WARUNKI OSTATECZNE. Nr z dnia 6 maja 2013 r. powiązane z Prospektem Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI OSTATECZNE. Nr 1201. z dnia 6 maja 2013 r. powiązane z Prospektem Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r."

Transkrypt

1 WARUNKI OSTATECZNE Nr 1201 z dnia 6 maja 2013 r. powiązane z Prospektem Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r. dotyczące Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych (Notes) w Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft POTENCJALNI NABYWCY TYCH CERTYFIKATÓW POWINNI MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE CENA CERTYFIKATU UZALEŻNIONA JEST OD ZMIANY WARTOŚCI INDEKSU LUB INDEKSÓW. 0

2 Emisja Certyfikatów Gwarantowanych ( Certyfikaty ) w ramach Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych (Notes) 11 lutego 2013 r. Niniejsze Warunki Ostateczne zawierają informacje dotyczące emisji Certyfikatów w ramach Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych (Notes) w Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft ("Program") i należy je czytać łącznie z warunkami emisji Certyfikatów ("Warunki Emisji"), zawartymi w Prospekcie Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r. Terminy pisane w Warunkach Ostatecznych wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji, o ile Warunki Ostateczne nie podają innej definicji. Odniesienia do "Tabeli Ofertowej" stanowią odniesienia do tabeli ofertowej, stanowiącej załącznik do niniejszych Warunków Ostatecznych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 21 poniżej, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta żadna z osób zaangażowanych w ofertę Certyfikatów nie ma jakiegokolwiek interesu istotnego z punktu widzenia oferty. Wszystkie odniesienia do paragrafów zawarte w niniejszych Warunkach Ostatecznych dotyczą odpowiednich paragrafów w Warunkach Emisji, a wszelkie postanowienia Warunków Emisji, które dotyczą elementów niniejszych Warunków Ostatecznych, które nie zostały oznaczone ani wypełnione lub które zostały wykreślone, uważa się za wykreślone w mających zastosowanie do Certyfikatów warunkach emisji ( Warunki ). Emitent przyjmuje odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszych Warunkach Ostatecznych i potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności w celu zapewnienia takiego stanu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Ostatecznych są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają żadnych informacji, których pominięcie mogłoby spowodować, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogłyby się wydawać mylące, za wyjątkiem informacji dotyczących (emitenta(tów)) danego(danych) instrumentu(ów) bazowego(wych). Zawarte w niniejszym dokumencie informacje dotyczące (emitenta(ów)) danego(danych) instrumentu(ów) bazowego(ych) są fragmentami lub podsumowaniami raportów rocznych bądź innych publicznie dostępnych źródeł informacji. Emitent nie gwarantuje, że wszelkie publicznie dostępne informacje lub inne dokumenty dotyczące (emitenta(ów)) danego(danych) instrumentu(ów) bazowego(ych) są prawidłowe i kompletne ani nie przyjmuje odpowiedzialności za niniejsze informacje. Emitent nie gwarantuje, że informacje o zdarzeniach, które wystąpiły przed dniem sporządzenia niniejszych Warunków Ostatecznych, a które mogłyby mieć negatywny wpływ na cenę rynkową danego(danych) instrumentu(ów) bazowego(ych) (a tym samym na cenę rynkową i wartość Certyfikatów) zostały podane do publicznej wiadomości. Podanie takich informacji w późniejszym czasie lub zaniechanie publikacji informacji o istotnych przyszłych zdarzeniach dotyczących danego(danych) instrumentu(ów) bazowego(ych) mogą mieć wpływ na cenę rynkową lub na wartość Certyfikatów. Niniejsze Warunki Ostateczne nie stanowią oferty sprzedaży, zaproszenia do zakupu Certyfikatów ani nie należy ich postrzegać jako rekomendacji inwestycyjnej. Przekazanie niniejszych Warunków Ostatecznych ani prowadzona na ich podstawie sprzedaż Certyfikatów nie oznaczają, iż od daty sporządzenia niniejszych Warunków Ostatecznych nie nastąpiła zmiana sytuacji Emitenta czy Instrumentów Bazowych oraz że zawarte tu informacje są właściwe po tej dacie. Dystrybucja niniejszych Warunków Ostatecznych oraz oferta, sprzedaż i wydanie Certyfikatów mogą być w niektórych krajach ograniczone przepisami prawa. Emitent wzywa osoby, w których posiadaniu znajdą się niniejsze Warunki Ostateczne, do samodzielnego zapoznania się z takimi ograniczeniami i do ich przestrzegania. W zakresie pewnych ograniczeń dotyczących oferty i sprzedaży serii odsyła się do Prospektu Podstawowego Emitenta, którego uzupełnienie lub modyfikację stanowią niniejsze Warunki. 1

3 POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW 1. Emitent: Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft 2. Forma Warunków: Warunki nieujednolicone Język Warunków: Angielski i niemiecki (angielska wersja ma znaczenie wiążące) 3. Rodzaj Papierów Wartościowych: Certyfikaty 4. Waluta Produktu: Patrz wiersz Waluta Produktu w 5. Łączna Kwota Bazowa/Liczba Jednostek: Patrz wiersz "Liczba Jednostek" w 6. Cena Emisyjna: Patrz wiersz "Cena Emisyjna" w 7. Opłata subskrypcyjna: Patrz wiersz "Dopłata do Emisji" w 8. Podatek u Źródła: Patrz wiersz "Podatek u Źródła" w 9. Rodzaj Notowania: Patrz wiersz "Rodzaj Notowania" w 10. Określony Nominał/Wartość Non-Par (ang. Non-Par Value): 11. Data Emisji: Patrz wiersz "Data Emisji" w 12. Forma: Certyfikat globalny (ang. Global Certificate) 13. Data Wykupu: Patrz. wiersz "Data Wykupu" w 14. Postanowienia dot. wymiany walut W przypadku, gdy co najmniej jedna z walut podana jest jako "quanto", jedna jednostka pierwszej waluty odpowiada jednej jednostce drugiej waluty. W przypadku, gdy żadna z walut nie jest podana jako "quanto", każda wymiana waluty następuje w oparciu o właściwy oficjalny Fixing EBC, za wyjątkiem wymiany wymaganej do określenia Ceny Intraday, która opierać się będzie na bieżących kursach wymiany walut. 15. Wykup/Podstawa płatności Wykup powiązany z wartością indeksu. 16. Wykup poprzez fizyczną dostawę: Nie 17. Notowanie: Patrz wiersz "Notowanie" w 2

4 18. Interesy osób zaangażowanych w ofertę: 19. (i) Stopa zwrotu: W związku z niepewnością dotyczącą Kwoty Wykupu nie jest możliwe w obecnej chwili obliczenie stopy zwrotu z Certyfikatów. (ii) Metoda obliczenia stopy zwrotu: POSTANOWIENIA DOT. OPROCENTOWANIA CERTYFIKATÓW (JEŚLI DOTYCZY) 20. Postanowienia dot. Stałej Kwoty Odsetkowej (ang. Fixed Interest Amount Certificate Provisions): 21. Postanowienia dot. Stałej Stopy Procentowej (ang. Fixed Rate Certificate Provisions: 22. Postanowienia przy Oprocentowaniu Zmiennym: 23. Minimalna Stopa Procentowa: 24. Maksymalna Stopa Procentowa: 25. Konwencja naliczania odsetek (ang. Day Count Fraction): POSTANOWIENIA DOT. WYKUPU CERTYFIKATÓW 26. Uzupełniające Warunki Emisji: Dotyczą Certyfikatów powiązanych z Indeksem (ang. Index Linked Certificates) 27. Szczególne postanowienia dot. wykupu Certyfikatów emitowanych na czas nieokreślony (ang. open-end): 28. Szczególne postanowienia dot. wykupu w ratach: 29. Anulowanie i zapłata w przypadku Zdarzenia Nadzwyczajnego, Kwota Wykupu, Okres Wypowiedzenia: Dotyczy, Kwota Wcześniejszego Wykupu, pięć Dni Roboczych 30. Opcja Kupna: 31. Opcja Sprzedaży: 32. Wcześniejszy Wykup po wystąpieniu Nadzwyczajnego Zdarzenia Wykupu lub innych przypadków: Dotyczy (i) (ii) Nadzwyczajne Zdarzenie(a) Wykupu: Inne przypadki: Zmiana prawa, zakłócenia w hedgingu (ang. Hedging Disruption), zwiększony koszt hedgingu (ang. Increased Cost of Hedging), wniosek o ogłoszenie upadłości (Insolvency Filing) 33. Kwota Wykupu każdego Certyfikatu: Patrz wiersz "Kwota Wykupu" w 3

5 34. Kwota Wcześniejszego Wykupu w Nadzwyczajnym Przypadku (Wykupu): Cena rynkowa Certyfikatu 35. Definicje ogólne: (i) Szczególne postanowienia dot. zmian prawa: (ii) Ostateczna Cena Referencyjna: Patrz wiersz "Ostateczna Cena Referencyjna" w załączonej Tabeli Ofertowej. (iii) Ostateczna Data Wyceny: Patrz wiersz "Ostateczna Data Wyceny" w załączonej Tabeli Ofertowej. (iv) Pierwotna Data Wyceny: Patrz wiersz "Pierwotna Data Wyceny" w załączonej Tabeli Ofertowej. (v) Pierwotna Cena Referencyjna: Patrz wiersz "Pierwotna Cena Referencyjna" w załączonej Tabeli Ofertowej. (vi) Inne Ceny Referencyjne: Uśredniana Cena Referencyjna (vii) Postanowienia dotyczące Dnia Rozliczenia: (viii) Zakłócenie rozliczenia: 36. Postanowienia dot. aktualizacji: Dotyczy (i) Mnożnik: Patrz wiersz "Mnożnik" w załączonej Tabeli Ofertowej. (ii) Pierwotny przelicznik FX: (iii) Ostateczny przelicznik FX : 37. Centra biznesowe istotne dla definicji Dnia Roboczego: Austria i Niemcy POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z INDEKSEM 38. Postanowienia dotyczące Certyfikatów powiązanych z Indeksem: Dotyczy (i) Indeks: Patrz wiersz "Instrument Bazowy" w (ii) Nazwa sponsora Indeksu: Patrz wiersz "Instrument Bazowy" w (iii) Waluta Instrumentu Bazowego: Patrz wiersz "Waluta Instrumentu Bazowego" w załączonej Tabeli Ofertowej. (iv) Index Disclaimer: Patrz wiersz "Instrument Bazowy" w (v) Szczególne postanowienia dot. definicji Dnia 4

6 (vi) Zakłócenia (ang. Disrupted Day): Szczególne postanowienia dot. definicji Wcześniejszego Zamknięcia: (vii) Szczególne postanowienia dot. Giełdy: (viii) (ix) Szczególne postanowienia dot. definicji Giełdowego Dnia Roboczego: Szczególne postanowienia dot. definicji Zakłócenia Giełdy: (x) Inne lub dodatkowe Zdarzenia Nadzwyczajne (xi) Szczególne postanowienia dot. definicji Zachwiania Rynku: (xii) Giełda(y) powiązana(e): Patrz wiersz "Giełda Powiązana" w (xiii) (xiv) (xv) Szczególne postanowienia dot. definicji Planowego Dnia Obrotu: Szczególne postanowienia dot. definicji Zawieszenia Obrotu: Szczególne postanowienia dot. daty decydującej w przypadku korekt: (xvi) Dostosowanie przez podmiot dokonujący obliczenia: Dotyczy (xvii) Inne lub dalsze definicje lub postanowienia POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z AKCJAMI 39. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Akcjami: POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z FUNDUSZAMI 40. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Funduszami POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z SUROWCAMI 41. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Surowcami: POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z KURSAMI WALUT 42. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Kursami Walut: POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH ZE STOPAMI PROCENTOWYMI 43. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych ze Stopami Procentowymi: 5

7 POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z KONTRAKTAMI TYPU FUTURE 44. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Kontraktami Typu Futures POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z ELEMENTAMI ZMIENNYMI 45. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych ze Zmiennymi: POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z KOSZYKIEM PAPIERÓW 46. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Koszykiem Papierów: DYSKONTOWYCH 47. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Dyskontowych: BONUSOWYCH 48. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Bonusowych: BONUSOWYCH TYPU REVERSE 49. Uzupełniającej szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Bonusowych Typu Reverse: OPARTYCH NA INDEKSIE / CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA 50. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów opartych na indeksie / Certyfikatów uczestnictwa: TURBO 51. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Turbo: GWARANTOWANYCH 52. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Dotyczy Certyfikatów Gwarantowanych (i) Szczególne postanowienia dot. obliczenia Kwoty Wykupu: (ii) Poziom Ochrony: Patrz wiersz "Poziom Ochrony" w (iii) Dalsze definicje: EKSPRESOWYCH 53. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla. Certyfikatów Ekspresowych: 6

8 ZAMIENNYCH TYPU REVERSE CONVERTIBLE 54. Uzupełniające szczególne definicje dla Certyfikatów Zamiennych typu Reverse Convertible: UZUPEŁNIAJĄCE SZCZEGÓLNE DEFINICJE PRODUKTOWE DLA CHRONIONYCH CERTYFIKATÓW ZAMIENNYCH TYPU REVERSE CONVERTIBLE 55. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Chronionych Certyfikatów Zamiennych typu Reverse Convertible: FAKTOROWYCH 56. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Faktorowych: DYSTRYBUCJA 57. Metoda dystrybucji: Niekonsorcjalna (ang. nonsyndicated) 58. Pośrednicy w obrocie wtórnym: Brak 59. Podmiot przyjmujący zapisy: Raiffeisen Bank Polska S.A. - Dom Maklerski pełni funkcję menadżera oferty na terytorium Polski. Dystrybucja przeprowadzona zostanie zgodnie ze stosownymi procedurami wewnętrznymi Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski. Opis procedury przyjmowania zapisów: Zapisy przyjmowane będą, na formularzach zapisów przygotowanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski w języku polskim. Składając zapis Inwestorzy zobowiązani są podać wszystkie dane wskazane na formularzu zapisu. Inwestorzy mogą składać zapis na co najmniej 5 Certyfikatów. Zapis jest nieodwołalny i bezwarunkowy. W momencie składania zapisu, Inwestorzy zobowiązani są do złożenia nieodwołalnej dyspozycji deponowania Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w ich imieniu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepoprawnego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor. Inwestorzy mają możliwość złożenia zapisu za pośrednictwem przedstawicieli lub pełnomocników 7

9 zgodnie ze stosownymi procedurami wewnętrznymi Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski. Wpłaty: Płatności mogą być dokonywane gotówką lub przelewem. Płatności powinny być dokonywane w polskich złotych (zł/pln) na rachunek podmiotu przyjmującego zapisy. Kwota płatności powinna być równa wartości nominalnej dokonanego zapisu powiększonej o opłatę subskrypcyjną (patrz wiersz Opłata subskrypcyjna w załączonej Tabeli Ofertowej). Niedokonanie wpłaty w terminie lub dokonanie częściowej wpłaty na oferowane Certyfikaty będzie skutkować unieważnieniem całego zapisu. Niedokonanie wpłaty w terminie lub dokonanie częściowej wpłaty na oferowane Certyfikaty będzie skutkować nieważnością całego zapisu. Wpłaty powinny być dokonane najpóźniej ostatniego dnia subskrypcji, do końca dnia. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku podmiotu przyjmującego zapisy. Przydział Certyfikatów: Przydział Certyfikatów dokonany zostanie w oparciu o złożone i ważne zapisy. Żeby zapis został uznany za ważny powinien zostać właściwie wypełniony i w pełni opłacony w terminie. Jeśli całkowita liczba subskrybowanych Certyfikatów przekroczy liczbę oferowanych Certyfikatów, przydział Certyfikatów nastąpi zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji. Emitent nie będzie traktował Inwestorów w sposób uprzywilejowany ani dyskryminujący. Emitent nie będzie indywidualnie informował Inwestorów o liczbie przydzielonych im Certyfikatów. Inwestorzy mogą zostać poinformowani o liczbie Certyfikatów zapisanych na ich rachunku papierów wartościowych zgodnie z procedurami obowiązującymi w firmach inwestycyjnych lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych na ich rzecz. 8

10 60. Oferta Publiczna: Oferta Papierów Wartościowych może być przeprowadzona przez Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft w sposób inny niż określony w art. 3(2) Dyrektywy Prospektowej w Austrii, również Republice Czeskiej, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Polsce, Rumunii, Słowacji i Słowenii w okresie rozpoczynającym się w Dacie Emisji ("Okres Ważności Oferty"). 61. Okres Przyjmowania Zapisów: Zapisy na Certyfikaty przyjmowane są od 13 maja 2013 r. do 24 maja 2013 r., do godz. 16:00, z zastrzeżeniem, że okres ten może zostać skrócony lub przedłużony decyzją Emitenta. 62. Umowa subskrypcji (jeżeli istnieje): 63. Prowizje: 64. Kategorie potencjalnych inwestorów: Dotyczy. Wyłącznie osoby fizyczne. 65. W przypadku dystrybucji niekonsorcjalnej, nazwa Menadżera: Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski, ul. Piękna 20, Warszawa 66. Dodatkowe ograniczenia sprzedaży: 67. Informacje od osób trzecich: W przypadku otrzymania informacji od osób trzecich potwierdza się, że informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz że zgodnie z wiedzą Emitenta oraz na ile Emitent jest w stanie na podstawie informacji przekazanych przez osoby trzecie nie pominięto żadnych faktów, których nieuwzględnienie sprawiłoby, iż powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzające w błąd. Przy stosownej informacji podawane jest jej źródło. Emitent nie dokonuje niezależnego sprawdzenia informacji pochodzących od osób trzecich i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za pomyłki lub pominięcia, które wystąpiły w źródle informacji. DANE DO PRZEPROWADZENIA OFERTY 68. Kod ISIN: Patrz wiersz "Kod ISIN" w 69. Niemiecki numer identyfikacji papierów wartościowych Patrz wiersz "Niemiecki numer (niem. WKN): identyfikacji papierów wartościowych" w załączonej Tabeli Ofertowej. 70. Agent ds. Płatności (ang. Paying Agent): Raiffeisen Centrobank Aktiengesell- 9

11 schaft, Tegetthoffstraße 1, A-1015 Wiedeń, Austria 71. Agent ds. Obliczeń (ang. Calculation Agent): Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft, Tegetthoffstraße 1, A-1015 Wiedeń, Austria 72. Powiadomienia: (i) Adres internetowy: (ii) (iii) Inne lub dodatkowe miejsce do publikacji w gazetach codziennych: Inny dzień, w którym publikacja staje się skuteczna: Niniejsze Warunki Ostateczne zawierają ostateczne dane wymagane do dopuszczenia do obrotu niniejszym opisanych papierów wartościowych z dniem określonym w Dacie Emisji w ramach Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych. Podpisano w imieniu Emitenta: Należycie umocowany Należycie umocowany 10

12 Tabela Ofertowa dla Certyfikatów Gwarantowanych Raiffeisen Centrobank AG wyemitowanych w ramach Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych (Notes) odnosząca się do Warunków Ostatecznych Nr 1201 Data Emisji: 31 maja 2013 r. Waluta Produktu: Rodzaj Notowania (ang. Type of Quotation): Liczba Papierów Wartościowych: Cena Emisyjna: Opłata subskrypcyjna: Podatek u Źródła: Notowanie: Kod ISIN: Niemiecki numer identyfikacji papierów wartościowych (niem. WKN): Instrument Bazowy: Quanto Złoty Polski ("PLN") W sztukach jednostek 1.000,00 PLN za jednostkę Możliwa opłata subskrypcyjna do kwoty 10,00 PLN za jednostkę. Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski jest uprawniony (lecz nie obowiązany) do negocjowania zmniejszenia opłaty subskrypcyjnej dla inwestorów lub wybranej grupy inwestorów. Certyfikaty są opodatkowane podatkiem u źródła w Austrii na podstawie Ceny Emisyjnej. Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz, o ile Emitent tak zdecyduje, na innych rynkach regulowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Niemiec, Węgier, Polski, Słowenii, Słowacji, Republiki Czeskiej i Rumunii. AT0000A10BN5 RCE6TF Indeks Stoxx Global Select Dividend 100 EUR price index Indeks Stoxx Global Select Dividend 100 oferuje inwestorom idealne narzędzie do monitorowania spółek o najwyższej stopie dywidendy w indeksie STOXX Global Indeks STOXX Global Select Dividend 100 łączy akcje o najwyższej stopie dywidendy z regionów Ameryk, Europy oraz Azji/państw regionu Pacyfiku z 40 składowymi dla Ameryk oraz po 30 składowych dla Europy i Azji/państw regionu Pacyfiku. Sponsorem indeksu jest STOXX Limited. Indeks Stoxx Global Select Dividend 100 oraz znaki handlowe wykorzystywane w nazwie indeksu stanowią własność intelektualną STOXX Limited z siedzibą w 11

13 Zurichu w Szwajcarii lub jej licencjodawców. Indeks stosuje się na mocy licencji uzyskanej od STOXX. Papiery wartościowe oparte na indeksie w żaden sposób nie są sponsorowane, zatwierdzane, sprzedawane ani promowane przez STOXX lub jej licencjodawców, a STOXX ani jej licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z tym indeksem. Dodatkowe informacje na temat instrumentu bazowego dostępne na: Giełda Powiązana: Waluta Instrumentu Bazowego: Giełda właściwa dla Instrumentu Bazowego: Mnożnik: Poziom Ochrony: Pierwotna Cena Referencyjna: Pierwotna Data Wyceny: Uśredniana Cena Referencyjna: Daty Uśredniania Wyceny: Ostateczna Cena Referencyjna: Ostateczna Data Wyceny: Cena wykonania opcji (Strike): EUR Liczba równa ilorazowi 1.000,00 (w liczniku) oraz Pierwotnej Ceny Referencyjnej (w mianowniku) 970,00 PLN ("Poziom Minimalny") % Ceny Zamknięcia Instrumentu Bazowego w Pierwotnej Dacie Wyceny 29 maja 2013 r. Cena Zamknięcia Instrumentu Bazowego w danej Dacie Uśredniania Wyceny 26 maja 2014 r. oraz 26 maja 2015 r. Średnia arytmetyczna wszystkich Uśrednianych Cen Referencyjnych 26 maja 2015 r. 100,00% Pierwotnej Ceny Referencyjnej Data Wykupu: 29 maja 2015 r. Kwota Wykupu: Kwota równa sumie Poziomu Ochrony i Wartości Uczestnictwa Uczestnictwo: Zostanie ustalone przez Emitenta w Pierwotnej Dacie Wyceny pomiędzy 80% (włącznie) a 100% (włącznie) Wartość Uczestnictwa: Wartość obliczona zgodnie z poniższą formułą: R x P x Max [0%; Ostateczna Cena Referencyjna - Strike] gdzie: R = Mnożnik P = Uczestnictwo 12

WARUNKI OSTATECZNE. Nr 1194. z dnia 15 kwietnia 2013 r. w Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft

WARUNKI OSTATECZNE. Nr 1194. z dnia 15 kwietnia 2013 r. w Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft WARUNKI OSTATECZNE Nr 1194 z dnia 15 kwietnia 2013 r. powiązane z Prospektem Bazowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r. dotyczące Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych (Notes) w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE. Nr 1150. z dnia 11 lutego 2013 r. powiązane z Prospektem Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r.

WARUNKI OSTATECZNE. Nr 1150. z dnia 11 lutego 2013 r. powiązane z Prospektem Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r. WARUNKI OSTATECZNE Nr 1150 z dnia 11 lutego 2013 r. powiązane z Prospektem Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r. dotyczące Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych (Notes) w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPH stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 3

Komunikat aktualizujący nr 3 Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 8 grudnia 2015 r. do Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP5-I emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przez Getin Noble

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPG stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPK stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPJ stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III. emitowanych w ramach. Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III. emitowanych w ramach. Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przez GETIN NOBLE BANK S.A. Oferujący: 01 grudnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 13 lipca 2015 r. Aneks nr 5 z dnia 7 lipca 2015 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D,

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII PP1 GETBACK S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII PP1 GETBACK S.A. OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII PP1 GETBACK S.A. Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji dla obligacji wskazanych poniżej, emitowanych przez Getback S.A.

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 r. Ghelamco Invest sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii C o łącznej wartości 50.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ZASTRZEŻENIA PRAWNE NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII,

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPE GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPE GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPE GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPE stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

Przewidywaną datą rozliczenia Ofert Sprzedaży w KDPW pozostaje 15 listopada 2016 r. Ponadto Spółka postanowiła:

Przewidywaną datą rozliczenia Ofert Sprzedaży w KDPW pozostaje 15 listopada 2016 r. Ponadto Spółka postanowiła: Niniejszy dokument nie podlega przepisom art. 77 i 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

Gwiazdy Dywidend IV. mbank.pl 801 300 800. Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 1

Gwiazdy Dywidend IV. mbank.pl 801 300 800. Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 Gwiazdy Dywidend IV Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 instrument bazowy: stoxx global select dividend 100 indeks spółek o najwyższych stopach dywidendy na świecie 105% gwarancji

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa. Załącznik do Regulaminu kont dla ludności 2.128

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa. Załącznik do Regulaminu kont dla ludności 2.128 Posiadacz Lokaty strukturyzowanej Podwójna Szansa 1. - osoby fizyczne - rezydenci i nierezydenci - Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa przeznaczona jest dla jednej osoby fizycznej (wyłącza się rachunki

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI. Nr 436. z dnia 6 Marca 2008 r. sporządzone w związku z Prospektem Podstawowym z dnia 29 czerwca 2007 r.

OSTATECZNE WARUNKI. Nr 436. z dnia 6 Marca 2008 r. sporządzone w związku z Prospektem Podstawowym z dnia 29 czerwca 2007 r. OSTATECZNE WARUNKI Nr 436 z dnia 6 Marca 2008 r. sporządzone w związku z Prospektem Podstawowym z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące Niemieckiego Programu Emisji Obligacji Euro 15 000 000 000 Banku Barclays

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r. Aneks nr 4 z dnia 7 marca 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ. mbank.pl 801 300 800. Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1

NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ. mbank.pl 801 300 800. Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 instrument bazowy: akcje 15 niemieckich spółek 100% gwarancji kapitału w terminie wykupu 110% udziału w średnim wzroście

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław www.lcc.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII P1 EMITOWANYCH PRZEZ BANK POCZTOWY S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII P1 EMITOWANYCH PRZEZ BANK POCZTOWY S.A. OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII P1 EMITOWANYCH PRZEZ BANK POCZTOWY S.A. Niniejszy dokument stanowi informację o szczegółowych warunkach oferty, w rozumieniu art. 24 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej,

Bardziej szczegółowo

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE Warranty opcyjne (dalej: warranty) są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone.

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone. Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Sektor paliwowy II. mbank.pl Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 1

Sektor paliwowy II. mbank.pl Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 Sektor paliwowy II Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 Instrument bazowy: koszyk akcji globalnych spółek z sektora naftowo-paliwowego 107% ochrony kapitału w terminie wykupu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 100.000.000 PLN Serii HPA12

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 100.000.000 PLN Serii HPA12 Suplement Suplement z dnia 25.11.2010r. BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 100.000.000 PLN Serii HPA12 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm.

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm. Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia bankowych papierów wartościowych Ogólne Warunki Emisji bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank Spółka Akcyjna Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu

Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady obliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku powiązane z ropą Brent ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPB GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPB GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPB GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

mbank HIPOTECZNY S.A.

mbank HIPOTECZNY S.A. Warszawa, 24 października 2016 roku mbank HIPOTECZNY S.A. Emisja hipotecznych listów zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 35.000.000 EUR serii HPE15 emitowanych w ramach programu

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPC GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPC GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPC GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Aneks nr 2 z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E spółki OT Logistics

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPA GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPA GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPA GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A.

Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A. Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A. z dnia 28 sierpnia 2015 r. Program Emisji Certyfikatów Depozytowych o wartości 2.000.000.000 PLN Niniejsze Ogólne Zasady Emisji określają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm.

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm. Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia bankowych papierów wartościowych Ogólne Warunki Emisji bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank Spółka Akcyjna Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej 1680 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 2

Komunikat aktualizujący nr 2 Komunikat aktualizujący nr 2 z dnia 19 listopada 2015 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego na WIG20 serii PLN-100-WIG20-20110609 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emitent: Bankowy Papier Wartościowy Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI BEST S.A.

OSTATECZNE WARUNKI BEST S.A. OSTATECZNE WARUNKI 3 lutego 2015 r. BEST S.A. Obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 35.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości wynoszącej

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B ECHO INVESTMENT S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B ECHO INVESTMENT S.A. OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B ECHO INVESTMENT S.A. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty obligacji serii B emitowanych przez Echo Investment S.A. spółkę prawa polskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA INSTRUKCJA OPERACYJNA dotycząca emisji 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D kierowanej do Niniejsza instrukcja przeznaczona jest jedynie do użytku wewnętrznego domu maklerskiego przyjmującego

Bardziej szczegółowo

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa. Załącznik do Regulaminu kont dla ludności 2.128

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa. Załącznik do Regulaminu kont dla ludności 2.128 Posiadacz Lokaty strukturyzowanej Podwójna Szansa 1. - osoby fizyczne - rezydenci i nierezydenci - Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa przeznaczona jest dla jednej osoby fizycznej (wyłącza się rachunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A.

Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A. Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A. z dnia 1 lipca 2009 r. Program Emisji Certyfikatów Depozytowych o wartości 6.000.000.000 PLN Niniejsze Ogólne Zasady Emisji określają

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE Poniższa Propozycja Nabycia Obligacji składana jest w ramach prowadzonej przez Budostal-5 S.A. publicznej oferty obligacji serii A. Oferta publiczna jest kierowana

Bardziej szczegółowo