1. Moduł Print Master

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Moduł Print Master"

Transkrypt

1 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane na drukarki lokalne i sieciowe oraz na drukarki objęte systemem Printoscope Terminal Server. Opcjonalną funkcją PM jest rozliczanie wydruków na projekty w systemie Printoscope Cost Control Instalacja Instalacja PM wymaga uprawnień administratora systemu operacyjnego. Instalacja PM może się odbyć na dwa sposoby. Pierwsza z nich to instalacja interaktywna, wymagająca udziału użytkownika. W czasie instalacji pojawiają się okna dialogowe, które zmieniają się dopiero po naciśnięciu przez użytkownika przycisku. Druga z instalacji, tzw. cicha, nie wymaga żadnej interakcji ze strony użytkownika Instalacja interaktywna Instalację interaktywną uruchamia się poprzez plik PMSetup.msi. Opcjonalnie plik można uruchomić z parametrem pdahost, w którym określa się adres serwera z modułem PDA Server, np. PMSetup.msi pdahost= Jeśli parametr pdahost nie zostanie podany, to instalator domyślnie przyjmie wartość localhost. W przypadku systemu Windows Vista należy pamiętać, aby plik PMSetup.msi uruchomić jako administrator (na pliku należy wywołać menu kontekstowe i wybrać opcję Uruchom jako administrator). W przypadku uruchomienia pliku z parametrem pdahost, należy stworzyć plik o rozszerzeniu bat i umieścić w nim polecenie msiexec z bezwględną ścieżką do pliku w drugim parametrze, np. msiexec /i c:\instalki\pmsetup.msi pdahost= Na instalację interaktywną składa się następujący ciąg okien dialogowych: 1

2 Rysunek 1. Instalator Print Mastera - okno powitalne Rysunek 2. Instalator Print Mastera - wybór katalogu docelowego 2

3 Rysunek 3. Instalator Print Mastera - potwierdzenie instalacji Rysunek 4. Instalator Print Mastera - pasek postępu instalacji 3

4 Rysunek 5. Instalator Print Mastera - okno końcowe instalacji zakończonej sukcesem Instalacja cicha Instalacja cicha charakteryzuje się tym, że w trakcie nie pojawia się żadne okno dialogowe. Instalator wykonuje wszystko automatycznie przyjmując wartości domyślne. Aby wywołać cichą instalację PM, należy plik PMSetup.msi uruchomić z dodatkowym parametrem /q, np. PMSetup.msi /q pdahost= Zawartość katalogu Domyślnie PM zostaje zainstalowany w katalogu c:\program Files\Printoscope Print Master. W katalogu tym znajdują się następujące katalogi i pliki: katalog Agent Katalog z instalatorem modułu Printoscope Agent. katalog Jobs Katalog, w którym Print Monitor zapisuje wydruki i logi. Część wydruków i logów może znajdować się w podkatalogu Jobs katalogu C:\Documents and Settings\ %USERNAME%\Ustawienia lokalne\dane aplikacji\pmprintmonitor, gdzie %USERNAME% to nazwa użytkownika wykonującego wydruk. Dzieje się tak wówczas, gdy użytkownik wykonujący wydruk nie posiada uprawnień administratora systemu operacyjnego. katalog Logs 4

5 Katalog z logami (oprócz logów Print Monitora). Część logów może znajdować się w podkatalogu Logs katalogu C:\Documents and Settings\%USERNAME% \Ustawienia lokalne\dane aplikacji\pmprintmonitor, gdzie %USERNAME% to nazwa użytkownika wykonującego wydruk. Dzieje się tak wówczas, gdy użytkownik wykonujący wydruk nie posiada uprawnień administratora systemu operacyjnego. plik PMCPLApplet.cpl Plik wykonywalny apletu w Panelu Sterowania o nazwie Printoscope Print Master Ustawienia. plik PMCustAct.dll Program narzędziowy. plik PMHook.dll Program narzędziowy. plik PMPrintMonitor.dll Główna biblioteka Print Monitora. plik PMPrintMonitorUI.dll Biblioteka Print Monitora wymagana w systemach serwerowych. plik PMUIMod.dll Program narzędziowy. plik PMGUIDispatcher.exe Program narzędziowy. plik PMPrintMonitorInstall.exe Program narzędziowy. plik PMService.exe Plik wykonywalny usługi o nazwie PM Monitor Service. plik RepProc.exe Program narzędziowy. plik PrintMaster.ini Plik konfiguracyjny. 5

6 Pliki PMPrintMonitor.dll, PMPrintMonitorUI.dll, PMUIMod.dll, PMHook.dll, PMCPLApplet.cpl i PMPrintMonitorInstall.exe podczas instalacji zostają skopiowane do katalogu %WINDIR%\system32, natomiast plik PrintMaster.ini do katalogu %WINDIR%. Gdy użytkownik na oknie autoryzacji wybierze opcję Pamiętaj mnie, to wówczas w katalogu C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Ustawienia lokalne\dane aplikacji\pmprintmonitor powstaje plik PrintMaster.ini z parametrami DefaultUserName i DefaultPassword, gdzie %USERNAME% to nazwa użytkownika wykonującego wydruk Operacje wykonywane podczas instalacji Podczas instalacji dodawany jest nowy typ portu o nazwie PMPrintMonitor. Drukarka w systemie operacyjnym, której zostanie ustawiony ten typ portu, stanie się drukarką objętą systemem Printoscope Terminal Server, co oznacza, że wydruki wykonane na tej drukarce po autoryzacji użytkownika trafią najpierw do centralnego serwera, a dopiero podczas sesji użytkownika na Print Terminalu zostaną wydrukowane na fizycznym urządzeniu. Podczas instalacji na potrzeby PM tworzony jest nowy użytkownik w systemie operacyjnym o nazwie PrintoscopeUser. Dzięki umieszczeniu tego użytkownika w gałęzi rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ Winlogon\SpecialAccounts\UserList pozostaje on niewidoczny na ekranie logowania do systemu Windows. W innej gałęzi rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Printoscope Print Master podczas instalacji powstają dwie wartości. Pierwsza z nich to InstallDir, określająca katalog, w którym został zainstalowany PM. Druga z nich to UniqueId, pozwalająca w jednoznaczny sposób zidentyfikować PM przez moduł PDA Server. Wartość UniqueId zostaje stworzona tylko wtedy, gdy nie istnieje (jeśli istnieje, to pozostaje bez zmian) Log Log instalacji PM powstaje w katalogu C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Ustawienia lokalne\dane aplikacji\pmprintmonitor, gdzie %USERNAME% to nazwa użytkownika zalogowanego w systemie operacyjnym, w którego sesji jest wykonywana instalacja PM. Plik logu nazywa się ppmsetup_log.txt Deinstalacja Aby odinstalować PM, należy uruchomić Start Panel Sterowania Dodaj lub usuń programy, a następnie odszukać na liście Printoscope Print Master i wybrać przycisk Usuń. 6

7 Rysunek 6. Wywołanie deinstalatora Print Mastera Jeśli w systemie operacyjnym będzie istniała co najmniej jedna drukarka z portem typu PMPrintMonitor, to wówczas PM nie zostanie całkowicie odinstalowany. Pozostaną wszystkie wymagane przez Print Monitor katalogi i pliki. Jeśli więc chcemy całkowicie usunąć PM z systemu, należy wcześniej zadbać o zwolnienie portów typu PMPrintMonitor przez drukarki Konfiguracja Dodanie portu Aby dodać port typu PMPrintMonitor, należy uruchomić Start Ustawienia Drukarki i faksy. Następnie, wywołując menu kontekstowe, należy wybrać Właściwości serwera (Rysunek 7, Dodanie portu - właściwości serwera ). W wyniku otrzymamy okno, w którym na zakładce Porty znajduje się lista portów (Rysunek 9, Dodanie portu - lista portów ). Należy wówczas wybrać przycisk Dodaj port, a następnie na liście typów portów należy zaznaczyć PMPrintMonitor i wybrać przycisk Nowy port (Rysunek 10, Dodanie portu - lista typów portów ). W wyniku otrzymamy okno, w którym należy podać serwer i kolejkę, czyli parametry centralnego serwera wydruku (Rysunek 11, Dodanie portu - serwer i kolejka ). 7

8 Rysunek 7. Dodanie portu - właściwości serwera 8

9 Rysunek 8. Dodanie portu - właściwości serwera (Windows Vista) 9

10 Rysunek 9. Dodanie portu - lista portów Rysunek 10. Dodanie portu - lista typów portów Rysunek 11. Dodanie portu - serwer i kolejka 10

11 W wyniku dodania portu typu PMPrintMonitor, na liście portów pojawi się port, którego nazwa, nadawana automatycznie, składa się z następujących części: portn (gdzie N jest liczbą całkowitą), nazwy serwera i nazwy kolejki (poszczególne części oddzielone są średnikiem), np. port1; ;q_mp2000 Rysunek 12. Wynik dodania portu Ustawienie portu drukarce Po dodaniu portu typu PMPrintMonitor, należy ustawić port wybranej drukarce zainstalowanej w systemie operacyjnym. W tym celu należy wywołać Właściwości drukarki (Rysunek 13, Ustawienie portu drukarce - właściwości drukarki ). W wyniku otrzymamy okno, w którym na zakładce Porty znajduje się lista portów. Należy wówczas odszukać port typu PMPrintMonitor i wybrać go dla drukarki (Rysunek 14, Ustawienie portu drukarce - wybór portu typu PMPrintMonitor ). W wyniku po każdym żądaniu wydruku na drukarce z portem typu PMPrint- Monitor, użytkownikowi pokaże się okno autoryzacji (Rysunek 15, Okno autoryzacji Print Mastera ). Dopiero po pomyślnym zalogowaniu się (podaniu nazwy użytkownika i hasła), wydruk zostanie "wydrukowany", tzn. trafi do centralnego serwera wydruku. 11

12 Rysunek 13. Ustawienie portu drukarce - właściwości drukarki 12

13 Rysunek 14. Ustawienie portu drukarce - wybór portu typu PMPrintMonitor Rysunek 15. Okno autoryzacji Print Mastera 13

14 Zmiana parametrów konfiguracyjnych Istnieje możliwość zmiany parametru pdahost podawanego podczas instalacji PM, określającego serwer z modułem PDA Server. W tym celu należy otworzyć do edycji plik PrintMaster.ini, znajdujący się w katalogu %WIN- DIR%, i odnaleźć w nim sekcję PDAServer z parametrem Host. Przy kolejnym żądaniu wydruku na drukarce z portem typu PMPrintMonitor, PM zwróci się do nowo skonfigurowanego serwera w celu autoryzacji użytkownika Zapamiętanie użytkownika i hasła Autoryzacja wymaga od użytkownika podania nazwy użytkownika i hasła. Dzieje się tak po każdym żądaniu wydruku na drukarce z portem typu PMPrintMonitor. Istnieje możliwość zapamiętania użytkownika i hasła. W tym celu na oknie autoryzacji znajduje się pole wyboru Pamiętaj mnie. Jeśli pole to zostanie zaznaczone i autoryzacja użytkownika po wybraniu przycisku OK zakończy się sukcesem, to przy kolejnym żądaniu wydruku na drukarce z portem typu PMPrintMonitor, pola Użytkownik i Hasło zostaną wypełnione zapamiętanymi danymi. Rysunek 16. Zapamiętanie użytkownika i hasła Nazwa użytkownika i hasło są zapamiętywane w pliku PrintMaster.ini w parametrach odpowiednio DefaultUserName i DefaultPassword. Plik ten z tymi dwoma parametrami znajduje się w katalogu C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Ustawienia lokalne\dane aplikacji\pmprintmonitor, gdzie %USERNAME% to nazwa użytkownika wykonującego wydruk Autoryzacja poprzez bazę danych Printoscope Jeśli autoryzacja użytkownika odbywa się poprzez bazę danych Printoscope, tzn. nazwa i hasło użytkownika są zapisane w tej właśnie bazie, to przed wykonaniem pierwszego wydruku na drukarce z portem typu PMPrint- 14

15 Monitor, użytkownik musi wykonać kilka czynności. Na początku należy wywołać aplet Printoscope Print Master Ustawienia. W tym celu należy uruchomić Start Panel Sterowania Printoscope Print Master Ustawienia. Na ekranie pokaże się okno autoryzacji z dwoma dodatkowymi przyciskami. Rysunek 17. Okno autoryzacji Print Mastera - konfiguracja loginu i hasła Przycisk z zieloną zębatką służy do podania adresu użytkownika (Rysunek 18, Okno do przesłania na podany adres loginu i hasła ). Ważne, aby ten sam adres istniał w systemie Printoscope Cost Control i został przypisany właściwemu użytkownikowi. Na podany adres zostanie wysłana wiadomość, w której użytkownik otrzyma login i hasło (Rysunek 19, Wiadomość z loginem i hasłem ). Aby aktywować hasło, należy kliknąć w link znajdujący się w wiadomości. Rysunek 18. Okno do przesłania na podany adres loginu i hasła 15

16 Rysunek 19. Wiadomość z loginem i hasłem Przycisk z czerwną zębatką służy do zmiany hasła. Aby użytkownikowi pokazało się okno, w którym należy podać nowe hasło, należy prawidłowo wypełnić pola Użytkownik i Hasło w oknie autoryzacji. Rysunek 20. Okno do zmiany hasła 1.4. Procedura drukowania Każde żądanie wydruku na drukarce z portem typu PMPrintMonitor spowoduje wyświetlenie na ekranie okna autoryzacji (Rysunek 21, Okno autoryzacji Print Mastera ). Jeśli system PDA został tak skonfigurowany, że także wydruki lokalne i sieciowe mają być autoryzowane, to okno autoryzacji pojawi się również z każdym żądaniem wydruku na drukarce lokalnej lub sieciowej. 16

17 Rysunek 21. Okno autoryzacji Print Mastera W momencie pokazania się okna autoryzacji, użytkownik proszony jest o podanie nazwy użytkownika i hasła, które pozwolą mu wykonać wydruk. Jeśli pola Użytkownik i Hasło zostaną wypełnione danymi, użytkownik powinien wybrać przycisk OK. Jeśli w danej chwili wystąpią problemy w połączeniu z serwerem PDA, to na oknie autoryzacji pojawi się stosowny komunikat (Rysunek 22, Błąd autoryzacji - brak połączenia z serwerm PDA ). Podobnie, gdy nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe (Rysunek 23, Błąd autoryzacji - nieprawidłowy login lub hasło ). 17

18 Rysunek 22. Błąd autoryzacji - brak połączenia z serwerm PDA Rysunek 23. Błąd autoryzacji - nieprawidłowy login lub hasło 18

19 Jeśli użytkownik nie uda się przejść procesu autoryzacji i wybierze przycisk Anuluj, wówczas wydruk zostanie skasowany, a na ekranie pokaże się następujący komunikat. Rysunek 24. Komunikat o skasowaniu wydruku w wyniku niepomyślnej autoryzacji W przypadku, gdy autoryzacja użytkownika zakończy się pomyślnie, to wówczas możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz zakłada, że użytkownik został przypisany do aktywnych projektów w systemie Printoscope Cost Control. Wtedy zanim wydruk zostanie wydrukowany użytkownik musi wykonać jeszcze jedną czynność, a mianowicie wybrać projekt, na który zostaną rozliczone koszty wydruku (Rysunek 25, Komunikat o konieczności wyboru projektu ). Możliwe jest także, aby koszty wydruku nie zostały rozliczone na żaden z projektów. Wówczas użytkownik na liście z projektami musi wybrać pozycję Brak (Rysunek 26, Wybór projektu z listy ). Drugi scenariusz to sytuacja, gdy użytkownik nie jest przypisany do żadnego aktywnego projektu w systemie Printoscope Cost Control. Wówczas po pomyślnej autoryzacji okno zostanie zamknięte, a wydruk zostanie wydrukowany. Rysunek 25. Komunikat o konieczności wyboru projektu 19

20 Rysunek 26. Wybór projektu z listy Zależnie od tego, jaka drukarka została wybrana przez użytkownika w celu wykonania wydruku, po takim czasie na ekranie pojawi się okno autoryzacji. Jeśli została wybrana drukarka z portem typu PMPrintMonitor, czas ten zależy od czasu, jaki bufor wydruku potrzebuje na zbuforowanie wydruku (zapis do pliku). W tym przypadku okno autoryzacji pojawi się dopiero wtedy, gdy status wydruku w kolejce drukarki zmieni się na Drukowanie (Rysunek 27, Stan kolejki i status wydruku przy wydruku na drukarce z portem typu PMPrintMonitor ). Jeśli system PDA został tak skonfigurowany, że także wydruki lokalne i sieciowe mają być autoryzowane, to przy wydruku na drukarę lokalną lub sieciową okno autoryzacji pojawi się natychmiast, zanim jeszcze w kolejce drukarki pojawi się wydruk (Rysunek 28, Stan kolejki przy wydruku na drukarce lokalnej lub sieciowej ). Dla wydruków lokalnych i sieciowych autoryzowanych przez system PDA charakterystyczne jest to, że ich nazwa w kolejce drukarki po pomyślnej autoryzacji wygląda inaczej niż przed autoryzacją. Do początkowej nazwy wydruku doklejane są trzy parametry: LoginPDA, ProjectID i CRC (Rysunek 29, Nazwa wydruku zmodyfikowana przez Print Mastera ). 20

21 Rysunek 27. Stan kolejki i status wydruku przy wydruku na drukarce z portem typu PMPrintMonitor 21

22 Rysunek 28. Stan kolejki przy wydruku na drukarce lokalnej lub sieciowej Rysunek 29. Nazwa wydruku zmodyfikowana przez Print Mastera 22

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań.

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi, którym jest firma GS Software Grzegorz Stolarski Robert Trawiński Spółka Jawna, ul. Półłanki 80 lok 402, 30-740 Kraków. Firma GS Software

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

EUkaliptus. Podręcznik użytkownika

EUkaliptus. Podręcznik użytkownika EUkaliptus Podręcznik użytkownika Informacje o prawie autorskim Niniejszy dokument chroniony jest prawem autorskim i stanowi własność firmy DataDiscovery. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych IBM SPSS Statistics Wersja 22 Przewodnik administratora licencji wielokrotnych Spis treści Przewodnik administratora....... 1 Zanim rozpoczniesz............. 1 Tworzenie kopii zapasowych oprogramowania

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja programu

Instalacja i konfiguracja programu Instalacja i konfiguracja programu Wymagania techniczne systemu W systemach Windows rozsądne minimum to procesor Pentium 200MHz i 128MB pamięci RAM. W systemach Linux wymagania zależne są od instalowanej

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja: 2015.1 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2015 2153PI02.00 Producent programu: KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo