1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w województwie kujawsko-pomorskim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim."

Transkrypt

1 Program spotkania : 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w województwie kujawsko-pomorskim. 2. Sytuacja osób młodych na rynku pracy w kontekście grupy docelowej konkursu. 3. Główne założenia konkursu nr POWR IP /15: beneficjenci formy wsparcia wymagane wskaźniki produktu i rezultatu nowości w PO WER 4. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach POWER w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). 5. Ocena projektów podstawowe informacje. Toruń, r.

2 WUP w Toruniu - Instytucja Pośrednicząca w ramach celu tematycznego 8 (EFS) dla POWER i RPO WKP projektów pozakonkursowych PUP - projektów konkursowych Konkursy: POWER - 75 mln zł - aktywizacji zawodowa osób do 29 r.ż. RPO WKP: - 72 mln zł - aktywizacji zawodowa osób powyżej 29 r.ż. - 7 mln zł osoby odchodzące z rolnictwa - 14 mln zł - outplacement 2

3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w województwie kujawsko-pomorskim

4 Gwarancje dla młodzieży Komisja Europejska w 2012 w odpowiedzi na wysoki poziom bezrobocia wśród osób młodych ustanowiła Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI). W celu realizacji ww. inicjatywy Komisji, opracowano w Polsce Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Z uwagi na to, że w woj. kujawsko-pomorskim stopa bezrobocia młodzieży na koniec 2012 r. wg Eurostat przekraczała 25%, jako jedno z 10 województw w naszym kraju zakwalifikowaliśmy się do otrzymania dodatkowych środków na realizację Gwarancji dla młodzieży z wykorzystaniem środków YEI. GdM to program wsparcia na rynku pracy osób młodych w wieku lat, zapewniający wszystkim osobom młodym dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy* od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego (w projektach od dnia przystąpienia do projektu). 4 (YEI Youth Employment Initiative)

5 Struktura PO WER podział alokacji Oś I Osoby młode na rynku pracy Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki i edukacji Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia Oś VI Pomoc techniczna 5

6 Oś I POWER Osoby młode na rynku pracy Alokacja na PI 8.ii PO WER poziom regionalny schemat pozakonkursowy PUP schemat konkursowy WUP poziom krajowy schemat konkursowy MPiPS schemat OHP W EUR ,00% ,10% ,90% ,00% ,86% ,14% 6

7 Podział alokacji Oś I POWER wg województw (EURO) Województwo Udział bezrobotnych w wieku w ogóle bezrobotnych w kraju w wieku Alokacja na PI 8.ii w PO WER DOLNOŚLĄSKIE 6,76% KUJAWSKO-POMORSKIE 6,37% LUBELSKIE 6,74% LUBUSKIE 2,67% ŁÓDZKIE 7,32% MAŁOPOLSKIE 10,38% MAZOWIECKIE 10,05% OPOLSKIE 2,03% PODKARPACKIE 8,45% PODLASKIE 2,63% POMORSKIE 5,33% ŚLĄSKIE 10,85% ŚWIĘTOKRZYSKIE 4,85% WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3,87% WIELKOPOLSKIE 7,81% ZACHODNIOPOMORSKIE 3,90% POLSKA

8 POWER w woj. kujawsko pomorskim Kwota na projekty PUP : ok. 423 mln zł Kwota na konkursy : ok. 75 mln zł (przy kursie euro 4,2 PLN) Okres realizacji projektów (kwalifikowalności wydatków) grudnia 2014 r.

9 Środki dostępne w PO WER (w mln PLN) Projekty pozakonkursowe PUP (decyzja MPiPS na rok budżetowy) Łącznie 57,2 58,8 56,0 54,8 53,5 51,5 48,3 43, ,3 Środki IZM* Środki EFS Planowana liczba osób objętych wsparciem Projekty konkursowe (alokacja na konkurs) Środki IZM* Środki EFS Planowana liczba osób objętych wsparciem ,0 18,9 0 12,0 10,5 10,5 10, , *IZM Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

10 Grupa docelowa w Osi I PO WER Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku lat* bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET*), w tym również osoby niezarejestrowane w urzędach pracy. PUP osoby bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy; Konkursy głównie osoby bierne zawodowo (80%), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu MPiPS * wiek uczestników liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie 10

11 Grupa docelowa w Osi I PO WER a GdM * zgodnie z definicją przyjętą w POWER za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, tj. w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych lub na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym), nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, tj. czy osoba nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). 11

12 Grupa docelowa I konkurs kryteria dostępu Projekt skierowany jest wyłącznie do osób biernych zawodowo w wieku lat (w tym w szczególności w wieku lata), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, tj.: a) młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) b) matek opuszczających pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), c) absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu), d) absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu), e) matek przebywających w domach samotnej matki, f) osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu). 12

13 Grupa docelowa - definicja bierni zawodowo /nieaktywni zawodowo definicja z listy wskaźników wspólnych dla EFS CT 8-10: osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

14 Grupa docelowa definicja GUS : BIERNI ZAWODOWO - osoby niepracujące i nieposzukujące pracy. W grupie osób nieaktywnych zawodowo znajdują się osoby niewykazujące chęci do zatrudnienia mimo posiadania zdolności do podjęcia pracy: osoby starsze (w wieku emerytalnym) osoby w wieku produkcyjnym, ale uzyskały uprawnienia rentowe i nie zamierzają powrócić na rynek pracy, osoby niepełnosprawne, młodzież, która nie rozpoczęła jeszcze kariery zawodowej lub czasowo wycofała się z rynku pracy z powodu kontynuowania edukacji lub konieczności opieki nad dzieckiem, rodziną.

15 Grupa docelowa BAEL Zgodnie z definicją GUS i metodologią kwartalnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za biernych zawodowo uważa się osoby w wieku 15 lat i więcej, które w badanym tygodniu: nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były gotowe do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym, nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie: - dłuższym niż 3 miesiące, - do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć.

16 Rolnicy osoby będące rolnikami oraz domownicy rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), w szczególności, osoby które jednocześnie: są pełnoletnie oraz zamieszkują i prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym, są ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie: ukończyły 16 lat, pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy w PO KL rolnicy i domownicy byli traktowani jako zatrudnieni osoby zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy są aktywne zawodowo

17 Grupa docelowa konkursu a uczestnicy projektów w ramach pozostałych działań POWER Oś I : Projekty pozakonkursowe OHP W Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w ramach "Gwarancji dla młodzieży" realizowane są dwa projekty finansowane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Równi na rynku pracy (dla osób w wieku lat) i Pomysł na siebie (dla osób w wieku lat). Projekty konkursowe MPiPS I nabór: mln zł

18 Oś 3, Działanie 3.1 PO WER NCBiR I nabór na kwotę : 250 mln zł ( ) Program Rozwoju Kompetencji w ramach Poddziałania 3.1 PO WER zakłada udzielanie dofinansowania dla szkół wyższych publicznych i niepublicznych kształcących co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Okres naboru wniosków 22 czerwca do 22 lipca. Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż rok i może trwać maksymalnie 3 lata. Program nastawiony jest na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez podnoszenie ich kompetencji. Projekt może obejmować wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy.

19 Oś 3, Działanie 3.1 PO WER Zakres zadań i działań musi prowadzić do uzyskania kompetencji spośród wskazanych poniżej: o o o o o zawodowych; komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych i językowych; w zakresie przedsiębiorczości; informatycznych, w tym wyszukiwania informacji; analitycznych, w tym umiejętności rozwiązywania problemów.

20 Plan działania na 2016 r.: - minimalna/maksymalna wartość projektu - czas trwania projektów (I/II kw r.) - liczba projektów składanych w konkursie (1/2) - grupa docelowa (bierni zawodowo/ bezrobotni) - maksymalna kwota wsparcia na 1 osobę

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020. - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r.

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020. - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Szarek Wicedyrektor WUP w Olsztynie ds. Funduszy Europejskich 14.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata 2014 2020

Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata 2014 2020 Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata 2014 2020 możliwości wsparcia osób planujących uruchomić własną działalność gospodarczą ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ "' " ',`.',",Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó;

y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ '  ',`.',,Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó; y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ "' " ',`.',",Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó; Wo1EWóoz URZĄD PRACY W opolu OGŁOSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWNIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ROLA OHP W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 2020 GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ROLA OHP W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 2020 GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ROLA OHP W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 2020 GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY KONFERENCJA ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA REALIZACJA PRIORYTETU I WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Załącznik nr 2 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Załącznik nr 2 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami. Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Środa z Funduszami. Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Środa z Funduszami Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Program spotkania Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z perspektywy 2007 2013 Fundusze Europejskie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016 Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 5 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie są powieleniem zapytań, które wpłynęły na adres mailowy punktinformacyjny@wup.mazowsze.pl

Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie są powieleniem zapytań, które wpłynęły na adres mailowy punktinformacyjny@wup.mazowsze.pl FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 3 lipca 2015 r. Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Warszawa, październik 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP 4 INFORMACJE PODSTAWOWE 8 I. CZĘŚĆ DLA PROJEKTODAWCY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS

Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS Opracowanie: Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole, 22 czerwca 2015 r. 2 Tabela

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo