RAPORT MONITORINGOWY. za rok 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT MONITORINGOWY. za rok 2011"

Transkrypt

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata RAPORT MONITORINGOWY za rok 011 Częstochowa 01

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA RAPORTU OCENA WDROŻENIA ZAPISÓW STRATEGICZNYCH PODSUMOWANIE WYKAZ SKRÓTÓW SPIS TABEL I WYKRESÓW... 85

3 WPROWADZENIE W procesie planowania strategicznego niezbędnym elementem jest monitorowanie, które pozwala stwierdzić, czy wyznaczone działania zmierzają w słusznym kierunku i przynoszą zakładane zmiany. Polega ono na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już zadań, a jego celem jest zapewnienie zgodności realizacji zapisów strategicznych z wcześniejszymi założeniami. Monitorowanie dostarcza również danych i informacji pozwalających na przeprowadzenie ewaluacji, która z kolei dotyczy oceny jakości realizacji zapisów strategicznych w stosunku do wcześniejszych założeń. Jej celem jest stałe ulepszanie i efektywności podejmowanych w oparciu o zapisy strategiczne. Stałe gromadzenie i analizowanie informacji do celów kontrolnych i podejmowania decyzji jest jedną z głównych cech odróżniających monitorowanie od ewaluacji. Monitorowanie prowadzone jest cały czas, natomiast ewaluacja przeprowadzana jest w określonych momentach. Monitorowanie realizacji zapisów strategicznych jest zatem integralną częścią codziennego zarządzania. Informacje gromadzone w jego ramach pozwalają stosunkowo wcześnie zidentyfikować i rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie wdrażania dokumentu oraz ocenić postępy w jego realizacji w stosunku do wyznaczonych w nim celów. Monitorowanie zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która w obszarze polityki społecznej pełni zasadniczą rolę wśród planów strategicznych przygotowywanych na różnych szczeblach administracji samorządowej, polega na systematycznej ocenie realizowanych oraz ich modyfikacji w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych, mogących się pojawić poprzez zmianę regulacji prawnych czy też narastanie poszczególnych dolegliwości społecznych. Podobnie jak w przypadku innych dokumentów strategicznych, podstawowym dokumentem w procesie monitowania zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest raport monitoringowy. Zawiera on ocenę wdrożenia wyznaczonych w dokumencie na danym etapie i stanowi jednocześnie podstawę do dokonywania oceny wdrażania strategii w latach następnych oraz podejmowania ewentualnych korygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej bądź opracowanie nowej strategii. Raport monitoringowy zawiera ocenę polityki społecznej prowadzonej na danym terenie. Jest dokumentem, który stanowi, w razie konieczności, podstawę do jej zmiany, tak by stała się bardziej racjonalna i wychodziła naprzeciw aktualnym potrzebom mieszkańców.

4 4 1. METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA RAPORTU Niniejszy raport monitoringowy zawiera ocenę wdrażania opracowanej na lata Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy. ta jest kontynuacją oceny zrealizowanej za lata oraz oceny za rok 010 sporządzonej w 011 roku. W skład zespołu oceniającego weszły osoby reprezentujące koordynatorów poszczególnych wskazanych w dokumencie bądź ich następców szczególnie w odniesieniu do reprezentantów Urzędu Miasta Częstochowy gdzie nastąpiły zmiany w zakresach i nazewnictwie poszczególnych wydziałów. Sformułowano ocenę wdrożenia strategii, korzystając z czteropunktowej skali oceny przeprowadzonych. Skala ta obejmowała następujące oceny: 0 brak efektu, 1 efekt osiągnięty częściowo, efekt osiągnięty w znacznym stopniu, efekt osiągnięty w pełni. Przy opracowaniu pierwszego raportu monitoringowego za lata wybór właściwej oceny ze skali odbywał się w drodze uzgadniania stanowiska pomiędzy członkami Zespołu Opiniująco- Oceniającego, a gdy jego wypracowanie nie było możliwe, daną kwestię rozstrzygało głosowanie. Po dokonaniu właściwego wyboru członkowie Zespołu uzasadniali swoją decyzje, przedstawiając informacje o podjętych działaniach. Obecnie poszczególni koordynatorzy proponowali pisemnie stosowną ocenę członkowie Zespołu jedynie ją weryfikowali. W wersji niniejszej Raport został przygotowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, który zgodnie z art. 110 pkt 4 i art. 11 pkt 9 ustawy z dnia 1 marca 004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 011 r. Nr 175, poz. 16 ze zmianami) jest odpowiedzialny za koordynację realizacji strategii. Prace nad nim prowadził Zespół roboczy ds. monitorowania, oceny i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy w Miejskim 1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata została uchwalona 1 grudnia 007 r., dlatego też za pierwszy rok realizacji dokumentu przyjęto rok 008.

5 5 Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, który został powołany Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Raport monitoringowy został skonstruowany na podstawie materiałów nadesłanych przez poszczególnych realizatorów Strategii. To oni w pierwszym rzędzie oceniali poziom wdrożenia poszczególnych. Rekomendacje zostaną skonstruowane na podstawie wniosków, które przedstawią poszczególni realizatorzy.. OCENA WDROŻENIA ZAPISÓW STRATEGICZNYCH Dokonana ocena polityki społecznej prowadzonej w mieście Częstochowie za 011 rok odnosi się do wszystkich, które zostały wyznaczone w ramach sformułowanych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych celów strategicznych i operacyjnych (wyjątek stanowi.4.5. Utworzenie placówki stacjonarnej przeznaczonej dla osób bezdomnych, które z uwagi na schorzenia somatyczne nie mogą samodzielnie funkcjonować, którego wdrożenie zaplanowano na 01 r.). Prezentują je zamieszczone poniżej zestawienia tabelaryczne, które obok samej oceny, uwzględniają informacje o podjętych działaniach, podmiotach koordynujących ich wdrożenie i współdziałających w ich wdrożeniu oraz źródłach ich finansowania. W większości przypadków zestawienia te zawierają również dane odpowiadające wyznaczonym w strategii wskaźnikom monitoringowym. Analiza obejmuje ocenę wdrożenia wyznaczonych w ramach poszczególnych celów operacyjnych, zostały dodatkowo, dla lepszego zobrazowania poziomu realizacji zapisów strategicznych, przedstawione w formie graficznej, w postaci wykresów. Na ich osiach zostały umieszczone wybrane przez podmioty realizujące oceny, które odnoszą się do poszczególnych.

6 6 Cel strategiczny 1. AKTYWNA POLITYKA PRORODZINNA. Cel operacyjny 1.1. Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej roli rodziny Promocja Karty Praw Rodziny poprzez: propagowanie rodziny jako wartości, wskazywanie pozytywnego obrazu rodziny poprzez organizację spotkań integracyjnych, turniejów, festynów, wzmacnianie więzi rodzinnych różnych pokoleń, rozwijanie form zatrudnienia umożliwiających łączenie pracy zawodowej i wychowywania dzieci Tabela 1. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Komisja ds. Rodziny. Partnerzy: placówki edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe, MOPS, PUP, Ed, ZSS. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : edukacyjne, promocyjne, inwestycyjne, organizacyjne) 1. Organizacja Częstochowskich Dni Rodziny, których celem była promocja wartości rodzinnych i umacnianie więzi międzypokoleniowej, poprzez różnorodne formy aktywnego spędzania czasu wolnego.. Przystąpienie do kampanii Postaw na rodzinę Środki własne: 5.150,65 Wartość wskaźnika Liczba rodzin uczestniczących w organizowanych imprezach rodzinnych Wzmocnienie procesów edukacyjnych i wychowawczych poprzez: włączanie rodziców do zadań realizowanych przez placówki edukacyjne i opiekuńczowychowawcze, wspieranie samopomocowych wśród rodziców, działania profilaktyczne wśród rodziców poprzez ich aktywizację w zakresie poszukiwania efektywniejszych modeli opieki i wychowania dzieci, radzenia sobie z problemami wychowawczymi i wzajemnej wymiany doświadczeń, zwiększenie jakości w zakresie prowadzonego poradnictwa rodzinnego i pedagogiczno-psychologicznego. Tabela. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Wydział Edukacji UM. Partnerzy: placówki edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze, PPP, organizacje pozarządowe. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. 1

7 7 Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : edukacyjne, organizacyjne) 1. Działania Rad Pedagogicznych, przeprowadzone przy pomocy Komendy Policji. Działalność Akademii Rodzica. Monitoring 4. Pedagogizacja rodziców na zebraniach klasowych 5.Propagowanie wiedzy o Częstochowie i regionie oraz kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży 6. ART ECO 011 Liczba zadań realizowanych z udziałem rodziców przez placówki edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze. Liczba porad udzielonych rodzicom. środki własne: 8.097,89 środki zewnętrzne: 4.75,70 Wartość wskaźnika Zwiększenie efektywności edukacji społecznej, m. in. uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na rzecz budowania pozytywnego wizerunku rodziny. Tabela. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Wydział Edukacji UM. Partnerzy: placówki edukacyjne, PPP. Źródła finansowania: budżet miasta. Działania podjęte w 011 r. (rodzaj : organizacyjne). 1. Organizowanie prelekcji. Spotkania z Policją dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich. Organizowanie wizyt w Policyjnej Izbie Dziecka 4. Zorganizowanie imprezy Cała łąka dla mamy Bukiet dla mamy środki własne: 00,00 zł Wartość wskaźnika Liczba programów edukacyjnych dla uczniów dotyczących rodziny. Liczba młodzieży biorącej udział w zajęciach pozalekcyjnych Podnoszenie poziomu wiedzy na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny wśród nauczycieli oraz prawidłowych relacji między rodziną a nauczycielem, wychowawcą. Tabela 4. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Wydział Edukacji UM. Partnerzy: placówki edukacyjne, SOD. Źródła finansowania: budżet miasta, środki ze źródeł zewnętrznych.

8 8 Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : organizacyjne) 1. Zorganizowanie spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską. Działalność Akademii Wychowawcy. Organizowanie Festynów szkolnych Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć promujących i umożliwiających wspólne spędzanie czasu wolnego dzieci z rodzicami poprzez: zwiększanie dostępności do placówek kulturalnych i obiektów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie na rzecz integracji rodziny, podejmowanych przez placówki opiekuńczowychowawcze. Tabela 5. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Komisja ds. Rodziny. Partnerzy: KS, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ST, organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury i sportu. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : organizacyjne, edukacyjne) Wszystkie działania w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć promujących i umożliwiających wspólne spędzanie czasu wolnego dzieci z rodzicami realizowane są przez szkoły i inne placówki oświatowe. Wartość wskaźnika Liczba imprez szkolnych i pozaszkolnych z udziałem dzieci i rodziców. Liczba nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych. 1 Cel operacyjny 1.. Zwiększenie pomocy rodzinom będącym w trudnej sytuacji Ukierunkowanie pomocy celowej dla rodzin z dziećmi poprzez: aktywne uczestnictwo w programach dożywiania i wsparcia rzeczowego oraz usługowego dla dzieci wychowujących się w rodzinach o niskim statusie materialnym, lepszą dostępność zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży z deficytami edukacyjnymi, pełniejsze wykorzystanie bazy szkół na zajęcia pozalekcyjne. Tabela 6. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Wydział Edukacji UM. Partnerzy: KS, placówki edukacyjne, MOPS.

9 9 Źródła finansowania: budżet miasta, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : organizacyjne, edukacyjne, inne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) 1. Realizacja projektu unijnego 9.1. Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia. Zajęcia terapii pedagogicznej i warsztaty psychologiczne dla uczniów z deficytami edukacyjnymi.. Prowadzenie dożywiania. 4. Edukacja paszport do przyszłości, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki liczba dzieci objętych dożywianiem liczba dzieci korzystających z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych Środki zewnętrzne: ,00 zł Wartość wskaźnika Pomoc rodzinie w przezwyciężaniu trudności materialnych, emocjonalnych i wychowawczych, w szczególności poprzez: rozwój różnych form doradztwa, tworzenie programów współpracy pomiędzy podmiotami i instytucjami wspierającymi rodzinę, rzeczową i żywnościową pomoc materialną, wspieranie i rozwój dziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą, tworzenie alternatywnych form usług oraz projektów socjalnych. Tabela 7. wdrożenia działania 1... w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, ZSS, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : organizacyjne, inne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) 1.Udzielanie różnorodnych form wsparcia w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb rodziny: finansowej( przyznawanie zasiłków celowych, okresowych, stałych), rzeczowej ( przyznawanie pomocy w postaci talonów, paczek, dożywiania dzieci w szkole, posiłki w jadłodajni, usługi w miejscu zamieszkanie, pomoc w postaci zlecenia na leki, opału).. Zabezpieczenie pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie w Ramach Programu Wieloletniego Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania , ,00 usługi 4415,6 usługi ,00 śr wł ,00 dotacja

10 10. Potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych osobie nieubezpieczonej. 4. Kierowanie dzieci do świetlic socjoterapeutycznych. 5. Nawiązanie ścisłej współpracy z innymi podmiotami i instytucjami wspierającymi w celu podjęcia na rzecz rodziny (policja, kuratorzy, pedagog, sąd, szkoła itp.) 6. Prowadzenie pracy socjalnej (w tym doradztwo rodzinne) 7. Realizacja projektu Starszy Brat Starsza Siostra wspieranie rodziny poprzez prace wolontariuszy. 8. Realizacja projektu Asystent rodziny 9. Realizacja projektów współfinansowanych przez MPiPS pn. Powstawanie środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie, Wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych (zawodowych i niezawodowych) oraz całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego między innymi poprzez sfinansowanie: wyposażenia ich mieszkań w niezbędny sprzęt, specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje rodziców zastępczych, zajęć pozalekcyjnych. 10.Zespół ds. Obsługi Stypendiów realizował zadanie związane z udzielaniem pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, uczniom zamieszkałym na terenie Częstochowy i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz kolegiów nauczycielskich i językowych. 11. Działalność Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi W skład Centrum wchodzą: - mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi Podopiecznych ŚDS - mieszkania chronione adaptacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Podopiecznych DDzP - hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną- ogólnodostępny - Gabinety rehabilitacji usprawniającej - Galeria Twórczości Liczba dzieci objętych pomocą materialną 566 bezkosztowo bezkosztowo bezkosztowo bezkosztowo bezkosztowo ,00 śr wł ,57 zewn , ,00 śr wł. (W) ,48 zł ( 0% całości nakładów ) (Z) ,94 zł (80%całości nakładów ) ,87 (w) Wartość wskaźnika

11 11 Wykres 1. podjętych w latach 011 r. w ramach celu strategicznego 1. i celów operacyjnych 1.1. i ocena w 011r Promocja Karty Praw Rodziny Wzmocnienie procesów edukacyjnych i wychowawczych Zwiększenie efektywności edukacji społecznej, m. in. uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na rzecz budowania pozytywnego wizerunku rodziny Podnoszenie poziomu wiedzy na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny wśród nauczycieli oraz prawidłowych relacji między rodziną a nauczycielem, wychowawcą Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć promujących i umożliwiających wspólne spędzanie czasu wolnego dzieci z rodzicami Ukierunkowanie pomocy celowej dla rodzin z dziećmi Pomoc rodzinie w przezwyciężaniu trudności materialnych, emocjonalnych i wychowawczych. Cel operacyjny 1.. Opieka nad dziećmi i młodzieżą Wspieranie zmierzających do wyrównania szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Tabela 8. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Wydział Edukacji UM. Partnerzy: placówki edukacyjne, PPP. Źródła finansowania: budżet miasta, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : organizacyjne, edukacyjne) Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej z częstochowskich szkół i placówek oświatowych -Realizacja projektu unijnego 9.1. Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia : wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych -Tutoring Poznać dotknąć zobaczyć cykl lekcji w terenie Komunikacja w przyjaźni Mój region moja ojczyzna organizowanie wycieczek turystyczno krajoznawczych Poznaję swój region 000,00 (w) 875,00 (z) 0.779,88 (z) 5.600,00 (w) 5.91,00 (w) 500,00 zł (w) 1 796,00 zł (z) 75,00 (w) 75,00 zł (z) 500,00 zl(w)

12 1 Edukacja paszport do przyszłości, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Razem poznajemy świat, Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 68,00 zl (z) 100,00 (w) 150,00 zł (z) 14 17,00 (z) 1.600,00 (w) 14 17,00 (z) 1... Podejmowanie mających na celu utrzymanie dziecka w rodzinie biologicznej. Tabela 9. wdrożenia działania 1... w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, PO, domy dziecka, organizacje pozarządowe działające na rzecz dziecka i rodziny. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011roku (rodzaj : promocyjne, informacyjne, edukacyjne, organizacyjne) 1. Zapewnienie wsparcia ze strony asystenta rodziny.. Pomoc w Ramach Wieloletniego Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - udzielanie pomocy w postaci dożywiania. Przyznawanie pomocy rzeczowej w postaci paczek oraz finansowej na zakup podręczników i artykułów szkolnych dla dzieci 4. Kierowanie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do świetlic środowiskowych lub socjoterapeutycznych w sumie funkcjonowało 17 placówek. 5. Prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu wzmocnienie funkcji rodziny 6. Ścisła współpraca z instytucjami działającymi w obszarze pomocy dziecku i rodzinie w celu zapobiegania i niwelowania niekorzystnych zachowań mających destrukcyjny wpływ na jej funkcjonowanie ( policja, sądy, kurator, szkoła itp.). 7. Umożliwienie dzieciom uczestnictwa w imprezach kulturalnych (np. mikołajki), , , ,00 paczki ,48 cele edukacyjne (stypendia) bezkosztowo , Propagowanie rodzinnych form opieki zastępczej. Tabela 10. wdrożenia działania 1... w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ZSS. Źródła finansowania: budżet miasta, środki ze źródeł zewnętrznych.

13 1 Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : promocyjne, edukacyjne, informacyjne) Zorganizowanie VI Konferencji poświęconej rodzicielstwu zastępczemu Moje Serce Dało Ci Dom w ramach VIII Edycji Akcji Masz Serce Otwórz do Niego Drzwi Udzielnie porad osobom zainteresowanym (89 osób) 5 86,48 (z) Minimalizowanie instytucjonalnych form opieki na rzecz rozwoju różnorodnych rodzinnych form opieki zastępczej. Tabela 11. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: ZSS, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Źródła finansowania: budżet miasta, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : organizacyjne, edukacyjne, promocyjne) 1. W 011 roku funkcjonowało 6 rodzin zastępczych, w których przebywało 41 dzieci. Powstało 9 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których umieszczono dzieci, 1 dziecko umieszczono w rodzinie zastępczej niespokrewnionej. Do końca marca 011 r. funkcjonowała rodzina zastępcza zawodowa niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, w której przebywało jedno dziecko. W 011 r. funkcjonowały Rodzinne Domy Dziecka z ogólną liczbą 18 miejsc. 5 86,48 (z).461.8,01 (w) Liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Liczba nowo powstałych rodzin zastępczych. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych. Liczba adopcji. Liczba rodzinnych domów dziecka. Wartość wskaźnika b.d Dążenie do zapewnienia w zasobach gminy mieszkań dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, w tym organizacja mieszkań chronionych. Tabela 1. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: KM, placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.

14 14 Źródła finansowania: budżet miasta, środki ze źródeł zewnętrznych, środki własne organizacji pozarządowych. Działania podjęte w 011roku (rodzaj : organizacyjne, inwestycyjne) Funkcjonowały 4 mieszkania chronione przeznaczone dla 9 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 9 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymało mieszkania komunalne ,4 Wartość wskaźnika Liczba mieszkań chronionych dla młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. 4 Wykres. podjętych w latach 011 w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego Wspieranie zmierzających do wyrównania szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży Podejmowanie mających na celu utrzymanie dziecka w rodzinie biologicznej Propagowanie rodzinnych form opieki zastępczej Minimalizowanie instytucjonalnych form opieki na rzecz rozwoju różnorodnych rodzinnych form opieki zastępczej Dążenie do zapewnienia w zasobach gminy mieszkań dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze i rodziny zastępcze, w tym organizacja mieszkań chronionych. ocena w 011 r.

15 15 Cel operacyjny 1.4. Zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnym Ułatwienie dostępu do edukacji, kultury i sportu poprzez: upowszechnianie szkolnictwa integracyjnego od opieki przedszkolnej po studia, zapewnienie bazy szkolnictwa specjalnego, obejmowanie opieką i wsparciem rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wczesna pomoc w diagnozowaniu niepełnosprawności, pomoc w podnoszeniu poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków umożliwiających korzystanie przez osoby niepełnosprawne z imprez kulturalnych i sportowych w mieście. Tabela 1. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: KS, Ed, ST. Źródła finansowania: budżet miasta, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : diagnostyczne, edukacyjne, profilaktyczne, integracyjne, organizacyjne, inwestycyjne) 1. Pomoc rodzinom poprzez zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnością ruchową wielospecjalistycznej terapii, opieki i gorącego posiłku w ramach Domu Dziennego Pobytu, Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, Centrum Rehabilitacji Osób z zaburzeniami Psychicznymi. Prowadzenie konsultacji, spotkań informacyjno-szkoleniowych i instruktażowych dla rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością ruchową w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz mikrodeficytami rozwojowymi w ramach działalności Ośrodka Konsultacji i Poradnictwa oraz Klubu Dziecka i Rodzica Słoneczko funkcjonujących w ramach Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Liczba osób korzystających z transportu w celu dojazdu do placówek oświatowych. Liczba klas integracyjnych w ramach środków statutowych Wartość wskaźnika 00 osób (ujęto wszystkie kategorie wiekowe) Poprawa warunków opieki medycznej i rehabilitacji poprzez: zwiększanie dostępu osób niepełnosprawnych do usług medycznych i rehabilitacyjnych, rozszerzanie środowiskowych form pomocy w zakresie pielęgnacji i opieki dla osób niepełnosprawnych oraz wspieranie rozwoju placówek obejmujących opieką osoby niepełnosprawne,

16 16 podnoszenie jakości świadczonych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w celu poprawy psychofizycznej sprawności osób niepełnosprawnych, wspieranie realizacji programów na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, podnoszenie jakości usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny. Tabela 14. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: PFRON, ZOZ, organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011roku (rodzaj : organizacyjne, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) 1. Usługi opiekuńcze. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym 4.Prowadzenie usług rehabilitacyjnych dla dzieci do 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową w ramach Ośrodka Rehabilitacji Usprawniającej, Domu Dziennego Pobytu, Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, 5. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 8 osób, w tym 118 dzieci oraz dla opiekunów, w celu poprawy psychofizycznej sprawności osób niepełnosprawnych. 6. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne dla 51 osób niepełnosprawnych, w tym 16 dzieci oraz dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla 47 osób niepełnosprawnych, w tym 4 dzieci oraz dwóch stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 7. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (dd 01 do 11.01r.w strukturze MOPS) 8. Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie poprzez wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznej dostępnej osobom sprawnym, a także zmianę istniejących stereotypów dotyczącej oceny przydatności tych osób w ramach zajęć prowadzonych w placówce- prowadzenie na bieżąco zajęć w tym zakresie. 9. Tworzenie lokalnej siatki więzów międzyludzkich i ludzkiej solidarnościnawiązanie współpracy z PCK, Caritasem Częstochowskim oraz lokalna społecznością z dzielnicy Liszka Dolna 10. Budowanie sieci oparcia społecznego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z rozpoczętym programem Metamorfoza, który jest realizowany przy współpracy Stowarzyszenia Yava od 00roku na terenie 8 969, , , ,00 śr. PFRON: ,00 śr. PFRON: , ,04 54,96 (w) ,84(z)

17 17 miasta Częstochowy kontynuacja programu. Został złożony wniosek do PFRON o zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz zorganizowanie imprez integracyinokulturalno-turystycznych. 11. Powołanie przy placówce Zakładu Aktywności Zawodowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej z dnia 14 grudnia 007 r. (Dz.U. Nr 4, poz. 1776)- przygotowywanie dokumentacji. 1. Uruchomienie dodatkowych miejsc w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Lakowej 101 czyli poszerzenie o typ B (określone standardy funkcjonowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 011 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 marca 004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 009 r. Nr 175 z późn. zm.) przygotowywanie dokumentacji celem złożenia wniosku. 1. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera. Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi. Liczba nowych inicjatyw dotyczących poszerzenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,89(w) ,00(z) Wartość wskaźnika Wspieranie osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, organizowanie szkoleń i kursów dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy, udzielanie informacji w zakresie możliwości podjęcia własnej działalności gospodarczej, udzielanie pomocy ze środków PFRON na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, tworzenie nowych i przystosowanie stanowisk pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, udział miasta w programach wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Tabela 15. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Powiatowy Urząd Pracy. Partnerzy: PFRON, zakłady pracy, w tym ZPCh, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Źródła finansowania: budżet miasta, środki ze źródeł zewnętrznych, środki własne organizacji pozarządowych. Działania podjęte w 011roku (rodzaj : organizacyjne, inwestycyjne, promocyjne, informacyjne, edukacyjne) 1. Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez: - pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, - organizowanie szkoleń i kursów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, - udzielanie informacji w zakresie możliwości podjęcia własnej działalności gospodarczej, - udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze PFRON: 41 0,88 (miasto Częstochowa) 78 9,8 (powiat częstochowski)

18 18 środków PFRON, - tworzenie nowych i przystosowanie stanowisk pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych,. Udział niepełnosprawnych absolwentów w stażach Projekt JUNIOR program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych Liczba osób niepełnosprawnych objętych szkoleniami zawodowymi. Liczba osób niepełnosprawnych (bezrobotnych i poszukujących pracy) objętych wsparciem przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz podejmujących zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ,66 Wartość wskaźnika Tworzenie niepełnosprawnym warunków umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, likwidację barier architektonicznych i urbanistycznych na ulicach i w obiektach użyteczności publicznej, udostępnianie usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych, zwiększanie taboru niskopodłogowego w komunikacji miejskiej, zapewnienie alternatywnych, w stosunku do komunikacji miejskiej, form transportu, udział miasta w programie pn. Program wyrównywania różnic między regionami oraz w innych programach wspierających osoby niepełnosprawne, wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Tabela 16. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: PFRON, MZD, ZGM, MPK, Ed, KS, ZSS, ST, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Źródła finansowania: budżet miasta, środki ze źródeł zewnętrznych, środki własne podmiotów realizujących zadania. Działania podjęte w 011roku (rodzaj : inwestycyjne, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania 4 osób niepełnosprawnych, w tym dzieci. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych dla 41 osób niepełnosprawnych, w tym dzieci. Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej śr. PFRON: ,1 śr. PFRON:: ,00 Miasto: 49.0,00

19 Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez: organizację imprez integracyjnych o charakterze sportowym, turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów niepełnosprawnych, zapewnienie dostępu do informacji i usług internetowych, tworzenie sieci wolontariuszy pomagających osobom niepełnosprawnym, wspieranie inicjatyw kulturalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, utworzenie galerii twórczości osób niepełnosprawnych. Tabela 17. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, ZSS, KS, ST. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : organizacyjne, edukacyjne, integracyjne, promocyjne) 1. Dofinansowanie organizacji 4 imprez integracyjnych, w tym: 1 imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz 8 imprez turystycznych i 4 kulturalnych.. Współorganizowanie Festiwalu Muzyczna Scena Integracji dla zespołów ze szkół, placówek specjalnych. Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla dzieci i ich rodzin na baseny 4. Zorganizowanie imprezy integracyjnej otwartej dla mieszkańców Częstochowy Dzień Dziecka w Klubie Don Kichot. śr. PFRON: 71.77,07 44,00 (w) 15.60,75 (z) Wartość wskaźnika Liczba wolontariuszy wspierających osoby niepełnosprawne 1

20 0 Wykres. podjętych w 011 r. w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego Ułatwienie dostępu do edukacji, kultury i sportu Poprawa warunków opieki medycznej i rehabilitacji Wspieranie osób niepełnosprawnych na rynku pracy Tworzenie niepełnosprawnym warunków umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. ocena w 011 r. Cel operacyjny 1.5. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla osób starszych i ich aktywizacja Rozwój środowiskowych form opieki. Tabela 18. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, ZSS. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : organizacyjne, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) Zapewnienie dziennej opieki i wsparcia osobom starszym z terenu miasta Częstochowy. Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania usługi zwykłe -547 osób, usługi specjalistyczne -5 osób, Środki (z) Darowizny: - żywność (PEAD) 8 11,8 zł Sponsorzy: pomoc rzeczowa (żywność, odzież) 5411, ,6

21 Wzbogacanie oferty świadczonej przez placówki wsparcia dziennego. Tabela 19. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: parafie i organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, ZSS. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : organizacyjne, edukacyjne, integracyjne) 1. Zrealizowano projekty socjalne: Seniorzy dzieciom, dzieci seniorom (Seniorzy przygotowywali programy artystyczne dla dzieci w ramach zespołu Starsza Młodzież ) Pozwól starości być mądrą i godną (w ramach projektu prowadzono zajęcia edukacyjne: warsztaty motywacyjne, trening pamięci itp., indywidualne sesje z Life Coachingu. Zespół Starsza Młodzież uczestniczył w Festiwalu DPS w Dąbrowie Górniczej. Udzielanie osobom starszym pomocy w trudnej sytuacji życiowej w formie Klubu seniora pod nazwą Złote lata.. Udzielenie wsparcia socjalnego i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i starszych znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej z terenu miasta Częstochowy Stowarzyszenie AGAPE Sponsorzy: darowizny rzeczowe (żywność, odzież) - przewozy charytatywne (współpraca ze Stowarzyszeniem) ,00 (w).000,00 zł (w) 1705,51 zł (z) Liczba placówek świadczących pomoc osobom starszym Liczba osób korzystających z zajęć prowadzonych w ramach klubów seniora Wartość wskaźnika 1 (w str. MOPS) Dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do potrzeb osób starszych. Tabela 0. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM. Partnerzy: ZOZ, organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych.

22 Działania podjęte w 011roku (rodzaj : profilaktyczne) Propagowanie szczepień ochronnych i poprawa stanu odporności mieszkańców Częstochowy ,00 (w) 6.500,00 (z) Rozwój wolontariatu oraz pracy socjalnej na rzecz pomocy seniorom. Tabela 1. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: parafie i organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : promocyjne, organizacyjne) Nawiązanie współpracy z podmiotami realizującymi pomoc na rzecz seniorów w ramach pracy socjalnej. - uczestnictwo seniorów w programie Wnuczek Wnuczka V edycja we współpracy z Akademią Jana Długosza w Częstochowie, 9 seniorów wspieranych przez 11 studentów. - realizacja projektu Bank Czasu Seniora - rozpoczęto w grudniu 011 w ramach środków statutowych Wartość wskaźnika Liczba wolontariuszy wspierających osoby starsze Realizacja programu Wnuczek-wnuczka jako sposób na lepszą jakość życia seniora. Tabela. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: AJD, organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej. Źródła finansowania: budżet miasta, środki ze źródeł zewnętrznych, środki własne organizacji pozarządowych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : wspierające) Realizacja projektu Wnuczek Wnuczka aktywizacja osób starszych poprzez kontakt z młodym wolontariuszem, V edycja we współpracy z Akademią Jana w ramach środków

23 Długosza w Częstochowie, 9 seniorów wspieranych przez 11 studentów. statutowych Wartość wskaźnika Liczba osób biorących udział w programie Wnuczek-Wnuczka Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji opieki nad osobami starszymi. Tabela. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: parafie i organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : organizacyjne, wspierające) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Środki własne: 7.000,00 zł Wartość wskaźnika Liczba wspieranych inicjatyw organizacji działających na rzecz seniorów Wsparcie finansowe i rzeczowe osób najbardziej potrzebujących pomocy (zasiłki stałe, celowe, okresowe i inne). Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: parafie i organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) 1. Objęcie pomocą finansową i rzeczową grupę osób zagrożoną dysfunkcjami, której dochód kształtuje się poniżej kryterium dochodowego. Udzielanie pomocy finansowej( zasiłki celowe, okresowe, stałe) i rzeczowej (opał, zlecenia na leki, składka zdrowotna przy zasiłku stałym).. Objęcie pomocą osób w ramach Wieloletniego Programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania.. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu zapewnienia pomocy w postaci rzeczowej. 4. Rozwój systemu kontraktów socjalnych celem zwiększenia aktywności podopiecznych pomocy społecznej - 5. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej ( w 011 przebywało w tego typu placówkach 85 osób) , ,11 składki zdrowotne ,00 W ramach statutowych ,47

24 Organizowanie imprez integracyjnych, np. Lato. Tabela 5. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: parafie i organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, domy pomocy społecznej. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011roku (rodzaj : organizacyjne, promocyjne) 1. Uczestnictwo w Festynie z okazji Dnia Godności Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Seniora W ramach środków statutowych Zwiększenie uczestnictwa osób starszych w rekreacji, kulturze i wypoczynku. Tabela 6. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: ST, KS, ZSS, parafie, organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, kultury, sportu i rekreacji. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : organizacyjne, edukacyjne, promocyjne) 1.Standaryzacja procesu usług opiekuńczych - w ramach projektu Usługi opiekuńcze Kadra, Jakość, Rekomendacje, (opracowano dwa raporty przedmiotowe, oraz przygotowano nowe zasady realizacji usług.. Realizacja projektu Kawiarenka dla Seniora w ramach środków statutowych Rozwijanie zorganizowanych form aktywności dla osób starszych celem wypełnienia czasu wolnego i przeciwdziałania izolacji społecznej. Tabela 7. wdrożenia działania w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: KS, ST, parafie i organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, domy pomocy społecznej. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych.

25 5 Działania podjęte w 011roku (rodzaj : organizacyjne, promocyjne) 1. Prowadzenie Klubu Seniora - przy DDPS. We współpracy ze Stowarzyszeniem Pracy Socjalnej realizowano projekt socjalny Masz prawo być wysłuchany - rzecznictwo interesów osób starszych (udzielono ok. 70 porad dla osób starszych). Przygotowano założenia projekt pilotażowego Częstochowski Standard Pomocy Społecznej Interwencja i wsparcie w ramach którego przewiduje się m.in. pracę socjalna z osobami starszymi w ramach Centrum Wsparcia Seniora W ramach statutowych Przewidywane nakłady na projekt Ok Wykres 4. podjętych w 011 r w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego ocena w 011 r Rozwój środowiskowych form opieki Wzbogacanie oferty świadczonej przez placówki wsparcia dziennego Dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do potrzeb osób starszych Rozwój wolontariatu oraz pracy socjalnej na rzecz pomocy seniorom Realizacja programu Wnuczekwnuczka jako sposób na lepszą jakość życia seniora Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji opieki nad osobami starszymi Wsparcie finansowe i rzeczowe osób najbardziej potrzebujących pomocy (zasiłki stałe, celowe, okresowe i inne) Organizowanie imprez integracyjnych, np. Lato Zwiększenie uczestnictwa osób starszych w rekreacji, kulturze i wypoczynku Rozwijanie zorganizowanych form aktywności dla osób starszych celem wypełnienia czasu wolnego i przeciwdziałania izolacji społecznej.

26 6 Cel strategiczny. BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU. Cel operacyjny.1. Wspieranie rodzin zagrożonych dysfunkcjami Pomoc rodzinom zagrożonym dysfunkcjami poprzez: informowanie o mechanizmach i konsekwencjach uzależnień oraz monitorowanie tego zjawiska, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, zapewnienie poradnictwa prawnego, psychologicznego socjalnego i pedagogicznego, tworzenie programów profilaktycznych. Tabela 8. wdrożenia działania.1.1. w 011 roku Koordynator : Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Partnerzy: MOPS, ZSS, MKRPA, organizacje pozarządowe działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Rodzaje : informacyjne, edukacyjne, poradnictwo prawne, działania profilaktyczne, interwencyjne, korekcyjne Nakład 1. Zajęcia dla uczniów różnego typu szkół nt. zagrożeń związanych z alkoholem, narkotykami i dopalaczami.. Zespół ds. przeprowadzania rozmów profilaktyczno wychowawczych z nieletnimi. Rozmowy te prowadzono na wniosek Komendy Miejskiej Policji. Zespół wezwał na rozmowy 51 nieletnich wraz z opiekunami..pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie; porady i konsultacje psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne 4. Program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy. 5. Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie W: 51.09,00 W:.500,00 W: Z: ,61 W: 1.980,00 Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych Wartość wskaźnika Rozwój systemu kontraktów socjalnych celem zwiększenia aktywności podopiecznych pomocy społecznej. Tabela 9. wdrożenia działania.1.. w 011 roku Koordynator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerzy: PUP, ZSS, organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)

27 7 Zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych: mobilizowanie rodzin do samodzielnego działania poprzez zawieranie kontraktów socjalnych, usamodzielnianie rodzin, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wzmocnienie aktywności i samodzielności, poprawa jakości życia Zainwestuj w siebie program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa mobilizowanie rodzin do samodzielnego działania poprzez zawieranie kontraktów socjalnych. wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej rodzin poprzez zawarcie kontraktu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu podnoszenie jakości życia rodzin usamodzielnienie rodzin prowadzące do wyjścia z systemu pomocy społecznej W ramach środków statutowych MOPS Wartość wskaźnika Liczba zawartych kontraktów socjalnych Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wdrażanie stosownych form profilaktyki alkoholowej i narkotykowej skierowanej do dzieci i młodzieży. Tabela 0. wdrożenia działania.1.. w 011 roku Koordynator : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM. Partnerzy: MKRPA, KMP, SM, MOPS, organizacje pozarządowe działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym, ZOZ. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : promocyjne, organizacyjne, edukacyjne) 1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem alkoholowy.. Przystąpienie do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, w której udział zdeklarowało 17 szkół podstawowych i 1 gimnazjalnych. W ramach kampanii odbyło się 6 konkursów indywidualnych: - Rosnę Myślę - Dbam, - Dorastamy Rozumiemy Pomagamy, - Biegnijmy razem!, - O co biega?, Ping Graj Pong, - Szukamy Młodych Mistrzów Co Ty wiesz o Ameryce.. Realizacja Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej Pozory mylą, dowód nie. Celem jej było ograniczenie sprzedaży alkoholu małoletnim oraz zwrócenie uwagi sprzedawców, ze dorosły wygląd kupującego nie oznacza jego pełnoletniości, upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych W: ,00.460,00.000, ,85

28 8. Współorganizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. Młodość bez uzależnień. 4. Działania realizowane we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5. Wspólnie z Częstochowskim Stowarzyszeniem Profilaktyki Społecznej realizowano zadania Pomagajmy dzieciom poznawać świat bez narkotyków oraz program wczesnej interwencji "Fred w Częstochowie", skierowanym do latków, którzy zostali przyłapani na używaniu narkotyków lub alkoholu 6. Współorganizacja zadania Juwenalia bez alkoholu pn. MIASTO STUDENTOM w związku z obchodami Częstochowskiej Wiosny Studentów Liczba zorganizowanych imprez, zajęć, spektakli profilaktycznych, w tym dla dzieci i młodzieży 6.000, ,00 Wartość wskaźnika.1.4. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Tabela 1. wdrożenia działania.1.4. w 011 roku Koordynator : Wydział Edukacji UM. Partnerzy: MKRPA, ZSS, parafie, organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji i pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011 roku (rodzaj : organizacyjne, profilaktyczne, edukacyjne) Brak danych w przesłanym formularzu Liczba dzieci z rodzin dysfunkcyjnych korzystających z wypoczynku letniego i zimowego Wartość wskaźnika Zapewnienie możliwości leczenia osobom uzależnionym i współuzależnionym. Tabela. wdrożenia działania.1.5. w 011 roku Koordynator : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM. Partnerzy: MKRPA, ZOZ, organizacje pozarządowe działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym. Źródła finansowania: budżet miasta, środki własne organizacji pozarządowych, środki ze źródeł zewnętrznych. Działania podjęte w 011roku (rodzaj : wspierające, edukacyjne) Realizacja programu psychoedukacyjnego z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych ( zwiększenie dostępności do terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin) W: ,00 Z: ,00

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2007-2013 RAPORT MONITORINGOWY ZA LATA 2008-2009

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2007-2013 RAPORT MONITORINGOWY ZA LATA 2008-2009 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 007-013 RAPORT MONITORINGOWY ZA LATA 008-009 010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA RAPORTU... 4. OCENA

Bardziej szczegółowo

Raport monitoringowy z wdrażania w 2011 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bytów na lata 2011-2015

Raport monitoringowy z wdrażania w 2011 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bytów na lata 2011-2015 Raport monitoringowy z wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bytów na lata 2011-201 2012 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA RAPORTU... 4 2. OCENA STOPNIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM Załącznik Nr 1 Rady Powiatu w Żywcu do uchwały Nr XXVII/290/05 z dnia 28.02.2005r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM CZĘŚĆ A 1 INFORMACJE WSTĘPNE I OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Dział II Program systemowego rozwiązywania problemów pomocy społecznej

Dział II Program systemowego rozwiązywania problemów pomocy społecznej Załącznik do Uchwały nr XXXIII/673/04 Rady Miasta Katowice z dnia 22 listopada 2004r. Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych. Dział I Zasady ogólne 1 Wsparcie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE ZA ROK 2014 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 343724200, fax: 343724250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl. mops@czestochowa.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Nr XXXVIII/215/2014 z dnia 24-03-2014

Załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Nr XXXVIII/215/2014 z dnia 24-03-2014 P O W I A T B I A L S K I Załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Nr XXXVIII/215/2014 z dnia 24-03-2014 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014 2022 BIAŁA PODLASKA 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 13 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 13 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Dębica na lata 2015 2017 Na podstawie art. 176 pkt. 1, art. 179

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA LATA 2013-2015

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA LATA 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/436/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 grudnia 2012 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 I. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 28 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 28 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR IX/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Koszalin na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji. Powiatowej Strategii Rozwiązywania. Problemów Społecznych. w 2013 roku

Sprawozdanie z realizacji. Powiatowej Strategii Rozwiązywania. Problemów Społecznych. w 2013 roku Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2013 roku ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, MARZEC 2014 I. Główne kierunki rozwoju tzw. cele strategiczne Powiatowej Strategii Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PRUDNICKIM NA LATA 2006 2016

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PRUDNICKIM NA LATA 2006 2016 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLI/282/2013 RADY POWIATU W PRUDNIKU z dnia 20 grudnia 2013r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PRUDNICKIM NA LATA 2006 2016 (aktualizacja grudzień

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2008-2013

MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2008-2013 Załącznik do Uchwały Nr XX/663/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 listopada 2008 r. MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2008-2013 Gliwice, wrzesień 2008 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU WDRAŻANIA

RAPORT Z MONITORINGU WDRAŻANIA RAPORT Z MONITORINGU WDRAŻANIA Programu rozwoju miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem na lata 2005 2009 Olsztyn 2010 r. SPIS TREŚCI Str. 1. Wprowadzenie. 3 2. Cel strategiczny

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr LXV/514/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 28 października 2010 roku

U C H W A Ł A Nr LXV/514/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 28 października 2010 roku U C H W A Ł A Nr LXV/514/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2015 dla Gminy Miasto Łowicz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2015 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2010

PROGRAM Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2010 Załącznik Nr 1 do protokołu z VI sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2007 r. PROGRAM Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2010 Kwidzyn styczeń 2007 SPIS TREŚCI I. Wykaz użytych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji. Strategii Rozwiązywania. Problemów Społecznych. w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji. Strategii Rozwiązywania. Problemów Społecznych. w 2014 roku Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Ząbkowickiego w 2014 roku ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, MARZEC 2015 Część I ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM NA LATA 2014 2020 Załącznik do uchwały Nr XXXVI/284/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM NA LATA Ostróda, 2014 I. WSTĘP Strategia Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

ul. Szkolna 2 63-000 Środa Wlkp. Tel./fax: 0 61 287 06 40 e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚĆI

ul. Szkolna 2 63-000 Środa Wlkp. Tel./fax: 0 61 287 06 40 e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚĆI ul. Szkolna 2 63-000 Środa Wlkp. Tel./fax: 0 61 287 06 40 e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚĆI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ ZA 2014 ROK ORAZ -OCENA

Bardziej szczegółowo

Informacja z wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2006 2013

Informacja z wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2006 2013 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Informacja z wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2006 2013 w 2012 roku Czerwiec 2013 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miasta Gdańska z dnia... uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr.. Rady Miasta Gdańska z dnia... uchwala się, co następuje: Uchwała Nr.. Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Zastępczej na lata 2015 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2011 ROKU POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2009-2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2011 ROKU POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2009-2015 2011 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2011 ROKU POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2009-2015 Obowiązek stworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH DO 2016 ROKU. Program Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałki do 2016 roku

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH DO 2016 ROKU. Program Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałki do 2016 roku Załącznik do uchwały Nr XII/100/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2011 r. URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIASTA

Bardziej szczegółowo

Informacja z częściowej realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006-2015, za okres 2009-2011

Informacja z częściowej realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006-2015, za okres 2009-2011 Informacja z częściowej realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006-2015, za okres 2009-2011 Słowniczek skrótów: 1. UM Urząd Miejski w Suwałkach, 2. jst. jednostki

Bardziej szczegółowo