Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014"

Transkrypt

1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

2 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz integracji społecznej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, we współpracy z przedstawicielami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów. Program opracowywany jest przez Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zatwierdzany przez Radę Miasta Częstochowy.

3 Cele strategiczne: zmniejszenie spożycia napojów alkoholowych przez mieszkańców Częstochowy, w szczególności przez osoby niepełnoletnie, ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków alkoholizmu i narkomanii w rodzinach dotkniętych uzależnieniami oraz przemocą domową.

4 Cele operacyjne: poprawa jakości życia rodzin z problemem alkoholowym, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie, podniesienie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży poziomu wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.

5 Diagnoza Diagnozy problemu dokonano na podstawie Raportu z badania z zakresu spraw społecznych przeprowadzonego na terenie Miasta Częstochowy oraz danych przekazanych przez częstochowskie jednostki działające w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, m.in. przez: Komendę Miejską Policji, Straż Miejską, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Okręgowy, ośrodki terapii uzależnień.

6 Wyniki z badań skłaniają do podjęcia działań mających na celu, m.in.: - podnoszenie świadomości społecznej w zakresie uzależnień poprzez realizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców oraz organizowanie kampanii informacyjnych w szkołach jak i środowisku pozaszkolnym, - zwiększenie zakresu informacji o instytucjach, które pomagają mieszkańcom z problemem uzależnień, - zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez zapewnienie atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego.

7 Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie. I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym m.in.: 1) wspieranie placówek specjalizujących się w terapii uzależnień od alkoholu, 2) dofinansowanie realizacji zadań Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie, 3) wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin,

8 4) dofinansowanie programów psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu, 5) dofinansowanie zajęć terapeutycznych i pozaterapeutycznych dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem oraz jej rodziców, prowadzonych w ramach programu leczniczego (niefinansowanego przez NFZ), 6) podejmowanie przez MKRPA czynności związanych z przyjmowaniem i realizacją wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego względem osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu,

9 7) działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, hazardu, pracy i nikotyny podejmowane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

10 Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie. II. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 1) wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego, 2) wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3) dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, m.in. w obszarze pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób oraz rodzin dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

11 4) wspieranie pracy zespołu interdyscyplinarnego, koordynującego działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 5) prowadzenie przez zespół specjalistów z Centrum Edukacyjno- Informacyjnym OPOPA, spotkań profilaktyczno-wychowawczych z osobami niepełnoletnimi używającymi alkoholu, kierowanymi przez szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze i wsparcia dziennego oraz ich rodziny,

12 6) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: - współpraca MKRPA z policją, sądem rodzinnym, kuratorami, MOPS oraz placówkami służby zdrowia w zakresie diagnozowania i prowadzenia pomocy rodzinom w ramach procedury Niebieska Karta, - realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych i zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (OIK), - dofinansowanie zadań OIK oraz OPOPA w zakresie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

13 Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie. III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym m.in.:

14 1) promowanie wśród dzieci, młodzieży i innych osób aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych, w tym w szczególności programu Profilaktyka poprzez sport oraz rozszerzenie oferty i poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej, 2) promowanie działań propagujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, w tym m.in.: realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez placówki opiekuńczowychowawcze na terenie Miasta Częstochowy, dofinansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień w placówkach wsparcia dziennego oraz w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

15 3) organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych, połączonego z programem profilaktycznym, 4) opracowanie przez Centrum Edukacyjno-Informacyjne oraz przekazanie szkołom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym i placówkom wsparcia dziennego oferty różnorodnych form działalności profilaktycznej wraz z materiałami ostrzegającymi przed skutkami używania środków psychoaktywnych,

16 5) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych, opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych, 6) promowanie różnorodnych działań szkół, placówek opiekuńczowychowawczych, placówek wsparcia dziennego i innych jednostek działających na terenie miasta Częstochowy, upowszechniających tematykę zagrożeń związanych z uzależnieniami, 7) udział w kolejnych edycjach ogólnopolskich konkursów i kampanii propagujących zdrowy styl życia, trzeźwość oraz życie bez przemocy,

17 8) organizowanie konferencji i kampanii społecznych o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, 9) podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w tym m.in. systematyczne interwencji funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

18 Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie. IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, klubów abstynenckich, punktów konsultacyjnych oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym: 1) dofinansowywanie badań, sondaży i programów z zakresu spraw społecznych, tworzenie diagnoz i ekspertyz, uwzględniających zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży, 2) wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty,

19 3) dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje oraz organizacje pozarządowe, których cele statutowe przewidują podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w zakresie: - pomocy osobom bezdomnym z problemem uzależnień, - przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - wspieranie działalności Centrum Wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom, dotkniętym patologiami społecznymi, 4) realizacja działań profilaktycznych, interwencyjnopomocowych oraz readaptacji społecznej wśród osób bezdomnych - uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami od substancji psychoaktywnych.

20 Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie. V. Podejmowanie interwencji w związku z reklamą i promocją alkoholu oraz sprzedażą alkoholu nieletnim poprzez: 1) wizytacje i kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 2) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przestrzegania zasad i warunków korzystania z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nieletnim.

21 Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie. VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 1) wspieranie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych i narażonych na uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej, 2) dofinansowanie centrów integracji społecznej.

22 Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie. VII. Zapewnienie realizacji zadań zawartych w Programie poprzez: 1) wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy, 2) przeprowadzanie remontów i zadań inwestycyjnych w obiektach należących do Gminy Miasto Częstochowa, w których realizowane są zadania zawarte w Programie, 3) działalność MKRPA, biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz pracowników socjalnych, przeprowadzających wywiady środowiskowe dla potrzeb Komisji.

23 DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ Małgorzata Długosz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia.. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rok 2012

Sprawozdanie rok 2012 Sprawozdanie rok 2012 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok przewidywał realizację zadań ujętych w grupach tematycznych: 1. zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wyniki analiz mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z zakresu polityki społecznej, ujęte zostały w sześciu dziedzinach tematycznych:

Wyniki analiz mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z zakresu polityki społecznej, ujęte zostały w sześciu dziedzinach tematycznych: IV. Analiza SWOT Wyniki analiz mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z zakresu polityki społecznej, ujęte zostały w sześciu dziedzinach tematycznych: 1. Ogólna sytuacja społeczna w Puławach 2. Warunki

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI

GMINNA STRATEGIA ROZWI Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XIII/59/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 stycznia 2008 r. G O D Z I A N Ó W GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2008 2013 Styczeń 2008 Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo