ANEKS DOTYCZĄCY INTEROPERACYJNOŚCI W CHMURZE ORACLE do UMOWY PROGRAMU ORACLE PARTNERNETWORK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS DOTYCZĄCY INTEROPERACYJNOŚCI W CHMURZE ORACLE do UMOWY PROGRAMU ORACLE PARTNERNETWORK"

Transkrypt

1 ANEKS DOTYCZĄCY INTEROPERACYJNOŚCI W CHMURZE ORACLE do UMOWY PROGRAMU ORACLE PARTNERNETWORK Niniejszy aneks dotyczący interoperacyjności w chmurze Oracle (dalej zwany Aneksem ) zawarty jest pomiędzy Partnerem a Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Oracle ), z którą Partner zawarł umowę Programu PartnerNetwork (dalej zwaną Umową ) i podlegapostanowieniom w niej określonym oraz warunkom określonym poniżej. Pojęcia zdefiniowane w Umowie mają takie samo znaczenie w niniejszym Aneksie, o ile treść niniejszego Aneksu wyraźnie nie stanowi inaczej. W przypadku rozbieżności między postanowieniem niniejszego Aneksu a postanowieniem Umowy w odniesieniu do przedmiotu niniejszego Aneksu moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszego Aneksu. A. Definicje pojęć Poniższe pojęcia otrzymują następujące znaczenie i mają zastosowanie wyłącznie do niniejszego Aneksu: API oznacza interfejsy programowania Aplikacji. Odnośne Treści oznaczają Treści Oracle i Treści Partnera. Cel Rozwojowy oznacza rozwój i testy interoperacyjności między Usługami w Chmurze Oracle a Usługami w Chmurze Partnera w następujący sposób: (1) rozwinięcie lub udoskonalenie przez Partnera kodu źródłowego Usług w Chmurze Partnera, tak aby możliwa była praca na API Usług w Chmurze Oracle, co pozwoli na interoperacyjność między Usługami w Chmurze Oracle a Usługami w Chmurze Partnera ( Integracja Partnera ); oraz (2) rozwinięcie lub udoskonalenie przez Oracle lub Podmioty Powiązane Oracle kodu źródłowego Usług w Chmurze Oracle, tak aby możliwa była praca na API Usług w Chmurze Partnera, co pozwoli na interoperacyjność między Usługami w Chmurze Oracle a Usługami w Chmurze Partnera ( Integracja Oracle ). Dzień Wejścia w Życie oznacza datę, od której obowiązuje Aneks, określoną w informacji przekazanej Partnerowi przez Oracle po zaakceptowaniu Partnera jako partnera interoperacyjnego na mocy niniejszego Aneksu. Informacja Zwrotna oznacza wszystkie wyniki testów, komentarze, proponowane zmiany oraz inne formy informacji zwrotnej, które pracownicy Partnera i indywidualni podwykonawcy bezpośrednio zaangażowani w realizację Celu Rozwojowego mogą dostarczyć Oracle lub Podmiotom Powiązanym Oracle w związku z Treściami Oracle i/lub Integracją Oracle, lub takie, które pracownicy Oracle lub Podmiotów Powiązanych Oracle i indywidualni podwykonawcy bezpośrednio zaangażowani w realizację Celu Rozwojowego mogą dostarczyć Partnerowi w związku z Treściami Partnera i/lub Integracją Partnera. Dane Logowania oznaczają (1)hasła i/lub inne informacje dostępowe, które Partner przekazuje Oracle lub Podmiotom Powiązanym Oracle w związku z Treściami Partnera oraz (2) hasła i/lub inne informacje dostępowe, które Oracle lub Podmioty Powiązane Oracle przekazują Partnerowi w związku z Treściami Oracle. Podmioty Powiązane Oracle oznaczają: (1) korporację, spółkę, firmę lub podmiot, w którym Oracle posiada pośrednio lub bezpośrednio jakiekolwiek udziały własnościowe; (2) korporację, spółkę, firmę lub podmiot, który ma wspólną z Oracle spółkę macierzystą; oraz (3) pracownika lub indywidualnego podwykonawcę Oracle lub Podmiotu Powiązanego Oracle upoważnionego przez Oracle do korzystania z Treści Partnera z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Aneksu. Usługi w Chmurze Oracle oznaczają oferty usług w chmurze firmy Oracle lub Podmiotu Powiązanego Oracle (np. oferta oprogramowania jako usługi Oracle software as a Service wraz z powiązanymi programami Oracle), które są dostępne zgodnie z niniejszym Aneksem i stanowią jego integralną część, w tym jakakolwiek Technologia Oracle i/lub inne materiały, które Oracle lub Podmiot Powiązany Oracle udostępnia Partnerowi w ramach Usług w Chmurze Oracle. Treści Oracle oznaczają Usługi w Chmurze Oracle, Dane Oracle, Dokumentację Oracle oraz Technologię Oracle. Dane Oracle oznaczają wszelkie teksty, pliki, obrazy, grafiki, ilustracje, informacje, dane, dane w formacie audio i video, zdjęcia i inne treści oraz materiały w dowolnym formacie dostarczone przez Oracle lub Podmiot Powiązany Oracle oraz umieszczone lub działające w ramach Usług w Chmurze Partnera. Dokumentacja Oracle oznacza dokumentację i informacje będące w posiadaniu lub na licencji Oracle lub Podmiotu OPN_Cloud Interoperability Addendum_v011314_PL_POL Strona 1 z 8

2 Powiązanego Oracle, które Oracle lub Podmiot Powiązany Oracle udostępnia Partnerowi w związku z Usługami w Chmurze Oracle. Materiały Chronione Oracle oznacza Treści Oracle oraz logo Oracle. Technologia Oracle oznacza oprogramowanie i sprzęt będące w posiadaniu lub na licencji Oracle lub Podmiotu Powiązanego Oracle i które Oracle lub Podmiot Powiązany Oracle może udostępnić Partnerowi w związku z Usługami w Chmurze Oracle. Usługi w Chmurze Partnera oznacza oferty usług Partnera określone w Załączniku A, który jest dołączony do niniejszego Aneksu i stanowi jego integralną częśćoraz zostanie uzupełniony informacjami dostarczonymi przez Partnera w procesie aplikacyjnym w związku z niniejszym Aneksem oraz opatrzony otrzymanym przez Partnera powiadomieniem od Oracle o zaakceptowaniu Partnera jako partnera interoperacyjnego na mocy niniejszego Aneksu, w tym jakąkolwiek Technologię Oracle i/lub inne materiały, które Oracle lub Podmiot Powiązany Oracle udostępnia Partnerowi w ramach Usług w Chmurze Oracle. Treści Partnera oznaczają Usługi w Chmurze Partnera, Dane Partnera, Dokumentację Partnera oraz Technologię Partnera. Dane Partnera oznaczają wszelkie teksty, pliki, obrazy, grafiki, ilustracje, informacje, dane, dane w formacie audio oraz video, zdjęcia i inne treści oraz materiały w dowolnym formacie dostarczone przez Partnera oraz umieszczone lub działające w ramach Usług w Chmurze Oracle. Dokumentacja Partnera oznacza dokumentację i informacje będące w posiadaniu lub na licencji Partnera i które Partner udostępnia Oracle lub Podmiotowi Powiązanemu Oracle w związku z Usługami w Chmurze Partnera. Materiały Chronione Partnera oznaczają Treści Partnera oraz Znaki Partnera. Znaki Partnera oznaczają logo firmowe Partnera i wszelkie inne znaki handlowe związane bezpośrednio z Usługami w Chmurze Partnera. Technologia Partnera oznacza oprogramowanie i sprzęt będące w posiadaniu lub na licencji Partnera i które Partner udostępnia Oracle lub Podmiotowi Powiązanemu Oracle w związku z Usługami w Chmurze Oracle. Materiały Promocyjne oznaczają zdjęcia, zrzuty z ekranu, pokazowe materiały multimedialne i dokumentację utworzone przez Oracle, Podmiot Powiązany Oracle i/lub Partnera ukazujące lub identyfikujące łączność i integrację w ramach interoperacyjności obejmującej Usługi w Chmurze Oracle oraz Usługi w Chmurze Partnera. Partner oznacza podmiot, który podpisał Umowę wraz z Aneksem, spółki zależne z pełnym lub większościowym udziałem Partnera, które zostały zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego Aneksu ( Spółki Zależne ), a także pracowników Partnera lub jego Spółek Zależnych bądź indywidualnych podwykonawców uprawnionych przez Partnera do korzystania z Treści Oracle z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Aneksu. Partner zapewnia, że ma prawo zobowiązać wymienione powyżej Spółki Zależne, pracowników i indywidualnych podwykonawców do przestrzegania warunków niniejszego Aneksu, oraz zapewnia, że będzie ponosić odpowiedzialność za naruszenie tych postanowień przez swoje Spółki Zależne, swoich pracowników, pracowników Spółek Zależnych i indywidualnych podwykonawców. B. Okres obowiązywania i rozwiązanie Okres obowiązywania niniejszego Aneksu rozpoczyna się z Dniem Wejścia w Życie, a kończy z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, o ile niniejszy Aneks nie zostanie rozwiązany wcześniej zgodnie z postanowieniami w nim zawartymi ( Okres Obowiązywania ). Odnowienie niniejszego Aneksu podlega zasadom Oracle obowiązującym w momencie takiego odnowienia. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszy Aneks w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny po przekazaniu pisemnego wypowiedzenia drugiej stronie. Oracle lub Podmiot Powiązany Oracle ma prawo przesunąć w czasie, ograniczyć lub zablokować dostęp Partnera do Treści Oracle w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Partner ma prawo przesunąć w czasie, ograniczyć lub zablokować dostęp Oracle lub Podmiotu Powiązanego Oracle do Treści Partnera w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. C. Udzielane prawa OPN_Cloud Interoperability Addendum_v011314_PL_POL Strona 2 z 8

3 Oracle udziela niniejszym Partnerowi niepodlegającej cesji, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, bezpłatnej i ograniczonej licencji na Okres Obowiązywania, obejmującej: (1) dostęp do i korzystanie z Treści Oracle oraz, z zastrzeżeniem warunków określonych w Punkcie N (Licencja na Logo) Umowy, znaków graficznych Oracle w postaci logo, wyłącznie w związku z realizacją Celu Rozwojowego, oraz prezentację i wprowadzenie na rynek interoperacyjności Usług w Chmurze Oracle i Usług w Chmurze Partnera, w tym między innymi przygotowanie Materiałów Promocyjnych, rozwój Integracji Partnera oraz sporządzenie uzasadnionej liczby kopii Dokumentacji Oracle; oraz (2) kopiowanie, tłumaczenie, transmitowanie, przekazywanie, dystrybucję, prezentację, wykonywanie, publikowanie i udostępnianie Materiałów Promocyjnych wyłącznie w celu prezentacji i wprowadzenia na rynek interoperacyjności Usług w Chmurze Oracle i Usług w Chmurze Partnera. Niniejszym Partner udziela Oracle i Podmiotom Powiązanym Oracle niepodlegającej cesji, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, bezpłatnej i ograniczonej licencji na Okres Obowiązywania, obejmującej: (1) dostęp do i korzystanie z Treści Partnera i Znaków Partnera wyłącznie w związku z realizacją Celu Rozwojowego, oraz prezentację i wprowadzenie na rynek interoperacyjności Usług w Chmurze Oracle i Usług w Chmurze Partnera, w tym między innymi przygotowanie Materiałów Promocyjnych, rozwój Integracji Oracle oraz sporządzenie uzasadnionej liczby kopii Dokumentacji Partnera; oraz (2) kopiowanie, tłumaczenie, transmitowanie, przekazywanie, dystrybucję, prezentację, wykonywanie, publikowanie i udostępnianie Materiałów Promocyjnych wyłącznie w celu prezentacji i wprowadzenia na rynek interoperacyjności Usług w Chmurze Oracle i Usług w Chmurze Partnera. Uznaje się, że udzielone niniejszym licencje obejmują licencje dotyczące praw własności intelektualnej posiadane lub możliwe do udzielenia przez strony, które to prawa są konieczne do wykorzystania Odnośnych Treści, logo Oracle, Znaków Partnera oraz Materiałów Promocyjnych, na które licencji udziela się na mocy niniejszego Aneksu. O ile inaczej nie stanowi niniejszy Aneks, strony przyjmują, że jakiekolwiek prawa do wykorzystania Odnośnych Treści, znaków graficznych Oracle w postaci logo, Znaków Partnera i Materiałów Promocyjnych dla celów komercyjnych lub produkcyjnych lub jakichkolwiek innych celów innych niż określone w niniejszym Aneksie wykraczają poza prawa udzielone w licencjach oraz, jeśli tak uzgodnią strony, wymagają odrębnych pisemnych umów między stronami. Usługi w Chmurze Oracle mogą zawierać lub wymagać korzystania z technologii strony trzeciej na podstawie odrębnej licencji, co podlega i jest uregulowane postanowieniom zawartym w Punkcie I (Prawa własności i ograniczenia) Umowy. Wyłącznie na potrzeby niniejszego Aneksu terminy program oraz dokumentacja programu w Punkcie I Umowy będą obejmować odpowiednio Usługi w Chmurze Oracle oraz Dokumentację Oracle. Strony nie mają obowiązku korzystać z lub zapewniać wynagrodzenia za jakiekolwiek prawa lub zezwolenia udzielone w niniejszym Aneksie. Każda ze stron uznaje, że druga strona nie jest zobowiązana do żadnej dostawy na mocy niniejszego Aneksu. Partner uznaje, że Oracle nie będzie wysyłać ani dostarczać Partnerowi kopii żadnej Technologii Oracle w ramach Usług w Chmurze Oracle, ani udostępniać Partnerowi kodu źródłowego na mocy niniejszego Aneksu. Oracle uznaje, że Partner nie będzie wysyłać ani dostarczać Oracle kopii żadnej Technologii Partnera w ramach Usług w Chmurze Partnera, ani udostępniać Oracle kodu źródłowego na mocy niniejszego Aneksu. Przekazywanie Informacji Zwrotnej odbywa się wedle uznania każdej ze stron. D. Prawa własności i ograniczenia Partner zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym prawa własności intelektualnej, w odniesieniu do Treści Partnera, a Oracle zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym prawa własności intelektualnej, w odniesieniu do Treści Oracle. Partner zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym prawa własności intelektualnej, w odniesieniu do Integracji Partnera z zastrzeżeniem prawa własności Oracle do Treści Oracle, a Oracle zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym prawa własności intelektualnej, w odniesieniu do Integracji Oracle z zastrzeżeniem prawa własności Partnera do Treści Partnera. Informacja Zwrotna dotycząca Treści Oracle i/lub Integracji Oracle, w tym prawa własności intelektualnej, jest i pozostanie własnością Oracle oraz, o ile inaczej nie stanowi niniejszy Aneks, Partner nie ma prawa do ujawniania takiej informacji zwrotnej stronom trzecim. Informacja Zwrotna dotycząca Treści Partnera i/lub Integracji Partnera, w tym prawa własności intelektualnej, jest i pozostanie własnością Partnera oraz, o ile inaczej nie stanowi niniejszy Aneks, Oracle nie ma prawa do ujawniania takiej Informacji Zwrotnej stronom trzecim. O ile inaczej nie stanowi niniejszy Aneks, Oracle nie ma prawa modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dekompilować, dezasemblować, odszyfrowywać, dekompresować ani dokonywać innych procesów inżynierii wstecznej w odniesieniu do Treści Partnera, a Partner nie ma prawa modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dekompilować, dezasemblować, odszyfrowywać, dekompresować ani dokonywać innych procesów inżynierii wstecznej w odniesieniu do Treści Oracle, z wyjątkiem gdy i wyłącznie OPN_Cloud Interoperability Addendum_v011314_PL_POL Strona 3 z 8

4 w zakresie, w jakim którekolwiek z poprzedzających ograniczeń nie mogą zostać egzekwowane na mocy stosownych przepisów prawa. O ile wyraźnie nie zezwalają na to odrębne umowy między stronami, Oracle nie ma prawa do, ani nie może zezwolić innym na: (1) kopiowanie, prezentację, ujawnianie, dystrybucję lub wykorzystanie Treści Partnera lub Materiałów Promocyjnych innych niż objęte zezwoleniem na mocy niniejszego Aneksu; (2) udzielanie licencji na, sprzedaż, wynajem, dzierżawę, przekazanie lub cesję Treści Partnera; (3) wykorzystanie Treści Partnera lub Materiałów Promocyjnych w ramach działań rozwojowych lub dla celów komercyjnych, z zastrzeżeniem postanowień Punktu C (Udzielone prawa) niniejszego Aneksu, lub w środowisku produkcyjnym; (4) dostęp do lub wykorzystanie Treści Partnera lub Materiałów Promocyjnych w celu utworzenia bądź wspomagania i/lub wsparcia strony trzeciej w utworzeniu bądź wspomaganiu produktów lub usług konkurencyjnych względem Partnera; (5) upublicznienie testowania wzorcowego (benchmarking) lub wyników oceny Treści Partnera, o ile nie została udzielona przez Partnera uprzednia pisemna zgoda; lub (6) usunięcie, modyfikację lub zniekształcenie własnościowych oznaczeń lub informacji będących częścią Treści Partnera. O ile wyraźnie nie zezwalają na to odrębne umowy między stronami, Partner nie ma prawa do, ani nie może zezwolić innym na: (1) kopiowanie, prezentację, ujawnianie, dystrybucję lub wykorzystanie Treści Oracle lub Materiałów Promocyjnych innych niż objęte zezwoleniem na mocy niniejszego Aneksu; (2) udzielanie licencji na, sprzedaż, wynajem, dzierżawę, przekazanie lub cesję Treści Oracle; (3) wykorzystanie Treści Oracle lub Materiałów Promocyjnych w ramach działań rozwojowych lub dla celów komercyjnych, z zastrzeżeniem postanowień Punktu C (Udzielone prawa) niniejszego Aneksu, lub w środowisku produkcyjnym; (4) dostęp do lub wykorzystanie Treści Oracle lub Materiałów Promocyjnych w celu utworzenia bądź wspomagania i/lub wsparcia strony trzeciej w utworzeniu bądź wspomaganiu produktów lub usług konkurencyjnych względem Oracle; (5) upublicznienie testowania wzorcowego (benchmarking) lub wyników oceny Treści Oracle, o ile nie została udzielona przez Oracle uprzednia pisemna zgoda; lub (6) usunięcie, modyfikację lub zniekształcenie własnościowych oznaczeń lub informacji będących częścią Treści Oracle. E. Branding i marketing Prezentując Treści Partnera i/lub Materiały Promocyjne rzeczywistym lub potencjalnym partnerom lub użytkownikom końcowym, Oracle lub Podmiot Powiązany Oracle poinformuje, że Treści Partnera są przekazane przez Partnera na mocy licencji, oraz ani Oracle, ani Podmiot Powiązany Oracle nie zmieni, nie usunie, ani nie zniekształci żadnych informacji dotyczących marki czy praw autorskich Partnera, ani oznaczeń pochodzenia widocznych w prezentacji Treści Partnera lub Materiałach Promocyjnych. Prezentując Treści Oracle i/lub Materiały Promocyjne rzeczywistym lub potencjalnym partnerom lub użytkownikom końcowym, Partner poinformuje, że Treści Oracle są przekazane przez Oracle na mocy licencji, oraz Partner nie zmieni, nie usunie, ani nie zniekształci żadnych informacji dotyczących marki czy praw autorskich Oracle, ani oznaczeń pochodzenia widocznych w prezentacji Treści Oracle lub Materiałach Promocyjnych. Oracle i Podmioty Powiązane Oracle nie wykorzystają Znaków Partnera w sposób mylnie przedstawiający relację między stronami lub w inny sposób wprowadzający w błąd lub ukazujący Partnera w negatywnym świetle. Wszystkie produkty i usługi, w związku z którymi Oracle lub Podmiot Powiązany Oracle będzie wykorzystywać Znaki Partnera, będą spełniać lub spełniać z naddatkiem normy branżowe dotyczące jakości, a także wszelkie użytkowanie i renoma związana ze Znakami Partnera będą z korzyścią dla Partnera. Na prośbę Oracle Partner dostarczy Oracle kopie Materiałów Promocyjnych utworzonych i/lub zmodyfikowanych przez Partnera oraz będzie negocjować w dobrej wierze wszelkie modyfikacje zaproponowane przez Oracle. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie takich modyfikacji, Partner zaprzestanie korzystania z wszelkich powiązanych Materiałów Promocyjnych, z zastrzeżeniem praw Partnera wynikających z obowiązywania postanowień po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Aneksu zgodnie z Punktem I (Wygaśnięcie lub rozwiązanie aneksu) niniejszego Aneksu. Na prośbę Partnera, Oracle dostarczy Partnerowi kopie Materiałów Promocyjnych utworzonych i/lub zmodyfikowanych przez Oracle lub Podmiot Powiązany Oracle oraz będzie negocjować w dobrej wierze wszelkie modyfikacje zaproponowane przez Partnera. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie takich modyfikacji, Oracle i Podmioty powiązane Oracle zaprzestaną korzystania z wszelkich powiązanych Materiałów Promocyjnych, z zastrzeżeniem praw Oracle i Podmiotów powiązanych Oracle wynikających z obowiązywania postanowień po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Aneksu zgodnie z Punktem I niniejszego Aneksu. F. Zastrzeżenia i wyłączenie gwarancji ODNOŚNE TREŚCI ORAZ INFORMACJA ZWROTNA SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SĄ, BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WYŁĄCZA SIĘ NINIEJSZYM WSZELKIE WYRAŹNE I DOMNIEMANE WARUNKI, OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, W TYM WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW ORAZ NIENARUSZANIA PRAWA. ORACLE I PODMIOTY OPN_Cloud Interoperability Addendum_v011314_PL_POL Strona 4 z 8

5 POWIĄZANE ORACLE ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN I AKTUALIZACJI TREŚCI ORACLE W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA ORAZ PARTNER ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN I AKTUALIZACJI TREŚCI PARTNERA W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. G. Konta użytkownika Strony mogą dostarczyć Dane Logowania w celu umożliwienia Oracle lub Podmiotom Powiązanym Oracle dostępu do Treści Partnera oraz dostępu dla Partnera do Treści Oracle na mocy niniejszego Aneksu. Dane Logowania będą wykorzystywane przez strony wyłącznie w celu uzyskania dostępu i korzystania z Odnośnych Treści zgodnie z postanowieniami niniejszego Aneksu. O ile inaczej nie stanowi niniejszy Aneks, Oracle i Podmioty Powiązane Oracle nie ujawnią stronom trzecim Danych Logowania dostarczonych przez Partnera oraz Partner nie ujawni stronom trzecim Danych Logowania dostarczonych przez Oracle i Podmioty Powiązane Oracle.Partner jest odpowiedzialny za zachowanie poufności Danych Logowania i danych kont dostarczonych przez Oracle lub Podmiot Powiązany Oracle oraz Oracle lub Podmiot Powiązany Oracle jest odpowiedzialny za zachowanie poufności Danych Logowania i danych kont dostarczonych przez Partnera. Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonywane z wykorzystaniem Danych Logowania lub kont dostarczonych przez Oracle lub Podmiot Powiązany Oracle lub w wyniku dostępu Partnera do Treści Oracle oraz Oracle ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonywane z wykorzystaniem Danych Logowania lub kont dostarczonych przez Partnera lub w wyniku dostępu Oracle lub Podmiotu Powiązanego Oracle do Treści Partnera. Partner niezwłocznie powiadomi Oracle, dostarczając uzasadnione dane dotyczące bezpieczeństwa, w przypadku, gdy (1) potrzebne będą dodatkowe Dane Logowania do Treści Oracle, (2) poszczególne Dane Logowania dostarczone przez Oracle lub Podmiot Powiązany Oracle nie będą już używane lub będą wymagały zastąpienia, lub (3) bezpieczeństwo jakichkolwiek Danych Logowania lub kont dostarczonych przez Oracle lub Podmiot Powiązany Oracle zostanie naruszone, w tym między innymi poprzez nieuprawnione korzystanie z lub ujawnienie Danych Logowania lub kont użytkownika dostarczonych przez Oracle lub Podmiot Powiązany Oracle. Oracle niezwłocznie powiadomi Partnera, dostarczając uzasadnione dane dotyczące bezpieczeństwa, w przypadku, gdy (1) potrzebne będą dodatkowe Dane Logowania do Treści Partnera, (2) poszczególne Dane Logowania dostarczone przez Partnera nie będą już używane lub będą wymagały zastąpienia, lub (3) bezpieczeństwo jakichkolwiek Danych Logowania lub kont dostarczonych przez Partnera zostanie naruszone, w tym między innymi poprzez nieuprawnione korzystanie z lub ujawnienie Danych Logowania lub kont użytkownika dostarczonych przez Partnera. H. Usługi wsparcia technicznego Żadna ze stron nie ma obowiązku dostarczania usług o charakterze wsparcia technicznego lub innych usług na mocy niniejszego Aneksu, w tym między innymi wsparcia Usług w Chmurze Oracle lub Usług w Chmurze Partnera. Oracle może jednak wedle własnego uznania zapewnić nieformalne wsparcie techniczne w odniesieniu do Usług w Chmurze Oracle, jeśli uzna to za konieczne w Okresie Obowiązywania niniejszego Aneksu, oraz Partner może wedle własnego uznania zapewnić nieformalne wsparcie techniczne w odniesieniu do Usług w Chmurze Partnera, jeśli uzna to za konieczne w Okresie Obowiązywania niniejszego Aneksu. I. Wygaśnięcie lub rozwiązanie Aneksu Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszego Aneksu z dowolnej przyczyny Oracle niezwłocznie zaprzestanie korzystania z Treści Partnera i Materiałów Promocyjnych oraz Partner niezwłocznie zaprzestanie korzystania z Treści Oracle i Materiałów Promocyjnych. Niezależnie od powyższego, (1) Punkt A, Punkt D, Punkt F i Punkty I-N zachowują moc po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszego Aneksu, (2) Oracle i Podmioty Powiązane Oracle mają prawo korzystać z Materiałów Promocyjnych zgodnie z niniejszym Aneksem, w tym ze Znaków Partnera zawartych w tych materiałach, wyłącznie w zakresie, w jakim (a) takie Materiały Promocyjne zostały umieszczone w reklamach (w tym między innymi na stronach internetowych, w czasopismach, prasie, korespondencji reklamowej, radio, telewizji i na billboardach) przed wypowiedzeniem Aneksu oraz (b) takie działania reklamowe nie mogą zostać zaprzestane lub zmienione pod groźbą uiszczenia opłaty karnej na rzecz Oracle lub Podmiotów Powiązanych Oracle, oraz (3) Partner ma prawo korzystać z Materiałów Promocyjnych zgodnie z niniejszym Aneksem, w tym ze znaków graficznych Oracle w postaci logo zawartych w tych materiałach, wyłącznie w zakresie, w jakim (a) takie Materiały Promocyjne zostały umieszczone w reklamach (w tym między innymi na stronach internetowych, w czasopismach, prasie, korespondencji reklamowej, radio, telewizji i na billboardach) przed wypowiedzeniem niniejszego Aneksu oraz (b) takie działania reklamowe nie mogą zostać zaprzestane lub zmienione pod groźbą uiszczenia opłaty karnej na rzecz Partnera. Każda ze stron może zaprzestać korzystania z Technologii drugiej strony w dowolnym momencie. Każda ze stron może zaprzestać korzystania z haseł, kont, dostępu do Technologii drugiej strony oraz jej użytkowania w dowolnym momencie z dowolnej przyczyny i bez uprzedniego powiadomienia. Oracle zgadza się i uznaje, że Partner nie ma obowiązku zachowania Danych Oracle oraz że Dane Oracle mogą zostać bezpowrotnie usunięte w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, w tym również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszego Aneksu. Partner zgadza się i uznaje, że Oracle nie ma obowiązku zachowania Danych Partner oraz że Dane Partnera mogą zostać bezpowrotnie usunięte w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, w tym również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszego Aneksu. OPN_Cloud Interoperability Addendum_v011314_PL_POL Strona 5 z 8

6 J. Opłaty i płatności Niniejszy Aneks nie wprowadza obowiązku uiszczania przez którąkolwiek ze stron jakichkolwiek opłat, honorariów czy płatności. Technologia i informacje dostarczane przez strony na mocy niniejszego Aneksu są dostarczane bezpłatnie. K. Informacje poufne Wyłącznie na potrzeby niniejszego Aneksu Informacje Poufne oznaczają Dane Logowania, Informacje Zwrotne będące własnością drugiej strony oraz warunki i postanowienia niniejszego Aneksu. Informacje Poufne podlegają postanowieniom Punktu M (Zachowanie poufności) Umowy. Strony uznają, że żadne inne informacje poufne nie będą ujawniane na podstawie niniejszego Aneksu. L. Ograniczenie odpowiedzialności Wyłącznie na potrzeby niniejszego Aneksu odpowiedzialność stron podlega postanowieniom Punktu T (Ograniczenie odpowiedzialności) Umowy, przy czym limit odpowiedzialności Oracle i Podmiotów powiązanych Oracle wynosi łącznie sto tysięcy dolarów amerykańskich ( USD) oraz limit odpowiedzialności Partnera wynosi sto tysięcy dolarów amerykańskich ( USD). M. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wyłącznie na potrzeby niniejszego Aneksu Materiały Chronione Oracle oraz Materiały Chronione Partnera podlegają postanowieniom Punktu K (Odpowiedzialność odszkodowawcza) Umowy oraz terminy Program i Dokumentacja Programu zawarte w Punkcie K Umowy będą obejmować odpowiednio Materiały Chronione Oracle oraz Dokumentację Oracle, a termin Materiał zawarty w Punkcie K Umowy będzie obejmował Materiały Chronione Partnera. N. Eksport Wyłącznie na potrzeby niniejszego Aneksu Odnośne Treści podlegają postanowieniom Punktu U (Eksport) Umowy oraz strony postanawiają przestrzegać przepisów i regulacji eksportowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych oraz innych stosownych lokalnych przepisów i regulacji eksportowych w odniesieniu do Odnośnych Treści zgodnie z postanowieniami wspomnianego Punktu U. O. Dane Żadna ze stron nie składa żadnych zapewnień, że jakiekolwiek Dane Partnera lub Dane Oracle będą zabezpieczone lub pozostaną poufne. Odpowiednio do powyższego, każda ze stron zaleca drugiej stronie, aby nie korzystać z danych osobowych, Informacji Poufnych i innych danych produkcyjnych w ramach Usług w Chmurze Oracle lub Usług w Chmurze Partnera, oraz strony uznają, że Usługi w Chmurze Oracle i Usługi w Chmurze Partnera nie są przeznaczone do wykorzystania z danymi osobowymi, Informacjami Poufnymi i innymi danymi produkcyjnymi (w tym treściami biznesowymi). Oracle nie umieści żadnych danych produkcyjnych w ramach Danych Oracle, ani nie wykorzysta Treści Partnera dla celów komercyjnych innych niż określone w niniejszym Aneksie. ORACLE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USUNIĘCIA, WEDLE WŁASNEGO UZNANIA, W DOWOLNYM MOMENCIE I Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY, DOWOLNYCH TREŚCI, APLIKACJI BĄDŹ OPROGRAMOWANIA Z USŁUG W CHMURZE ORACLE, W TYM MIĘDZY INNYMI DANYCH PARTNERA, ORAZ WSZELKIE TAKIE TREŚCI, APLIKACJE BĄDŹ OPROGRAMOWANIE MOGĄ ZOSTAĆ BEZPOWROTNIE UTRACONE W PRZYPADKU USUNIĘCIA. Oracle nie ma obowiązku monitorowania Danych Partnera, ale wedle własnego uznania może uzyskiwać dostęp do, monitorować i/lub dokonywać przeglądu działań Partnera oraz Danych Partnera w ramach Usług w Chmurze Oracle. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, niezawodność, odpowiedniość i prawo własności w odniesieniu do wszystkich Danych Partnera. Partner nie umieści żadnych danych produkcyjnych w ramach Danych Partnera, ani nie wykorzysta Treści Oracle dla celów komercyjnych innych niż określone w niniejszym Aneksie. PARTNER ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USUNIĘCIA, WEDLE WŁASNEGO UZNANIA, W DOWOLNYM MOMENCIE I Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY, DOWOLNYCH TREŚCI, APLIKACJI BĄDŹ OPROGRAMOWANIA Z USŁUG W CHMURZE PARTNERA, W TYM MIĘDZY INNYMI DANYCH ORACLE, ORAZ WSZELKIE TAKIE TREŚCI, APLIKACJE BĄDŹ OPROGRAMOWANIE MOGĄ ZOSTAĆ BEZPOWROTNIE UTRACONE W PRZYPADKU USUNIĘCIA. Partner nie ma obowiązku monitorowania Danych Oracle, ale wedle własnego uznania może uzyskiwać dostęp do, monitorować i/lub dokonywać przeglądu działań Oracle oraz Danych Oracle w ramach Usług w Chmurze Partnera. Oracle ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, niezawodność, odpowiedniość i prawo własności w odniesieniu do wszystkich Danych Oracle. Partner uzyska na własny koszt wszelkie prawa i zgody od stron trzecich, wymagane dla Danych Partnera oraz treści stron trzecich i produktów innych sprzedawców, które dostarcza Partner i wykorzystuje w ramach Usług w Chmurze Oracle, w tym również prawa i zgody wymagane do świadczenia przez Oracle Usług w Chmurze Oracle na mocy niniejszego Aneksu. Oracle uzyska na własny koszt wszelkie prawa i zgody od stron trzecich, wymagane dla Danych Oracle oraz treści stron trzecich i produktów innych OPN_Cloud Interoperability Addendum_v011314_PL_POL Strona 6 z 8

7 sprzedawców, które dostarcza Oracle i wykorzystuje w ramach Usług w Chmurze Partnera, w tym również prawa i zgodyd wymagane do świadczenia przez Partnera Usług w Chmurze Partnera na mocy niniejszego Aneksu. Każda ze stron ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z przepisami w związku z korzystaniem z Usług w Chmurze Oracle i Usług w Chmurze Partnera. P. Strony internetowe, treści, produkty i usługi stron trzecich Usługi w Chmurze Oracle i Usługi w Chmurze Partnera mogą pozwalać na umieszczanie łączy do stron internetowych oraz dostęp do materiałów, produktów i usług stron trzecich, w tym użytkowników, reklamodawców, podmiotów powiązanych, sponsorów takich stron trzecich. O ile inaczej nie stanowi niniejszyaneks, (i) ani Oracle, ani Partner nie jest odpowiedzialny za strony internetowe stron trzecich ani materiały stron trzecich dostarczone za pośrednictwem Usług w Chmurze Oracle lub Usług w Chmurze Partnera, oraz (ii) każda ze stron ponosi wszelkie ryzyko związane z dostępem do i korzystaniem z takich stron internetowych, materiałów, produktów i usług stron trzecich. Q. Informacje niezamawiane Strony współdzielą Usługi w Chmurze Oracle oraz Usługi w Chmurze Partnera z licznymi uczestniczącymi stronami trzecimi i mogą wchodzić w interakcje z tymi użytkownikami. Partner zobowiązuje się nie wysyłać żadnych niezamawianych informacji uczestniczącym stronom trzecim przy użyciu kanału Usług w Chmurze Oracle (poczta elektroniczna, komunikatory, dokumenty itp.) oraz Oracle zobowiązuje się nie wysyłać żadnych niezamawianych informacji uczestniczącym stronom trzecim przy użyciu kanału Usług w Chmurze Partnera (poczta elektroniczna, komunikatory, dokumenty itp.). Załącznik A Usługi w Chmurze Partnera OPN_Cloud Interoperability Addendum_v011314_PL_POL Strona 7 z 8

8 ZAŁĄCZNIK A USŁUGI W CHMURZE PARTNERA OPN_Cloud Interoperability Addendum_v011314_PL_POL Strona 8 z 8

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu.

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu. Licencja Licencja nie zezwala na umieszczenie sklepu opartego na Programie (SOTESHOP) w Internecie przed uiszczeniem pełnej opłaty licencyjnej i przed nadaniem przez Licencjodawcę idywidualnego numeru

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zachowaniu poufności

UMOWA o zachowaniu poufności UMOWA o zachowaniu poufności (zwana dalej także Umową ) zawarta w dniu roku, w Oświęcimiu pomiędzy: Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, 32-600 Oświęcim, posiadającą numer REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC UMOWA O DZIEŁO zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: Dane Firmy Zamawiającego (Nazwa firmy, dane teleadresowe, NIP, reprezentant) zwanym dalej Zamawiającym a Mediamagic Paweł Daleszak z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Lepszych Praktyk i Portalu Lepszych Praktyk

Regulamin programu Lepszych Praktyk i Portalu Lepszych Praktyk Regulamin programu Lepszych Praktyk i Portalu Lepszych Praktyk 1 Postanowienia Ogólne 1. Portal internetowy Lepsze Praktyki udostępniany jest Użytkownikom przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców.

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców. WARUNKI Dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z niej podlegają następującym warunkom użytkowania ( Warunki ). Uprzejmie prosimy o dokładne przeczytanie tych warunków użytkowania przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument (dalej Warunki ) określa warunki korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.tyskie.pl (dalej Strona

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O. I DEFINICJE 1. Użyte w Regulaminie pojęcia otrzymują następujące znaczenie: a) Aplikacja aplikacja Thrombox, będąca programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 1. "Pracodawcą": zawarta 2003 r. pomiędzy JP-Avax (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą: ul., 00-0. Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym dla m.st. Warszawy pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady wykonywania przez SDPK spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 zawarta w dniu.. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śl., Polska;

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD 1. Strony. Niniejsze warunki stanowią treść umowy ( Umowa ), na mocy, której jednostka powiązana Hewlett-Packard Company wskazana w miejscu podpisu niniejszych

Bardziej szczegółowo

FIRMY LED-ON DEFINICJE

FIRMY LED-ON DEFINICJE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKU TELEBIM W MIĘDZYCHODZIE FIRMY LED-ON RYSZARD DURA UL.POWSTAŃCÓW WLKP.7 64-400 MIĘDZYCHÓD NIP: 595-106-33-27 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733.

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733. REGULAMIN SERWISU GWARANCJUSZ.PL z dn. 30.12.2014 r. 1. Przedmiot regulaminu i terminologia Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu Gwarancjusz.pl, zwanego dalej Portalem. Portalu Gwarancjusz.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu ipot24.pl

Regulamin serwisu ipot24.pl Regulamin serwisu ipot24.pl Operatorem serwisu jest CreaNET Arkadiusz Suchy z siedzibą w Gnieźnie. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu ipot24.pl.

Bardziej szczegółowo

000 ), NIP:., REGON: zwaną w dalszej części umowy

000 ), NIP:., REGON: zwaną w dalszej części umowy UMOWA LICENCJI nr zawarta pomiędzy: e-pl Group sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kasztelańskiej 37, 60-316 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon

Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon Korzystanie z aplikacji Telefonii Komórkowej Witamy w Umowie licencyjnej (Umowa) Oprogramowania Aplikacji Fon ( Oprogramowanie ) Niniejsza Umowa zawarta jest

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA UTWORÓW FOTOGRAFICZNYCH I UDZIELENIA LICENCJI NA ICH WYKORZYSTYWANIE

UMOWA WYKONANIA UTWORÓW FOTOGRAFICZNYCH I UDZIELENIA LICENCJI NA ICH WYKORZYSTYWANIE UMOWA WYKONANIA UTWORÓW FOTOGRAFICZNYCH I UDZIELENIA LICENCJI NA ICH WYKORZYSTYWANIE POMIĘDZY STRONAMI : FOTOGRAF MODEL IMIĘ NAZWISKO PESEL ADRES 1 1. Umowa dotyczy wykonania utworów fotograficznych w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z OPORGRAMOWANIA SAS PRZEZ UśYTKOWNIKA KOŃCOWEGO W RAMACH LICENCJI AKADEMICKIEJ

ZASADY KORZYSTANIA Z OPORGRAMOWANIA SAS PRZEZ UśYTKOWNIKA KOŃCOWEGO W RAMACH LICENCJI AKADEMICKIEJ ZASADY KORZYSTANIA Z OPORGRAMOWANIA SAS PRZEZ UśYTKOWNIKA KOŃCOWEGO W RAMACH LICENCJI AKADEMICKIEJ 1. SAS udziela Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu (zwanej dalej Uczelnią ) licencji dla uczelni,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez E- logistyka.pl

Regulamin świadczenia usług przez E- logistyka.pl Regulamin świadczenia usług przez E- logistyka.pl I. Definicje 1. Wydawca - oznacza to 4pl Sp. z o.o., z siedzibą (30-134) Kraków ul. Kunickiego 5/201, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin strony www.kotly.pl ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne: 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.kotly.pl ( Strona ), należy

Regulamin strony www.kotly.pl ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne: 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.kotly.pl ( Strona ), należy Regulamin strony www.kotly.pl ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne: 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.kotly.pl ( Strona ), należy zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Korzystanie ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY 1 DEFINICJE 1) Regulamin Promocji - niniejszy regulamin. Określa szczegółowe warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Agencji ochrony w ramach Promocji.

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania Aplikacja Mobilna OK Serwis zwanego dalej aplikacjąnależy zapoznaćsięz poniższymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia 1 1. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów upoważniających

Bardziej szczegółowo

CMS.NetTur. Umowa licencyjna. Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur.

CMS.NetTur. Umowa licencyjna. Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur. Wstęp Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur. Artyku 1. Definicje Licencjonodawca Firma RST Szymon Podgórski, 58-100 Świdnica,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dnia roku pomiędzy: zwaną dalej Zamawiającym, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści:

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dnia roku pomiędzy: zwaną dalej Zamawiającym, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dnia roku pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, a zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: I Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY ze Stowarzyszeniem Polka Potrafi.pl w Piasecznie

REGULAMIN WSPÓŁPRACY ze Stowarzyszeniem Polka Potrafi.pl w Piasecznie Objaśnienie Pojęć: REGULAMIN WSPÓŁPRACY ze Stowarzyszeniem Polka Potrafi.pl w Piasecznie Ilekroć w tekście użyte jest słowo: Stowarzyszenie mamy na myśli: Stowarzyszenie Polka Potrafi.pl w Piasecznie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów komercyjnych

REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów komercyjnych REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów komercyjnych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu popler.tv znajdującego się pod adresem www.popler.tv (dalej zwanego Serwisem) i jego administratorem

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo