Ekosystemy leśne Analiza drzewostanów w programie QGIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekosystemy leśne Analiza drzewostanów w programie QGIS"

Transkrypt

1 Ekosystemy leśne Analiza drzewostanów w programie QGIS Krajowe warsztaty CASCADOSS Zastosowania oprogramowania Open Source GIS (FOSS4G ang. Free and Open Source Software for Geospatial) w ochronie przyrody lutego 2009, Warszawa

2 Quantum GIS (QGIS) jest oprogramowaniem geoinformacyjnym (GIS). UmoŜliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, zastosowanie danych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map. Podstawowe informacje dotyczące programu QGIS. Program udostępniany jest na licencji GNU GPL. Funkcjonalność programu moŝe być rozszerzona poprzez wykorzystanie dodatkowych wtyczek (np. georeferencer, wtyczka GRASS). Program moŝe być uruchamiany na róŝnych platformach systemowych: Linux, UNIX, Mac OS X i Windows XP. Quantum GIS moŝe pełnić rolę graficznego interfejsu uŝytkownika dla oprogramowania GRASS. Uzyskujemy w ten sposób łatwy dostęp do wielu modułów tego rozbudowanego oprogramowania. Quantum GIS rozwijany jest przez grupę programistów działających na zasadach wolontariatu. UŜytkownicy i moderatorzy QGIS na całym świecie są gotowi aby odpowiedzieć na kaŝde problemowe pytanie związane z programem. Wolontariusze z całego świata przetłumaczyli bądź w dalszym ciągu tłumaczą QGIS na inne języki. Oprócz standardowej angielskiej wersji moŝna spotkać wersje francuską, duńską,

3 rosyjską, japońską, chińską, szwedzką, indonezyjską, słowacką, włoską, łotewską, polską, niemiecką oraz portugalską. Elementy GUI (Graphical User Interface) W widoku programu QGIS moŝna wyróŝnić 3 podstawowe elementy pasek menu (umoŝliwia uruchomienie dostępnych opcji poprzez uŝycie odpowiednich przycisków) legendę (w oknie legendy moŝna przeglądać poszczególne warstwy oraz inicjować pracę z danymi) okno mapy (wyświetla zaznaczone warstwy w legendzie oraz na bieŝąco wyświetla przeprowadzone operacje na poszczególnych warstwach) Rysunek 1. Okno robocze QGIS.

4 Menu Rysunek 2. Menu oraz pasek narzędziowy. W górnej części okna programu znajduje się standardowe menu (plik, widok, warstwa, ustawienia, wtyczki, pomoc). PoniŜej znajdują się przyciski uruchamiające róŝnego rodzaju funkcje, m.in.:zoom in, zoom out, dodaj warstwę, zapisz projekt itp. Aby uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych opcji programu QGIS naleŝy uruchomić odpowiednia wtyczkę lub w przypadku jej braku przy pomocy menadŝera wtyczek naleŝy zainstalować brakującą część oprogramowania. Rysunek 3. Instalator wtyczek QGIS.

5 Quantum GIS umoŝliwia m.in.: wyświetlanie, edycja i kreowanie zróŝnicowanych formatów wektorowych, równieŝ formaty ESRI shapefiles, dane wektorowe GRASS, baza w Postgre SQL/PostGIS; korzystanie z danych w formatach rastrowych m.in.: geotiff, ERDAS, ArcInfo oraz innych formatach wspieranych przez GDAL; zarządzanie danymi przestrzennymi poprzez PostGIS; identyfikacja/selekcja obiektów; edycja/wyświetlanie atrybutów; etykietowanie; wyświetlanie tabeli atrybutów obiektów; tworzenie własnych warstw wektorowych; tworzenie map (kompozytor map); tworzenie dodatkowych wtyczek w języku Python lub C+ + ; tworzenie niestandardowych aplikacji GIS przy pomocy języka Python lub C+ + oraz bibliotek źródłowych QGIS; drukowanie map przy uŝyciu kompozytora drukowania mapy; moŝliwość połączenia z GRASS GIS; narzędzia do digitalizacji; wsparcie OGC (WMS, WFS).

6 Wtyczki - importowanie tekstu - openmodeller - generator siatki kartograficznej - strzałka północy - podziałka - narzędzie importowania danych z bazy PostGIS - nadawanie georeferencji obrazom rastrowym - narzędzie GPS - GRASS - WFS (Web Feature Service) - inne Rysunek 4. Okno menadŝera wtyczek. Import oraz eksport danych - importowanie tekstu i wyświetlanie go jako warstwy - pobieranie danych bezpośrednio z odbiornika GPS oraz bezpośrednie wyświetlanie danych w widoku projektu - importowanie serwisów OGC WMS i WFS - tworzenie obiektów w QGIS oraz wgrywanie ich do odbiornika GPS - import plików shape do bazy Postgre SQL/PostGIS Rysunek 5. Przyciski umoŝliwiające dodanie warstw PostGIS oraz WMS.

7 Społeczność QGIS UŜytkownicy i moderatorzy QGIS na całym świecie są gotowi aby odpowiedzieć na kaŝde problemowe pytanie związane z programem. Wolontariusze z całego świata przetłumaczyli bądź w dalszym ciągu tłumaczą QGIS na inne języki. Oprócz standardowej angielskiej wersji moŝna spotkać wersje francuską, duńską, rosyjską, japońską, chińską, szwedzką, indonezyjską, słowacką, włoską, łotewską, polską, niemiecką oraz portugalską.

8 1. Ćwiczenie z wykorzystaniem programu Quantum GIS 1.1. Dane W ćwiczeniu wykorzystane zostaną następujące warstwy tematyczne: drzewostan granica cieki jeziora Dane te są zapisane w formacie plików shapefile (*.shp) Cel ćwiczenia Celem tego ćwiczenia jest analiza składu gatunkowego drzewostanów i wyznaczenie obszarów występowania drzew iglastych. W kolejnym kroku przygotujemy mapę prezentującą rozmieszczenie gatunków drzew iglastych na badanym obszarze Wprowadzenie do ćwiczenia przeglądanie właściwości dostępnych danych a. Uruchom program Quantum GIS, b. Dodaj warstwę tematyczną do widoku (poniŝej zaprezentowana jest ścieŝka): Z menu głównego wybierz Warstwa Dodaj warstwę wektorową Wybierz odpowiednią lokalizację pliku *.shp. c. Po wyświetleniu okna wybierz z listy warstwę drzewostan i zatwierdź jej dodanie do widoku projektu. Podobną operację wykonaj z warstwą granica.

9 Rysunek 4 Okno wyboru plików d. Po wgraniu danych do widoku rozpoczynamy pracę z warstwami. W pierwszej kolejności naleŝy jednak zapoznać się ze strukturą i zawartością danych (format danych, nazwy poszczególnych kolumn). Najlepszą metodą jest otwarcie tabeli atrybutów w celu przejrzenia jej zawartości. W tym celu: kliknij prawym przyciskiem myszy na interesującą nas warstwę, wybierz z menu opcję Otwórz tabelę atrybutów.

10 Rysunek 2 Tabela atrybutów. Typy danych moŝemy równieŝ przeglądać wybierając zakładkę metadane z okna właściwości warstwy: - kliknij prawym przyciskiem myszy na daną warstwę, - wybierz opcję Właściwości, - wybierz zakładkę Metadane. Z zawartości zakładki metadane moŝemy odczytać tylko nazwy pól (kolumn w tabeli atrybutów) oraz poznać typ danych bez wartości liczbowych, bądź tekstowych.

11 Rysunek 3. Okno metadanych Metoda selekcji danych z warstw tematycznych. Kolejnym krokiem w ćwiczeniu będzie wyselekcjonowanie danych ze wskazanej warstwy tematycznej. W tym celu: otwórz tabelę atrybutów, klikając prawym przyciskiem myszy na warstwę drzewostan, a następnie wybierz opcję Otwórz tabelę atrybutów, kliknij przycisk Zaawansowane znajdujący się w prawym dolnym rogu okna zatytułowanego Tabela atrybutów-nazwa warstwy,

12 Rysunek 4. Okno tabeli atrybutów. Po wciśnięciu przycisku otworzy się Okno tworzenia kwerendy (Search query builder). Rysunek 5. Okno tworzenia kwerendy. wpisz w okienku zatytułowanym Klauzula where odpowiednią treść zapytania selekcjonującą obszary leśne z drzewami iglastymi.

13 Przykładowe zapytanie: Klauzula 1. GAT = 1 OR GAT = 11 OR GAT = 8 (gatunki drzew 1-So, 11-Św, 40-Db, 60-Brz, 71-Ol, 8-Md) Istnieje, równieŝ moŝliwość wpisania w/w formuły uŝywając odpowiednich operatorów. Rysunek 6. Przyciski operatorów w oknie tworzenia kwerendy. po wyselekcjonowaniu danych, zatwierdź wybór poprzez naciśnięcie klawisza OK, po zamknięciu okna kwerendy oraz okna tabeli atrybutów moŝna obejrzeć wyniki zapytania w oknie mapy/projektu. Kolorem Ŝółtym zaznaczone są fragmenty obszaru, na których dominują gatunki iglaste. JeŜeli uŝytkownik chce zmienić kolor podświetlania danych na mapie to, we właściwościach projektu (menu główne Ustawienia Właściwości projektu) moŝna zmienić m.in. kolor wyświetlania tych danych. Kolor wyświetlania warstwy zmieniamy, klikając dwukrotnie lewym klawiszem na jej nazwę.

14 Rysunek 7. Wyselekcjonowane dane z jednej warstwy tematycznej drzewostan iglasty podświetlony na kolor Ŝółty Selekcja danych z warstwy tematycznej dodatkowe kryteria wyboru. W tej części ćwiczenia wyselekcjonujesz dane z warstwy tematycznej stosując dodatkowe kryteria wyboru. UŜywając języka zapytań SQL moŝesz dodać kolejne kryteria selekcji danych poprzez uszczegółowienie zapytania. W kolejnym etapie ćwiczenia przygotujesz mapę pokazującą strefy dominacji gatunków iglastych, spełniających dodatkowej kryteria selekcji. W tym celu: otwórz tabelę atrybutów warstwy drzewostan i kliknij przycisk Zaawansowane, wpisz w odpowiednie pole klauzulę, zawierające dodatkowe zapytanie, Przykładowe zapytanie: Klauzula 1: GAT = 1 OR GAT = 11 OR GAT = 8 AND WIEK >= 91 zamykamy okno kwerendy i tabelę atrybutów, przechodzimy do widoku programu, klikamy prawym przyciskiem myszy na warstwę, z której wyselekcjonowaliśmy interesujące nas dane, wybieramy opcję Save selection as shapefile, wpisujemy nazwę pliku i zapisujemy efekt naszej pracy jako nową wektorową warstwę tematyczną.

15 Przygotowanie mapy będzie moŝliwe tylko wtedy gdy wyniki selekcji zapiszemy w formie nowego pliku *.shp

16 Zadanie dodatkowe: a) W ramach ćwiczenia spróbuj wyselekcjonować np.: same drzewa iglaste lub drzewa liściaste w wieku równym i większym np.:50 lat. b) Instalując dodatkową wtyczkę ftools (Narzędzie do analiz i zarządzania danymi przestrzennymi) moŝesz obliczyć podstawowe statystyki np: powierzchnię dla danej warstwy. W celu zainstalowania dodatkowej wtyczki skorzystaj z opcji Fetch Python Plugins, a następnie MenedŜer wtyczek z menu Wtyczki. Po zainstalowaniu wtyczki w menu obok pomocy pojawi się nowa opcja ftools. Wybierając kolejno zakładki ftools Analysis tools Basic statistics ustaw odpowiednie parametry. Input Vector Layer - wyselekcjonowany drzewostan Target field - sprecyzuj nazwę analizowanej kolumny (pow_ha) Po zatwierdzeniu wyboru odczytaj sumę wyselekcjonowanej powierzchni. Rysunek 8. Okno Basic statistics.

17 1.6. Przygotowanie mapy obszarów dominacji gatunków iglastych Ostatni etap ćwiczenia obejmuje przygotowanie do druku mapy prezentującej wyselekcjonowane dane. otwórz okno nowego projektu (menu główne Plik Nowy projekt), dodaj wcześniej zapisaną warstwę do legendy programu QGIS (menu główne Warstwa Dodaj warstwę wektorową), Dodaj do projektu mapy kolejne warstwy wektorowe Dodaj warstwę: jeziora, cieki, granica oraz poprzednio wyselekcjonowaną warstwę. Kolejność wyświetlania warstw na mapie moŝesz zmieniać poprzez przesuwanie danej warstwy pomiędzy pozostałymi warstwami z legendy.

18 Pamiętaj, Ŝe warstwa, która znajduje się na samej górze wyświetlana jest na wierzchu mapy. W przypadku nakładania się warstw na siebie, pierwsza warstwa z legendy (znajdująca się na samej górze) zostanie wyświetlona na wierzchu reszta warstw będzie znajdować się pod nią. Ustawienia wyświetlania warstwy oraz symbole legendy moŝesz zdefiniować w zakładce Symbolika po otwarciu okna Właściwości warstwy. Okno Właściwości warstwy uruchamiamy po dwukrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszy na nazwę warstwy. Okno Właściwości warstwy zawiera zakładki: - Symbolika (zmiana typu legendy, opcji stylu, koloru warstwy, przeźroczystości) - Ogólne (ustawienie nazwy wyświetlanej warstwy, zmiana deklaracji układu współrzędnych) - Metadane (przeglądanie metadanych) - Etykiety (ustawianie właściwości wyświetlanych etykiet) - Akcje (wyświetlają informacje o danym obiekcie) Korzystając z zakładki Symbolika ustal kolory do poszczególnych warstw. Lasy - zielony Jeziora, cieki - niebieski Granica - brak tła z szarą przerywaną linią graniczną (opcja dash line)

19 Rysunek 9. Widok wyselekcjonowanych obszarów (zielony kolor reprezentuje drzewa iglaste w wieku =>91 lat). Do istniejącego projektu dodaj odpowiednie komponenty mapy: podziałkę, strzałkę wskazującą kierunek północny oraz legendę. W tym celu wybieramy z menu opcję Wtyczki. Rysunek 10. Dostępne opcje w menu kontekstowym. UŜywając funkcji MenadŜer wtyczek z menu Wtyczki moŝemy włączyć interesujące nas opcje. Do przygotowania mapy moŝemy wybrać następujące elementy układu graficznego mapy: Informacja o prawach autorskich (wyświetla dane o prawach autorskich)

20 Wpisz w okno Opis informację dotyczące praw autorskich. W oknie moŝesz równieŝ ustawić kolor czcionki oraz miejsce wyświetlania praw autorskich. Strzałka północy (dodaje strzałkę północy) We właściwościach wtyczki ustawisz podstawowe parametry wyświetlania strzałki północy. Podziałka (wyświetla podziałkę)

21 We właściwościach wtyczki ustawisz umiejscowienie podziałki, styl kolor oraz rozmiar piksela. Quick Print (wtyczka umoŝliwiająca szybkie wyeksportowanie mapy do pliku PDF) Rysunek 11. Okno menadŝera wtyczek.

22 Daną warstwę/warstwy moŝna w szybki sposób wyeksportować do pliku PDF korzystając z opcji szybkiego drukowania. Opcję to moŝna uruchomić z menu głównego Wtyczki Quick Print lub klikając na ikonę znajdującą się na pasku zadań. Po kliknięciu na opcję Quick Print otworzy się okno, w którym; Rysunek 12. Okno szybkiego druku. wpisz tytuł mapy i jej nazwę oraz podmiot posiadający prawa autorskie do mapy. (Wybierz format strony, na jakiej ma być zapisana mapa i zatwierdź OK.); w kolejnym wyświetlanym oknie wpisz nazwę zapisywanego pliku w formacie *.pdf i wybierz odpowiednią lokalizację; po skończonej operacji otrzymasz gotową mapę.

23 1.7. Drukowanie mapy przy uŝyciu kompozytora wydruku. Celem tego ćwiczenia jest przygotowanie oraz wyeksportowanie mapy wcześniej wyselekcjowanego obszaru. W tym celu naleŝy przejść do opcji Drukuj z menu Plik. Po uruchomieniu opcji Drukuj wyświetli się okno zatytułowane QGIS- kompozytor wydruku.

24 Rysunek 13. Kompozytor wydruku. W celu zaznaczenia obszaru, w którym zostanie wyświetlona mapa, w okienku po lewej stronie przypominającym kartkę papieru naleŝy zakreślić czworokąt. Opcja Dodaj nową mapę dostępna jest z paska zadań - ikona. W dalszej kolejności dodaj etykiety, legendę, podziałkę (opcjonalnie obraz). Opcje te dostępne są na pasku zadań znajdującym się w górnej części okna. W oknie obok znajdują się dwie zakładki Ogólne oraz Obiekt. Dostępne dzięki nim opcje, umoŝliwiają zmianę właściwości legendy, etykiet, podziałki i obrazu. Dla obrazów moŝna ustawić takie parametry jak szerokość, wysokość, skala, kąt ustawienia czy orientacja (pozioma, pionowa).

25 Przygotowaną juŝ mapę zapisz w wybranym przez siebie formacie (np.: PDF, SVG, JPG, TIFF, BMP). Ikona zapisuje mapę w formatach BMP, ICO, PNG, PPN, JPG, TIFF, XBM, XPM. Ikona Ikona zapisuje mapę w formacie SVG. drukuję mapę lub zapisuje w formacie pliku PDF.

26 Źródło danych Plan Ochrony Parku Narodowego Bory Tucholskie, Operat GIS, 2002 r. Strony internetowe Oficjalna strona programu QGIS - Polska strona programu QGIS -

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa baz danych przestrzennych w oprogramowaniu PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS

Obsługa baz danych przestrzennych w oprogramowaniu PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS Obsługa baz danych przestrzennych w oprogramowaniu PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS oraz Wizualizacja danych przestrzennych w QGIS Krajowe warsztaty CASCADOSS Zastosowania oprogramowania Open Source

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych)

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część I praca z ArcCatalog i ArcMap Skrypt Wrocław, 2012 r. Dr inż. Jan Blachowski Wrocław

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS część I

Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS część I POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS część I Robert Szczepanek Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA. Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS

MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA. Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS 1 OPROGRAMOWANIE GIS 2 G. MYRDA - PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA FREE & OPEN SOURCE GIS Krystyna GIS O aplikacji:

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 WPROWADZENIE... 9 1.1 Przewodnik po podręczniku... 9 1.1.1 Struktura podręcznika... 10 1.1.1.1 I część podręcznika WSPÓLNA... 10 1.1.1.2

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.8. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.8. QGIS Project " QGIS User Guide Wydanie 2.8 QGIS Project August 28 2015 Contents 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009. Samouczek

Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009. Samouczek Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009 Samouczek Kwiecień 2008 2008 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Za wyjątkiem sytuacji, w których firma Autodesk, Inc. wyraziła na to zgodę, nie wolno reprodukować

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Witryna internetowa... 2 3. Aplikacja mapowa Geoportalu... 7 3.1 Interfejs

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Analiza funkcjonalności ci oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.2 QGIS Project December 04 2014 Spis treści 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Map 3D 2008. Samouczek. Kwiecień 2007 r.

AutoCAD Map 3D 2008. Samouczek. Kwiecień 2007 r. AutoCAD Map 3D 2008 Samouczek Kwiecień 2007 r. Copyright 2007 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Ta publikacja, ani żadna jej część, nie może być reprodukowana w żadnej formie, żadną metodą i w

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie Instrukcja uŝytkownika http://www.pmbank.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ...4 2. BEZPIECZEŃSTWO...5 2.1 CERTYFIKAT...5 2.2 PODPIS CYFROWY...5 3. KONFIGURACJA...6

Bardziej szczegółowo

Numbers 09 Podręcznik użytkownika

Numbers 09 Podręcznik użytkownika Numbers 09 Podręcznik użytkownika KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo