PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015"

Transkrypt

1 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy i Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w roku Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz pomoc społeczna dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 1. Prowadzenie działań terapeutycznych mobilizujących do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od narkotyków. Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem 2. Prowadzenie terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. 3. Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przestępstw używających substancji psychoaktywnych. uzależnienia. Osoby uzależnione od narkotyków. Sprawcy przestępstw skierowani przez Prokuraturę i Sąd. Mieszkańcy Gminy Miejskiej 4. Wspieranie działań z zakresu ekonomii społecznej. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu przyjmowania substancji psychoaktywnych. Profilaktyki, organizacje pozarządowe. 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. 1. Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii, HIV i AIDS Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem uzależnienia. 2. Prowadzenie porad prawnych Członkowie rodzin, 1/6

2 z zakresu prawa rodzinnego. 3. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. w których występuje problem uzależnienia. Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem uzależnienia. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych* 1. Realizacja na terenie szkół programu profilaktycznego Cukierki. Uczniowie I III klas szkół podstawowych. Profilaktyki, nauczyciele szkół i przedszkoli. 2. Realizacja na terenie szkół zajęć z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 3. Realizacja na terenie szkół zajęć z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS 4. Realizacja zajęć z zakresu zapobiegania uzależnieniom od hazardu. 5. Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w sieci. 6. Zajęcia z zakresu edukacji medialnej dla młodzieży. 7. Realizacja programu profilaktycznego Witaminki, zajęcia propagujące zdrowe odżywianie. 8. Organizacja i prowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych. Proponowane obszary tematyczne: - zajęcia integracyjne i ponad. i ponad. i ponad. podstawowych i przedszkoli. i ponad. podstawowych i przedszkoli. świdnickich 2/6

3 - emocje i uczucia; - przeciwdziałanie agresji; - komunikacja interpersonalna; - rozwiązywanie konfliktów; - budowanie poczucia własnej wartości; - asertywność; - wartości w życiu człowieka. 9. Realizacja programu wczesnej interwencji dla młodzieży używającej narkotyków i alkoholu FRED GOES NET. 10. Realizacja programu profilaktycznego: Wczesna diagnoza - rodzaje środków odurzających. 11. Prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach Medyczne, psychospołeczne, prawne aspekty HIV/AIDS 12. Prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. 13. Realizacja programu Szkoła i Rodzice wobec zagrożeń w ramach kampanii Przyjmuje leki czy bierze. 14. Prowadzenie Medialnej edukacji dla rodziców i wychowawców - programu profilaktycznego z zakresu bezpieczeństwa w sieci i przeciwdziałania uzależnieniom. 15. Prowadzenie treningu zastępowania agresji ART. 16. Prowadzenie świetlicy realizującej zadania placówki wsparcia dziennego. Młodzież szkół świdnickich eksperymentująca i używająca substancji psychoaktywnych. Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, rodzice. Pracownicy opieki społecznej, straży miejskiej, policji, pielęgniarki, fryzjerzy. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy uczniów szkól i ponad. Rodzice uczniów szkół i ponad. Osoby dozorowane. Dzieci i młodzież z Gminy Miejskiej Profilaktyki, świdnickie szkoły, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska. Centrum Centrum Centrum Centrum Cały rok, codziennie przez minimum 4 godziny / Miejskie Centrum 3/6

4 17. Organizacja XII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych Żyć pełnią. 18. Organizacja obozu profilaktycznego pod nadzorem terapeutycznym. 19. Organizacja ferii zimowych i półkolonii dla dzieci pod nadzorem terapeutycznym. 20. Organizacja szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, HIV i AIDS. 21. Prowadzenie działalności informacyjnej o problemie uzależnień w lokalnych mediach. 22. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków. 23. Organizacja i współfinansowanie imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia. 24. Zakup i udostępnianie literatury fachowej, broszur i informatorów. Dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, i średnich. Dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, i średnich. Dzieci i młodzież z Gminy Miejskiej Pracownicy jednostek Gminy Miejskiej Pracownicy Miejskiego Centrum Pracownicy Miejskiego Centrum Profilaktyki, mieszkańcy Gminy Miejskiej Kwiecień 2015 / MCP, MOK. Wakacje / Miejskie Centrum Ferie i wakacje / Miejskie Centrum Centrum Centrum Centrum 25. Opracowanie i publikacja własnych materiałów informacyjnych, broszur i informatorów. Centrum * Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych jako zadanie z profilaktyki pierwszorzędowej zapisane zostało w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 4/6

5 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 1. Wspieranie działań lokalnych dot. rozwiązywania problemów narkomanii. Profilaktyki, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 2. Nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń dla osób współuzależnionych w celu prowadzenia grup wsparcia. 3. Współpraca merytoryczna ze szkołami, prokuraturą, sądem, policją, strażą miejską, kuratorami sądowymi oraz z instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. 4. Współpraca w ramach Policyjnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi oraz zwalczania ich skutków. 5. Współpraca merytoryczna z Ośrodkami Terapii i Leczenia Uzależnień. 6. Współpraca z Wojewódzkim Zespołem ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 7. Współdziałanie w zakresie realizacji programów profilaktycznych. Osoby doświadczające w rodzinie problemu uzależnień. Pracownicy jednostek Gminy Miejskiej Świdnik, mieszkańcy Gminy Miejskiej Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, placówki oświatowe, Miejskie Centrum Profilaktyki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Kuratorski, mieszkańcy Gminy Miejskiej Pracownicy jednostek Gminy Miejskiej Pracownicy Miejskiego Centrum Centrum Profilaktyki, Komenda Powiatowa Policji. Profilaktyki, Ośrodki Terapii i Leczenia Uzależnień. Cały rok / Praktyki Lekarza Rodzinnego, pielęgniarki środowiskowo - rodzinne. 5/6

6 8. Budowanie partnerstwa w realizacji programów profilaktycznych. Profilaktyki, organizacje pozarządowe. 5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 1. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, usługowej oraz w formie pracy socjalnej osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, zagrożonym wykluczeniem społecznym. Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych oraz członkowie rodzin, w których występuje problem uzależnienia. Cały rok/miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6/6

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rok 2012

Sprawozdanie rok 2012 Sprawozdanie rok 2012 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok przewidywał realizację zadań ujętych w grupach tematycznych: 1. zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki analiz mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z zakresu polityki społecznej, ujęte zostały w sześciu dziedzinach tematycznych:

Wyniki analiz mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z zakresu polityki społecznej, ujęte zostały w sześciu dziedzinach tematycznych: IV. Analiza SWOT Wyniki analiz mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z zakresu polityki społecznej, ujęte zostały w sześciu dziedzinach tematycznych: 1. Ogólna sytuacja społeczna w Puławach 2. Warunki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia.. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

TORUŃ, 30 WRZEŚNIA 2014 R.

TORUŃ, 30 WRZEŚNIA 2014 R. TORUŃ, 30 WRZEŚNIA 2014 R. Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Program opracowany przez zespół autorski w składzie: Beata Sulima Marek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu i harmonogramu rzeczowo - finansowego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Leśna

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI

GMINNA STRATEGIA ROZWI Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XIII/59/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 stycznia 2008 r. G O D Z I A N Ó W GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2008 2013 Styczeń 2008 Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo