Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu"

Transkrypt

1 Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu dokumentu Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w oparciu o zapisy niniejszego zapytania ofertowego. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji. Zamawiający do chwili podpisania umowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO z siedzibą w Dąbrowie k/poznania przy ul. Innowatorów 8 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS przez VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zapewnienie w ramach projektu Zawód telemarketera szansą na karierę zawodową osób z dysfunkcją wzroku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr umowy: POKL /11) kompleksowej obsługi związanej z realizacją zadań określonych w Projekcie: Zadanie 1: Rekrutacja uczestników projektu: - sali na potrzeby przeprowadzania sesji z psychologiem w ramach rekrutacji Zadanie 2: Realizacja indywidualnych planów działań i szkoleń:

2 Strona2 - sali na potrzeby spotkań konsultacyjnych z zakresu doradztwa zawodowe - sali szkoleniowej na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu - wyżywienie kadry szkoleniowej - wyżywienia uczestników/czek szkoleń - transport uczestników/czek Zadanie 3: Organizacja i przeprowadzanie staży zawodowych: - powierzchni biurowej na telecentrum (miejsce pracy dla uczestników/czek projektu) - transport stażystów/tek 3. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): : Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe; : Wynajem nieruchomości stanowiących własność to było pod wynajęciem powierzchni biurowej ; : Świadczenie usług wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkanie wynajem Sali szkoleniowej; dostarczenie posiłków; Nieregularny transport osób 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej obsługi opisanej w pkt. 1 dla uczestników/czek projektu, którymi są jednocześnie spełniające warunki: Zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego/uczące się w województwie wielkopolskim Pozostające bez zatrudnienia i/lub są rejestrowane w PUP Są niepełnosprawne (dysfunkcja wzroku) 4.2. Firma realizująca zamówienie zostanie wybrana przez Zamawiającego na podstawie złożonych ofert Projekt realizowany jest na terenie woj. wielkopolskiego w okresie od września 2012 do końca sierpnia 2013r Zakres obejmujący zamówienie: Lp. Opis Uwagi Wymiar Jednostka Ilość (łącznie) 1. Najem sal na potrzeby przeprowadzania sesji z psychologiem w ramach rekrutacji (pierwsza część przeprowadzona zostanie w drugiej połowie października 2012r, druga w styczniu 2013r.) Sala położona w odpowiedniej lokalizacji i z ułatwieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych, sala o powierzchni od 15 do 30m 2 -Pierwsza część 9 sesji po 2 h -druga część 8 sesji po 2 h godzina 34

3 Strona3 2. Wynajęcia salki na spotkania z zakresu doradztwa zawodowego (pierwsza część przeprowadzona zostanie w drugiej połowie października 2012r, druga w styczniu 2013r.) Sala położona w odpowiedniej lokalizacji i z ułatwieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych, sala o powierzchni od 15 do 30m 2 -Pierwsza część 18 spotkań po 2 h -druga część 18 spotkań po 2 h godzina Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu (pierwsza część rozpocznie się w drugiej połowie października 2012r, druga w styczniu 2013r.) Sala położona w odpowiedniej lokalizacji i z ułatwieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych. Sale wyposażone w odpowiedni sprzęt niezbędny do szkoleń, o powierzchni od 25 do 60m 2 -Pierwsza część 20 dni dla 6 osób -druga część 20 dni dla 6 osób dzień Wyżywienie kadry na czas szkoleń Obiad dwudaniowy, deser. Poczęstunek w formie bufetu (kawa, ciasto, zimne napoje). 40 zestawów zestaw Wyżywienia uczestników/czek Obiad dwudaniowy, deser. Poczęstunek w formie bufetu (kawa, ciasto, zimne napoje). 24 zestawów po 10 dni szkoleniowych zestaw Transport uczestników/czek na i ze szkoleń Do miejsca szkoleń z ustalonego na etapie realizacji punktu w Poznaniu 24 uczestników/czek x 10 dni szkoleniowych/os Przejazd Wynajem powierzchni biurowej na telecentrum (miejsce pracy dla Biuro dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych o 11 miesięcy miesiąc 11

4 Strona4 uczestników/czek projektu) powierzchni ok. 60m 2. Od października 2012r do końca sierpnia 2013r. 8. Transport uczestników/czek na i ze stażu na okres od listopada 2012 końca sierpnia 2013r. Do miejsca szkoleń z ustalonego na etapie realizacji punktu w Poznaniu 10 miesięcy miesiąc Zamawiający zapewni następujące warunki organizacji: W razie problemów technicznych będzie się kontaktować z zamawiającemu w celu rozwiązania zaistniałego problemu Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia i wglądu do dokumentów związanych z realizowaną usługą na rzecz projektu, w tym dokumentów finansowych, Zamawiającemu lub innym upoważnionym instytucjom (m.in. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) w zakresie realizowanego zakresu umowy. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zgodnie z załączonym formularzem ofertowym zawierać będzie wszystkie koszty. 2. W ofercie należy podać cenę brutto w PLN obejmującą należny podatek. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1. W ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi: 2.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym oraz nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

5 Strona Nie są powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w tabeli wymagania. Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy. 3. Informacje wymagane w pkt. 1 i 2 muszą zostać przedstawione w formie Oświadczeń dołączonych do oferty. PROCEDURA I KRYTERIA OCENY OFERT 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. 2. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: 2.1. Cena waga 100% 3. Ocena ofert w zakresie kryterium Cena zostanie dokonana zgodnie z wzorem: W = Cmin / Cn x 100, gdzie: W wartość punktowa, Cmin najniższa cena spośród ofert ważnych, Cn cena oferty badanej. 4. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. 5. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma bądź więcej Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji.

6 Strona6 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta powinna mieć formę pisemną i być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana (własnoręczny podpis) przez Wykonawcę. 3. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie imię i nazwisko oraz adres lub nazwę firmy i siedziby. 4. Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć: 4.1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) Oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). 5. Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Dokumenty złożone w języku obcym winny być dołączone i przetłumaczone na język polski oraz dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 8. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane. 9. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej, drogą pocztową lub osobiście do siedziby Zamawiającego. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Liliana Korczyńska Termin składania ofert upływa po 10 dniach roboczych dnia upublicznienia zapytania ofertowego: 17 Października 2012r. o godzinie 16:00, przy czym decyduje data i godzina dostarczenia oferty. 4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego. 5. Termin związania ofertą to 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

7 Strona7 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy miejscowość, data pieczęć firmowa OFERTA WYKONAWCY Ja, niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy): Nazwa Adres siedziby Nr telefonu i faksu NIP REGON w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu z dnia r. składam niniejszą ofertę. Lp. Opis Uwagi Wymiar łącznie Cena brutto 1. Najem sal na potrzeby przeprowadzania sesji z psychologiem w ramach rekrutacji (pierwsza część przeprowadzona zostanie w drugiej połowie października 2012r, druga w styczniu Sala położona w odpowiedniej lokalizacji i z ułatwieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych, sala o powierzchni od 15 do 30m 2 -Pierwsza część 9 sesji po 2 h -druga część 8 sesji po 2 h 34 godziny

8 Strona8 2013r.) 2. Wynajęcia salki na spotkania z zakresu doradztwa zawodowego (pierwsza część przeprowadzona zostanie w drugiej połowie października 2012r, druga w styczniu 2013r.) Sala położona w odpowiedniej lokalizacji i z ułatwieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych, sala o powierzchni od 15 do 30m 2 -Pierwsza część 18 spotkań po 2 h -druga część 18 spotkań po 2 h 72 godziny 3. Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu (pierwsza część rozpocznie się w drugiej połowie października 2012r, druga w styczniu 2013r.) Sala położona w odpowiedniej lokalizacji i z ułatwieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych. Sale wyposażone w odpowiedni sprzęt niezbędny do szkoleń, o powierzchni od 25 do 60m 2 -Pierwsza część 20 dni dla 6 osób -druga część 20 dni dla 6 osób 40 dni 4. Wyżywienie kadry na czas szkoleń Obiad dwudaniowy, deser. Poczęstunek w formie bufetu (kawa, ciasto, zimne napoje). 40 zestawów 40 zestawów 5. Wyżywienia uczestników/czek Obiad dwudaniowy, deser. Poczęstunek w formie bufetu (kawa, ciasto, zimne napoje). 24 zestawów po 10 dni szkoleniowych 240 zestawów 6. Transport uczestników/czek na i ze szkoleń Do miejsca szkoleń z ustalonego na etapie realizacji punktu w Poznaniu 24 uczestników/czek x 10 dni szkoleniowych/os 240 przejazdów 7. Wynajem powierzchni Biuro dostosowane 11 miesięcy 11 miesięcy

9 Strona9 biurowej na telecentrum (miejsce pracy dla uczestników/czek projektu) do potrzeb osób niepełnosprawnych o powierzchni od 55 do 65m 2. Od października 2012r do końca sierpnia 2013r. 8. Transport uczestników/czek na i ze stażu na okres od listopada 2012 końca sierpnia 2013r. Do miejsca szkoleń z ustalonego na etapie realizacji punktu w Poznaniu 10 miesięcy 10 miesięcy Łącznie dla całości zamówienia: Cena netto:. PLN (słownie: ) Cena brutto. PLN (słownie: ) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczam(y), że termin związania z ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

10 Strona10 Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy, 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. podpis Wykonawcy

11 Strona11 Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu: 4.1. otwarcia w stosunku do mnie likwidacji lub ogłoszenia upadłości, 4.2. zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3.1. złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powiązania z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w tabeli wymagania. Brak

12 Strona12 któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy. miejscowość, data podpis Wykonawcy

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH W związku z realizacją projektu pn. Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po 45 roku życia

Kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po 45 roku życia Poznao, dnia 21 lipca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez projektu Kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem (Umowa nr POKL.07.02.01-08-007/10-00

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa Zapytanie ofertowe dotyczące usługi dostawy oprogramowania dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZLECENIODAWCA: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek NIP 7642058401, REGON 572107982 reprezentowany przez Łukasza Dymka Właściciela tel. (67) 211 30 60, fax: (67) 211

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. I. ZLECENIODAWCA DGA Human Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo