Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miasto Łowicz Numer ogłoszenia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miasto Łowicz Numer ogłoszenia: 153859-2014"

Transkrypt

1 Łowicz, r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miasto Łowicz Numer ogłoszenia: Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. W OPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW PONIŻEJ PODAJEMY NASTĘPUJĄCE WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU r. Pytanie 1: Czy możliwa jest poniższa modyfikacja klauzuli płatności rat by przyjęła ona brzmienie Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę częściową, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych; jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wystarczających środków. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 2: Czy w ubezpieczeniu od uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR w części zakres ubezpieczenia możliwa jest poniższa modyfikacja by zapis przyjął brzmienie a) szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia ( z wyłączeniem szkód eksploatacyjnych)z limitem 1000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, a sytuacji gdy uszkodzeniu uległo ogumienie wskutek wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia do pełnej wysokości szkody. b) w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą,zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie oraz w przypadku jego utraty (kradzieży), c) w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenie pomocy przy zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie, a w szczególności do znalezienia nabywcy pojazdu w stanie uszkodzonym. Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy oszacowaną wartością pozostałości, a ceną uzyskaną ze sprzedaży, do której doszło w wykonaniu obowiązku przewidzianego w zdaniu poprzednim. W przypadku braku nabywcy na pojazd uszkodzony, Ubezpieczyciel wypłaci całą sumę odszkodowania po dokonaniu złomowania pojazdu przy czym złomowanie wymaga uzyskania zgody ubezpieczyciela.w przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z oferty nabycia pozostałości przez wskazany podmiot Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej 1

2 wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszone o wartość pozostałości powypadkowych ustalone na podstawie systemów eksperckich. Odpowiedź: a) Zamawiający wyraża zgodę. b) Zamawiający nie wyraża zgody. c) Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 3: Czy w ubezpieczeniu od uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR w części likwidacja szkód możliwa jest poniższa modyfikacja tj. Dodanie zwrotu- nie dotyczy kosztorysowego oszacowania szkody a) ubezpieczyciel przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględni ceny nowych i oryginalnych części zamiennych dostarczonych do ASO przez SOLARIS oraz koszty robocizny obliczone przez ASO na podstawie katalogów norm czasowych dostarczonych przez SOLARIS i obowiązującej stawki. Stawka godzinowa dla robót naprawczych będzie wynosić 120,00 zł bez podatku VAT. (nie dotyczy kosztorysowego oszacowania szkody) b) Oraz wykreślenie zdania : brak aktualnych uprawnień do kierowania pojazdem u kierowcy, o ile od ich terminu końcowego upłynęło nie więcej niż 30 dni by zapis przyjął brzmienie na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będą miały wpływu: się przez kierującego pojazdem do innych przepisów ruchu drogowego, bezpieczeń przeciw kradzieżowych, o ile pojazd został przyjęty do ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela bez zastrzeżeń w tym zakresie. Odpowiedź: a) Zamawiający wyraża zgodę. b) Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 4: Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych. Pytanie 5: Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach osuwiskowych. Pytanie 6: Prosimy o informację czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów, jeśli tak, czy jest ono użytkowane. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie znajduje się wysypisko śmieci ani sortownia odpadów. Pytanie 7: Prosimy o zmianę triggerów z act committed na loss occurence ( dot. ubezpieczenia OC), albo możliwość składania również oferty OC na triggerze loss occurence 2

3 Pytanie 8: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ( dot. OC) odpowiedzialności za szkody w pojazdach uczestników imprezy oraz w pozostawionym w nich mieniu Pytanie 9: Prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie wystąpiła od 1997 roku powódź. Pytanie 10: Prosimy o podanie liczby lokatorów oraz mieszkań Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż liczba lokali mieszkalnych to 1063, natomiast liczba lokatorów to 2029 osób. Pytanie 11: Prosimy o podanie rodzaju materiałów budowlanych budynku- laboratorium na ujęciu wody- wartość: ,62 zł, Łowicki Ośrodek Kultury- wartość ,22 zł Odpowiedź: Poniżej informacje na temat budynków: a) Laboratorium na ujęcia wody: - ściany: beton komórkowy - stropy żelbet - papa b) Łowicki Ośrodek Kultury - ściany: cegła - stropy żelbet - dachówka Pytanie 12: Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia budynków bez zabezpieczeń p.poż, nieużytkowanych, w złym stanie technicznym, czyli: budynek mieszkalny-oficyna- wartość: ,00 zł, ul. Długa 22 budynek mieszkalny- wartość ,00 zł, ul. Niciarniana 26 komórki gospodarcze- wartość zł, ul. Poznańska 159 budynek mieszkalny, wartość zł, ul. Podrzeczna 22 budynek mieszkalny, wartość zł, ul. Mickiewicza 1 Pytanie 13:. Prosimy o podanie, czego dotyczy założona rezerwa OC w wysokości ,93 zł w 2012 roku. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż założona rezerwa OC dotyczy zalania prywatnego mienia przez Zakład Gospodarki Komunalnej. 3

4 Pytanie 14: Prosimy o podanie jakich szkód z ryzyka mienie od ognia i innych zdarzeń losowych dot. wypłaty w 2012 r. w wysokości ,74 zł oraz których lokalizacji Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wśród szkód jakie wystąpiły w 2012 roku z ryzyka mienie od ognia i innych zdarzeń losowych były: - uszkodzenie słupów oświetleniowych - zalanie budynku mieszkalnego na ul. Kostka 7 - zniszczenie instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym na ulicy Zduńskiej 8 - zniszczenie instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym ul. Czajki 1C w Łowiczu - zniszczenie lampy oświetleniowej wskutek dewastacji Pytanie 15: Prosimy o podanie jakich szkód z ryzyka mienie od ognia i innych zdarzeń losowych dot. wypłaty w 2013 r. w wysokości ,67 zł oraz których lokalizacji Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wśród szkód jakie wystąpiły w 2013 roku z ryzyka mienie od ognia i innych zdarzeń losowych były: - uszkodzenie mienia wskutek przepięcia w Przedszkolu nr 7, na ul. Wiosennej - dewastacja budynków, na ulicy Bielawskiej 5, Mostowej 7, Kostka 9, Bielawskiej 3, Bielawskiej 7, Armii Krajowej 43C, - uszkodzenie słupów oświetleniowych, - zalanie budynków na ulicy Chełmońskiego i Podrzecznej zniszczenie budynku wskutek pożaru na ulicy Zduńskiej 27/9. Pytanie 16: Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada OSP, jeśli tak, proszę o podanie ilości jednostek OSP. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada jednostek OSP. Pytanie 17: Prosimy o informację czy w ostatnich 10 latach na terenie Gminy i Miasta wystąpiła powódź oraz czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia uległy kiedykolwiek szkodom powodziowym. Jeśli tak czy zostały podjęte w stosunku do tych lokalizacji działania ograniczające możliwość wystąpienia takich szkód w przyszłości. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź. Pytanie 18: Prosimy o informację czy istnieje możliwość podtopienia terenów lub podniesienia się poziomu wód gruntowych, proszę o wskazanie jednostek oraz adresu. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż istnieje ryzyko podtopienia mienia, jednak Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić lokalizacji w których może dojść do tego typu zdarzenia. Jednocześnie Zamawiający informuje iż w SIWZ znajduje się limit na podtopienia w wysokości ,00 zł Pytanie 19: Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacja czy budynek znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. 4

5 Pytanie 20: Proszę o podanie informacji czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu, profil działalności Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Pytanie 21: Proszę o podanie informacji ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać które to budynki. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgłoszone budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie, jednak niektóre nie są użytkowane. Szczegółowa informacja znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. Pytanie 22: Proszę o informację czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ochrony wykonywane są wymagane przeglądy Odpowiedź: Zamawiający informuje że w budynkach zgłoszonych do ochrony wykonywane są wymagane przeglądy. Pytanie 23: Proszę o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej? Odpowiedź: Zamawiający informuje że zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Pytanie 24: W ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej prosimy o wyłączenie ryzyka czystych strat finansowych Pytanie 25: W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie w ryzyku czystych strat finansowych podlimitu w wysokości ,00 zł. oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 % odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 zł. Odpowiedź: Zamawiający informuje iż w ryzyku czystych strat finansowych ustanowiony jest podlimit w wysokości ,00 zł. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 % odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 zł. Pytanie 26: W przypadku ochrony ubezpieczeniowej za szkody z pokazów sztucznych ogni, proszę o zgodę na zastosowanie do przedmiotowych rozszerzeń następujących wyłączeń : Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody: a) wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, b) spowodowane przez wykonawców biorących udział w imprezie, c) wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie. Pytanie 27: W rozszerzeniu Odpowiedzialności Cywilnej władzy publicznej prosimy o wprowadzenie dodatkowego warunku: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 5

6 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Członka Władz, przy czym w razie wątpliwości, za rażące niedbalstwo uważa się każde działanie lub zaniechanie Członka Władz w stanie po spożyciu alkoholu, użyciu narkotyków lub innych środków odurzających czy psychotropowych, 2) wyrządzone przez Członka Władz swoim osobom bliskim oraz osobom, za które Członek Władz lub jednostka samorządu terytorialnego ponosi odpowiedzialność lub którym powierza wykonanie czynności, 3) powstałe w wyniku pełnienia funkcji lub stanowiska Członka Władz bez wymaganego prawem umocowania na powyższe stanowisko lub pełnioną funkcję, 4) związane z prawem pracy, bhp i podejmowanymi decyzjami osobowymi w stosunku do podległych pracowników, 5) powodujące zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych, a także wynikające z nałożonych na Członka Władz kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych Pytanie 28: W ubezpieczeniu OC Władzy publicznej prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej 1000 zł. Pytanie 29: Prosimy o podanie informacji, czy Gmina zleciła administrowanie i utrzymywanie w należytym stanie sieci dróg, ulic i chodników podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie zarządzaniem i administrowaniem dróg? Jeżeli tak prosimy o informacje jaki % wskazanych w SIWZ kilometrów dróg zostało przekazanych w administrowanie ww podmiotowi Odpowiedź: Zamawiający informuje iż zlecił administrowanie i utrzymywanie w należytym stanie sieci dróg, ulic i chodników podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie zarządzaniem i administrowaniem dróg. Wszystkie drogi zgłoszone do ubezpieczenia zostały przez Zamawiającego przekazane temu podmiotowi w administrowanie. Pytanie 30: Prosimy o podanie informacji czy do ubezpieczenia OC dróg zostały wskazane drogi nieutwardzone? Jeżeli tak, prosimy o podanie informacji ile kilometrów dróg stanowią drogi nieutwardzone Odpowiedź: Zamawiający informuje iż do ubezpieczenia OC dróg zostały wskazane drogi nieutwardzone, ich ilość to 16,3 km. Pytanie 31: Prosimy o potwierdzenie iż z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci Pytanie 32: Prosimy o potwierdzenie iż z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem i utrzymaniem basenów, pływalni i kąpielisk Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. Pytanie 33: Prosimy o zmianę zapisu w definicji śniegu polegającą na wyłączeniu szkód: w konstrukcji dachu (w tym opierzeniu i orynnowaniu dachu) powstałe w wyniku zamarzania topniejącego śniegu lub lodu. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o 6

7 wprowadzenie limitu na powyższe rozszerzenie w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w definicji śniegu polegającą na wyłączeniu szkód: w konstrukcji dachu (w tym opierzeniu i orynnowaniu dachu) powstałe w wyniku zamarzania topniejącego śniegu lub lodu. Jednocześnie wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na powyższe rozszerzenie w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 34: Prosimy o zmianę zapisu w definicji huraganu polegającą na zmianie minimalnej prędkości wiatru na: wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,0 m/sek Pytanie 35: W części dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia następujących zapisów: - szkody powstałe wskutek uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody, - koszty związanych z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia, - w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie oraz w przypadku jego utraty (kradzieży), Pytanie 36: W przypadku warunków dotyczących likwidacji szkód w części dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych prosimy o wyłączenie zapisów: na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będą miały wpływu: a) brak aktualnych uprawnień do kierowania pojazdem u kierowcy, o ile od ich terminu końcowego upłynęło nie więcej niż 30 dni, b) niespełnienie przez pojazd wymagań w zakresie zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, o ile pojazd został przyjęty do ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela bez zastrzeżeń w tym zakresie. Odpowiedź: a) Zamawiający wyraża zgodę. b) Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 37: W związku z powyższymi pytaniami prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień r. godz. 13:00. Pytanie 38: W związku z 3-letnim okresem wnioskowanej ochrony prosimy o uzupełnienie informacji o szkodowości (wypłaty i rezerwy) za lata 2009, 2010 i 2011 Odpowiedź: Zamawiający informuje ze szkodowość znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Pytanie 39: Proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna z tyt. organizacji imprez nie dotyczy imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych i ekstremalnych 7

8 Pytanie 40: Proszę o wprowadzenie zapisu dla odpowiedzialności cywilnej z tyt. organizacji imprez, że pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty zajmujące się tą działalnością profesjonalnie. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 41: Proszę o potwierdzenie, że ochrona w żadnym razie nie dotyczy kar umownych, grzywien, nawiązek. Pytanie 42: Prosimy o dopisanie w OC działalności w punkcie d, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela dotyczyć będzie wyłącznie kosztów odtworzenia dokumentów. Pytanie 43: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje OC za przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych. Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. Pytanie 45: Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Jeśli zakres ubezpieczenia ma obejmować tego rodzaju szkody, to proszę o wprowadzenie dla nich podlimitu w wysokości 100 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz dodatkowe informacje: - czy Powiat posiada, administruje i zarządza wysypiskiem śmieci? - gdzie jest zlokalizowane wysypisko, na jakiej powierzchni, na jakiej wysokości? - czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne? - od kiedy funkcjonuje wysypisko i czy w najbliższym czasie nie jest planowane jego zamknięcie? - jakie odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne)? Odpowiedź: Zamawiający informuje iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów. Pytanie 46: Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych. Pytanie 47: Prosimy o obniżenie sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w OC dróg do zł 8

9 Pytanie 48: Prosimy o przeniesienie klauzuli warunków i taryf do klauzul fakultatywnych lub wyłączenie jej stosowania dla ryzyka OC działalności. Pytanie 49: Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej w OC pracodawcy w wysokości świadczenia ZUS. Pytanie 50: Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej w OC dróg w wysokości 500 zł Pytanie 51: Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej w OC władzy publicznej w wysokości zł. Pytanie 52: Prosimy o potwierdzenie, że w OC działalności zakres terytorialny nie obejmuje szkód na terenie USA, Kanady i Australii. Pytanie 53: Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie. Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. Pytanie 54: Prosimy o potwierdzenie, że wyłączona jest odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. Pytanie 55: Proszę o modyfikację zapisów SIWZ poprzez zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podtopień do ,00 zł Pytanie 56: Proszę o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie zastrzeżenia do klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia, że nie ma ona zastosowania dla budynków starszych niż 50 lat, oraz tych których wiek nie jest znany. Pytanie 57: Czy Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie budynków nieużytkowanych w zakresie FLEXA? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 9

10 Pytanie 58: W przypadku budynków starszych niż 50 lat, wnosimy o ubezpieczenie ich według wartości rzeczywistej, proszę o określenie sumy ubezpieczenia wartość rzeczywista. Jednocześnie wyraża zgodę aby następujące budynki nieużytkowane lub znajdujące się w złym stanie technicznym zgłoszone do ubezpieczenia w wartościach odtworzeniowych były ubezpieczone w wartościach rzeczywistych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych odpowiedzi. Dodatkowo Zamawiający informuje iż budynek należący do Zakładu Gospodarki Komunalnej znajdujący się na ulicy Nowy Rynek 28, Łowicz jest użytkowany. W załączniku nr 4 do SIWZ znajduje się błędna informacja. Pytanie 59: Proszę o potwierdzenie, że budynki i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, przeglądy te są aktualne i potwierdzone pisemnymi protokołami, a zalecenia pokontrolne realizowane są niezwłocznie W przeciwnym wypadku proszę o wskazanie budynków nie spełniających ww. warunku oraz określenie przyczyny. Pytanie 60: Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z aktualnym przeznaczeniem. W przeciwnym wypadku proszę o wskazanie budynków nie spełniających ww. warunku oraz określenie przyczyny Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 21. Pytanie 61: Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka graffiti 400 zł. Odpowiedź:. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 62: Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Pytanie 63: Prosimy o Informację nt. szkód z ryzyka powodzi oraz podtopień na przestrzeni ostatnich 20 lat. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ciągu 20 lat nie miała miejsca powódź, oraz nie zdarzały się podtopienia na skutek których uległoby uszkodzeniu mienie bądź lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia. Pytanie 64: Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ (Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Mieście Łowicz) poprzez zmianę wartości budynków mieszkalnych starszych niż 50 lat na wartość "rzeczywistą". Pytanie 65: Wnosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjne dotyczącej środków trwałych w następujący sposób: zmiana przedostatniego zdania klauzuli na następujące: "W przypadku nie odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia wypłata odszkodowania następuje wg wartości rzeczywistej tego przedmiotu." 10

11 Pytanie 66: Wnosimy o dopisanie w treści klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych następującego zdania: "W odniesieniu do budynków i budowli, których wiek przekracza 50 lat odszkodowanie wypłacane będzie do wartości rzeczywistej" Pytanie 67: Wnosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do klauzul fakultatywnych Pytanie 68: Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych mają być drogi? jeżeli tak to prosimy o podanie całkowitej ich wartości. Odpowiedź: Zamawiający informuje iż przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych są jedynie chodniki i drogi wewnętrzne ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko do kwoty ,00 zł. Pytanie 69: Prosimy o przeniesienie klauzuli akceptacji zmiany wartości mienia do zakresu klauzul fakultatywnych. Pytanie 70: Prosimy o przeniesienie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji do zakresu klauzul fakultatywnych. Pytanie 71: Prosimy o dokładną informację nt. zgłoszonych szkód (wraz z rezerwami) tj. przyczyny oraz okoliczności powstania Odpowiedź: Zamawiający informuje iż informacje na temat zgłoszonych szkód (wraz z rezerwami) znajdują się w załączniku nr do SIWZ. Dodatkowe informacje znajdują się również w odpowiedziach na pytanie 13, 14 i 15. Pytanie 72: W odniesieniu do Części I zamówienia klauzule obligatoryjne: klauzula szybkiej likwidacji szkody wnioskuję o wprowadzenie limitu max zł lub przeniesienie klauzuli do działu klauzul fakultatywnych Pytanie 73: W odniesieniu do Części I zamówienia klauzule obligatoryjne: klauzula warunków i taryf wnioskuję o wyłączenie jej zastosowania w odniesieniu do ryzyka OC Pytanie 74: W odniesieniu do Części I zamówienia klauzule obligatoryjne: klauzula likwidacji drobnych szkód wnioskuję o przenisienie klauzuli do działu klauzul fakultatywnych 11

12 Pytanie 75: W odniesieniu do Części I zamówienia klauzule obligatoryjne: klauzula wypowiedzenia umowy wnioskuję o dodanie ppkt.: - przekroczenie poziomu szkodowości powyżej 80 % (szkodowość liczona jako iloraz szkód wypłaconych i rezerw do składki zarobionej) lub wprowadzenie innego progu szkodowości Pytanie 76: W odniesieniu do Części I zamówienia klauzule fakultatywne: klauzula aktów terroryzmu wnioskuję o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10 % odszkodowania nie mniej niż zł. Pytanie 77: W odniesieniu do Części I zamówienia klauzule fakultatywne: klauzula katastrofy budowlnej wnioskuję o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10 % odszkodowania nie mniej niż zł. Pytanie 78: W odniesieniu do Części I zamówienia dział III Ubezpieczenia wspólne A.Ubezpieczenie OC deliktowej i kontraktowej wnioskuję o wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu czystych strat finansowych w wysokości 10 % odszkodowania nie mniej niż zł Pytanie 79: W odniesieniu do Części I zamówienia dział III Ubezpieczenia wspólne B.Ubezpieczenie mienia od kradzieży/ C. Ubezpieczenie Szyb / D. Ubezpieczenie mienia od ognia pytanie: Czy wskazane limity odnoszą się do każdej lokalizacji i łączna SU będzie odpowiedać iloczynowi limitów i miejsc ubezpieczenia? Czy jest to górny próg odpowiedzialności łącznie dla wszystkich jednostek? Odpowiedź: Zamawiający informuje iż jest to górny próg odpowiedzialności łącznie dla wszystkich jednostek. Pytanie 80: W odniesieniu do Części I zamówienia dział III Ubezpieczenia wspólne F. Ubezpieczenie NNW wnioskuję o ograniczenie wieku ubezpieczonych do 65 r.ż. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 81: W odniesieniu do Części I zamówienia pytanie: Czy w okresie ostatnich 10 lat w miejscu ubezpieczenia wystąpiły szkody / zdarzenia powodziowe? Odpowiedź: Zamawiający informuje że w okresie ostatnich 10 lat w miejscu ubezpieczenia nie wystąpiły szkody lub zdarzenia powodziowe. Pytanie 82: W odniesieniu do Części I zamówienia wnioskuję o określenie PML w odniesieniu do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Odpowiedź: Zamawiający informuje że PML w odniesieniu do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych to ok ,00 zł. Pytanie 83: W odniesieniu do Części I zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - wnioskuję o wprowadzenie w odniesieniu do przenośnego sprzętu elektronicznego 12

13 franszyzy redukcyjnej 15 % odszkodowania nie mniej niż 500 zł dla szkód poza miejscem ubezpieczenia oraz w wyniku upadku. Pytanie 84: W odniesieniu do Części I zamówienia pytanie: Czy w konstrukcji któregokolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian)? Odpowiedź: Zamawiający informuje iż informacja na temat konstrukcji budynków znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. Pytanie 85: W odniesieniu do Części I zamówienia pytanie: Czy któregokolwiek budynki zgłoszone do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak, to czy odłączono w nich media? Odpowiedź: Zamawiający informuje iż informacja na temat konstrukcji budynków znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. Jednocześnie potwierdza, że odłączono w nich media. Pytanie 86: W odniesieniu do Części II zamówienia ubezpieczenia komunikacyjne pytanie: Proszę o potwierdzenie, że assistance będzie dotyczył tylko 1 pojazdu: PEUGEOT BOXER rej ELC

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów www.celestynow.pl RIZPiFZ.271.14.2016 Celestynów dn. 08 kwietnia 2016 r. Wyjaśnienia treści SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

ZP KN WYKONAWCY

ZP KN WYKONAWCY URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, 10.03.2017 r. ZP.271.1.12.2017.KN WYKONAWCY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/12/ORG/17 na Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Grójec, dn. 21.07.2014 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Ostrowite, 13.08.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Sierpc,15.07.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, 20.01.2017 r. ZP.271.1.1.2017.KN WYKONAWCY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/1/ORG/17 na Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

BG INFORMACJA DLA OFERENTÓW

BG INFORMACJA DLA OFERENTÓW Sobolew, dnia 02.12.2014 r. BG.271.17.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 12 F178. Wrocław, r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 12 F178. Wrocław, r. Strona 1 z 12 Wrocław, 05.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Śremskiego oraz jednostek organizacyjnych ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ

ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ Gmina Ciechanów Ul. Fabryczna 8 06 400 Ciechanów Regon: 130378002 Ciechanów, dnia 10.06.2015 r. Do wszystkich wykonawców ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ Dotyczy: odpowiedź na zapytania wykonawców

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

Gmina Biała Rawska Biała Rawska, dnia 6 grudnia 2016 r. ul. Jana Pawła II Biała Rawska

Gmina Biała Rawska Biała Rawska, dnia 6 grudnia 2016 r. ul. Jana Pawła II Biała Rawska Gmina Biała Rawska Biała Rawska, dnia 6 grudnia 2016 r. ul. Jana Pawła II 57 96 230 Biała Rawska RG.II.271.17.2016 Zamawiający informuje, że w wpłynęło zapytanie od Wykonawcy w postępowaniu pn. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR66/2017/N/KROSNO ODRZAŃSKIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR66/2017/N/KROSNO ODRZAŃSKIE Strona 1 z 6 Wrocław, 19.06.2017 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Krosno Odrzańskie wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: SP.271.1.2014.KT.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: SP.271.1.2014.KT. ZP.271.24.2014. Dywity, dnia 03.10.2014 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: SP.271.1.2014.KT. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów Gołuchów, dnia 10 grudnia 2014 r. Sprawa nr: RI.271.16.2.2014 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów Zamawiający

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 28/2017/N/Pułtusk

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 28/2017/N/Pułtusk Strona 1 z 7 Wrocław, 08.06.2017r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Gminy Pułtusk. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 28/2017/N/Pułtusk Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Wierzbica, 05.01.2015 r. Wykonawcy (uczestnicy postępowania) Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA. Wyjaśnienie Nr 4

GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA. Wyjaśnienie Nr 4 GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA RG.271.PROG.4.4.2015 Roźwienica 05.11.2015r. Wyjaśnienie Nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 30 października 2015r w sprawie zamówienia ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Nasz znak: Data: ZP.272.OrSO.1.2015/1 2015-02-13. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Suwałki, dnia 18 lutego 2015 r. D.T.261.1.11.2015.KS. Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl

Suwałki, dnia 18 lutego 2015 r. D.T.261.1.11.2015.KS. Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl Suwałki, dnia 18 lutego 2015 r. D.T.261.1.11.2015.KS Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu

Bardziej szczegółowo

Bliżyn, dnia r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Bliżyn, dnia r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Bliżyn, dnia 16.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój.

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój. Polanica-Zdrój, dnia 24.09.2014 AM-ZP.271.25.2014.JZM Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46, http://bip.polanica.pl,

Bardziej szczegółowo

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 dotyczy: odpowiedzi na złożone pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU) CZĘŚĆ I

(ZNAK SPRAWY 1/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU) CZĘŚĆ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr pisma: BZP.271-0035/010/2013 Swarzędz, dnia 11.12.2013r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Zamawiającego Gminy Sieroszewice Numer ogłoszenia: 224537-2013

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Zamawiającego Gminy Sieroszewice Numer ogłoszenia: 224537-2013 Sieroszewice, dn. 05.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Zamawiającego Gminy Sieroszewice Numer ogłoszenia: 224537-2013

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

KRB Wszyscy Wykonawcy

KRB Wszyscy Wykonawcy Frombork, 26.05.2015 r. KRB.271.4.2015 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03

Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03 Gmina Gnojnik Gnojnik 363 32-864 Gnojnik Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03 W Y K O N A W C Y dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 18/2017/N/Nowy Dwór Gdański. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 18/2017/N/Nowy Dwór Gdański. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 15.03.2017 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Gminy Nowy Dwór Gdański wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia r.

NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia r. NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia 08.03.2016 r. Nr ogłoszenia w BZP: 47102-2016; data zamieszczenia: 02.03.2016, Dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 01.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Oznaczenie sprawy: ZP/28/2015 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Obornikach Wydział Inwestycji i Rozwoju Referat Zamówień Publicznych ul. Marsz. J. Piłsudskiego Oborniki

Urząd Miejski w Obornikach Wydział Inwestycji i Rozwoju Referat Zamówień Publicznych ul. Marsz. J. Piłsudskiego Oborniki Urząd Miejski w Obornikach Wydział Inwestycji i Rozwoju Referat Zamówień Publicznych ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 64 600 Oborniki INRZP.271.26.2014 Oborniki, dnia 24 października 2014 r. Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr (miejscowość, data)

Załącznik Nr (miejscowość, data) Załącznik 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania (wszyscy)

Uczestnicy postępowania (wszyscy) Zamawiający: Powiat Augustowski ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów Augustów, dnia 02-07-2015 r. Uczestnicy postępowania (wszyscy) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ZP.272.24.2013 Cieszyn, dnia 12 listopada 2013 r. Otrzymują: Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Na podstawie art. 38 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część I: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Zmianę definicji

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający w tabeli nr 1 poniżej podaje uzupełnione dane.

Odpowiedź: Zamawiający w tabeli nr 1 poniżej podaje uzupełnione dane. Turek, 22.10.2012 r. Wszyscy uczestnicy postępowania dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr pisma: BZP.271.32.2014-6 Swarzędz, dnia 23.10.2014r. Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Namysłów, dnia 11.12.2013 r. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. przetargu nieograniczonego (numer ogłoszenia: 493256-2013; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo