WARUNKI OSTATECZNE. Nr z dnia 11 lutego 2013 r. powiązane z Prospektem Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI OSTATECZNE. Nr 1150. z dnia 11 lutego 2013 r. powiązane z Prospektem Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r."

Transkrypt

1 WARUNKI OSTATECZNE Nr 1150 z dnia 11 lutego 2013 r. powiązane z Prospektem Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r. dotyczące Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych (Notes) w Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft POTENCJALNI NABYWCY TYCH CERTYFIKATÓW POWINNI MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE CENA CERTYFIKATU UZALEŻNIONA JEST OD ZMIANY WARTOŚCI INDEKSU LUB INDEKSÓW. 0

2 Emisja Certyfikatów Gwarantowanych ( Certyfikaty ) w ramach Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych (Notes) 11 lutego 2013 r. Niniejsze Warunki Ostateczne zawierają informacje dotyczące emisji Certyfikatów w ramach Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych (Notes) w Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft ("Program") i należy je czytać łącznie z warunkami emisji Certyfikatów ("Warunki Emisji"), zawartymi w Prospekcie Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r. Terminy pisane w Warunkach Ostatecznych wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji, o ile Warunki Ostateczne nie podają innej definicji. Odniesienia do "Tabeli Ofertowej" stanowią odniesienia do tabeli ofertowej, stanowiącej załącznik do niniejszych Warunków Ostatecznych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 21 poniżej, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta żadna z osób zaangażowanych w ofertę Certyfikatów nie ma jakiegokolwiek interesu istotnego z punktu widzenia oferty. Wszystkie odniesienia do paragrafów zawarte w niniejszych Warunkach Ostatecznych dotyczą odpowiednich paragrafów w Warunkach Emisji, a wszelkie postanowienia Warunków Emisji, które dotyczą elementów niniejszych Warunków Ostatecznych, które nie zostały oznaczone ani wypełnione lub które zostały wykreślone, uważa się za wykreślone w mających zastosowanie do Certyfikatów warunkach emisji ( Warunki ). Emitent przyjmuje odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszych Warunkach Ostatecznych i potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności w celu zapewnienia takiego stanu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Ostatecznych są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają żadnych informacji, których pominięcie mogłoby spowodować, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogłyby się wydawać mylące, za wyjątkiem informacji dotyczących (emitenta(tów)) danego(danych) instrumentu(ów) bazowego(wych). Zawarte w niniejszym dokumencie informacje dotyczące (emitenta(ów)) danego(danych) instrumentu(ów) bazowego(ych) są fragmentami lub podsumowaniami raportów rocznych bądź innych publicznie dostępnych źródeł informacji. Emitent nie gwarantuje, że wszelkie publicznie dostępne informacje lub inne dokumenty dotyczące (emitenta(ów)) danego(danych) instrumentu(ów) bazowego(ych) są prawidłowe i kompletne ani nie przyjmuje odpowiedzialności za niniejsze informacje. Emitent nie gwarantuje, że informacje o zdarzeniach, które wystąpiły przed dniem sporządzenia niniejszych Warunków Ostatecznych, a które mogłyby mieć negatywny wpływ na cenę rynkową danego(danych) instrumentu(ów) bazowego(ych) (a tym samym na cenę rynkową i wartość Certyfikatów) zostały podane do publicznej wiadomości. Podanie takich informacji w późniejszym czasie lub zaniechanie publikacji informacji o istotnych przyszłych zdarzeniach dotyczących danego(danych) instrumentu(ów) bazowego(ych) mogą mieć wpływ na cenę rynkową lub na wartość Certyfikatów. Niniejsze Warunki Ostateczne nie stanowią oferty sprzedaży, zaproszenia do zakupu Certyfikatów ani nie należy ich postrzegać jako rekomendacji inwestycyjnej. Przekazanie niniejszych Warunków Ostatecznych ani prowadzona na ich podstawie sprzedaż Certyfikatów nie oznaczają, iż od daty sporządzenia niniejszych Warunków Ostatecznych nie nastąpiła zmiana sytuacji Emitenta czy Instrumentów Bazowych oraz że zawarte tu informacje są właściwe po tej dacie. Dystrybucja niniejszych Warunków Ostatecznych oraz oferta, sprzedaż i wydanie Certyfikatów mogą być w niektórych krajach ograniczone przepisami prawa. Emitent wzywa osoby, w których posiadaniu znajdą się niniejsze Warunki Ostateczne, do samodzielnego zapoznania się z takimi ograniczeniami i do ich przestrzegania. W zakresie pewnych ograniczeń dotyczących oferty i sprzedaży serii odsyła się do Prospektu Podstawowego Emitenta, którego uzupełnienie lub modyfikację stanowią niniejsze Warunki. 1

3 POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW 1. Emitent: Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft 2. Forma Warunków: Warunki nieujednolicone Język Warunków: Angielski i niemiecki (angielska wersja ma znaczenie wiążące) 3. Rodzaj Papierów Wartościowych: Certyfikaty 4. Waluta Produktu: Patrz wiersz Waluta Produktu 5. Łączna Kwota Bazowa/Liczba Jednostek: Patrz wiersz "Liczba Jednostek" 6. Cena Emisyjna: Patrz wiersz "Cena Emisyjna" 7. Opłata subskrypcyjna: Patrz wiersz "Dopłata do Emisji" 8. Podatek u Źródła: Patrz wiersz "Podatek u Źródła" 9. Rodzaj Notowania: Patrz wiersz "Rodzaj Notowania" 10. Określony Nominał/Wartość Non-Par (ang. Non-Par Value): 11. Data Emisji: Patrz wiersz "Data Emisji" 12. Forma: Certyfikat globalny (ang. Global Certificate) 13. Data Wykupu: Patrz. wiersz "Data Wykupu" 14. Postanowienia dot. wymiany walut W przypadku, gdy co najmniej jedna z walut podana jest jako "quanto", jedna jednostka pierwszej waluty odpowiada jednej jednostce drugiej waluty. W przypadku, gdy żadna z walut nie jest podana jako "quanto", każda wymiana waluty następuje w oparciu o właściwy oficjalny Fixing EBC, za wyjątkiem wymiany wymaganej do określenia Ceny Intraday, która opierać się będzie na bieżących kursach wymiany walut. 15. Wykup/Podstawa płatności Wykup powiązany z wartością indeksu. 16. Wykup poprzez fizyczną dostawę: Nie 17. Notowanie: Patrz wiersz "Notowanie" 2

4 18. Interesy osób zaangażowanych w ofertę: 19. (i) Stopa zwrotu: W związku z niepewnością dotyczącą Kwoty Wykupu nie jest możliwe w obecnej chwili obliczenie stopy zwrotu z Certyfikatów. (ii) Metoda obliczenia stopy zwrotu: POSTANOWIENIA DOT. OPROCENTOWANIA CERTYFIKATÓW (JEŚLI DOTYCZY) 20. Postanowienia dot. Stałej Kwoty Odsetkowej (ang. Fixed Interest Amount Certificate Provisions): 21. Postanowienia dot. Stałej Stopy Procentowej (ang. Fixed Rate Certificate Provisions: 22. Postanowienia przy Oprocentowaniu Zmiennym: 23. Minimalna Stopa Procentowa: 24. Maksymalna Stopa Procentowa: 25. Konwencja naliczania odsetek (ang. Day Count Fraction): POSTANOWIENIA DOT. WYKUPU CERTYFIKATÓW 26. Uzupełniające Warunki Emisji: Dotyczą Certyfikatów powiązanych z Indeksem (ang. Index Linked Certificates) 27. Szczególne postanowienia dot. wykupu Certyfikatów emitowanych na czas nieokreślony (ang. open-end): 28. Szczególne postanowienia dot. wykupu w ratach: 29. Anulowanie i zapłata w przypadku Zdarzenia Nadzwyczajnego, Kwota Wykupu, Okres Wypowiedzenia: Dotyczy, wcześniejsza kwota wykupu, pięć Dni Roboczych 30. Opcja Kupna: 31. Opcja Sprzedaży: 32. Wcześniejszy Wykup po wystąpieniu Nadzwyczajnego Zdarzenia Wykupu lub innych przypadków: Dotyczy (i) (ii) Nadzwyczajne Zdarzenie(a) Wykupu: Inne przypadki: Zmiana prawa, zakłócenia w hedgingu (ang. Hedging Disruption), zwiększony koszt hedgingu (ang. Increased Cost of Hedging), wniosek o ogłoszenie upadłości (Insolvency Filing) 33. Kwota Wykupu każdego Certyfikatu: Patrz wiersz "Kwota Wykupu" 3

5 34. Kwota Wcześniejszego Wykupu w Nadzwyczajnym Przypadku (Wykupu): Cena rynkowa Certyfikatu 35. Definicje ogólne: (i) Szczególne postanowienia dot. zmian prawa: (ii) Ostateczna Cena Referencyjna: Patrz wiersz "Ostateczna Cena Referencyjna" w załączonej Tabeli Ofertowej. (iii) Ostateczna Data Wyceny: Patrz wiersz "Ostateczna Data Wyceny" w załączonej Tabeli Ofertowej. (iv) Pierwotna Data Wyceny: Patrz wiersz "Pierwotna Data Wyceny" w załączonej Tabeli Ofertowej. (v) Pierwotna Cena Referencyjna: Patrz wiersz "Pierwotna Cena Referencyjna" w załączonej Tabeli Ofertowej. (vi) Inne Ceny Referencyjne: Patrz wiersz Cena Referencyjna Bariery w załączonej Tabeli Ofertowej. (vii) Postanowienia dotyczące Dnia Rozliczenia: (viii) Zakłócenie rozliczenia: 36. Postanowienia dot. aktualizacji: Dotyczy (i) Mnożnik: Patrz wiersz "Mnożnik" w załączonej Tabeli Ofertowej. (ii) Pierwotny przelicznik FX: (iii) Ostateczny przelicznik FX : 37. Centra biznesowe istotne dla definicji Dnia Roboczego: Austria i Niemcy POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z INDEKSEM 38. Postanowienia dotyczące Certyfikatów powiązanych z Indeksem: Dotyczy (i) Indeks: Patrz wiersz "Instrument Bazowy" (ii) Nazwa sponsora Indeksu: Patrz wiersz "Instrument Bazowy" (iii) Waluta Instrumentu Bazowego: Patrz wiersz "Waluta Instrumentu Bazowego" w załączonej Tabeli Ofertowej. (iv) Index Disclaimer: Patrz wiersz "Instrument Bazowy" 4

6 (v) (vi) Szczególne postanowienia dot. definicji Dnia Zakłócenia (ang. Disrupted Day): Szczególne postanowienia dot. definicji Wcześniejszego Zamknięcia: (vii) Szczególne postanowienia dot. Giełdy: (viii) (ix) Szczególne postanowienia dot. definicji Giełdowego Dnia Roboczego: Szczególne postanowienia dot. definicji Zakłócenia Giełdy: (x) Inne lub dodatkowe Zdarzenia Nadzwyczajne (xi) Szczególne postanowienia dot. definicji Zachwiania Rynku: (xii) Giełda(y) powiązana(e): Wszystkie Giełdy (xiii) (xiv) (xv) Szczególne postanowienia dot. definicji Planowego Dnia Obrotu: Szczególne postanowienia dot. definicji Zawieszenia Obrotu: Szczególne postanowienia dot. daty decydującej w przypadku korekt: (xvi) Dostosowanie przez podmiot dokonujący Dotyczy obliczenia: (xvii) Inne lub dalsze definicje lub postanowienia POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z AKCJAMI 39. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Akcjami: POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z FUNDUSZAMI 40. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Funduszami POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z SUROWCAMI 41. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Surowcami: POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z KURSAMI WALUT 42. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Kursami Walut: POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH ZE STOPAMI PROCENTOWYMI 43. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych ze Stopami procentowymi: 5

7 POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z KONTRAKTAMI TYPU FUTURE 44. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Kontraktami Typu Futures POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z ELEMENTAMI ZMIENNYMI 45. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych ze Zmiennymi: POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z KOSZYKIEM PAPIERÓW 46. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Koszykiem Papierów: DYSKONTOWYCH 47. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Dyskontowych: BONUSOWYCH 48. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Bonusowych: BONUSOWYCH TYPU REVERSE 49. Uzupełniającej szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Bonusowych Typu Reverse: OPARTYCH NA INDEKSIE / CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA 50. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów opartych na indeksie / Certyfikatów uczestnictwa: TURBO 51. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Turbo: GWARANTOWANYCH 52. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Gwarantowanych Dotyczy (i) Szczególne postanowienia dot. obliczenia Kwoty Wykupu: Patrz wiersz "Kwota Wykupu" (ii) Poziom Ochrony: Patrz "Poziom Ochrony" w załączonej Tabeli Ofertowej. (iii) Dalsze definicje: Patrz wiersz "Bariera", "Okres Obserwacji Bariery", "Cena Referencyjna Bariery", "Osiągnięcie Poziomu Bariery", "Poziom Premiowy" i "Wartość Uczestnictwa" 6

8 EKSPRESOWYCH 53. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla. Certyfikatów Ekspresowych: ZAMIENNYCH TYPU REVERSE CONVERTIBLE 54. Uzupełniające szczególne definicje dla Certyfikatów Zamiennych typu Reverse Convertible: UZUPEŁNIAJĄCE SZCZEGÓLNE DEFINICJE PRODUKTOWE DLA CHRONIONYCH CERTYFIKATÓW ZAMIENNYCH TYPU REVERSE CONVERTIBLE 55. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Chronionych Certyfikatów Zamiennych typu Reverse Convertible: FAKTOROWYCH 56. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Faktorowych: DYSTRYBUCJA 57. Metoda dystrybucji: Niekonsorcjalna (ang. nonsyndicated) 58. Pośrednicy w obrocie wtórnym: Brak 59. Podmiot przyjmujący zapisy: Raiffeisen Bank Polska S.A. - Dom Maklerski pełni funkcję menadżera oferty na terytorium Polski. Dystrybucja przeprowadzona zostanie zgodnie ze stosownymi procedurami wewnętrznymi Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski. Opis procedury przyjmowania zapisów: Zapisy przyjmowane będą, na formularzach zapisów przygotowanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski w języku polskim. Składając zapis Inwestorzy zobowiązani są podać wszystkie dane wskazane na formularzu zapisu. Zapis jest nieodwołalny i bezwarunkowy. W momencie składania zapisu, Inwestorzy zobowiązani są do złożenia nieodwołalnej dyspozycji deponowania Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych 7

9 prowadzonym w ich imieniu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepoprawnego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor. Inwestorzy mają możliwość złożenia zapisu za pośrednictwem przedstawicieli lub pełnomocników zgodnie ze stosownymi procedurami wewnętrznymi Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski. Wpłaty: Płatności mogą być dokonywane gotówką lub przelewem. Płatności powinny być dokonywane w polskich złotych (zł/pln) na rachunek podmiotu przyjmującego zapisy. Kwota płatności powinna być równa wartości nominalnej dokonanego zapisu powiększonej o opłatę subskrypcyjną (patrz wiersz Opłata subskrypcyjna w załączonej Tabeli Ofertowej). Niedokonanie wpłaty w terminie lub dokonanie częściowej wpłaty na oferowane Certyfikaty będzie skutkować unieważnieniem całego zapisu. Wpłaty powinny być dokonane najpóźniej ostatniego dnia okresu subskrypcji. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku podmiotu przyjmującego zapisy. Przydział Certyfikatów: Przydział Certyfikatów dokonany zostanie w oparciu o złożone i ważne zapisy. Żeby zapis został uznany za ważny powinien zostać właściwie wypełniony i w pełni opłacony w terminie. Jeśli całkowita liczba Certyfikatów przekroczy liczbę oferowanych Certyfikatów, przydział Certyfikatów nastąpi zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji. Emitent nie będzie traktował Inwestorów w sposób uprzywilejowany ani dyskryminujący. Emitent nie będzie indywidualnie informował Inwestorów o liczbie przydzielonych im Certyfikatów. Inwestorzy mogą zostać poinformowani o liczbie Certyfikatów zapisanych na ich rachunku papierów wartościowych zgodnie z procedurami obowiązującymi w firmach inwestycyjnych lub bankach prowadzących rachunki 8

10 papierów wartościowych na ich rzecz. 60. Oferta Publiczna: Oferta Papierów Wartościowych może być przeprowadzona przez Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft w sposób inny niż określony w art. 3(2) Dyrektywy Prospektowej w Austrii, również Republice Czeskiej, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Polsce, Rumunii, Słowacji i Słowenii w okresie rozpoczynającym się pierwszego dnia Okresu Przyjmowania Zapisów ( Okres Ważności Oferty ). 61. Okres Przyjmowania Zapisów: Zapisy na Certyfikaty przyjmowane są od 11 lutego 2013 r. do 6 marca 2013 r., do godz. 16:00, zastrzeżeniem, że okres ten może zostać skrócony lub przedłużony decyzją Emitenta. 62. Umowa subskrypcji (jeżeli istnieje): 63. Prowizje: 64. Kategorie potencjalnych inwestorów: Dotyczy. Wyłącznie osoby fizyczne. 65. W przypadku dystrybucji niekonsorcjalnej, nazwa Menadżera: Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski, ul. Piękna 20, Warszawa 66. Dodatkowe ograniczenia sprzedaży: 67. Informacje od osób trzecich: W przypadku otrzymania informacji od osób trzecich potwierdza się, że informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz że zgodnie z wiedzą Emitenta oraz na ile Emitent jest w stanie na podstawie informacji przekazanych przez osoby trzecie, nie pominięto żadnych faktów, których nieuwzględnienie sprawiłoby, iż powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzające w błąd. Przy stosownej informacji podawane jest jej źródło. Emitent nie dokonuje niezależnego sprawdzenia informacji pochodzących od osób trzecich i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za pomyłki lub pominięcia, które wystąpiły w źródle informacji. DANE DO PRZEPROWADZENIA OFERTY 68. Kod ISIN: Patrz wiersz "Kod ISIN" 69. Niemiecki numer identyfikacji papierów wartościowych Patrz wiersz "Niemiecki numer 9

11 (niem. WKN): identyfikacji papierów wartościowych" w załączonej Tabeli Ofertowej. 70. Agent ds. Płatności (ang. Paying Agent): Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft, Tegetthoffstraße 1, A-1015 Wiedeń, Austria 71. Agent ds. Obliczeń (ang. Calculation Agent): Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft, Tegetthoffstraße 1, A-1015 Wiedeń, Austria 72. Powiadomienia: (i) Adres internetowy: (ii) (iii) Inne lub dodatkowe miejsce do publikacji w gazetach codziennych: Inny dzień, w którym publikacja staje się skuteczna: Niniejsze Warunki Ostateczne zawierają ostateczne dane wymagane do dopuszczenia do obrotu niniejszym opisanych papierów wartościowych z dniem określonym w Dacie Emisji w ramach Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych. Podpisano w imieniu Emitenta: Należycie umocowany Należycie umocowany 10

12 Tabela Ofertowa dla Certyfikatów Gwarantowanych Raiffeisen Centrobank AG wyemitowanych w ramach Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych (Notes) odnosząca się do Warunków Ostatecznych Nr 1150 Data Emisji: 12 marca 2013 r. Waluta Produktu: Rodzaj Notowania (ang. Type of Quotation): Złoty Polski ("PLN") W sztukach Liczba Papierów Wartościowych: Cena Emisyjna: Opłata subskrypcyjna: Podatek u Źródła: Notowanie: Kod ISIN: Niemiecki numer identyfikacji papierów wartościowych (niem. WKN): Instrument Bazowy: jednostek 1.000,00 PLN za jednostkę w wysokości 10,00 PLN za jednostkę Certyfikaty są opodatkowane podatkiem u źródła w Austrii na podstawie Ceny Emisyjnej. Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz, o ile Emitent tak zdecyduje, na innych rynkach regulowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Niemiec, Węgier, Polski, Słowenii, Słowacji, Republiki Czeskiej i Rumunii. AT0000A0ZDT1 RCE6CY Indeks WIG20 (WIG20) WIG 20 jest najważniejszym indeksem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks wzrostu cen obejmuje 20 największych polskich spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji rynkowej. Sponsorem indeksu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. WIG 20 jest chronionym znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Dodatkowe informacje na temat instrumentu bazowego dostępne na: strona internetowa Giełdy Papierów

13 Wartościowych w Warszawie. Waluta Instrumentu Bazowego: Giełda właściwa dla Instrumentu Bazowego: Mnożnik: Poziom Ochrony: Pierwotna Cena Referencyjna: Pierwotna Data Wyceny: Ostateczna Cena Referencyjna: Ostateczna Data Wyceny: PLN Liczba równa ilorazowi 1.000,00 (w liczniku) oraz Pierwotnej Ceny Referencyjnej (w mianowniku) 100,00% Pierwotnej Ceny Referencyjnej ("Poziom Ochrony Kapitału"). W konsekwencji Kwota Wykupu będzie równa lub większa od 1.000,00 PLN % Ceny Zamknięcia Instrumentu Bazowego w Pierwotnej Dacie Wyceny 11 marca 2013 r. Cena Zamknięcia 9 marca 2015 r. Bariera: Okres Obserwacji Bariery: Cena Referencyjna Bariery: Osiągnięcie Poziomu Bariery: 125% Pierwotnej Ceny Referencyjnej Okres od Daty Emisji włącznie do Ostatecznej Daty Wyceny włącznie, przy czym każdy dzień tego okresu stanowi Datę Wyceny Cena Zamknięcia Instrumentu Bazowego "Osiągnięcie Poziomu Bariery" ma miejsce w przypadku, gdy Cena Referencyjna Bariery w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery była wyższa lub równa Poziomowi Bariery. Data Wykupu: 13 marca 2015 r. Poziom Premiowy: Zostanie ustalony w Pierwotnej Dacie Wyceny pomiędzy 102% (włącznie) a 108% (włącznie) Pierwotnej Ceny Referencyjnej Kwota Wykupu: Wartość Uczestnictwa: Kwota równa sumie Poziomu Ochrony i Wartości Uczestnictwa Wartość obliczona zgodnie z poniższą formułą: gdzie: W przypadku braku Osiągnięcia Poziomu Bariery: Max 0, FRP IRP W innym przypadku: Poziom Pr emiowy IRP FRP oznacza Ostateczną Cenę Referencyjną (ang. Final Reference Price)

14 IRP oznacza Pierwotną Cenę Referencyjną (ang. Initial Reference Price)

WARUNKI OSTATECZNE. Nr 1194. z dnia 15 kwietnia 2013 r. w Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft

WARUNKI OSTATECZNE. Nr 1194. z dnia 15 kwietnia 2013 r. w Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft WARUNKI OSTATECZNE Nr 1194 z dnia 15 kwietnia 2013 r. powiązane z Prospektem Bazowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r. dotyczące Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych (Notes) w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE. Nr 1201. z dnia 6 maja 2013 r. powiązane z Prospektem Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r.

WARUNKI OSTATECZNE. Nr 1201. z dnia 6 maja 2013 r. powiązane z Prospektem Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r. WARUNKI OSTATECZNE Nr 1201 z dnia 6 maja 2013 r. powiązane z Prospektem Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r. dotyczące Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych (Notes) w Raiffeisen Centrobank

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPH stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 13 lipca 2015 r. Aneks nr 5 z dnia 7 lipca 2015 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 r. Ghelamco Invest sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPE GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPE GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPE GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPE stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

Przewidywaną datą rozliczenia Ofert Sprzedaży w KDPW pozostaje 15 listopada 2016 r. Ponadto Spółka postanowiła:

Przewidywaną datą rozliczenia Ofert Sprzedaży w KDPW pozostaje 15 listopada 2016 r. Ponadto Spółka postanowiła: Niniejszy dokument nie podlega przepisom art. 77 i 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r. Aneks nr 4 z dnia 7 marca 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm.

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm. Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia bankowych papierów wartościowych Ogólne Warunki Emisji bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank Spółka Akcyjna Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI. Nr 436. z dnia 6 Marca 2008 r. sporządzone w związku z Prospektem Podstawowym z dnia 29 czerwca 2007 r.

OSTATECZNE WARUNKI. Nr 436. z dnia 6 Marca 2008 r. sporządzone w związku z Prospektem Podstawowym z dnia 29 czerwca 2007 r. OSTATECZNE WARUNKI Nr 436 z dnia 6 Marca 2008 r. sporządzone w związku z Prospektem Podstawowym z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące Niemieckiego Programu Emisji Obligacji Euro 15 000 000 000 Banku Barclays

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone.

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone. Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII P1 EMITOWANYCH PRZEZ BANK POCZTOWY S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII P1 EMITOWANYCH PRZEZ BANK POCZTOWY S.A. OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII P1 EMITOWANYCH PRZEZ BANK POCZTOWY S.A. Niniejszy dokument stanowi informację o szczegółowych warunkach oferty, w rozumieniu art. 24 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej,

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 100.000.000 PLN Serii HPA12

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 100.000.000 PLN Serii HPA12 Suplement Suplement z dnia 25.11.2010r. BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 100.000.000 PLN Serii HPA12 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A.

Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A. Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A. z dnia 28 sierpnia 2015 r. Program Emisji Certyfikatów Depozytowych o wartości 2.000.000.000 PLN Niniejsze Ogólne Zasady Emisji określają

Bardziej szczegółowo

NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ. mbank.pl 801 300 800. Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1

NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ. mbank.pl 801 300 800. Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 instrument bazowy: akcje 15 niemieckich spółek 100% gwarancji kapitału w terminie wykupu 110% udziału w średnim wzroście

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm.

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm. Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia bankowych papierów wartościowych Ogólne Warunki Emisji bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank Spółka Akcyjna Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPB GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPB GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPB GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPC GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPC GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPC GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa. Załącznik do Regulaminu kont dla ludności 2.128

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa. Załącznik do Regulaminu kont dla ludności 2.128 Posiadacz Lokaty strukturyzowanej Podwójna Szansa 1. - osoby fizyczne - rezydenci i nierezydenci - Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa przeznaczona jest dla jednej osoby fizycznej (wyłącza się rachunki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A.

Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A. Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A. z dnia 1 lipca 2009 r. Program Emisji Certyfikatów Depozytowych o wartości 6.000.000.000 PLN Niniejsze Ogólne Zasady Emisji określają

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPA GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPA GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPA GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Kurs na złoto II. mbank.pl 801 300 800. Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany

Kurs na złoto II. mbank.pl 801 300 800. Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany Kurs na złoto II Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 100% udziału we wzroście ceny złota, maksymalnie do wysokości bariery na poziomie 135% w sytuacji gdy bariera zostanie choć

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku powiązane z ropą Brent ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1. 2. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1. 2. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-03-12 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B ECHO INVESTMENT S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B ECHO INVESTMENT S.A. OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B ECHO INVESTMENT S.A. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty obligacji serii B emitowanych przez Echo Investment S.A. spółkę prawa polskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Obligacje Strukturyzowane

Obligacje Strukturyzowane Obligacje Strukturyzowane Obligacja Strukturyzowana Obligacje strukturyzowane to papiery wartościowe, w których możliwy do osiągnięcia kupon powiązany jest z wartością określonego Instrumentu Bazowego.

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Aneks nr 2 z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E spółki OT Logistics

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-23 Zmiana statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: REG/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI BEST S.A.

OSTATECZNE WARUNKI BEST S.A. OSTATECZNE WARUNKI 3 lutego 2015 r. BEST S.A. Obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 35.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości wynoszącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław www.lcc.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści: KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE Poniższa Propozycja Nabycia Obligacji składana jest w ramach prowadzonej przez Budostal-5 S.A. publicznej oferty obligacji serii A. Oferta publiczna jest kierowana

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dokonanie przydziału instrumentów finansowych z wykorzystaniem systemu informatycznego giełdy.

Umowa o dokonanie przydziału instrumentów finansowych z wykorzystaniem systemu informatycznego giełdy. Umowa o dokonanie przydziału instrumentów finansowych z wykorzystaniem systemu informatycznego giełdy. Umowa zawarta w dniu 2009r. pomiędzy: Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 200.000.000 PLN Serii HPA17

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 200.000.000 PLN Serii HPA17 Suplement Suplement z dnia 24 października 2011r. BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 200.000.000 PLN Serii HPA17 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku (obowiązują od 23.10.2012) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 50.000.000 EUR Serii HPE12

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 50.000.000 EUR Serii HPE12 Suplement Suplement z dnia 22 czerwca 2015 r. mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 50.000.000 EUR Serii HPE12 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK. 29 września 2014 r.

OSTATECZNE WARUNKI POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK. 29 września 2014 r. OSTATECZNE WARUNKI 29 września 2014 r. Obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości wynoszącej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 255.000.000 PLN Serii HPA27

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 255.000.000 PLN Serii HPA27 Suplement Suplement z dnia 30 listopada 2015 r. mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 255.000.000 PLN Serii HPA27 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej

Bardziej szczegółowo

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 250.000.000 PLN Serii HPA25

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 250.000.000 PLN Serii HPA25 Suplement Suplement z dnia 10 kwietnia 2015 r. mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 250.000.000 PLN Serii HPA25 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r.

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. sporządzony w związku z przeprowadzonym procesem przyjmowania deklaracji

Bardziej szczegółowo

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ;

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ; Komunikat Aktualizujący nr 6 z dnia 9 czerwca 2014 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 2

Komunikat aktualizujący nr 2 Komunikat aktualizujący nr 2 z dnia 19 listopada 2015 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Sektor paliwowy II. mbank.pl Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 1

Sektor paliwowy II. mbank.pl Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 Sektor paliwowy II Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 Instrument bazowy: koszyk akcji globalnych spółek z sektora naftowo-paliwowego 107% ochrony kapitału w terminie wykupu

Bardziej szczegółowo

Suplement. Suplement z dnia 11 grudnia 2012 roku. Pekao Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 45.200.

Suplement. Suplement z dnia 11 grudnia 2012 roku. Pekao Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 45.200. Suplement Suplement z dnia 11 grudnia 2012 roku P e k a o B a n k H i p o t e c z n y S. A. z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, u l. D o m a n i e w s k a 3 9 a Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat pobieranych od emitentów papierów wartościowych Październik 2010 r. 1/10 Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1 Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący * Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji serii AF 1 w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć przychody z giełdy i inne przychody z kapitałów pieniężnych

Jak rozliczyć przychody z giełdy i inne przychody z kapitałów pieniężnych e-poradnik egazety Prawnej Jak rozliczyć przychody z giełdy i inne przychody z kapitałów pieniężnych 177 stron przydatnych informacji, interpretacji urzędowych i orzecznictwa sądowego Rodzaje przychodów

Bardziej szczegółowo

Gwiazdy Dywidend IV. mbank.pl 801 300 800. Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 1

Gwiazdy Dywidend IV. mbank.pl 801 300 800. Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 Gwiazdy Dywidend IV Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 instrument bazowy: stoxx global select dividend 100 indeks spółek o najwyższych stopach dywidendy na świecie 105% gwarancji

Bardziej szczegółowo

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 20.000.000 EUR Serii HPE7

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 20.000.000 EUR Serii HPE7 Suplement Suplement z dnia 27 maja 2014 r. mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 20.000.000 EUR Serii HPE7 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA INSTRUKCJA OPERACYJNA dotycząca emisji 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D kierowanej do Niniejsza instrukcja przeznaczona jest jedynie do użytku wewnętrznego domu maklerskiego przyjmującego

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo