w odpowiedzi na pytania dodatkowe Wykonawców, Zamawiający informuje, iż:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w odpowiedzi na pytania dodatkowe Wykonawców, Zamawiający informuje, iż:"

Transkrypt

1 Rzeszów, dnia 03 sierpnia 2015r. znak postępowania : U/TM/ Do uczestników przetargu nieograniczonego sektorowego na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej następstw nieszczęśliwych wypadków oraz floty pojazdów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pytania dodatkowe Wykonawców, Zamawiający informuje, iż: Pytanie nr 001 Załącznik nr 1 OPZ Część 02, pkt 3. Postanowienia dodatkowe zastosowane w ubezpieczenia AC, pkt h) - prosimy o akceptację poniższej treści: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej, rażącego niedbalstwa, zaniedbania Pracowników Zamawiającego; Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego i jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Zamawiającego, przy czym za reprezentantów uważa się Członków Zarządu, Odpowiedź nr 001 Pytanie nr 002 Załącznik nr 1 OPZ Część 02, pkt 3. Postanowienia dodatkowe zastosowane w ubezpieczenia AC, pkt I) - prosimy o akceptację zapisu: Limit: Jedno zdarzenie w okresie 12 miejscy ubezpieczenia (na 1 okres rozliczeniowy) Odpowiedź nr 002 Pytanie nr 003 Załącznik nr 1 OPZ Część 02, pkt 5. Likwidacja szkód Prosimy o określenie stawek za roboczogodzinę stosowane w serwisie prowadzonym przez zamawiającego Odpowiedź nr 003 Zamawiający informuje, iż za roboczogodzinę wynosi 97,50 zł netto dla wszystkich prac. Pytanie nr 004 Załącznik B Klauzula pokrycia kosztów wymiany płynów. Prosimy o akceptację poniższego zapisu: Na mocy niniejszej klauzuli strony umowy postanawiają, iż Ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia odpowiednich układów silnika ubezpieczonego pojazdu. pod warunkiem iż uszkodzenie nastąpiło w wyniku szkody za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Odpowiedź nr 004 Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Strona 1 z 11

2 Pytanie nr 005 Załącznik B Klauzula szkód w ogumieniu Prosimy o wykreślenie Klauzuli w całości. W przypadku braku akceptacji wykreślenia, prosimy o akceptację zapisu: Pod warunkiem że szkoda w ogumienie nie jest efektem zużycia eksploatacyjnego Odpowiedź nr 005, Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli w całości. Zamawiający akceptuje wprowadzenie dodatkowego zapisu do klauzuli w treści: pod warunkiem, że szkoda w ogumieniu nie jest efektem zużycia eksploatacyjnego. Pytanie nr 006 Załącznik B Klauzula objęcia ochrona szkód spowodowanych stanem nawierzchni. Prosimy o akceptację zapisu: Pod warunkiem że szkoda nie jest efektem zużycia eksploatacyjnego uszkodzonych elementów Odpowiedź nr 006 Zamawiający akceptuje wprowadzenie dodatkowego zapisu do klauzuli w treści: pod warunkiem, że szkoda nie jest efektem zużycia eksploatacyjnego uszkodzonych elementów. Pytanie nr 007 Załącznik nr 1 OPZ Część 02, Sekcja D Ubezpieczenie Assistance, Pkt 1. Przedmiot ubezpieczenia Prosimy o akceptację zapisu: Ochrona opisana w pkt a) i b) dotyczy pojazdów objętych ubezpieczeniem OC p.p.m. Pojazdy obejmowane ochroną: pojazdy osobowe, ciężarowo-osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. Odpowiedź nr 007 Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu w treści: Pojazdy obejmowane ochroną: pojazdy osobowe, ciężarowo-osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. Pytanie nr 008 Wykreślenie zapisu w sekcja B, pkt 3 ppkt b): b) kradzież pojazdu wraz z dokumentami pozostawionymi w pojeździe przez użytkownika nie skutkuje odmową wypłaty odszkodowania, przy czym udział własny wynosi 10% szkody ochroną ubezpieczeniową objęte są dwa tego rodzaju zdarzenia w okresie ubezpieczenia; Odpowiedź nr 008 Pytanie nr 009 Wykreślenie zapisu w sekcja B, pkt 3 ppkt h), i): h) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej, rażącego niedbalstwa, zaniedbania Pracowników Zamawiającego; Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego i jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Zamawiającego, przy czym za reprezentantów uważa się Członków Zarządu, i) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Pracowników Zamawiającego wyrządzone pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych lub odurzających z zachowaniem prawa regresu do Pracownika. Odpowiedź nr 009 Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Strona 2 z 11

3 Pytanie nr 010 Modyfikację zapisu w sekcja B, pkt 3 ppkt k) o poniższej treści : k) szkody wyrządzone Zamawiającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych będą podlegały likwidacji z polisy AC Zamawiającego jednak nie będą uwzględniane przy wyliczaniu szkodowości na k) szkody wyrządzone Zamawiającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych będą podlegały likwidacji z polisy AC Zamawiającego. Zgłoszone w ten sposób szkody nie będą uwzględniane przy wyliczaniu szkodowości pod warunkiem że regres z tych spraw szkodowych zostanie skutecznie ściągnięty z OC sprawcy. Odpowiedź nr 010 Pytanie nr 011 W odniesieniu do zapisu w sekcja B, pkt 4 ppkt c) prosimy o informację zwrotną czy podane w załącznikach z pojazdami wartości do AC uwzględniają sumę wyposażenia dodatkowego. Ponadto prosimy o podanie wartości wyposażenia dodatkowego do AC każdego z pojazdów. Odpowiedź nr 011 Zamawiający informuje, iż wartości wyposażenia dodatkowego dla poszczególnych pojazdów zostały zadeklarowane w kolumnie wartość wyposażenia dodatkowego Załącznika C. Pytanie nr 012 Wykreślenie części zapisu w sekcja B, pkt 5 ppkt 2) o następującej treści: na wniosek Zamawiającego może być prowadzona w trybie gotówkowym Odpowiedź nr 012 Zamawiający informuje, iż proponowana zmiana nie dotyczy zapisu w sekcji B, pkt 5, ppkt 2. Pytanie nr 013 Wyrażenie zgody w sekcja B, pkt 5 ppkt 3) na zastosowanie stawki za roboczogodzinę określaną zgodnie z zasadami OWU AC/KR Wykonawcy. Odpowiedź nr 013 Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną zmianę z zastrzeżeniem, iż w przypadku naprawy w serwisie prowadzonym przez Zamawiającego będą miały zastosowanie stawki za roboczogodzinę przyjęte przez Zamawiającego vide odpowiedź nr 003. Pytanie nr 014 Wykreślenie niniejszych klauzul w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych : a) klauzuli salwatoryjnej, b) klauzuli wyłączenia regresu, c) klauzuli szkód w ogumieniu, Odpowiedź nr 014 Pytanie nr 015 Przesłanie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego za ostatnie 36 miesięcy uwzględniających liczbę ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach, liczby szkód w poszczególnych ryzykach wraz z wysokością wypłat, rezerw i regresów. Strona 3 z 11

4 Odpowiedź nr 015 Zamawiający informuje, iż w załącznikach do SIWZ przekazał wszelkie otrzymane od poszczególnych Ubezpieczycieli informacje w tym zakresie. Pytanie nr 016 Modyfikację zapisu klauzuli zaliczkowej o poniższej treści : Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu zaliczkę na poczet likwidacji bezspornej szkody w wysokości 50% kosztorysowej wartości szkody w terminie 14 dni od daty złożenia przez Ubezpieczonego wniosku o zaliczkę i kosztorysu. na: Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu zaliczkę na poczet likwidacji bezspornej szkody w wysokości 50% kosztorysowej wartości szkody w terminie 30 dni od daty złożenia przez Ubezpieczonego wniosku o zaliczkę i kosztorysu. Odpowiedź nr 016 Pytanie nr 017 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia, Część 01- opis przedmiotu ubezpieczenia, Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego, Pkt 4): wnioskujemy o doprecyzowanie, że ubezpieczenie będzie obejmowało środki transportu jedynie na postoju na terenie baz; Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł Odpowiedź nr 017 Zamawiający potwierdza, iż ubezpieczenie będzie obejmowało środki transportu jedynie na terenie baz. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej franszyzy redukcyjnej. Zastosowanie mają franszyzy zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 1 do SIWZ, Część 01 OPZ z dnia r. Pytanie nr 018 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia, Część 01- opis przedmiotu ubezpieczenia, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od awarii (all risks), pkt 2) ppkt. kradzież zwykła z limitem zł wnioskujemy o dodanie zapisu: Przez kradzież zwykłą rozumie się kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku. Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi, wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego. Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. Franszyza redukcyjna dla szkód obejmowanych ochroną w ramach niniejszej klauzuli: 10% każdej szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie. Odpowiedź nr 018 Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Strona 4 z 11

5 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej franszyzy redukcyjnej. Zastosowanie mają franszyzy zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 1 do SIWZ, Część 01 OPZ z dnia r. Pytanie nr 019 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia, Część 01- opis przedmiotu ubezpieczenia, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od awarii (all risks), pkt 3) ppkt. sprzęt przenośny: a) wnioskujemy o włączenie do zakresu klauzul: 101 i 101a, b) wnioskujemy o wyszczególnienie rodzaju wyposażenia dodatkowego zamontowanego w autobusach, c) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł Odpowiedź nr 019 Zamawiający informuje, iż: a) wyraża zgodę na włączenie do zakresu klauzuli 101, b) zestawienie wyposażenia dodatkowego znajduje się w załączniku do niniejszych pytań i odpowiedzi, c) nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Zastosowanie mają franszyzy zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 1 do SIWZ, Część 01 OPZ z dnia r. Pytanie nr 020 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia, Część 01- opis przedmiotu ubezpieczenia, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, pkt. 3) Przedmiot i zakres ubezpieczenia: wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian: Odpowiedzialność cywilna (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem oraz użytkowaniem mienia z włączeniem odpowiedzialności cywilnej za produkt i wykonaną usługę oraz za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego i/lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Przez szkodę rzeczową rozumie się uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz straty pozostające z nimi w normalnym związku przyczynowym, poniesione przez tego samego poszkodowanego. W odniesieniu do szkód w mieniu osób trzecich znajdującym się w pieczy Ubezpieczonego, pod jego dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego za szkodę rzeczową rozumie się również utratę mienia; Przez szkodę osobową rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia wraz z uszczerbkiem poniesionym w ich następstwie. Odpowiedź nr 020 Pytanie nr 021 Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 1) dla czystych szkód majątkowych: 10% odszkodowania, nie mniej niż zł w każdej szkodzie, 2) dla szkód w środowisku: 10% odszkodowania, nie mniej niż zł w każdej szkodzie, 3) dla szkód w pojazdach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego oraz w związku z wykonywaniem usług obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze: 10% odszkodowania, nie mniej niż zł w każdej szkodzie, Strona 5 z 11

6 4) dla pozostałych szkód rzeczowych: 500 zł w każdej szkodzie. Odpowiedź nr 021 Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zastosowanie mają franszyzy zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 1 do SIWZ, Część 01 OPZ z dnia r. Pytanie nr 022 Załącznik B do SIWZ Klauzule dodatkowe, Klauzule obligatoryjne do Części 01: 1) Klauzula nr 1 klauzula reprezentantów - wnioskujemy o wprowadzenie limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 2) Klauzula nr 4 klauzula warunków i taryf wnioskujemy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych, 3) Klauzula nr 10 Klauzula działania prądu elektrycznego wnioskujemy o dopisanie: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania. 4) Klauzula nr 11 Klauzula odszkodowania dla środków trwałych a) na końcu 1-szego akapitu o zmianę końcówki zdania na nie więcej jednak niż jego suma ubezpieczenia b) na końcu klauzuli wnioskujemy o dopisanie po słowach danego środka trwałego nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia tego środka. 5) Klauzula nr 16 Klauzula miejsca ubezpieczenia wnioskujemy o doprecyzowanie, że nie dotyczy ona środków transportu. 6) Klauzula nr 18 Klauzula kosztów dodatkowych wnioskujemy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla pkt 1-3) w wysokości zł 7) Klauzula nr 19 Klauzula różnicy wartości ubezpieczonego mienia wnioskujemy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych, 8) Klauzula nr 20 Klauzula przemieszczenia mienia między lokalizacjami wnioskujemy o doprecyzowanie, że nie dotyczy ona środków transportu, 9) Klauzula nr 21 Klauzula szkód drobnych wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na następującą: 1. Z zachowaniem wszystkich innych postanowień OWU nie zmienionych niniejszą Klauzulą uzgodniono, że w razie szkód, których szacowana całkowita wartość ponad przyjęty w umowie ubezpieczenia poziom franszyzy redukcyjnej w dniu powstania nie przekracza kwoty 5.000zł, to ubezpieczający ma prawo przystąpić natychmiast po zgłoszeniu szkody do czynności likwidacyjnych, zachowując uszkodzone elementy oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania szkody i jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową). 2. Protokół powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę, oraz w miarę możliwości oświadczenie sprawcy szkody. 3. Niezależnie od powyższych postanowień, Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję, jeżeli zachodzi podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa. 10) Klauzula 24 Klauzula transportu wewnątrz zakładowego wnioskujemy o doprecyzowanie, że nie dotyczy ona środków transportu. Odpowiedź nr 022 Zamawiający informuje, iż: Strona 6 z 11

7 1) nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian, 2) nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian, 3) wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanych zmian, 4) wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanych zmian, 5) klauzula nie dotyczy środków transportu, 6) nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian, 7) nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian, 8) klauzula nie dotyczy środków transportu, 9) nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian, 10) klauzula nie dotyczy środków transportu. Pytanie nr 023 Dla klauzul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 - wnioskujemy o doprecyzowanie, że klauzule nie znajdują zastosowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedź nr 023 Zamawiający informuje, iż klauzule 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 nie mają zastosowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Pytanie nr 024 Załącznika A: z czego jest wypełnienie płyt warstwowych w hali napraw autobusów i hali napraw autobusów CNG na Lubeskiej; Odpowiedź nr 024 Zamawiający informuje, iż: na hali napraw autobusów zostały zastosowane płyty warstwowe PW 8 z wypełnieniem poliuretanowym, na hali napraw autobusów CNG płyty zastosowano warstwowe z pianką polizocyjanurową IPN gr. 12 cm. Pytanie nr 025 Pytania dotyczące ubezpieczenia OC: a) jakie mienie ruchome stanowi przedmiot umowy najmu, dzierżawy, leasingu? b) jakie mienie znajduje się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego? c) w jaki sposób zabezpieczone są pojazdy znajdujące się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem Ubezpieczonego? d) jakie prace wykonują na rzecz Ubezpieczonego podwykonawcy? Odpowiedź nr 025 Zamawiający informuje, iż: a) przedmiot dzierżawy stanowią: 30 szt. Mercedes Benz Citaro (zasilane ON), 30 szt. Mercedes Benz Citaro (zasilane CNG), 20 szt. Autosan M10LF Sancity, b) pojazdy wyszczególnione w pkt. a), a także inne pojazdy oraz mienie mogące być przedmiotem serwisu, badań technicznych, modernizacji itp. c) wszystkie pojazdy na terenie zajezdni zabezpieczone są przez monitoring i nadzór specjalistycznej firmy ochroniarskiej, d) kierowcy autobusów świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pracownicy firmy ochroniarskiej zajmujący się tankowaniem pojazdów i parkowaniem na zajezdni (odpowiedni przeszkoleni). Pytanie nr 026 Wzór umowy Część 01: Strona 7 z 11

8 Wnioskujemy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia lub renegocjacji umowy po każdym rocznym okresie ubezpieczenia, jeżeli szkodowość (rozumiana jako suma rezerw i wypłaconych odszkodowań) będzie wyższa niż 70%. Odpowiedź nr 026 Pytanie nr 027 Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nie uregulowanym w SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Odpowiedź nr 027 Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SIWZ wraz z załącznikami oraz umów ubezpieczenia (polis), zaś w zakresie nieuregulowanym w SIWZ wraz z załącznikami oraz umowach ubezpieczenia (polisach) będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Pytanie nr 028 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: Klauzula wypowiedzenia umowy Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: a) przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony udzielanej w pierwszym lub drugim okresie rozliczeniowym, przekroczy 40%, b) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, c) znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, d) zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. Odpowiedź nr 028 Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Pytanie nr 029 Czy istnieją rezerwy na szkody będące w trakcie likwidacji (jeżeli tak, prosimy o szczegółowe informacje). Odpowiedź nr 029 Zamawiający informuje, iż w załącznikach do SIWZ przekazał wszelkie otrzymane od Ubezpieczycieli informacje w tym zakresie. Pytanie nr 030 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli salwatoryjnej z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych. Odpowiedź nr 030 Pytanie nr 031 Strona 8 z 11

9 Czy Zamawiający wyraża zgodę, by obligatoryjna klauzula warunków i taryf nie miała zastosowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Odpowiedź nr 031 Pytanie nr 032 Czy w obligatoryjnej klauzuli pośredniego działania pioruna i indukcji elektromagnetycznej Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności na ,00 PLN Odpowiedź nr 032 Pytanie nr 033 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych. Odpowiedź nr 033 Pytanie nr 034 Czy w latach Zamawiający planuje uruchomienie nowych lokalizacji (jeżeli tak, prosimy o szczegółowe informacje) Odpowiedź nr 034 Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie planuje uruchomienia nowych lokalizacji. Pytanie nr 035 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli zasady proporcji z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych Odpowiedź nr 035 Pytanie nr 036 Jakie wysokości franszyz redukcyjnych/ udziałów własnych w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń akceptuje Zamawiający Odpowiedź nr 036 Zamawiający informuje, iż zastosowanie mają franszyzy zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 1 do SIWZ, Część 01 OPZ z dnia r. Pytanie nr 037 Czy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN dla szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających Odpowiedź nr 037 Pytanie nr 038 Część 02 SIWZ Ubezpieczenia komunikacyjne": czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zastosowania w przedmiotowej części zamówienia następujących klauzul dodatkowych i zapisów: a) klauzula reprezentantów, b) klauzula salwatoryjna, c) klauzula wyłączenia regresu Strona 9 z 11

10 d) kradzież pojazdu wraz z dokumentami pozostawionymi w pojeździe przez użytkownika nie skutkuje odmową wypłaty odszkodowania, przy czym udział własny wynosi 10% szkody - ochroną ubezpieczeniową objęte są dwa tego rodzaju zdarzenia w okresie ubezpieczenia e) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej, rażącego niedbalstwa, zaniedbania Pracowników Zamawiającego; Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego i jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Zamawiającego, przy czym za reprezentantów uważa się Członków Zarządu f) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Pracowników Zamawiającego wyrządzone pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych lub odurzających z zachowaniem prawa regresu do Pracownika Odpowiedź nr 038 Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający informuje dodatkowo, iż: 1. na dzień dzisiejszy monitoring obejmuje teren Zajezdni przy ul. Lubelskiej oprócz nowych inwestycji (hala napraw CNG, hala obsług codziennych i dodatkowy parking dla autobusów). Został już także rozstrzygnięty przetarg na instalację nowego monitoringu i od września 2015r. będzie monitorowany cały teren Zajezdni (włącznie z placem na którym stacjonują autobusy). Sygnał z kamer przesyłany jest do zakładowego serwera. 2. w porze nocnej teren Zajezdni dozoruje dwóch pracowników ochrony, którzy dokonują obchodów co 1,5 godziny. Prowadzona jest ewidencja obchodów w formie papierowej. Założona jest tzw. Księga Służby, do której wpisywane są przez pracowników ochrony dozorujących teren wszelkie uwagi i spostrzeżenia. Ponadto Zamawiający informuje, iż wprowadził zmiany niektórych zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ Część 01 Opisu Przedmiotu Zamówienia pełny tekst znajduje się na stronie Zamawiającego. Strona 10 z 11

11 Strona 11 z 11

(ZNAK SPRAWY 22/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 22/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne przetarg 38/2011 Pytania i odpowiedzi.

Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne przetarg 38/2011 Pytania i odpowiedzi. Wodzisław Śl., 28.11.2011r. Pytanie nr 1: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 1.000 zł lub innej akceptowanej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Leszno dnia 2014-04-14 WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Zgodnie z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2013r poz 907 z późn zm.) WORD Leszno przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia na zapytanie

Bardziej szczegółowo

MPK Rzeszów. Załącznik B do SIWZ Klauzule dodatkowe. Klauzule obligatoryjne do Części 01:

MPK Rzeszów. Załącznik B do SIWZ Klauzule dodatkowe. Klauzule obligatoryjne do Części 01: Klauzule obligatoryjne do Części 01: 1. Klauzula reprezentantów Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż rozszerza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek winy umyślnej

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-327-2343/2013 Poznań 26.07.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający informuje że Wykonawcy zwrócił się z następującymi zapytaniami. Poniżej zamieszczamy treść kolejnych pytań wraz z odpowiedziami:

Zamawiający informuje że Wykonawcy zwrócił się z następującymi zapytaniami. Poniżej zamieszczamy treść kolejnych pytań wraz z odpowiedziami: Rzeszów, dnia 13 grudnia 2012r. ZP.271.140.2012 dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia komunikacyjne dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 12 F178. Wrocław, 22.10.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 12 F178. Wrocław, 22.10.2014r. Strona 1 z 12 Wrocław, 22.10.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miejskiej Biała Podlaska.

Wyjaśnienie. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Biała Podlaska, dn.03.12.2014 r. ZP.271.3.11.2014.TST2 Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Zgodnie z art. 38

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork Strona 1 z 8 Wrocław, 09.12.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.,

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

WZDW. 15.271-91/14. Wszyscy Wykonawcy

WZDW. 15.271-91/14. Wszyscy Wykonawcy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu WZDW. 15.271-91/14 Poznań, 07.11.2014r. Wszyscy Wykonawcy dotyczy: Ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Załącznik nr 2 SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. D. Szczegółowe warunki zamówienia pakiet III (Ubezpieczenia OC).

Pytanie 1 Załącznik nr 2 SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. D. Szczegółowe warunki zamówienia pakiet III (Ubezpieczenia OC). Wrocław, dnia 22.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

vii. W przypadku szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej protokół spisany ze sprawcą potwierdzający przebieg zdarzenia.

vii. W przypadku szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej protokół spisany ze sprawcą potwierdzający przebieg zdarzenia. vii. W przypadku szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej protokół spisany ze sprawcą potwierdzający przebieg zdarzenia. W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku lub innego

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Kraków, dnia 07.10.2015. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo