UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE"

Transkrypt

1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną przystępującą do Umowy ( Klient ). Niniejsza Umowa określa warunki, którym podlegają zamówienia złożone przez Klienta na Usługi zgodnie z niniejszą Umową. 1. DEFINICJE POJĘĆ 1.1. Oprogramowanie Pomocnicze oznacza agenta oprogramowania lub narzędzie, które Oracle udostępnia Klientowi do pobrania w celu ułatwienia dostępu, korzystania i wykorzystania Środowiska Usług Automatycznie Odnów lub Automatyczne Odnawianie to proces, w którym okres świadczenia usług dotyczących określonego zamówienia na Usługi w Chmurze zostaje automatycznie przedłużony na kolejny okres świadczenia usług, chyba że świadczenie usług zostanie zakończone zgodnie z warunkami zawartymi w zamówieniu lub w niniejszej Umowie. Specyfikacja usług zawarta w zamówieniu Klienta określa, które Usługi w Chmurze podlegają Automatycznemu Odnowieniu, a także określa warunki mające zastosowanie przy takim odnowieniu Usługi w Chmurze oznaczają łącznie Usługi w Chmurze Oracle (na przykład: oferta Oprogramowanie Oracle jako usługa i powiązane z nią Programy Oracle) zawarte w zamówieniu Klienta i określone w Specyfikacji Usług. Termin Usługi w Chmurze nie obejmuje Usług Profesjonalnych Region Centrum Danych oznacza geograficzne umiejscowienie Środowiska Usług. Odpowiedni Region Centrum Danych obsługujący Usługi w Chmurze przedstawiony jest na zamówieniu Klienta Programy Oracle to oprogramowanie posiadane lub licencjonowane przez Oracle, do którego dostęp udzielany jest Klientowi przez Oracle w ramach świadczonych Usług w Chmurze, włączywszy Dokumentację Programu i aktualizacje programu ramu udostępnione w ramach świadczonych Usług w Chmurze Usługi Profesjonalne oznaczają łącznie usługi konsultingowe i inne usługi profesjonalne zamówione przez Klienta. Usługi Profesjonalne to wszystkie zamówione przez Klienta i dostarczone przez Oracle rozwiązania w ramach zamówienia. Termin Usługi Profesjonalne nie obejmuje Usług w Chmurze Dokumentacja Programu odnosi się do instrukcji użytkowania podanych w Specyfikacji Usług dla Usług w Chmurze, a także wszelkich okien pomocy i plików typu readme dla Programów Oracle dostępnych w ramach świadczonych Usług. Dokumentacja Programu opisuje techniczne i funkcjonalne aspekty Programów Oracle. Dla Usług w Chmurze Oracle Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Dokumentacja Programu obejmuje instrukcje, okna pomocy i pliki readme dla produktów sprzętowych w ramach IaaS. Klient może uzyskać dostęp do dokumentacji na stronie lub pod innym adresem podanym przez Oracle Usługi oznaczają łącznie Usługi w Chmurze i Usługi Profesjonalne zamówione przez Klienta Środowisko Usług oznacza kombinację sprzętu i oprogramowania należącego do, licencjonowanego lub zarządzanego przez Oracle, którą to kombinację Oracle udostępnia Klientowi i Użytkownikom Klienta w ramach Usług w Chmurze zamówionych przez Klienta. We właściwych przypadkach i w ramach warunków określonych w niniejszej Umowie i w zamówieniu Klienta, Programy Oracle, Treści Osób Trzecich, Treści Klienta i Aplikacje Klienta mogą być hostowane w Środowisku Usług Specyfikacja Usług oznacza opisy na stronie lub pod innym adresem podanym przez Oracle, które mają zastosowanie do świadczonych Usług w ramach zamówienia Klienta, włączywszy w to Dokumentację Programu, wsparcie hostingu i zasady dotyczące bezpieczeństwa (na przykład zasady dotyczące hostowania i dostarczania Usług w Chmurze Oracle), a także inne opisy przywołane w ich treści lub do nich włączone Okres Usług oznacza okres świadczenia Usług w Chmurze określony na zamówieniu Klienta. Cloud_Cloud Services Agreement (CSA) Store_v101014_PL_POL Strona 1 z 12

2 1.12. Treści Osób Trzecich oznaczają: tekst, pliki, obrazy, grafiki, ilustracje, informacje, dane, pliki audio i wideo, fotografie i inne treści oraz materiały, niezależnie od formatu, które zostały pozyskane lub otrzymane ze źródeł stron trzecich poza Oracle i udostępnione Klientowi poprzez, w ramach lub w związku z wykorzystaniem przez Klienta Usług w Chmurze. Do przykładów Treści Osób Trzecich należą dane z serwisów społecznościowych, kanały RSS z wpisów na blogach, biblioteki danych oraz słowniki i dane marketingowe Użytkownicy oznaczają tych pracowników, kontraktorów oraz użytkowników końcowych, którzy zostali upoważnieni przez Klienta do wykorzystywania Usług w Chmurze we własnym imieniu lub w imieniu Klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i zamówienia Klienta. Dla Usług w Chmurze, które są specjalnie przeznaczone do umożliwienia klientom, agentom i kontrahentom Klienta, jego dostawcom oraz innym trzecim stronom dostępu do Usług w Chmurze dla celów współpracy z Klientem, takie strony trzecie zostaną uznane za Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i zamówienia Klienta Klient oznacza osobę fizyczną lub prawną przystępującą do niniejszej Umowy Aplikacje Klienta oznaczają oprogramowanie, włączywszy kod źródłowy do takiego oprogramowania, dostarczane przez Klienta lub Użytkowników Klienta i wgrywane lub tworzone przy wykorzystaniu platformy jako usługi lub infrastruktury jako usługi w ramach Usług w Chmurze Oracle. Usługi świadczone w ramach niniejszej Umowy, włączywszy Programy i Środowiska Usług Oracle, własność intelektualną Oracle oraz prace pochodne, nie są objęte definicją terminu Aplikacje Klienta Treści Klienta oznaczają wszelkie teksty, pliki, obrazy, grafiki, ilustracje, informacje, dane (włączywszy dane osobowe zgodne z definicją danych osobowych zawartą w Umowie o Przetwarzaniu Danych dla Usług w Chmurze Oracle określoną w punkcie 11.2 poniżej), pliki audio i wideo, fotografie i inne treści oraz materiały (za wyjątkiem Aplikacji Klienta), niezależnie od formatu, które zostały dostarczone przez Klienta lub w imieniu Użytkowników Klienta, przechowywane w lub uruchamiane przez Środowisko Usług. 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Niniejsza Umowa Ramowa obowiązuje w stosunku do zamówienia, które jest z nią powiązane. Klient może składać zamówienia podlegające warunkom niniejszej Umowy również w stosunku do jakiegokolwiek zakupu, który zwiększa liczbę pierwotnie nabytych Usług (na przykład dodatkowych Użytkowników), do zakupu jakichkolwiek opcji Usług w Chmurze oferowanych przez Oracle do pierwotnie nabytych Usług, oraz do jakiegokolwiek odnowienia lub Automatycznego Odnowienia pierwotnie nabytych Usług. 3. UDZIELANE PRAWA 3.1 Na czas trwania Okresu Usług i zależnie od zobowiązań płatniczych Klienta oraz za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Umowie lub w zamówieniu Klienta, Oracle przyznaje Klientowi niewyłączne, niezbywalne, nieograniczone terytorialnie, ograniczone prawo do dostępu i wykorzystania Usług zamówionych przez Klienta z włączeniem rozwiązań autorstwa Oracle dostarczonych Klientowi w ramach świadczonych Usług, wyłącznie dla celów działalności gospodarczej Klienta i w ramach warunków niniejszej Umowy, zamówienia Klienta oraz Specyfikacji Usług. Klient może zezwolić Użytkownikom Klienta na korzystanie z Usług w powyżej wskazanym zakresie oraz jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy i zamówienia przez Użytkowników Klienta. 3.2 W ramach niniejszej Umowy, Klient nie nabywa prawa ani licencji na korzystanie z Usług, włączywszy Programy Oracle i Środowisko Usług, w obszarze wykraczającym poza zakres świadczonych Usług lub okresie dłuższym niż określony w zamówieniu czas ich świadczenia. Po zakończeniu okresu świadczenia zamówionych Usług, prawo do dostępu i korzystania z Usług przez Klienta wygaśnie. 3.3 Aby umożliwić Oracle świadczenie Usług Klientowi i Użytkownikom Klienta, Klient udziela Oracle prawa do korzystania, przetwarzania i transmitowania Treści Klienta i Aplikacji Klienta, zgodnie z przepisami niniejszej Umowy i zamówieniem Klienta, na czas świadczenia Usług, a także w trakcie dodatkowego okresu po zakończeniu świadczenia Usług, w którym Oracle umożliwia Klientowi odzyskanie pliku eksportowego, zawierającego Treści i Aplikacje Klienta. Jeżeli Aplikacje Klienta zawierają programy stron trzecich, Klient uznaje, że Oracle może udostępnić dostawcom programów stron trzecich Środowisko Usług, włączywszy Treści i Aplikacje Klienta, jeśli wymaga tego współpraca programów stron trzecich z Usługami. Oracle nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, ujawnienie, modyfikację lub usunięcie Treści lub Aplikacji Klienta w wyniku udzielenia takiego dostępu dostawcy programu strony trzeciej lub za współpracę programów stron trzecich z usługami. 3.4 Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w zamówieniu Klienta dotyczących określonej oferty Usług w Cloud_Cloud Services Agreement (CSA) Store_v101014_PL_POL Strona 2 z 12

3 Chmurze (na przykład prywatna chmura hostowana na urządzeniach Klienta), Klient potwierdza, że Oracle nie ma żadnych zobowiązań w zakresie dostawy Programów Oracle i nie jest zobligowany do przesłania kopii takich programów Klientowi w ramach świadczonych Usług. 3.5 W ramach określonej oferty Usług w Chmurze, Oracle może udostępnić Klientowi Treści Stron Trzecich. Typ i zakres Treści Osób Trzecich określony jest w zamówieniu Klienta lub odnośnej Specyfikacji Usług. Właściciel, autor lub dostawca Treści Stron Trzecich zachowuje całkowite prawo własności i prawa własności intelektualnej w stosunku do treści. Prawa Klienta do korzystania z Treści Osób Trzecich podlegają warunkom właściwym dla takich treści, określonym przez właściciela, autora lub dostawcę treści, o ile zapisy w zamówieniu Klienta nie stanowią inaczej. 4. WŁASNOŚĆ I OGRANICZENIA 4.1 Klient zachowuje prawa własności i prawa do własności intelektualnej do Treści i Aplikacji Klienta. Oracle lub licencjodawcy zachowują prawa własności i prawo do własności intelektualnej w stosunku do Usług, włączywszy Programy Oracle i Oprogramowanie Pomocnicze, a także ich wytwory pochodne, a także do produktów powstałych lub dostarczonych przez lub w imieniu Oracle w ramach niniejszej Umowy. 4.2 Klient nie może wykonywać następujących czynności, powodować ani pozwalać innym na: a) usuwanie lub modyfikowanie oznaczeń Programów lub innych informacji o prawach własności Oracle lub licencjodawców Oracle, b) udostępnianie Programów lub rozwiązań powstałych w ramach świadczenia Usług (za wyjątkiem Treści i Aplikacji Klienta) stronom trzecim w celu prowadzenia działalności gospodarczej stron trzecich (chyba że taki dostęp jest wyraźnie dozwolony w przypadku określonych Usług nabytych przez Klienta), c) modyfikowanie, uzyskiwanie materiałów pochodnych, dezasemblację, dekompilację, odtwarzanie kodu źródłowego, kopiowanie, dystrybuowanie, wznawianie lub pobieranie jakiejkolwiek części Usług (powyższy zakaz obejmuje między innymi przegląd struktur danych lub innych podobnych materiałów wyprodukowanych przez Programy), dostęp do Usług lub korzystanie z nich w celu tworzenia lub wspierania i/lub pomocy trzeciej stronie w tworzeniu lub wspieraniu produktów, lub usług konkurencyjnych w stosunku do Oracle, d) wykonywanie lub ujawnianie testów porównawczych lub testów wydajnościowych Usług, włączywszy Programy Oracle, e) wykonywanie lub ujawnianie następujących testów bezpieczeństwa Środowiska Usług lub połączonej infrastruktury: odnajdywanie sieci, identyfikacja portów i usług, skanowanie luk w zabezpieczeniach, łatwość łamania haseł, testowanie zdalnego dostępu lub testy penetracyjne, oraz f) licencjonowanie, sprzedaż, wynajem, dzierżawę, transfer, cesję, dystrybucję, hosting, outsourcing, zezwalanie na podział czasu lub korzystanie z usług biurowych, lub w inny sposób wykorzystywać komercyjnie lub udostępniać Usługi, inne Programy Oracle, Oprogramowanie Pomocnicze, Środowiska Usług lub materiały Oracle stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji dokładnie opisanych w warunkach właściwego zamówienia. 5. SPECYFIKACJA USŁUG 5.1 Usługi podlegają zapisom Specyfikacji Usług właściwych dla zamówienia Klienta. Specyfikacje Usług mogą definiować wymogi i procesy zarządzania właściwe dla świadczonych Usług (na przykład planowanie pojemności), typy i ilości zasobów systemowych (na przykład przydział pojemności), funkcjonalne i techniczne aspekty Programów Oracle, a także jakiekolwiek wyniki Usług. Klient potwierdza, że wykorzystanie Usług w sposób odmienny od wskazanego w Specyfikacji Usług może negatywnie wpłynąć na wydajność świadczenia Usług i/lub może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Jeżeli Usługi zezwalają Klientowi na przekroczenie zamówionej ilości (na przykład miękkie ograniczenia liczby Użytkowników, sesji czy pojemności), wtedy Klient jest odpowiedzialny za bezzwłoczny zakup dodatkowych ilości odzwierciedlających takie dodatkowe zużycie. W każdym miesiącu, w którym Klient nie dokona zakupu dodatkowych ilości, Oracle może wymagać od Klienta zapłaty kwoty pokrywającej dodatkowe zużycie oraz oddzielnej opłaty za dodatkowe użycie Usług odpowiadającej 10% kwoty za dodatkowe ilości usług za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia ilości. 5.2 Oracle może wprowadzić zmiany lub aktualizacje Usług (na przykład w infrastrukturze, bezpieczeństwie, konfiguracji technicznej, cechach aplikacji, itd.) w trakcie trwania Okresu Usług, włączywszy zmiany odzwierciedlające zmiany technologiczne, praktyki branżowe, wzory wykorzystania systemu lub dostępność Treści Stron Trzecich. Specyfikacje Usługi mogą ulec zmianom według uznania Oracle, jednakże wszelkie zmiany Specyfikacji Usługi wprowadzone przez Oracle nie spowodują istotnego zmniejszenia wydajności, bezpieczeństwa lub dostępności Usług dostarczanych Klientowi przez Okres Usług. 5.3 Zamówienie Klienta określa Region lokalizacji Centrum Danych (Data Center Region), w którym znajduje się Środowisko Usług Klienta. Jak opisano w Specyfikacji Usług i w zakresie właściwym dla Usług w Chmurze Cloud_Cloud Services Agreement (CSA) Store_v101014_PL_POL Strona 3 z 12

4 zamówionych przez Klienta, Oracle dostarczy środowisko produkcyjne, testowe i zapasowe w Regionie i Centrum Danych określonym w zamówieniu Klienta. Oracle i podmioty stowarzyszone mogą wykonywać pewne elementy Usług w Chmurze, takie jak administracja usługami i wsparcie techniczne, a także inne Usługi, włączywszy Usługi Profesjonalne i odzyskiwanie danych po sytuacjach kryzysowych, z innych siedzib i/lub korzystając z prac podwykonawców na całym świecie. 6. KORZYSTANIE Z USŁUG 6.1 Klient jest odpowiedzialny za identyfikację i uwierzytelnianie wszystkich Użytkowników, a także za zatwierdzanie dostępu Użytkowników do Usług, za zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi Użytkowników oraz za zachowanie poufności nazw użytkowników, haseł oraz informacji o koncie. Poprzez łączenie lub powiązanie nazw, haseł lub kont użytkowników i Klienta z Oracle, Klient przejmuje odpowiedzialność za zachowanie poufności oraz za właściwe i terminowe zakończenie działań Użytkownika w wewnętrznej sieci Klienta (intranet) i na lokalnych komputerach Klienta. Oracle nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkowników Klienta, włączywszy osoby, które nie posiadały upoważnienia do dostępu do Usług, ale które zdobyły taki dostęp ponieważ nazwy użytkownika, hasła lub konta nie zostały zamknięte na czas w lokalnym serwerze Klienta lub na jego lokalnych komputerach. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelką działalność prowadzoną pod nazwami użytkownika, hasłami i na kontach Klienta i jego Użytkowników lub wynikającą z dostępu Klienta lub Użytkowników Klienta do Usług. Klient zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Oracle o incydentach nieupoważnionego dostępu. Klient zobowiązuje się do podjęcia uzasadnionych działań w celu uniemożliwienia nieupoważnionego dostępu do Usług przez nieuprawnione strony trzecie. 6.2 Klient nie może wykorzystywać ani zezwalać na wykorzystywanie Usług, poprzez ściąganie, wysyłanie wiadomości , umieszczanie wpisów, publikowanie lub transmitowanie jakichkolwiek materiałów w inny sposób, włączywszy Treści i Aplikacje Klienta lub Treści Stron Trzecich, w celach: (a) mogących prowadzić do zagrożenia lub nękania jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenia mienia czy zranienia osoby, (b) wiążących się z publikacją materiałów fałszywych, zniesławiających, napastliwych lub nieprzyzwoitych, (c) mogących prowadzić do naruszenia prawa własności lub promujących fanatyzm, rasizm, nienawiść lub nawołujących do wyrządzania szkód, (d) stanowiących niechciane masowe wiadomości , wiadomości śmieciowe (junk mail), spam lub łańcuszki, (e) stanowiących naruszenie praw do własności intelektualnych lub innych praw własności lub (f) w inny sposób naruszających stosowne prawa, ordynacje lub regulacje. Prócz wszelkich innych praw przysługujących Oracle w ramach niniejszej Umowy, Oracle zastrzega sobie prawo, ale nie jest zobowiązanie do podjęcia czynności naprawczych jeżeli materiały naruszają powyższe ograniczenia (Zasady Właściwego Użytkowania), w tym do usunięcia materiału lub zamknięcia do niego dostępu. Oracle nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Klienta w przypadku podjęcia takich czynności. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, spójność, zgodność z prawem, rzetelność, stosowność i prawo własności wszystkich materiałów i aplikacji Klienta. Klient zgadza się bronić i zabezpieczać Oracle przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszego punktu. 6.3 Klient zobowiązany jest do zaakceptowania wszelkich poprawek, poprawek błędów, aktualizacji, konserwacji i pakietów serwisowych (łącznie Poprawki ) koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa Usług, włączywszy Programy Oracle, z chwilą publikacji Poprawek przez Oracle zgodnie z informacjami zawartymi w Specyfikacji Usług. Oracle nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem lub bezpieczeństwem powstałe w trakcie korzystania z Usług w Chmurze, które wynikają z zaniechania przez Klienta akceptacji instalacji poprawek niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług. Za wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych lub działań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa, Oracle uzgodni z Klientem harmonogram wprowadzania poprawek, jeśli to możliwe, zgodnie z najbliższym dostępnym terminem instalowania poprawek przez Oracle. 7. WYKORZYSTANIE PRÓBNE I PILOTAŻOWE USŁUG W CHMURZE 7.1 Dla niektórych Usług w Chmurze Oracle może udostępnić usługi próbne oraz pilotażowe sale konferencyjne do nieprodukcyjnych celów testowych. Takie usługi próbne i pilotażowe sale konferencyjne muszą zostać zamówione w ramach oddzielnej umowy. 7.2 Oracle może udostępnić piloty produkcyjne w przypadku wybranych Usług w Chmurze w ramach niniejszej Umowy. Piloty produkcyjne zamówione przez Klienta opisane są w Specyfikacji Usługi właściwej dla danego zamówienia Klienta i dostarczane są wyłącznie w celach przetestowania i oceny Usług w Chmurze dla wewnętrznej działalności gospodarczej Klienta. Klient może być zobowiązany do zamówienia określonych Usług profesjonalnych, które mogą być wymagane w przypadku zamówienia pilota produkcyjnego. 8. OPŁATY I PODATKI 8.1 Terminy wszystkich płatności na rzecz Oracle to trzydzieści (30) dni od daty wystawienia faktury. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości jego anulowania, a wpłacone sumy nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem Cloud_Cloud Services Agreement (CSA) Store_v101014_PL_POL Strona 4 z 12

5 przypadków określonych w niniejszej Umowie lub w zamówieniu Klienta. Klient opłaca wszystkie podatki od sprzedaży, wartości dodanej lub inne podobne podatki nałożone przez obowiązujące prawo, które Oracle musi ponieść na podstawie zamówionych przez Klienta Usług, za wyjątkiem podatków wynikających z dochodu Oracle. Ponadto, Klient zwróci poniesione przez Oracle, uzasadnione wydatki związane z dostarczeniem Usług Profesjonalnych. Opłaty za Usługi umieszczone w zamówieniu nie zawierają podatków ani dodatkowych wydatków. 8.2 Klient potwierdza, że może otrzymywać kilka faktur za zamówione Usług. Faktury przesyłane są do Klienta zgodnie z Regulaminem Fakturowania Oracle, który jest dostępny na stronie pod adresem: Klient zgadza się i potwierdza, że nie polega na przyszłej dostępności Usług, programów czy aktualizacji przy podejmowaniu zobowiązań płatniczych wynikających z zamówienia Klienta, jednakże postanowienie to nie zwalnia Oracle ze zobowiązania świadczenia Usług w trakcie Okresu Usług zamówionych przez Klienta na podstawie warunków niniejszej Umowy. 8.3 Klient potwierdza, że podejmując zobowiązanie płatnicze wynikające z zamówienia Klienta, nie polegał na przyszłej dostępności jakichkolwiek Usług, programów ani aktualizacji. Jednakże powyższe zdanie nie zwalnia Oracle z obowiązku świadczenia Usług w Okresie Usług, które Klient zamówił zgodnie z niniejszą Umową. 9. OKRES USŁUG I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG 9.1 Usługi objęte niniejszą Umową świadczone są przez Okres Usług wskazany w zamówieniu Klienta, chyba że dojdzie do wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub zamówienia Klienta. Jeżeli tak określono w Specyfikacji Usług, wybrane Usługi w Chmurze zostaną automatycznie przedłużone na dodatkowy okres, chyba że: (i) Klient przedstawi Oracle pisemną rezygnację z przedłużenia świadczenia Usług nie później niż trzydzieści (30) dni przed zakończeniem właściwego Okresu Usług lub (ii) Oracle przedstawi Klientowi pisemną informację o zamiarze nieprzedłużania Okresu Usług nie później niż dziewięćdziesiąt (90) dni przed zakończeniem Okresu Usług. 9.2 Z chwilą zakończenia Okresu Usług, Klient nie będzie miał prawa dostępu lub korzystania z Usług, wraz z korzystaniem z właściwych Programów Oracle lub Środowiska Usług, jednakże na okres nie dłuższy niż 60 dni po zakończeniu Okresu Usług, Oracle udostępni Treści i Aplikacje Klienta istniejące w Środowisku Usług w dniu zakończenia ich świadczenia w celu ich odzyskania przez Klienta. Po upływie 60 dni, za wyjątkiem sytuacji określonych przepisami prawa, Oracle usunie lub w inny sposób zamknie dostęp do Treści lub Aplikacji Klienta pozostających w Środowisku Usług. 9.3 Oracle może tymczasowo zawiesić Klientowi hasło, konto lub dostęp do Usług, jeżeli Klient lub jego Użytkownik narusza postanowienia punktów Udzielane Prawa, Własność i graniczenia, Opłaty i Podatki, Korzystanie z Usług lub Eksport niniejszej Umowy, lub jeżeli w rozsądnej ocenie Oracle, Usługi lub jakikolwiek ich komponent stają w obliczu znacznego zagrożenia bezpieczeństwa lub funkcjonalności. Oracle powiadomi Klienta z wyprzedzeniem o takim zawieszeniu, które zostanie przeprowadzone przez Oracle w oparciu o charakter okoliczności dający podstawy do takiego zawieszenia dostępu. Oracle dołoży wszelkich starań, aby przywrócić dostęp do Usług niezwłocznie po ustaleniu, według uznania Oracle, że sytuacja prowadząca do zawieszenia została naprawiona, jednakże w trakcie zawieszenia Oracle udostępni Klientowi Treści i Aplikacje Klienta istniejące w Środowisku Usług w dniu dokonania zawieszenia. Oracle może zakończyć świadczenie Usług objętych zamówieniem jeżeli którakolwiek z powyższych przyczyn zawieszenia nie zostanie naprawiona w ciągu 30 dni od poinformowania Klienta. Zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług przez Oracle wynikające z tego postanowienia nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczania płatności w ramach niniejszej Umowy. 9.4 Jeżeli którakolwiek ze Stron naruszy istotne postanowienie niniejszej Umowy i nie naprawi naruszenia w terminie 30 dni od wydania pisemnej specyfikacji naruszenia, druga strona może wypowiedzieć zamówienie związane z naruszeniem Umowy. Jeżeli Oracle wypowie zamówienie w sposób określony w poprzednim zdaniu, Klient jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich opłat naliczonych przed rozwiązaniem Umowy w ciągu 30 dni w tym wszystkie kwoty nieopłacone za zamówione Usługi w ramach takiego zamówienia, a także związane z zamówieniem podatki i wydatki. Za wyjątkiem nieuiszczenia opłat, Strona nie naruszająca Umowy może według własnego uznania przedłużyć okres 30 dni tak długo, jak Strona naruszająca Umowę podejmuje starania prowadzące do wyeliminowania naruszenia Umowy. Klient potwierdza, że jeżeli zalega on z opłatami wynikającymi z niniejszej Umowy, nie może on korzystać z zamówionych Usług. 9.5 Jeżeli Klient skorzystał z Umowy OFD Oracle aby uiścić opłaty wynikające z zamówienia i zalega z opłatami zgodnie z zawartą umową, Klient nie może korzystać z Usług podlegających takiej umowie. Cloud_Cloud Services Agreement (CSA) Store_v101014_PL_POL Strona 5 z 12

6 9.6 Do postanowień pozostających w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy należą postanowienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, gwarancji, płatności, a także inne postanowienia, z których natury wynika intencja ich nieprzerwanego obowiązywania. 10. INFORMACJE POUFNE 10.1 Na mocy niniejszej Umowy, Strony mogą mieć dostęp do wzajemnych poufnych informacji na swój temat ( Informacje Poufne ). Obie Strony wyrażają zgodę na ujawnianie wyłącznie tych informacji, które konieczne są do wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Informacje poufne ograniczone są do warunków i cen objetych niniejszą Umową, Treści i Aplikacji Klienta umieszczonych w Środowisku Usług oraz wszelkich informacji jasno określonych jako poufne w chwili ujawnienia Zobowiązanie dotyczące zachowania poufności nie odnosi się do informacji, które: (a) są lub staną się powszechnie znane bez winy lub zaniedbania Strony, która je otrzymała, (b) były w zgodnym z prawem posiadaniu drugiej Strony przed ich ujawnieniem i nie zostały uzyskane przez drugą Stronę w sposób bezpośredni lub pośredni od ujawniającej Strony, (c) zostały zgodnie z prawem ujawnione drugiej Stronie przez trzecią stronę bez obowiązku zachowania poufności, lub (d) zostały opracowane niezależnie przez którąkolwiek Stronę Zobowiązania dotyczące zachowania poufności pozostają w mocy w ciągu 3 lat od daty otrzymania informacji poufnych z zastrzeżeniem, że Oracle zachowa poufność w stosunku do informacji poufnych Klienta znajdujących się w Środowisku Usług tak długo, jak informacje te znajdować się będą w Środowisku Usług. Obie Strony mogą ujawniać poufne informacje tylko tym pracownikom, agentom lub podwykonawcom, którzy są zobowiązani do ochrony informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem w sposób wymagany w niniejszej Umowie. Oracle chroni poufność Treści i Aplikacji Klienta znajdujących się w Środowisku Usług zgodnie z zasadami bezpieczeństwa Oracle określonymi w Specyfikacji Usług mającej zastosowanie do właściwego zamówienia. Ponadto, dane osobowe Klienta traktowane są zgodnie z postanowieniami punktu 11 poniżej. Każda ze Stron ma prawo do ujawniania warunków lub cen objętych niniejszą Umową lub zamówieniem złożonym w ramach Umowy w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub na żądanie odpowiednich organów, zgodnie z wymogami prawa. 11. OCHRONA DANYCH 11.1 Podczas świadczenia Usług Oracle będzie postępować zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności Usług Oracle (Oracle Services Privacy Policy), które można znaleźć pod adresem: i które poprzez odniesienie stanowią integralną część niniejszej Umowy. Oracle zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad Ochrony Prywatności Usług Oracle (Oracle Services Privacy Policy) według własnego uznania. Zmiany tych zasad nie spowodują istotnego obniżenia poziomu ochrony przewidzianej dla Danych Osobowych Klienta dostarczonych w ramach Treści Klienta w okresie Usług objętych właściwym zamówieniem Umowa Oracle o Przetwarzaniu Danych w Usługach w Chmurze Oracle ( Umowa o Przetwarzaniu Danych ), która jest dostępna pod adresem: i która poprzez odniesienie stanowi integralną część niniejszej Umowy, opisuje role stron w przetwarzaniu i kontroli danych osobowych dostarczanych przez Klienta do Oracle w ramach Usług w Chmurze. Oracle działa w zakresie przetwarzania danych i z polecenia Klienta odnośnie traktowania danych osobowych Klienta znajdujących się w Środowisku Usług, jak określono w niniejszej Umowie, Umowie o Przetwarzaniu Danych i właściwym zamówieniu. Klient zobowiązuje się do podania informacji i pozyskania zgody w związku z korzystaniem przez Klienta z Usług i świadczeniem Usług przez Oracle, włączywszy te związane z gromadzeniem, wykorzystywaniem, przetwarzaniem, transferem i ujawnianiem Danych Osobowych Specyfikacja Usług właściwa dla zamówienia Klienta określa administracyjne, fizyczne, techniczne i inne zabezpieczenia zastosowane dla Treści Klienta znajdujących się w Środowisku Usług i opisuje inne aspekty zarządzania systemem mające zastosowanie do świadczonych Usług. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie luki w zabezpieczeniach oraz za ich skutki wynikające z Treści i Aplikacji Klienta, włączywszy wirusy, konie trojańskie, robaki czy inne programy zawarte w Treściach lub Aplikacjach Klienta, które mogą ograniczyć lub zaszkodzić funkcjonalności komputera, lub które mogłyby uszkodzić, przechwycić lub przywłaszczyć dane. Klient może ujawnić lub przesłać, lub zlecić Oracle ujawnienie lub przesłanie, Treści Klienta lub Aplikacji Klienta stronie trzeciej i po takim ujawnieniu lub przesłaniu Oracle nie będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo lub poufność takich treści i aplikacji poza Oracle Z zastrzeżeniem warunków zamówienia Klienta, Klient nie może umożliwiać Oracle dostępu do informacji dotyczących zdrowia, kart płatniczych lub innych wrażliwych danych osobowych, które są objęte dodatkowymi wymaganiami o ochronie takich danych podczas ich przetwarzania. Jeżeli są dostępne, Klient może zakupić Usługi Oracle (na przykład Oracle Payment Card Industry Compliance Services, Oracle HIPAA Security Services, Cloud_Cloud Services Agreement (CSA) Store_v101014_PL_POL Strona 6 z 12

7 Oracle Federal Security Services, itd.) zaprojektowane w celu spełnienia konkretnych wymogów związanych z ochroną danych mających zastosowanie do działalności gospodarczej lub Treści Klienta. 12. GWARANCJE, ZASTRZEŻENIA I WYŁĄCZNE ODSZKODOWANIE 12.1 Oracle gwarantuje, że będzie świadczył (i) Usługi w Chmurze we wszystkich istotnych aspektach, w sposób opisany w Specyfikacji Usług oraz (ii) Usługi Profesjonalne w sposób profesjonalny zgodnie ze Specyfikacją Usług. Jeżeli Usługi świadczone Klientowi nie zostały wykonane zgodnie z gwarancją, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Oracle opisując wady Usług (wraz z właściwym numerem zgłoszenia serwisowego informującego Oracle o wadach Usług) ORACLE NIE GWARANTUJE, ŻE: (A) USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE BEZ ŻADNYCH BŁĘDÓW LUB NIEPRZERWANIE, JAK RÓWNIEŻ, ŻE ORACLE POPRAWI WSZYSTKIE BŁĘDY W TAKICH USŁUGACH, (B) USŁUGI DZIAŁAJĄ W POŁĄCZENIU Z TREŚCIAMI LUB APLIKACJAMI KLIENTA LUB W POŁĄCZENIU Z INNYM SPRZĘTEM, OPROGRAMOWANIEM, SYSTEMAMI, USŁUGAMI LUB DANYMI NIEDOSTARCZONYMI PRZEZ ORACLE, ORAZ ŻE (C) USŁUGI SPEŁNIĄ WYMAGANIA, SPECYFIKACJE I OCZEKIWANIA KLIENTA. KLIENT POTWIERDZA, ŻE ORACLE NIE KONTROLUJE TRANSFERU DANYCH POPRZEZ URZĄDZENIA KOMUNIKACYJNE, WŁĄCZYWSZY INTERNET, ORAZ ŻE USŁUGI MOGĄ PODLEGAĆ OGRANICZENIOM, OPÓŹNIENIOM I INNYM PROBLEMOM ZWIĄZANYM ZE STOSOWANIEM TAKICH URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH. ORACLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPÓŹNIENIA, AWARIE DOSTAW LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z POWYŻEJ OPISANYCH PROBLEMÓW. ORACLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PROBLEMY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ, EKSPLOATACJĄ LUB BEZPIECZEŃSTWEM USŁUG WYNIKAJĄCE Z TREŚCI LUB APLIKACJI KLIENTA, LUB TREŚCI OSÓB TRZECICH W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI, WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRZYSŁUGUJĄCYM KLIENTOWI I CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORACLE JEST NAPRAWA WADLIWYCH USŁUG, KTÓRE DOPROWADZIŁY DO NARUSZENIA GWARANCJI, LUB JEŻELI ORACLE NIE JEST W STANIE USUNĄĆ NARUSZENIA W SPOSÓB UZASADNIONY HANDLOWO, KLIENT MOŻE ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE Z WADLIWYCH USŁUG, A ORACLE ZWRÓCI KLIENTOWI OPŁATY ZA TAKIE USŁUGI, KTÓRE TO OPŁATY ZOSTAŁY PRZEDPŁACONE ZA OKRES PRZYPADAJĄCY PO DACIE ZAKOŃCZENIA KORZYSTANIA Z TAKICH USŁUG W ZAKRESIE NIEZABRONIONYM PRZEZ PRAWO, POWYŻSZE GWARANCJE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNY I NIE SĄ UDZIELANE ŻADNE INNE GWARANCJE I ZAPEWNIENIA, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, WŁĄCZYWSZY TE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU, SYSTEMÓW, SIECI LUB ŚRODOWISK, ANI TEŻ DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. RĘKOJMIA JEST WYŁĄCZONA. 13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ŻADNA ZE STRON NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NIE POZOSTAJĄCE W ADEKWATNYM ZWIĄZKU PRZYCZYNOWO-SKUTKOWYM Z POWODEM ICH WYSTĄPIENIA, ZA SZKODY SPECJALNE, SZKODY NA OSOBIE, JAK RÓWNIEŻ ZA UTRACONE KORZYŚCI (WYŁĄCZYWSZY OPŁATY WNINIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY) LUB UTRATĘ DANYCH BĄDŹ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z DANYCH. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORACLE ZA WSZELKIE SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z, BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZAMÓWIENIA KLIENTA, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY KONTRAKTOWA, CZY DELIKTOWA, BĘDZIE OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI OPŁAT UISZCZONYCH ZA ŚWIADCZONE USŁUGI ZGODNIE Z ZAMÓWIENIEM W CIĄGU DWUNASTU (12) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH WYDARZENIE BĘDĄCE PODSTAWĄ ROSZCZENIA Z UWZGLĘDNIENIEM WSZELKICH ZWROTÓW OTRZYMANYCH PRZEZ KLIENTA OD ORACLE Z TYTUŁU ZAMÓWIENIA. 14. GWARANCJA UMOWNA 14.1 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 14 (Gwarancja Umowna), jeżeli strona trzecia wystąpi z roszczeniem wobec Klienta lub Oracle ( Odbiorca, pojęcie to odnosi się zarówno do Klienta lub Oracle w zależności od tego, która strona otrzymała Materiały), że jakiekolwiek informacje, zamierzenia, specyfikacje, instrukcje, oprogramowanie, usługi, dane, sprzęt komputerowy lub materiał (łącznie zwane Materiałem ) dostarczone przez Klienta lub Oracle ( Dostarczający, pojęcie to odnosi się zarówno do Klienta lub Oracle w zależności od tego, która strona dostarczyła Materiały) i wykorzystywane przez Odbiorcę naruszają jej prawa własności intelektualnej, Dostarczający, na własny wyłączny koszt będzie bronił Odbiorcę przed takim roszczeniem oraz gwarantuje, że zrekompensuje Odbiorcy wszelkie szkody, odszkodowanie, koszty zasądzone przez sąd na rzecz strony trzeciej wysuwającej roszczenie o naruszenie praw intelektualnych lub zrekompensuje warunki ugody zaakceptowanej przez Dostarczającego, o ile Odbiorca podejmie następujące działania: Cloud_Cloud Services Agreement (CSA) Store_v101014_PL_POL Strona 7 z 12

8 a. niezwłocznie powiadomi Dostarczającego na piśmie o roszczeniu, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o roszczeniu lub wcześniej, o ile wymagają tego odpowiednie przepisy; b. przekaże Dostarczającemu wyłączną kontrolę nad obroną i wszelkimi negocjacjami ugodowymi; oraz c. udzieli Dostarczającemu informacje, pełnomocnictwa i pomoc, jaka będzie Dostarczającemu niezbędna do obrony przed roszczeniem lub do osiągnięcia ugody Jeżeli Dostarczający uzna, że którykolwiek z Materiałów może naruszać prawa własności intelektualnej strony trzeciej, będzie mógł według własnego uznania zmodyfikować Materiały tak, aby nie naruszały własności intelektualnej strony trzeciej (tak, aby zachować zasadniczo ich przydatność lub funkcjonalność) lub uzyskać licencję pozwalającą na dalsze korzystanie z takiego Materiału, a jeżeli wykonanie którejkolwiek z powyższych opcji nie będzie uzasadnione handlowo, wówczas Dostarczający będzie mógł wypowiedzieć licencję na dany Materiał i zażądać zwrotu takiego Materiału oraz zwrócić Otrzymującemu wszelkie przedpłacone i niewykorzystane opłaty za taki Materiał, które zostały przez Otrzymującego uiszczone drugiej Stronie. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa powyżej spowoduje brak możliwości wywiązania się przez Oracle ze zobowiązań wynikających z zamówienia Klienta, Oracle będzie uprawniony według własnego uznania do wypowiedzenia takiego zamówienia za pisemnym 30-dniowym zawiadomieniem. Jeżeli takie Materiały są technologią strony trzeciej, i zasady licencyjne strony trzeciej nie zezwalają Oracle na przerwanie tej licencji, wtedy Oracle może, po uprzednim 30-dniowym pisemnym powiadomieniu, zakończyć Usługi powiązane z takim Materiałem i zwrócić Klientowi zapłacone a niewykorzystane opłaty za takie Usługi Dostarczający nie będzie bronił Odbiorcy przed roszczeniami stron trzecich, jeżeli Odbiorca: (a) dokona zmiany w Materiałach lub wykorzystuje Materiały poza zakresem eksploatacji określonym w dokumentacji programu, użytkownika lub w Specyfikacji Usługi, (b) korzysta z wersji Materiału, która została zastąpiona inną wersją, jeżeli roszczenia o naruszenie praw można było uniknąć przez użytkowanie aktualnej, niezmienionej wersji takiego Materiału, udostępnionej przez Dostarczającego, lub (c) nadal korzysta z takiego Materiału po upływie terminu licencji na jego użytkowanie. Powyższa gwarancja nie będzie miała zastosowania jeżeli roszczenie zostanie wysunięte w stosunku do informacji, zamierzeń, specyfikacji, instrukcji, oprogramowania, usług, danych, sprzętu komputerowego lub materiałów nie udostępnionych przez Oracle. Oracle nie zapewni Klientowi zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniem wynikającym z połączenia któregokolwiek Materiału z jakimikolwiek produktami lub Usługami, które nie były dostarczane lub świadczone przez Oracle. Oracle nie zapewni Klientowi zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniem związanym z Treściami Stron Trzecich lub Materiałami pochodzącymi z portalu strony trzeciej lub innego zewnętrznego źródła dostępnego lub udostępnionego w ramach lub za pośrednictwem Usług (na przykład: wpis w mediach społecznościowych pochodzący z blogu lub forum strony trzeciej, strona internetowa strony trzeciej, do której prowadzi łącze, dane marketingowe dostarczone przez stronę trzecią itd.). Oracle nie zapewni Klientowi zabezpieczenia i ochrony przez roszczeniem związanym z działaniem Klienta przeciwko stronom trzecim, jeżeli Usługi świadczone Klientowi i wykorzystywane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy nie powodują naruszenia własności intelektualnej stron trzecich. Oracle nie zabezpiecza Klienta przed roszczeniami dotyczącym naruszenia własności intelektualnej, których to naruszeń Klient był świadomy w momencie pozyskiwania praw do Usług Postanowienia niniejszego punktu określają wyłączne uprawnienia przysługujące stronom w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub szkód wynikających z roszczeń stron trzecich dotyczących praw własności intelektualnej. 15. STRONY INTERNETOWE, TREŚCI, PRODUKTY I USŁUGI STRON TRZECICH 15.1 Usługi mogą umożliwić Klientowi łączenie się, przesyłanie Treści Klienta, lub dostęp w inny sposób do stron internetowych, platform, treści, produktów, usług i informacji stron trzecich. Oracle nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za takie strony internetowe lub platformy, treści, produkty, usługi lub informacje dostępne lub dostarczane za pośrednictwem Usług. Klient ponosi wszelkie ryzyko związane z dostępem do i wykorzystaniem takich stron internetowych i treści, produktów, usług i informacji stron trzecich Treści Osób Trzecich udostępniane przez Oracle są w formie standardowej, w jakiej się znajdują ( as is i as available ) bez żadnych gwarancji. Treści Osób Trzecich mogą być nieprzyzwoite, obraźliwe, niezgodne z prawdą lub w inny sposób mogą naruszać przepisy i być niestosowne, a Klient potwierdza, że Oracle nie ponosi odpowiedzialności i nie ma obowiązku monitorowania ani korygowania Treści Osób Trzecich. Oracle zastrzega sobie prawo do podjęcia działań naprawczych jeżeli takie treści naruszają postanowienia punktu 6.2 niniejszej Umowy, włączywszy usunięcie lub zamknięcie dostępu do takich treści. Oracle nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy wynikające z lub związane z Treściami Osób Trzecich Klient potwierdza, że: (i) charakter, rodzaj, jakość i dostępność Treści Osób Trzecich może ulec zmianie w dowolnym momencie trwania Okresu Usług, oraz że (ii) cechy Usług, które współdziałają ze stronami stron trzecich Cloud_Cloud Services Agreement (CSA) Store_v101014_PL_POL Strona 8 z 12

9 takimi jak: Facebook, YouTube lub Twitter, itd (zwanymi Usługami Stron Trzecich ) zależą od ciągłości dostępności interfejsów programujących aplikacji (API) dla wykorzystania w Usługach. W wyniku zmiany lub niedostępności Treści Osób Trzecich, Usług Stron Trzecich lub API, Oracle może aktualizować, zmieniać lub modyfikować Usługi na mocy niniejszej Umowy. Jeżeli strona trzecia zaprzestanie udostępniać Treści Osób Trzecich lub API na rozsądnych warunkach dla świadczonych Usług, Oracle według własnego uznania może zaprzestać udostępniania takich Treści Osób Trzecich lub Usług Stron Trzecich bez żadnych zobowiązań w stosunku do Klienta. Wszelkie zmiany w Treści, Usługach lub API Stron Trzecich, włączywszy ich dostępność lub niedostępność w Okresie Usług nie wpływają na zobowiązania Klienta wynikające z niniejszej Umowy lub właściwego zamówienia, a Klient nie jest uprawniony do zwrotu ani innej formy odszkodowania w związku z takimi zmianami Treści Osób Trzecich przechowywane przez Klienta w Środowisku Usług zalicza się na poczet przysługującej Klientowi pojemności lub innych przydziałów dla Usług w Chmurze zamówionych przez Klienta. 16. NARZĘDZIA USŁUG I OPROGRAMOWANIE POMOCNICZE 16.1 Oracle może wykorzystywać narzędzia, skrypty, oprogramowanie i urządzenia (zwane dalej łącznie Narzędziami ) w celu monitorowania i administrowania Usługami oraz by rozwiązać zgłoszenia serwisowe. Narzędzia nie gromadzą ani nie przechowują znajdujących się w Środowisku Usług Treści ani Aplikacji Klienta, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do świadczenia Usług lub rozwiązywania zgłoszeń serwisowych lub innych problemów związanych z Usługami. Informacje gromadzone za pomocą Narzędzi (za wyjątkiem Treści i Aplikacji Klienta) mogą być także używane do pomocy w zarządzaniu portfolio produktów i usług Oracle, pomocniczo we wskazywaniu braków w ofercie produktów i usług Oracle oraz w zarządzaniu licencjami i Usługami Oracle może zapewnić Klientowi dostęp on-line w celu pobrania określonego Oprogramowania Pomocniczego do użytku wraz z Usługami. Jeżeli Oracle udziela Klientowi licencji na Oprogramowanie Pomocnicze i nie określa odrębnych warunków korzystania z Oprogramowania Pomocniczego, wtedy, w zależności od zobowiązań płatniczych Klienta, (i) Klientowi przysługuje niewyłączne, nieprzenoszalne, nieograniczone terytorialnie, ograniczone prawo do korzystania z Oprogramowania Pomocniczego wyłącznie w celu ułatwienia dostępu, działania i/lub korzystania ze Środowiska Usług, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i zamówienia Klienta, włączając Specyfikację Usług, (ii) Oracle będzie utrzymywać takie Oprogramowanie Pomocnicze jako część Usług w Chmurze, oraz (iii) prawo Klienta do korzystania z Oprogramowania Pomocniczego wygasa w chwili wypowiedzenia ze strony Oracle (które może być dokonane poprzez zamieszczenie informacji pod adresem https://support.oracle.com lub innym wskazanym przez Oracle adresem internetowym) lub zakończenia świadczenia Usług w Chmurze związanych z Oprogramowaniem Pomocniczym, którakolwiek z tych sytuacji wydarzy się wcześniej. Jeżeli licencja na Oprogramowanie Pomocnicze udzielona jest Klientowi na podstawie odrębnych zasadach licencyjnych strony trzeciej, wtedy korzystanie przez Klienta z takiego oprogramowania podlega wyłącznie tym odrębnym zasadom. 17. ANALIZY DOTYCZĄCE USŁUG Oracle może: (i) opracować dane statystyczne lub inne informacje związane z wydajnością, działaniem i wykorzystaniem Usług, oraz (ii) wykorzystać dane ze Środowiska Usług w formie zbiorczej w celach zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania operacjami, w celu tworzenia analiz statystycznych i na cele badań i rozwoju (klauzule i oraz ii odnoszą się łącznie do Analizy Usług ). Oracle może udostępnić do publicznej wiadomości Analizy Usług, jednakże Analizy Usług nie będą zawierają Treści Klienta lub Informacji Poufnych w formie, która mogłaby posłużyć do identyfikacji Użytkownika lub Klienta. Analizy Usług nie stanowią danych osobowych. Oracle zachowuje wszelkie prawa do własności intelektualnej w Analizach Usług. 18. EKSPORT 18.1 Przepisy prawa Stanów Zjednoczonych dotyczące kontroli eksportu oraz inne odpowiednie lokalne przepisy dotyczące eksportu mają zastosowanie do świadczonych Usług. Klient niniejszym wyraża zgodę na to, aby korzystanie z Usług, w tym z danych technicznych i wyników Usług świadczonych przez Oracle w ramach niniejszej Umowy, podlegało wyżej wymienionym przepisom. Klient zobowiązuje się przestrzegać wszystkie powyższe przepisy (włączywszy eksport bezpośredni i pośredni). Klient potwierdza, że żadne dane, informacje, oprogramowanie i/lub wyniki Usług (lub produkty bezpośrednio od nich pochodzące) nie będą eksportowane, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem tych przepisów, lub że będą wykorzystywane do jakichkolwiek celów zabronionych przez te przepisy, w tym, bez ograniczeń, do rozpowszechniania broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej, rozprzestrzeniania lub rozwoju technologii rakietowej Klient potwierdza, że Usługi w Chmurze zostały tak opracowane, aby umożliwić Klientowi i kontrahentom Klienta dostęp do Środowiska Usług bez względu na ich geograficzne umiejscowienie oraz do transferowania lub Cloud_Cloud Services Agreement (CSA) Store_v101014_PL_POL Strona 9 z 12

10 przenoszenia w inny sposób Treści i Aplikacji Klienta między Środowiskiem Usług a innymi lokacjami, takimi jak stacje robocze Użytkownika. Klient jest odpowiedzialny za autoryzowanie i zarządzanie kontami Użytkowników, jak również za kontrolowanie eksportu i przenoszenia Treści i Aplikacji Klienta. 19. SIŁA WYŻSZA Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji niniejszej Umowy spowodowane przez: działania wojenne, zamieszki lub sabotaż, siły natury, pandemię, przerwę w dostawie energii, internetu, usług telekomunikacyjnych, zarządzenia władzy (zawierające odmowę lub wycofanie pozwolenia i/lub innych licencji na eksport lub import), które to działania nie są spowodowana przez zobowiązaną stronę, lub inne zdarzenie niezależne od strony zobowiązanej. Strony podejmą działania w celu zminimalizowania wpływu siły wyższej na wykonanie Umowy. W przypadku, jeżeli siła wyższa spowoduje brak możliwości wykonania Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni, każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej w zakresie Usług, jakie nie mogą być świadczone w związku z zaistnieniem siły wyższej. Powyższe postanowienia nie zwalniają żadnej ze Stron z obowiązku podjęcia możliwych kroków naprawczych i zobowiązania do zapłaty za świadczone Usługi. 20. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I SĄDOWNICTWO Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie, zarówno materialne, jak i proceduralne. Niniejszym Klient i Oracle poddają się wyłącznej jurysdykcji oraz właściwości miejscowej sądów polskich, w przypadku wszelkich sporów dotyczących niniejszej Umowy. 21. POWIADOMIENIA 21.1 W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Oracle, lub jeżeli Klient będzie chciał dostarczyć informację dotyczącą naruszenia praw strony trzeciej, lub jeżeli zostanie wszczęte przeciwko Klientowi postępowanie układowe lub upadłościowe, lub jakiekolwiek inne podobne, Klient powiadomi o tym fakcie Oracle niezwłocznie w formie pisemnej na adres: Oracle Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 31, Warszawa, do wiadomości: Departament Prawny Aby wnioskować o zakończenie świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Klient musi przesłać zgłoszenie serwisowe do Oracle na adres podany na zamówieniu lub w Specyfikacji Usług Oracle może wydać zawiadomienie właściwe dla bazy klientów Usług w Chmurze poprzez ogólne ogłoszenie na portalu Oracle dotyczącym takich Usług w Chmurze. Zawiadomienia dotyczące konkretnego Klienta Oracle może przesłać pocztą elektroniczną na adres Klienta podany w informacjach o kliencie lub w formie pisemnego komunikatu przesłanego listem poleconym lub przedpłaconym na adres Klienta przechowywany w bazie danych Oracle. 22. CESJA Klient nie jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przekazywania, czy przenoszenia Usług (włączywszy Programy Oracle) lub udziału w nich na rzecz innych osób fizycznych lub prawnych. Jeżeli Klient ustanowi zabezpieczenie na jakiejkolwiek części Usług, strona na rzecz której nastąpiło zabezpieczenie nie będzie uprawniona do korzystania ani transferowania Usług, ani wyników Usług. Jeżeli Klient zdecyduje się na finansowanie zamówionych Usług, musi przestrzegać zasad finansowania Oracle znajdujących się na stronie internetowej 23. POZOSTAŁE PRZEPISY 23.1 Oracle świadczy usługi jako niezależny podmiot i niniejszym obie strony potwierdzają, że nie istnieje między nimi zależność agencyjna, partnerska czy joint venture. Każda ze stron jest odpowiedzialna za regulowanie zobowiązań wobec swoich pracowników, łącznie z wszelkimi podatkami od zatrudnienia i ubezpieczenia. Klient potwierdza, że partnerzy biznesowi Oracle oraz inne strony trzecie, włączywszy strony trzecie, z którymi Oracle ściśle współpracuje lub które są zatrudnione przez Klienta w celu świadczenia lub implementacji usług konsultingowych lub które dostarczają aplikacje współdziałające z Usługami w Chmurze, są niezależne od Oracle i nie są agentami Oracle. Oracle nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikłe z korzystania z Usług, Treści Klienta lub Aplikacji Klienta ani nie jest związany działaniami takiego partnera biznesowego lub innej strony trzeciej, chyba że partner ten lub taka strona trzecia świadczy Usługi jako podwykonawca Oracle na mocy oddzielnego zamówienia w ramach niniejszej Umowy. W takiej sytuacji Oracle ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie tożsamym, w jakim ponosiłby w stosunku do własnych zasobów w ramach niniejszej Umowy Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a wadliwy przepis zostanie zastąpiony innym, zgodnym z celem i intencją niniejszej Umowy. Cloud_Cloud Services Agreement (CSA) Store_v101014_PL_POL Strona 10 z 12

11 23.3 Z wyłączeniem roszczeń wynikających z braku zapłaty na rzecz Oracle i/lub naruszenia praw intelektualnych Oracle, wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy ulegają przedawnieniu z upływem dwóch lat od dnia wystąpienia naruszenia powodującego roszczenie Programy i Usługi Oracle nie są przeznaczone ani zaprojektowane do stosowania w obiektach nuklearnych lub innych niebezpiecznych aplikacjach. Klient potwierdza, że do obowiązków Klienta należy zapewnienie bezpiecznego korzystania z Programów i Usług Oracle w takich przypadkach Klient pozyska na własny koszt wszelkie prawa i zgody stron trzecich niezbędne dla Treści i Aplikacji Klienta, Treści Osób Trzecich, jak również produktów innych sprzedawców dostarczonych przez Klienta i wykorzystywanych przez niego w ramach świadczonych Usług, włączywszy prawa i zgody potrzebne Oracle do świadczenia Usług w ramach niniejszej Umowy Klient zgadza się dostarczyć Oracle wszelkie informacje, zapewnić dostęp i współpracę w dobrej wierze i w uzasadnionym zakresie, aby umożliwić Oracle świadczenie Usług. Klient podejmie czynności określone w zamówieniu jako obowiązki Klienta Klient zachowuje wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów w związku z korzystaniem z Usług. Klient jest odpowiedzialny za informowanie Oracle o wszelkich wymaganiach technicznych wynikających z przestrzegania takich przepisów przed przystąpieniem do realizacji zamówienia objętego niniejszą Umową. Oracle będzie wspierać Klienta w celu ustalenia, czy korzystanie ze standardowej oferty Usług Oracle jest zgodne z takimi wymaganiami. Dodatkowe prace lub zmiany w świadczonych przez Oracle Usługach mogą wymagać dodatkowych opłat Oracle może skontrolować sposób korzystania przez Klienta z Usług (na przykład wykorzystując narzędzia programowe), aby ocenić czy użycie Usług przez Klienta pozostaje w zgodzie z zamówieniem Klienta i zapisami niniejszej Umowy. Klient zobowiązuje się do współpracy przy kontroli prowadzonej przez Oracle, a także do udzielenia uzasadnionej pomocy oraz dostępu do informacji. Kontrola taka nie będzie zakłócać normalnej działalności gospodarczej Klienta. Klient zobowiązuje się do uiszczenia w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia wszelkich opłat należnych z tytułu korzystania z Usług w zakresie wykraczającym poza udzielone Klientowi uprawnienia. Jeżeli Klient nie uiści rzeczonych należności, firma Oracle będzie uprawniona do zakończenia świadczenia Usług i/lub do wypowiedzenia zamówienia. Klient akceptuje fakt, iż firma Oracle nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek koszty poniesione przez Klienta w związku z jego współpracą przy takiej kontroli Zakup Usług w Chmurze, Usług Profesjonalnych lub innych usług, programów lub produktów jest odrębny i niezależny od innych zamówień. Klient potwierdza, że może nabyć Usługi w Chmurze, Usługi Profesjonalne lub inne usługi, programy lub produkty niezależnie od siebie. Zobowiązanie Klienta do zapłaty w ramach zamówienia nie jest uzależnione od wydajności innych usług lub dostarczania programów lub produktów. 24. CAŁOŚĆ UMOWY 24.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa (wraz z informacjami włączonymi do niej za pomocą pisemnych odwołań, w tym odwołań do informacji zamieszczonych pod adresami internetowymi lub zawartych we wskazanych regulaminach) stanowi całość porozumienia w sprawie Usług zamówionych przez Klienta oraz zastępuje wszelkie uprzednio lub równolegle zawarte umowy lub złożone oświadczenia, wyrażone w formie pisemnej bądź ustnej, dotyczące takich Usług Strony wyraźnie ustalają, że postanowienia niniejszej Umowy, łącznie z wszelkimi zamówieniami złożonymi w Oracle, zastępują postanowienia zawarte we wszelkich zleceniach zakupu, internetowych portalach zamówień i innych dokumentach niepochodzących od Oracle, oraz że żadne postanowienia zawarte w takich zleceniach zakupu, portalach lub innych dokumentach zamówienia niepochodzących od Oracle nie będą miały zastosowania do zamawianych Usług. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami zamówienia i Umowy, zapisy zamówienia mają charakter nadrzędny, jednakże, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w treści zamówienia, warunki Umowy o Przetwarzaniu Danych są nadrzędne w stosunku do wszelkich rozbieżnych warunków zamówienia. Z zastrzeżeniem zapisów punktu 5 (Specyfikacja Usług), 11 (Ochrona Danych) oraz 15 (Strony Internetowe, Treści, Produkty i Usługi Stron Trzecich), niniejsza Umowa ani zamówienia złożone zgodnie z niniejszą Umową, nie mogą zostać zmienione, a ustalone prawa i ograniczenia nie podlegają modyfikacji ani zrzeczeniu się, chyba że zmiany takie będą miały formę pisemną i zostaną podpisane lub zaakceptowane drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu Oracle Store przez upoważnionych przedstawicieli Klienta i Oracle. Żadne zapisy niniejszej Umowy nie wskazują jej beneficjenta. Cloud_Cloud Services Agreement (CSA) Store_v101014_PL_POL Strona 11 z 12

12 25. SPECYFIKACJA USŁUG Specyfikacja Usług, którym podlegają zamówione Usługi, składa się z dokumentów wskazanych poniżej, które stanowią caałość z niniejszą Umową. Specyfikacja Usług może ulec zmianie według uznania Oracle, jednakże zmiany zasad Oracle nie spowodują istotnego obniżenia poziomu czy dostępności właściwych Usług w okresie ich świadczenia. Warunki Specyfikacji Usług mają charakter nadrzędny w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami zamówienia lub niniejszej Umowy. Dla celów niniejszej Umowy określenie Klient występujące w innych dokumentach składających się na Specyfikację Usług odnosić się będzie do Klienta zdefiniowanego w niniejszej Umowie. Opis Usług i Typów Licencji Usługi w Chmurze i Usługi Konsultingowe/Profesjonalne podlegają zapisom opisów usług i metryk Oracle. Klient może zapoznać się z wersją Opisu Usług i Typów Licencji właściwą dla zamówionych przez Klienta Usług w Chmurze i Usług Konsultingowych/Profesjonalnych pod adresem internetowym: Zasady Świadczenia Usług Hostingowych w Chmurze i Dostawy Usługi w Chmurze podlegaja zapisom Zasad Świadczenia Hostingowych Usług w Chmurze i Dostawy. Klient może zapoznać się z wersją Zasad Świadczenia Hostingowych Usług w Chmurze i Dostawy właściwą dla zamówionych przez Klienta Usług w Chmurze pod adresem internetowym: Dokumentacja Programowa Dokumentacja Programowa odnosi sie do dokumentacji użytkownika dla Programów Oracle dla Usług w Chmurze, jak również do okien z pomocą i plików read me dla takich Programów Oracle, które są dostępne w ramach usług. Dokumentacja programowa opisuje techniczne I funkcjonalne aspekty Programów Oracle i jest dostępna pod adresem internetowym: Cloud_Cloud Services Agreement (CSA) Store_v101014_PL_POL Strona 12 z 12

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ANEKS DOTYCZĄCY INTEROPERACYJNOŚCI W CHMURZE ORACLE do UMOWY PROGRAMU ORACLE PARTNERNETWORK

ANEKS DOTYCZĄCY INTEROPERACYJNOŚCI W CHMURZE ORACLE do UMOWY PROGRAMU ORACLE PARTNERNETWORK ANEKS DOTYCZĄCY INTEROPERACYJNOŚCI W CHMURZE ORACLE do UMOWY PROGRAMU ORACLE PARTNERNETWORK Niniejszy aneks dotyczący interoperacyjności w chmurze Oracle (dalej zwany Aneksem ) zawarty jest pomiędzy Partnerem

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. OSOBA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE ZA POŚREDNICTWEM DOKUMENTU ZAMÓWIENIA, KTÓREGO CZĘŚĆ STANOWIĄ NINIEJSZE WARUNKI OGÓLNE, WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE I ZWIĄZANIE WARUNKAMI DOKUMENTU ZAMÓWIENIA I NINIEJSZYMI

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD 1. Strony. Niniejsze warunki stanowią treść umowy ( Umowa ), na mocy, której jednostka powiązana Hewlett-Packard Company wskazana w miejscu podpisu niniejszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu.

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu. Licencja Licencja nie zezwala na umieszczenie sklepu opartego na Programie (SOTESHOP) w Internecie przed uiszczeniem pełnej opłaty licencyjnej i przed nadaniem przez Licencjodawcę idywidualnego numeru

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa zawarta w dniu.roku w Szczecinie pomiędzy: Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne.

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne. Regulamin wysyłania/otrzymywania Newslettera udostępnianego przez MIASTOSTRADĘ. I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin określa warunki wysyłania treści informacyjno-promocyjnych (Newslettera)

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI earchiwum REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie usługi IV. Płatności V. Własność

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Załącznik nr 4

Regulamin - Załącznik nr 4 Regulamin - Załącznik nr 4 Zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą Action S.A. a Użytkownikiem Zważywszy, że A. Użytkownik jest operatorem w pełni funkcjonalnego systemu sklepu internetowego dostępnego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Cel. Gromadzenie danych osobowych

Cel. Gromadzenie danych osobowych Cel Spot Capital Markets Ltd, dalej zwana "Spółką", jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając konto handlowe w Spółce, lient wyraża zgodę

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA.

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. (wersja z 15.07.2010) Korzystanie z portalu logistycznego PESA możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol www.winaelsol.pl podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz

Bardziej szczegółowo

CMS.NetTur. Umowa licencyjna. Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur.

CMS.NetTur. Umowa licencyjna. Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur. Wstęp Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur. Artyku 1. Definicje Licencjonodawca Firma RST Szymon Podgórski, 58-100 Świdnica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Wyślemy Państwu kopię tego Regulaminu w formie wiadomości lub pliku PDF, jednak dla wygody mogą Państwo wydrukować Regulamin.

Wyślemy Państwu kopię tego Regulaminu w formie wiadomości  lub pliku PDF, jednak dla wygody mogą Państwo wydrukować Regulamin. Sklep w Polsce regulamin Zakres Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) odnosi się do zamówień, które Państwo jako konsument, osoba działająca poza zakresem Państwa działalności lub obowiązków zawodowych,

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Program Partnerski opracowany przez OPEGIEKA Sp. z o.o. służy prowadzeniu sprzedaży Powierzchni kolokacyjnej Data Center poprzez kanały sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SALESBEE. 2 Oświadczenia. 1. SalesBee oświadcza, że:

REGULAMIN SALESBEE. 2 Oświadczenia. 1. SalesBee oświadcza, że: REGULAMIN SALESBEE 1 Definicje 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z opisanej w 3 usługi SalesBee świadczonej przez SalesBee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Regulamin usługi. Firma Dell ma przyjemność świadczyć Usługę Dell Backup and Recovery Cloud

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 Definicje Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia należy rozumieć następująco: Regulamin niniejszy Regulamin regulujący warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od r.), zwana dalej UMOWĄ

Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od r.), zwana dalej UMOWĄ Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od 18.01.2014 r.), zwana dalej UMOWĄ zawarta pomiędzy: BUDOSYSTEM Michał Siwiecki z siedzibą w Kętach os. Nad

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy:

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy: Numer id lub nazwisko osoby polecającej... Umowa zlecenia nr zawarta w dniu w., pomiędzy: 1. Zlecającym: INTERMEDIO SEBASTIAN DROZD Z siedzibą w: 72-518 Ładzin, Ładzin 67 NIP: 851-26-24-854, REGON: 320063949

Bardziej szczegółowo

Regulamin Aplikacji Nasz Żoliborz dla Klientów i Partnerów I. Definicje 1. Aplikacja oprogramowanie przeznaczone na urządzenia mobilne, dostępne do

Regulamin Aplikacji Nasz Żoliborz dla Klientów i Partnerów I. Definicje 1. Aplikacja oprogramowanie przeznaczone na urządzenia mobilne, dostępne do Regulamin Aplikacji Nasz Żoliborz dla Klientów i Partnerów I. Definicje 1. Aplikacja oprogramowanie przeznaczone na urządzenia mobilne, dostępne do pobrania z sieci Internet w domenie www.naszzoliborz.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera warunki i zasady korzystania z kursów

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo