w odpowiedzi na pytania dodatkowe Wykonawców, Zamawiający informuje, iż:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w odpowiedzi na pytania dodatkowe Wykonawców, Zamawiający informuje, iż:"

Transkrypt

1 Rzeszów, dnia 03 sierpnia 2015r. znak postępowania : U/TM/ Do uczestników przetargu nieograniczonego sektorowego na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej następstw nieszczęśliwych wypadków oraz floty pojazdów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pytania dodatkowe Wykonawców, Zamawiający informuje, iż: Pytanie nr 001 Załącznik nr 1 OPZ Część 02, pkt 3. Postanowienia dodatkowe zastosowane w ubezpieczenia AC, pkt h) - prosimy o akceptację poniższej treści: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej, rażącego niedbalstwa, zaniedbania Pracowników Zamawiającego; Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego i jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Zamawiającego, przy czym za reprezentantów uważa się Członków Zarządu, Odpowiedź nr 001 Pytanie nr 002 Załącznik nr 1 OPZ Część 02, pkt 3. Postanowienia dodatkowe zastosowane w ubezpieczenia AC, pkt I) - prosimy o akceptację zapisu: Limit: Jedno zdarzenie w okresie 12 miejscy ubezpieczenia (na 1 okres rozliczeniowy) Odpowiedź nr 002 Pytanie nr 003 Załącznik nr 1 OPZ Część 02, pkt 5. Likwidacja szkód Prosimy o określenie stawek za roboczogodzinę stosowane w serwisie prowadzonym przez zamawiającego Odpowiedź nr 003 Zamawiający informuje, iż za roboczogodzinę wynosi 97,50 zł netto dla wszystkich prac. Pytanie nr 004 Załącznik B Klauzula pokrycia kosztów wymiany płynów. Prosimy o akceptację poniższego zapisu: Na mocy niniejszej klauzuli strony umowy postanawiają, iż Ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia odpowiednich układów silnika ubezpieczonego pojazdu. pod warunkiem iż uszkodzenie nastąpiło w wyniku szkody za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Odpowiedź nr 004 Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Strona 1 z 11

2 Pytanie nr 005 Załącznik B Klauzula szkód w ogumieniu Prosimy o wykreślenie Klauzuli w całości. W przypadku braku akceptacji wykreślenia, prosimy o akceptację zapisu: Pod warunkiem że szkoda w ogumienie nie jest efektem zużycia eksploatacyjnego Odpowiedź nr 005, Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli w całości. Zamawiający akceptuje wprowadzenie dodatkowego zapisu do klauzuli w treści: pod warunkiem, że szkoda w ogumieniu nie jest efektem zużycia eksploatacyjnego. Pytanie nr 006 Załącznik B Klauzula objęcia ochrona szkód spowodowanych stanem nawierzchni. Prosimy o akceptację zapisu: Pod warunkiem że szkoda nie jest efektem zużycia eksploatacyjnego uszkodzonych elementów Odpowiedź nr 006 Zamawiający akceptuje wprowadzenie dodatkowego zapisu do klauzuli w treści: pod warunkiem, że szkoda nie jest efektem zużycia eksploatacyjnego uszkodzonych elementów. Pytanie nr 007 Załącznik nr 1 OPZ Część 02, Sekcja D Ubezpieczenie Assistance, Pkt 1. Przedmiot ubezpieczenia Prosimy o akceptację zapisu: Ochrona opisana w pkt a) i b) dotyczy pojazdów objętych ubezpieczeniem OC p.p.m. Pojazdy obejmowane ochroną: pojazdy osobowe, ciężarowo-osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. Odpowiedź nr 007 Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu w treści: Pojazdy obejmowane ochroną: pojazdy osobowe, ciężarowo-osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. Pytanie nr 008 Wykreślenie zapisu w sekcja B, pkt 3 ppkt b): b) kradzież pojazdu wraz z dokumentami pozostawionymi w pojeździe przez użytkownika nie skutkuje odmową wypłaty odszkodowania, przy czym udział własny wynosi 10% szkody ochroną ubezpieczeniową objęte są dwa tego rodzaju zdarzenia w okresie ubezpieczenia; Odpowiedź nr 008 Pytanie nr 009 Wykreślenie zapisu w sekcja B, pkt 3 ppkt h), i): h) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej, rażącego niedbalstwa, zaniedbania Pracowników Zamawiającego; Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego i jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Zamawiającego, przy czym za reprezentantów uważa się Członków Zarządu, i) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Pracowników Zamawiającego wyrządzone pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych lub odurzających z zachowaniem prawa regresu do Pracownika. Odpowiedź nr 009 Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Strona 2 z 11

3 Pytanie nr 010 Modyfikację zapisu w sekcja B, pkt 3 ppkt k) o poniższej treści : k) szkody wyrządzone Zamawiającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych będą podlegały likwidacji z polisy AC Zamawiającego jednak nie będą uwzględniane przy wyliczaniu szkodowości na k) szkody wyrządzone Zamawiającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych będą podlegały likwidacji z polisy AC Zamawiającego. Zgłoszone w ten sposób szkody nie będą uwzględniane przy wyliczaniu szkodowości pod warunkiem że regres z tych spraw szkodowych zostanie skutecznie ściągnięty z OC sprawcy. Odpowiedź nr 010 Pytanie nr 011 W odniesieniu do zapisu w sekcja B, pkt 4 ppkt c) prosimy o informację zwrotną czy podane w załącznikach z pojazdami wartości do AC uwzględniają sumę wyposażenia dodatkowego. Ponadto prosimy o podanie wartości wyposażenia dodatkowego do AC każdego z pojazdów. Odpowiedź nr 011 Zamawiający informuje, iż wartości wyposażenia dodatkowego dla poszczególnych pojazdów zostały zadeklarowane w kolumnie wartość wyposażenia dodatkowego Załącznika C. Pytanie nr 012 Wykreślenie części zapisu w sekcja B, pkt 5 ppkt 2) o następującej treści: na wniosek Zamawiającego może być prowadzona w trybie gotówkowym Odpowiedź nr 012 Zamawiający informuje, iż proponowana zmiana nie dotyczy zapisu w sekcji B, pkt 5, ppkt 2. Pytanie nr 013 Wyrażenie zgody w sekcja B, pkt 5 ppkt 3) na zastosowanie stawki za roboczogodzinę określaną zgodnie z zasadami OWU AC/KR Wykonawcy. Odpowiedź nr 013 Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną zmianę z zastrzeżeniem, iż w przypadku naprawy w serwisie prowadzonym przez Zamawiającego będą miały zastosowanie stawki za roboczogodzinę przyjęte przez Zamawiającego vide odpowiedź nr 003. Pytanie nr 014 Wykreślenie niniejszych klauzul w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych : a) klauzuli salwatoryjnej, b) klauzuli wyłączenia regresu, c) klauzuli szkód w ogumieniu, Odpowiedź nr 014 Pytanie nr 015 Przesłanie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego za ostatnie 36 miesięcy uwzględniających liczbę ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach, liczby szkód w poszczególnych ryzykach wraz z wysokością wypłat, rezerw i regresów. Strona 3 z 11

4 Odpowiedź nr 015 Zamawiający informuje, iż w załącznikach do SIWZ przekazał wszelkie otrzymane od poszczególnych Ubezpieczycieli informacje w tym zakresie. Pytanie nr 016 Modyfikację zapisu klauzuli zaliczkowej o poniższej treści : Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu zaliczkę na poczet likwidacji bezspornej szkody w wysokości 50% kosztorysowej wartości szkody w terminie 14 dni od daty złożenia przez Ubezpieczonego wniosku o zaliczkę i kosztorysu. na: Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu zaliczkę na poczet likwidacji bezspornej szkody w wysokości 50% kosztorysowej wartości szkody w terminie 30 dni od daty złożenia przez Ubezpieczonego wniosku o zaliczkę i kosztorysu. Odpowiedź nr 016 Pytanie nr 017 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia, Część 01- opis przedmiotu ubezpieczenia, Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego, Pkt 4): wnioskujemy o doprecyzowanie, że ubezpieczenie będzie obejmowało środki transportu jedynie na postoju na terenie baz; Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł Odpowiedź nr 017 Zamawiający potwierdza, iż ubezpieczenie będzie obejmowało środki transportu jedynie na terenie baz. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej franszyzy redukcyjnej. Zastosowanie mają franszyzy zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 1 do SIWZ, Część 01 OPZ z dnia r. Pytanie nr 018 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia, Część 01- opis przedmiotu ubezpieczenia, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od awarii (all risks), pkt 2) ppkt. kradzież zwykła z limitem zł wnioskujemy o dodanie zapisu: Przez kradzież zwykłą rozumie się kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku. Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi, wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego. Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. Franszyza redukcyjna dla szkód obejmowanych ochroną w ramach niniejszej klauzuli: 10% każdej szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie. Odpowiedź nr 018 Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Strona 4 z 11

5 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej franszyzy redukcyjnej. Zastosowanie mają franszyzy zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 1 do SIWZ, Część 01 OPZ z dnia r. Pytanie nr 019 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia, Część 01- opis przedmiotu ubezpieczenia, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od awarii (all risks), pkt 3) ppkt. sprzęt przenośny: a) wnioskujemy o włączenie do zakresu klauzul: 101 i 101a, b) wnioskujemy o wyszczególnienie rodzaju wyposażenia dodatkowego zamontowanego w autobusach, c) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł Odpowiedź nr 019 Zamawiający informuje, iż: a) wyraża zgodę na włączenie do zakresu klauzuli 101, b) zestawienie wyposażenia dodatkowego znajduje się w załączniku do niniejszych pytań i odpowiedzi, c) nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Zastosowanie mają franszyzy zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 1 do SIWZ, Część 01 OPZ z dnia r. Pytanie nr 020 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia, Część 01- opis przedmiotu ubezpieczenia, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, pkt. 3) Przedmiot i zakres ubezpieczenia: wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian: Odpowiedzialność cywilna (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem oraz użytkowaniem mienia z włączeniem odpowiedzialności cywilnej za produkt i wykonaną usługę oraz za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego i/lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Przez szkodę rzeczową rozumie się uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz straty pozostające z nimi w normalnym związku przyczynowym, poniesione przez tego samego poszkodowanego. W odniesieniu do szkód w mieniu osób trzecich znajdującym się w pieczy Ubezpieczonego, pod jego dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego za szkodę rzeczową rozumie się również utratę mienia; Przez szkodę osobową rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia wraz z uszczerbkiem poniesionym w ich następstwie. Odpowiedź nr 020 Pytanie nr 021 Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 1) dla czystych szkód majątkowych: 10% odszkodowania, nie mniej niż zł w każdej szkodzie, 2) dla szkód w środowisku: 10% odszkodowania, nie mniej niż zł w każdej szkodzie, 3) dla szkód w pojazdach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego oraz w związku z wykonywaniem usług obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze: 10% odszkodowania, nie mniej niż zł w każdej szkodzie, Strona 5 z 11

6 4) dla pozostałych szkód rzeczowych: 500 zł w każdej szkodzie. Odpowiedź nr 021 Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zastosowanie mają franszyzy zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 1 do SIWZ, Część 01 OPZ z dnia r. Pytanie nr 022 Załącznik B do SIWZ Klauzule dodatkowe, Klauzule obligatoryjne do Części 01: 1) Klauzula nr 1 klauzula reprezentantów - wnioskujemy o wprowadzenie limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 2) Klauzula nr 4 klauzula warunków i taryf wnioskujemy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych, 3) Klauzula nr 10 Klauzula działania prądu elektrycznego wnioskujemy o dopisanie: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania. 4) Klauzula nr 11 Klauzula odszkodowania dla środków trwałych a) na końcu 1-szego akapitu o zmianę końcówki zdania na nie więcej jednak niż jego suma ubezpieczenia b) na końcu klauzuli wnioskujemy o dopisanie po słowach danego środka trwałego nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia tego środka. 5) Klauzula nr 16 Klauzula miejsca ubezpieczenia wnioskujemy o doprecyzowanie, że nie dotyczy ona środków transportu. 6) Klauzula nr 18 Klauzula kosztów dodatkowych wnioskujemy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla pkt 1-3) w wysokości zł 7) Klauzula nr 19 Klauzula różnicy wartości ubezpieczonego mienia wnioskujemy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych, 8) Klauzula nr 20 Klauzula przemieszczenia mienia między lokalizacjami wnioskujemy o doprecyzowanie, że nie dotyczy ona środków transportu, 9) Klauzula nr 21 Klauzula szkód drobnych wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na następującą: 1. Z zachowaniem wszystkich innych postanowień OWU nie zmienionych niniejszą Klauzulą uzgodniono, że w razie szkód, których szacowana całkowita wartość ponad przyjęty w umowie ubezpieczenia poziom franszyzy redukcyjnej w dniu powstania nie przekracza kwoty 5.000zł, to ubezpieczający ma prawo przystąpić natychmiast po zgłoszeniu szkody do czynności likwidacyjnych, zachowując uszkodzone elementy oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania szkody i jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową). 2. Protokół powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę, oraz w miarę możliwości oświadczenie sprawcy szkody. 3. Niezależnie od powyższych postanowień, Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję, jeżeli zachodzi podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa. 10) Klauzula 24 Klauzula transportu wewnątrz zakładowego wnioskujemy o doprecyzowanie, że nie dotyczy ona środków transportu. Odpowiedź nr 022 Zamawiający informuje, iż: Strona 6 z 11

7 1) nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian, 2) nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian, 3) wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanych zmian, 4) wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanych zmian, 5) klauzula nie dotyczy środków transportu, 6) nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian, 7) nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian, 8) klauzula nie dotyczy środków transportu, 9) nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian, 10) klauzula nie dotyczy środków transportu. Pytanie nr 023 Dla klauzul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 - wnioskujemy o doprecyzowanie, że klauzule nie znajdują zastosowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedź nr 023 Zamawiający informuje, iż klauzule 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 nie mają zastosowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Pytanie nr 024 Załącznika A: z czego jest wypełnienie płyt warstwowych w hali napraw autobusów i hali napraw autobusów CNG na Lubeskiej; Odpowiedź nr 024 Zamawiający informuje, iż: na hali napraw autobusów zostały zastosowane płyty warstwowe PW 8 z wypełnieniem poliuretanowym, na hali napraw autobusów CNG płyty zastosowano warstwowe z pianką polizocyjanurową IPN gr. 12 cm. Pytanie nr 025 Pytania dotyczące ubezpieczenia OC: a) jakie mienie ruchome stanowi przedmiot umowy najmu, dzierżawy, leasingu? b) jakie mienie znajduje się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego? c) w jaki sposób zabezpieczone są pojazdy znajdujące się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem Ubezpieczonego? d) jakie prace wykonują na rzecz Ubezpieczonego podwykonawcy? Odpowiedź nr 025 Zamawiający informuje, iż: a) przedmiot dzierżawy stanowią: 30 szt. Mercedes Benz Citaro (zasilane ON), 30 szt. Mercedes Benz Citaro (zasilane CNG), 20 szt. Autosan M10LF Sancity, b) pojazdy wyszczególnione w pkt. a), a także inne pojazdy oraz mienie mogące być przedmiotem serwisu, badań technicznych, modernizacji itp. c) wszystkie pojazdy na terenie zajezdni zabezpieczone są przez monitoring i nadzór specjalistycznej firmy ochroniarskiej, d) kierowcy autobusów świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pracownicy firmy ochroniarskiej zajmujący się tankowaniem pojazdów i parkowaniem na zajezdni (odpowiedni przeszkoleni). Pytanie nr 026 Wzór umowy Część 01: Strona 7 z 11

8 Wnioskujemy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia lub renegocjacji umowy po każdym rocznym okresie ubezpieczenia, jeżeli szkodowość (rozumiana jako suma rezerw i wypłaconych odszkodowań) będzie wyższa niż 70%. Odpowiedź nr 026 Pytanie nr 027 Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nie uregulowanym w SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Odpowiedź nr 027 Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SIWZ wraz z załącznikami oraz umów ubezpieczenia (polis), zaś w zakresie nieuregulowanym w SIWZ wraz z załącznikami oraz umowach ubezpieczenia (polisach) będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Pytanie nr 028 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: Klauzula wypowiedzenia umowy Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: a) przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony udzielanej w pierwszym lub drugim okresie rozliczeniowym, przekroczy 40%, b) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, c) znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, d) zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. Odpowiedź nr 028 Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Pytanie nr 029 Czy istnieją rezerwy na szkody będące w trakcie likwidacji (jeżeli tak, prosimy o szczegółowe informacje). Odpowiedź nr 029 Zamawiający informuje, iż w załącznikach do SIWZ przekazał wszelkie otrzymane od Ubezpieczycieli informacje w tym zakresie. Pytanie nr 030 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli salwatoryjnej z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych. Odpowiedź nr 030 Pytanie nr 031 Strona 8 z 11

9 Czy Zamawiający wyraża zgodę, by obligatoryjna klauzula warunków i taryf nie miała zastosowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Odpowiedź nr 031 Pytanie nr 032 Czy w obligatoryjnej klauzuli pośredniego działania pioruna i indukcji elektromagnetycznej Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności na ,00 PLN Odpowiedź nr 032 Pytanie nr 033 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych. Odpowiedź nr 033 Pytanie nr 034 Czy w latach Zamawiający planuje uruchomienie nowych lokalizacji (jeżeli tak, prosimy o szczegółowe informacje) Odpowiedź nr 034 Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie planuje uruchomienia nowych lokalizacji. Pytanie nr 035 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli zasady proporcji z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych Odpowiedź nr 035 Pytanie nr 036 Jakie wysokości franszyz redukcyjnych/ udziałów własnych w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń akceptuje Zamawiający Odpowiedź nr 036 Zamawiający informuje, iż zastosowanie mają franszyzy zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 1 do SIWZ, Część 01 OPZ z dnia r. Pytanie nr 037 Czy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN dla szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających Odpowiedź nr 037 Pytanie nr 038 Część 02 SIWZ Ubezpieczenia komunikacyjne": czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zastosowania w przedmiotowej części zamówienia następujących klauzul dodatkowych i zapisów: a) klauzula reprezentantów, b) klauzula salwatoryjna, c) klauzula wyłączenia regresu Strona 9 z 11

10 d) kradzież pojazdu wraz z dokumentami pozostawionymi w pojeździe przez użytkownika nie skutkuje odmową wypłaty odszkodowania, przy czym udział własny wynosi 10% szkody - ochroną ubezpieczeniową objęte są dwa tego rodzaju zdarzenia w okresie ubezpieczenia e) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej, rażącego niedbalstwa, zaniedbania Pracowników Zamawiającego; Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego i jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Zamawiającego, przy czym za reprezentantów uważa się Członków Zarządu f) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Pracowników Zamawiającego wyrządzone pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych lub odurzających z zachowaniem prawa regresu do Pracownika Odpowiedź nr 038 Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający informuje dodatkowo, iż: 1. na dzień dzisiejszy monitoring obejmuje teren Zajezdni przy ul. Lubelskiej oprócz nowych inwestycji (hala napraw CNG, hala obsług codziennych i dodatkowy parking dla autobusów). Został już także rozstrzygnięty przetarg na instalację nowego monitoringu i od września 2015r. będzie monitorowany cały teren Zajezdni (włącznie z placem na którym stacjonują autobusy). Sygnał z kamer przesyłany jest do zakładowego serwera. 2. w porze nocnej teren Zajezdni dozoruje dwóch pracowników ochrony, którzy dokonują obchodów co 1,5 godziny. Prowadzona jest ewidencja obchodów w formie papierowej. Założona jest tzw. Księga Służby, do której wpisywane są przez pracowników ochrony dozorujących teren wszelkie uwagi i spostrzeżenia. Ponadto Zamawiający informuje, iż wprowadził zmiany niektórych zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Część 01 Opisu Przedmiotu Zamówienia pełny tekst znajduje się na stronie Zamawiającego. Strona 10 z 11

11 Strona 11 z 11

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Poznań, 02 października 2017 r. ZGO/ZP/07/2017 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork Strona 1 z 8 Wrocław, 09.12.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów Strona 1 z 6 Wrocław, 16.08.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Ułęż, dnia r.

Ułęż, dnia r. Ułęż, dnia 04.02.2016 r. WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY UŁĘŻ

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia?

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia? Poręby, dnia 24.09.2013 r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Brzeźnio, dnia 15 października 2012r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeźnio wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 21.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. DO-250-7TA/09 Warszawa 25.02.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. Działając na podstawie Art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012 Strona 1 z 8 Wrocław, 05.12.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Kraków, dnia 07.10.2015. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P. ...... Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

I W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW W ZAŁĄCZNIKU NRI. DO SIWZ II D- UBEZPIECZENIE SPRZETU ELEKTRONICZNEGO.

I W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW W ZAŁĄCZNIKU NRI. DO SIWZ II D- UBEZPIECZENIE SPRZETU ELEKTRONICZNEGO. Zakopane, dnia 19.10.2012 r. znak postępowania: ZP/32/12. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Piotrków Trybunalski, dnia 14.02.2011 r. Dotyczy zamówienia ZP-371/1/2011 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publicznego na Ubezpieczenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia Elblag,dnia 06.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12 Zakopane, dnia 26.09.2012 r. znak postępowania: ZP/28/12 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy podać składkę

Formularz Oferty. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy podać składkę Formularz Oferty Załącznik nr 6 do SIWZ POUCZENIE Niniejszy formularz należy wypełniać z uwzględnieniem następujących zasad: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZRZ/42/2011 Jasionka, 29.11.2011 r. Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dot: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Toruń, r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Toruń, r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Toruń, 28.06.2016 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Toruńskiej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OGÓLNE -WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ :

PYTANIA OGÓLNE -WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ : Kraków, 08 lipca 2014r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-17/14 Przetarg nieograniczony pn. "Usługi kompleksowego ubezpieczenia". ODPOWIEDŹ NA PYTANIA działając na podstawie art. 38 ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 14.12.2012 Do wszystkich wykonawców ZP/56/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

PYTANIA III Dot.: PYTANIE 1: ODPOWIEDŹ: PYTANIE 2: ODPOWIEDŹ: PYTANIE 3: ODPOWIEDŹ:

PYTANIA III Dot.:  PYTANIE 1: ODPOWIEDŹ: PYTANIE 2: ODPOWIEDŹ: PYTANIE 3: ODPOWIEDŹ: PYTANIA III Dot.: usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z podziałem na: ubezpieczenia mienia od wszelkich zdarzeń losowych, w tym sprzętu elektronicznego, obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo