Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców"

Transkrypt

1 Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie wiedzy rodziców w zakresie kompetencji opiekuńczo wychowawczych poprzez prowadzenie konsultacji, Szkoły dla Rodziców, warsztatów umiejętności rodzicielskich Wskaźnik realizacji Liczba godzin i liczba osób uczestniczących w: - konsultacjach (w rozbiciu na poszczególnych specjalistów np. psycholog, terapeuta uzależnień, specjalista pracy z rodziną, doradca zawodowy, prawnik) - Szkole dla Rodziców - warsztatach umiejętności rodzicielskich w 2014 r. w 2015 r. Promowanie poradnictwa specjalistycznego i terapii rodzin Rozwój i wzbogacanie oferty edukacyjnowychowawczej placówek wsparcia dziennego Tworzenie programów profilaktycznych i osłonowych wspomagających dziecko i rodzinę Zintensyfikowanie pracy z rodziną naturalną w celu zapobiegania umieszczeniu dziecka poza rodziną lub na rzecz powrotu dziecka z pieczy zastępczej do środowiska rodzinnego Nazwa i adres placówek udzielających wsparcia specjalistycznego wraz z podmiotem prowadzącym Rodzaj i liczba prowadzonych przez poszczególne placówki terapii rodzin oraz liczba rodzin korzystających z ww. pomocy Nazwa, adres, liczba miejsc oraz rodzaj oferowanych zajęć w placówkach wsparcia dziennego wraz z podmiotem prowadzącym Nazwa programów profilaktycznych i osłonowych dla rodzin i dziecka, liczba ich uczestników oraz nazwa placówki realizującej program Liczba rodzin naturalnych, z którymi podjęto pracę Liczba dzieci, które powróciły do środowiska rodzinnego

2 Wzmacnianie działalności Zespołu Profilaktyki Rodzinnej oraz rozwój asystentury rodzin w celu wzmocnienia prawidłowego funkcjonowania rodziny Rodzaj i liczba specjalistów zaangażowanych w pracę ZPR Rodzaj i liczba zespołów zorganizowanych przez ZPR Liczba asystentów rodziny Liczba rodzin, z którymi pracują asystenci Cel operacyjny: Promowanie rodziny jako wartości oraz wzmacnianie potencjału i aktywności społeczności lokalnej Organizowanie i upowszechnianie oferty instytucji kultury i sportu skierowanej do rodzin Zwiększanie liczby miejsc bezpiecznej rekreacji i wypoczynku Nazwa i adres placówek realizujących zajęcia, wydarzenia sportowe i kulturalne dla rodzin wraz z podmiotem prowadzącym Rodzaj i liczba zajęć, wydarzeń sportowych i kulturalnych dla rodzin realizowanych przez poszczególne placówki oraz liczba osób korzystających z ww. oferty Liczba miejsc rekreacji i wypoczynku: - boisko - basen - plac zabaw - strefa sportu i rekreacji - skatepark - inne (jakie) Promowanie zdrowego trybu życia i aktywnych form wspólnego spędzania czasu wolnego Pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych oraz wolontaryjnych w zaspokajaniu Nazwa i adres placówek prowadzących zajęcia prozdrowotne (proszę wymienić przykładowe zajęcia jakie prowadzą poszczególne placówki) wraz z podmiotem prowadzącym oraz liczba osób korzystających z ww. zajęć Liczba programów aktywizujących społeczność lokalną oraz nazwa i adres realizatorów poszczególnych programów (np.: festyny, pikniki, biegi, imprezy cykliczne, festiwale, gry miejskie)

3 niezbędnych potrzeb życiowych osób Liczba wolontariuszy zaangażowanych w pomoc na rzecz osób i rodzin i rodzin Cel operacyjny: Wzmacnianie systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza rodziną naturalną Organizowanie i promowanie opieki w rodzinnych formach pieczy zastępczej Wspieranie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w realizacji zadań Liczba kampanii społecznych promujących rodzicielstwo zastępcze Liczba kandydatów na rodziny zastępcze Liczba rodzin i liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych formach pieczy zastępczej z wyszczególnieniem typów rodzin zastępczych Liczba i typy rodzin zastępczych objętych wsparciem w formie: - poradnictwa specjalistycznego (jakiego) - szkoleń (jakich) - grup wsparcia - inne (jakie) Wzmacnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej Wspieranie placówek opiekuńczowychowawczych w osiąganiu standardu opieki i wychowania Liczba dzieci zdiagnozowanych pod względem psychologiczno pedagogicznym i umieszczonych w pieczy zastępczej Liczba koordynatorów ORPZ Liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem ze strony koordynatorów ORPZ Rodzaj i liczba specjalistów pracujących na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej Nazwa i liczba miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych, które osiągnęły standard opieki i wychowania oraz liczba dzieci umieszczonych w tych placówkach Nazwa i liczba miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych, które dążą do osiągnięcia standardu opieki i wychowania oraz liczba dzieci umieszczonych w tych placówkach

4 Cel operacyjny: Wsparcie w życiowym usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem osób opuszczających formy pieczy zastępczej oraz innego rodzaju placówki całodobowej opieki Rozwój/wzmacnianie bazy mieszkań chronionych oraz aktywizujących dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej Zabezpieczanie lokali socjalnych i komunalnych dla usamodzielnianych wychowanków Udzielanie kompleksowej pomocy usamodzielnianym wychowankom Nazwa placówek wraz z podmiotem prowadzącym mieszkania chronione, liczba mieszkań i miejsc w poszczególnych mieszkaniach Nazwa placówek wraz z podmiotem prowadzącym lokale aktywizujące, liczba lokali i miejsc w poszczególnych lokalach Liczba przyznanych mieszkań z zasobów gminy dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej: - komunalnych - socjalnych Rodzaj udzielonych świadczeń oraz liczba usamodzielnianych wychowanków, którym przyznano poszczególne świadczenia Liczba usamodzielnianych wychowanków objętych formami aktywizacji społecznej (proszę wymienić przykładowe formy) Liczba usamodzielnianych wychowanków objętych formami aktywizacji zawodowej (proszę wymienić przykładowe formy) Informacje sporządził: Imię i nazwisko.. Dane kontaktowe: . tel.: Cel strategiczny nr 2: Tworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych Cel operacyjny: Wzmacnianie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym Działanie Upowszechnianie informacji o prawach osób niepełnosprawnych oraz istniejących formach wsparcia Wskaźnik realizacji Liczba udzielonych informacji o prawach osób niepełnosprawnych i istniejących formach wsparcia w 2014 r. w 2015 r.

5 Ułatwianie udziału osobom niepełnosprawnym w życiu społecznym poprzez dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego i uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych Organizowanie i promowanie wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i rodzinnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin Liczba osób, którym udzielono dofinansowania do: - zakupu przedmiotów ortopedycznych - zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - udziału w turnusie rehabilitacyjnym Nazwa i adres placówek organizujących i promujących wydarzenia sportowe, rekreacyjne i kulturalne wraz z podmiotem prowadzącym Rodzaj i liczba wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych organizowanych przez poszczególne placówki oraz liczba osób niepełnosprawnych, które wzięły udział w ww. wydarzeniach Nazwa i adres placówek udzielających poradnictwa specjalistycznego wraz z podmiotem prowadzącym oraz liczba udzielonych przez poszczególne placówki porad specjalistycznych: - poradnictwo psychologiczne - poradnictwo prawne - poradnictwo rodzinne Inicjowanie/wspieranie działań przygotowujących niepełnosprawną młodzież do samodzielności Rozwijanie infrastruktury pomocy instytucjonalnej działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością Promowanie inicjatyw wolontarystycznych Nazwa i adres placówek udzielających wsparcia młodzieży niepełnosprawnej do 25 r. ż. wraz z podmiotem prowadzącym Rodzaj i liczba udzielonego wsparcia oraz liczba młodzieży niepełnosprawnej do 25 r. ż., która skorzystała z poszczególnego rodzaju wsparcia w rozbiciu na konkretne placówki Nazwa, adres, liczba miejsc i liczba uczestników w ośrodkach wsparcia wraz z podmiotem prowadzącym Nazwa, adres, liczba miejsc i liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej wraz z podmiotem prowadzącym Nazwa, adres, liczba miejsc i liczba uczestników mieszkań treningowych wraz z podmiotem prowadzącym Nazwa, adres, liczba miejsc i liczba uczestników lokali aktywizujących wraz z podmiotem prowadzącym Liczba wolontariuszy wspierających osoby niepełnosprawne

6 na rzecz osób niepełnosprawnych Liczba osób niepełnosprawnych, które korzystają ze wsparcia wolontariuszy Cel operacyjny: Wspieranie osób niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu Monitorowanie zjawiska niepełnosprawności Liczba wydanych orzeczeń z wyszczególnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności Liczba osób niepełnosprawnych: - z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności - z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności Liczba dzieci do 16 r. ż. z orzeczoną niepełnosprawnością Poprawa warunków mieszkaniowych osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie likwidacji barier technicznych i architektonicznych Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych Liczba osób, którym udzielono wsparcia finansowego na likwidację barier: - technicznych - architektonicznych Liczba świadczeniobiorców: - usług opiekuńczych - specjalistycznych usług opiekuńczych Rozwijanie sieci mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych Prowadzenie infrastruktury pomocy stacjonarnej skierowanej do osób niepełnosprawnych Nazwa, adres, liczba miejsc i liczba osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych wraz z podmiotem prowadzącym Adresy, liczba miejsc i liczba osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej wraz z podmiotem prowadzącym Cel operacyjny: Ograniczanie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapewnianie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Nazwa i adres placówek udzielających poradnictwa specjalistycznego wraz z podmiotem prowadzącym oraz liczba osób niepełnosprawnych

7 Psychicznego Miasta Kielce na lata 2012 z zaburzeniami psychicznymi, które skorzystały z ww. wsparcia 2015 Nazwa i adres ośrodków wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z podmiotem prowadzącym oraz liczba miejsc i uczestników w poszczególnych ośrodkach Rodzaje i liczba świadczonej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w rozbiciu na poszczególne ośrodki wsparcia dziennego oraz liczba świadczeniobiorców poszczególnych form pomocy Liczba projektów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich uczestników wraz z podaniem placówki realizującej projekt wraz z podmiotem prowadzącym Cel operacyjny: Zwiększanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym Promowanie wśród pracodawców zatrudnienia osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem alternatywnych i elastycznych form pracy Kontynuowanie programów wspomagających zatrudnienie osób niepełnosprawnych Liczba spotkań z pracodawcami upowszechniających zatrudnianie osób niepełnosprawnych Liczba uczestników spotkań Liczba osób niepełnosprawnych, które uczestniczyły w: - szkoleniach/kursach - stażach - pracach interwencyjnych - innych formach aktywizacji (jakich) Liczba wyposażonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych Liczba doposażonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych Liczba osób niepełnosprawnych, które podjęły zatrudnienie Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

8 Informacje sporządził: Imię i nazwisko.. Dane kontaktowe: . tel.: Cel strategiczny nr 3: Tworzenie warunków sprzyjających aktywności zawodowej i podejmowaniu zatrudnienia Cel operacyjny: Wzmacnianie umiejętności zawodowych i społecznych osób bezrobotnych Działanie Promowanie i realizacja różnorodnych form zatrudnienia wspieranego, np.: szkoleń, staży, prac społecznie użytecznych oraz podnoszenie kwalifikacji Wskaźnik realizacji Rodzaje i liczba szkoleń/kursów oraz liczba uczestników poszczególnych szkoleń Liczba staży i liczba osób w nich uczestniczących Liczba prac społecznie użytecznych i liczba osób w nich uczestniczących w 2014 r. w 2015 r. Upowszechnianie usług doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy Liczba osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Liczba doradców zawodowych/doradców klienta oraz liczba osób, które skorzystały z ich usług Liczba pośredników pracy oraz liczba osób, które skorzystały z ich usług Upowszechnianie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy Rodzaj i liczba innych specjalistów oraz liczba osób, które skorzystały z ich usług Rodzaj i liczba sporządzonych raportów upowszechniających informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy Rodzaj i liczba zorganizowanych spotkań upowszechniających informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy (np.: targi pracy) oraz liczba podmiotów uczestniczących w ww. spotkaniach (proszę wymienić nazwy podmiotów)

9 Cel operacyjny: Łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja lokalnego rynku pracy Podejmowanie działań wspierających aktywizację zawodową ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy Opracowanie i realizacja programów wspierających aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych Promowanie przedsiębiorczości i ekonomii społecznej poprzez działania informacyjne i doradcze Rozwijanie form aktywizacji osób bezrobotnych (np.: refundacja stanowisk pracy, roboty publiczne, prace interwencyjne) Nazwa programów i działań wspierających aktywizację zawodową ludzi młodych do 30 r. ż., liczba uczestników oraz liczba osób, które zakończyły udział w ww. programach i działaniach Nazwa programów wspierających aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych, liczba uczestników oraz liczba osób, które zakończyły udział w ww. programach Profil i liczba uruchomionych działalności gospodarczych Rodzaj i liczba funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej Liczba osób bezrobotnych objętych działaniami aktywizującymi: - refundacja stanowisk pracy - roboty publiczne - prace interwencyjne - inne (jakie) Upowszechnianie oferty klubów i centrum integracji społecznej Nazwa i adres klubów integracji społecznej wraz z podmiotem prowadzącym oraz liczba osób bezrobotnych korzystających z ich usług Nazwa i adres centrów integracji społecznej wraz z podmiotem prowadzącym oraz liczba osób bezrobotnych korzystających z ich usług Informacje sporządził: Imię i nazwisko.. Dane kontaktowe: . tel.:

10 Cel strategiczny nr 4: Tworzenie dla seniorów przyjaznych warunków życia Cel operacyjny: Tworzenie warunków umożliwiających seniorom aktywność społeczną i samodzielność życiową Działanie Opracowanie i realizacja programów profilaktycznych oraz promujących zdrowy styl życia Wzmacnianie aktywności społecznej i integracji seniorów poprzez dostosowanie oferty wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych do ich potrzeb Rozwój infrastruktury ośrodków dziennego pobytu i klubów seniora Prowadzenie kampanii społecznych upowszechniających prawa, potrzeby i zasoby osób starszych oraz ideę integracji międzypokoleniowej Wskaźnik realizacji Nazwa i adres placówek realizujących programy profilaktyczne wraz z podmiotem prowadzącym Rodzaje i liczba programów profilaktycznych realizowanych przez poszczególne placówki (proszę podać nazwy programów) oraz liczba uczestników każdego programu Nazwa i adres placówek realizujących programy z zakresu zdrowego stylu życia wraz z podmiotem prowadzącym Rodzaje i liczba programów z zakresu zdrowego stylu życia realizowanych przez poszczególne placówki (proszę podać nazwy programów) oraz liczba uczestników każdego programu Nazwa i adres placówek realizujących zajęcia/wydarzenia sportowe i rekreacyjne wraz z podmiotem prowadzącym oraz liczba osób biorących udział w ww. zajęciach/wydarzeniach (proszę podać przykłady zajęć/wydarzeń) Nazwa i adres placówek realizujących działania na rzecz seniorów wraz z podmiotem prowadzącym Rodzaj i liczba proponowanych przez poszczególne placówki ofert oraz liczba osób, korzystających z ww. ofert Nazwa, adres i liczba miejsc w ośrodkach dziennego pobytu wraz z podmiotem prowadzącym oraz liczba osób korzystających z ośrodków Adresy klubów seniora oraz liczba uczestników poszczególnych klubów seniora Nazwa i adres placówek realizujących kampanie/debaty społeczne wraz z podmiotem prowadzącym, liczba kampanii/debat społecznych w poszczególnych placówkach oraz liczba uczestników każdej kampanii/debaty społecznej Cel operacyjny: Wzmacnianie systemu pomocy na rzecz osób starszych wymagających wsparcia w 2014 r. w 2015 r.

11 Podwyższanie standardu i zabezpieczanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania seniorów Pomoc w zamianie mieszkań Rozwijanie infrastruktury mieszkań chronionych/lokali aktywizujących dla osób starszych Podnoszenie standardu usług w domach pomocy społecznej Liczba usług opiekuńczych dla osób starszych Liczba świadczeniobiorców pomocy w formie usług opiekuńczych Liczba osób starszych, które skorzystały z zamiany mieszkania Nazwa, adres, liczba miejsc oraz liczba mieszkańców mieszkań chronionych wraz z podmiotem prowadzącym Nazwa, adres, liczba miejsc oraz liczba mieszkańców lokali aktywizujących wraz z podmiotem prowadzącym Adresy, liczba miejsc i liczba mieszkańców w domach pomocy społecznej wraz z podmiotem prowadzącym Liczba pokoi 1-osobowych Liczba pokoi 2-osobowych Promowanie wolontariatu w środowisku seniorów Liczba wolontariuszy, w tym seniorów Liczba osób starszych wspieranych przez wolontariuszy Cel operacyjny: Zwiększenie dostępności do usług medycznych i rehabilitacyjnych dla osób starszych Wzmacnianie opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym paliatywnej i geriatrycznej Nazwa, adres, liczba miejsc i liczba osób korzystających z oferty placówek świadczących usługi zdrowotne, w tym opiekę paliatywną i geriatryczną, wraz z podmiotem prowadzącym Rozwijanie instytucjonalnych usług pielęgnacyjno opiekuńczych Nazwa, adres, liczba miejsc oraz liczba osób korzystających z oferty placówek świadczących usługi pielęgnacyjno opiekuńcze wraz z podmiotem prowadzącym Informacje sporządził: Imię i nazwisko.. Dane kontaktowe: . tel.:

12 Cel strategiczny nr 5: Rozwijanie zintegrowanego systemu rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie Cel operacyjny: Wzmacnianie sieci wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień, promowania zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu Działanie Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Wskaźnik realizacji Nazwa i adres placówek realizujących działania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemami uzależnień wraz z podmiotem prowadzącym Rodzaj i liczba działań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemami uzależnień oraz liczba uczestników ww. działań realizowanych przez poszczególne placówki Nazwa i adres placówek organizujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień wraz z podmiotem prowadzącym Rodzaj i liczba działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez poszczególne placówki oraz liczba uczestników ww. działań Nazwa i adres placówek udzielających wsparcia specjalistycznego dla członków rodzin z problemami uzależnień wraz z podmiotem prowadzącym Rodzaj i liczba udzielonego wsparcia specjalistycznego dla członków rodzin z problemem uzależnień oraz liczba osób, którym udzielono ww. wsparcia w rozbiciu na poszczególne placówki Rodzaj wsparcia udzielonego organizacjom pozarządowym działającym na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień (proszę podać nazwę i adres organizacji) Nazwa i adres placówek udzielających wsparcia specjalistycznego dla ofiar przemocy w rodzinie wraz z podmiotem prowadzącym Rodzaj i liczba udzielonego wsparcia specjalistycznego dla ofiar przemocy w rodzinie w rozbiciu na poszczególne placówki oraz liczba osób, którym udzielono ww. wsparcia w rozbiciu na poszczególne placówki Rodzaj i liczba działań realizowanych przez ŚCPiE oraz liczba osób, które skorzystały z poszczególnych działań w 2014 r. w 2015 r.

13 Opracowanie i prowadzenie programów profilaktycznych oraz edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz wzbogacanie oferty miejsc spędzania wolnego czasu Umożliwianie korzystania ze specjalistycznego poradnictwa, terapii uzależnień, programów reintegracji społecznej i zawodowej oraz udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom Prowadzenie kampanii promujących instytucje świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Rozwijanie instytucjonalnych form pomocy osobom uzależnionym Rodzaj i liczba działań podejmowanych przez GKRPA oraz liczba osób, które skorzystały z poszczególnych działań Nazwa i adres placówek opracowujących/realizujących programy profilaktyczne wraz z podmiotem prowadzącym oraz liczba opracowanych/ realizowanych przez poszczególne placówki programów profilaktycznych Liczba warsztatów w ramach programów profilaktycznych oraz liczba uczestników tych warsztatów Nazwa, adres i liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży wraz z podmiotem prowadzącym oraz liczba dzieci i młodzieży korzystających z poszczególnych placówek Liczba warsztatów dotyczących form spędzania wolnego czasu oraz liczba uczestników tych warsztatów Cel operacyjny: Rozwijanie systemu wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych Nazwa i adres placówek wraz z podmiotem prowadzącym, które świadczą: - specjalistyczne poradnictwo wraz z liczbą osób, które skorzystały ze wsparcia - terapię uzależnień wraz z liczbą osób, które skorzystały ze wsparcia - programy reintegracji społecznej i zawodowej wraz z liczbą osób, które skorzystały ze wsparcia - inne rodzaje wsparcia (jakie) wraz z liczbą osób, które skorzystały z poszczególnych rodzajów wsparcia Nazwa i adres placówek świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz rodzaj i liczba działań przez nich podjętych w celu upowszechnienia oferty (np.: dni otwarte, ulotki, strona internetowa) Nazwa, adres i liczba miejsc w placówkach oferujących pomoc w formie stacjonarnej wraz z podmiotem prowadzącym oraz liczba osób korzystających z pomocy Cel operacyjny: Zmniejszanie skali zjawiska przemocy w rodzinie i poprawa bezpieczeństwa kieleckich rodzin Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Kielce na lata Wskaźniki przyjęte w Programie

14 Cel operacyjny: Rozwój systemu pomocy i wsparcia oraz poprawa bezpieczeństwa osób doznających przemocy w rodzinie Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Kielce na lata Wskaźniki przyjęte w Programie Informacje sporządził: Imię i nazwisko.. Dane kontaktowe: . tel.: Cel strategiczny nr 6: Przeciwdziałanie bezdomności osób i rodzin Cel operacyjny: Rozwijanie systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin zagrożonych bezdomnością Działanie Przyznawanie świadczeń przeznaczonych na utrzymanie mieszkania Liczba osób, którym przyznano: - dodatek mieszkaniowy Wskaźnik realizacji w 2014 r. w 2015 r. - dodatek energetyczny Rozwijanie poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin zagrożonych bezdomnością Realizacja programu zamiany mieszkań Nazwa i adres placówek udzielających poradnictwa specjalistycznego (np. psycholog, terapeuta uzależnień, doradca zawodowy) wraz z podmiotem prowadzącym oraz liczba osób, które skorzystały z poszczególnych porad Liczba osób, którym udzielono pomocy w formie zamiany mieszkań Tworzenie i wdrażanie programów osłonowych mających na celu Nazwa i adres placówek realizujących programy osłonowe (nazwa programu) wraz z podmiotem prowadzącym oraz liczba osób uczestniczących w programach osłonowych

15 przeciwdziałanie bezdomności oraz działań sprzyjających wychodzeniu z bezdomności Rozwijanie zasobów mieszkań socjalnych Liczba osób, które powróciły do środowiska z różnych powodów (np.: zamieszkały z rodziną, uzyskały lokal mieszkalny) Liczba lokali socjalnych oraz liczba osób, którym przyznano lokal socjalny Liczba lokali komunalnych oraz liczba osób, którym przyznano lokal komunalny Cel operacyjny: Tworzenie warunków sprzyjających wychodzeniu z bezdomności Systematyczne monitorowanie problemu bezdomności i doskonalenie metody streetworkingu Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom bezdomnym Zapewnienie osobom bezdomnym miejsc pobytu w świetlicach, noclegowniach, schroniskach, ogrzewalniach i mieszkaniach chronionych Motywowanie osób bezdomnych do uczestnictwa w programach reintegracji społecznej i zawodowej Nazwa i adres współpracujących jednostek i instytucji Rodzaj i liczba wspólnie podjętych interwencji przez ww. jednostki i instytucje Rodzaj i liczba podjętych interwencji przez streetworkerów Nazwa i adres placówek świadczących pomoc materialną wraz z podmiotem prowadzącym, forma i liczba udzielonej pomocy materialnej oraz liczba osób, którym udzielono poszczególnych form pomocy materialnej Nazwa i adres placówek świadczących pomoc niematerialną wraz z podmiotem prowadzącym, forma i liczba udzielonej pomocy niematerialnej oraz liczba osób, którym udzielono poszczególnych form pomocy niematerialnej Nazwa, adres i liczba miejsc w placówkach dla osób bezdomnych wraz z podmiotem prowadzącym oraz liczba osób korzystających z oferty Liczba osób bezdomnych objętych kontraktem socjalnym w poszczególnych placówkach Nazwa i adres placówek realizujących programy reintegracji społecznej i zawodowej dla osób bezdomnych wraz z podmiotem prowadzącym oraz liczba osób uczestniczących w programach Informacje sporządził: Imię i nazwisko.. Dane kontaktowe: . tel.:

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

DZIEDZINA: Wspieranie rodziny

DZIEDZINA: Wspieranie rodziny Sprawozdanie z realizacji celów operacyjnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015 2020 Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 1. Wspieranie rodzin oraz zapewnienie opieki dzieciom imłodzieży.

Cel strategiczny 1. Wspieranie rodzin oraz zapewnienie opieki dzieciom imłodzieży. Ankieta dot. monitorowania działań wyznaczonych w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Jaworskiego realizowanych w latach 2013-2014 Nazwa instytucji: Cel strategiczny 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji działań ujętych w niżej wymienionych dokumentach programowych w roku 2016

Informacja o realizacji działań ujętych w niżej wymienionych dokumentach programowych w roku 2016 Informacja o realizacji działań ujętych w niżej wymienionych dokumentach programowych w roku 016 1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 015 00. Cel strategiczny

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015 2017 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zator

Harmonogram Realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zator Harmonogram Realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zator Grupa problemów Cel Szczegółowy realizator środki Termin realizacji Przeciwdziałanie bezrobociu Szacowany koszt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Szczecin, marzec 2009 r.

Szczecin, marzec 2009 r. Projekt Realizacyjny do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009-2015, Przyjęty zgodnie z Uchwałą nr XXX/742/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. LOKALNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej i potrzeb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Ocena zasobów pomocy społecznej i potrzeb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Ocena zasobów pomocy społecznej i potrzeb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Sopot, 18 czerwca 2014 Populacja Powiat m.sopot ZA: NARODOWE SPISY POWSZECHNE 2002, 2011 wartość liczba mieszkańców

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata Uchwała Nr VI.42.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu opolskiego na lata 2012-2014. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r.

Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r. Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r. Podmiot ogłaszający konkurs: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Priorytetowe zadania w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Założenia do Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata

Założenia do Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr /VI/14 Prezydenta z dnia 2014 r. Założenia do Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017. Cel I Rozwój systemu opieki nad rodziną i dzieckiem Lp. ZADANIE DZIAŁANIE REALIZATOR

Bardziej szczegółowo

Czerwionka Leszczyny, dnia r.

Czerwionka Leszczyny, dnia r. Czerwionka Leszczyny, dnia 5.03.2014r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2013 Trzyletni Gminny Program Wspierania Rodziny Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 1: Zintegrowany system wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem Realizator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 3: Podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 3: Podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych

Bardziej szczegółowo

GUS OZPS. Liczba osób w rodzinach, OZPS którym przyznano świadczenie

GUS OZPS. Liczba osób w rodzinach, OZPS którym przyznano świadczenie Załącznik Nr 2 Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020 Obszar strategiczny Wskaźnik Miara Źródło Zaspokajanie potrzeb rodzin w województwie podlaskim 1. Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE

POWIATOWY PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE POWIATOWY PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE Obszar działania: problemy opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne. Cel strategiczny: zapewnienie rodzinom Powiatu Pszczyńskiego kompleksowego wsparcia umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Nowe wyzwania w polityce społecznej Wspólnota działania - Polskie i amerykańskie modele pracy na rzecz rodziny doświadczającej problemów

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Rodzina jest pierwszym i głównym środowiskiem wychowawczym. To właśnie w niej tworzą się określone normy regulujące zachowania jej członków, a także

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

.1 Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXXVII/457/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2010. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Planowane środki finansowe w budżecie wydziału na rok 2018

Planowane środki finansowe w budżecie wydziału na rok 2018 l.p Priorytetowe zadania publiczne zaplanowane przez GMK do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie: (numeracja przyjęta na podstawie numeracji zadań w art. 4 ust.1 ustawy) Załącznik

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Planowane środki finansowe w budżecie wydziału na rok 2018

Planowane środki finansowe w budżecie wydziału na rok 2018 Załącznik nr 2 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaln ości pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W MIEŚCIE I GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK WPROWADZENIE Samorząd Gminy a ustawa o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata

Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 262 / 5237 / 17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2017 r. Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Częstochowski program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 "Częstochowa-Seniorom"

Częstochowski program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa-Seniorom Misja Poprawa jakości życia osób w wieku 60+ poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Łyski. z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: Gminnego Programu_Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009

Rady Gminy Łyski. z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: Gminnego Programu_Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009 RADA GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa la 95 ŁYSKI Uchwała Nr XX/120/2007 Rady Gminy Łyski z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie: Gminnego Programu_Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK 1 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Cel strategiczny nr 1... 4 III. Cel strategiczny nr 2... 5 IV. Cel strategiczny nr 3.......7 V. Cel strategiczny nr

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Budowy Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata Lębork, marzec 2009 r.

Powiatowy Program Budowy Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata Lębork, marzec 2009 r. Załącznik do uchwały Nr XXIX/214/2009 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 marca 2009 roku Powiatowy Program Budowy Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2013 Lębork, marzec 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata Załącznik do Uchwały Nr V.22.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2013 2015 1. PODSTAWA PRAWNA Gminny Program Wspierania Rodziny

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 1: Zintegrowany system wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem Realizator

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na terenie miasta Legionowo na lata

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na terenie miasta Legionowo na lata GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na terenie miasta Legionowo na lata 2014-2016 I. Wstęp Gmina Legionowo od kilku lat realizuje zadania wynikające z działań systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego Andrzej Karasiński Zastępca Prezydenta Gliwic Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego Gliwice, 5 6 października 2006 Oczekiwania mieszkańców wobec władz Gliwic 2006 100% 80% 80,10% 77,40% 60% 47,10%

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1 Cele Programu: 1. Diagnoza problemów i potrzeb środowiska szkolnego, ocena aktualnej sytuacji.

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

76-200 SŁUPSK, ul. Górna 8, tel. ul. Dunina 24 59 8401682 59 gops_damnica@wp.plwww. fax. 59 8457500 gops.damnica.pl TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE

76-200 SŁUPSK, ul. Górna 8, tel. ul. Dunina 24 59 8401682 59 gops_damnica@wp.plwww. fax. 59 8457500 gops.damnica.pl TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE DANE TELEADRESOWE 76-231 DAMNICA 76-220 GŁÓWCZYCE 77-230 KĘPICE ul. 76-200 SŁUPSK ul. 76-214 SMOŁDZINO ul. 76-270 USTKA 76-200 SŁUPSK 76-200 SŁUPSK, ul. Górna 8, ul. Słupska 21 Niepodległości 6 tel. Sportowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia...

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia... DRUK NR 9 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Dąbrowie Górniczej na lata 2015-2017 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2016-2022. Cele strategiczne i operacyjne - wersja do konsultacji społecznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2016-2022. Cele strategiczne i operacyjne - wersja do konsultacji społecznych Dobra, 28 maja 2015 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2016-2022. Cele strategiczne i operacyjne - wersja do konsultacji społecznych Strategia Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu. z dnia 14 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu. z dnia 14 czerwca 2017 roku Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały NR XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA

Załącznik do Uchwały NR XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA Załącznik do Uchwały NR XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2017 2019 Gryfino 2017 Wprowadzenie Obowiązek opracowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo