NIFC k HOTLINE POLSKA DYŻURNET.PL RAPORT P i e r w s z y r o k d z i a ł a l n o ś c i. National Initiative for Children

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIFC k HOTLINE POLSKA DYŻURNET.PL RAPORT 2005. P i e r w s z y r o k d z i a ł a l n o ś c i. National Initiative for Children"

Transkrypt

1 NIFC k HOTLINE POLSKA DYŻURNET.PL RAPORT 2005 P i e r w s z y r o k d z i a ł a l n o ś c i k National Initiative for Children

2 2 Zespoły hotline należące do INHOPE k ZESPOŁY EUROPEJSKIE ZESPOŁY SPOZA EUROPY Kraj Nazwa zespołu Kraj Nazwa zespołu Spis treści Austria Belgia Stopline Child Focus Australia Brazylia ABA Hotline.br WSTĘP 3 Zadania zespołu 4 Nielegalne treści 6 Obsługa zgłoszeń 6 Cypr Dania Finlandia Francja Grecja SafeWeb Red Barnet STC Finland AFA Safeline Kanada Cybertip!ca Korea ICEC Taiwan ECPAT Taiwan Stany Zjednoczone Cybertipline STATYSTYKI 7 Podstawowe założenia 7 Statystyka zgłoszeń 7 Podjęte działania 8 Hiszpania Holandia Islandia Irlandia Litwa Protegeles Meldpunt Barnaheill ISPAI Draugiskasinternetas EFEKTY DZIAŁANIA I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 9 Dyżurnet.pl w mediach 9 Trudności i wyzwania 11 Najbliższe plany 11 Niemcy Niemcy Niemcy Polska Węgry Wielka Brytania Włochy ECO FSM jugendschutz.net Dyżurnet.pl MATISZ Internet Watch Foundation STC Italy k The Association of Internet Hotline Providers

3 WSTĘP 3 Zjawisko rozpowszechniania w Internecie pornografii z wykorzystaniem dzieci jest stosunkowo nowym i coraz wyraźniej dostrzeganym problemem społecznym, także w Polsce. Bardzo niepokojące jest używanie do tego celu Internetu i tzw. nowych mediów. Tempo rozwoju Internetu i usług świadczonych przez telefonie komórkowe jest imponujące. Za rozwojem tym nie nadąża jednak świadomość i edukacja użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych mediów. Realnym niebezpieczeństwem wynikającym z użytkowania Internetu są zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, wynikające z działalności osób wykorzystujących niedoświadczenie i naiwność dziecięcą poprzez celowe umieszczanie w Internecie łatwo dostępnych materiałów pornograficznych i innych nielegalnych treści. Potwierdzają to przeprowadzone badania opinii. Zjawiskom tym przeciwdziała Unia Europejska w ramach programu SIAP (Safer Internet Action Plan). Udział Polski w SIAP dokonuje się za pośrednictwem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK, która wystąpiła z wnioskiem o uczestnictwo w tym programie. W ramach SIAP realizowane są dotychczas dwa główne projekty: Hotline i Awareness. W przypadku projektu Hotline podpisany został przez NASK i Komisję Wspólnot Europejskich Dyrektoriat Generalny ds. Społeczeństwa Informacyjnego kontrakt w sprawie utworzenia w Polsce punktu kontaktowego do przyjmowania zgłoszeń szkodliwych treści występujących w Internecie, przy zaangażowaniu środków finansowych w proporcji: 50 proc. UE i 50 proc. NASK. Zorganizowany przez NASK punkt kontaktowy Dyżurnet.pl nosi oficjalną nazwę NIFC Hotline Polska (NIFC jest skrótem od National Initiative for Children). Współpraca narodowych zespołów hotline następuje w ramach stowarzyszenia INHOPE (The Association of Internet Hotline Providers). Należą do niego europejskie zespoły hotline, a także zespoły spoza Europy. Projekt utworzenia hotline u powstał w odpowiedzi na inicjatywę Komisji Europejskiej tworzenia takich punktów kontaktowych wyrażoną w formie Call for Proposals 2003/2004, na podstawie wytycznych zawartych w dokumencie Safer Internet Action Plan, Work Programme Dokument ten wyznacza trzy kierunki działania Unii Europejskiej w zakresie stwarzania warunków dla rozwoju bezpiecznego Internetu: 1. budowę bezpiecznej infrastruktury technicznej dostępu do Internetu, 2. tworzenie systemów filtracji i klasyfikacji/znakowania treści dostępnych w Internecie, 3. wspieranie inicjatyw budujących świadomość na temat bezpieczeństwa w Internecie. W połączeniu z podstawowymi normami etycznymi odnoszącymi się do ochrony nieletnich i godności ludzkiej, powyższe kierunki działania określają zasady europejskiego podejścia do zagadnienia bezpiecznego korzystania z Internetu. Powstanie hotline u wpisuje się w pierwszy zakres działania. NASK zdecydował się na przystąpienie do tego programu między innymi z tego powodu, że posiada dobre zaplecze techniczne i organizacyjne. NASK jest pionierem polskiego Internetu, a obecnie jednym z wiodących w kraju operatorów teleinformatycznych. W strukturze NASK działa zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów CERT Polska Computer Emergency Response Team. Do zadań zespołu należy rejestracja, obsługa i klasyfikacja zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci, prowadzenie badań i publikacja raportów na temat bezpieczeństwa użytkowników Internetu w Polsce. Zespół sporządza ekspertyzy, szkoli w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. CERT Polska jest członkiem FIRST (Forum of Incidents Response and Security Teams), otrzymał także status Truster Introducer Level 2 przyznawany przez organizację TERENA (Trans European Research and Education Networking Association). Zespół włącza się w międzynarodowe inicjatywy na rzecz podwyższania bezpieczeństwa sieci i systemów IT, między innymi aktywnie współpracuje z europejską agencją ENISA (European Network and Information Security Agency). CERT Polska jest istotnym zapleczem technicznym i organizacyjnym w realizacji zadań zespołu Dyżurnet.pl.

4 4 Dyżurnet.pl nie zajmuje się wyszukiwaniem w Internecie nielegalnych treści, ani nie zachęca nikogo do podejmowania takich działań. Zajmuje się obsługą zgłoszeń przesyłanych przez użytkowników Internetu, którzy natrafili w sieci na takie przypadki. Od stycznia 2005 r. NASK wraz z Fundacją Dzieci Niczyje realizuje założenia unijnego programu Awareness, nawiązującego do wymienionego wyżej kierunku działań Unii Europejskiej wspieranie inicjatyw budujących świadomość na temat bezpieczeństwa w Internecie. Projekt Awareness uzupełnia swoim działaniem edukacyjnym realizację zadań zespołu NIFC Hotline Polska Dyżurnet.pl. Pierwsze trzy miesiące istnienia NIFC Hotline Polska Dyżurnet.pl były okresem organizacyjnym, przygotowującym zespół do właściwego działania, które rozpoczęło się 1 stycznia 2005 r. Z a d a n i a z e s p o ł u Misją zespołu NIFC Hotline Polska Dyżurnet.pl jest dążenie do usuwania upublicznionych w Internecie treści zabronionych prawem, wytworzonych z udziałem dzieci lub skierowanych przeciwko bezpieczeństwu dzieci, a nadto dotyczących ksenofobii i rasizmu, w oparciu o polskie uwarunkowania prawne oraz współpracę międzynarodową w ramach stowarzyszenia INHOPE. Hotline jest punktem kontaktowym, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania zabronionych prawem treści w Internecie, przypadki wskazujące na działalność osób wykorzystujących Internet w celu przekazywania treści pornograficznych z udziałem nieletnich czy też działających w celu nawiązywania kontaktów z nieletnimi. WSPÓŁPRACA l INHOPE l Awareness l policja l ISP l instytucje rządowe i pozarządowe l współpraca międzynarodowa OBSŁUGA ZGŁOSZENIA l przyjmowanie l klasyfikacja zgłoszeń l analiza l lokalizacja treści l współpraca z ISP l raportowanie l zgłoszenie organom ścigania Rys. 1 Zadania NIFC Hotline Polska Dyżurnet.pl Dyżurnet.pl nie zajmuje się wyszukiwaniem w Internecie nielegalnych treści, ani nie zachęca nikogo do podejmowania takich działań. Zajmuje się obsługą zgłoszeń przesyłanych przez użytkowników Internetu, którzy natrafili w sieci na takie przypadki. Zgłoszenia te analizowane są przez pracowników zespołu, a w razie powzięcia podejrzenia, że zgłoszony przypadek może odnosić się do czynu wypełniającego znamiona przestępstwa, NASK przesyła otrzymane zgłoszenie do organów ścigania lub przekazuje odpowiednie informacje do współpracujących innych zespołów hotline. Społeczny obowiązek zgłaszania informacji o popełnianych przestępstwach ściganych z urzędu, w tym np. o zauważonych treściach zabronionych prawem, spoczywa na wszystkich osobach fizycznych oraz na instytucjach państwowych i samorządowych, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (art. 304 kodeksu postępowania karnego). Szczególne zadanie obowiązek spoczywa na administratorach systemów przetwarzających i udostępniających treści w Internecie. Na mocy art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną administrator po uzyskaniu informacji, że na zarządzanych przez niego serwerach znajdują się treści nielegalne, ma obowiązek je usunąć. Działa wtedy w pełnej świadomości tego, że cytowany wyżej art. 14 zwalnia go z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z usunięcia treści o charakterze bezprawnym. INNE l współpraca z mediami l porady, edukacja l współpraca z FDN l prośby o uściślenie zgłoszeń l odpowiedzi na zapytania l pytania

5 Zgłoszenie: formularz telefon fax inne 5 Analiza zgłoszenia Klasyfikacja zgłoszenia według zaleceń INHOPE Zgłoszenia wchodzące w zakres działania Dyżurnet.pl Nie Treści znajdują się na serwerze w państwie, w którym działa hotline zrzeszony w INHOPE Tak Treści znajdują się na serwerze w Polsce Treści lub serwer znajdują się w państwach, gdzie nie działa hotline Przesłanie zgłoszenia do jednego ze współpracujących hotline ów Przesłanie informacji do dostawcy łącza (treści), właściciela portalu 1) Przesłanie zgłoszenia do policji Monitorowanie treści na serwerze Nie Czy treści usunięto? Tak Zamknięcie zgłoszenia i uzupełnienie bazy danych o wykonane czynności 2 ) 1) Prośba o zabezpieczenie logów lub innych informacji dla organów ścigania. 2) Jeśli w zgłoszeniu jest kontakt do użytkownika, Dyżurnet.pl udziela informacji o sposobie załatwienia sprawy lub ewentualnej odmowie przyjęcia zgłoszenia. Rys. 2 Procedura obsługi zgłoszeń

6 6 Wykonanie określonych czynności dotyczących zgłoszenia zapisywane jest w bazie danych bez możliwości ich modyfikacji. Ma to istotne znaczenie przy zachowaniu przejrzystości działania zespołu Dyżurnet.pl oraz przy wykonywaniu niezbędnych statystyk. Dyżurnet.pl ma ułatwić realizację tego obowiązku, uprościć procedurę zgłaszania zdarzeń, umożliwić zgłaszającym skorzystanie z szybkiej i praktycznej formy komunikacji oraz zapewnić anonimowość tym, którzy tego oczekują. Na stronach zespół udostępnił różne formy zgłaszania zauważonych treści. W zakresie zainteresowania zespołu Dyżurnet.pl znajdują się informacje umieszczone w Internecie dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci (czyny wyczerpujące znamiona przestępstw określonych w art. 202 kodeksu karnego) oraz informacje dotyczące rasizmu i ksenofobii (czyny wyczerpujące znamiona przestępstw określonych w art. 256 i 257 kodeksu karnego). W swojej pracy Dyżurnet.pl realizuje trzy podstawowe grupy zadań: obsługę zgłoszeń, współpracę z innymi podmiotami oraz inne, uzupełniające zadania. Szczegóły działań zespołu opisuje rys. 1 (str. 4). N i e l e g a l n e t r e ś c i Dyżurnet.pl funkcjonuje zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, które za nielegalne treści uznaje: treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej 15-go roku życia, treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem (art. 202 kodeksu karnego), treści propagujące publicznie faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 kodeksu karnego), treści publicznie znieważające grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości (art. 257 kodeksu karnego). O b s ł u g a z g ł o s z e ń Dyżurnet.pl opracował procedury wewnętrzne i zasady współpracy z odpowiednimi podmiotami, uwzględniając zasady dobrych praktyk INHOPE oraz przepisy prawa polskiego, a także ustalenia robocze z podmiotami będącymi dostawcami Internetu ISP (Internet Service Providers) i ICP (Internet Content Providers), zespołem realizującym w Polsce program Awareness i policją. Zgłoszenie przesłane przez użytkownika Internetu przy pomocy: formularza ze strony a faksu , infolinii jest zapisywane w bazie danych i podlega szczegółowej analizie pod względem rodzaju zgłaszanych treści i miejsca zainstalowania serwera. Zależnie od tego, czy treści te znajdują się na serwerach w Polsce, w kraju, w którym działa lokalny hotline, czy w innych krajach, gdzie lokalnego hotline u nie ma, realizowana jest jedna z trzech ścieżek procedury przedstawiona na rys. 2. Zgłoszenia przekazywane do polskiej policji zawierają informacje o serwerach działających w Polsce lub w innym kraju, gdzie nie ma lokalnego hotline u. W pierwszym przypadku sprawa prowadzona jest przez daną jednostkę policji lub kierowana do jednostki policji związanej miejscowo z popełnieniem przestępstwa. Na odpowiednim poziomie realizacji sprawa przekazywana jest do prokuratury, a jeśli materiał dowodowy to uzasadnia, prokuratura powinna kierować akt oskarżenia do sądu. W drugim przypadku zgłoszenia kierowane są przez polską policję do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji (do Interpolu) i dalej do policji kraju, w którym znajduje się serwer. Wykonanie określonych czynności dotyczących zgłoszenia zapisywane jest w bazie danych bez możliwości ich modyfikacji. Ma to istotne znaczenie przy zachowaniu przejrzystości działania zespołu Dyżurnet.pl oraz przy wykonywaniu niezbędnych statystyk. Jednym z wymagań Komisji Europejskiej było uzyskanie poparcia oraz pozytywne zaopiniowanie działań inicjujących powstanie NIFC Hotline Polska Dyżurnet.pl przez kluczowe instytucje w kraju. Działalność zespołu Dyżurnet.pl uzyskała poparcie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji, Rzecznika Praw Dziecka. Operatorzy największych polskich portali internetowych i dostawcy Internetu również zadeklarowali poparcie dla działań podejmowanych przez Dyżurnet.pl. Mamy nadzieję, że dzięki wykazanemu zainteresowaniu ze strony portali i dostawców Internetu informacja o istnieniu Dyżurnet.pl dotrze do szerszego grona użytkowników Internetu w Polsce.

7 STATYSTYKI 7 P o d s t a w o w e z a ł o ż e n i a Stowarzyszenie INHOPE stosuje klasyfikację treści nielegalnych, którą każdy z hotline ów dostosowuje do specyfiki ustawodawstwa narodowego. INHOPE podzieliło nielegalne treści na następujące grupy: pornografia dziecięca, erotyka dziecięca, nudyzm dziecięcy, uwodzenie dzieci, handel dziećmi, turystyka seksualna z wykorzystaniem dzieci, pornografia dorosłych dostępna dla dzieci, twarda pornografia, rasizm i ksenofobia, znieważanie jednostek lub grup osób, terroryzm, handel narkotykami, spam www infolinia Rys. 3 Liczba zgłoszeń otrzymanych za pomocą formularza umieszczonego na stronie a i infolinii 5 S t a t y s t y k a z g ł o s z e ń Prezentowane statystyki pochodzą z pierwszych dziewięciu miesięcy funkcjonowania zespołu, czyli od 1 stycznia do 30 września 2005 r. Wynika z nich, że najwięcej zgłoszeń napływa przez formularz umieszczony na stronie Najmniej informacji o nielegalnych treściach zgłoszono telefonicznie. Droga elektroniczna jest naturalnym kanałem komunikacji dla użytkownika Internetu, który natrafił na nielegalne treści podczas surfowania w sieci. Około 25 proc. przekazanych zgłoszeń nie zawiera treści nielegalnych, nie wchodzi w zakres działalności Dyżurnet.pl lub są to różnego rodzaju zapytania. Niewielka liczba spraw odrzuconych (2 proc.) to różnego typu spam. Ze względu na to, że w jednym zgłoszeniu przesyłanych jest często kilka różnych sygnałów, nie można w sposób bezpośredni sumować i porównywać wyników ujętych w prezentowanych obok wykresach. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2005 r. zespół Dyżurnet.pl obsłużył 885 zgłoszeń. Ok. 400 zgłoszeń dotyczyło pornografii dziecięcej. Znacznie mniej około 10 proc. zgłoszono treści ksenofobicznych i rasistowskich pornografia dziecięca rasizm i ksenofobia inne k pornografia dostępna dla dzieci twarda pornografia pornografia dorosłych Rys. 4 Statystyka zgłoszeń wg klasyfikacji INHOPE k erotyka dziecięca nudyzm dziecięcy turystyka seksualna z wykorzystaniem dzieci znieważanie niezabronione polskim prawem Stowarzyszenie INHOPE opracowało klasyfikację treści nielegalnych, którą każdy z hotline'ów dostosowuje do specyfiki ustawodawstwa narodowego.

8 8 P o d j ę t e d z i a ł a n i a Zgodnie z przyjętą procedurą Dyżurnet.pl przekazuje zgłoszone treści do organów ścigania w Polsce lub do innych hotline ów zrzeszonych w INHOPE. Począwszy od 1 stycznia do 30 września 2005 r. do Komendy Stołecznej Policji przekazano 248 spraw, do Centralnego Biura Śledczego 33 sprawy. 165 zgłoszeń uznanych przez Dyżurnet.pl za zasadne przekazano do innych hotline ów Stany Zjednoczone Dania Hiszpania Holandia Wielka Brytania Korea Niemcy Australia Austria Kanada KSP inne hotline y CBŚ ISP/ICP Rys. 6 Zgłoszenia przekazane do hotline ów działających w innych krajach Rys. 5 Liczba zgłoszeń przekazanych do Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Biura Śledczego, zagranicznych zespołów hotline działających w ramach stowarzyszenia INHOPE i ISP/ICP Najszybszą ścieżką usunięcia treści nielegalnych jest bezpośredni kontakt z administratorami serwisu internetowego. Z takiej możliwości Dyżurnet.pl skorzystał w 17 przypadkach. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez INHOPE Dyżurnet.pl może kontaktować się bezpośrednio jedynie z administratorami w Polsce. Zespół obsłużył również ok. 20 zgłoszeń, które zgodnie z zasadami ustalonymi przez INHOPE napłynęły do niego od innych zespołów hotline. Zgłoszenia te (podobnie jak zgłoszenia Dyżurnet.pl kierowane do zagranicznych partnerów) traktowane były z najwyższym priorytetem. W większości dotyczyły one treści rasistowskich i ksenofobicznych. Nowa kampania na rzecz bezpiecznego Internetu Dyżurnet.pl przekazuje zgłoszone treści do organów ścigania w Polsce oraz do innych hotline'ów zrzeszonych w INHOPE , Gazeta Wyborcza 3 czerwca konferencją Bezpieczny Internet dla nauczycieli, policjantów, dostawców usług internetowych Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa rozpoczynają nową kampanię społeczną Dziecko w sieci. /.../ Ważnym elementem kampanii będzie promocja uruchomionego 1 stycznia 2005 r. przy NASK punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie Hotline. Do 25 maja użytkownicy sieci przekazali do niego 538 informacji. Cztery piąte zgłoszeń dotyczy ujawnienia treści pornograficznych w Internecie, zwłaszcza stron z dziecięcą pornografią. Ostatnio docierają sygnały np. o reklamach turystyki seksualnej. Można je przekazywać pod numerem bezpłatnej infolinii , faksem, listem lub poprzez formularz dostępny na stronach

9 EFEK TY DZIAŁ ANIA 9 D y ż u r n e t. p l w m e d i a c h Jednym z pierwszych przedsięwzięć zespołu Dyżurnet.pl było wspólne z partnerami projektu Awareness przygotowanie i uczestnictwo w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu, 8 lutego 2005 r. Dzień ten organizowany jest w całej Europie i służy propagowaniu inicjatyw mających na celu podwyższanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z zasobów sieci. Na konferencję zorganizowaną w Dniu Bezpiecznego Internetu przybyło liczne grono dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych. Zespół Dyżurnet.pl zaprezentował im swoje cele, udzielił wielu wywiadów, a także wziął udział w kilku audycjach radiowych i telewizyjnych. Tego dnia szczególnie I Program Polskiego Radia nawiązywał we wszystkich swoich audycjach informacyjnych do problemu zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet. Kolejnym wydarzeniem była obecność Dyżurnet.pl na pierwszej z 16 konferencji wojewódzkich organizowanych w ramach akcji Awareness. Konferencja odbyła się 3 czerwca 2005 r. w Warszawie. W spotkaniu tym wzięło udział ponad 350 osób z województwa mazowieckiego: nauczycieli, wychowawców i psychologów pracujących z dziećmi, przedstawicieli władz samorządowych, i organizacji pozarządowych związanych z edukacją i wychowaniem, policji i wielu innych instytucji przeciwdziałających przestępczości, dostawców usług internetowych i właścicieli kawiarenek internetowych, przedstawicieli mediów. Dyżurnet.pl współpracuje z partnerami projektu Awareness. Współorganizuje cykl konferencji realizowanych w ramach tego programu, prowadzi specjalistyczne szkolenia.

10 10 Warszawska konferencja, organizowana pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy, była pierwszą z cyklu konferencji organizowanych przez NASK i Fundację Dzieci Niczyje przy udziale lokalnych partnerów we wszystkich miastach wojewódzkich Polski. W ramach tego cyklu Dyżurnet.pl wziął udział w konferencji w Kielcach (20 września 2005 r.) i zorganizował w Radomiu specjalne szkolenie dla przedstawicieli policji (23 września 2005 r.). Na temat polskiego hotline u ukazało się wiele artykułów w prasie, informacji w radiu i telewizji oraz w serwisach internetowych. W okresie od stycznia do września 2005 r. odnotowaliśmy 112 informacji, w tym: w mediach internetowych 86 w prasie 20 w radiu i telewizji 6 zentowanie treści pornograficznych osobom, które sobie tego nie życzą, oraz prezentowanie treści pornograficznych dzieciom (art oraz 2 kodeksu karnego). Bardzo często jednak Dyżurnet.pl spotyka się z odmowami wszczęcia postępowania w przypadkach, gdy na stronach internetowych brak jest ostrzeżenia o charakterze prezentowanych treści oraz o przeznaczeniu danej strony tylko dla osób dorosłych. Wyzwania techniczne stojące przed zespołem dotyczą przede wszystkim serwisów peer to peer oraz wszelkiego rodzaju chat room ów. Zgłaszający nie zawsze podają dokładne dane (data, godzina, login), które mogłyby pomóc organom ścigania w zlokalizowaniu użytkownika łamiącego prawo. W pierwszym roku działalności użytkownicy zgłosili również wiele stron pochodzących z serwisów płatnych. Niestety Dyżurnet.pl nie ma możliwości weryfikacji tego typu zgłoszeń. T r u d n o ś c i i w y z w a n i a Dotychczasowe doświadczenia zespołu Dyżurnet.pl wskazują na wiele problemów. Jednym z nich jest brak wyraźnych granic pomiędzy pornografią dziecięcą a pornografią dorosłych. Kolejnym problemem są zgłoszenia dotyczące pornografii dziecięcej zawartej w komiksach, filmach animowanych i grach komputerowych. Zgłoszenia te są trudne do analizy prawnej ze względu na brak osoby pokrzywdzonej, tzn. realnego dziecka zaangażowanego w produkcję tego typu treści. Dyżurnet.pl stoi jednak na stanowisku, że mimo braku konkretnej ofiary treści te są szkodliwe dla odbiorcy, wobec czego należy dążyć do ich usuwania z sieci i ścigać ich twórców za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Pewnym wyzwaniem dla zespołu Dyżurnet.pl jest również uwrażliwienie organów ścigania i operatorów na to, że w polskim prawie zakazane jest pre- N a j b l i ż s z e p l a n y Zespół Dyżurnet.pl ma przed sobą realizację następnych zadań, które mają usprawnić jego pracę i pozyskać wsparcie ze strony ważnych instytucji państwowych, organizacji samorządowych i społecznych. W najbliższym czasie Dyżurnet.pl planuje: l uściślenie procedur współpracy z policją, l pozyskanie kolejnych podmiotów ISP/ICP oraz operatorów do wspólnych działań, l promocję działalności Dyżurnet.pl. W sytuacji transgraniczności przestępstw internetowych, w tym także pornografii dziecięcej, sprawą dużej wagi jest pogłębienie posiadanych kontaktów z hotline ami działającymi w innych krajach. Zadanie to będzie realizowane podczas prac w grupach roboczych oraz na spotkaniach INHOPE. Walcz o czystość Internetu , Polityka Polska jako pierwsza z nowych członków Unii Europejskiej uruchomiła serwis pomagający ścigać autorów nielegalnych treści w Internecie. Stworzyła go Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK w porozumieniu z Komisją Europejską w ramach akcji Safer Internet Action Plan. Pod adresem można zgłaszać informacje o stronach zawierających pornografię dziecięcą, propagujących faszyzm, nienawiść rasową lub religijną. Wszystkie takie sygnały, także telefoniczne, będą analizowane przez NASK i przekazywane policji. Szczegółowe instrukcje dotyczące zgłoszeń są na podanej stronie.

11 Policjanci i cywile walczą z przestępcami w sieci 11 Co to jest Dyżurnet? Specjalny zespół powstał na początku tego roku przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Takie grupy funkcjonują w państwach Unii Europejskiej tłumaczy Marek Dudek, kierownik zespołu NIFC Hotline Polska. Pracuje tam grupa osób przyjmująca zgłoszenia od internautów, którzy podczas surfowania natrafią na nielegalne treści. Zgłoszenia są anonimowe dodaje Marek Dudek. Pracownicy Dyżurnetu przyznają, że doniesienia dzielą się głównie na dwa typy: pornografia dziecięca, treści pedofilskie oraz rasizm i ksenofobia. Strony, które zwierają zakazane informacje, są sprawdzane przez pracowników Dyżurnetu. Do końca sierpnia pracownicy Dyżurnetu otrzymali ponad 700 zgłoszeń. 248 trafiło do stołecznych policjantów. Ci po zebraniu dowodów występują do administratora danego serwera o zlikwidowanie strony, a przeciw właścicielowi witryny kierują wniosek do prokuratury , Życie Warszawy W dalszym ciągu realizacji programu Hotline Dyżurnet.pl będzie dążyć do propagowania idei tego projektu w innych sąsiadujących z Polską państwach, gdzie jeszcze nie działają hotline y (Słowacja, Czechy, Estonia, Łotwa), a także do pogłębienia kontaktów z sąsiednimi krajami, w których hotline y rozpoczynają pracę (Litwa, Węgry, Bułgaria). Działając w tej samej strefie kulturowo-geograficznej oraz posiadając podobne prawo oraz zbliżony poziom rozwoju usług internetowych, możemy współpracować z zespołami hotline w tych krajach, zgodnie z wytycznymi INHOPE i procedurami opracowanymi przez Dyżurnet.pl. Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń przewidujemy, że w ciągu najbliższych dwóch lat do Dyżurnet.pl może napłynąć około 4 tys. zgłoszeń, w tym 75 proc. zasadnych. Można szacować, że podczas analizy i obsługi tych zgłoszeń 50 proc. z nich będzie przekazane do polskiej policji, 25 proc. do współpracujących hotline ów, a 25 proc. do firm ISP/ICP (w celu natychmiastowego zablokowania). Zarysowana tu tendencja przewidywanej ilości zgłoszeń stwarza konieczność rozbudowy bazy danych i modyfikacji lub uproszczenia procedur współpracy, szczególnie z ISP/ICP. Obowiązujące w Polsce prawo oraz związane z nim procedury karne dotyczące pornografii dziecięcej, rasizmu i ksenofobii różnią się od przyjętych w innych krajach. Skuteczność walki z niepożądanymi zjawiskami występującymi w sieci będzie rosnąć wraz ze zbliżaniem się polskich przepisów prawnych i procedur karnych do przepisów obowiązujących w innych państwach. Dyżurnet.pl deklaruje gotowość dzielenia się swoimi doświadczeniami z jednostkami podejmującymi prace nad zmianą prawa. RAPORT 2005 NIFC HOTLINE POLSKA DYŻURNET.PL Wydawca: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK ul. Wąwozowa Warszawa Opr. graficzne: Witold Pauzewicz

12 Z w r a c a m y s i ę d o w s z y s t k i c h o d b i o r c ó w r a p o r t u z p r o ś b ą o w s p ó ł p r a c ę z z e s p o ł e m D y ż u r n e t. p l. n Przyjmujemy każdą informację o nielegalnych treściach zauważonych w Internecie n Reagujemy na wszelkie sygnały o wykorzystaniu Internetu do celów zabronionych prawem n Mobilizujemy organy ścigania do zajęcia się zgłoszonymi do nas informacjami n Wykorzystujemy nasze kontakty z innymi zespołami hotline do walki z nielegalnym treściami w Internecie w skali światowej Aktualne informacje o pracy naszego zespołu znajdą Państwo w serwisie internetowym pod adresem lub Niezbędna jest szeroka akcja uświadamiająca i możliwie wyczerpujące informowanie o inicjatywach związanych z ochroną dzieci i młodzieży przed różnego rodzaju zagrożeniami płynącymi z Internetu. W realizacji tego zadania bardzo liczymy na Państwa pomoc. Nielegalne treści można zgłaszać: n pocztą elektroniczną pod adresem: n za pomocą formularza internetowego, umieszczonego na stronie n zwykłym listem na adres: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Warszawa, ul. Wąwozowa 18 koniecznie z dopiskiem Dyżurnet.pl, n faksem pod numerem: , n telefonicznie pod numerem: (koszt połączenia lokalnego), n telefonicznie pod numerem: Dyżurnet.pl działa przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK.

Internet Action Plan w Polsce

Internet Action Plan w Polsce Projekt Dyżurnet.pl - realizacja programu Safer Internet Action Plan w Polsce Marek Dudek NIFC Hotline Polska Dyżurnet.pl SECURE 2006 Warszawa 18.10.2006 3 Jak to się stało Safer Internet Action Plan struktura

Bardziej szczegółowo

O zespole Dyżurnet.pl. Zagrożenia wobec dzieci w Internecie. Działania zespołu. Obsługa zgłoszeń. Doświadczenia i najbliższe plany

O zespole Dyżurnet.pl. Zagrożenia wobec dzieci w Internecie. Działania zespołu. Obsługa zgłoszeń. Doświadczenia i najbliższe plany Spis treści 1 2 4 7 10 12 O zespole Dyżurnet.pl Zagrożenia wobec dzieci w Internecie Działania zespołu Obsługa zgłoszeń Statystyki Doświadczenia i najbliższe plany O zespole Dyżurnet.pl Dyżurnet.pl to

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Kontroli, Skarg i Wniosków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Jednym z zadań realizowanym przez funkcjonujący w strukturze Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet W ramach Polskiego Centrum Programu realizowane są 3 projekty: Program Komisji Europejskiej został uruchomiony w 1999 r. i ma na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE. Preambuła

POROZUMIENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE. Preambuła POROZUMIENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE Preambuła Jako przedsiębiorcy świadczący usługi z wykorzystaniem sieci internet, w szczególności usługi dostępu do internetu, transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Europejski Program Safer Internet w Polsce. Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet Anna.Rywczynska@nask.pl

Europejski Program Safer Internet w Polsce. Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet Anna.Rywczynska@nask.pl Europejski Program Safer Internet w Polsce Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet Anna.Rywczynska@nask.pl Program Komisji Europejskiej Safer Internet Uświadamianie najmłodszych oraz rodziców,

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet Główny Partner: Polskie Centrum Programu powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Centrum

Bardziej szczegółowo

Opole, 25 maja 2006 r.

Opole, 25 maja 2006 r. Opole, 25 maja 2006 r. Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, psycholodzy, pedagodzy i terapeuci uzależnień, katecheci i osoby duchowne związane z wychowaniem dzieci,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt Awareness w Polsce Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce Agnieszka Wrzesień Koordynator Projektu Fundacja Dzieci Niczyje awrzesien@fdn.pl Anna Rywczyńska Kierownik

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet Główny Partner: Polskie Centrum Programu powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Centrum

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Internetu

Korzystanie z Internetu Korzystanie z Internetu 2011 98 % korzysta przynajmniej raz w tygodniu 74 % loguje się codziennie 86 % 2014 korzysta z Internetu codziennie, w tym: 43 % jest niemal bez przerwy online 1,5 % korzysta z

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie Edukacja z Internetem TP Bezpieczeństwo w Internecie edukacja z internetem tp edukacja z internetem tp to program edukacyjny realizowany od 2004 roku przez Grupę TP, polegający na: udostępnianiu szkołom

Bardziej szczegółowo

Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu. Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje

Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu. Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie (2004). Penalizacja

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Filtrowanie nielegalnych treści z perspektywy Hotline u. Marek Dudek Zespół Dyżurnet.pl

Filtrowanie nielegalnych treści z perspektywy Hotline u. Marek Dudek Zespół Dyżurnet.pl Filtrowanie nielegalnych treści z perspektywy Hotline u. Marek Dudek Zespół Dyżurnet.pl 2 Safer Internet Program w Polsce Komitet Konsultacyjny INHOPE Procedury, zasady działania, -Raporty, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dyżurnet.pl Ó Ż. Raport z działalności zespołu w latach 2005-2009. Warszawa 2010. Co-founded by the European Union

Dyżurnet.pl Ó Ż. Raport z działalności zespołu w latach 2005-2009. Warszawa 2010. Co-founded by the European Union Dyżurnet.pl Ó Ż Ł ć Ś Raport z działalności zespołu w latach 2005-2009 Warszawa 2010 Co-founded by the European Union Ż ś Misja Zespołu Dyżurnet.pl... 3 Safer Internet... 4 Komitet Konsultacyjny... 5 Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT z działalności 1.10.2006-30.09.2008. Dyżurnet.pl

RAPORT z działalności 1.10.2006-30.09.2008. Dyżurnet.pl RAPORT z działalności 1.10.2006-30.09.2008 Dyżurnet.pl S p i s t r e ś c i 1. Misja zespołu 3 2. Regulacje prawne 5 3. Szkodliwość nielegalnych treści 7 4. Obszary działalności Dyżurnet.pl 9 5. Statystyki

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W SIECI Konferencja 24.09.2008 r. DCDNiIP WROCŁAW

ZAGROŻENIA W SIECI Konferencja 24.09.2008 r. DCDNiIP WROCŁAW Konferencja 24.09.2008 r. DCDNiIP WROCŁAW Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie Profilaktyka jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego zjawiska w

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt Awareness w Polsce Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce Agnieszka Wrzesień - Fundacja Dzieci Niczyje Anna Rywczyńska Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa W lawinowym

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Mowa Nienawiści definicja problemu. Dominika Bychawska-Siniarska

Mowa Nienawiści definicja problemu. Dominika Bychawska-Siniarska Mowa Nienawiści definicja problemu Dominika Bychawska-Siniarska Definicja mowy nienawiści Różne typy negatywnych emocjonalnie wypowiedzi, wymierzonych przeciwko grupom lub jednostkom ze względu na domniemaną

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Logismarket!

Dołącz do Logismarket! Dołącz do Logismarket! Korzyści dla firmy 1 2 3 4 5 6 Szersza promocja produktów i usług firmy Rozszerzenie zasięgu działań handlowych bez ograniczeń geograficznych ani czasowych Promocja strony internetowej

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Żeby Internet byłbezpieczny! Joanna Gajewska, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, Warszawa, 28 września 2010.

Żeby Internet byłbezpieczny! Joanna Gajewska, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, Warszawa, 28 września 2010. Żeby Internet byłbezpieczny! Joanna Gajewska, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, Warszawa, 28 września 2010. Nk.pl - wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa Nk.pl czterolatek odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Strona znajduje się w archiwum. EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie 1) Zagrożenia w Sieci są zdefiniowane i można je rozpoznać. 2) Istnieje wsparcie instytucji pomocowych. 3)

Bardziej szczegółowo

DZIECKO W PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ BIBLIOTEKI. BEZPIECZNE MEDIA, PROMOCJA I EDUKACJA OGÓLNOPOLSKA

DZIECKO W PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ BIBLIOTEKI. BEZPIECZNE MEDIA, PROMOCJA I EDUKACJA OGÓLNOPOLSKA DZIECKO W PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ BIBLIOTEKI. BEZPIECZNE MEDIA, PROMOCJA I EDUKACJA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH (25-26.10.2007 26.10.2007 r.)-wybór ZAGROśENIA DLA DZIECI W INTERNECIE:

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU Sewilla, 11-12 lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI (EU Menu) Propozycja przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

Czy treści zawierające pornografię dziecięcą powinny być filtrowane i blokowane przez operatorów telekomunikacyjnych?

Czy treści zawierające pornografię dziecięcą powinny być filtrowane i blokowane przez operatorów telekomunikacyjnych? Czy treści zawierające pornografię dziecięcą powinny być filtrowane i blokowane przez operatorów telekomunikacyjnych? tak, prawo powinno zobowiązywać operatorów do blokowania takich treści 74% tak, decyzją

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN ROLA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN - Elektroniczna baza danych umożliwiająca wymianę informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Kard Ignacego Jeża w Tymieniu

Zespół Szkół im. Kard Ignacego Jeża w Tymieniu Szkolne procedury postępowania w sytuacji nadużywania mediów elektronicznych obowiązujące w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Tymieniu Procedura reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy Ujawnienie przypadku

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

Ochrona najmłodszych przed pornografią dostępną za pośrednictwem usług Premium Rate - Poradnik Prezesa UKE.

Ochrona najmłodszych przed pornografią dostępną za pośrednictwem usług Premium Rate - Poradnik Prezesa UKE. Ochrona najmłodszych przed pornografią dostępną za pośrednictwem usług Premium Rate - Poradnik Prezesa UKE. Co to takiego usługa SMS/MMS Premium Rate? Usługi Premium Rate, czyli usługi o podwyższonej opłacie,

Bardziej szczegółowo

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia XVII Forum Teleinformatyki Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego 22-23 września 2011 r. Miedzeszyn Nota:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o Certyfikacie Bezpiecznej Strony BeSt dla właścicieli stron.

Informacja o Certyfikacie Bezpiecznej Strony BeSt dla właścicieli stron. Informacja o Certyfikacie Bezpiecznej Strony BeSt dla właścicieli stron. SPIS TREŚCI: 1. Informacje o Katalogu Bezpiecznych Stron BeSt 3 2. Kryteria oceny stron proponowanych do Katalogu Bezpiecznych Stron

Bardziej szczegółowo

2. Upośledzona zdolność kontrolowania własnego zachowania, nieskuteczne próby ograniczenia czasu przebywania w sieci.

2. Upośledzona zdolność kontrolowania własnego zachowania, nieskuteczne próby ograniczenia czasu przebywania w sieci. ZAGROŻENIA www. INTERNECIE Dr Beata Goworko-Składanek USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 4a. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, nałoży na szkoły i placówki zapewniające uczniom

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

mgr Marzanna Mróz Zadania dla rodziców. Rola wychowania do świadomego korzystania z Internetu.

mgr Marzanna Mróz Zadania dla rodziców. Rola wychowania do świadomego korzystania z Internetu. mgr Marzanna Mróz Zadania dla rodziców. Rola wychowania do świadomego korzystania z Internetu. 1. Odkrywaj świat Internetu razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Siecią. Spróbujcie

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Erotyka dziecięca - legalna forma wykorzystywania dzieci? Przedmioty z rasistowską symboliką na serwisach aukcyjnych

Erotyka dziecięca - legalna forma wykorzystywania dzieci? Przedmioty z rasistowską symboliką na serwisach aukcyjnych Dyżurnet.pl Podstawowa działalność Dyżurnet.pl Dyżurnet.pl w liczbach Trendy i zjawiska Nowe kanały komunikacji Erotyka dziecięca - legalna forma wykorzystywania dzieci? Znaczenie kontekstu Przedmioty

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Pedofile online polskie spojrzenie. Jakub Śpiewak

Pedofile online polskie spojrzenie. Jakub Śpiewak Pedofile online polskie spojrzenie Jakub Śpiewak Pornografia dziecięca ca Nie każde zdjęcie nagiego dziecka jest pornografią dziecięcą Handel pornografią dziecięcąto międzynarodowy biznes, który przynosi

Bardziej szczegółowo

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady budowania biznesu międzynarodowego Niniejsze Zasady obowiązują od 1 kwietnia 2015 r na wszystkich rynkach europejskich (Austria,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie polskim na rzecz zwiększenia ochrony małoletnich w sieci

Zmiany w prawie polskim na rzecz zwiększenia ochrony małoletnich w sieci Zmiany w prawie polskim na rzecz zwiększenia ochrony małoletnich w sieci Rafał Lew-Starowicz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Warszawa, 29 września

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieci Niczyje w mediach

Fundacja Dzieci Niczyje w mediach Fundacja Dzieci Niczyje w mediach Niniejszy raport został oparty na 42 przekazach z okresu od 14-11-2011 do 16-11-2011. PRASA (4) Gazeta Wyborcza Stołeczna (nr 266) 16.11.2011 tytuł: Ciemna strona Euro

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA SPOSOBEM NA PODWYŻSZENIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ mgr Justyna Matusiak Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

LEPSZE PRZEDSZKOLE. Aktywni rodzice

LEPSZE PRZEDSZKOLE. Aktywni rodzice Aktywni rodzice LEPSZE PRZEDSZKOLE Zaangażowanie, odpowiedzialność i wpływ rodziców na pracę szkoły plus pozytywne podejście do nauki i frekwencji szkolnej mogą mieć duże znaczenie dla osiągnięć w nauce

Bardziej szczegółowo

Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 20 września 2015, 09:26 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 06 listopada 2008 Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Dzieci są naszą przyszłością, pomóż nam je chronić

Dzieci są naszą przyszłością, pomóż nam je chronić Dzieci są naszą przyszłością, pomóż nam je chronić Przedstawienie przez FundacjęDzieci Niczyje Kodeksu Postępowania (The Code of Conduct), chroniącego dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym oraz podpisanie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Program Safer Internet w Polsce

Program Safer Internet w Polsce European Commission Information Society and Media Program Safer Internet w Polsce Raport roczny z realizacji projektów Awareness, Helpline i Hotline 1 stycznia - 31 grudnia 2007 www.saferinternet.pl Szanowni

Bardziej szczegółowo

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Polska Centrala Firm Symulacyjnych jest członkiem światowej sieci EUROPEN Pen Internationalskupiającej ok.7500 firm symulacyjnych w 42 krajach na całym świecie. Kraje założycielskie EUROPEN: Austria, Dania,

Bardziej szczegółowo

Polska jako 12 kraj w UE wprowadza system Child Alert

Polska jako 12 kraj w UE wprowadza system Child Alert Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 6 listopada 2015, 16:55 Strona znajduje się w archiwum. Środa, 20 listopada 2013 Polska jako 12 kraj w UE wprowadza system Child Alert 21 listopada została

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie W celu zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Internet, bezpieczne dziecko. Autor: mgr Łukasz Wolner

Bezpieczny Internet, bezpieczne dziecko. Autor: mgr Łukasz Wolner Bezpieczny Internet, bezpieczne dziecko Autor: mgr Łukasz Wolner Internet a dziecko Internet stał się wśród dzieci popularną formą spędzania wolnego czasu. Surfując po Internecie dzieci szukają ulubionych

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY CYBERPRZEMOCY

PRAWNE ASPEKTY CYBERPRZEMOCY PRAWNE ASPEKTY CYBERPRZEMOCY Helpline.org.pl Wspólny projekt Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Grupy TP współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Safer Internet Plus Cele: - pomoc dzieciom

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 8/2016 z dnia 14 marca 2016 r.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 8/2016 z dnia 14 marca 2016 r. Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 8/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w Procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych technologie@mail.wz.uw.edu.pl Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Wydział

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa

Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO - 634137 - I/09/MSW 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi. - Zamawiający -

Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi. - Zamawiający - Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi - Zamawiający - Warszawa, 08/12/2014 Ewelina Kutyła www.eurodyn.com Agenda 1. European Dynamics wykonawca systemu ekatalogi 2. Platforma ekatalogi

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie perspektywa krajowa

Wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie perspektywa krajowa Wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie perspektywa krajowa Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Koordynator kampanii Dziecko w Sieci Internet jest globalnym medium i jedynie szybkość łączy oraz

Bardziej szczegółowo

temat lekcji: Niebezpieczne treści

temat lekcji: Niebezpieczne treści temat lekcji: Niebezpieczne treści Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie. kl. I-VI SP cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zagrożeniem internetowym, jakim są niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego?

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? FinMan Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? Projekt FinMan - Financial Management for EU Adult Education Providers realizowany przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Powstanie i działalność Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL

Powstanie i działalność Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL Powstanie i działalność Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL Tomasz Prząda DBTI ABW 2008 1 Agenda Podstawowe informacje o CERT.GOV.PL Realizowane przedsięwzi wzięcia Statystyki

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, CIE 13.10.2010 r. 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo