Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy W Olsztynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy W Olsztynie"

Transkrypt

1 Działania na rzecz osób bezrobotnych 50+ w województwie warmińsko-mazurskim Konferencja regionalna Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób Solidarność pokoleń Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy W Olsztynie

2 Osoby 45+ na rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego prognozy wskazują, że do 2035 roku struktura wiekowa ludności znacząco się zmieni udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności kraju zmniejszy się do 15,7%,przy spadku odsetka ludności w wieku produkcyjnym do 57,6% i wzroście udziału osób w wieku poprodukcyjnym do 26,7%; udział ludności powyżej 45 roku życia w ogóle mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego powoli, choć systematycznie rośnie. Na koniec I kw r. ukształtowała się na poziomie 565 tys. osób (38,9%); na koniec I kwartału br. współczynnik aktywności zawodowej osób 45+ w województwie wynosił 39,6% (Polska 41,1%), wskaźnik zatrudnienia 36,1% (kraj 37,9%), stopa bezrobocia 8,5% (kraj 7,6%); trudną sytuację na rynku pracy w województwie określa m.in. stopa bezrobocia, która jest jedną z najwyższych w kraju. W sierpniu wskaźnik ten wynosił 19,3% (Polska-12,4%).

3 21,6 27,2 19,4 17,7 23,4 25,4 17,3 23,5 24,2 16,1 22,3 21,5 22,9 19,7 20,8 19,0 25,1 Udział osób powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych (w %) wg stanu na 30 grudnia 30,0 25,0 20,0 22,3 28,1 20,0 18,0 24,1 26,0 18,1 24,2 25,8 16,8 23,0 22,0 23,7 20,1 21,3 19,7 26,4 15,0 10,0 5,0 0,0 Polska Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Malopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie 2010 Wojewódzki Urząd 2011 Pracy w Olsztynie Śląskie Świetokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

4 Bezrobotni 50+ w województwie warmińsko-mazurskim Wyszczególnienie :2009 wzrost/spadek w % 2010:2011 wzrost w % Bezrobotni ogółem ,0 1,3 w tym ,7 4,0 Udział procentowy 19,8% 20,8% 21,3% 1 pkt. proc 0,5 pkt. proc Na koniec sierpnia 2012 r. - przy ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy osób to osoby pow. 50 roku życia (21,7%).

5 Bartoszyce Braniewo Dzialdowo Elbląg grodzki Elblag powiat Ełk Giżycko Gołdap Iława Kętrzyn Lidzbark W. Mrągowo Nidzica Nowe Miasto Lubawskie Olecko Olsztyn grodzki Olsztyn ziemski Ostróda Pisz Szczytno Węgorzewo Zróżnicowanie terytorialne bezrobotnych 50+ w województwie warmińsko-mazurskim (dane wg stanu na 30 sierpnia) ,0% ,6% 20,5% 17,5% 25,2% 25,5% 23,3% 21,0% 18,9% 18,9% 23,0% 22,1% 23,9% 23,4% 17,4% 15,0% 25,7% 22,0% 20,7% 21,0% 25,8% 19,7% 25,0% 20,0% 15,0% ,0% ,0% 0 0,0% Liczba bezrobotych 50+ Udział osób w wieku 50+ w ogóle bezrobotnych

6 Struktura bezrobotnych 50+ według płci (dane wg stanu na 30 sierpnia) 58,3% 60,0% 46,1% 50,0% 43,6% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 53,9% bezrobotni ogółem 41,7% bezrobotni ,4% kobiety mężczyźni do 25 roku życia kobiety mężczyźni

7 Struktura bezrobotnych 50+ według wykształcenia 19,3% 3,9% 2,7% 43,6% 30,5% gimnazjalne i poniżej 45,0% 40,0% 35,0% Polska Warmińsko-Mazurskie 33,2% 43,6% 37,8% zasadnicze zawodowe 30,0% 30,5% policealne i średnie zawodowe 25,0% 19,9% średnie ogólnokształcace 20,0% wyższe 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 4,0% wyższe 2,7% 19,3% policealne i średnie zawodowe 5,2% 3,9% średnie ogólnokształcace zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej

8 Struktura bezrobotnych 50+ według czasu przebywania na bezrobociu 22,5% 6,5% 10,9% 17,0% 20,6% do 1 miesiąca 1-3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesięcy powyżej 24 miesięcy 22,5% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 17,0% 16,8% 11,1% 6,5% 10,9% 6,5% 22,5% 20,6% 20,7% 20,2% Polska Warmińsko-Mazurskie 24,6% 22,5% 0,0% do 1 miesiąca 1-3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesięcy powyżej 24 miesięcy

9 Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2012 rok Stanowi kierunkową wytyczną dla samorządów lokalnych, w szczególności powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji i partnerów rynku pracy do formułowania celów i realizacji działań w 2012 roku; Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia opracowywany jest na podstawie Krajowego Planu Działań; z uwzględnieniem strategii rozwoju województwa i innych dokumentów strategicznych i programowych; Opracowany przy współpracy przedstawicieli samorządu województwa oraz wojewody, reprezentantów samorządowych jednostek wojewódzkich i powiatowych, regionalnych struktur organizacji związkowych i organizacji pracodawców, a także przedstawicieli nauki i szkolnictwa oraz reprezentantów organizacji pozarządowych.

10 Cele polityki rynku pracy w 2012 roku Cel Wartość wskaźnika realizacji celu 1. Utrzymanie poziomu bezrobocia na prognozowanym poziomie 109,4 tys. 116,4 tys. 2. Utrzymanie wskaźnika procentowego udziału: młodzieży do 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych na poziomie nie większym niż: osób w wieku powyżej 50 lat w ogólnej liczbie osób bezrobotnych na poziomie nie większym niż: 3. Osiągnięcie wskaźnika efektywności programów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie nie niższym niż: 21,8% 21,5% 45%

11 Priorytetowe grupy osób Bezrobotne osoby do 25/30 roku życia Długotrwale bezrobotni Bezrobotne osoby w wieku powyżej 45/50 lat Bezrobotne osoby niepełnosprawne oraz inne grupy osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

12 Aktywizacja bezrobotnych 50+ w wybranych formach roboty publiczne osób (5,3%) prace do stanowiskach dotowanych osób (1,6%) szkolenia osoby (3,5%) podjęcie działalności gospodarczej - 56 osób (0,7%) przygotowanie zawodowe - 2 osoby staże osób (7,3%) prace interwencyjne osoby (9,6%) podjęcia pracy niesubsydiowanej osób (55,1%) prace społecznie użyteczne osoby (16,8%)

13 Źródła finansowania działań środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dodatkowe środki Funduszu Pracy pozyskane z rezerwy MPiPS na realizację programów aktywizujących bezrobotnych powyżej 50 roku życia, środki Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach naborów ogłoszonych w 2012 r., osoby starsze stanowiły jedną z preferowanych grup docelowych w ramach Działania VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz Poddziałania 8.1 PO KL Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

14 Programy specjalne 5 programów specjalnych realizowanych na terenie powiatów: iławskiego, gołdapskiego, piskiego, szczycienskiego; planowana liczba uczestników programów 264 bezrobotnych pow. 50 roku życia; planowana efektywność 76%; koszt realizacji programów 3 180,2 tys. zł.

15 Programy na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+ finansowane z rezerwy MPiPS Koszt działań zaplanowanych w programie (w tys. zł) Powiat Liczba uczestników Staże Szkolenia Prace interwencyjne Roboty publiczne Dotacje dla pracodawców Dotacje dla bezrobotnych Razem Bartoszyce ,3 40,0 45,8 270,0 371,9 87,5 833,5 Braniewo 21 36,0 15,0 37,0 88,0 Działdowo 42 73,4 20,0 91,3 76,0 95,0 355,7 Ełk ,0 36,0 100,0 100,0 402,0 Gołdap ,0 1,7 109,0 65,4 316,1 Iława ,1 200,0 310,1 Kętrzyn ,0 530,0 600,0 Lidzbark Warmiński Nowe Miasto Lubawskie 28 15,3 106,2 40,0 161, ,0 70,0 40,0 40,0 80,0 390,0 Pisz 385 0,0 0,0 150, ,0 0,0 0, ,0 Razem ,8 167,7 296, ,5 696,9 667, ,9

16 WUP w Olsztynie w okresie programowania pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2) i jest odpowiedzialny za wdrażanie całego Priorytetu VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL oraz pierwszego działania w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.

17 Cele szczegółowe dla Priorytetu VI PO KL: Cel szczegółowy 1: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy, Cel szczegółowy 2: Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych, Cel szczegółowy 3: Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich), Cel szczegółowy 4: Zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród osób starszych.

18 Kryteria dostępu ustanawiane w poszczególnych konkursach (w 2012 roku) w celu zapewnienia wsparcia dla osób w wieku 50+: Projekt w minimum 75% obejmuje wsparciem m.in osoby w wieku powyżej 50 roku życia (Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy ); Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby m.in. w wieku lata (Podziałanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia ); Minimum 15% uczestników projektu w roku 2012 stanowią osoby w wieku lata (Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych ); Co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby defaworyzowane na rynku pracy, tj. m.in. w wieku 50+ (Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie )

19 W ramach wyłonionych dotychczas do dofinansowania projektów ok. 15 skierowanych było w 100% lub w minimum 75% do osób powyżej 50 roku życia. Strefa 50 plus - grupę docelową stanowi 60 osób (100% w wieku 50+) z powiatów: bartoszyckiego i kętrzyńskiego. Formy wsparcia: IPD, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe: telemarketersprzedawca, sprzedawca-magazynier, kucharz małej gastronomii, pracownik ochrony osób i mienia- magazynier + ECDL (przy wszystkich szkoleniach), pośrednictwo pracy. Wartość projektu ,95 PLN. Realizator: Fundacja na rzecz integracji zawodowej społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA 50 na plus - grupę docelową stanowi 150 osób w wieku lata (w tym 80%w wieku 50+). Formy wsparcia: IPD, Szkolenia zawodowe: obsługa obiektów hotelowych, pakowacz-sortownik opakowań, brukarz, profesjonalny sprzedawca magazynier, monter nawierzchni drogowych, pracownik gastronomii, tapicer, pracownik konserwator obiektów małej architektury, sortownik-pracownik huty szkła, opiekunka osób starszych, zadbana pani. Wartość projektu ,80 PLN. Realizator: WYG International Sp. z o.o. Poszukiwana superniania - grupę docelową stanowi 36 osób (w tym 75% osób powyżej 50 roku życia). Formy wsparcia: Warsztaty aktywizujące (w tym IPD), szkolenie zawodowe opiekun dzienny i językowe, Staże i praktyki, pośrednictwo zawodowe. Wartość projektu: ,00 PLN. Realizator: Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe Erudycja, 50 plus pracownikiem na 5 plus - grupę docelową stanowi 60 osób w wieku Formy wsparcia: Indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym IPD, Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, Pośrednictwo pracy, Szkolenia zawodowe: Telemarketer-sprzedawca w tym 30h Word, Excel, Access, Internet z certyfikatem ECDL oraz 30h komputerowe programy sprzedaży; Opiekun/ka dziecięcy/a, osób starszych i ON, w tym 40h Word i Internet, Kucharz małej gastronomii-cukiernik w tym 30h Word i Internet, Pracownik ochrony osób i mienia magazynier, w tym 80h Word, Excel, Internet, powerpoint z certyfikatem ECDL oraz 50h komputerowe programy sprzedaż.-magazyn. Wartość projektu: ,25 PLN. Realizator: Business School, H. Polak, M. Polak Sp. Jawna

20 Projekt Innowacyjny Indywidualne Ścieżki Zatrudnienia Projekt finansowany z PO KL realizowany przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych Cel ogólny - wzrost zatrudnialności tj. zdolności do poszukiwania, podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia osób po 45 roku życia, które są długotrwale bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Model zatrudnienia wspomaganego osób długotrwale bezrobotnych po 45 roku życia wiek gorącego ziemniaka Projekt został nominowany przez Komisję Europejską do finału prestiżowego konkursu RegioStars 2013 Awards.

21 Rezultaty: Priorytet VI PO KL Liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI Liczba osób w wieku lata, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej 544, Priorytet VIII PO KL Liczba pracujących osób, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych osób w tym liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 8.1 PO KL, znajdująca się w grupie wiekowej lata 1 762

22 W Planie Działań na 2013 r. ustanowiono następujące kryteria dostępu: 1. Projekt w 100% obejmuje wsparciem m.in. osoby w wieku 50 roku życia (Priorytet VI), 2. Minimum 20% uczestników projektu stanowią osoby w wieku powyżej 50 roku życia (Poddziałanie projekty systemowe PUP), 3. Co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby co najmniej z jednej z grup defaworyzowanych na rynku pracy, czyli osoby w wieku powyżej 50 roku życia (Działanie 8.1.).

23 Bierni czy aktywni. Sytuacja osób powyżej 45 roku życia na rynku pracy województwa warmińsko mazurskiego Cel badania - pogłębiona analiza i kompleksowa diagnoza sytuacji osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat na rynku pracy, w tym przede wszystkim: poznanie oczekiwań, potrzeb i motywacji do podjęcia lub kontynuowania pracy, określenie poziomu mobilności zawodowej, analiza postaw pracodawców i polityki wobec pracowników po 45 roku życia, wypracowanie rekomendacji i wniosków dotyczących aktywizacji tej docelowej grupy osób do zastosowania w praktyce powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji rynku pracy, w tym organizacji pracodawców, ze wskazaniem na praktyczną użyteczność i możliwość wykorzystania w bieżącej działalności.

24 Wnioski z badań 1. Podstawowy wniosek, jaki można wyczytać z badań, wskazuje, iż status na rynku pracy to nie tylko chwilowa sytuacja człowieka, ale także pewien stan jego umysłu, wpływający na jego postawy i opinie. 2. To z kolei oznacza, iż działania zmierzające do aktywizacji zawodowej powinny być nie tylko dopasowywane do statusu na rynku pracy, ale przede wszystkim do postaw życiowych aktywizowanych osób. Ignorując te postawy jesteśmy skazani na porażkę. 3. Za niepokojący można poczytywać fakt, że w świetle wyników badań osoby bezrobotne i bierne zawodowo mają nierealistyczny (bardziej fatalistyczny) obraz rynku pracy, który może kształtować ich nierealistyczne oczekiwania i oceny własnych szans. Jednocześnie zbliżone oceny pracodawców i osób pracujących świadczą o tym, iż istnieje pewna spójna i realistyczna wizja rynku pracy podzielana przez jego uczestników.

25 Wnioski z badań c.d. 4. Analizy postaw pracodawców wskazują, że głównie w swych opiniach opierają się na stereotypach leżących u podstaw ageizmu. 5. W każdym z wyróżnionych segmentów opinie pozytywne współistnieją i są deprecjonowane przez opinie negatywne. 6. Pracodawcy nie znają pojęcia zarządzania wiekiem, a co za tym idzie nie stosują go w praktyce. 7. Badania pokazały, że instrumenty wspierające zatrudnianie osób 45+ powinny być osadzone w kampanii informacyjnej nakierowanej na zmianę świadomości pracodawców walkę ze stereotypowym postrzeganiem. 8. Jest to powolna i wyboista droga, jednak nie ma tu co liczyć na autostradę.

26

27 Dziękuję za uwagę ul. Głowackiego 28

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 3 r. I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Analiza i ocena struktury bezrobocia w powiecie ziemskim na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w 2007 r. Elbląg, marzec 2008 r. WSTĘP Działania

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT MARZEC 2013 Spis treści: Wprowadzenie strona 3 Diagnoza strona 10 Opis strona

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce Badania własne WORP Poznań, 2011 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań www.efs.wup.poznan.pl

Bardziej szczegółowo