ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ"

Transkrypt

1 ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Збірник наукових праць POLSKA I UKRAINA: AKTUALNE PROBLEMY ROZWOJU GOSPODARCZEGO W KONTEKŚCIE PROCESÓW EUROINTEGRACJI I GLOBALIZACJI Zbiór prac naukowych POLISH AND UKRAINE: VITAL QUESTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN CONTEXT OF EUROINTEGRATION AND GLOBALIZATION Review of Scientific Articles Львів 2010

2 УДК 336:336.77}(477) 71 Редакційна колегія: Другов О.О., к.е.н., доцент (відповідальний редактор). Корицька О.М., к.е.н., асистент кафедри економічної теорії Хрипяк Ю.С., фахівець наукового відділу. Качмар С.І., аспірант Університету банківської справи. Польща та Україна: актуальні питання економічного розвитку в контексті євроінтеграції та глобалізації (зб. наук. пр.) / Відп. за вип. О.О.Другов / Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. Львів, с. Збірник містить праці польських та українських науковців з широкого кола питань розвитку економічних систем Польщі та України в контексті процесів євроінтеграції та глобалізації. Значну увагу приділено аналізу можливостей поглиблення співпраці Європейського союзу зі східними сусідами в цілому, та Польщі і України зокрема. Розглянуто польський досвід євроінтеграції та здійснено аналіз окремих процесів, що їй передували, наприклад, представлені основні аспекти приватизації банківського сектору у Польщі після 1989 року. Порушені питання економічного розвитку регіонів європейського простору. Опубліковані матеріали відображають точку зору авторів, яка може не збігатися з позицією редколегії Адрес редакційної колегії: Науковий відділ ЛІБС УБС НБУ Пр-т Шевченка 9 м. Львів

3 ЗМІСТ Гавронська, З., Макарська А. Контрольний характер системи бухгалтерії... 4 Галата С., Петшик У., Делекта А. Окружение как детерминанта эффективного функционирования в условиях глобализации Jarosz P. Wpływ kryzysu światowego na zachowanie się Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Hamryszczak J. Wpływ kryzysu światowego na sytuację finansowo organizacyjną systemu bankowego w Polsce ogólny zarys retrospectywny Ślusarczyk B., Koniuch J. Zacres i płaszczyzny współpracy transgranicznej między Polską a Ukrainą Cholewa J. Privatisation of banking sector in Poland after Wilczyńska M. Introduction of IFRSs into financial reporting Sojski P. Management of investment ventures in wind energy Guja D. Five years in the European Union verification of economic expectations of polish society towards EU membership in comparison to Ukrainian society s expectations in light of euro-integration Sedlak P. Influence of EU structural founds on Polish economy as an example of effectiveness of external stimulation Sady M. Eastern partnership the idea for European Union s closer cooperation with eastern neighbours Lyszczarz H. Factors of complexity of macroenvironment in the conditions of global and regional integration Kłos A. Polish economy in the 21st century Rejman K. Endogenous growth of territional units Zbigniew M. Podkarpacki region in European space

4 КОНТРОЛЬНИЙ ХАРАКТЕР СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРІЇ Здзіслава Гавронська канд. економ. наук Державна вища професійна школа ім. Броніслава Маркевича в Ярославі Анетта Макарська магістр Державна вища професійна школа ім. Броніслава Маркевича в Ярославі Вступ Серед багатьох функцій бухгалтерії теоретики і практики сучасної бухгалтерії виділяють функції: інформаційну, контрольну й аналітичну, надаючи їм однакового значення. У статті представлено погляди багатьох авторів на тему контрольної функції сучасної бухгалтерії. Ключові слова: Бухгалтерія, засади бухгалтерії, контрольна функція системи бухгалтерії. Поняття «бухгалтерія» багатозначне. В літературі з цього предмету важко знайти одне універсальне визначення бухгалтерії. Багато авторів звертають увагу на цю проблему, підкреслюючи, що бухгалтерія це не тільки облік економічних подій, але також і інформаційно-контрольна система, мова господарської діяльності, система виміру, послугова діяльність, відображення дійсних станів і процесів, наукова дисципліна. На підставі літератури можна констатувати, що найчастіше поняттям «бухгалтерія» визначається: інформаційно-контрольна система, що оцінює результати господарської діяльності та фінансовий стан певного господарського суб єкта, комплекс норм, що визначають засади, згідно з якими повинна функціонувати система бухгалтерії, наукові знання про засади функціонування, організації та проектування систем бухгалтерії на практиці. Всі названі в ній елементи тісно пов язані між собою, оскільки система бухгалтерії базується на результатах, отриманих у ході наукових досліджень і на нормах, сформованих політикою. Предметом цієї статті є бухгалтерія в розумінні системи, яка функціонує в господарських організаціях. Отже, треба звернути увагу на те, як у літературі з предмету визначається система бухгалтерії та які її ознаки і функції представлені. Бухгалтерія як контрольна система На початку сімдесятих років минулого століття С.Скшиван, який великою мірою спричинився до розвитку бухгалтерської справи в Польщі, дав 4

5 визначення, що вона є системою постійного збору, групування, представлення й інтерпретації виражених у грошах, підданих балансовим розрахункам загальних і окремих цифрових даних щодо економічної діяльності та майнового стану господарської одиниці. Тепер бухгалтерська система визначається так само. Приклади вибраних визначень бухгалтерії подано в табл. 1. Таблиця 1. Огляд визначень бухгалтерії Автор Визначення Т. Кізюкевич Бухгалтерія це система відображення у грошовому еквіваленті майнового й фінансового стану господарських одиниць та комплексного охоплення упорядкованим чином економічних явищ та процесів, які відбуваються в них, за допомогою спеціальних методів, форм, організаційних і технічних вирішень; завдяки цьому отримується сформалізований, внутрішньо з єднаний і збалансований образ господарської діяльності універсального характеру. К. Савіцький Бухгалтерія це цілісна і компактна система нагромадження і перетворення даних стосовно майна господарської одиниці та її діяльності і представлення економічно-фінансової інформації; в бухгалтерії використовуються певні методи, правила дії, інструменти обліку та технічні засоби, які дають можливість реєструвати стан і зміни майна організації, джерел його фінансування, проведених економічних операцій та досягнених фінансових результатів. М. Добія Бухгалтерія це система спостереження, вимірювання і класифікації економічних подій, їх відображення і об єднаного охоплення у структурі пов язаних між собою банківських рахунків, котра узагальнює інформацію, необхідну для управління і контролю за господарською діяльністю. З. Колачик Бухгалтерія як система є цілісною, гнучкою, з тільки їй притаманною структурою правил і засад, що визначаються специфічними процесами спостереження і вимірювання, а також реєстування і представлення господарських операцій. Джерело: Власне опрацювання на підставі: Т. Кізюкевич «Бухгалтерія засади ведення після внесення доповнень до закону про бухгалтерію», ч. І, Видавництво і Порадництво «Експерт», Вроцлав 2002; К. Савіцький «Фінансова бухгалтерія», ПВЕ, Варшава 2004; М. Добія «Управлінська бухгалтерія та контроллінг», Наукове видавництво ПВН, Варшава 1997; З. Колачик «Фінансова бухгалтерія», Видавництво АЕ в Познані,

6 На підставі наведених визначень і вивчення літератури можна ствердити, що бухгалтерію як систему характеризує: постійний і комплексний опис господарської діяльності та майнового і фінансового стану певного, виділеного з оточення суб єкта, опис діяльності та стану суб єкта, що полягає у спостереженні, вимірюванні, реєстрації, класифікації, перетворенні, інтерпретації та представленні економічних явищ і процесів, опис, який використовує грошовий еквівалент і натуральні одиниці вимірювання, дотримання певних формально-правових вимог і правил, використання опису для контролю й управління господарським суб єктом, застосування відповідних методів дії, пристроїв і технічних засобів, здатність адаптації до специфічних умов діяльності господарського суб єкта, здатність до створення опису, що базується як на дійсних, так і на передбачуваних показниках, здатність пристосуватися до різних технік і форм обліку. Порівняння характеристик системи бухгалтерії дозволяє стверджувати, що ця система справді направлена на здобування інформації та на контроль за суб єктом господарювання. На цей факт звернено увагу вже раніше. Наприклад, Б. Сівонь зауважив, що бухгалтерська система повинна, між іншим, давати можливість приймати господарські рішення, проводити аналіз і контроль, а також взаємодіяти при конструюванні системи економічної інформації. На думку А. Яруги бухгалтерія в сучасному розумінні це інформаційна система, що служить користувачам для прийняття господарських рішень, зокрема фінансових, та для розрахунку керівництва за відповідальне та ефективне управління довіреним майном. За Е.Бужим і Е.Новаком бухгалтерія це універсальна, гнучка, суб єктивна інформаційно-контрольна система, зумовлена балансовим методом, який з нею нерозривно пов язаний, пізнавальним методом, який дає можливість створити цифрову картину розподілу і руху цінностей та розрахунків, що з цього витікають, між господарськими суб єктами. А. Яклік і В. Міхерда також визначають бухгалтерський облік як універсальну і гнучку інформаційно-контрольну систему, яка відображає проходження і результати діяльності окремих господарських одиниць. Як видно з наведених визначень, серед багатьох ознак сучасної бухгалтерії на одному рівні з іншими, тобто інформаційною, аналітичною та доказовою, вказується також і контрольна. Зростання значення контрольної 6

7 функції бухгалтерії відбулося у тридцяті роки ХХ століття, коли обставини економічної кризи викликали необхідність необхідність посилення управління та контролю за процесами господарювання. Контрольна функція як провідна функція бухгалтерії Загальною метою контрольної функції бухгалтерії є вимірювання реалізації поставлених цілей та встановлення відхилень від запланованих показників. Конкретизація загальної мети зводиться до забезпечення майна від крадіжки та знищення, створення стимулів для більш ефективного господарювання майном і капіталом, а також захисту кредиторів шляхом контролю за фінансовими змінами фірм. Ці завдання бухгалтерії, що виконуються в рамках контрольної функції, стосуються окремих господарських одиниць, тобто мікроекономічного масштабу. Ширше значення функції контролю полягає в наданні різним зовнішнім споживачам інформації про кошти, прибутки і фінансові результати господарських одиниць. Метою нагромадження і надання цієї інформації бухгалтерією є необхідність зовнішнього контролю та оцінки попередньої діяльності даної фірми, а також визначення можливості її розвитку. Зовнішній контроль за фінансовими звітами фірм повинен проводитися експертами ревізорами згідно з поновленим (доповненим) Законом про бухгалтерію від р. (Зб.Зак. 2002, 76, поз. 694 з наступними пізнішими змінами) та Міжнародними стандартами фінансової ревізії (МСРФ, 200 2). Таблиця 2. Види контролю та його обсяг Критерій Вид контролю Стосується: - повний Предметний обсяг Часові межі частота проведення - частковий - систематичний - одноразовий - всіх економічних подій, задокументованих і зареєстрованих у головній книзі та допоміжних книгах, - обмежена з предметної точки зору або може стосуватися вибраного аспекту контролю - проводиться в безперервній системі - проводиться з певного приводу або з певною метою Джерело: Власне опрацювання на підставі А. Корчин, «Порадник інвентаризатора», Сігма, Скерневіце 2002, с. 8. Кожен вид контролю створює основу для процесу управління господарською одиницею. Контрольна функція бухгалтерії, між іншим, дає можливість: визначати завдання для окремих ланок процесу управління, 7

8 оцінювати роботу цих ланок на основі аналізу виконання завдань, вести рахунок, що стосується прийнятих рішень під час вирішення проблем, що виникли у зв язку з виконанням завдань, застосовувати систему заохочень, які служать для чіткої реалізації завдань. Як стверджують Й. А. Стонер і Ц. Ванкель, «контроль є ключем для ефективної реалізації», «комбінація добре спланованих цілей сильної організації, вмілого керівництва і мотивування має невеликий шанс на успіх, якщо не має достатньої системи контролю». Контрольна функція бухгалтерії полягає у порівнянні двох величин, з котрих одна трактується як вірогідна порівняльна величина. Такі порівняння можна проводити головним чином у таких ділянках: порівняння в часі, порівняння між підприємствами, порівняння запланованих показників з результатами. Як видно із вказаних сфер порівняння, контроль стосується минулого і полягає у: виявленні зроблених помилок та відхилень від прийнятих концепцій або на показі порушень у процесі діяльності, визначенні причин наявних відхилень або встановленні осіб, відповідальних за них. Одним з основних інструментів контрольної функції бухгалтерії є інвентаризація, процедура якої охоплює виконання таких завдань: контроль за станом окремих балансових складників у кількісному, якісному та вартісному аспекті, перевірка правильності обліку економічних операцій, відновлення майна, отримання інформації про стан, структуру і вартість майна і капіталу, можливість розрахунку з матеріально відповідальними особами, вплив на встановлення реальної основи оподаткування. Перебіг процедур контрольної функції бухгалтерії завжди обумовлений основним принципами бухгалтерії. Окремі засади використовуються наступним чином: засада вимірювальності у грошових одиницях викликає необхідність визначення стану складників балансу у вартісному вираженні, засада суб єктивності означає, що виконанню контрольної функції бухгалтерії обов язково піддається кожен підрозділ, засада наступництва дає можливість реалізувати законодавчу вимогу контролю за майновими засобами з достовірно визначеної вартістю, 8

9 котрі у майбутньому спричинять надходження до підрозділу економічних прибутків, засада історичних видатків дає можливість контролювати правильність оцінювання та обліку складників майна і капіталу. Крім того, контрольна процедура включає: підтвердження стану і контрольованих показників складників, порівняння фіксованих бухгалтерських станів з фактичними станами та встановлення різниці між ними, а також обрахунок виявлених розбіжностей, засада реалізації впливає на контроль моменту виникнення і розміру прибутків фірми, засада розрахункового періоду виражається головним чином у предметі, частоті й обсязі контролю, засада співмірності визначає зв язок між доходами і видатками за певний звітний період. Отже, контроль за виконанням цієї засади полягає у встановленні та оцінці правильності кваліфікування прибутків і видатків на їх досягнення як в аспекті балансового, так і податкового законодавства, засада відповідності зобов язує застосовувати для контролю однакові методи оцінювання і постійну бухгалтерську політику в окремі звітні періоди, засада матеріальної правди проявляється у контролі за правильністю визначення стану і вартості складників майна у випадку застосування спрощених методів інвентаризації, засада дуалізму, що випливає з правила бухгалтерського обліку «Винен має», змушує контролювати дотримання рівноваги між вартістю майна і капіталу. Підсумовуючи, треба ствердити, що вплив вказаних вище засад на контрольну функцію бухгалтерії має посередній або безпосередній характер. Кориті і труднощі при реалізації контрольної функції бухгалтерії Розвиток контрольної функції бухгалтерії приносить великі як вимірні, так і невимірні вигоди (користі). До вимірних користей контрольної функції бухгалтерії, між іншим, треба зарахувати: припинення погіршення фінансової ситуації шляхом виявлення його причин, вплив на збільшення прибутків від продажу шляхом кращого пристосування величини і структури діяльності до постреб ринку, пошук способів і методів покращення рентабельності фірми, вказування джерел і способів покращення ефективності господарювання. Невимірні вигоди контрольної функції бухгалтерії це насамперед: 9

10 нагромадження достовірної, об єктивної, повної та детальної допоміжної інформації для прийняття рішень стосовно управління, виділення осередків, відповідальних за реалізацію доручених завдань, активізація людських ресурсів у напрямку збільшення ефективності праці, створення взаємозалежності між результатами та оплатою праці. Узагальнюючи, треба сказати, що вигоди від реалізації контрольної функції бухгалтерії впливають на динамізацію економічних результатів і зростання цінності кожної організації. Враховуючи територію, що підлягає впливові контрольної функції бухгалтерії, серед критеріїв класифікації користей треба назвати: перевірку правильності оформлених документів, яке полягає в контролюванні з ділової, формальної і бухгалтерської точки зору, надання можливості для впорядкування і розширення обсягу обліку, що сприяє прискоренню обігу інформації, а також покращення комунікування між окремими центрами відповідальності. Обговорюючи контрольну функцію бухгалтерії, треба також звернути увагу на ряд перешкод, що стоять на дорозі її розвитку, серед яких для прикладу можна назвати: відсутність кадрів, що всесторонньо володіють проблематикою бухгалтерії, відсутність глибоких знань методів і способів покращення результатів господарювання, перешкоди у підвищенні професійної активності працівників, перешкоди у сфері детального та систематичного контролю видатків, відсутність фінансових коштів для працевлаштування висококваліфікованих кадрів, відсутність відповідної системи обігу документів або ж невідповідна організаційна структура фірми, неточне визначення завдань для керівників окремих центрів відповідальності, недостатнє обладнання фірм комп ютерною технікою або відсутність спеціальних програм. Підводячи підсумок вищесказаного, вигоди від реалізації контрольної функції бухгалтерії виражаються головним чином у впливі цієї функції на покращення ефективності та конкурентоздатності фірм. Умовою подальшого розвитку реалізації цієї функції бухгалтерії є усунення описаних вище перешкод. 10

11 Література 1. Szychta A.K., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa (Шихта А., «Теорія бухгалтерії Річарда Матетссіча у світлі основних напрямків розвитку бухгалтерської науки методологічні студії», Фундація розситку бухгалтерії в Польщі, Варшава 1996). 2. Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa (Бжезін В., «Загальна теорія бухгалтерії», Видавництво Ченстоховської Політехніки, Ченстохова 1998). 3. Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa (Скшиван С., «Теоретичні основи бухгалтерії», ПВЕ, Варшава 1973). 4. Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa (Бужим E., «Бухгалтерія підприємств та установ», PWE, Варшава 1980). 5. Jaruga A., Rachunkowość finansowa, RAFiB, Lódź (Яруга A., «Фінансова бухгалтерія», RAFiB, Лодзь 1993). 6. Jakli A., Micherda B., Zasady rachunkowości, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa (Яклі A., Міхерда Б., «Засади бухгалтерії», АТ «Шкільне і педагогічне видавництво», Варшава 1995). 7. Sowińska A.K., Gabrusewicz W., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa (Совінська A.K., Габрусевич В., Поетшке Г., «Управлінська бухгалтерія», PWE, Варшава 1998). 8. Winiarska K., Rachunkowość przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin (Вінярська K., «Бухгалтерія підприємств у процесі інтеграції до Європейського Союзу», Вища школа європейської інтеграції, Щецін 2000). 9. Stoner J.A., Wankel C., Kierownie, PWE, Warszawa (Стонер Й.A., Ванкель Ц., «Керівництво», PWE, Варшава 1994). 10. Ustawa z dnia r. o rachunkowości, Dz. U. 2002, nr 76, poz 694, tekst jednolity. (Закон від р. про бухгалтерію, Зб. зак. 2002, 76, поз. 694, єдиний текст). 11. Nesterak J., Controlling: system oceny centrów odpowiedzialności, Anvx, Kraków (Нестерак Й., «Контрроллінг: система оцінювання центрів відповідальності», Anvx, Краків 2002). 12. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (Добія M., «Управлінська бухгалтерія і контроллінг», Наукове видавництво PWN, Варшава 1997). 13. Kіziukiewicz T., Rachunkowość zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości, cz.i, Wydawnictwo i Doradztwo Ekspert, Wrocław (Кізюкевич T., «Бухгалтерія засади ведення після поновлення закону про бухгалтерію» ч. I, Видавництво і Порадництво «Експерт», Вроцлав 2002). 14. Kołaczyk Z., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań (Kолачик З., «Фінансова бухгалтерія», Видавництво AE в Познані, Познань 1996). 11

12 ОКРУЖЕНИЕ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ Экстраорд. проф. д-р. наук Станислав Галата Мгр Уршула Петшик Мгр Анна Делекта ГВПШ в Ярославе Введение Мы интуитивно понимаем, что окружение это совокупность факторов, формирующих условия (как «снаружи», так и «изнутри» организации), в которых приходится жить человеку в данной исторической эпохе. Эти факторы проявляются в форме конкретных опытных импульсов, которые провоцируют определенное поведение в рамках трёх взаимопроникающих зон: физический (материальных), общественный (в том числе культурный) и экономический (бытовые условия), как в местном, так и международном масштабе. Границы между ними не остры; эти зоны взаимно проникаются, они созависимы. В зависимости от точки соотнесения, авторы, которые характеризуют контекст среды, формулируют разные определения окружения. Их можно поместить в границах: от тех, которые располагают вопрос в центре науки об управлении, до тех, кто вообще не занимается этой проблемой, или подходят к ней как маловажной (сюда можно отнести значительную часть и польских, и украинских разработок). Мы предлагаем посмотреть на проблему эффективного функционирования фирмы независимо от её характера, величины или организационной принадлежности в широком контексте; от внутренних предусловий через местные до глобальных. I. Местный аспект окружения фирмы. В одной из популярных разработок в области управления организациями [6], R.W. Griffin, выделяя внешнее и внутреннее окружение организации (рис. 1), делит это первое на: общее и по заданиям, которые описываются в разных аспектах. Экономический аспект, это общее состояние и жизнеспособность хозяйственной системы, в которой функционирует организация: общий экономический рост, инфляция, процентные ставки, безработица. Это касается также некоммерческих организаций; напр., слабая конъюнктура может отрицательно влиять на приток субсидий в школы, благотворительные организации, больницы, учреждения социальной помощи. Технический аспект общего окружения относится к тем доступным методам, которые позволяют получить и преобразовать ресурсы в продукты и услуги. Хотя техника применяется в рамках данной организации, то об её 12

13 формах и доступности к ней решает общее окружение. Хотя техника, как правило, ассоциируется с промышленными фирмами, она важна также в секторе услуг. Примером может служить автомобиль, который создаётся на сборочном конвейере, «путешествуя» по заранее определённому пути; гамбургер, который проходит заранее определённый путь от подготовки мяса через формирование котлеты, а затем упаковки готового продукта для клиента. Общественно-культурный аспект включает обычаи, привычки, ценности и демографические черты общества, в котором функционирует организация. Нормы действий в хозяйственной деятельности отличаются в зависимости от культурного круга, в котором они действуют. Напр., брать взятки за политическую поддержку в большинстве стран считается предосудительным. Но во многих странах вручение денег местным политикам может связываться с ожиданием например, ожиданием положительной реакции в обычных бизнес-сделках (разрешение на осуществление предпринимательской деятельности, решение о расположении и т. п.) В области индивидуального поведения общественно-культурные факторы также имеют существенное значение, влияя, например, на поведение потребителей на рынке, на моду или образ мышления работников в данной обществе об их работе и организации. Рис: 1. Организация и её окружение. Источник: [6. с. 76.]. 13

14 Политически-правовой аспект включает государственное регулирование предпринимательской деятельности и общие взаимоотношения между экономикой и государством. Важность этого аспекта следует из того, что: 1) правовая система частично определяет, что организация может делать, а чего делать не может, 2) на предпринимательскую деятельность влияют настроения в правительственных кругах благосклонные или неблагосклонные. Приведём пример такого дела: Staples, Office Depot и Office Max это три крупнейшие сети снабжения офисов в Соединённых Штатах. Поэтому, когда Staples и Office Depot открыли планы слияния, это привлекло внимание СМИ, а также вызвало живой интерес Федеральной комиссии по торговле (FTC = Federal Trade Commission). FTC отвечает за систематическое наблюдение хозяйственной практики на территории Соединённых Штатов, ставя себе целью борьбу с нечестными практиками и соблюдение антимонопольного законодательства. [ ] Предварительный осмотр, выполненный представителями FTC, действительно дал поводы для некоторого беспокойства за результаты слияния для конкуренции в восемнадцати штатах, в которых Staples и/(или) Office Depot имели доминирующую позицию и в которых у фирмы Office Max ещё вообще не было магазинов. FTC опасалась, что во всяком случае, при этих условиях предлагаемое слияние ослабит конкуренцию и приведёт к росту цен. Понимая эти опасения, компания Staples решила продать 63 из своих магазинов сети Office Max, что сразу же гарантировало этой фирме присутствие на основных рынках. [ ] Большинство экспертов было убеждено, что FTC удовлетворится этим решением и даст разрешение на сделку. Огромной неожиданностью стал отказ FTC в слиянии, опять по причине антимонопольной политики. [ ] Само замедление процесса рассмотрения и принятия решения также повлияло на конкурентоспособность фирм. Например, несколько топ-менеджеров ушло из Office Depot, опасаясь того, что слияние могло бы угрожать стабильности их должностей в компании. Staples отложил свои планы экспансии. Зато Office Max значительно ускорил осуществление своих планов экспансии, собирая по пути значительные доли участия в рынке. [R.W.Griffin, Основы управления организациями, PWN, Варшава 2005, с. 80.]. 3) политическая стабильность серьёзно влияет на решение о размещении деятельности. Ни одна фирма не захочет разместить своей деятельности в странах, торговые отношения с которыми не будут относительно хорошо определены и стабильны. Также изменения в органах местной власти (на должностях мэров, бургомистров и т.п.) влияют на многие организации, особенно на малые фирмы, которые осуществляют деятельность только в одном месте и подчиняются ограничениям по праву собственности и районной планировке, налогу на имущество и т.п. 14

15 Международный аспект, как компонент общего окружения, определяет пределы, в которых организация принимает участие в предпринимательской деятельности в других странах или остаётся под её влиянием. В результате прогресса в технике, в получении, пересылке и использовании информации, наступившего в течение последнего столетия, собственно, в мире нет мест, отрезанных от иных. Как результат, международный аспект влияет почти на каждую организацию. Учитывая факт, что влияние общего окружения часто остаётся неясным и проявляется в течение долгого срока, большинство организаций концентрируется скорее на окружении по заданиям. Именно это «окружение по заданиям» даёт менеджеру информацию о факторах, которые особенно интересуют организацию. Относятся к ним, прежде всего: Конкуренты. Это другие организации, которые соперничают с ней за ресурсы, из которых наиболее очевидным, хотя не единственным, являются деньги клиентов. Конкуренция не ограничивается только предприятиями. Напр., университеты конкурируют с профессиональными учебными заведениями, армией и другими университетами, а также внешним рынком труда, борясь за хороших клиентов, а художественные галереи конкурируют между собой, стремясь заполучить лучшие экспонаты. Две не связанные друг с другом фирмы могут также конкурировать между собой в получении кредита в банке, располагающем ограниченной суммой денег, предназначенных для кредитов, привлечении рабочей силы высокого качества, патентов и изобретений, и т.д. Появление новых продуктов и услуг, новых методов маркетинга, падение лояльности по отношению к марке приводят к тому, что действия по отношению к клиентам становятся всё более сложными. Таким образом, использование моделей, которые были эффективны раньше, обнажает их непригодность к сегодняшней реальности, они не дают образца поведения, не отражают фактических ситуаций. Традиционные импульсы, такие как качество изделия и услуги, соблюдение сроков, количества, как переменные этих моделей, обогащаются факторами более тонкими, часто сомнительной этической ценности, которые действуют на подкорковые центры единицы. Поставщики, это организации, поставляющие ресурсы иным организациям. Как показано в структурной модели организованных действий [5, с. 52], каждая организация, в рамках «петли» связей, одновременно является поставщиком и получателем. На практике можно встретить два подхода к проблеме поставок: одни фирмы предпочитают контакты с одним поставщиком, другие пользуются поставками от многих контрагентов. Первое решение может быть опасным, если, например, контрагент прекратит деятельность или у него случится забастовка. Во втором случае опасность резкого прекращения поставок не появляется, а кроме того, пользование поставками от разных контрагентов может помочь в удержании конкурентных 15

ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie KWARTALNIK 3 (49) / 2015 RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL Prof. prof.: Kazimierz WORWA przewodniczący, Maciej TANAŚ sekretarz, Jewgenij

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie KWARTALNIK 3 (41) / 2013 RADA NAUKOWA Ireneusz MICHAŁKÓW przewodniczący, Kazimierz WORWA wiceprzewodniczący, Hanna GÓRSKA-WARSEWICZ sekretarz,

Bardziej szczegółowo

Tom 1 Nr 2 2015. Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski

Tom 1 Nr 2 2015. Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne Wydział Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie http://ksse.pwsz.konin.edu.pl Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski Zastępca

Bardziej szczegółowo

S P O Ł E C Z E Ń S T W O I E D U K A C J A Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Nr 2/2013. International Humanist Studies No.

S P O Ł E C Z E Ń S T W O I E D U K A C J A Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Nr 2/2013. International Humanist Studies No. Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Київський національний університет культури і мистецтв S P O Ł E C Z E Ń S T W O I E D

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Przekazujemy w Państwa ręce kolejny 19 (2/2012) Zeszyt Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej Ekonomia i Nauki Humanistyczne. Artykuły zamieszczone w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2011

Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2011 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Київський національний університет культури і мистецтв Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne

Bardziej szczegółowo

W R O C A W S K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E R O Z P R A W Y K O M I S J I J Ê Z Y K O W E J XXXIX

W R O C A W S K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E R O Z P R A W Y K O M I S J I J Ê Z Y K O W E J XXXIX W R O C A W S K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E R O Z P R A W Y K O M I S J I J Ê Z Y K O W E J XXXIX PL ISSN 0084-2990 ANNA FEDAS Uniwersytet Wrocławski PROPOZYCJA ANALIZY PRZEKAZU WIELOKODOWEGO

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/4, 60-751 Poznań tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/4, 60-751 Poznań tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK IV NUMER 1 (10) Poznań 2011 2 Rada Programowa Piotr Kwiatkiewicz (przewodniczący) Daniel Fic Stefan Filary Tomasz Frołowicz Magdalena Gawrońska-Garstka

Bardziej szczegółowo

Materiały dla uczestników Kongresu

Materiały dla uczestników Kongresu Materiały dla uczestników Kongresu Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Październik 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h WYDANIE SPECJALNE Honorowy Patronat Prezydenta

Bardziej szczegółowo

HYDRAULICZNE UKŁADY STEROWANIA W DYDAKTYCE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH

HYDRAULICZNE UKŁADY STEROWANIA W DYDAKTYCE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH HYDRAULICZNE UKŁADY STEROWANIA W DYDAKTYCE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH ŚLEZIAK Mariusz, PL Resumé Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, komputerowej,

Bardziej szczegółowo

CYWILIZACJA TECHNICZNA

CYWILIZACJA TECHNICZNA CYWILIZACJA TECHNICZNA CYWILIZACJA TECHNICZNA pod redakcją Aleksandry Mreły Jana Owedyka Piotra Wilkoszewskiego Bydgoszcz 2014 RADA WYDAWNICZA Marian Bybluk, Michał Czakowski, Agnieszka Florczak, Janusz

Bardziej szczegółowo

PROSOPON. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne

PROSOPON. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 1/2012 PROSOPON Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum (Poland) Ptoukha Institute for Demography

Bardziej szczegółowo

Национальная академия наук Беларуси

Национальная академия наук Беларуси BiTP Vol. 35 Issue 3, 2014 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Safety & Fire Technique Kwartalnik CNBOP-PIB CNBOP-PIB Quarterly Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa

Bardziej szczegółowo

BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. Safety & Fire Technique. Kwartalnik CNBOP-PIB. CNBOP-PIB Quarterly

BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. Safety & Fire Technique. Kwartalnik CNBOP-PIB. CNBOP-PIB Quarterly Vol. 34 Issue 2, 2014 BiTP Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Safety & Fire Technique Kwartalnik CNBOP-PIB CNBOP-PIB Quarterly Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2012 ISSN: 1424 610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw KATOWICE, 24 27.09

Wrzesień 2012 ISSN: 1424 610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw KATOWICE, 24 27.09 WYDANIE SPECJALNE Wrzesień 2012 ISSN: 1424 610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw KATOWICE, 24 27.09 Tadeusz Donocik PREZES IZBY DYREKTOR GENERALNY Z Szanowni Państwo, troską o niezwykle

Bardziej szczegółowo

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA NAUKA PRAKTYKA REFLEKSJE KBNPR

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA NAUKA PRAKTYKA REFLEKSJE KBNPR Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie KULTURA BEZPIECZEŃSTWA NAUKA PRAKTYKA REFLEKSJE KBNPR SECURITY CULTURE. SCIENCE PRACTICE REVIEW Redakcja Juliusz Piwowarski

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ I LEŚNEJ

PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ I LEŚNEJ FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ I LEŚNEJ XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW PROBLEMS OF ARGO AND FORESTRY ENGINEERING XIX INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

Γoсподарський. Gospodarczy. Budownictwo na Ukrainie. Hodujemy i przetwarzamy. Nie jesteśmy Polską B

Γoсподарський. Gospodarczy. Budownictwo na Ukrainie. Hodujemy i przetwarzamy. Nie jesteśmy Polską B Polsko-ukraińska gazeta gospodarcza / Польсько-Українська господарська газета Nr 1( 2)/2008 styczeń-luty Czasopismo bezp³atne Γoсподарський PrzeglądОгляд Gospodarczy Budownictwo na Ukrainie Hodujemy i

Bardziej szczegółowo

Volksbund Jugendlager Miescisko Dokumentation Projekt Zeitzeugenarbeit

Volksbund Jugendlager Miescisko Dokumentation Projekt Zeitzeugenarbeit Volksbund Jugendlager Miescisko Dokumentation Projekt Zeitzeugenarbeit Volksbund Obóz MŁodziežowy Miešcisko Dokumentacja Praca projektowa ze świadkami czasu Volksbund Молодежный лагерь Местиско Документация

Bardziej szczegółowo

SLAVICA IUVENUM XIII

SLAVICA IUVENUM XIII Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Universitas Ostraviensis Facultas Philosophica SLAVICA IUVENUM XIII Mezinárodní setkání mladých slavistů Ostrava 27. a 28. 3. 2012 SLAVICA IUVENUM XIII

Bardziej szczegółowo

Γoсподарський. Gospodarczy. Polsko-ukraińska gazeta gospodarcza / Польсько-Українська господарська газета. Nr 3( 4)/2008 maj-czerwiec

Γoсподарський. Gospodarczy. Polsko-ukraińska gazeta gospodarcza / Польсько-Українська господарська газета. Nr 3( 4)/2008 maj-czerwiec Polsko-ukraińska gazeta gospodarcza / Польсько-Українська господарська газета Nr 3( 4)/2008 maj-czerwiec Czasopismo bezp³atne Γoсподарський PrzeglądОгляд Gospodarczy Fot. archiwum Hispano Suiza Projekt

Bardziej szczegółowo

Gramatyka? Ależ tak!

Gramatyka? Ależ tak! Grupą osób zainteresowanych korzystaniem ze zbioru ćwiczeń mogą być przede wszystkim lektorzy wkraczający do zawodu. Dostaną oni do rąk łatwe ćwiczenia wspomagające nauczanie polskiej gramatyki. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

SLAVICA IUVENUM XV Mezinárodní setkání mladých slavistů

SLAVICA IUVENUM XV Mezinárodní setkání mladých slavistů Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Universitas Ostraviensis Facultas Philosophica SLAVICA IUVENUM XV Mezinárodní setkání mladých slavistů Ostrava 1. a 2. 4. 2014 SLAVICA IUVENUM XV Mezinárodní

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY f P T f ^ Y y t u t g e o g r a f i i 'cłfiacwa i PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY K W A R T A L N I K Tom XLVIII, zeszyt 2 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

J Ę Z Y K P O L S K I KATALOG PODRĘCZNIKÓ W I MATERIAŁÓ W METODYCZNYCH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

J Ę Z Y K P O L S K I KATALOG PODRĘCZNIKÓ W I MATERIAŁÓ W METODYCZNYCH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO J Ę Z Y K P O L S K I DLA CUDZOZIEMCÓ W KATALOG PODRĘCZNIKÓ W I MATERIAŁÓ W METODYCZNYCH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO universitas UNIVERSITAS WYDAWNICTWO / PUBLISHING HOUSE ul. Sławkowska

Bardziej szczegółowo

Quarterly, Volume XX (January - March) Research Journal 22 (1/2015)

Quarterly, Volume XX (January - March) Research Journal 22 (1/2015) Quarterly, Volume XX (January - March) Research Journal 22 (1/2015) HSS Journal indexed, among others, on the basis of the reference of the Minister of Science and Higher Education in The Central European

Bardziej szczegółowo

Gramatyka? Dlaczego nie?!

Gramatyka? Dlaczego nie?! Joanna Machowska Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1 jêzyk polski dla cudzoziemców universitas Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1 JÊZYK POLSKI DLA

Bardziej szczegółowo

Eco Friendly Lighting

Eco Friendly Lighting Eco Friendly Lighting Firma Polaris powstała z pasji tworzenia innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych najwyższej jakości EFL-Polaris wurde aus Leidenschaft für die innovative Beleuchtung und Lichtlösungen

Bardziej szczegółowo

Redakcja przekazała wydawnictwu Śląsk gotowy do druku skład tego numeru w postaci plików pdf 4 grudnia 2006 roku

Redakcja przekazała wydawnictwu Śląsk gotowy do druku skład tego numeru w postaci plików pdf 4 grudnia 2006 roku KOMITET REDAKCYJNY Antoni Semczuk (przewodniczący), Franciszek Apanowicz, Kazimierz Bajor, Wojciech Chlebda, Janusz Henzel, Krystyna Iwan, Stanisław Kochman, Antoni Markunas, Jan Nosowicz, Walenty Piłat,

Bardziej szczegółowo

Kryzys finansowy przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej

Kryzys finansowy przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II JANA PAWŁA II W WARSZAWIE 21-23 maja 2012 roku XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo