WARUNKI OSTATECZNE. Nr z dnia 11 lutego 2013 r. powiązane z Prospektem Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI OSTATECZNE. Nr 1150. z dnia 11 lutego 2013 r. powiązane z Prospektem Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r."

Transkrypt

1 WARUNKI OSTATECZNE Nr 1150 z dnia 11 lutego 2013 r. powiązane z Prospektem Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r. dotyczące Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych (Notes) w Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft POTENCJALNI NABYWCY TYCH CERTYFIKATÓW POWINNI MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE CENA CERTYFIKATU UZALEŻNIONA JEST OD ZMIANY WARTOŚCI INDEKSU LUB INDEKSÓW. 0

2 Emisja Certyfikatów Gwarantowanych ( Certyfikaty ) w ramach Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych (Notes) 11 lutego 2013 r. Niniejsze Warunki Ostateczne zawierają informacje dotyczące emisji Certyfikatów w ramach Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych (Notes) w Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft ("Program") i należy je czytać łącznie z warunkami emisji Certyfikatów ("Warunki Emisji"), zawartymi w Prospekcie Podstawowym Emitenta z dnia 28 czerwca 2012 r. Terminy pisane w Warunkach Ostatecznych wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji, o ile Warunki Ostateczne nie podają innej definicji. Odniesienia do "Tabeli Ofertowej" stanowią odniesienia do tabeli ofertowej, stanowiącej załącznik do niniejszych Warunków Ostatecznych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 21 poniżej, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta żadna z osób zaangażowanych w ofertę Certyfikatów nie ma jakiegokolwiek interesu istotnego z punktu widzenia oferty. Wszystkie odniesienia do paragrafów zawarte w niniejszych Warunkach Ostatecznych dotyczą odpowiednich paragrafów w Warunkach Emisji, a wszelkie postanowienia Warunków Emisji, które dotyczą elementów niniejszych Warunków Ostatecznych, które nie zostały oznaczone ani wypełnione lub które zostały wykreślone, uważa się za wykreślone w mających zastosowanie do Certyfikatów warunkach emisji ( Warunki ). Emitent przyjmuje odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszych Warunkach Ostatecznych i potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności w celu zapewnienia takiego stanu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Ostatecznych są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają żadnych informacji, których pominięcie mogłoby spowodować, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogłyby się wydawać mylące, za wyjątkiem informacji dotyczących (emitenta(tów)) danego(danych) instrumentu(ów) bazowego(wych). Zawarte w niniejszym dokumencie informacje dotyczące (emitenta(ów)) danego(danych) instrumentu(ów) bazowego(ych) są fragmentami lub podsumowaniami raportów rocznych bądź innych publicznie dostępnych źródeł informacji. Emitent nie gwarantuje, że wszelkie publicznie dostępne informacje lub inne dokumenty dotyczące (emitenta(ów)) danego(danych) instrumentu(ów) bazowego(ych) są prawidłowe i kompletne ani nie przyjmuje odpowiedzialności za niniejsze informacje. Emitent nie gwarantuje, że informacje o zdarzeniach, które wystąpiły przed dniem sporządzenia niniejszych Warunków Ostatecznych, a które mogłyby mieć negatywny wpływ na cenę rynkową danego(danych) instrumentu(ów) bazowego(ych) (a tym samym na cenę rynkową i wartość Certyfikatów) zostały podane do publicznej wiadomości. Podanie takich informacji w późniejszym czasie lub zaniechanie publikacji informacji o istotnych przyszłych zdarzeniach dotyczących danego(danych) instrumentu(ów) bazowego(ych) mogą mieć wpływ na cenę rynkową lub na wartość Certyfikatów. Niniejsze Warunki Ostateczne nie stanowią oferty sprzedaży, zaproszenia do zakupu Certyfikatów ani nie należy ich postrzegać jako rekomendacji inwestycyjnej. Przekazanie niniejszych Warunków Ostatecznych ani prowadzona na ich podstawie sprzedaż Certyfikatów nie oznaczają, iż od daty sporządzenia niniejszych Warunków Ostatecznych nie nastąpiła zmiana sytuacji Emitenta czy Instrumentów Bazowych oraz że zawarte tu informacje są właściwe po tej dacie. Dystrybucja niniejszych Warunków Ostatecznych oraz oferta, sprzedaż i wydanie Certyfikatów mogą być w niektórych krajach ograniczone przepisami prawa. Emitent wzywa osoby, w których posiadaniu znajdą się niniejsze Warunki Ostateczne, do samodzielnego zapoznania się z takimi ograniczeniami i do ich przestrzegania. W zakresie pewnych ograniczeń dotyczących oferty i sprzedaży serii odsyła się do Prospektu Podstawowego Emitenta, którego uzupełnienie lub modyfikację stanowią niniejsze Warunki. 1

3 POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW 1. Emitent: Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft 2. Forma Warunków: Warunki nieujednolicone Język Warunków: Angielski i niemiecki (angielska wersja ma znaczenie wiążące) 3. Rodzaj Papierów Wartościowych: Certyfikaty 4. Waluta Produktu: Patrz wiersz Waluta Produktu 5. Łączna Kwota Bazowa/Liczba Jednostek: Patrz wiersz "Liczba Jednostek" 6. Cena Emisyjna: Patrz wiersz "Cena Emisyjna" 7. Opłata subskrypcyjna: Patrz wiersz "Dopłata do Emisji" 8. Podatek u Źródła: Patrz wiersz "Podatek u Źródła" 9. Rodzaj Notowania: Patrz wiersz "Rodzaj Notowania" 10. Określony Nominał/Wartość Non-Par (ang. Non-Par Value): 11. Data Emisji: Patrz wiersz "Data Emisji" 12. Forma: Certyfikat globalny (ang. Global Certificate) 13. Data Wykupu: Patrz. wiersz "Data Wykupu" 14. Postanowienia dot. wymiany walut W przypadku, gdy co najmniej jedna z walut podana jest jako "quanto", jedna jednostka pierwszej waluty odpowiada jednej jednostce drugiej waluty. W przypadku, gdy żadna z walut nie jest podana jako "quanto", każda wymiana waluty następuje w oparciu o właściwy oficjalny Fixing EBC, za wyjątkiem wymiany wymaganej do określenia Ceny Intraday, która opierać się będzie na bieżących kursach wymiany walut. 15. Wykup/Podstawa płatności Wykup powiązany z wartością indeksu. 16. Wykup poprzez fizyczną dostawę: Nie 17. Notowanie: Patrz wiersz "Notowanie" 2

4 18. Interesy osób zaangażowanych w ofertę: 19. (i) Stopa zwrotu: W związku z niepewnością dotyczącą Kwoty Wykupu nie jest możliwe w obecnej chwili obliczenie stopy zwrotu z Certyfikatów. (ii) Metoda obliczenia stopy zwrotu: POSTANOWIENIA DOT. OPROCENTOWANIA CERTYFIKATÓW (JEŚLI DOTYCZY) 20. Postanowienia dot. Stałej Kwoty Odsetkowej (ang. Fixed Interest Amount Certificate Provisions): 21. Postanowienia dot. Stałej Stopy Procentowej (ang. Fixed Rate Certificate Provisions: 22. Postanowienia przy Oprocentowaniu Zmiennym: 23. Minimalna Stopa Procentowa: 24. Maksymalna Stopa Procentowa: 25. Konwencja naliczania odsetek (ang. Day Count Fraction): POSTANOWIENIA DOT. WYKUPU CERTYFIKATÓW 26. Uzupełniające Warunki Emisji: Dotyczą Certyfikatów powiązanych z Indeksem (ang. Index Linked Certificates) 27. Szczególne postanowienia dot. wykupu Certyfikatów emitowanych na czas nieokreślony (ang. open-end): 28. Szczególne postanowienia dot. wykupu w ratach: 29. Anulowanie i zapłata w przypadku Zdarzenia Nadzwyczajnego, Kwota Wykupu, Okres Wypowiedzenia: Dotyczy, wcześniejsza kwota wykupu, pięć Dni Roboczych 30. Opcja Kupna: 31. Opcja Sprzedaży: 32. Wcześniejszy Wykup po wystąpieniu Nadzwyczajnego Zdarzenia Wykupu lub innych przypadków: Dotyczy (i) (ii) Nadzwyczajne Zdarzenie(a) Wykupu: Inne przypadki: Zmiana prawa, zakłócenia w hedgingu (ang. Hedging Disruption), zwiększony koszt hedgingu (ang. Increased Cost of Hedging), wniosek o ogłoszenie upadłości (Insolvency Filing) 33. Kwota Wykupu każdego Certyfikatu: Patrz wiersz "Kwota Wykupu" 3

5 34. Kwota Wcześniejszego Wykupu w Nadzwyczajnym Przypadku (Wykupu): Cena rynkowa Certyfikatu 35. Definicje ogólne: (i) Szczególne postanowienia dot. zmian prawa: (ii) Ostateczna Cena Referencyjna: Patrz wiersz "Ostateczna Cena Referencyjna" w załączonej Tabeli Ofertowej. (iii) Ostateczna Data Wyceny: Patrz wiersz "Ostateczna Data Wyceny" w załączonej Tabeli Ofertowej. (iv) Pierwotna Data Wyceny: Patrz wiersz "Pierwotna Data Wyceny" w załączonej Tabeli Ofertowej. (v) Pierwotna Cena Referencyjna: Patrz wiersz "Pierwotna Cena Referencyjna" w załączonej Tabeli Ofertowej. (vi) Inne Ceny Referencyjne: Patrz wiersz Cena Referencyjna Bariery w załączonej Tabeli Ofertowej. (vii) Postanowienia dotyczące Dnia Rozliczenia: (viii) Zakłócenie rozliczenia: 36. Postanowienia dot. aktualizacji: Dotyczy (i) Mnożnik: Patrz wiersz "Mnożnik" w załączonej Tabeli Ofertowej. (ii) Pierwotny przelicznik FX: (iii) Ostateczny przelicznik FX : 37. Centra biznesowe istotne dla definicji Dnia Roboczego: Austria i Niemcy POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z INDEKSEM 38. Postanowienia dotyczące Certyfikatów powiązanych z Indeksem: Dotyczy (i) Indeks: Patrz wiersz "Instrument Bazowy" (ii) Nazwa sponsora Indeksu: Patrz wiersz "Instrument Bazowy" (iii) Waluta Instrumentu Bazowego: Patrz wiersz "Waluta Instrumentu Bazowego" w załączonej Tabeli Ofertowej. (iv) Index Disclaimer: Patrz wiersz "Instrument Bazowy" 4

6 (v) (vi) Szczególne postanowienia dot. definicji Dnia Zakłócenia (ang. Disrupted Day): Szczególne postanowienia dot. definicji Wcześniejszego Zamknięcia: (vii) Szczególne postanowienia dot. Giełdy: (viii) (ix) Szczególne postanowienia dot. definicji Giełdowego Dnia Roboczego: Szczególne postanowienia dot. definicji Zakłócenia Giełdy: (x) Inne lub dodatkowe Zdarzenia Nadzwyczajne (xi) Szczególne postanowienia dot. definicji Zachwiania Rynku: (xii) Giełda(y) powiązana(e): Wszystkie Giełdy (xiii) (xiv) (xv) Szczególne postanowienia dot. definicji Planowego Dnia Obrotu: Szczególne postanowienia dot. definicji Zawieszenia Obrotu: Szczególne postanowienia dot. daty decydującej w przypadku korekt: (xvi) Dostosowanie przez podmiot dokonujący Dotyczy obliczenia: (xvii) Inne lub dalsze definicje lub postanowienia POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z AKCJAMI 39. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Akcjami: POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z FUNDUSZAMI 40. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Funduszami POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z SUROWCAMI 41. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Surowcami: POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z KURSAMI WALUT 42. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Kursami Walut: POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH ZE STOPAMI PROCENTOWYMI 43. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych ze Stopami procentowymi: 5

7 POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z KONTRAKTAMI TYPU FUTURE 44. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Kontraktami Typu Futures POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z ELEMENTAMI ZMIENNYMI 45. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych ze Zmiennymi: POSTANOWIENIA DOT. CERTYFIKATÓW POWIĄZANYCH Z KOSZYKIEM PAPIERÓW 46. Postanowienia dot. Certyfikatów Powiązanych z Koszykiem Papierów: DYSKONTOWYCH 47. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Dyskontowych: BONUSOWYCH 48. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Bonusowych: BONUSOWYCH TYPU REVERSE 49. Uzupełniającej szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Bonusowych Typu Reverse: OPARTYCH NA INDEKSIE / CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA 50. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów opartych na indeksie / Certyfikatów uczestnictwa: TURBO 51. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Turbo: GWARANTOWANYCH 52. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Gwarantowanych Dotyczy (i) Szczególne postanowienia dot. obliczenia Kwoty Wykupu: Patrz wiersz "Kwota Wykupu" (ii) Poziom Ochrony: Patrz "Poziom Ochrony" w załączonej Tabeli Ofertowej. (iii) Dalsze definicje: Patrz wiersz "Bariera", "Okres Obserwacji Bariery", "Cena Referencyjna Bariery", "Osiągnięcie Poziomu Bariery", "Poziom Premiowy" i "Wartość Uczestnictwa" 6

8 EKSPRESOWYCH 53. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla. Certyfikatów Ekspresowych: ZAMIENNYCH TYPU REVERSE CONVERTIBLE 54. Uzupełniające szczególne definicje dla Certyfikatów Zamiennych typu Reverse Convertible: UZUPEŁNIAJĄCE SZCZEGÓLNE DEFINICJE PRODUKTOWE DLA CHRONIONYCH CERTYFIKATÓW ZAMIENNYCH TYPU REVERSE CONVERTIBLE 55. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Chronionych Certyfikatów Zamiennych typu Reverse Convertible: FAKTOROWYCH 56. Uzupełniające szczególne definicje produktowe dla Certyfikatów Faktorowych: DYSTRYBUCJA 57. Metoda dystrybucji: Niekonsorcjalna (ang. nonsyndicated) 58. Pośrednicy w obrocie wtórnym: Brak 59. Podmiot przyjmujący zapisy: Raiffeisen Bank Polska S.A. - Dom Maklerski pełni funkcję menadżera oferty na terytorium Polski. Dystrybucja przeprowadzona zostanie zgodnie ze stosownymi procedurami wewnętrznymi Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski. Opis procedury przyjmowania zapisów: Zapisy przyjmowane będą, na formularzach zapisów przygotowanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski w języku polskim. Składając zapis Inwestorzy zobowiązani są podać wszystkie dane wskazane na formularzu zapisu. Zapis jest nieodwołalny i bezwarunkowy. W momencie składania zapisu, Inwestorzy zobowiązani są do złożenia nieodwołalnej dyspozycji deponowania Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych 7

9 prowadzonym w ich imieniu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepoprawnego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor. Inwestorzy mają możliwość złożenia zapisu za pośrednictwem przedstawicieli lub pełnomocników zgodnie ze stosownymi procedurami wewnętrznymi Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski. Wpłaty: Płatności mogą być dokonywane gotówką lub przelewem. Płatności powinny być dokonywane w polskich złotych (zł/pln) na rachunek podmiotu przyjmującego zapisy. Kwota płatności powinna być równa wartości nominalnej dokonanego zapisu powiększonej o opłatę subskrypcyjną (patrz wiersz Opłata subskrypcyjna w załączonej Tabeli Ofertowej). Niedokonanie wpłaty w terminie lub dokonanie częściowej wpłaty na oferowane Certyfikaty będzie skutkować unieważnieniem całego zapisu. Wpłaty powinny być dokonane najpóźniej ostatniego dnia okresu subskrypcji. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku podmiotu przyjmującego zapisy. Przydział Certyfikatów: Przydział Certyfikatów dokonany zostanie w oparciu o złożone i ważne zapisy. Żeby zapis został uznany za ważny powinien zostać właściwie wypełniony i w pełni opłacony w terminie. Jeśli całkowita liczba Certyfikatów przekroczy liczbę oferowanych Certyfikatów, przydział Certyfikatów nastąpi zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji. Emitent nie będzie traktował Inwestorów w sposób uprzywilejowany ani dyskryminujący. Emitent nie będzie indywidualnie informował Inwestorów o liczbie przydzielonych im Certyfikatów. Inwestorzy mogą zostać poinformowani o liczbie Certyfikatów zapisanych na ich rachunku papierów wartościowych zgodnie z procedurami obowiązującymi w firmach inwestycyjnych lub bankach prowadzących rachunki 8

10 papierów wartościowych na ich rzecz. 60. Oferta Publiczna: Oferta Papierów Wartościowych może być przeprowadzona przez Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft w sposób inny niż określony w art. 3(2) Dyrektywy Prospektowej w Austrii, również Republice Czeskiej, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Polsce, Rumunii, Słowacji i Słowenii w okresie rozpoczynającym się pierwszego dnia Okresu Przyjmowania Zapisów ( Okres Ważności Oferty ). 61. Okres Przyjmowania Zapisów: Zapisy na Certyfikaty przyjmowane są od 11 lutego 2013 r. do 6 marca 2013 r., do godz. 16:00, zastrzeżeniem, że okres ten może zostać skrócony lub przedłużony decyzją Emitenta. 62. Umowa subskrypcji (jeżeli istnieje): 63. Prowizje: 64. Kategorie potencjalnych inwestorów: Dotyczy. Wyłącznie osoby fizyczne. 65. W przypadku dystrybucji niekonsorcjalnej, nazwa Menadżera: Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski, ul. Piękna 20, Warszawa 66. Dodatkowe ograniczenia sprzedaży: 67. Informacje od osób trzecich: W przypadku otrzymania informacji od osób trzecich potwierdza się, że informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz że zgodnie z wiedzą Emitenta oraz na ile Emitent jest w stanie na podstawie informacji przekazanych przez osoby trzecie, nie pominięto żadnych faktów, których nieuwzględnienie sprawiłoby, iż powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzające w błąd. Przy stosownej informacji podawane jest jej źródło. Emitent nie dokonuje niezależnego sprawdzenia informacji pochodzących od osób trzecich i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za pomyłki lub pominięcia, które wystąpiły w źródle informacji. DANE DO PRZEPROWADZENIA OFERTY 68. Kod ISIN: Patrz wiersz "Kod ISIN" 69. Niemiecki numer identyfikacji papierów wartościowych Patrz wiersz "Niemiecki numer 9

11 (niem. WKN): identyfikacji papierów wartościowych" w załączonej Tabeli Ofertowej. 70. Agent ds. Płatności (ang. Paying Agent): Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft, Tegetthoffstraße 1, A-1015 Wiedeń, Austria 71. Agent ds. Obliczeń (ang. Calculation Agent): Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft, Tegetthoffstraße 1, A-1015 Wiedeń, Austria 72. Powiadomienia: (i) Adres internetowy: (ii) (iii) Inne lub dodatkowe miejsce do publikacji w gazetach codziennych: Inny dzień, w którym publikacja staje się skuteczna: Niniejsze Warunki Ostateczne zawierają ostateczne dane wymagane do dopuszczenia do obrotu niniejszym opisanych papierów wartościowych z dniem określonym w Dacie Emisji w ramach Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych. Podpisano w imieniu Emitenta: Należycie umocowany Należycie umocowany 10

12 Tabela Ofertowa dla Certyfikatów Gwarantowanych Raiffeisen Centrobank AG wyemitowanych w ramach Programu Emisji Pochodnych Papierów Wartościowych (Notes) odnosząca się do Warunków Ostatecznych Nr 1150 Data Emisji: 12 marca 2013 r. Waluta Produktu: Rodzaj Notowania (ang. Type of Quotation): Złoty Polski ("PLN") W sztukach Liczba Papierów Wartościowych: Cena Emisyjna: Opłata subskrypcyjna: Podatek u Źródła: Notowanie: Kod ISIN: Niemiecki numer identyfikacji papierów wartościowych (niem. WKN): Instrument Bazowy: jednostek 1.000,00 PLN za jednostkę w wysokości 10,00 PLN za jednostkę Certyfikaty są opodatkowane podatkiem u źródła w Austrii na podstawie Ceny Emisyjnej. Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz, o ile Emitent tak zdecyduje, na innych rynkach regulowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Niemiec, Węgier, Polski, Słowenii, Słowacji, Republiki Czeskiej i Rumunii. AT0000A0ZDT1 RCE6CY Indeks WIG20 (WIG20) WIG 20 jest najważniejszym indeksem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks wzrostu cen obejmuje 20 największych polskich spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji rynkowej. Sponsorem indeksu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. WIG 20 jest chronionym znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Dodatkowe informacje na temat instrumentu bazowego dostępne na: strona internetowa Giełdy Papierów

13 Wartościowych w Warszawie. Waluta Instrumentu Bazowego: Giełda właściwa dla Instrumentu Bazowego: Mnożnik: Poziom Ochrony: Pierwotna Cena Referencyjna: Pierwotna Data Wyceny: Ostateczna Cena Referencyjna: Ostateczna Data Wyceny: PLN Liczba równa ilorazowi 1.000,00 (w liczniku) oraz Pierwotnej Ceny Referencyjnej (w mianowniku) 100,00% Pierwotnej Ceny Referencyjnej ("Poziom Ochrony Kapitału"). W konsekwencji Kwota Wykupu będzie równa lub większa od 1.000,00 PLN % Ceny Zamknięcia Instrumentu Bazowego w Pierwotnej Dacie Wyceny 11 marca 2013 r. Cena Zamknięcia 9 marca 2015 r. Bariera: Okres Obserwacji Bariery: Cena Referencyjna Bariery: Osiągnięcie Poziomu Bariery: 125% Pierwotnej Ceny Referencyjnej Okres od Daty Emisji włącznie do Ostatecznej Daty Wyceny włącznie, przy czym każdy dzień tego okresu stanowi Datę Wyceny Cena Zamknięcia Instrumentu Bazowego "Osiągnięcie Poziomu Bariery" ma miejsce w przypadku, gdy Cena Referencyjna Bariery w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery była wyższa lub równa Poziomowi Bariery. Data Wykupu: 13 marca 2015 r. Poziom Premiowy: Zostanie ustalony w Pierwotnej Dacie Wyceny pomiędzy 102% (włącznie) a 108% (włącznie) Pierwotnej Ceny Referencyjnej Kwota Wykupu: Wartość Uczestnictwa: Kwota równa sumie Poziomu Ochrony i Wartości Uczestnictwa Wartość obliczona zgodnie z poniższą formułą: gdzie: W przypadku braku Osiągnięcia Poziomu Bariery: Max 0, FRP IRP W innym przypadku: Poziom Pr emiowy IRP FRP oznacza Ostateczną Cenę Referencyjną (ang. Final Reference Price)

14 IRP oznacza Pierwotną Cenę Referencyjną (ang. Initial Reference Price)

OSTATECZNE WARUNKI BEST S.A.

OSTATECZNE WARUNKI BEST S.A. OSTATECZNE WARUNKI 3 lutego 2015 r. BEST S.A. Obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 35.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości wynoszącej

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T B P H F U N D U S Z U I N W E S T Y C Y J N E G O Z A M K N I Ę T E G O D O C H O D O W Y C H S U R O W C Ó W Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY II TRANSZY OBEJMUJĄCEJ 40.000 SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA

INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY II TRANSZY OBEJMUJĄCEJ 40.000 SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY II TRANSZY OBEJMUJĄCEJ 40.000 SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA WYEMITOWANYCH W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PROWADZONEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 1 b do ZPZ Nr B/4/2011 OGÓLNE WARUNKI DRUGIEGO PROGRAMU EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POSTACI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm.

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm. Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia bankowych papierów wartościowych Ogólne Warunki Emisji bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank Spółka Akcyjna Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 31 października 2013 r. Spis treści: Rozdział I...2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne...2 Artykuł 2 Definicje...2 Rozdział IIOrgany

Bardziej szczegółowo

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prospektu sporządzonego przez spółkę AFI Europe N.V. z siedzibą w Amsterdamie ( Spółka ), który 18 listopada 2010 r. został zatwierdzony przez holenderski Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM.

ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM. ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM.PL ( SPÓŁKA ) Niniejsze zasady nabywania akcji zostały sporządzone przez

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny)

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) zawarta w w dniu (wypełnia Dom Maklerski) pomiędzy Domem Maklerskim IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mały Rynek

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo