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC, czyli tzw. Over-the-counter bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie wytwarzania produktów leczniczych wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, nadzorującego warunki wytwarzania, transportu i przechowywania produktów leczniczych, zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne. Takiego samego zezwolenia wymaga także obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. Spółka wytwarza ponad 60 produktów w różnym asortymencie. Stale prowadzone są prace mające na celu opracowanie nowych produktów, technologii wytwarzania oraz poszerzanie zastosowania produkowanych wyrobów. Najsłynniejszym, sztandarowym i znanym w całej Polsce produktem BIOMED-LUBLIN jest LAKCID. Kluczowe dla bieżącej jak również perspektywicznej działalności Spółki są produkty z grupy Lakcid, szczepionka przeciwgruźlicza BCG i Onko BCG, Distreptaza oraz produkty z grupy krwiopochodnych. BIOMED-LUBLIN jest jedynym producentem i dostawcą na rynek krajowy Szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 zamawianej przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. Dotychczasowa działalność Spółki będzie kontynuowana równolegle z usługową produkcją preparatów krwiopochodnych w LFB Biomedicaments Francja, a docelowo we własnym zakładzie w Mielcu. Do tej pory w Polsce nie ma fabryki zajmującej się wytwarzaniem produktów krwiopochodnych takich jak immunoglobuliny, albuminy i czynniki krzepnięcia krwi. Spółka jest obecnie jedynym w kraju frakcjonatorem osocza ludzkiego wytwarzając z niego immunoglobuliny 6

7 specyficzne i histaglobulinę (szczegółowe omówienie w punkcie 8). 2.2 Proces produkcyjny i technologia używana w produkcji W 2014 roku produkcja produktów leczniczych i wyrobów do diagnostyki laboratoryjnej prowadzona była dwóch miejscach wytwarzania, tj.: w Zakładzie Produkcyjnym zlokalizowanym w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10, w Zakładzie Produkcyjny zlokalizowanym w Lublinie przy ul. Głównej 34. W ramach Zakładów Produkcyjnych zorganizowanych jest 11 wydzielonych wydziałów: Wydział Lakcidu - wytwarzanie produktu Lakcid; Wydział Szczepionek - wytwarzanie produktu Szczepionka BCG, Onko BCG 100, Onko BCG 50; Wydział Distreptazy i Czopków - wytwarzanie produktu Distreptaza, Biospasmil, Biohemoril; Wydział Trombiny - wytwarzanie produktu Biotrombina, Gastrotrombina; Wydział Krwiopochodnych -wytwarzanie produktu Gamma anty-d, Gamma anty-hbs, Histaglobulina; Wydział Diagnostyków - wytwarzanie wyrobów medycznych IVD; Wydział Diagnostyków Zwierzęcych - wytwarzanie wyrobów medyczne IVD oraz suplementy podłóż stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej; Wydział Usług A - odpowiada za procesy wspierające produkcję zakładu na Uniwersyteckiej; Wydział Usług B - odpowiada za procesy wspierające produkcję zakładu na Głównej; Wydział Konfekcjonowania - konfekcjonowanie i pakowanie produktów; Dział Utrzymania Ruchu - techniczne zabezpieczenie procesu wytwarzania. Pomieszczenia produkcyjne w ramach poszczególnych wydziałów produkcyjnych tworzą ciągi produkcyjne. Poszczególne klasy czystości tj. D, C, B/A oddzielone są śluzami. Pomieszczenia wyposażone są odpowiednio w instalacje klimatyzacyjno-wentylacyjne (HVAC), instalacje wody oczyszczonej (PW), instalacje wody do wstrzykiwań (WFI), instalacje czystego sprężonego 7

8 powietrza, instalacje pary farmaceutycznej. Wszystkie pomieszczenia, sprzęt i linie produkcyjne utrzymywane są w czystości mikrobiologicznej, poprzez stosowanie odpowiednich procedur mycia, czyszczenia i dezynfekcji, opracowanych na podstawie analizy wyników otrzymanych w czasie monitorowania środowiska produkcyjnego, co zapobiega pojawieniu się zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń krzyżowych. Substancje czynne, pomocnicze i materiały bezpośrednie stosowane do produkcji odpowiadają określonym kryteriom czystości, kontrolowane są przez dział kontroli jakości (DKJ) i zwalniane do produkcji na podstawie uzyskanych wyników badań. Przekazywane są do pomieszczeń produkcyjnych poprzez śluzy materiałowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszyscy pracownicy w obszarze produkcji są regularnie poddawanie badaniom lekarskim. Personel jest regularnie szkolony, co pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu wiedzy i świadomości u osób zatrudnionych przy wytwarzaniu leków. Pracownicy w pomieszczeniach produkcyjnych ubrani są w odzież ochronną odpowiednią do danej klasy czystości i wykonywanych czynności. Wszystkie czynności związane z wytwarzaniem produktów leczniczych, programem higieny, pracą urządzeń i sprzętów są dokumentowane, co pozwala na prześledzenie warunków w czasie danego cyklu produkcyjnego. Dokumentację produkcyjną stanowią Instrukcje Technologiczne, Procedury, Instrukcje Procesowe, Plany Walidacji, Instrukcje Czyszczenia, Raporty Serii, Plany Higieny i harmonogramy czyszczenia, dezynfekcji i szkoleń pracowników. 2.3 Modernizacja procesów produkcyjnych Modernizacja Wydziału Distreptazy i Czopków (produkt Distreptaza) oraz Wydziału Krwiopochodnych. Zamiarem Emitenta jest modernizacja Wydziału Distreptazy i Wydziału Krwiopochodnych. Łączną wartość inwestycji na rozwój produktów z tych dwóch wydziałów Spółka przewiduje ponieść do końca 2015 roku. Szacowana wartość nakładów planowana jest na kwotę ok. 4-5 mln zł, z czego nakłady w 2014 roku zamykają się kwotą 2,7 mln zł i związane było z inwestycją w system 8

9 fermentorowy. W 2014 r. Wydział Diagnostyków został przeniesiony z zakładu przy ul. Uniwersyteckiej do zakładu przy ul. Głównej. W związku z tym zaprojektowano i wykonano pomieszczenia produkcyjne klasy D oraz strefy szarej, a także instalację wody oczyszczonej i instalację pary farmaceutycznej. W 2015 roku planowane jest wykonanie centrali klimatyzacyjnej i tym samym zakończenie modernizacji wydziału. W 2014 roku na Wydziale Szczepionek zamontowano urządzenie ROTA do aseptycznego napełniania produktów Onko BCG i Szczepionki BCG oraz wykonano pomyślnie testy i walidacje. Obecnie (od kwietnia 2015 roku) urządzenie na mocy decyzji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych może być wykorzystywane w procesie wytwarzania. Dzięki powyższym inwestycjom możliwe będzie przede wszystkim ograniczenie jednostkowych kosztów wytworzenia, uzyskanie zwiększonych możliwości produkcyjnych oraz osiągnięcie efektu skali rozłożenie kosztów stałych (tj. koszty zużycia materiałów i surowców oraz energii) na większy wolumen produkcji. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na wyniki przedsiębiorstwa w dłuższym okresie czasu. 2.4 Rozwój preparatów krwiopochodnych W 2009 roku Spółka zakupiła od syndyka składniki majątku po upadłym podmiocie gospodarczym stanowiące bazę dla frakcjonowania osocza w Mielcu. Rozwój działalności w Zakładzie Frakcjonowania Osocza w Mielcu odbywać się będzie w oparciu o współpracę z partnerem strategicznym LFB Biomedicaments Francja. Do czasu uruchomienia zakładu frakcjonowania osocza w Mielcu, realizowane będzie usługowe frakcjonowanie nabytego w Polsce osocza w zakładach LFB Biomedicaments, a następnie sprzedaż produktów gotowych przez Spółkę. W sierpniu 2014 roku rozpoczął się proces usługowego frakcjonowania polskiego osocza w LFB we Francji, co będzie miało bardzo istotny wpływ na przychody oraz wyniki finansowe Spółki w przyszłych okresach sprawozdawczych. Szczegółowe informacje na ten temat opisane są w punkcie 8 niniejszego sprawozdania 9

10 2.5 Przewidywany rozwój Spółki BIOMED LUBLIN S.A. zamierza umacniać swoją pozycję na rynku polskim, jak również wchodzić ze swoimi produktami na nowe rynki. Na chwilę obecną głównym obszarem zainteresowania są kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji. Spółka zamierza kontynuować inwestycje w majątek trwały w celu osiągnięcia wielowymiarowych efektów takich jak: zwiększenie wydajności produkcji, zwiększenie mocy produkcyjnych, unowocześnienie produktu i procesu, poprawa jakości produktu, optymalizację wykorzystania zasobów. Spółka w swojej strategii uwzględniła uruchomienie działalności gospodarczej na bazie majątku zlokalizowanego w Mielcu. Wiązać się to będzie z wprowadzeniem do oferty Spółki nowych produktów wytwarzanych z osocza ludzkiego. W związku z tym Spółka w 2010 roku podjęła działania mające doprowadzić do podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zrealizowane w 2011 r. pozwoliło pozyskać środki pieniężne i rozpocząć nabywanie osocza, które następnie przetransportowano do zakładów LFB Francja. Jednocześnie Spółka prowadzi intensywne działania na rzecz rejestracji leków wytwarzanych na bazie osocza. Dotychczas Spółka zarejestrowała produkt albumina (o nazwie handlowej FORTALBIA), immunoglobulina ludzka (o nazwie handlowej NANOGY) oraz czynnik krzepnięcia VIII (nazwa handlowa INNOVATE). Spółka podpisała 3 umowy w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie projektów Uruchomienie produkcji innowacyjnej immunoglobuliny dożylnej nowej generacji IGNG oraz Wdrożenie trzystopniowej technologii inaktywacji wirusów do produkcji innowacyjnego czynnika von Willebranda (obie w 2013 roku), a także "Uruchomienie produkcji Albuminy dożylnej nowej generacji opartej o wielostopniowy proces inaktywacji wirusów"(w 2014 roku). Wartość projektów to 234,54 mln PLN, a dofinansowanie to 96,08 mln PLN. Inwestycja dotyczy rozbudowy fabryki w Mielcu w zakresie uruchomienia frakcjonowania osocza w tym zakładzie i ma zostać ukończona w 2016 roku. Wszystkie te działania mają przybliżyć Spółkę do uruchomienia działalności rozwojowej Spółki w oparciu o produkty osoczopochodne i majątek zlokalizowany w Mielcu. W 2015 r. Spółka planuje rozpoczęcie sprzedaży pierwszych produktów osoczopochodnych 10

11 wytworzonych w oparciu o usługowe frakcjonowanie nabytego w Polsce osocza w zakładach LFB Biomedicaments, a następnie sprzedaż produktów gotowych przez Spółkę (szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiono w pkt 2.5). 2.6 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju BIOMED LUBLIN S.A. posiada certyfikat potwierdzający zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Obecnie wszystkie kluczowe dla działalności Spółki wydziały (Wydział Probiotyków, Wydział Distreptazy i Czopków, Wydział Produktów Krwiopochodnych oraz Szczepionek, Wydziały Usług Produkcyjnych, Dział Kontroli Jakości, Wydział Konfekcjonowania) posiadają certyfikat GMP stanowiący gwarancję spełniania wysokich światowych standardów jakości procesu produkcji i wytwarzania produktów. W 2014 roku zmodernizowany i rozbudowany wydział Distreptazy i Czopków, a także zmodernizowano Wydział Diagnostyków. Na uwagę zasługuje także uruchomienie nowego urządzenia na Wydziale Szczepionek (szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 2.3 niniejszego sprawozdania). Zmiany te mają bezpośredni wpływ na poprawę wydajności procesów produkcyjnych. 2.7 Istotne wydarzenia w okresie 2014 roku i po dniu bilansowym Rozpoczęcie procesu frakcjonowania usługowego w zakładach LFB Biomedicaments W sierpniu 2014 r. rozpoczął się we Francji proces frakcjonowania polskiego osocza należącego do Spółki, natomiast w I kwartale 2015 roku do magazynów Spółki dotarły, otrzymane w procesie frakcjonowania polskiego osocza należącego do Spółki, pierwsze partie preparatów osoczopochodnych, co zostało szczegółowo opisane w punkcie 8 niniejszego sprawozdania. Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki do Komisji Nadzoru Finansowego W dniu 2 października 2014 r. Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o 11

12 zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W dniu 19 stycznia 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E Emitenta. No podstawie uchwały nr 94/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW ) z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 30 stycznia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zarząd GPW w dniu 26 stycznia 2015 r. podjął również uchwałę nr 95/2015 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E, w ramach której postanowił wprowadzić z dniem 30 stycznia 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D i E Spółki, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBMDLB Akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D i E Spółki notowane są na rynku regulowanym GPW, począwszy od 30 stycznia 2015 r. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą BIOMEDLUB i oznaczeniem BML. Wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w ASO na rynku NewConnect W dniu 23 października 2014 roku na podstawie Uchwały Nr 1192/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W dniu 3 listopada 2014 roku na mocy uchwały nr 1234/2014 Zarządu Giełdy Papierów 12

13 Wartościowych w Warszawie S.A., wyznaczony został pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (pięciu milionów siedmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki na dzień 6 listopada 2014 roku. 3 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym 3.1 Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Podstawowe wielkości w zakresie rachunku wyników i rachunku przepływów charakteryzujące Spółkę w 2014 roku w porównaniu z 2013 rokiem przedstawia poniższa tabela Wybrane dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. PLN w tys. EUR Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja Przepływy netto z działalności operacyjnej Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Przepływy netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem

14 Podstawowe wielkości charakteryzujące Spółkę w obszarze bilansu przedstawia poniższa tabela Bilans - wybrane dane finansowe Stan na w tys. PLN Stan na Stan na Stan na Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy w tys. EUR Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły: Rok obrotowy Średni kurs w okresie* Kurs na ostatni dzień okresu , ,2110 *) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 4,2623 4, Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych W 2014 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 115 tys. PLN, wobec 979 tys. PLN osiągniętego zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka osiągnęła w 2014 roku wyższą o 1,8% w stosunku do osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przy jednoczesnym wzroście kosztów własnych sprzedaży o 13,2%. Jest to konsekwencją większego udziału w przychodach ze sprzedaży produktów o niższej rentowności. Wzrosły również koszty sprzedaży (o 71%, tj. o 1,59 mln PLN), natomiast koszty ogólnego zarządu były niższe o 21%, tj. o 2,2 mln PLN. 14

15 Koszty operacyjne w 2014 roku były wyższe o 30% w porównaniu do kosztów operacyjnych poniesionych w 2013 roku. Koszty według rodzaju (w tys. PLN) a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe Koszty według rodzaju, razem Wzrost kosztów działalności operacyjnej Spółki, przedstawionych w układzie porównawczego rachunku wyników, to następstwo: wyższych kosztów zużycia materiałów i energii (o 8,5 mln PLN, tj. o 96%) co dotyczy głównie kosztów zużycia materiałów wynikającego z rozpoczęcia w 2014 roku frakcjonowania osocza w LFB we Francji o wartości ok. 8,8 mln PLN; wyższych kosztów wynagrodzeń o 1,1 mln PLN, co jest głównie wynikiem wzrostu wynagrodzeń oraz zatrudnienia nowych pracowników. Zmiany te wpłynęły także na zmiany w kosztach ubezpieczeń społecznych; wyższych pozostałych kosztów rodzajowych o 0,5 mln PLN głównie w wyniku wyższych o 0,85 mln PLN kosztów rejestracji preparatów, przy jednoczesnym spadku nakładów na reklamę; spadku kosztów usług obcych o 1,1 mln PLN, tj. o 14%, co wynika głównie z przejęcia w III kwartale 2013 roku pracowników firmy zewnętrznej świadczącej usługi wsparcia sprzedaży i administracji (spowodowało to także wzrost kosztów wynagrodzeń i wzrost zatrudnienia). Wypadkową osiągniętych przychodów oraz kosztów jest wypracowany przez Spółkę zysk na sprzedaży, który w 2014 wyniósł 3,7 mln PLN, wobec 4,6 mln PLN zysku na sprzedaży rok wcześniej. W 2014 roku pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1,0 mln PLN wobec 1,3 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Główny spadek wynika z niższych kosztów prac rozwojowych bez efektu (20 tys. PLN w 2014 roku, 300 tys. PLN w 2013 roku) oraz niższych 15

16 odpisów aktualizujących zapasy o 282 tys. PLN (w 2014 roku było to 265 tys. PLN, natomiast w 2013 roku to 547 tys. PLN). Spadki te zostały częściowo zniwelowane w wyniku wzrostu wartości protokołów strat, które w 2014 roku wyniosły 379 tys. PLN wobec 194 tys. PLN w 2013 roku, a także poniesionymi w 2014 roku kosztami utrzymania wydziału zgodnie z wymogami Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego(GIF) (176 tys. PLN). Spółka przekazał również darowizny na łączną kwotę 119 tys. PLN (w 2013 roku brak takich kosztów). Wyższe koszty finansowe w 2014 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 606 tys. PLN, tj. o 25,7% wynikają głównie wyższych kosztów odsetek od kredytów i leasingów, oraz aktualizacji wyceny wartości transakcji IRS. Zmianie uległa struktura kosztów odsetek znacząco wzrosły odsetki od umów leasingu (o 435 tys. PLN do 555 tys. PLN) powodu naliczonych kosztów odsetek od umowy leasingu nieruchomości i urządzeń w Mielcu, które w 2014 roku wyniosły 493 tys. PLN, przy jednoczesnym wzroście odsetek od kredytów i pożyczek a także zobowiązań handlowych łącznie o 136 tys. PLN (w 2014 roku wyniosły tys. PLN). Spółka finansuje swoją działalność, w znacznym stopniu, kapitałem obcym pozyskanym z banków w formie kredytów. W zawartych umowach kredytowych oprocentowanie kapitału obcego ustalone jest według zmiennej stopy procentowej (głównie WIBOR 1M, WIBOR 3M), powiększonej o marżę banku. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że znaczący wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym może niekorzystnie przełożyć się na wzrost kosztów finansowych Spółki związanych ze spłatą rat zaciągniętych zobowiązań. Spółka w celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka w dniu 31 stycznia 2014 roku zawarł z Alior Bank S.A. umowę na Swap Procentowy Transakcja IRS. Celem zawarcia powyższej transakcji było zabezpieczenie ryzyka wzrostu stóp procentowych a co za tym idzie wzrostu kosztów obsługi zadłużenia w związku z posiadaniem przez Spółkę zobowiązań kredytowych w PLN. Suma bilansowa na koniec 2014 roku po stronie aktywów wyniosła 112,3 mln PLN i była wyższa o 15,8% w porównaniu do stanu na koniec 2013 roku. Wzrost sumy bilansowej spowodowany był głównie wzrostem majątku obrotowego Spółki, który wzrósł o 9,8 mln złotych w stosunku do 2013 roku. 16

17 Wzrost wartości aktywów trwałych w stosunku do początku roku o 13%, tj. o ok. 5,5 mln PLN wynika głównie z oddania do użytku pierwszego etapu inwestycji na wydziale Distreptazy o wartości 2,7 mln PLN oraz poniesionych kosztów rejestracji preparatów (w kwocie ok. 1,13 mln PLN) które będą rozliczane w czasie. Z kolei wzrost wartości aktywów obrotowych w stosunku do końca 2013 roku o ponad 9,6 mln PLN, tj. o 18,4% wynika głównie z: wyższego stanu gotówki (o 5,8 mln PLN na koniec 2014 roku, wobec 0,8 mln PLN na koniec 2013 roku, z czego ok. 5,5 mln PLN to zaliczki na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej); wzrostu należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług o 3,6 mln PLN; wzrostu stanu zapasów o ok. 0,5 mln PLN będącego wypadkową wzrostu wartości produkcji w toku o 8,65 mln PLN przy jednoczesnym spadku zapasów materiałów o ok. 6,1 mln PLN, co wynika głównie z rozpoczęcia procesu frakcjonowania osocza. Dodatkowo w 2014 roku, w ramach wypłaconej wcześniej zaliczki, zostało zakupione osocze do frakcjonowania o wartości 2,1 mln PLN (zaliczki na dostawy), wzrostu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 0,5 mln PLN w stosunku do stanu na koniec 2013 roku - głównie koszty rejestracji preparatów w części krótkoterminowej. Wzrost sumy bilansowej na koniec 2014 roku w stosunku do końca 2013 roku po stronie pasywów wynika głównie ze wzrostu rozliczeń międzyokresowych (o 7,1 mln PLN, tj. o 408%), co związane jest z otrzymanymi zaliczkami na realizacje projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. W stosunku do końca 2013 roku wzrosła wartość w pozycji krótkoterminowe kredyty i pożyczki, co związane jest z otrzymanymi kredytami obrotowymi. W pozycji Inne zobowiązania długoterminowe prezentowane są głównie zobowiązania wynikające z realizacji inwestycji na wydziale Distreptazy. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe w 2014 roku zawarta jest w punkcie 7.13 niniejszego sprawozdania, a opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta w 2015 r. został zawarty w pkt 7.14 niniejszego sprawozdania. 17

18 4 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą akcji Emitenta, Inwestor powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne nie ujęte w niniejszym Sprawozdaniu czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien być świadomy, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części zainwestowanego kapitału. 4.1 Ryzyka wewnętrzne, związane bezpośrednio ze Spółką i prowadzoną działalnością operacyjną Ryzyko związane z celami strategicznymi Spółka w strategii rozwoju dotychczasowej zakłada przede wszystkim rozwinięcie działalności w zakresie produkcji preparatów osoczopochodnych w oddziale zlokalizowanym w Mielcu - Zakładzie Frakcjonowania Osocza, stałe zwiększanie wydajności produkcji, wprowadzanie nowych leków oraz kontynuację rozpoczętej wcześniej modernizacji wydziałów produkcyjnych. Realizacja założeń strategii rozwoju Spółki uzależniona jest od zdolności Spółki do adaptacji do zmiennych warunków otoczenia, w ramach którego Spółka prowadzi działalność. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowomajątkową oraz na wyniki Spółki. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych w ramach dotychczasowej działalności. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Spółkę zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii rozwoju. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność 18

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Firma: Siedziba: Adres: Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Telefon: + 48 (71) 700 05 34 Faks: + 48 (71) 700 03 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Kapitał

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za I kwartał 2015 01.01.2015 31.03.2015

Raport okresowy. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za I kwartał 2015 01.01.2015 31.03.2015 Raport okresowy BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za I kwartał 2015 01.01.2015 31.03.2015 Lublin, 15 maja 2015 roku 1 Spis treści 1 Informacje ogólne... 4 1.1 Informacje o Spółce... 4

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Tarnowskie Góry, 14 maja 2015r. 1 Spis treści I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Nazwa i adres firmy LEGIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBORNICKA 330 60-689 POZNAŃ Sprawozdanie z działalności zarządu za okres 01.01.2014-31.12.2014 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Spółki na dzień 31 marca 2014 r. Paproć, 17 kwiecień 2014 r.

Zobowiązania Spółki na dzień 31 marca 2014 r. Paproć, 17 kwiecień 2014 r. Zobowiązania Spółki na dzień 31 marca 2014 r. Paproć, 17 kwiecień 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Dane finansowe - zobowiązania na dzień 31 marca 2014 r.... 4 3. Wykres

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 1.Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

BIO-MED Investors Spółka Akcyjna

BIO-MED Investors Spółka Akcyjna BIO-MED Investors Raport kwartalny za trzeci kwartał 15.11.2010 r. 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1 Podstawowe dane...2 1.2 Organy Emitenta...2 1.3 Struktura akcjonariatu...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo