Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 5 System we/wy. Wydruk i grafika.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 5 System we/wy. Wydruk i grafika."

Transkrypt

1 Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne Wykład 5 System we/wy. Wydruk i grafika. Toruń, 2006

2 O czym będzie? Podsystem we/wy Pojęcia związane z grafiką Struktura systemu wydruku Unixowy system wydruku - LPRng Drukowanie w sieciach Microsoft Systemy wydruku NetWare LPD w systemach MSW System wydruku CUPS X-Window System Serwer XDM Przykłady Egzamin 2007

3 Podsystem we/wy Komputer wykonuje dwa podstawowe zadania przetwarza informacje obsługuje działania na wejściu i wyjściu Zadaniem systemu operacyjnego w odniesieniu do urządzeń we/wy jest zarządzanie operacjami we/wy sprawowanie nadzoru nad operacjami we/wy dopilnowywanie działania urządzeń we/wy Zadania te są realizowane w jądrze przez podsystem we/wy (ang. I/O subsystem)

4 Podsystem we/wy (c.d) Trzy kategorie urządzeń we/wy: pamięć zewnętrzna, sieć, interfejs z ludźmi Postawowe elementy podsystemu we/wy sprzętowe porty, szyny, sterowniki urządzeń (ang. device controllers) programowe moduły we/wy, moduły sterujące (ang. device drivers) tworzące interfejs dostępu podsytemu we/wy do urządzeń we/wy obsługa we/wy w jądrze systemu wywołania systemowe we/wy

5 Struktura jądra systemu Unix warstwa użytkownika pułapka program użytkownika biblioteki warstwa jądra interfejs funkcji systemowych podsystem plików cache (bufory) znakowe blokowe moduły sterujące podsystem zarządzania procesami komunikacja międzyprocesowa planista przydziału procesora zarządzanie pamięcią warstwa jądra warstwa sprzętu interfejs sprzętu sprzęt

6 UNIX - punkty wejścia do podprogramów obsługi we/wy podsystem plików open close read write ioctl open mount close umount read write podręczna pamięć buforowa tablica rozdzielcza urządzeń znakowych tablica rozdzielcza urządzeń blokowych open close read write ioctl open close strategia podprogram obsługi urządzenia punkty wejścia podprogram obsługi urządzenia podprogram obsługi przerwania podprogram obsługi przerwania wektor przerwań wektor przerwań przerwania od urządzeń

7 Sprzęt we/wy Niezwykła różnorodność urządzeń zewnętrznych Wspólne pojęcia port - punkt łączący przez który urządzenie kontaktuje się z komputerem szyna - wspólna wiązka przewodów do której są podłączone urządzenia układ szeregowy (ang. daisy chain) : A podłączone do B podłączone do C i C podłączone do portu sterownik (ang. controller) - zespół układów elektronicznych, które mogą kierować pracą portu, szyny lub urządzenia niekiedy wykonywany w postaci oddzielnej płyty z układami elektronicznymi zwanej adapterem głównym (ang. host adapter) - procesor, mikrokod, pamięć (np. SCSI, IDE)

8 Sprzęt we/wy (c.d.) W jaki sposób procesor przekazuje polecenia sterownikowi? sterownik ma rejestry do pamiętania danych i sygnałów sterujących do których pisze i z których czyta procesor specjalne rozkazy we/wy określające przesłanie danych na adres portu operacje we/wy odwzorowywane w pamięci operacyjnej (ang. memory-mapped I/O)- rejestry są odwzorowywane w przestrzeni adresowej procesora Niektóre komputery stosują obie metody RS232C - rejestry we/wy, bufory PC: kontroler grafiki - odwzorowywanie ekranu w pamięci

9 Sprzęt we/wy (c.d.) Port we/wy składa się z 4 rejestrów (dł. 1B-4B) stan (ang. status) - zawiera bity czytane przez procesor zakończenie polecenia,dostępność danych w rejestrze dane wyjściowe, wykrycie błędu sterowanie (ang. control) - zapisywany przez procesor rozpoczęcie polecenia, zmiana trybu pracy urządzenia (komunikacja pełnodupleksowa, szybkość portu) dane wejściowe (ang. data-in) - czytany przez procesor pobranie informacji z urządzenia dane wyjściowe (ang. data-out) - dane zapisywane przez procesor Układy FIFO - rozszerzają pojemność rejestrów

10 Odpytywanie Protokół interakcji pomiędzy sterownikiem a procesorem Uzgadnianie (ang. handshaking) między procesorem i sterownikiem Dwa bity do koordynowania relacji producentkonsument procesor sygnalizuje swoje życzenie - bit gotowości polecenia (ang. command-ready bit) w rejestrze poleceń (ang. command register) sterownik zaznacza swój stan - bit zajęte=1 (ang. busy) w rejestrze stanu

11 Przykład - procesor pisze do portu procesor powtarza czytanie bitu zajęte dopóty, dopóki bit ten nie zostanie wyczyszczony (tzn. ustawiony na 0) aktywne czekanie (ang. busy-waiting), odpytywanie (ang.polling) trzy cykle rozkazowe procesora do odpytania: czytanie rejestru urządzenia, operacja koniunkcji (wydobycie bitu zajętości), skok przy wartości niezerowej procesor ustawia bit pisania (ang. write bit) w rejestrze poleceń i wpisuje bajt do rejestru danych wyjściowych procesor ustawia bit gotowości polecenia w rejestrze poleceń gdy sterownik zauważy, że bit gotowości polecenia jest ustawiony wówczas ustawia bit zajęte sterownik czyta rejestr poleceń rozpoznaje polecenie pisania, czyta bajt z rejestru danych wyjściowych i wykonuje operację we/wy na urządzeniu sterownik czyści bit gotowości polecenia w rejestrze poleceń procesora oraz bit błędu (ang. error bit) w rejestrze stanu, aby powiadomić, że operacja we/wy zakończyła się pomyślnie, po czym czyści bit zajęte w rejestrze stanu, sygnalizując, że zakończył działanie

12 UNIX - odpytywanie terminala #include <fcntl.h> main() { register int i, n; int dp; char bufor[256]; /* otworz terminal do czytania, z opcja bez opoznienia */ if ((dp = open("/dev/tty", O_RDONLY O_NDELAY)) == -1) exit(15); n = 1; for (;;) /* dla kazdego */ { for (i = 0; i < n; i++) ; } } if (read(dp, bufor, sizeof(bufor)) > 0 ) { printf("wczytano za %d-tym razem\n", n); n--; } else /* brak danych, powrot - opcja bez opoznienia */ n++;

13 Przerwania Odpytywanie staje się niewydajne w sytuacji rzadkich przypadków gotowości urządzenia Osprzęt procesora ma scieżkę zwaną linią zgłaszania przerwań (ang. interrupt request line), którą procesor bada w cyklu rozkazu Sterownik zgłasza (ang. raises) przerwanie, procesor przechwytuje (ang. catches) przerwanie Jeśli procesor wykryje przerwanie od sterownika to przechowa dane określające bieżący stan (PC) i wykona skok do procedury obsługi przerwania (ang. interrupthandler) wykrycie przyczyny przerwania wykonanie niezbędnych czynności rozkaz powrotu z przerwania (ang. return from interrupt)

14 Cykl we/wy obsługiwany przerwaniami CPU 1 sterownik we/wy moduł sterujący urządzenia rozpoczyna operację we/wy między rozkazami procesor sprawdza występownie przerwań 2 rozpoczęcie operacji we/wy 3 7 procesor przyjmuje przerwanie i przekazuje sterowanie procedurze obsługi przerwania 4 gotowość wejścia, zakończone wyjście lub błąd 5 wygenerowanie przerwania we/wy procedura obsługi przerwania przetwarza dane, wykonuje powrót po przerwaniu 6 procesor podejmuje wykonywanie przerwanego zadania

15 Przerwania (c.d.) Sprzęt sterownika przerwań (ang. interrupt controller) oraz jednostka centralna powininy zapewnić 1. opóźnianie obsługi przerwania podczas działań krytycznych 2. brak odpytywania urządzeń w celu wykrycia sprawcy 3. przerwania wielopoziomowe o różnym priorytecie ad1. Dwie linie żądania przerwań przerwania niemaskowalne np. nieusuwalne błędy pamięci przerwania maskowalne (ang. mascable) pozwalają wyłączyć zgłoszenia żądań ad2. Mechanizm przerwania dostarcza adres obsługi przerwania, który znajduje się w tablicy zwanej wektorem przerwań (ang. interrupt vector)

16 Przerwania (c.d.) ad3. System poziomów priorytetów przerwań (ang. interrupt priority levels) umożliwia opóźnianie przez procesor obsługi przerwań niskopriorytetowych bez maskowania wszystkich przerwań i pozwala wywłaszczać procesy ich obsługi Mechanizm przerwania stosuje się również do obsługi sytuacji wyjątkowych (ang. exceptions) dzielenie przez 0, rozkaz uprzywilejowany Specjalny rozkaz nazywany przerwaniem programowym (ang. software interrupt) lub pułapką (ang. trap) o niskim priorytecie, który identyfikuje wymagana usługę jądra wykorzystane w realizacji funkcji (wywołania) systemowego: przechowanie stanu programu, przejście w tryb systemu, wykonanie zamawianej usługi

17 Pojęcia związane z grafiką Grafika Wektorowa lub rastrowa (bitmapowa) Formaty plików graficznych Kompresja Stratna: JPEG, TIFF Bezstratna: PNG, GIF, brak kompresji: BMP, XFC Obróbka plików (np. konwersja) Bitmapowa: ACDSee, Adobe Photoshop, Corel Painter, GIMP, InfranView Wektorowa: AutoCAD, CorelDraw, Adobe Illustrator, Inkscape, Xfig

18 Graficzne formaty danych GIF - Graphics Interchange Format (1987) kompresja LZW (patent, 1995), 256 kolorów, 72dpi JPEG - Joint Photographic Engineering Group PNG - Portable Network Graphics nie używa LZW, strony WWW TIFF - Tag Image File Format (1986) ftp.adobe.com/pub/adobe/devrelations/devtechnotes/pdffiles/tiff6.pdf BMP (Microsoft), PCX (Paintbrush), XFC (GIMP) wektorowe: EPS, WMF (Office), CDR (Corel), DRW (Micrografx)

19 InfranView 3.98

20 System wydruku Drukowanie jest bardzo istotną częścią każdego systemu operacyjnego W systemie wielodostępnym użytkownicy mogą dzielić drukarkę dzięki systemowi wydruku (ang. print spooling system) System wydruku umożliwia jednoczesne wczytywanie i interpretowanie zadań wydruku szeregowanie zadań wydruku wykonanie zadań wydruku obsługę błędów, zbieranie informacji rozliczeniowych jednocześnie drukarka jest zasobem niepodzielnym

21 System wydruku (c.d.) W systemie sieciowym mamy wiele połączonych systemów operacyjnych realizujących zadania wydruku w oparciu o model klient-serwer Sieciowy system wydruku wykorzystuje protokół sieciowy: SMB, TCP/IP, IPX/SPX lub inny do transferu zadań wydruku Serwery wydruku (ang. print spoolers) współpracują ze sobą w celu realizacji zleconych (ang. submit) zadań wydruku

22 Print spooling: filozofia Dokument wejściowy Program klienta Serwer lokalny filtr Drukarka lokalna Config Dokument wyjściowy SPOOL lokalny Serwer zdalny filtr Drukarka zdalna SPOOL zdalny Config Dokument wyjściowy

23 Języki poleceń drukarek PostScript (Charles W. Geschke & John E. Warnock, 1982, Xerox, Adobe) level 1,2,3 i Extreme (Supra) PCL (Printer Command Language, HP) PCL 1,2,3,4,5(np. LJ 5L),5E,5C,6 PDF (Portable Document Format, Adobe) dokumenty elektroniczne plug-in y

24 Typy połączeń równoległe -LPT EPP/ECP (Enhanced Parallel Port/ Enhanced Capabilities Port) 50kbps (Centronics) do 2Mbps (ECP) Szeregowe - COM RS232C (115,2Kbps) USB Mbps IrDA - Infrared Data Association (1933) IrDA 1.0: 115,2Kbps do 1m; VFIR; 16Mbps - odchylenie 30 Fire Wire - IEEE 1394 (400Mbps, 63 urządzenia) BlueTooth (1998) - 2,4Ghz (802.11), 1Mbps Sieć - IPX/SPX, NetBEUI, TCP/IP, IPP Drukarka lokalna, standard TCP/IP port

25 System sieciowy Linuxa Jądro systemu Linux realizuje protokoły sieciowe m.in. protokoły TCP/IP, IPX/SPX, SMB System Linux ma zaimplementowane systemy sieciowe NFS (Network File System) SMB (Server Message Block) - samba NCP (Network Control Program) - mars Generacja jądra systemu Linux - dodajemy obsługę drukowania (port równoległy, szeregowy, USB, PCMCIA, IrDA, WLAN)

26 Składniki systemu wydruku Elementy programowe potrzebne do realizacji zadań wydruku program serwera (ang. spooler) program klienta pliki konfiguracyjne kolejki do drukarek filtry komendy administracyjne Elementy sprzętowe : drukarki, papier, toner...

27 Oprogramowanie wydruku Dostępność oprogramowania Unix - dostępny w wersji źródłowej (lpd, LPRng,CUPS) ftp.lprng.com/pub/lprng - LPRng,filtry, LPRngTool ftp.enst.fr/pub/unix/a2ps - filtry(www.inf.enst.fr/~d le/a2ps) Windows NT/2K: klient jest częścią systemu, brak serwera Windows XP Prof.: klient i serwer Windows 9x - brak klienta i serwera Solstice - serwer i klient (trzeba kupić) Cygwin (biblioteka na Win32) +LPRng Linux -> Mars - protokół NCP Linux -> Samba - protokół SMB

28 Oprogramowanie wydruku (c.d.) ghostscript, ghostview - pakiet obróbki *.ps file - sprawdzanie typu pliku pakiet psutils ImageMagick - konwesja formatów grafiki pdftohtml htmldoc - konwersja na ps i pdf xpdf -

29 LPRng - struktura LPRng - University of Waterloo zastępuje przestarzały system wydruku BSD LPRng tgz - ostatnia wersja z 2 października 2004 r. reaktywacja 2006 Drukowanie w systemie LPRng serwer wydruku (ang. print spooler) : lpd kolejki spoolera: /var/spool/lpd konfiguracja: /etc/printcap, /etc/lpd.conf, /etc/lpd.perms klient: lpr, lpq, lprm (cancel) komendy administracyjne: lpc, lpstat

30 Funkcje serwera lpd - daemon, który kontroluje wszystko co jest drukowane {na komputerze z komputera} tryb lokalny spoolera zapamiętuje zadanie w kolejce szereguje zadania w kolecje wybiera zadania z kolejki dokonuje konwersji zadania za pomocą filtrów wysyła plik na konkretną drukarkę tryb zdalny spoolera - przesłanie (ang. forward ) zadania do zdalnego lpd

31 Funkcje klientów lpr - program użytkownika, który kontaktuje się z lpd i umieszcza zadanie w kolejce drukowania lpq - monitoruje zawartości kolejek lprm - usuwa zadania z kolejki lpc - zarządzanie daemonem lpd lpstat - emulacja Systemu V

32 Konfiguracja protokół - plik /etc/services printer 515/tcp #nr portu serwera lpd urządzenia we/wy - drukarki /dev/lp? ; /dev/ttys? plik konfiguracyjny drukarek /etc/printcap man printcap pliki konfiguracyjne lpd lpd.conf - konfiguracja demona lpd lpd.perms - kontrola dostępu do demona lpd

33 Definicje drukarek Plik /etc/printcap #drukarka lokalna lp alias1 alias2:\ # nazwy drukarki :cm=komentarz o drukarce:\ :lp=/dev/lp0: \ # nazwa urządzenia we/wy :sd=/var/spool/lpd/lp:\ #katalog spoolera :if=/usr/local/libexec/filters/lpf: \ #definiuje filtr :rg=printer: \ #grupa, która może używać tej drukarki :mx#0:\ # brak ograniczeń na wydruk :sh: # wyłącza drukowanie nagłówka

34 Definicje drukarek (c.d.) Plik /etc/printcap #drukarka zdalna lp1 alias3:\ :cm=drukarka na maszynie anna: \ :lp=:rm=anna:rp=lp: # drukarka lp3 alias4:\ :cm=drukarka sieciowa HP \ :lp= %9100 :sd=/var/spool/lpd/lp3 \ :lf=log:af=acct \ # log i rozliczenie do wydruku :if=/usr/local/sbin/lpf \ :mx#0:sh:

35 Printcap - opcje af - ścieżka do pliku rozliczeniowego br - szykość transmisji w baudach lf - log file lo - plik blokujący lp - urządzenie drukujące mx - wielkość zadania pl - długość strony w liniach pw - szerokość strony w znakach rm - zdalny host rp - zdalna drukarka sd - spool directory sh - drukowanie nagłówka

36 Przykłady - RedHat /etc/printcap - lokalny lp lab73-local:\ :sd=/var/spool/lpd/lp:\ :lp=/dev/lp0:\ :lpd_bounce=true:\ :if=/usr/share/printconf/mf_wrapper:\ :filter=/usr/libexec/filters/lpf: \ :ml=0:mx=0:sh: /etc/printcap - zdalny lp lab73-printer:\ :lp=:rm= :rp=lp:mx#0:sh: /etc/rc.d/init.d/lpd restart

37 Konfiguracja graficzna Konfiguracja podczas instalacji Name of queue: lp Spool directory: /var/spool/lpd/lp PrintTool RedHat Control Panel->Printer Configuration->Add Local Printer - drukarka przyłączona do fizycznego portu Name: lp Spool Directory: /var/spool/lpd/lp Printer Device: /dev/lp1 Input Filter: select Remote Unix (lpd) Queue - drukarka zadalna (TCP/IP) Lan Manager Printer (SMB) - do komunikacji używamy SMB NetWare Printer (NCP) - do komunikacji używamy NCP

38 Uprawnienia do drukowania Plik /etc/group - definicje grupy użytkowników, którzy mogą drukować printer::17:root,ewa,jan,... plik /etc/hosts.lpd - lista maszyn, z których można drukować (BSD) plik /etc/lpd.perms - w pakiecie LPRng plik /etc/lpd.conf - w pakiecie LPRng

39 lpd.perms plik /etc/lpd.perms - zezwolenie na użycie komendy lpc rootowi na serwerze: ACCEPT SERVICE=C SERVER REMOTEUSE=root REJECT SERVICE=C zezwolenie na użycie komendy lpr tylko w sieciach i REJECT SERVICE=R NOT REMOTEIP= / NOT REMOTEIP= / zezwolenie na użycie komendy lprm na drukarkę lp rootowi z lab73 ACCEPT SERVICE=M HOST=lab73 PRINTER=lp REMOTEUSER=root

40 Instalacja i testowanie LPRng Instalacja gunzip -c LPRng-<wersja>.tgz tar xvf - cd LPRng-<wersja>./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc make clean all su make install Testowanie - wymaga uprawnień roota checkpc - służy do sprawdzenia konfiguracji checkpc -f -V - usuwa ewentualne błędy lpq lpc -P start

41 Klient lpd - Unix Zarządzanie wydrukiem lpc -S serwer -P drukarka komenda komenda = hold kill start stop status Drukowanie lpr -P drukarka nazwa.pliku sprawdzanie zadania w kolejce lpq -P drukarka usuwanie zadania z kolejki lprm -P drukarka nr_zadania

42 Klient lpd - Unix (c.d.) lpr lpr lpr lpr -Plp lprm -Pprinter <nr-zadania> lprm -Psmb 123 lpc -Pprinter lpc -Plp <start restart stop> lpq -Ppinter lpq -Plp

43 Samba - system wydruku System sieciowy Samba pozwala na dzielenie drukarek z klientami SMB Możliwe kombinacje serwer Samby <- klient Samby - lepiej użyć lpd serwer Samby <- klient Windows klient Samby -> udział drukarkowy klient Windows -> udział drukarkowy Samba (pośrednio) wykorzystuje demona wydruku lpd

44 Samba - system wydruku Elementy składowe konfiguracji plik /etc/printcap plik /etc/samba/smb.conf Elementy składowe oprogramowania LPRng Samba : program smbclient System Windows Drukarka pod Linuxem lub Windows

45 Definicja drukarki - Samba Plik /etc/printcap #drukarka na Windows smb remote-smbprinter:\ :cm=drukarka na W9x: \ :lp=/dev/null: \ :sd=/var/spool/lpd/lp: \ :if=/usr/local/sbin/smbprint-script:\ :sh: przykład skryptu smbprint-script #! /bin/sh /usr/bin/smbclient \\\\lab73\\druk -U guest -N -c ``print -``

46 Plik smb.conf Sekcja [printers] pozwala na dzielenie wszystkich drukarek zdefiniowanych w pliku /etc/printcap [printers] comment = Wszystkie drukarki path = /var/spool/samba #katalog spoolera drukarek SMB printable = yes #zasób drukarkowy guest ok = yes #dostęp gościnny Jeśli nie chcemy dzielić drukarek z /etc/printcap w sekcji [global] dajemy: load printers = no definiujemy udział indywidualny dla drukarki

47 Indywidualny udział drukarkowy [druk] comment = drukarka HP printable = yes print command = /usr/bin/lpr -r -P%p %s lpq command = /usr/bin/lpq -P%p lprm command = /usr/bin/lprm -P%p %j printing = LPRng read only = yes guest ok = yes comment - komentarz przy udziale [druk] printable - udział drukarkowy

48 Opcje udziałów drukarkowych (c.d.) print command - ustawia polecenie wydruku lpq command - ustawia polecenie przeglądania kolejki wydruku lprm command - ustawia polecenie usuwania wydruku z kolejki printing - system druku (BSD,LPRng,SYSV)

49 Interfejs graficzny. Testowanie Printtool pozwala na graficzne definiowanie drukarek SMB w pliku /etc/printcap program SWAT pozwala na definiowanie drukarek w pliku smb.conf Konfigurację testujemy za pomocą checkpc - /etc/printcap testparm - /etc/samba/smb.conf testprns <nazwa drukarki> /etc/printcap - sprawdza czy drukarka jest w pliku /etc/printcap smbclient -L localhost - listuje udziały (drukarkowe)

50 Klient Samby - Unix Smbclient - służy do przyłączenia drukarki smbclient \\\\lab73\\druk -U guest Password: <top-secret> smb:> print <plik> lub put <plik> Przykład innej natury smbclient \\\\lab73\\hplj5 -U guest -N -c print <plik>

51 Konfigurowanie klienta drukarki W9x W9x Otoczenie sieciowe - wybieramy drukarkę właściwości->instaluj Kreator dodawania drukarki dodaj drukarkę lokalną - port drukarki (LPT) sieciową producenci - HP drukarki - HP LaserJet 5L PCL właściwości->rozdzielczość-> 600 punktów na cal

52 Konfigurowanie klienta drukarki W9x (c.d.) Wydruk strony (testowej) na serwerze Samby pod Windows Tryby drukowania z Windows graficzny: wybór drukarki tekstowy: z linii komend NET USE, NET PRINT Udostępnianie drukarki Ustawienia->Drukarki->drukarka lokalna->właściwości-> ->Udostępnianie

53 Mars - system wydruku Serwer Mars wykorzystuje demona wydruku lpd do realizacji zleceń wydruku z systemu NetWare Elementy składowe konfiguracji /etc/nwserv.conf /etc/printcap Programy klienta (z pakietu ncpfs) nprint - program wydruku pqlist - program wypisujący dostępne drukarki w systemie NetWare

54 nwserv.conf - drukarki Konfiguracja - plik /etc/nwserv.conf # Section 21: print queues (optional) 21 LP - lpr - 21 LP_PS # Section 22: print server entries (optional) 22 LP_NWE LP 1 # Section 40ff: Some pathes (optional) 40 /var/spool/nwserv/.volcache 41 /var/spool/nwserv/.locks 42 /var/spool/nwserv 45 /var/nwserv/db 46 /var/nwserv/attrib

55 Drukarka dla NetWare Plik /etc/printcap #drukarka na serwerze NetWare nw remote-nwprinter:\ :cm=drukarka Novella : \ :lp=/dev/null: \ :sd=/var/spool/lpd/nw: \ :if=/var/spool/lpd/nprint-script:\ :sh: skrypt - nprint-script #! /bin/sh /usr/bin/nprint -S lab73 -U guest -P top-secret -q lp -

56 Pakiet ncpfs - NetWare Program klienta nprint -S server -U username -P password -q queuename nazwa_pliku nprint -S lab73 -U guest -P top-secret -q lp plik1 Program pomocnicze pqlist - listuje serwery drukarek pqlist -S lab73 -U guest -P top-secret pqrm - usuwa zadanie z kolejki Program serwera pserver - program, który dopisuje zadania z kolejek na serwerach NetWare do lpd Linuxie pserver -S server -U username -P password -q queue

57 Inni klienci NetWare Klienci Netware - Windows Netware Client 32 tryb graficzny Otoczenie sieciowe->netware Servers tryb tekstowy nlist printer nprint <plik> printer <printer> Klienci pod Linuxa Caldera (SCO): - serwer wydruku

58 Klienci lpd dla W9x/NT Windows 9x ACITS LPR - darmowy klient dla celów niekomercyjnych Solstice - trzeba kupić Windows NT/2K/XP lpr - zawarty w systemie lpr -S P hp <plik> lpq -S P hp Windows 9x C:\WINNT\SYSTEM32 LPR.EXE, LPQ.EXE, LPHELP.DLL Cygwin (cygwin1.dll) + lpr z LPRng

59 ACITS LPR - klient lpd dla W9x University of Texas, Austin instalacja instlpr.exe dodaj drukarkę ACITS LPR Remote Printing hostname lub IP adres printer/nazwa kolejki drukowanie z linii komend ACITSLPR [-S <serwer>] [-P <printer>] [-O <filter>] [-R <remote port>] [-T <timeout>] [-B] [-# <copies>] filename1 filename2... filename (#####)

60 Print serwer dla Windows Windows NT4/2K/XP Panel Sterowania -> Dodaj/Usuń składniki systemu Windows -> Inne usługi plików i drukowanie w sieci -> Usługi drukowania dla systemu Unix lpd, lpr Windows XP obsługa protokołu IPP ograniczenie do 10 połączeń ProNFS 1.8 9x/ME/NT/2K/XP lpd, lpr Cygwin + LPRng

61 Windows XP wydruk Start->Drukarki i faksy Właściwości Start->Panel sterowania->narzędzia administracyjne- >Usługi-> Serwer wydruku Server XP Bufor wydruku Spooler XP IIS http Zapora: serwer WEB

62 CUPS Common UNIX Printing System Historia Unix - Berkeley LPD (rfc1179), AT&T System V LPRng, Palladin, PLP - lata 90 Internet Printing Protocol (IPP) definiuje rozszerzenia do protokołu HTTP w celu zrealizowania usług zdalnego wydruku CUPS 1.0 wykorzystuje IPP/1.0 CUPS jest oprogramowaniem GNU GPL Wersja 1.3 grudzień 2006

63 CUPS - architektura Scheduler config CUPS API imaging filtry backends Berkeley System V LPT LPD IPP SMB

64 CUPS konwersja

65 CUPS - struktura Scheduler - aplikacja w postaci serwera HTTP/1.1 Config - pliki konfiguracyjne config schedulera - (podobny do httpd.conf) pliki definiujące drukarki i klasy drukarek, kolejki pliki konwersji(magic rules) i typów MIME(text/plain,..) pliki PPD (PostScript Printer Description) - opisy drukarek CUPS API - funkcje realizujące kolejkowanie, wydruk, dostęp przez protokoły HTTP i IPP Backend - program wysyłający dane na port drukarki Filtry - program przetwarzający dane do wydruku Imaging - funkcje przetwarzania obrazu

66 CUPS - instalacja tar xvzf cups-1.2.x-source.tar.gz cd cups-1.2.x./configure make su - root make install

67 CUPS a LPRng CUPS - domyślny w RedHat 9.0 Instalacja LPRng montowanie płyty RH9(2) mount /dev/cdrom /mnt/cdrom cd /mnt/cdrom/redhat/rpms rpm -i LPRng i386.rpm Wybór systemu wydruku alternatives --display print alternatives --config print

68 CUPS - konfigurowanie /etc/cups cupsd.conf - plik konfiguracyjny schedulera client.conf - plik konfiguracyjny klienta printer.conf - plik konfiguracyjny drukarek Print Manager - pasek Start Printtool dodanie drukarki lokalnej locally-connected: LaserJet dzielenie (ang. sharing) Action sharing: Enable LPD protocol wybór systemu sieciowego: SMB, NetWare,...

69 CUPS - startowanie Automatyczne w trakcie startu systemu pasek Start -> Services wybór: cups-lpd, lpd,... Ręczne service cups start service cups restart service cups stop

70 System grafiki - założenia Większość współczesnych systemów operacyjnych jest wyposażona w użytkowy interfejs graficzny Sieciowy system operacyjny musi posiadać zaimplementowane narzędzia pozwalające na wykorzystanie tego interfejsu na zdalnych monitorach Model klient-serwer Protokól sieciowy powinien umożliwiać łączenie grafiki różnych systemów operacyjnych

71 Elementy grafiki Urządzenie wskazujące (ang.pointing device) np. myszka, gładzik (ang. touchpad) Okna (ang. windows) Fonty Ikony Menu aplikacji w pasku kontekstowe w miejscu kliknięcia Kontrolki (ang. widgets)

72 Przykład Apple System 7 (1991)

73 X Window System X Window System, lub też X11 albo X jest kompletnym interfejsem graficznym z okienkami przeznaczonym dla systemów uniksowych X-y zostały opracowane w ramach projektu Athena realizowanego przez MIT i DEC XFree86 implementacja X-ów dla architektury i386 jest używana w Linuxie i Cygwinie ftp.xfree86.org/pub/xfree86 Inne implementacje: CDE, Open Look

74 X Window System (c.d.) X protokół Porty Biblioteka Xlib Interfejs w C do protokołu X Linie i proste kształty Xt Intrinsics biblioteka do budowania kontrolek Biblioteki kontrolek Okno, pasek (ang. scroll bar), przycisk (ang. button) X Athena Widgets (Xaw), Motif, Gtk, Qt Rozszerzenia systemu X Windows GLI, DRI, DGA, LBX Dodatkowe serwery (np. fontów)

75 Przykład - kontrolki Qt 3.3.4

76 Architektura X Windows

77 X11 - hierarchia mechanizmów

78 Systemy grafiki na W9x/NT XFree86 może działać pod systemem Windows Cygwin - emulator Unixa na W98/NT/2K/XP + XFree86 cd xfree/xc-4-binaries/4.1.0/ gunzip extract.exe sh Xinstall.sh Solstice VNC Server Microsoft Terminal Services (XP Pulpit zdalny) Inne produkty Klient unixowy: rdesktop

79 Pojęcia związane z X-ami DISPLAY - zmienna środowiskowa <nazwa_komputera>:numer_displaya.numer_ekranu nazwa_komputera - specyfikuje maszynę numer_displaya - specyfikuje zwykle monitory z tą samą myszą i klawiaturą X serwer - program zajmujący się udostępnianiem zasobów graficznych X klient - program aplikacji, który wysyła żądania do X serwera (np. narysuj linię) Przykłady X klienta xterm - emuluje terminal, menedżer okien - zarządzanie oknami: twm, fvwm, olvwm, sawfish znitegrowane środowiska graficzne - GNOME, KDE, XFCE menedżer sesji XDM, GDM Pokaz działania Cygwin wirtualny RH9

80 Struktura X11 /usr/x11r6 - główny katalog /usr/x11r6/bin - programy X-owe /usr/x11r6/lib - biblioteki ładowalne /usr/x11r6/lib/x11 - pliki konfiguracyjne ( lub /etc/x11) /usr/x11r6/lib/x11/app-defaults - wartości domyślne /usr/x11r6/lib/x11/fonts - katalogi z fontami /usr/x11r6/lib/x11/rgb.txt - nazwy kolorów /usr/x11/xinitrc - plik inicjujący system X /etc/x11/.xresources - plik zasobów X /etc/x11/.xmodmap - plik konfigurujący urządzenia wejściowe systemu X /etc/x11/xdm -menedżer sesji systemu X

81 Przykład ps -ax PID TTY STAT TIME COMMAND 1? S 0:04 init ? S 0:00 xfs -droppriv -daemon -port tty1 S 0:00 sh /usr/x11r6/bin/startx 678 tty1 S 0:00 xinit /etc/x11/xinit/xinitrc -- :0 679? S 0:01 /etc/x11/x :0 -auth /root/.xauthority 682 tty1 S 0:00 /usr/bin/gnome-session 696 tty1 S 0:00 gnome-smproxy --sm-client-id default0 702 tty1 S 0:00 enlightment -clientid default2 717 tty1 S 0:00 panel --sm-client-id default8

82 Działanie X-ów Jedyny fragment systemu X dowiązany do konkretnego sprzętu (t.j. karty grafiki, myszy i klawiatury) to X serwer Każda zdalna aplikacja realizowana przez serwer musi po uzyskaniu zgody na realizację wynegocjować warunki swego działania Problemy wynikające z tego to startowanie X serwera uwierzytelnianie aplikacji oraz cechy wspólne określenie wartości domyślnych (zasobów graficznych) aplikacji kontrola i obsługa czcionek (fontów)

83 Działanie X-ów (c.d.) Komenda X, initx, startx, xdm zamykanie Ctrl-Alt-Backspace Uwierzytelnianie xauth - program do uwierzytelniania dla X serwera xauth extract -$DISPLAY rsh pc1 xauth merge - xhost - dodawanie i usuwanie hostów uprawnionych do korzystania z X serwera (/etc/x0.hosts) xhost + - dodaj wszystkich opcje aplikacji (cechy wspólne) mogą być definiowe przez użytkownika z linii komend lub zapamiętane w bazie danych o zasobach rdb (resource database)

84 Opcje aplikacji -display host:0 -geometry szerokość x wysokość {+ -} XOFF {+ -} YOFF XOFF - odległość od lewego (+) lub prawego (-) marginesu w pixelach YOFF - odległość od górnego (+) lub dolnego (-) marginesu w pixelach xterm -geometry 80x display lab78:

85 Opcje aplikacji (c.d.) -bg kolor - kolor tła -fg kolor - kolor tekstu -bd kolor - kolor brzegu -bw liczba - szerokość brzegu okna -fn font - nazwa czcionki dla tekstu Do obsługi bazy danych rdb wykorzystuje się program xset, którym użytkownik zmienia wartości domyślne (np. czcionki) zawarte w pliku.xresources i.xdefaults xset b on - włącza głośniczek Definicja myszy i klawiatury : Xmodmap

86 Obsługa czcionek Czcionki możemy brać z dysku lokalnego lub zdalnego (NFS) z serwera fontów xfs przez TCP/IP Narzędzia do obsługi czcionek xfd, xlsfonts - wylistowanie czcionek xfontsel - wyświetlenie czcionki xset - dodaje lub usuwa czcionkę xset +fp /usr/local/fonts/myfont xbdftopcf - konwertuje fonty bdf ( Bitmap Distribution Format) na pcf (Portable Compiled Format) mkfontdir - tworzy index w katalogu fonts.dir, z którego korzysta X serwer oraz serwer fontów xfs

87 Nazwy czcionek System nazw: X Logical Font Description (XFLD) -adobe-courier-medium-r-normal m-50-iso8859-1*-fixed-boldr-normal *-*-*-*-*-* adobe - właściciel courier - rodzaj medium - wielkość r - krój (rozmiar) normal - szerokość 8 - rozmiar w pixelach 80 - rozmiar w dzisiątkach punktów 75 - roździelczość w dpi m - font o stałej szerokości (p - proporcjonalny) iso zbiór znaków Latin1 (nadzbiór ASCII)

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 5 System we/wy. Wydruk i grafika.

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 5 System we/wy. Wydruk i grafika. Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne Wykład 5 System we/wy. Wydruk i grafika. Toruń, 2004 O czym będzie? Podsystem we/wy Struktura systemu wydruku Unixowy system wydruku - LPRng Drukowanie w sieciach

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA 2015 Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA Spis treści. Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Instalacja / deinstalacja serwera Samby w OpenSuse. 2 Usługi Samby / porty nasłuchu. 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

26.X.2004 VNC. Dawid Materna

26.X.2004 VNC. Dawid Materna 26.X.2004 Zastosowanie programu VNC do zdalnej administracji komputerem Autor: Dawid Materna Wstęp W administracji systemami operacyjnymi często zachodzi potrzeba do działania na Pulpicie zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Podstawy konfiguracji środowiska graficznego. Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik:

Podstawy konfiguracji środowiska graficznego. Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik: Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik: Wybieramy myszką opcję Utwórz aktywator. Na ekranie ukaże się okno tworzenia nowego aktywatora: Strona 1 z 12 Możemy utworzyć

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

SIECIOWE. mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej. amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/

SIECIOWE. mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej. amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/ SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/ SAMBA co to takiego? SaMBa zbiór uniksowych aplikacji rozumiejących

Bardziej szczegółowo

X11R5. .Xresources. Pliki konfiguracyjne X-Windows. Zasada działania X11. .xinitrc. X protocol X server. X client. X library

X11R5. .Xresources. Pliki konfiguracyjne X-Windows. Zasada działania X11. .xinitrc. X protocol X server. X client. X library Pliki konguracyjne X-Windows.Xresources X11 -.Xresources,.xinitrc,.xsession OpenWindows -.Xdefaults,.desksetdefaults,.openwin-init,.openwin-menu XTerm*tek4014*fontLarge: 9x15 XTerm*tek4014*font2: 8x13

Bardziej szczegółowo

Samba serwer plików i drukarek. Rafał Szcześniak The Samba Team. Prosze pytać w każdej chwili

Samba serwer plików i drukarek. Rafał Szcześniak <mimir@samba.org> The Samba Team. Prosze pytać w każdej chwili serwer plików i drukarek Rafał Szcześniak The Team Prosze pytać w każdej chwili Co to jest? Jest to wolna implementacja serwera protokołu SMB/CIFS pozwalająca systemom Unix współpracować

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Serwer plików i drukarek Samba

Serwer plików i drukarek Samba Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Laboratorium Administrowania Systemami Komputerowymi Serwer plików i drukarek Samba ćwiczenie numer: 14 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala Graficzny terminal sieciowy ABA-X3 część druga Podstawowa konfiguracja terminala Opracował: Tomasz Barbaszewski Ustawianie interfejsu sieciowego: Podczas pierwszego uruchomienia terminala: Program do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska, marzec 2015 Wprowadzenie Ćwiczenie jest wykonywane

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Działanie systemu operacyjnego

Działanie systemu operacyjnego Budowa systemu komputerowego Działanie systemu operacyjnego Jednostka centralna dysku Szyna systemowa (magistrala danych) drukarki pamięci operacyjnej sieci Pamięć operacyjna Przerwania Przerwania Przerwanie

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WEJŚCIA-WYJŚCIA

SYSTEMY WEJŚCIA-WYJŚCIA SYSTEMY WEJŚCIA-WYJŚCIA Systemy wejścia-wyjścia mają na celu umożliwienie wprowadzania informacji do komputera (wpisywanie tekstu, odczytywanie i zapisywanie danych na urządzeniach pamięci masowej itp.)

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX)

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) W informatyce występują ściśle obok siebie dwa pojęcia: sprzęt (ang. hardware) i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 14 Samba Wprowadzenie Konfiguracja Zarządzanie użytkownikami Podłączanie zasobu - 1 - Wprowadzenie Samba służy do obsługi wymiany

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Warstwy systemu Windows 2000

Warstwy systemu Windows 2000 Warstwy systemu Windows 2000 Tryb użytkownika (User Mode) Tryb jądra (Kernel Mode) Tryb użytkownika (User Mode) Zarządzanie pamięcią wirtualną Cechy charakterystyczne systemu Windows XP: system bardzo

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 2 Instalacja opensuse Przygotowanie do instalacji Konfiguracja instalacji Zakończenie instalacji Instalacja oprogramowania Program

Bardziej szczegółowo

Przykłady. Instalacja roli serwera wydruku

Przykłady. Instalacja roli serwera wydruku Serwer drukarek Wśród nowych elementów Windows 2003 Server warto wymienić serwer drukarek. Ta jedna z podstawowych funkcji każdego serwera została znacznie rozbudowana działa szybciej, jest bardziej pewna

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. System komputerowy

System komputerowy. System komputerowy System komputerowy System komputerowy System komputerowy układ współdziałających ze sobą (według pewnych zasad) dwóch składowych: sprzętu komputerowego (hardware) oraz oprogramowania (software) po to,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku Konfiguracja Windows. Strona 2 z 14

Instrukcja krok po kroku Konfiguracja Windows. Strona 2 z 14 Wstęp Instrukcja krok po kroku Konfiguracja Windows. Strona 1 z 14 Temat: Konfiguracja Windows Ćw. 1 W systemach Windows jest wiele poleceń uruchamiających elementy (aplety) Panelu sterowania lub polecenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13

Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13 Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13 KDE czy GNOME? 13 Jak uruchomić SUSE Live-CD z interfejsem GNOME? 14 Jak uruchomić SUSE Live-CD z interfejsem KDE? 15 Jak zmienić rozdzielczość ekranu? 16 Jak wyświetlić

Bardziej szczegółowo

Snifery wbudowane w Microsoft Windows

Snifery wbudowane w Microsoft Windows Snifery wbudowane w Microsoft Windows Prezentację przygotowali: Robert Milczarski Łukasz Stegliński Maciej Łaski Network Monitorw w Microsoft Windows Server 2003 Wbudowany w Windows monitor sieci wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Kernel Kompilacja jądra

Kernel Kompilacja jądra Kernel Kompilacja jądra systemu Co to jest jądro systemu operacyjnego Jądro systemu operacyjnego jest rozpowszechniane na licencji GNU General Public License (GPL) określonej przez konsorcjum Free Software

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi terminalowe

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi terminalowe Jarosław Kuchta Usługi terminalowe Zagadnienia Wykorzystanie usług terminalowych Sposób działania usług terminalowych Instalowanie usług terminalowych Funkcje usług terminalowych Usługi terminalowe 2 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A.

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja dotyczy instalacji sterowników do następujących urządzeń: - Temo HS EJ, - Mobile HS EJ, - NIXDORF TH230+ FV EJ, - 4610-1NR

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Pomoc: konfiguracja PPPoE

Pomoc: konfiguracja PPPoE Pomoc: konfiguracja PPPoE Sieć AGGnet wykorzystuje protokół PPPoE w celu uwierzytelnienia użytkownika, zanim przyznany zostanie dostęp do zasobów Internetu. Każdy abonent naszej sieci otrzymuje indywidualny

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu komputerowego

Architektura systemu komputerowego Architektura systemu komputerowego Klawiatura 1 2 Drukarka Mysz Monitor CPU Sterownik dysku Sterownik USB Sterownik PS/2 lub USB Sterownik portu szeregowego Sterownik wideo Pamięć operacyjna Działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ustawień sieci eduroam

Usuwanie ustawień sieci eduroam Wymagania wstępne Aby korzystać z sieci eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej należy 1. posiadać działający adres e-mail w domenie pollub.pl, który zazwyczaj ma postać i.nazwisko@pollub.pl (w

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

Linux -- u mnie działa!

Linux -- u mnie działa! Linux -- u mnie działa! Domowy serwer II Karol 'KarolGT' Antosik karolgt@karolgt.one.pl Stanisław 'Grung' Kulczycki grung@kce.one.pl Apache Apache najpopularniejszy serwer http ~62% z całości rynku budowa

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. wykład dr Marcin Czarnota laboratorium mgr Radosław Maj

Systemy operacyjne. wykład dr Marcin Czarnota laboratorium mgr Radosław Maj Systemy operacyjne wykład dr Marcin Czarnota laboratorium mgr Radosław Maj Plan wykładów 1. Wprowadzenie, 2. Procesy, wątki i zasoby, 3. Planowanie przydziału procesora, 4. Zarządzanie pamięcią operacyjną,

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Tworzenie maszyny wirtualnej

Tworzenie maszyny wirtualnej Tworzenie maszyny wirtualnej 1. Aby utworzyć nową maszynę wirtualną, z menu Maszyna wybieramy opcję Nowa. Zostanie uruchomiony kreator tworzenia maszyny wirtualnej. 2. Wpisujemy nazwę maszyny oraz wybieramy

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 2 Oprogramowanie i formaty plików. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 2 Oprogramowanie i formaty plików. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej GRAFIKA RASTROWA WYKŁAD 2 Oprogramowanie i formaty plików Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej Oprogramowanie Na rynku istnieje wiele programów do tworzenia i przetwarzania grafiki rastrowej.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Zbiór drukarek jest widoczny w przeglądarce, która jest dostępna z pierwszego menu programu w zakładce 1D-Drukarki 1D-Drukarki w systemie. Najczęściej baza

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2 aplikacji transportowa Internetu Stos TCP/IP dostępu do sieci Warstwa aplikacji cz.2 Sieci komputerowe Wykład 6 FTP Protokół transmisji danych w sieciach TCP/IP (ang. File Transfer Protocol) Pobieranie

Bardziej szczegółowo